Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy"

Transkript

1 PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák využívá poznatky z přírody o fyzikálních jevech a dějích určí rozdíly mezi tělesy popíše vlastnosti předmětů rozliší mezi pojmy těleso a látka vysvětlí rozdíl mezi atomem, molekulou, prvkem a sloučeninou určí vzájemné působení atomů a molekul na příkladech určí skupenství látek uvede souvislost mezi chováním atomů nebo molekul v jednotlivých skupenstvích a schopností měnit tvar a objem, uvede odlišnosti částicové struktury látek různého skupenství popíše pohyb částic pomocí Brownova pohybu a uvede příklady z praxe (difúze..) Těleso a látka pojem těleso a látka obecné vlastnosti látek skupenství látek pevné kapalné, plynné částicové složení látek pohyb částic Brownův pohyb Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů,dovednosti pro učení a studium formou krátkodobého i dlouhodobého pozorování přírodních jevů počasí, tlaku, teploty, výbojů v plynech (blesku), chováním magnetů, deformací látek, změny jejich tvaru a dalších vlastností Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) - konstrukce modelů látek a těles různých tvarů, barev, náčrtků, práce se stavebnicovými prvky CH vzduch jako směs plynů (nelze mluvit o atomu nebo molekule) B mikroskopické pozorování struktur neviditelných okem (sloučeniny, směsi) D rozvoj myšlení a názorů na vývoj atomu a molekuly ve starém Řecku Z složení atmosféry, jaderná energie elektrárny porovná velikosti předmětu rozlišuje jejich rozměry (šířka, délka, tloušťka) odhadne a roztřídí veličiny téhož druhu podle velikosti pozná základní způsoby měření jednotlivých fyzikálních veličin (délky, hmotnosti, objemu, času, teploty) vysvětlí rozdíl mezi veličinami navrhne jejich možnosti měření a výpočtu popíše jejich vzájemný převodový vztah dovede použít správné druhy měřidel (krejčovský metr, pásmo, stopky..) použije a demonstruje měřidla v praxi, např. olovnici a vodováhu Fyzikální veličiny a jejich měření měření délky určování hmotnosti tělesa měření objemu tělesa určování hustoty látek porovnáváním měření teploty tělesa měření času Kooperace a kompetice rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení), jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny při laboratorním a experimentálním měření s odměrným válcem, teploměrem, rovnoramennými a digitálními váhami, stopkami, siloměrem, pozorování lupou, mikroskopem aj. Uvedená průřezová témata prolínají celým učivem. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím her, cvičení, modelových situací a diskuzí. M geometrické tvary, zaokrouhlování, odhad, sčítání, poměr B rozměry živočichů Z tvar Země, planet, vzdálenosti měst, měření teploty ovzduší TV délka běžeckých tratí (dlouhé a krátké tratě)

2 uvede příklady silového působení mezi hmotnými tělesy analyzuje různé druhy sil dle jejich účinků na tělesa porovná a graficky znázorní silové účinky působící síly vybere a správně použije měřidlo k měření velikosti síly předvede, vysvětlí a zdůvodní podstatu vzniku síly demonstruje silové působení na dálku Síla a její účinky Měření síly Účinky síly - pohybové - otáčivé - deformační TV silové sportovní disciplíny vrh koulí, vzpírání, parašutismus, lukostřelba apod. Z gravitační silové působení vesmírných těles uvede příklady zelektrovaných těles demonstruje elektrostatické jevy třením různých látek zhodnotí chování elektricky nabitých těles rozliší vzájemné chování souhlasně a nesouhlasně elektricky nabitých těles analyzuje podmínky a objasní příčiny, za jakých lze tělesa elektricky nabít zhodnotí, které látky je možné zelektrovat a které ne, které jsou elektricky neutrální porovná míru zelektrování těles pomocí elektroskopu a elektrometru uvede příklady zelektrování těles a elektrických jevů v praxi umí vysvětlit pojem elektrický náboj, který je mírou zelektrování těles dokáže demonstrovat silové účinky elektricky nabitých těles pomocí elektrických siločar Elektrické vlastnosti látek způsob elektrování těles třením, dotykem, elektrostatickou indukcí vlastnosti atomového obalu vznik iontových částic (kladných a záporných iontů) vodiče a nevodiče měření elektrického náboje znázornění silových účinků elektrického pole projevy elektrického pole elektrické výboje (např.blesk) ochrana proti účinkům elektrického výboje (izolace, jističe, pojistky) CH - odlučovače kouře v tepelných elektrárnách (lapače popílku), možné příčiny požáru, výroba papíru D historický vývoj poznávání (elektron = zkamenělá pryskyřice starověké Řecko), historické přístroje elektroskop stéblový, lístkový B ohradníky pro chov krav, vliv bouřky na chování zvířat a člověka, zásady první pomoci při zasažení bleskem, léčba elektrošoky uvede některé historické údaje o nalezišti magnetické rudy porovná na základě svých zkušenosti a experimentálních pokusů silové účinky magnetů rozliší silové účinky magnetů souhlasně orientovaných a nesouhlasně orientovaných pojmenuje části magnetu dle jejich silových účinků určí severní a jižní pól magnetu zobecní a odliší silové účinky elektrického pole a magnetického pole objasní podstatu magnetických silových účinků těles na základě jejich složení ( z látek feromagnetických, feritických) Magnetické vlastnosti látek pojem magnetismus přírodní a umělé magnety feromagnetické a feritické látky silové účinky magnetu složení magnetu (severní, jižní pól, netečné pásmo) znázornění silových účinků magnetického pole pomocí magnetických indukčních čar (pokusy s železnými pilinami a magnety různých tvarů) zmagnetování látek magnetické pole magnetu, Země kompas možnosti orientace v terénu Z poloha magnetických pólů, kompas, buzola, azimut, určování světových stran, naleziště železných rud B chování živočichů v magnetickém poli, orientace tažných ptáků, magnetovec D starověké státy a kultury (asijské město Magnesia) M - úhly

3 PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: z konkrétního příkladu určí vztažnou soustavu, rozhodne o klidu či pohybu těles a sám navrhne některé další příklady klasifikuje pohyb podle tvaru trajektorie a rychlosti určí, zda se těleso nachází v klidu nebo v pohybu podle zvolené vztažné soustavy klasifikuje pohyb podle trajektorie a rychlosti uvede příklad pohybu podle klasifikace při řešení problémů se správně vyjadřuje a používá k vysvětlení fyzikální symboliku, fyzikální veličiny, náčrtky, grafy, fyzikální vztahy rozlišuje stěžejní pojmy v kinematice, jako jsou trajektorie X dráha, okamžitá rychlost X průměrná rychlost vhodným délkovým měřidlem změří dráhu, užitím stopek změří čas a z naměřených veličin spočítá rychlost pohybu tělesa výsledky měření zaznamenává do grafů při pokusech správně pracuje s měřidly pro délku, čas, rychlost, orientuje se v různě definovaných stupnicích ovládá převody fyz. jednotek s, v, t graficky vyřeší úlohu o pohybu a z grafického řešení formuluje závěr Pohyb těles pohyb a vztažná soustava: klid, pohyb, vztažné těleso druhy pohybů: přímočarý, křivočarý, posuvný otáčivý, kmitavý, rovnoměrný, nerovnoměrný Laboratorní práce určení pohybového stavu tělesa, klasifikace pohybu Trajektorie, dráha průměrná rychlost, okamžitá rychlost, jednotky rychlosti měření rychlosti - tachometr, radar Laboratorní práce měření kinematických veličin Grafy: v-t, s-t pro rovnoměrné i nerovnoměrné pohyby vztah s v t povolené rychlostní limity v ČR, dopravní značky Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností a zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium dlouhodobé a pravidelné sledování počasí a přírodních jevů Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty), můj vztah k sobě samému, moje učení, moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí, hodnocení vlastního výkonu Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) konstrukce modelů, problémové úlohy vyžadující k řešení tvorbu náčrtku, grafu, modelu; práce se stavebnicí Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) skupinové laboratorní práce, skupinové řešení problémových úloh, práce na konstrukci modelu rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání soutěže hra, korespondenční kurz, fyzikální olympiáda M: počítání s racionálními čísly, obsahy obrazců B: pohyby živočichů Z: pohyby kosmických těles, Země TV: turistika

4 z příkladu silového působení rozhodne, zda se jedná o statické či dynamické působení sil, sám uvede příklady obou forem silového působení, rozlišuje působení přímé nebo na dálku prostřednictvím polí při experimentech se seznamuje s různými účinky sil pohybový, deformační, otáčivý, působení přímé a nepřímé vysvětlí význam třecí síly při pohybu těles a objasní závislost velikosti třecí síly na typu použité podložky, na hmotnosti tělesa pracuje se siloměrem Síla a její vlastnosti vzájemné působení těles: statické a dynamické působení, deformace tělesa; působení přímo dotykem, nepřímo polem gravitační, magnetické, elektrické Laboratorní práce přímé a nepřímé působení síly, statické a dynamické účinky síly Síla: značka, vektorová fyzikální veličina, orientovaná úsečka, siloměr D: zákon akce a reakce- bitvy, zbraně, Galileo Galilei, stavba pyramid B: zákon akce a reakce impulsivní pohyb některých živočichů TV setrvačnost Z: pohyb Země, gravitace, tlak vzduchu v atmosféře, slapové jevy Laboratorní práce síla a její měření se silou pracuje jako s vektorovou veličinou určenou směrem a velikostí ke znázornění vektorové veličiny používá orientovanou úsečku graficky i početně provádí základní operace s vektory operace s vektory: skládání sil rovnoběžné, souhlasně orientované, nesouhlasně orientované, kolmé Newtonovy pohybové zákony tíha, tíhová síla, těžiště tělesa určí těžiště u geometricky pravidelného tělesa ( tělesa ve tvaru čtverce, obdélníku, trojúhelníku ) z modelové situace zatížení páky rozhodne o rovnováze navrhne zatížení páky tak, aby byla v rovnováze Laboratorní práce - těžiště tělesa Otáčivý účinek síly moment síly, moment dvojice sil Laboratorní práce rovnováha na páce při řešení problémových úloh zaměřených na pohyb v tíhovém poli Země přesně vystihne rozdíl mezi gravitační a tíhovou silou a pracuje se vztahem F m g k řešení problémových úloh využívá znalosti všech tří Newtonových pohybových zákonů řešení doplňuje schématy s přesně vyznačeným silovým působením Tlak, tlaková síla Tření smykové tření, třecí síla, klidová třecí síla přesně pojmenovává jednotlivé jevy v kapalinách a plynech, fyzikálně je vysvětlí třeba pomocí znalosti částicové stavby látek Tekutiny kinetická teorie látek - Brownův pohyb, difúze, tepelný pohyb B: existence života ve sluneční soustavě, ve vodě, v zimě, pohyb živočichů na vodní hladině,

5 pozorováním objeví zákonitosti Brownova pohybu a difúze z výsledků provedených pokusů a experimentů vyvodí závěr o základních vlastnostech kapalin a plynů porovnává vlastnosti kapalin a plynů, vystihne jejich shodné znaky i rozdíly vyhledává podobné jevy v přírodě, identifikuje je a fyzikálně je vysvětluje zobecňuje význam tlaku jako fyzikální veličiny mechaniky tekutin hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimédův zákon vysvětlí příčinu povrchového napětí - proč mince leží na hladině vysvětlí zvětšování objemu kapaliny s rostoucí teplotou a uvede příklady, kde člověk tuto vlastnost využívá a kde mu naopak škodí Laboratorní práce kinetická teorie látek Vlastnosti kapalin a plynů objem, hustota, rozpínání plynu, tlak na stěny nádoby povrchové napětí zvětšování objemu s rostoucí teplotou Laboratorní práce vlastnosti kapalin Anomálie vody závislost hustoty kapaliny na teplotě (voda) kapilární jevy tlak hydrostatický tlak, tlaková síla, tlak, Pascalův zákon, Archimédův zákon, vztlaková síla, hydraulický lis, spojené nádoby ponořování a vynořování ryb; měření teploty člověka výživa rostlin, rostlinná pletiva, poškození rostlin mrazem, rozmnožování rostlin, rosa; vzduch a jeho složení, lety ptáků Z: různé typy větrů, izobary, extrémní výkyvy počasí zásahy civilizace do přírodních dějů, atmosféra Země, meteorologické prvky OV: sportovní potápění, ponorky, letadla, lodě, zdymadla IVT: práce s počítačem objasní různé způsoby chování těles v kapalině v závislosti na hustotě tělesa a kapaliny - velikost vztlakové síly Laboratorní práce hydrostatika, Archimédův zákon, vztlaková síla provádí denní pozorování a měření tlaku, teploty, zaznamenává charakter počasí zná různé typy teploměrů( různá teploměrná látka ) ovládá odečítání ze stupnice barometrru ( převod na Pa) Laboratorní práce měření teploty a tlaku vzduchu Tlak atmosférický, Torricelliho pokus, hydrostatický tlak, přetlak, vakuum, podtlak, změna tlaku s nadmořskou výškou, aerodynamický vztlak referuje o nových poznatcích z oblasti ekologie a ochrany přírody připravuje si přednášku, analyzuje a třídí informace pracuje s výpočetní technikou při tvorbě referátu, zápisů dat měření do tabulek, Základy meteorologie meteor. prvky: tlak vzduchu, teplota, vlhkost, rosný bod, proudění, oblačnost, srážky, pranostiky

6 získává představu o šíření a zdrojích světla, podle způsobu vzniku světla ve zdroji rozhodne na příkladech, o jaký zdroj se jedná, vystihne charakteristické vlastnosti bodového a plošného zdroje popíše vlastnosti různých optických prostředí, rozdělí je na průhledná, průsvitná, neprůhledná experimentálně provede a vysvětlí rozklad světla ( duhu ) má jednoduchou představu o kvantování energie, o dualismu vlna/částice a o paprsku porovnává rychlosti světla v různých prostředích a za mezní maximální hodnotu bere rychlost světla ve vakuu, uvede její velikost v geometrické optice používá pravidla pro zobrazování optickými soustavami, kde aplikuje zákony lomu a odrazu Světelné jevy Přímočaré šíření světla, rychlost světla, plošné a bodové zdroje, světelný paprsek, dírkové komory, průhledné, průsvitné a neprůhledné prostředí Laboratorní práce - vlastnosti zdrojů světla a optických prostředí Laboratorní práce zákon odrazu, zákon lomu, rozklad světla Zákon lomu a odrazu geometricky, zobrazování rovinným zrcadlem, kulovým zrcadlem, čočkou B: lidské smysly zrak, rostliny závislé na světle, užití kulových zrcadel při vyšetření dutin, stavba a funkce oka D: starověká vzdělanost, starověké civilizace, kalendář M: poměr a podobnost trojúhelníků OV : bezpečnost silničního provozu světla, zrcátka VV: fyziologické a psychologické klamy ve výtvarném umění, setrvačnost oka ve filmovém průmyslu Z: střídání čtyř ročních období, poloha Slunce na obloze během dne a roku, zatmění, fáze Měsíce zobrazuje jednoduché předměty čočkou a zrcadlem Laboratorní práce zobrazování rovinným, kulovým zrcadlem, čočkou, konstrukce optického přístroje podle zadané optické soustavy předpoví vlastnosti obrazu a naopak vlastnosti a umístění obrazu ověří zobrazovací rovnicí sestrojí buď model jednoduchého optického přístroje nebo o něm získá informace z literatury a výstup podá formou referátu vlastnosti obrazů, předmětů příčné zvětšení, reálný obraz, zdánlivý obraz optické soustavy - lupa, dalekohled, mikroskop, fotografický přístroj, oko, brýle vady oka, vady optických přístrojů optické klamy vysvětlí přírodní světelné úkazy: zatmění Slunce, Měsíce, stín, fáze Měsíce stín, polostín, zatmění Slunce, Měsíce, fáze Měsíce, střídání 4 ročních období

7 PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák vysvětlí pojem mechanická práce rozhodne, zda těleso koná mechanickou práci používá vztah pro výpočet mechanické práce vysvětlí souvislost mezi vykonanou mechanickou prací a změnou mechanické energie tělesa vysvětlí rozdíl mezi výkonem a příkonem objasní vnitřní energii v její souvislosti s částicovou strukturou látek a pohybem částic vysvětlí, jak lze změnit vnitřní energii konáním mechanické práce, tepelnou výměnou odlišuje pojmy teplo a teplota měří teplotu těles řeší pomocí kalorimetrické rovnice úlohy na tepelnou výměnu uvede příklady skupenství látek, popíše jejich částicovou strukturu popíše skupenské přeměny látek objasní kmitavý pohyb hmotného bodu a vznik vlnění v pružném prostředí rozliší vlnění příčné a podélné a uvádí zvuk jako příklad podélného vlnění popíše vznik elektrovaných těles, jejich vzájemné působení definuje elektrický náboj rozlišuje vodiče a nevodiče a vysvětlí jejich použití v praxi sestaví jednoduchý elektrický obvod pod kontrolou zapojí zdroj napětí, změří elektrický proud vypočítá elektrický odpor dodržuje zásady bezpečnosti při práci s elektrickým proudem uvede příklady elektrických spotřebičů Práce a energie práce, výkon energie, výkon, pohybová energie, polohová energie, přeměny energie, zákon zachování mechanické energie, účinnost Tepelné jevy vnitřní energie tělesa, teplo, změna vnitřní energie kalorimetrická rovnice, vedení tepla, tepelné motory, skupenské přeměny Zvukové jevy kmitavý pohyb, vlnění, zvuk a jeho vnímání Elektrický proud elektrický náboj, elektrický proud a jeho měření, Ohmův zákon, elektrický odpor, zdroj elektrického proudu, výroba elektrické energie, elektrický proud v kapalinách, elektrický proud v plynech Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů dlouhodobým pozorováním přírodních jevů, např. porovnání práce a výkonu spalovacích motorů, jejich účinnosti, přeměny elektrické energie v pohybovou u elektromotorů, spotřeby energie v domácnosti, hry na hudební nástroje (flétna, bubínek, housle ) Kreativita Cvičení pro rozvoj kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivosti v mezilidských vztazích, např. tvorba modelu perpetum mobile, praktická cvičení s netradičními zdroji napětí (citron, vlhká zemina,mince ) Kooperace a kompetice Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci ( seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.), rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny), rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí situace zátěže, konkurence, např. při řešení slovních úloh, konstrukci grafických úloh, skupinovém laboratorním měření Z energetika, elektrárny, děje v atmosféře B energetická hodnota potravin, M rovnice, procenta, přímá a nepřímá úměrnost CH surovinové zdroje, obnovitelné zdroje energie TV sportovní výkonové disciplíny CH složení látek, stavba atomů, sublimace, desublimace a jiné skupenské změny látek B skleníkový efekt Z tání ledovců, rozrušování zemské půdy, praskání skal, skleníkový efekt B sluch, hlasivky, oblast sluchového i zvukového pole některých živočichů (netopýři, delfíni, velryby, sloni..), poškození sluchu ochrana HV tóny, hudební nástroje Z měření hloubky moří, seismograf měření pohybu zemských desek a ker při zemětřesení, měření výšek hor pomocí družic topografie B - ohradníky CH - biologické roztoky a jejich vodivost a koncentrace, zdroje elektrického napětí, ionizace plynů, různé typy energií, jejich výroba a přeměna IVT - práce s PC

8 vysvětlí, jak se elektrická energie vyrábí Environmentální výchova Základní podmínky ţivota Energie ( vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření) Přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů), např. měření spotřeby el. energie vlastními domácími elektrospotřebiči týdenní/měsíční spotřeba, hodnocení výkonů elektráren a tvorba diagramů Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Průmysl a životní prostředí (šetření el. energií) Všechna témata prolínají celým učivem a uskutečňují se prakticky, formou laboratorního měření, cvičením řešením problémových úloh, modelováním fyzikálních situací a diskuzí.

9 PŘEDMĚT:FYZIKA ROČNÍK: KVARTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák sestaví elektrický obvod jednoduchý i rozvětvený analyzuje funkci jednotlivých prvků obvodu objasní příčinu vzniku elektrického proudu ve vodiči rozhodne, za kterých podmínek obvodem prochází elektrický proud využívá praktické poznatky o silovém působení magnetů (mg. pole) na vodič s proudem objasní příčiny vzniku mg. pole v okolí vodiče s proudem a částicí s elektrickým nábojem objasní příčiny vzniku stejnosměrného a střídavého proudu rozliší kvantitativně i kvalitativně jejich účinky pozná ve svém okolí spotřebiče, které pracují na stejnosměrném a střídavém proudu a elektromagnetické indukci zhodnotí výhody stejnosměrného a střídavého proudu sestaví a zapojí jednofázový a třífázový generátor, elektromotor i transformátor uvede příklady elektrospotřebičů na využití polovodičového jevu vysvětlí, jak vznikají polovodiče a jak prochází proud polovodičem rozliší princip činnosti vlastních a nevlastních polovodičů analyzuje základní funkci polovodičové diody a tranzistoru zapojí polovodičovou diodu do elektrického obvodu posoudí možnosti využití polovodičového a tranzistorového jevu a uvede na konkrétních spotřebičích objasní složení atomu a jádra rozpozná částice podle jejich elektrického náboje popíše vlastnosti atomového obalu posoudí základní rozdíly mezi obalem a jádrem atomu objasní příčiny vazebných sil mezi částicemi atomového obalu i jádra posoudí velikost silového působení jaderných a Elektrodynamika - Elektromagnetické jevy působení magnetického pole na vodič s proudem a částicí s elektrickým nábojem magnetický indukční tok magnetické indukční čáry elektromagnetická indukce vznik a vlastnosti střídavého proudu generátory střídavého proudu transformátory a přenos elektrické energie vznik třífázového střídavého proudu, třífázové generátory proměnné elektromagnetické pole a elektromagnetické vlny (anténa vysílače a přijímače) elektrické motory zásady bezpečnosti práce s elektrickými spotřebiči a elektrickým proudem Vedení elektrického proudu v polovodičích vlastní polovodiče příměrové polovodiče typu P a N vznik děrové a elektronové vodivosti využití polovodičů v elektronice a elektrotechnice polovodičová dioda, přechod PN zapojení diody fotodioda, fotorezistor tranzistor jako zesilovač princip televize, rádia Atomy a elektromagnetické záření Historie objevu atomu a jeho struktury Bohrův model atomu Záření elektronového obalu, jádro atomu, jaderné síly, radioaktivita, využití radioaktivity, zákonitosti rozpadu radionuklidů Bezpečnost při práci s radioaktivními materiály Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů dlouhodobým pozorováním přírodních jevů zahřívání vodičů průchodem elektrického proudu, změna objemu a délky vodičů telegrafního vedení, chlazení vodičů, konstrukce transformátorových plechů, tavících pecí Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích - při skupinové práci s laboratorní technikou a fyzikálními pomůckami např. zapojení ampérmetru, voltmetru do obvodu, spotřebiče, kondenzátoru, cívky rezistoru, kresby tvaru atomu (pecka nebo pudink?), práce s mapou rozmístění jaderných elektráren Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.), rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny), rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí situace zátěže, konkurence např. při řešení slovních úloh, konstrukci grafických úloh, skupinovém laboratorním měření a vypracovávání protokolů B elektrické ohradníky pro zvířata, činnost mozku, nervová soustava EEG, EKG (elektrické impulsy), zdravotnická technika léčba elektrošoky, stimulace svalových orgánů pomocí magnetoterapie, diagnostická metoda zhoubných nádorů magnetická rezonance Z, B - kvalita ovzduší, vody Z výroba a přenos elektrické energie (hydroelektrárny, větrné elektrárny..), těžba železné rudy a fosilních paliv CH alternativní zdroje energie, využití fosilních paliv M přímá úměrnost, rovnice CH výroba křemíku, základní polovodičový prvek IVT konstrukce PC (na bázi činnosti polovodičových prvků)

10 elektromagnetických sil uvnitř jádra a obalu analyzuje charakteristické vlastnosti prvků, izotopů podle jejich protonového, nukleonového a neutronového čísla určí na konkrétních příkladech charakteristické vlastnosti nuklidů a radionuklidů zhodnotí na základě poznatků z okolního života přednosti výroby radionuklidů objasní princip rozpadu radionuklidů vyjmenuje jednotlivé druhy záření a kvalitativně zhodnotí jejich účinky na lidský organismus vysvětlí podstatu vzniku jaderné reakce a složení jaderného reaktoru zhodnotí výhody a nevýhody jaderné energie porovná výkon jaderných elektráren s tepelnými, vodními, větrnými a solárními elektrárnami uvede příklady vzniku termonukleárních reakcí, např. uvnitř Slunce a hvězd objasní základní pravidla bezpečnosti práce s radioaktivním materiálem a odpadem Jaderná energie jaderné reakce, řetězová reakce jaderný reaktor, jaderné elektrárny termonukleární reakce Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, místa, události, artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu, život dětí v jiných zemích např. cenová dostupnost, počet a obsluha spotřebičů v domácnosti u nás a v ostatních zemích, historické objevy elektrospotřebičů, jejich vývoj, porovnání využití a životnosti elektrospotřebičů Environmentální výchova Základní podmínky ţivota energie, přírodní zdroje Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí vliv průmyslu na prostředí (skladování jaderného odpadu) Vztah člověka k prostředí prostředí a zdraví (nebezpečí i prospěšnost radioaktivního záření) CH struktura atomu, vlastnosti částic, periodická tabulka,pojem prvek, molekula, atom, elementární částice, ionty, ionizace, izotop, neklid, radionuklid, radioaktivita, umělá výroba RN, energie výroba, jaderný odpad a jeho ukládání B - lékařství diagnostické vyšetřovací metody pomocí RN (štítné žlázy, ledvin..) Z jaderné elektrárny, produkce jaderné energie, srovnání s jinými druhy D filozofie starořeckých myslitelů (Epikuros, Demokritos, Aristoteles a jejich názory na atom) OV vývoj fyziky jako součást filozofie M konstrukce grafické závislosti, souřadnicový systém os x,y,z vysvětlí vznik vesmíru a jeho složení určí, které síly působí ve vesmíru (které drží planety v blízkosti Slunce) objasní podstatu energie, kterou Slunce a hvězdy vyzařují sestaví základní kritéria vlastností, které popisují planety sluneční soustavy uvede odlišnosti mezi planetami velkými a malými, kamennými a plynnými posoudí možnosti existence zániku Slunce a hvězd popíše trajektorii pohybu planet a jiných kosmických těles (měsíců, asteroidů, komet ) provede historická srovnání některých významných astronomů na pohyb a strukturu planet ve vesmíru kvantitativně určí dobu oběhu planet sluneční soustavy na základě Keplerových zákonů uvede způsoby pozorování vesmírných těles rozliší hvězdu a souhvězdí Vesmír Slunce Kamenné a plynné planety Keplerovy zákony Vývoj a vznik hvězd Zánik hvězd Galaxie Sluneční a hvězdný čas Souhvězdí Z Země a Měsíc jako součást sluneční soustavy a vesmíru D historické souvislosti (starořecký filozof a astronom Aristarchos, Galilei, Koperník, Kepler..) OV filozofie starého Řecka (vývoj některých fyzikálních teorií jako součást filozofie)

11 dovede vysvětlit vznik galaxií a hvězd orientuje se na noční obloze (Velký a Malý vůz, Polárka, Venuše..) nakreslí model sluneční soustavy určí časovou osu stáří vesmíru, sluneční soustavy, Země

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina) 242 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: FYZIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 5.9 Člověk a příroda 5.9.1 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku. 6. ročník 1 hod. týdně, 7., 8. a 9. ročník 2 hod. týdně. Sportovní

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo 5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo Kompetence k učení Opakování látky 6. ročníku vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

Více

5.7. Člověk a příroda

5.7. Člověk a příroda 5.7. Člověk a příroda 5.7.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém. Jsou vedeni k pochopení, že udržování přírodní rovnováhy mezi přírodními procesy

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FYZIKA (FYZ) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika z RVP ZV vychází ze

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

Fyzika vyšší gymnázium

Fyzika vyšší gymnázium Fyzika vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika. Do vyučovacího předmětu Fyzika

Více

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika pro

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 187, příspěvková organizace Název modulu Fyzika Kód modulu Fy H 2/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika. 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika. 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu Gymnázium Příbram Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 1. 7. ročníku osmiletého gymnázia a 1. 3. ročníku čtyřletého gymnázia. V rámci tohoto

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ Jiří Tesař Vymezení vztahů RVP - průřezová témata (viz přednáška č.1): napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů, přispívají ke

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání PŘÍLOHA Č. 2 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Platnost dokumentu Číslo jednací: Školskou radou schváleno dne: 30.9.2014 Platnost od:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Dovednosti v přírodních vědách

Dovednosti v přírodních vědách Vzdělávací obor: Člověk a příroda Dovednosti v přírodních vědách Charakteristika předmětu Tento integrovaný předmět umožní žákům rozvíjet klíčové kompetence v přírodních vědách prostřednictvím námětů pro

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO WWW.ASTROPATROLA.CZ hvezdarna.kv@gmail.com telefon 357 070 595 JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU FRANTIŠKA KREJČÍHO V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY Programy hvězdárny

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR Obecné cíle výuky Chemie a Ekologie Cílem výuky vyučování předmětu Chemie je osvojení základních pojmů, seznámení

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více