Architektura a princip funkce počítačů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektura a princip funkce počítačů"

Transkript

1 Architektura a princip funkce počítačů

2 Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných vlastností celku dále se omezíme na architekturu počítačů

3 Systém soubor prvků, mezi kterými existují určité vztahy nebo vazby prvky systému neexistují osamoceně, jsou součástí mnohem rozsáhlejší množiny (např. vesmíru) všechny ostatní entity, které nepatří do systému, označujeme jako okolí systému vzájemné vazby mezi prvky systému jsou obvykle silnější než vazby mezi prvky systému a prvky okolí vazby mezi prvky systému a prvky okolí způsobují, že mezi systémem a okolím existuje interakce. Abychom rozlišili směr působení při interakci, používáme pojmy vstup a výstup systému

4 Systém

5 Systém hranice systému určují, které prvky do systému patří a které ne obvykle existují přirozené hranice systému, dané vazbami mezi prvky např. atom, molekula, součástka, modul... kde leží hranice systému z hlediska jeho pozorování určuje pozorovatel přirozené hranice systému pro nás nejsou závazné hranice systému můžeme volit podle okamžité potřeby pozorovatel systému může volit rozlišovací úroveň a tím velikost a počet rozlišovaných prvků při přechodu na nižší rozlišovací úroveň splyne několik prvků rozlišitelných na vyšší rozlišovací úrovni do jediného prvku počítač můžeme vnímat jako množinu jednotek, modulů, registrů, hradel, součástek

6 Systém u systému můžeme studovat interakce s okolím vnitřní strukturu systému interakci systému s okolím označujeme jako chování systému chování se snažíme popsat algoritmem, vyjadřujícím závislost výstupu (odezev, akcí) na vstupu (podnětech, stimulech) vnitřní strukturu systému můžeme popsat objektivně detailním popisem jeho prvků a vazeb pomocí modelu podobnost modelu a modelovaného systému na určité úrovni rozlišení posuzujeme podle podobnosti jejich chování (izomorfismus, homomorfizmus).

7 Stroj každý stroj má vstup zpracovávané suroviny výstup zpracované suroviny funkci (způsob zpracování vstupní suroviny na výstupní) důležitým atributem stroje je jeho ovladatelnost člověkem zpracování suroviny probíhá podle záměrů člověka řízení stroje může být přímé (typické pro jednoduché stroje a nástroje) člověk působí na ovládací prvky stroje a dosahuje tak požadovaného výsledku nepřímé (typické pro složité stroje) způsob zpracování suroviny je jednoznačně určen konstrukcí a nastavením stroje, který pak již pracuje automaticky, bez zásahu člověka oba způsoby řízení lze kombinovat

8 Počítač počítač můžeme definovat jako stroj na zpracování informací vstupem i výstupem počítače jsou informace řízení počítače je převážně nepřímé (programem) ale může být i přímé (interaktivní ovládání) program je předpis, jednoznačně určující způsob odvození výstupních dat z dat vstupních jeden program lze použít opakovaně pro zpracování různých kolekcí vstupních dat program počítače lze změnit a tak způsob zpracování dat přizpůsobit okamžitým potřebám

9 Kybernetika věda o řízení v neživých a živých systémech základy položil Norbert Wiener knihou Cybernetics: or, Control and Communication in the Animal and the Machine (1948) kybernetika studuje systémy z hlediska toku a zpracování informací její vztah k pojmu informace je podobný jako vztah matematiky k pojmu číslo, fyziky k pojmu hmota...

10 Kybernetický systém průběžně vyhodnocuje vstupní informace (podněty) a reaguje na ně výstupní aktivitou (odezvou), která je dána určitými pravidly chování pokud má systém paměť, může do ní ukládat historii, tj. časový záznam podnětů a odezev odezvy systému s pamětí mohou být závislé nejen na aktuálních podnětech, ale také na historii vazby mezi vyhodnocovacím a paměťovým blokem tvoří uzavřenou smyčku, tzv. zpětnovazební vazba mezi vyhodnocovacím blokem a blokem pravidel chování umožňuje systému měnit na základě získaných zkušeností pravidla chování (optimalizace, učení)

11 Schéma kybernetického systému

12 Schéma počítače co je zde? není náhoda, že (až na názvy bloků) je shodné se schématem kybernetického systému

13 Chování počítače v kybernetickém systému je v pozici? blok pravidel chování u smysluplně reagujících systémů se obvykle jedná o nějakou formu dlouhodobé paměti zkušenost, genetická paměť... souhrn pravidel, umožňujících systému řešit "informační situace", do kterých se dostane během své existence pravidla chování lze většinou vyjádřit ve tvaru děje-li se (stalo-li se) to a to, reaguj tak a tak

14 Program a programátor nejvhodnějším způsobem ovládání počítače je vkládání a modifikace pravidel chování jestliže místo přímého řízení systému dokážeme do systému vložit pravidla chování, můžeme určit nejen jeho okamžité chování (jako např. při řízení automobilu), ale také jeho chování kdykoliv v budoucnosti blok? je tedy vhodné implementovat jako paměť, jejíž obsah program bude určovat člověk programátor pokud do bloku zahrneme program i programátora, jsou obě schémata zcela shodná pokud programátora vyčleníme mimo systém, objeví se na tomto místě nový typ interakce systému s okolím - vstup programu

15 Schéma počítače program vstup programu programátor

16 Program počítače program je zvláštní formou vstupních dat formálně se od vstupních dat nijak neliší jeho úloha v počítači je specifická tím, že program není zpracováván ale prováděn pokud neuvažujeme strojový překlad programu jinak řečeno, představuje pokyny, podle kterých počítač postupuje při zpracování vstupních informací počítač těmto pokynům pochopitelně musí rozumět a program proto musí být napsán podle určitých pravidel, kterým říkáme programovací jazyk rozdíl mezi programem a vstupními daty je také v tom, že jeden program může být použit opakovaně pro zpracování různých kolekcí dat srovnáme-li proces zpracování dat v počítači s chemickými procesy, hraje program podobnou roli jako katalyzátor vstupuje do procesu transformace vstupních dat na data výstupní, ale z procesu vyjde nezměněn a lze ho opakovaně použít.

17 Role počítače počítač je velmi vhodný pro roli univerzálního řídícího prvku automatizace, vestavěné systémy, robotika... počítač je téměř ideálním prostředkem pro simulaci jakéhokoliv kybernetického systému počítače umožňují novou interpretaci rozsáhlých kolekcí dat, které by člověk jinak nedokázal zpracovat a vyhodnotit počítače umožnily řadu významných objevů ve fyzice, chemii, biologii, astronomii...

18 Harwardské schéma historicky starší koncepce používá pro program a pro data dvě nezávislé paměti označení podle počítače Harward Mark I, uvedeného do provozu na Harwardské univerzitě (1943)

19 Von Neumannovo schéma dnes nejrozšířenější architektura program i data jsou uloženy ve společné paměti (Stored Program Computer) označení podle autora této koncepce (1945)

20 Von Neumannovo schéma Operační paměť slouží k uchování prováděného programu a zpracovávaných dat Aritmeticko-logická jednotka (ALU, Arithmetic-Logic Unit) provádí podle pokynů řadiče požadované operace s daty (aritmetické výpočty, logické operace) Řadič postupně čte z operační paměti jednotlivé instrukce programu a interpretuje (provádí) je generuje řídící signály pro ovládání ostatních částí počítače umožňuje počítači reagovat na stavové informace z ostatních částí počítače a synchronizovat návaznost jednotlivých akcí Vstupní zařízení zajišťují vstup programu a dat Výstupní zařízení zajišťují výstup dat (výsledků)

21 Porovnání Harwardského a Von Neumannova počítače Harwardské schéma dnes se používá u specializovaných procesorů signálové procesory, jednočipové počítače... výhody: vysoká bezpečnost (paměť programu je typu ROM, takže program ji nemůže přepsat) u paměti programu lze použít jinou šířku slova (počet bitů) než u paměti dat nevýhody: vyšší cena hardware (dvě paměti) malá pružnost systému (program lze změnit jen obtížně nebo vůbec ne)

22 Porovnání Harwardského a Von Neumannova počítače Von Neumannovo schéma používá se u univerzálních počítačů (PC) výhody: nižší cena systému (jedna paměť) vysoká pružnost systému (program lze snadno měnit a zpracovávat jako data) nevýhody: je nutný kompromis mezi šířku toku programu a dat program může být nežádoucím způsobem ovlivněn (chybami v programu, viry)

23 Změny terminologie řadič a ALU dnes vnímáme jako jeden celek procesor (CPU, Central Procesing Unit) ALU se dnes považuje spíše za stavební prvek nižší úrovně (jako registr, multiplexor ) pro vstupní zařízení a výstupní zařízení se používá společný název vnější (periferní) zařízení alternativně I/O zařízení (Input/Output Device), V/V zařízení (vstup/výstup), periferie řada periferních zařízení je obousměrná, tj. slouží pro vstup i výstup dat (disky, terminály ) způsob připojení a ovládání vnějších zařízení se sjednotil

24 Další vývoj architektury v počítačích se vystřídalo několik generací prvků relé, elektronky, tranzistory, integrované obvody MSI, LSI, VLSI Von Neumannova koncepce získala převahu výhoda větší pružnosti převážila nad nevýhodami V průmyslových a vestavěných systémech obě koncepce koexistují přibyly nové architektonické prvky a řešení sběrnice, přerušovací systém, DMA, hierarchická paměť, zřetězené zpracování instrukcí (pipelining), multiprocesorové systémy došlo k výraznému pokroku v programování programovací jazyky, operační systémy, objektové programování

25 Princip funkce počítače prvotní úlohou počítačů bylo zrychlit provádění matematických výpočtů první počítače kopírovaly obvyklý postup manuálního provádění výpočtů pokyny pro zpracování dat (program) a vstupní data si operátor nejprve zapíše (vstup) do poznámek (paměti) nyní operátor (řadič) může po malých částech (instrukcích) číst postup, vyhledávat potřebná vstupní data a pomocí kalkulátoru (ALU) s nimi provádět požadované operace do poznámek (paměti) si operátor může zapsat i jakékoliv mezivýsledky, které pak lze použít opakovaně konečné výsledky operátor zapíše do výstupního protokolu (výstup)

26 Instrukční soubor instrukce je elementární operace, kterou počítač dokáže provést instrukční soubor (Instruction Set) je množina všech instrukcí, kterým počítač rozumí a dokáže je provádět program může obsahovat pouze instrukce, kterým daný počítač rozumí jedná se vlastně o formu jazyka, který musí programátor ovládat, aby se s počítačem dokázal domluvit What is your name? půl šesté! proveditelný program (ve strojovém kódu) je zápis postupu řešení úlohy ve formě posloupnosti instrukcí, dostupných v instrukčním souboru daného počítače na počítači s jiným instrukčním souborem tento program není použitelný!

27 Instrukce instrukce se obvykle skládá z několika částí (polí) ADD m[1234] + m[1235] m[1287] operační kód=součet odkud kam operační kód určuje, jaká operace s daty se má provést specifikace operandu určuje, odkud se mají číst data, kam se má uložit výsledek nebo jak má program pokračovat (skoky)

28 Provádění instrukce dobu provádění instrukce obvykle dělíme na dvě základní fáze: fázi načtení a dekódování instrukce FETCH Cycle fázi provedení instrukce EXECUTE Cycle anglické označení (FETCH, EXECUTE) souvisí s činností paměti během provádění instrukce jedna úplná operace s pamětí (čtení nebo zápis) se obvykle označuje jako paměťový cyklus během provádění jednooperandové instrukce proběhnou obvykle dva přístupy k paměti v prvním se načte instrukce, ve druhém se načte operand nebo uloží výsledek po načtení instrukce řadič převede operační kód na posloupnost řídících signálů pro ostatní části počítače registry, multiplexory, ALU, operační paměť

29 Provádění instrukce řadič generuje dva typy signálů: hladinové výběr funkce multiplexoru, ALU, paměti... impulsní časově přesně vymezené akce zápis do registru, inkrementace registru, zápis do paměti... vlastní operace s operandy se provádí v ALU výsledek operace se ukládá do operační paměti... nebo zůstává v registrech procesoru mezivýsledky uložené v registrech jsou v případě potřeby snadněji dostupné při provádění operace se získávají také další informace, umožňující pozdější vyhodnocení nulový nebo záporný výsledek, přetečení, dělení nulou

30 Počet operandů obecně může být v instrukci specifikován libovolný počet operandů v našem příkladu jsou tři jenže adresa slova paměti zabírá v instrukci hodně místa!... instrukce musí být rozdělena do několika slov a proto je její zpracování složitější a pomalejší... nebo je nutné použít velkou šířku slova paměti což vyžaduje více hardware a proto stoupne cena, rozměry a spotřeba energie

31 Formát instrukce Řešení: jednooperandové instrukce (další operandy implicitní) nebo registrově orientované instrukce (specifikace registru je mnohem kratší) operand A B A B ALU ALU implicitní operand výběr registru A výběr registru B registry

32 Specifikace operandu operand může být specifikován různým způsobem přímý (bezprostřední, immediate) operand operand je uveden přímo v instrukci obvykle jen malá celá čísla (např až -128) operand v registru operandy se čtou z (ukládají do) pole registrů v instrukci jsou adresy registrů (např. pro výběr jednoho z 8 registrů stačí 3 bity) operand v operační paměti operandy se čtou z (ukládají do) operační paměti v instrukci je adresa paměťového místa implicitní operand Např. při provádění jednooperandové instrukce ADD 1234 se druhý (implicitní) operand čte z pomocného registru a výsledek se ukládá opět do tohoto registru nepřímé adresování, relativní adresování...

33 Nepřímé adresování nepřímé adresování (indirect addressing) paměťové místo adresované instrukcí neobsahuje data, ale opět adresu operandu nepřímé adresování může být víceúrovňové (řetězené) instrukce: op oa if=1 if if = Indirect Flag (1 bit) oa if=1 if oa if=0 if oa 1... oa = nepřímá adresa 0... oa = adresa operandu operand

34 Relativní adresování relativní adresování adresa se vypočítává jako součet několika složek, např. báze a indexu: oa = báze + index umožňuje realizaci virtuální paměti kvůli rychlosti jsou složky adresy obvykle uloženy v registrech a pro výpočet adresy se používá samostatná ALU báze index ALU adresa operandu

35 Pořadí provádění instrukcí pořadí provádění instrukcí není libovolné algoritmus není komutativní teoreticky lze v každé instrukci pomocí dalšího operandu určit, odkud se má číst následující instrukce... tak byl navržen např. počítač prof. Svobody (5-operandové instrukce) ale takové instrukce by byly neúnosně dlouhé instrukce programu se obvykle provádějí v pevném pořadí sekvenčně, tj. v pořadí, ve kterém jsou za sebou uloženy v operační paměti takže adresu příští instrukce lze získat velmi jednoduše inkrementací registru PC (programového čítače), obsahujícího adresu právě provedené instrukce PC+1 >PC někdy je ale nutné pořadí provádění instrukcí změnit!

36 Skok někdy je nutné pořadí provádění instrukcí změnit při výběru více variant pokračování při volání podprogramu a návratu z něj při obsluze přerušení k tomuto účelu slouží skokové instrukce operandem skokové instrukce je adresa příští instrukce tj. instrukce, která se má provést místo instrukce bezprostředně následující za skokem provedení skoku může být podmíněné tj. závisí na výsledku některé z předchozích operace ALU nebo stavu některé jiné části počítače podmíněné skoky umožňují větvení programu v závislosti na mezivýsledcích rozhodovací operace typu: jestliže platí C, proveď P1, jinak P2

37 Operační paměť počítač potřebuje rychlý přístup k instrukcím programu a operandům data v operační paměti jsou uložena tak, aby vyhledávání dat probíhalo co nejrychleji používá se náhodný přístup (Random Access) paměť je rozdělena na velký počet paměťových míst všechna paměťová místa paměti jsou stejně velká každému paměťovému místu je přiřazena unikátní adresa operační paměť můžeme považovat za jednorozměrné pole paměťových míst, kde adresa je indexem paměťového místa v tomto poli s požadavkem na čtení nebo zápis se paměti předává adresa paměťového místa, se kterým má být operace provedena

38 Operační paměť velikost jednoho adresovatelného paměťového místa je nejčastěji 1 byte (slabika, 1B) s informační kapacitou 8 bitů vyhovuje pro ukládání binárních čísel a instrukcí (v případě potřeby lze použít více slabik za sebou), textu (1 slabika = 1 znak) i dekadických čísel (1 slabika = 2 dekadické řády) s daty se často pracuje po větších celcích po slovech, blocích, stránkách, sektorech, segmentech dosahuje se tím vyšší rychlosti zpracování termínem slovo (word) se obvykle označuje dvojice slabik ale někdy se tímto termínem označuje plná šířka toku dat (např. sběrnice) bez ohledu na počet slabik!! velikost instrukcí a čísel je obvykle mocninou čísla 2 (16, 32, 64 či 128 bitů = 2, 4, 8 či 16 byte)

39 Operační paměť

40 Operační paměť Kromě vstupu adresy, vstupu dat a výstupu dat má operační paměť ještě řídící vstupy a stavové výstupy Řídící vstupy umožňují: určit typ operace (čtení, zápis) určit šířku toku dat (byte, slovo, dvojslovo ) aktivaci (start) paměťové operace Stavové výstupy umožňují řadiči zjistit aktuální stav paměti dokončení operace, chyba parity, chyba zápisu, pokus o přístup k neexistujícímu paměťovému místu, pokus o přístup do zakázané oblasti

41 Časování paměti paměť obvykle pracuje v cyklech délka cyklu je určena časem, který uplyne od okamžiku zahájení operace do okamžiku, kdy lze zahájit další operaci

42 Cyklus čtení (READ) před zahájením a po dobu provádění operace musí byt na vstupy paměti přivedena adresa čtení nějakou dobu trvá; dokončení operace čtení (tj. okamžik, kdy jsou na výstupu platná data) hlásí signál hotovo (Ready) přístupová doba paměti je čas, který uplyne od okamžiku zahájení operace do okamžiku, kdy se objeví signál hotovo

43 Cyklus zápisu (WRITE) před zahájením a po dobu provádění operace musí byt na vstupy paměti přivedena adresa a data zápis nějakou dobu trvá; dokončení operace zápisu (tj. okamžik, kdy adresu a data na vstupech již lze změnit a zahájit novou operaci) hlásí signál hotovo (Ready)

44 Rozhraní paměti celé soustavě propojovacích vodičů se říká rozhraní (interface) termín rozhraní označuje jednak vlastní adresní, datové, řídící a stavové vodiče, např. paměť adresa (24 bitů) vstup dat (16 bitů) výstup dat (16 bitů) R/W STR RDY adresa data řízení/stav... ale také specifikaci, tj. podrobný popis funkce všech vodičů včetně logických úrovní, časování signálů, napájecích napětí, zapojení konektorů z rozhraní mezi pamětí a procesorem se později vyvinuly systémové sběrnice - zobecněná rozhraní pro vzájemné propojení jednotlivých částí počítače (bus). Sběrnicím bude věnována samostatná přednáška

45 Děkuji za pozornost

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných vlastností

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy)

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy) Historie počítačů Historie počítačů se dělí do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů: Generace Rok Konfigurace

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

Procesor. Základní prvky procesoru Instrukční sada Metody zvýšení výkonu procesoru

Procesor. Základní prvky procesoru Instrukční sada Metody zvýšení výkonu procesoru Počítačové systémy Procesor Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/17- Západočeská univerzita v Plzni Víceúrovňová organizace počítače Digital logic level Microarchitecture level Processor Instruction

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Strojový kód. Instrukce počítače

Strojový kód. Instrukce počítače Strojový kód Strojový kód (Machine code) je program vyjádřený v počítači jako posloupnost instrukcí procesoru (posloupnost bajtů, resp. bitů). Z hlediska uživatele je strojový kód nesrozumitelný, z hlediska

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód Procesor Procesor Integrovaný obvod zajišťující funkce CPU Tvoří srdce a mozek celého počítače a do značné míry ovlivňuje výkon celého počítače (čím rychlejší procesor, tím rychlejší počítač) Provádí jednotlivé

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP - 13. procesor - control unit obvodový a mikroprogramový řadič RISC. 19.4.2007 Y36SAP-control unit 1

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP - 13. procesor - control unit obvodový a mikroprogramový řadič RISC. 19.4.2007 Y36SAP-control unit 1 Y36SAP - 13 procesor - control unit obvodový a mikroprogramový řadič RISC 19.4.2007 Y36SAP-control unit 1 Von Neumannova architektura (UPS1) Instrukce a data jsou uloženy v téže paměti. Paměť je organizována

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů Architektura procesorů PC shrnutí pojmů 1 Co je to superskalární architektura? Minimálně dvě fronty instrukcí. Provádění instrukcí je možné iniciovat současně, instrukce se pak provádějí paralelně. Realizovatelné

Více

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor:

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor: Západočeská univerzita v Plzni Písemná zkouška z předmětu: Zkoušející: Katedra informatiky a výpočetní techniky Počítačová technika KIV/POT Dr. Ing. Karel Dudáček Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení:

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Procesor z pohledu programátora

Procesor z pohledu programátora Procesor z pohledu programátora Terminologie Procesor (CPU) = řadič + ALU. Mikroprocesor = procesor vyrobený monolitickou technologií na čipu. Mikropočítač = počítač postavený na bázi mikroprocesoru. Mikrokontrolér

Více

Z{kladní struktura počítače

Z{kladní struktura počítače Z{kladní struktura počítače Cílem této kapitoly je sezn{mit se s různými strukturami počítače, které využív{ výpočetní technika v současnosti. Klíčové pojmy: Von Neumannova struktura počítače, Harvardská

Více

Paměti a jejich organizace

Paměti a jejich organizace Kapitola 5 Paměti a jejich organizace 5.1 Vnitřní a vnější paměti, vlastnosti jednotlivých typů Vnější paměti Jsou umístěny mimo základní jednotku. Lze je zařadit mezi periferní zařízení. Zápis a čtení

Více

Zdroj obr. http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/hardware/zakljedn.pdf

Zdroj obr. http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/hardware/zakljedn.pdf Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL 29. 5. 2013 Aut 2 - výpočetní technika, kybernetika. Název zpracovaného celku: 8.3 Číslicové počítače 8.3.1 Schéma počítače John von Neumannovo

Více

Von Neumannovo schema počítače

Von Neumannovo schema počítače Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_NEUMANN_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů INP 2008 FIT VUT v Brně Čím se budeme zabývat Budou nás zejména zajímat jednoprocesorové číslicové počítače: Funkce počítače Struktura propojení funkčních

Více

PRINCIPY POČÍTAČŮ Metodický list číslo 1

PRINCIPY POČÍTAČŮ Metodický list číslo 1 Metodický list číslo 1 Téma č.1: Historie, vývoj počítačů, architektura počítače. historický přehled, předpoklady pro vývin a rozvoj počítačů nejvýznamnější osoby, vynálezy a stroje von Neumannova architektura

Více

Procesory, mikroprocesory, procesory na FPGA. 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 1

Procesory, mikroprocesory, procesory na FPGA. 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 1 Procesory, mikroprocesory, procesory na FPGA 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 1 Od sekvenčních automatů k mikroprocesorům 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 2 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 3 Architektura počítačů Von Neumannovská,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače.

Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače. 1 Architektura počítačů Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače. Neurčuje jednoznačné definice, schémata či principy. Hovoří o tom, že počítač se skládá z měnších částí

Více

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata? Čísla a logika Číselné vyjádření hodnoty Au Kolik váží hrouda zlata? Dekadické vážení Když přidám osmé závaží g, váha se převáží => závaží zase odeberu a začnu přidávat závaží x menší 7 závaží g 2 závaží

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Historie výpočetní techniky Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru Cíl přednášky: Vysvětlit principy práce s registry v architekturách RISC a CISC, upozornit na rozdíly. Vysvětlit možnosti využívání sad registrů. Zabývat se principy využívanými v procesorech Intel. Zabývat

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

Úvod do architektur personálních počítačů

Úvod do architektur personálních počítačů Úvod do architektur personálních počítačů 1 Cíl přednášky Popsat principy proudového zpracování informace. Popsat principy zřetězeného zpracování instrukcí. Zabývat se způsoby uplatnění tohoto principu

Více

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem.

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem. Algoritmus Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů, který je prováděn pomocí konečného množství přesně definovaných kroků. nebo Algoritmus lze definovat jako jednoznačně určenou

Více

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Algoritmizace, vy_32_inovace_ma_03_10

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Počítačové systémy 21. září 2015 Základní informace 1 Přednášky nejsou povinné 2 Poku účast klesne pod pět studentů, přednáška se nekoná 3 Slidy z přednášky budou vystaveny 4 Zkouška bude pouze písemná

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek

Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek Techniky přidělování paměti = Přidělování jediné souvislé oblasti paměti = Přidělování paměti po sekcích = Dynamické přemisťování sekcí = Stránkování = Stránkování

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích 1 Cíl přednášky Vysvětlit, jak pracují architektury CISC a RISC, upozornit na rozdíly. Zdůraznit, jak se typické rysy obou typů architektur

Více

2 Hardware a operační systémy

2 Hardware a operační systémy Operační systémy 2 Hardware a operační systémy Obsah: 2.1 Procesor CPU, 2.1.1 Zpracování instrukcí, 2.1.2 Zvyšování výkonu CPU, 2.1.3 Režimy CPU, 2.2 Paměť, 2.2.1 Cache, 2.3 Vstupně výstupní zařízení,

Více

zení Koncepce připojení V/V zařízení POT POT ... V/V zařízení jsou připojena na sběrnici pomocí řadičů. Řadiče Připojení periferních zařízení

zení Koncepce připojení V/V zařízení POT POT ... V/V zařízení jsou připojena na sběrnici pomocí řadičů. Řadiče Připojení periferních zařízení Připojení periferních zařízen zení 1 Koncepce připojení V/V zařízení V/V zařízení jsou připojena na sběrnici pomocí řadičů. Řadiče specializované (řadič disku) lze k nim připojit jen zařízení určitého

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru

Pohled do nitra mikroprocesoru Pohled do nitra mikroprocesoru Obsah 1. Pohled do nitra mikroprocesoru 2. Architektury mikroprocesorů 3. Organizace cvičného mikroprocesoru 4. Registry v mikroprocesoru 5. Aritmeticko-logická jednotka

Více

Principy činnosti sběrnic

Principy činnosti sběrnic Cíl přednášky: Ukázat, jak se vyvíjely architektury počítačů v souvislosti s architekturami sběrnic. Zařadit konkrétní typy sběrnic do vývojových etap výpočetních systémů. Ukázat, jak jsou tyto principy

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod

Více

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor FASTPort Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům aneb Jak připojit koprocesor *) inteligentní karta = karta vybavená vlastním procesorem J. Němeček 12. 10. 2013 úvodní

Více

V 70. letech výzkumy četnosti výskytu instrukcí ukázaly, že programátoři a

V 70. letech výzkumy četnosti výskytu instrukcí ukázaly, že programátoři a 1 Počítače CISC a RISC V dnešní době se ustálilo dělení počítačů do dvou základních kategorií podle typu použitého procesoru: CISC - počítač se složitým souborem instrukcí (Complex Instruction Set Computer)

Více

PRINCIPY POČÍTAČŮ. Schopnost logického uvažování a rešeršní práce v prostředí Internetu.

PRINCIPY POČÍTAČŮ. Schopnost logického uvažování a rešeršní práce v prostředí Internetu. Metodický list číslo 1 3. Paměti, mikroprocesory, mikrokontroléry Schopnost logického uvažování a rešeršní práce v prostředí u. 1. Téma: Historie, architektura počítače historický přehled, předpoklady

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod Operační paměť

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 3 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar

Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Základy programování Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Pokročilý 21. května 2009 Dnešní přednáška 1 Počátky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Programování. řídících systémů v reálném čase. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Programování. řídících systémů v reálném čase. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky technických oborů Programování řídících systémů v reálném čase Verze: 1.11

Více

1. Programování PLC. Programovatelné automaty II - 1 -

1. Programování PLC. Programovatelné automaty II - 1 - Programovatelné automaty II - 1-1. Programování PLC Centrální jednotka Poskytuje programovatelnému automatu inteligenci. Realizuje soubor instrukcí a systémových služeb, zajišťuje i základní komunikační

Více

Základní pojmy a historie výpočetní techniky

Základní pojmy a historie výpočetní techniky Základní pojmy a historie výpočetní techniky Vaše jméno 2009 Základní pojmy a historie výpočetní techniky...1 Základní pojmy výpočetní techniky...2 Historický vývoj počítačů:...2 PRVOHORY...2 DRUHOHORY...2

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Překladač a jeho struktura

Překladač a jeho struktura Překladač a jeho struktura Překladače, přednáška č. 1 Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz http://fpf.slu.cz/ vav10ui Poslední aktualizace: 23. září 2008 Definice

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Architektura a koncepce OS OS a HW (archos_hw) Architektura a koncepce OS Jádro OS (archos_kernel) Architektura a koncepce OS Typy OS (archos_typy)

Architektura a koncepce OS OS a HW (archos_hw) Architektura a koncepce OS Jádro OS (archos_kernel) Architektura a koncepce OS Typy OS (archos_typy) Architektura a koncepce OS OS a HW (archos_hw) Aby fungoval OS s preemptivním multitaskingem, musí HW obsahovat: 1. (+2) přerušovací systém (interrupt system) 2. (+2) časovač Při používání DMA: 1. (+1)

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Úvod Návrhový proces Architektura počítače 2007-Kubátová Y36SAP-Úvod 1 Struktura předmětu Číslicový počítač, struktura, jednotky a jejich propojení. Logické

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Testování jednotky ALU a aplikace metody FMEA

Testování jednotky ALU a aplikace metody FMEA Testování jednotky ALU a aplikace metody FMEA Bc. Jiří Sobotka, Vysoké Učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, Purkyňova 118, 612 00 Brno, Česká

Více

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný.

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný. 1 Přerušení Při výskytu určité události procesor přeruší vykonávání hlavního programu a začne vykonávat obslužnou proceduru pro danou událost. Po dokončení obslužné procedury pokračuje výpočet hlavního

Více

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat www.dhservis.cz 8 kanálové stopky se záznamem dat Úvod Digi Timer 8 jsou osmikanálové jednoúčelové stopky, určené k časování po pěti minutových intervalech. Sdružují v sobě osm časovačů, z nichž každý

Více