Mesta Strážske na roky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesta Strážske na roky"

Transkript

1 MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky V Strážskom Návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta / Rozpočet schváleny MsZ dňa Uznesenia Mesta Strážske č. 205/2014 z. k návrhu rozpočtu mesta na roky 2014 až 2016

2 Návrh finančného rozpočtu na roky podľa druhov rok ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok kapitálového rozpočtu ,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok finančné operácie ,00 rok ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok finančné operácie ,00 rok ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok finančné operácie ,00

3 Predkladateľ: Ing. Vladimír Dunajčák primátor mesta Mestské zastupiteľstvo B/ schvaľuje B.1. Rozpočet Mesta Strážske na rok 2014 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške: ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok kapitálového rozpočtu ,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok finančné operácie ,00 A / berie na vedomie A.3. Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014 až 2016 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške: rok ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu 0,00 Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu 0,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok finančné operácie ,00 rok ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu 0,00 Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu 0,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok finančné operácie ,00 Tento rozpočet bol vyhotovený v piatich origináloch, ktoré sa rozdelia podľa

4 nasledujúceho kľúča: Výtlačok č. 1 a 2 - primátor mesta, z toho výtlačok č. 1 na založenie Výtlačok č. 3 - prednosta MsÚ Výtlačok č. 4 - hlavný kontrolór Výtlačok č. 5 - ved. ekon. odd. MsÚ Pre pracovné potreby sa môžu zhotovovať kópie, musia byť však totožné s originálom.

5 Príjmy Rozpočet na roky Dru h Tried a EK Položk a EK Názov Plnenie 2011 Plnenie 2012 Príjmy Roz. Uprav. Rozpočet 2013 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet bežný rozpočet 100 Daňové príjmy 111 Daň z príjmov fyzickej osoby , , , Daň z nehnuteľností , , , Dane za špecifické služby , , , *100 Daňové príjmy , , , Nedaňové príjmy 211 Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva , , , Administratívne poplatky 24184, , , Pokuty, penále a iné sankcie 468,73 716, , Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 52039, , , , Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a 3510, , , Z vkladov 1001,67 284, , Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané 6686, , , Ostatné príjmy 9091, , , , *200 Nedaňové príjmy , , , , Granty a transfery 311 Granty , Transfery v rámci verejnej správy , , , , Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe *300 Granty a transfery , , , , *1 1-bežný rozpočet , , , , kapitálový rozpočet 230 Nedaňové príjmy 231 Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív , *230 Nedaňové príjmy , Granty a transfery 322 Transfery v rámci verejnej správy , , , Prostriedky z rozpočtu Európskej únie , *300 Granty a transfery , , , *2 2-kapitálový rozpočet , , , finančné operácie 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov , , *400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a , , *3 3-finančné operácie , , Spolu , , , ,

6 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Druh Funč.kl. Sku pina EK Prog ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 Rozpočet 2013 upravený Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Výdaje 1 1-bežný rozpočet Obce 61 3.IV Správa MsÚ , , , , , , , ,1 Výkon funkcie primátora , , , , , , , ,2 Výkon funkcie prednostu 0,00 0, ,00 0, , , , ,3 Komunitná práca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,6 Spoločný stavebný úrad 7 000, , , , , , , IV Správa MsÚ , , , , , , , ,1 Výkon funkcie primátora , , , , , , , II Výkon funkcie prednostu 0,00 0, ,00 0, , , , ,3 Komunitná práca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,6 Spoločný stavebný úrad 2 449, , , , , , , ,4 Správa MsÚ 732, , , , , , , ,1 Výkon funkcie primátora 1 407, , , , , , , ,2 Výkon funkcie prednostu 1 353, , , , , , , ,3 Komunitná práca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Spoločný stavebný úrad 549,93 0,00 0,00 0, , , , ,2 Činnosť orgánov mesta , , , , , , , ,3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta 19,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4 Správa MsÚ , , , , , , , ,5 Interný informačný systém 966, , , , , , , ,6 Autodoprava , , , , , , , ,5 Web stránka mesta 600,00 81,96 500,00 0, , , , ,6 Spoločný stavebný úrad 720,98 382,99 343,00 343,00 377,00 377,00 377, ,1 Výkon funkcie primátora 53,20 50, ,00 100,00 500,00 500,00 500, ,4 Prevádzka úradu 959, ,88 728, ,40 730,00 730,00 730,00 * Obce , , , , , , , Finančná a rozpočtová oblasť 62 3,4 Prevádzka úradu 1,60 0,00 0,00 360,78 573,00 750,00 751, ,5 Rozpočet mesta 4 119, , , , , , , ,3 Kronika Mesta 1 000, , , , , , , ,1 Právne služby 2 476, , , , , , , ,4 Prevádzka úradu 2 483,41 971, , , , , , ,5 Rozpočet mesta , , , , , , ,00 * Finančná a rozpočtová oblasť , , , , , , , Iné všeobecné služby 61 4,1 Činnosť matriky 4 536, , , , , , , ,2 Evidencia obyvateľstva 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700, ,1 Činnosť matriky 1 837, , , , , , ,00 Strana 1

7 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie ,2 Evidencia obyvateľstva 228,39 247,18 244,00 244,00 244,00 244,00 244, ,1 Činnosť matriky 419,22 343,74 434,00 654,00 634,00 634,00 634, ,2 Evidencia obyvateľstva 572,00 542,41 572,00 572,00 572,00 572,00 572, ,3 Organizácia občianskych obradov 392,81 857,90 600,00 403,52 500,00 500,00 500,00 * Iné všeobecné služby 8 686, , , , , , , Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 62 3,7 Voľby ,00 71,25 0,00 511,09 0,00 0,00 0, ,8 Poistné a príspevok do poisťovní 33,04 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0, ,7 Voľby , , , ,80 0,00 0,00 0, ,8 Tovary a služby 4 049,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 4 083, , , ,28 0,00 0,00 0, Civilná ochrana 63 3,3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta 196,59 231, ,00 268, , , ,00 * Civilná ochrana 196,59 231, ,00 268, , , , Policajné služby 61 5,1 Mestská policia , , , , , , , ,1 Mestská policia , , , , , , , ,1 Mestská policia 7 469, , , , , , ,00 * Policajné služby , , , , , , , Ochrana pred požiarmi 62 5,2 Ochrana pred požiarmi 0,00 0,00 0,00 325,24 326,00 326,00 326, ,2 Ochrana pred požiarmi , , , , , , ,00 * Ochrana pred požiarmi , , , , , , , Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 61 4,7 Aktivna zamestnanosť , , , ,88 0,00 0,00 0, ,7 Aktivna zamestnanosť , , , ,16 0,00 0,00 0, ,4 Prevádzka úradu 79,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby občanom 1 925,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,7 Aktivna zamestnanosť 2 296, , , ,01 0,00 0,00 0,00 * Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť , , , ,05 0,00 0,00 0, Všeobecná pracovná oblasť 63 11,4 Zber a odvoz TKO 0, , , , , , , ,3 Verejné osvetlenie ,64 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,1 Údržba verejnej zelene , , , , , , , ,2 Miestne komunikácie , , , , , , , ,3 Zber a separovanie TKO 0, , , , , , , ,4 Zber a odvoz TKO 0, , , , , , , ,5 Športoviská v meste 0, , , , , , , ,1 Bežné transfery ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Bežné transfery ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,2 Bežné transfery ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strana 2

8 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie ,1 Podpora športových klubov a organizácií ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Všeobecná pracovná oblasť , , , , , , , Cestná doprava 63 4,6 Spoločný stavebný úrad 238,00 280, , ,15 691,00 191,00 191, ,2 Tovary a služby 0,00 0, ,00 630,92 0,00 0,00 0,00 * Cestná doprava 238,00 280, , ,07 691,00 191,00 191, Ochrana prírody a krajiny 63 11,3 Zber a separovanie TKO 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,6 Manažment ochrany ŽP 0,00 850, , ,25 814,00 814,00 814,00 * Ochrana prírody a krajiny 902,00 850, , ,25 814,00 814,00 814, Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 63 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3 Zber a separovanie TKO 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Tovary a služby ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Ochrana životného prostredia inde neklasifikovan ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj bývania 63 12,1 Kvalita bývania , , , ,00 0,00 0,00 0,00 * Rozvoj bývania , , , ,00 0,00 0,00 0, Rozvoj obcí 63 1,4 Strategické plánovanie a projekty 2 523, , , , , , , ,3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta , , , , , , ,00 * Rozvoj obcí , , , , , , , Verejné osvetlenie 63 5,3 Verejné osvetlenie , , , , , , , ,4 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Verejné osvetlenie , , , , , , , Bývanie a občianska vybavenosť inde Bývanie , , , , , , ,00 * Bývanie a občianska vybavenosť inde , , , , , , , Rekreačné a športové služby 63 9,1 Podpora športových klubov a organizácií 0, , , , , , , ,2 Tovary a služby 4 313,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,1 Podpora športových klubov a organizácií 0, , , , , , , ,2 Bežné transfery ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Rekreačné a športové služby , , , , , , , Kultúrne služby 62 10,3 Grantová podpora kultúry 19,04 45,95 33,00 635,48 707,00 707,00 707, ,3 Grantová podpora kultúry , , , , , , ,00 * Kultúrne služby , , , , , , , Knižnice 61 10,1 Mestská knižnica 7 756, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strana 3

9 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie ,1 Mestská knižnica 2 822, , , ,42 0,00 0,00 0, ,1 Mestská knižnica 9 328, , , , , , ,00 * Knižnice , , , , , , , Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 63 10,2 Mestské kultúrne akcie JARMOK 9 556, , , , , , , ,1 Propagácia a prezentácia mesta 6 444, , , , , , ,00 * Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov , , , , , , , Vysielacie a vydavateľské služby 62 4,4 Noviny Naše mesto 15,19 0,00 0,00 291,62 508,00 508,00 508, ,1 Propagácia a prezentácia mesta 1 200,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,4 Noviny Naše mesto 6 542, , , , , , ,00 * Vysielacie a vydavateľské služby 7 757, , , , , , , Náboženské a iné spoločenské služby 64 10,3 Grantová podpora kultúry 4 443, , , , , , ,00 * Náboženské a iné spoločenské služby 4 443, , , , , , , Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 8,1 Materská škola Družstevná Strážske , , , , , , ,00 * Predškolská výchova bežnou starostlivosťou , , , , , , , Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 8,2 Základna škola Mierova Strážske , , , , , , ,00 8,4 Školské stravovne pri ZŠ , , , , , , ,00 8,5 Školský klub deti pri ZŠ , , , , , , ,00 * Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou , , , , , , , Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 8,3 Základna umelecká škola Strážske , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Základna umelecká škola Strážske , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Základna umelecká škola Strážske , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Základna umelecká škola Strážske 0, , , , , , ,00 * Zariadenia pre záujmové vzdelávanie , , , , , , , Centrá voľného času DUHa Strážske 8,6 Centrum voľného času , , , , , , ,00 * Centrá voľného času , , , , , , , Ďalšie sociálne služby -staroba 61 13,1 Opatrovateľska služba , , , , , , , ,1 Opatrovateľska služba , , , , , , , ,1 Opatrovateľska služba 538,61 474,80 597,00 492,12 797,00 797,00 797,00 * Ďalšie sociálne služby -staroba , , , , , , , Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 62 13,2 Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi 4,60 5,04 0,00 103,92 137,00 137,00 137, ,1 Opatrovateľska služba 1 564,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi 736, , , , , , ,00 Strana 4

10 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie ,3 Komunitná práca 673,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 5 952, , ,00 569, , , , ,5 Bežné transfery 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej n 9 230, , , , , , , Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 61 13,3 Komunitná práca , , , , , ,00 0, ,3 Komunitná práca 4 217, , , , , ,00 0, ,3 Komunitná práca 4 338, , , , , ,00 0,00 * Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované , , , , , ,00 0,00 *1 1-bežný rozpočet , , , , , , , kapitálový rozpočet Obce 71 3,6 Autodoprava , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Obce , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecná pracovná oblasť 72 Kapitálové transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,1 Údržba verejnej zelene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Kapitálové transfery ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Všeobecná pracovná oblasť ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cestná doprava 71 1,4 Strategické plánovanie a projekty 0, , , , ,00 0,00 0, Komunikácie ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,1 Rekonštrukcia chodníkov v meste 0, , , , ,00 0,00 0,00 * Cestná doprava , , , , ,00 0,00 0, Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 71 6,2 Obstarávanie kapitálových aktív ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Ochrana životného prostredia inde neklasifikovan ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj bývania 71 12,1 Kvalita bývania 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 * Rozvoj bývania 0, , , ,50 0,00 0,00 0, Rozvoj obcí 71 1,4 Strategické plánovanie a projekty , , , , ,00 0,00 0,00 * Rozvoj obcí , , , , ,00 0,00 0, Verejné osvetlenie 71 5,3 Verejné osvetlenie 0, ,58 0,00 0, ,00 0,00 0, ,4 Obstarávanie kapitálových aktív 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Verejné osvetlenie 0, ,58 0,00 0, ,00 0,00 0, Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 71 8,1 Materská škola Družstevna Strážske 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 * Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Strana 5

11 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Druh Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 72 8,4 Školské stravovne pri ZŠ 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *2 2-kapitálový rozpočet , , , , ,00 0,00 0, finančné operácie Transakcie verejného dlhu 82 1,4 Strategické plánovanie a projekty , , , , , , ,00 * Transakcie verejného dlhu , , , , , , ,00 *3 3-finančné operácie , , , , , , ,00 Spolu , , , , , , ,00 Strana 6

12 Príloha č. 1 Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na roky Názov školy Návrh rozpočtu na rok 2014 Z toho Návrh rozpočtu na rok 2015 Z toho Návrh rozpočtu na rok 2016 Z toho ZŠ ŠKD ŠJ ZŠ ŠKD ŠJ ZŠ ŠKD ŠJ C ZŠ Mierová Strážske Bežné výdavky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu Vlastné príjmy

13 Príloha č. 1 Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na roky Názov školy a zariadenia ZUŠ Strážske Bežné výdavky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu Vlastné príjmy Názov školy Materská škola Strážske Bežné výdavky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu Vlastné príjmy Názov školy CVČ Strážske Bežné výdavky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu Vlastné príjmy

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA Čerpanie finančného rozpočtu r. 2012-2014 a návrh finančného rozpočtu na r. 2015-2017 Vyvesené: 04.12.2014 Zvesené: 09.12. 2014 Schválené uznesením OZ č. 21/2014-2015, dňa 19.12.2014.

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/ . Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 206 /tabuľková časť/ Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet KZ ekon. klasifik. ukazovateľ Daňové príjmy 729.70 Nedaňové príjmy 06.350 Granty a transfery.307.836 spolu

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky

Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky 2016-2018 Skut. plnenie Skut.plnenie Rozpočet očakáv.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet BEŽNÉ PRÍJMY za rok 2013 za rok 2014 2015 za rok 2015 na rok 2016 na

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

Návrh rozpočtu príjmov na roky

Návrh rozpočtu príjmov na roky Návrh rozpočtu príjmov na roky Bežné príjmy Kód Bežné príjmy zdroja 41 Daňové príjmy 332 850 342 850 352 850 41 111 003 výnos dane z príjmov 269 400 279 400 289 400 41 121 daň z nehnuteľností 63 450 63

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Rozpočet príjmov na roky

Rozpočet príjmov na roky Rozpočet príjmov na roky 2016 2018 Bežné príjmy Kód Bežné príjmy Rok Rok Rok zdroja 2016 2017 2018 41 Daňové príjmy 338 980 348 980 358 980 41 270 530 280 530 290 530 111 003 výnos dane z príjmov 41 121

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2006 Bežný Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 41 111001 Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 46540 41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 730

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

MESTO STRÁŽSKE Mestský úrad Z á v e r e č n ý ú č e t Mesta Strážske za rok 2013

MESTO STRÁŽSKE Mestský úrad Z á v e r e č n ý ú č e t Mesta Strážske za rok 2013 MESTO STRÁŽSKE Mestský úrad Z á v e r e č n ý ú č e t Mesta Strážske za rok 2013 V Strážskom 22.05.2014 Záverečný účet zverejnené 7.5.2014 úradná tabuli mesta a webovej stránke mesta Záverečný účet schváleny

Více

Bežné výdavky. klasifikácia Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu

Bežné výdavky. klasifikácia Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Kapitá lové 610 620 630 640 Spolu Spolu 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 33950 9670 6850 1500 51970 0 51970 2 1 Výkon funkcie starostu 32000 9070 2950 44020

Více

Rekapitulácia Programového rozpočtu

Rekapitulácia Programového rozpočtu Rekapitulácia Prograového rozpočtu PROGRAM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 140-1 080-1 080 - PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ 3 535-3 500-3 510 - PROGRAM 3: Kounikácie

Více

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly V zmysle 18 d ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov predkladám zastupiteľstvu v Obci Budkovce správu o

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2018 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2018 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2017 2018 Podprogram

Více

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta... 2 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015... 26 3. Mimorozpočtové fondy mesta... 26 4. Prehľad o poskytnutých dotáciách...

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2016. Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Návrh rozpočtu obce na rok 217 s výhľadom na roky 218-219 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.216 Zvesené z úradnej tabule

Více

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY

Více

skutočnosť skutočnosť schválený skutočnosť rozpočet 2013 k k k schválený

skutočnosť skutočnosť schválený skutočnosť rozpočet 2013 k k k schválený 1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 Č. prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 04. 2015 Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č.

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok 2014-2016 PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu 58 288 38 832 71 108 0 67 088 7 000 108

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 Schválený rozpočet obce na s výhľadom na roky 2016-2017 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 9.10.2014 Zvesené z úradnej

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Schválený rozpočet na rok 216 s výhľadom na roky - 218 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 2.11.215 Zvesené z úradnej tabule

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť k 31. 12. 2013 plnenia BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 029 768 4 194 447 4 177 068 100 Daňové

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY 111003 Daň zo závislej činnosti FO 644696,76 523965,54 523000,00 550000,00 550000,00 550000,00 550000,00 121001 Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov 8705,68 9954,55 12000,00 12000,00 12000,00

Více

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo- ložka 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 920 533 0 0 0 0 0 0 920 533 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 918 253 0 0 0 0

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

Záverečný účet obce Nálepkovo

Záverečný účet obce Nálepkovo 2014 Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Rozpočet obce na rok 2014... 1 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014... 2 3. Rozbor

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 190 371 4 220 478 2 204 811 Daňové príjmy spolu 1 873 953 1 904 753 954 926 50 111003 Výnos dane poukázaný územnej

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013-2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 25 950 25 950 25 950 3 1 Výkon funkcie starostky MČ Košice

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Obec Oravský Podzámok SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Bežné príjmy 2018 2014-sk.pl. 2015-sk.pl. 2016-sch.roz. 2016-oč.sk. 2017 2019 Zdroj Daňové príjmy 565582 613905 568346 650000

Více

Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku odbor finančný a správy majetku. 1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015

Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku odbor finančný a správy majetku. 1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku odbor finančný a správy majetku Materiál na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 1. zmena mesta Svidník na rok Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci

Více

Finančný rozpočet 2016 Strana 1

Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane pre obec 665 000.00 665 000.00 121001 41 DzN - FO - pozemky 65 727.00 65 727.00 121002 41 DzN

Více

MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 5. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2015

MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 5. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2015 5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015 1 z 9 ROZPOČET MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 5. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2015 Návrh Návrh zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015 Vyvesený na úradnej

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV na roky 2010-2012 Tabuľková časť Starosta obce: Ľuboš Stríž Vypracovala: Alena Brezinová, učtovníčka obce Finančná komisia obce Vyvesený: 12.3.2010 Zvesený: B E Ž N É P R Í

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY Z 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626 237 250 244 0 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 190 000 195 800 201 680 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 11 000 11 220 11 560 Daň zo stavieb FO 3 000

Více

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 01.1. Výdavky verejnej správy 56844 54124 55 811 55 811 57 570 57 570 57 570 01.1.1.6 Manažment obce 55109 52073 53

Více

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Více

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 V Petrovej Vsi február 2014 Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov

Více

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k 2015 Monitorovacia správa obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmilaa Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Návrh na uznesenie... 1 2. Úvod... 2 3. Príjmy obce (tabuľková časť)...

Více

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK ZÁVEREČNÝ ÚČET. skutočnosť skutočnosť schválený rozpočet po 1.

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK ZÁVEREČNÝ ÚČET. skutočnosť skutočnosť schválený rozpočet po 1. ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2015 - ZÁVEREČNÝ ÚČET Č. Funkčn program klasifikc Nzov prog,, aktivity, prvku schvlený rozpočet po 1. 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Více

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Hospodárenie mesta 2013: 1) v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 13.12.2012 Schválený rozpočet Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet 12 373 932 12

Více

na rok Mestským zastupiteľstvom schválené dňa... uznesením č.../2015 Zvesené dňa: Ing. Jozef Hazlinger primátor mesta

na rok Mestským zastupiteľstvom schválené dňa... uznesením č.../2015 Zvesené dňa: Ing. Jozef Hazlinger primátor mesta R o z p o č e t m e s t a G b e l y na rok 2016 Vyvesené dňa: 27.11.2015 pred konaním MsZ č.p.2043/2015 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa... uznesením č..../2015 Vyvesené dňa:... po schválení MsZ

Více

Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018

Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018 Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018 Bežné príjmy por.číslo kategória položka podpoložka 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 422,113.01

Více

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku 2016 018 61 BELUŠA Bežný rozpočet Bežné príjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 Zmena č. 1 Zmena č. 2 č. 1/2016 č. 2/2016 Daňové príjmy 241 966,00

Více

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013 ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: 31.3.211 Bežné príjmy 211 212 213 EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 3 Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r. 2007

R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r. 2007 R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r. 2007 V zmysle 10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo

Více

Rozpočet (v EUR) Rozpočet (v EUR)

Rozpočet (v EUR) Rozpočet (v EUR) VÝDAVKY 587 081 Rozpočet (v EUR) 587 081 447 350 459 050 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 9 250 Harmonicky rozvinutá obec Rozpočet (v EUR) 9 250 9 500 9 700 V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s

Více

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2011 Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 412 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k Mestský úrad v Žiline odbor ekonomický Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03. 2014 Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.03.2014 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského

Více

Záverecný úcet Obce Nižný Krucov

Záverecný úcet Obce Nižný Krucov Záverecný úcet bce Nižný Krucov a rozpoctové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Mgr. Hennanovská Vladimíra Spracoval: Marcincinová Zuzana V Nižnom Krucove dna 28.5.2015 Návrh záverecného úctu vyvesený

Více

Rozpočet Predaj pozemkov (Medlenova) Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov) Bytový dom - dotácia

Rozpočet Predaj pozemkov (Medlenova) Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov) Bytový dom - dotácia Rozpočet 2015 Kapitálové príjmy Rozpočet 2015 233001 Predaj pozemkov (garáže) 5 180 233001 Predaj pozemkov (Medlenova) 66 352 233001 322 001 Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov) Bytový dom - dotácia

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009

1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009 1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009 Bežný rozpočet Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 1. a 2. 1. skutočnosť % k rozp.op. 41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos.

Více

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. : Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet mesta Trnava na roky

Rozpočet mesta Trnava na roky Rozpočet mesta Trnava na roky 2008-2010 tabuľka č. 5 Príjmy Rozp. 2007 Rozpočet Rozpočet po 4.aktual. na r. 2008 na r. 2009 I. Miestne dane a poplatky 250 122 275 171 278 341 1. Daň z nehnuteľností 147

Více

Záverečný účet obce Kocurany za rok 2011

Záverečný účet obce Kocurany za rok 2011 Záverečný účet obce Kocurany za rok 2011 Spracovala: Eva Špeťková Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce V Kocuranoch, marec 2012 1 Záverečný účet obce Kocurany za rok 2011 obsahuje: 1. Rozpočet

Více

Záverečný účet obce za rok 2013 obsahuje:

Záverečný účet obce za rok 2013 obsahuje: OBEC BENICE Obecný úrad v Beniciach Benice 69, 038 42 Príbovce N Á V R H ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BENICE ZA ROK 2013 Bankové spojenie : VÚB Martin číslo účtu: 11927362/0200 IČO: 00647373 DIČ:2020591760 telefón:

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21.03.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet obce Báb za rok 2014.

Záverečný účet obce Báb za rok 2014. - 1 - Záverečný účet obce Báb za rok 2014. 1.Rozpočet obce na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa 10 odsek

Více