Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informácia o plnení rozpočtu mesta k"

Transkript

1 Informácia o plnení rozpočtu mesta k Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plnenie rozpočtu obsahuje údaje za prvý štvrťrok kedy mesto zadáva údaje o svojom hospodárení do rozpočtového informačného systému samosprávy v zmysle 12 ods.4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet ako základný finančný nástroj mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na: a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"), c) finančné operácie. Bežný rozpočet mesta mal za uvedené obdobie roku 2016 rozpočtové príjmy na úrovni Eur a výdavky na úrovni Eur. Saldo bežného rozpočtu tak predstavuje sumu Eur. Kapitálový rozpočet mesta mal rozpočtové príjmy na úrovni Eur a výdavky na úrovni Eur. Saldo kapitálového rozpočtu tak predstavuje sumu Eur. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a prostriedkov peňažných fondov vyššieho územného celku a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Tabuľka: Sumár príjmy (v Eur) Názov Schválený Upravený Plnenie % Bežné príjmy 100 Daňové príjmy % 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku % 120 Dane z majetku % 130 Dane za tovary a služby % 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva % 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a % 240 Úroky z tuzemských úverov, Iné nedaňové príjmy % 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % Bežné príjmy spolu % Kapitálové príjmy 200 Nedaňové príjmy % 230 Kapitálové príjmy % Kapitálové príjmy spolu % Príjmové FO 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 450 Z ostatných finančných operácií % Príjmové FO spolu % Príjmy Spolu: % 1

2 Tabuľka: Sumár výdavky (v Eur) Názov Schválený Upravený Plnenie % Bežné výdavky 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 640 Bežné transfery % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby % Bežné výdavky spolu % Kapitálové výdavky 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % Kapitálové výdavky spolu % Výdavkové FO 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné % 820 Splácanie istín % Výdavkové FO spolu % Výdavky Spolu: % Zmeny rozpočtu V prvom štvrťroku boli vykonané, v zmysle 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledovné zmeny rozpočtu: zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.29/2016 zo dňa , ktorá predstavovala zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu Eur. Zmenu rozpočtu podľa 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z., kde ide o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odseku 2b) povolenie prekročenie príjmov a viazanie výdavkov, 2c) povolenie prekročenie výdavkov a viazanie výdavkov celkovo o sumu Eur. Zmena rozpočtu v zmysle VZN 1/2008 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta, schválená primátorom mesta, vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odsek 2a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 2

3 Príjmová časť rozpočtu Celkové príjmy rozpočtu mesta, vrátane finančných operácii sú na úrovni Eur. Bežné rozpočtové príjmy ( Eur ) v sebe zahŕňajú daňové a nedaňové príjmy a príjmy z grantov a transferov. Daňové príjmy mesta boli v sume Eur, z toho daň z príjmov a kapitálového majetku výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve je v sume Eur. Mierne vyšší príjem z tejto dane odzrkadľuje avizované zvýšenie podielu, akým štát prerozdeľuje príjem dane z fyzických osôb medzi mestá a obce. Dane z majetku sú na úrovni Eur plnenie odzrkadľuje výber dane z nehnuteľnosti, ktorý začal v mesiaci marec. Dane za tovary a služby boli na úrovni Eur z nich je čo do výšky najvýznamnejšia daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume Eur. Tabuľka: Daňové príjmy 100 Daňové príjmy % 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku % 111 Dane z príjmov fyzickej osoby % Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve % 120 Dane z majetku % 121 Daň z nehnuteľností % 130 Dane za tovary a služby % 133 Dane za špecifické služby % Za psa % Za nevýherné hracie prístroje % Za predajné automaty % Za ubytovanie % Za užívanie verejného priestranstva % Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady % 139 Iné dane za tovary a služby Zo zrušených miestnych poplatkov Nedaňové príjmy bežného rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácii boli v sume Eur. Nedaňové príjmy mesta bez rozpočtových organizácii boli Eur. Z toho významnejšie položky - príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov priestorov a objektov) boli v sume Eur. Administratívne poplatky, ktoré predstavujú jednotlivé správne poplatky, ostatné poplatky mesta boli na úrovni Eur. Poplatky a platby z priemyselného predaja tovarov a služieb boli v sume Eur. Poplatok za znečistenie ovzdušia Eur. 3

4 Nedaňové príjmy - bez rozpočtových organizácii 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku % 212 Príjmy z vlastníctva % Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov % 220 Administratívne a iné poplatky a platby % 221 Administratívne poplatky % Ostatné poplatky % 222 Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie finančnej disciplíny Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 223 predaja a služieb % Za predaj výrobkov, tovarov a služieb % Za školy a školské zariadenia % Za prebytočný hnuteľný majetok Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby % Za znečisťovanie ovzdušia % 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov Iné nedaňové príjmy % 292 Ostatné príjmy % Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov % Z refundácie Iné Nedaňové príjmy škôl a školských zariadení boli v sume Eur Nedaňové príjmy - rozpočtových organizácii 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku % 212 Príjmy z vlastníctva % Z prenajatých budov, priestorov a objektov % 220 Administratívne a iné poplatky a platby % 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb % Za predaj výrobkov, tovarov a služieb % Za školy a školské zariadenia % 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z dobropisov

5 Príjmy z bežných grantov a transferov dary a bežné transfery zo štátneho rozpočtu boli na úrovni Eur. Granty a transfery 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % 312 Transfery v rámci verejnej správy % Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % Z rozpočtu obce Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % Kapitálové príjmy mesta boli na úrovni Eur. V tejto sume sú zahrnuté príjmy z predaja mestských bytov, podvozkov zberových vozidiel intenzifikácie a príjem z predaja pozemkov. 200 Nedaňové príjmy % 230 Kapitálové príjmy % 231 Príjem z predaja kapitálových aktív % 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív % Z predaja pozemkov % Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktoré sú na príjmovej strane rozpočtu vo výške Eur. Z toho Eur sú príjmy mesta - ide hlavne o zapojenie účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka do rozpočtu roka Príjmy rozpočtových organizácii sú v sume Eur sú to prostriedky zo školských jedálni z roku 2015 zapojené do rozpočtu Oproti predchádzajúcim rokom, kedy sa prostriedky školských jedální z predchádzajúcich rokov takýmto spôsobom nevykazovali, ide o zmenu v metodických pokynoch zo strany MF SR, ktorá ešte nemusí byť konečná. 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 450 Z ostatných finančných operácií % Príjmové FO spolu % 5

6 Výdavková časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu mesta sa vyvíja v rámcoch schváleného rozpočtu na rok Celkové výdavky mesta k vrátane finančných operácii boli v sume Eur. Bežný rozpočet bol čerpaný, za obdobie prvých troch mesiacov, na úrovni 21% upraveného rozpočtu a kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 15% upraveného rozpočtu, keďže väčšia časť z nich bude realizovaná až v jarných a letných mesiacoch. Výdavky podľa programovej štruktúry Tabuľka: Sumár podľa programov 1 Vnútorná správa úradu % 1. 1 Ľudské zdroje % 600 Bežné výdavky % 1. 2 Mestský úrad % 600 Bežné výdavky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 1. 3 Informačné technológie % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 1. 4 Grantový systém % 600 Bežné výdavky % 1. 5 Dlhová služba % 600 Bežné výdavky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 2 Mestská polícia % 600 Bežné výdavky % 3 Životné prostredie % 3. 1 Verejná zeleň % 600 Bežné výdavky % 3. 2 Vody % 600 Bežné výdavky % 3. 3 Odpadové hospodárstvo % 600 Bežné výdavky % 3. 4 Intenzifikácia separovaného zberu % 600 Bežné výdavky % 3. 5 Uzatvorenie a rekultivácia skládky % 600 Bežné výdavky % 3. 6 Centrum zhodnocovania % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 6

7 4 Správa majetku mesta % 4. 1 Mestské objekty % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 4. 2 Údržba chodníkov a ciest % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 4. 3 Miestne komunikácie % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 4. 4 MHD % 600 Bežné výdavky % 4. 5 Verejné osvetlenie % 600 Bežné výdavky % 4. 6 Rekreačné a športové zariadenia % 600 Bežné výdavky % 4. 7 Príležitostné trhy % 600 Bežné výdavky % 4. 8 Mestský rozhlas % 600 Bežné výdavky % 4. 9 Riadenie projektov a investičné akcie % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 5 Športové aktivity % 600 Bežné výdavky % 6 Kultúra % 600 Bežné výdavky % 7 Komunikačné prostriedky % 600 Bežné výdavky % 8 Sociálna starostlivosť % 600 Bežné výdavky % 9 Školstvo % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky Výdavky podľa programovej štruktúry, funkčnej a ekonomickej klasifikácie 1 Vnútorná správa úradu % 1. 1 Ľudské zdroje % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % 7

8 Tuzemské % Zahraničné % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Špeciálne služby % Náhrada mzdy a platu % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 013 Na odchodné % 015 Na nemocenské dávky % Iné všeobecné služby - Matrika % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Voľby % 600 Bežné výdavky % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 8

9 % 013 Na odchodné % 015 Na nemocenské dávky % Všeobecná pracovná oblasť Terénny sociálny pracovníci % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou _ Detské jasle % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Staroba % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné % vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 9

10 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 013 Na odchodné % 015 Na nemocenské dávky % 1. 2 Mestský úrad % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Prepravné a nájom dopravných prostriedkov % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Vrátenie príjmov z minulých rokov % Kolkové známky % Preddavky Pokuty a penále % 640 Bežné transfery % % 006 Na členské príspevky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie % 814 Účasť na majetku % V tuzemsku % Finančné a rozpočtové záležitosti % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % 10

11 Poplatky a odvody % Vyrovnanie kurzových rozdielov % Pokuty a penále % Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky % spolufinancovania Iné všeobecné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Reprezentačné % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Stravovanie % 1. 3 Informačné technológie % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Výpočtová technika % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Softvér % 635 Rutinná a štandardná údržba % Softvéru % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Výpočtovej techniky % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % 11

12 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Softvéru % 1. 4 Grantový systém % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému 001 fondu % 014 Jednotlivcom % 1. 5 Dlhová služba % Transakcie verejného dlhu % 600 Bežné výdavky % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a % finančným prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku % Banke a pobočke zahraničnej banky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Z bankových úverov dlhodobých % 2 Mestská polícia % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Výpočtová technika % Telekomunikačná technika % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % 12

13 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Náhrady % 640 Bežné transfery % % 006 Na členské príspevky % 3 Životné prostredie % 3. 1 Verejná zeleň % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3. 2 Vody % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3. 3 Odpadové hospodárstvo % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 13

14 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 4 Intenzifikácia separovaného zberu % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 5 Uzatvorenie a rekultivácia skládky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 3. 6 Centrum zhodnocovania % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % Poštové a telekomunikačné služby % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Výpočtová technika % 14

15 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % Osobných automobilov % 4 Správa majetku mesta % 4. 1 Mestské objekty % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Telekomunikačná technika % Všeobecný materiál % Palivá ako zdroj energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % Poštové a telekomunikačné služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % 15

16 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Pozemkov % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % Náboženské a iné spoločenské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Všeobecné služby % Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 4. 2 Údržba chodníkov a ciest % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 16

17 4. 3 Miestne komunikácie % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % Softvéru % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Softvéru % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 4. 4 MHD % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % Transfery nefinančným subjektom a transfery 644 príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Ostatnej právnickej osobe % 4. 5 Verejné osvetlenie % Verejné osvetlenie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 4. 6 Rekreačné a športové zariadenia % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 17

18 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % Ostatnej právnickej osobe % 4. 7 Príležitostné trhy % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % 4. 8 Mestský rozhlas % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 636 Nájomné za nájom % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Poplatky a odvody % 4. 9 Riadenie projektov a investičné akcie % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 18

19 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % Rekreačné a športové služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie Kultúrne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % 5 Športové aktivity % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % 640 Bežné transfery % % 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % 6 Kultúra % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Príspevkovej organizácii % 19

20 7 Komunikačné prostriedky % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Reprezentačné % 637 Služby % Propagácia, reklama a inzercia % Špeciálne služby % Reprezentačné výdavky % Vysielacie a vydavateľské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 8 Sociálna starostlivosť % Všeobecná pracovná oblasť % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Všeobecné služby % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % Staroba % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 637 Služby % 20

21 Všeobecné služby % Špeciálne služby % Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % % 014 Jednotlivcom % 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke % 9 Školstvo % Primárne vzdelávanie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Reprezentačné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % % 004 Cirkevným školám % Školy a školské zariadenia Názov právneho subjektu (RO) Schválený Upravený Plnenie % ( Eur) CVČ % MŠ na Ul. Dr.Jánskeho % ZŠ na Ul. Dr. Janského % ZŠ na Ul. Jilemnického % ZŠ na Ul. M.R.Štefánika % ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej % Spolu za právne subjekty % 21

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta... 2 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015... 26 3. Mimorozpočtové fondy mesta... 26 4. Prehľad o poskytnutých dotáciách...

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Obec Oravský Podzámok SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Bežné príjmy 2018 2014-sk.pl. 2015-sk.pl. 2016-sch.roz. 2016-oč.sk. 2017 2019 Zdroj Daňové príjmy 565582 613905 568346 650000

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA Čerpanie finančného rozpočtu r. 2012-2014 a návrh finančného rozpočtu na r. 2015-2017 Vyvesené: 04.12.2014 Zvesené: 09.12. 2014 Schválené uznesením OZ č. 21/2014-2015, dňa 19.12.2014.

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY 111003 Daň zo závislej činnosti FO 644696,76 523965,54 523000,00 550000,00 550000,00 550000,00 550000,00 121001 Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov 8705,68 9954,55 12000,00 12000,00 12000,00

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

Obec Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane 512 792.00 524 460,98 573 712 567 478,00 562 478,00 560 000,00 550 000,00 121001 41 Z pozemkov 23 327.82 25

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY

Více

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013 ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: 31.3.211 Bežné príjmy 211 212 213 EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 3 Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Návrh rozpočtu príjmov na roky

Návrh rozpočtu príjmov na roky Návrh rozpočtu príjmov na roky Bežné príjmy Kód Bežné príjmy zdroja 41 Daňové príjmy 332 850 342 850 352 850 41 111 003 výnos dane z príjmov 269 400 279 400 289 400 41 121 daň z nehnuteľností 63 450 63

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. : Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 01.1. Výdavky verejnej správy 56844 54124 55 811 55 811 57 570 57 570 57 570 01.1.1.6 Manažment obce 55109 52073 53

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 780 98 642006

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,

Více

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2006 Bežný Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 41 111001 Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 46540 41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 730

Více

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly V zmysle 18 d ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov predkladám zastupiteľstvu v Obci Budkovce správu o

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ján Bartoš, starosta obce V Kurime dňa 16. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. mája 2016 Záverečný

Více

Rozpočet mesta Trnava na roky

Rozpočet mesta Trnava na roky Rozpočet mesta Trnava na roky 2008-2010 tabuľka č. 5 Príjmy Rozp. 2007 Rozpočet Rozpočet po 4.aktual. na r. 2008 na r. 2009 I. Miestne dane a poplatky 250 122 275 171 278 341 1. Daň z nehnuteľností 147

Více

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo- ložka 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 920 533 0 0 0 0 0 0 920 533 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 918 253 0 0 0 0

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21.03.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY O1116 O111 Rozpočet na roky 2017-2019 Výdavky BEŢNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány 2014 2015 2016 2016S 2017 2018 2019 610 41 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné

Více

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k 2015 Monitorovacia správa obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmilaa Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Návrh na uznesenie... 1 2. Úvod... 2 3. Príjmy obce (tabuľková časť)...

Více

Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky

Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky 2016-2018 Skut. plnenie Skut.plnenie Rozpočet očakáv.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet BEŽNÉ PRÍJMY za rok 2013 za rok 2014 2015 za rok 2015 na rok 2016 na

Více

Rozpočet príjmov na roky

Rozpočet príjmov na roky Rozpočet príjmov na roky 2016 2018 Bežné príjmy Kód Bežné príjmy Rok Rok Rok zdroja 2016 2017 2018 41 Daňové príjmy 338 980 348 980 358 980 41 270 530 280 530 290 530 111 003 výnos dane z príjmov 41 121

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť k 31. 12. 2013 plnenia BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 029 768 4 194 447 4 177 068 100 Daňové

Více

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 V Petrovej Vsi február 2014 Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

Záverečný účet obce Nálepkovo

Záverečný účet obce Nálepkovo 2014 Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Rozpočet obce na rok 2014... 1 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014... 2 3. Rozbor

Více

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013 Obec Streženice Záverečný účet za rok 2013 V Streženiciach, marec 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov

Více

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Finančné 2016 2017 Príjmy 2,065,444.95 500.00 26,200.00 2,189,371.65 2,307,635.02 Výdavky 1908444.6288 207500 0.00 2,209,345 2,121,955 Bilancia 157,000.32-207,000.00

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 190 371 4 220 478 2 204 811 Daňové príjmy spolu 1 873 953 1 904 753 954 926 50 111003 Výnos dane poukázaný územnej

Více

Rekapitulácia Programového rozpočtu

Rekapitulácia Programového rozpočtu Rekapitulácia Prograového rozpočtu PROGRAM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 140-1 080-1 080 - PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ 3 535-3 500-3 510 - PROGRAM 3: Kounikácie

Více

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE SKLENÉ NA ROK 2017

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE SKLENÉ NA ROK 2017 KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE SKLENÉ NA ROK 2017 Návrh rozpočtu obce Sklené na rok 2017-2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi predpismi: zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené : Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k Mestský úrad v Žiline odbor ekonomický Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03. 2014 Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.03.2014 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce B U D Č A a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. František Moravec starosta obce Spracoval: Anna Lukáčová - ekonómka V Budči, dňa 10.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Návrh rozpočtu obce na rok 217 s výhľadom na roky 218-219 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.216 Zvesené z úradnej tabule

Více

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009 Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009 V Hornom Dubovom Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa 25.6.2010 Uznesením č. 12 /2010 Záverečný účet obce za rok 2009 OBSAH : 1. Rozpočet

Více

Záverečný účet Obce Kotešová

Záverečný účet Obce Kotešová Záverečný účet Obce Kotešová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : PhDr., Mgr. Peter Mozolík Spracoval: Daniela Hozáková V Kotešovej, dňa 20.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015 Vo Vrbove, jún 2015 Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Ratková a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Spracoval: Beata Pilišová V Ratkovej dňa 9.6.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016 Záverečný účet schválený

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Schválený rozpočet na rok 216 s výhľadom na roky - 218 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 2.11.215 Zvesené z úradnej tabule

Více

Záverečný účet Obce Laškovce

Záverečný účet Obce Laškovce Záverečný účet Obce Laškovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ladislav Janko Spracoval: Ing. Jana Krajňaková V Laškovciach dňa 12.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet obce Báb za rok 2014.

Záverečný účet obce Báb za rok 2014. - 1 - Záverečný účet obce Báb za rok 2014. 1.Rozpočet obce na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa 10 odsek

Více

V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Predkladá : Gabriel PARTI, starosta obce Spracoval: Ing. Katarína Zsebiková V Hrušove dňa 16.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.05.2016

Více

R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r. 2007

R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r. 2007 R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r. 2007 V zmysle 10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více