Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání Matěj Kubíček, UČO:

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Matěj Kubíček 2

3 Rád bych na tomto místě poděkoval prof. JUDr. Jaroslavu Fenykovi, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., za jeho cenné rady, náměty a připomínky k mé práci a také celé mé rodině, zejména manželce za vydatnou podporu a trpělivost při psaní práce a v průběhu celého mého studia. 3

4 OBSAH 1. Úvod Stádia trestního řízení Charakteristika přípravného řízení trestního Orgány přípravného řízení Postup před zahájením trestního stíhání Obecný výklad Operativně pátrací prostředky Předstíraný převod Sledování osob a věcí Použití agenta Neodkladné a neopakovatelné úkony Skončení prověřování Odložení nebo jiné vyřízení věci Dočasné odložení trestního stíhání Zahájení trestního stíhání Zkrácené přípravné řízení Obecný výklad Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání Úvahy de lege ferenda Závěr Cizojazyčné resumé Použitá literatura

5 1. Úvod Trestní řízení je zákonem stanovený postup vedoucí ke zjištění a objasnění skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, k vypátrání pachatele a k jeho spravedlivému zákonem stanovenému potrestání. Toto řízení se rozděluje do několika fází. První z nich je přípravné řízení, ve kterém jsou prováděny prvotní předsoudní úkony. Přípravné řízení se dále dělí na postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání, o kterém tato práce pojednává, a na vyšetřování. Abychom však mohli správně porozumět postupu před zahájením trestního stíhání, rozhodl jsem se v úvodních kapitolách přiblížit obecnou charakteristiku stádií trestního řízení, konkrétněji pak přípravného řízení a jeho orgánů. V dalších kapitolách se pak věnuji blíže postupu orgánů před zahájením trestního řízení, operativně pátracím prostředkům a v krátkosti také neodkladným a neopakovatelným úkonům. V závěru práce je pak přiblížen zvláštní typ přípravného řízení, tedy zkrácené přípravné řízení, a jako poslední kapitola je moje osobní zamyšlení se nad plánovaným usnadněním policejní administrativy v přípravném řízení, o jehož přípravě a možném zavedení do praxe informovaly v březnu roku 2012 sdělovací prostředky. V celé práci vycházím z aktuálně platné právní úpravy, kterou se budu snažit doplnit o poznatky a příklady z vlastní profesní praxe příslušníka Policie České republiky. Právě z důvodu, že jsem zařazen jako řadový policista obvodního oddělení Policie České republiky, jehož jedním z hlavních úkolů je právě pod dozorem státního zástupce provádět úkony před zahájením trestního stíhání, jsem si téma postupu orgánů činných v trestním řízení zvolil pro svou bakalářskou práci. Dalším, neméně však podstatným důvodem byla vidina dozvědět se dosud nepoznané informace, které budu moci následně při své policejní praxi využít, což je i hlavním účelem celého studia. 5

6 2. Stádia trestního řízení Trestní řízení probíhá v několika určitých časových úsecích, ve kterých orgány činné v trestním řízení a další zúčastněné osoby plní své úkoly, aby mohlo být dosaženo účelu trestního řízení. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), stanoví jejich pořadí, účel a charakter. Rozlišujeme následující stádia trestního řízení: - přípravné řízení, - předběžné projednání obžaloby, - hlavní líčení, - opravné řízení, - řízení vykonávací. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, však užívá ještě podrobnější členění, což vyplývá například z ustanovení 12 odst. 10 tohoto zákona: Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona, trestním stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, postoupení věci jinému orgánu nebo zastavení trestního stíhání, anebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. 1 Cílem přípravného řízení je zjistit, zda je podezření ze spáchání konkrétního trestného činu konkrétní osobou odůvodněno natolik, aby byla podána obžaloba a věc byla předána příslušnému soudu, či je dán důvod pro postup jiný odst. 10 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 6

7 V tomto stadiu řízení je třeba především shromáždit základní důkazy, které svědčí nejen o vině obviněného (podezřelého) či které podezření vyvracejí. 2 Přípravné řízení je neveřejné a je skončeno podáním obžaloby či jiným rozhodnutím, které má za následek skončení trestního řízení. Výkon spravedlnosti ve stadiu řízení do podání obžaloby zabezpečuje státní zástupce. Ke splnění tohoto úkolu zejména vykonává dozor v přípravném řízení nad zachováváním zákonnosti, může osobně provést kterýkoli vyšetřovací úkon nebo i celé vyšetřování, obligatorně sám vyšetřuje některé trestné činy, rozhoduje o použití některých operativně pátracích prostředků, činí meritorní rozhodnutí v přípravném řízení, rozhoduje v některých případech o vazbě. 3 Cílem stádia předběžného projednání obžaloby je zkoumání, zda-li je podaná obžaloba dostatečně odůvodněna, bylo-li přípravné řízení provedeno dle zákona, či jsou-li v potřebném rozsahu objasněny základní skutkové okolnosti, které jsou třeba pro řádné rozhodnutí. Tímto je obviněný chráněn před neodůvodněným projednáním věci ve veřejném hlavním líčení. Podanou obžalobu přezkoumá předseda senátu a podle jejího obsahu a podle obsahu spisu posoudí, zda je ji nutno předběžně projednat v zasedání senátu anebo zda může nařídit o ní hlavní líčení ( 185 odst. 1). Výsledkem tohoto přezkoumávání může být zejména nařízení hlavního líčení, vrácení věci státnímu zástupci k došetření, postoupení jinému orgánu (např. orgánu příslušnému ke kárnému řízení), zastavení trestního stíhání. Zastavením trestního stíhání nebo postoupením jinému orgánu než soudu končí i tu trestní stíhání, kdežto nařízením hlavního líčení přechází řízení do dalšího stadia. 4 Nejdůležitějším stádiem, jádrem, trestního řízení je hlavní líčení. V tomto stádiu jsou uplatňovány základní zásady trestního řízení, jako je zásada ústnosti, veřejnosti a bezprostřednosti, které v předchozích stádiích uplatňovány nejsou vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu. Orgánem, který 2 CÍSAŘOVÁ, Dagmar - FENYK, Jaroslav. Trestní právo procesní. Dagmar Císařová. [et al.]. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Linde, s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN X. s Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s

8 rozhoduje o skutku obsaženém v podané žalobě a který hodnotí důkazy, je soud. Tento při svém přezkoumávání obžaloby využívá aktivní součinnosti stran a při svém rozhodování je nestranný a vázán jen zákonem. Státní zástupce, který rozhodoval o postupu v přípravném řízení a o podání obžaloby, má v hlavním líčení a vůbec v řízení před soudem postavení strany. Státní zástupce v hlavním líčení zpravidla provádí se souhlasem nebo na výzvu předsedy senátu důkazy, které podporují obžalobu. Strany zásadně provádějí důkazy samy ( 215 odst. 2). Soud odpovídá za správné a úplné zjištění skutkového stavu a zákonné rozhodnutí, a proto má širokou možnost provádět dokazování. Procesní úkony soudu, stran a dalších osob zúčastněných na řízení probíhají v předepsaných formách. Meze dokazování stanoví soud tak, aby jím zjištěný skutkový stav umožňoval bez pochybností rozhodnout. Soud musí v hlavním líčení objasnit rozhodné skutečnosti svědčící jak v neprospěch obviněného, tak i v jeho prospěch. 5 Hlavní líčení je skončeno zpravidla rozsudkem. Tímto může být obžalovaný buď shledán vinným, nebo se obžaloby zprostí. Hlavní líčení však může být skončeno i jiným způsobem, například zastavením trestního stíhání, postoupením věci a podobně. Opravné řízení slouží k přezkoumání předchozího řízení a rozhodnutí orgánu prvního stupně za využití opravných prostředků, a jeho účelem je náprava nezákonného a nesprávného rozhodnutí. Opravné prostředky se dělí na řádné a mimořádné. Řádnými opravnými prostředky jsou odvolání a stížnost a směřují proti rozhodnutí, která ještě nenabyla právní moci. Mimořádnými opravnými prostředky jsou dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení a směřují proti rozhodnutí, která již právní moci nabyla. Řádné opravné prostředky (odvolání, stížnost, odpor) i mimořádné opravné prostředky (dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení) se navzájem liší různými atributy: svým posláním, orgány, které o nich rozhodují, rozsahem přezkoumávání původního rozhodnutí na podkladě 5 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s

9 podaného opravného prostředku, možnostmi přezkumného orgánu provádět vlastní dokazování, způsobem rozhodnutí a četnými jinými rozličnými charakteristikami. 6 Do stádia vykonávacího řízení se dostaneme pravomocným rozsudkem, který je třeba vykonat. Výkon tohoto rozhodnutí se vzhledem ke specifickému obsahu vykonávacího řízení výrazně liší od rozhodnutí, která byla učiněna v předchozích stádiích trestního řízení. Takový je pravidelný postup trestního řízení. To ovšem neznamená, že by každé trestní řízení muselo tímto způsobem probíhat. Řízení nemusí projít všemi uvedenými stadii. Může skončit v kterémkoli z nich, např. již v přípravném řízení nebo ve stadiu předběžného projednání obžaloby. Zejména ke zrychlení (a do jisté míry i ke zjednodušení) trestního řízení mohou vést instituty zkráceného přípravného řízení a zjednodušeného řízení před soudem. V trestním řízení se také mohou uplatnit alternativní způsoby řešení trestních věcí s vynaložením specifických probačních a mediačních metod a postupů. Někdy trestní řízení končí rozhodnutím v hlavním líčení (např. zprošťujícím rozsudkem), jindy následuje výkon rozhodnutí ihned po skončení hlavního líčení. Konání odvolacího řízení je přirozeně podmíněno podáním odvolání a není povinné. Při splnění zákonných předpokladů může dojít k přezkoumání rozhodnutí pravomocných, zejména prostřednictvím mimořádných opravných prostředků (dovolání, stížnosti pro porušení zákona, obnovy řízení). 7 V této první kapitole jsme si ve velmi stručné formě přiblížili průběh, resp. stádia trestního řízení. V následujících kapitolách se budeme zabývat pouze prvním stádiem trestního řízení, tedy přípravným řízením trestním, a pokusíme se toto stádium obecně charakterizovat. 6 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s

10 3. Charakteristika přípravného řízení trestního Přípravné řízení je, jak již bylo uvedeno, prvním stádiem celého trestního řízení a je definováno v 12 odst. 10 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním: přípravným řízením se rozumí úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, postoupení věci jinému orgánu nebo zastavení trestního stíhání, anebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. 8 V průběhu tohoto stádia mají být příslušnými orgány vyhledány důkazy vedoucí k objasnění všech skutečností důležitých pro posouzení případu, osoby pachatele a následku trestného činu, a to co nejrychleji a v potřebném rozsahu. Výsledkem tohoto řízení je buď podání obžaloby, nebo dočasné či trvalé upuštění od dalšího trestního stíhání. Přípravné řízení je, na rozdíl od soudního řízení, nepřímé, převážně písemné a zpravidla neveřejné. Zveřejněním výsledků přípravného řízení by mohlo vést k maření či ztěžování jeho dalšího provádění (falšování důkazů) nebo by mohlo zanechat na podezřelém nepříznivý dojem (podezření nebylo přípravným řízením potvrzeno). Výjimkou ze zásady neveřejnosti je například nárok obhájce být přítomen při vybraných vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek může být následně použit jako důkaz v řízení před soudem, či nárok osoby podávající vysvětlení na právní pomoc advokáta. V přípravném řízení se taktéž neuplatňuje zásada obžalovací, jelikož se nejedná o řízení sporné, založené na soupeření stran, avšak o dvoustranný procesní vztah, kdy na jedné straně vystupuje orgán konající řízení a na straně druhé obviněný odst. 10 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 10

11 V přípravném řízení nevystupuje subjekt, který by se domáhal provedení stíhání určité osoby a který by svůj návrh na provedení stíhání této osoby zastupoval a prosazoval. Nejsou zde alespoň dvě strany, jejichž spor by rozhodoval třetí, na stranách nezávislý subjekt. 9 Zásada oficiality se v přípravném řízení uplatňuje v plné míře. Účelem přípravného řízení je náležitě zjistit trestné činy a spravedlivě potrestat jejich pachatele, což vyplývá z obecného účelu trestního řízení, který je uveden v 1 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním: Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. 10 Vedle tohoto však plní přípravné řízení ještě další specifické funkce, kterými se odlišuje od ostatních stádií trestního řízení. Mezi tyto náleží zejména funkce zajišťovací a rozhodovací. Zajišťovací funkcí se rozumí zejména zajištění důkazů a osoby obviněné pro budoucí řízení před soudem. Shromáždění a zajištění důkazů se však v tomto stádiu trestního řízení provádí jen v nezbytném rozsahu, který je potřebný pro rozhodnutí, zda má být podána obžaloba či má být věc vyřízena jinak. Zejména se jedná o důkazy, které by nebylo možné následně provést ve stádiu hlavního líčení, a to vzhledem k jejich pomíjivosti či pro hrozbu z jejich zničení či poškození, což by v obou případech vedlo k ohrožení obecného účelu trestního řízení. S tímto je úzce spjata funkce rozhodovací, kterou se rozumí možnost rozhodnutí, zda má být podána obžaloba a věcí se má zabývat soud, nebo se ve věci rozhodne jinak, a to právě v souvislosti s výše uvedenou zásadou zajišťovací a na základě zjištěných a zajištěných důkazů. 9 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 11

12 Přípravné řízení je takovým opatřováním a hodnocením důkazů, které nemá nahrazovat činnost soudu. Znamená to, že by měly být opatřeny a provedeny jen takové důkazy, které by nebylo možné provést v hlavním líčení, nebo jejichž provedení v tomto pozdějším stadiu řízení by mohlo znamenat jejich znehodnocení nebo ztrátu. Praxe však se často od záměru zákonodárce více či méně liší, a v tomto případě to platí dvojnásob. Velmi záleží na správné míře součinnosti státního zástupce a soudu, aby bylo dosaženo vyváženého poměru mezi přípravným řízením a řízením před soudem. 11 Úkolem přípravného řízení je rychlá reakce na spáchaný trestný čin, aby bylo zabráněno ztrátě důkazů, úniku pachatele od trestní odpovědnosti a zamezení v pokračování v trestné činnosti. Trestní řád proto stanoví pořádkové lhůty pro vyšetřování, aby mohl být tento úkol splněn. Přípravné řízení také brání tomu, aby před soud byly stavěny osoby, u kterých není dostatečné podezření, že mohou být pachateli trestných činů, a brání také tomu, aby před soudem byly projednávány kauzy, u nichž nejsou splněny alespoň minimální požadavky na objasnění věci ve smyslu podezření z trestného činu. Tím přípravné řízení chrání systém trestního soudnictví před zahlcením, ke kterému by jistě došlo při projednávání věcí, u kterých není dostatečně důkazně podloženo podezření ze spáchání trestného činu. Chrání ovšem i nevinného občana před difamujícími účinky veřejného soudního řízení. 12 Přípravné řízení má předběžný charakter ve vztahu k hlavnímu líčení. Soud se při rozhodnutí v hlavním líčení opírá o výsledky jednání, která byla provedena před ním, o důkazy, které strany předložily a provedly před ním, případně které doplnil sám, a smí přihlížet jen ke skutečnostem, které byly probrány v rámci hlavního líčení. Přesto má přípravné řízení na průběh hlavního líčení významný vliv. Hlavní líčení se zahajuje na podkladě obžaloby, která vychází z činnosti při přípravném řízení, soud může rozhodovat jen o skutku, který obsahuje žaloba, v některých případech může 11 CÍSAŘOVÁ, Dagmar - FENYK, Jaroslav. Trestní právo procesní. Dagmar Císařová. [et al.]. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Linde, s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN X. s Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s

13 provést důkaz přečtením protokolu o výslechu obviněného, svědka nebo znalce, který byl pořízen v přípravném řízení, místo výslechem těchto osob, i když by byl jejich výslech v hlavním líčení možný. V některých případech důkaz v hlavním líčení provést nelze jinak, než přečtením protokolu, který byl vyhotoven v přípravném řízení, např. protokol o prohlídce těla či protokol o ohledání místa činu. Výsledky dokazování v přípravném řízení tak mají velký význam pro výsledek dokazování v hlavním líčení, a tím i pro rozhodnutí v něm. 13 Na poli teoretických otázek evropského trestního práva procesního se můžeme setkat se dvěma základními typy (teoretickými modely) vztahu mezi přípravným řízením a hlavním líčením: - silný typ přípravného řízení - tento je v kombinaci se slabým hlavním líčením, ve kterém se zpravidla pouze opakují důkazy, které byly provedeny v přípravném řízení - výsledky přípravného řízení silně ovlivňují rozhodnutí v hlavním líčení - již v přípravném řízení musí být věc objasněna v takovém rozsahu, jaký soud potřebuje pro rozhodnutí - jeho účelem je co nejúplnější objasnění věci již v předsoudním stádiu - slabý typ přípravného řízení - tento je v kombinaci se silným hlavním líčením - rozsah dokazování je omezen - úkolem je pouze zjistit, zda je podezření proti konkrétní osobě dostatečně odůvodněno k tomu, aby byla podána obžaloba a věcí se zabýval soud, nebo je důvod pro jiné rozhodnutí - přípravné řízení má pouze pomocnou úlohu - těžiště dokazování je v hlavním líčení 13 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s

14 Naše právní úprava vyjádřená ve své původní podobě trestním řádem z roku 1961 představovala nepochybně jednu z krajností - totiž silný, dominující typ přípravného řízení, charakterizovaný nadměrným rozsahem dokazování v přípravném řízení, který byl v podstatě identický s rozsahem dokazování v hlavním líčení, silným vlivem přípravného řízení na výsledky rozhodnutí v hlavním líčení a formální náročností vyšetřování v přípravném řízení. Novely trestního řádu přijaté po roce 1989, zejména novela trestního řádu z roku 1993 (zák. č. 292/1993 Sb.) a ještě více novela z roku 2001 (zák. č. 265/2001 Sb.) postupně změnily původní koncepci silného typu přípravného řízení, zeslabily jeho váhu v celkové struktuře trestního procesu a posílily vliv soudního řízení. Otázka vztahu mezi přípravným řízením a hlavním líčením však zůstává otevřeným problémem z hlediska budoucí rekodifikace trestního řádu. 14 Jak bylo již uvedeno výše zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, vymezuje pojem přípravného řízení ve svém 12 odst. 10. Ve velmi zjednodušené formě lze říci, že přípravné řízení začíná zahájením úkonů trestního řízení a končí případným podáním obžaloby, návrhu na potrestání či jiného úkonu, který má za následek zastavení trestního stíhání. Na základě právní úpravy druhé části zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, lze přípravné řízení rozdělit do dvou časových úseků: 1. Postup před zahájením trestního stíhání V této fázi se orgány činné v trestním řízení snaží dostatečně prověřit a objasnit skutečnosti, které důvodně nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Postup před zahájením trestního stíhání je upraven v 158 až 159b výše uvedeného zákona. 2. Vyšetřování Tato fáze zahrnuje činnost orgánů činných v trestním řízení od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, postoupení věci jinému orgánu, zastavení nebo podmíněné zastavení trestního stíhání, 14 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s

15 schválení narovnání před podáním obžaloby či odstoupení od trestního stíhání v řízení ve věcech mladistvých. Fáze vyšetřování je upravena v 160 až 179 výše uvedeného zákona. Tyto dvě fáze však obsahují jen první dvě formy přípravného řízení, tj. standardní a rozšířené přípravné řízení, které jsou vysvětleny níže. Platná právní úprava zná od novely trestního řádu z roku 2001 (zák. č. 265/2001 Sb., účinný od ) tři formy přípravného řízení, které se liší podmínkami, za kterých je lze konat, rozsahem opatřovaných nebo prováděných důkazů i způsobem jejich ukončení. Kritérii mezi jednotlivými formami přípravného řízení je zejména závažnost trestných činů, o kterých se má řízení konat. 15 Těmito třemi formami přípravného řízení jsou 1. Standardní přípravné řízení 2. Rozšířené přípravné řízení Toto rozšířené přípravné řízení se koná při vyšetřování trestných činů, o nichž koná řízení v prvním stupni krajský soud, jak je uvedeno v 168 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Trestné činy, o nichž koná řízení v prvním stupni krajský soud, jsou uvedeny v 17 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 3. Zkrácené přípravné řízení Zkrácené přípravné řízení se koná u nejméně závažných trestných činů a jeho smyslem je rychlé vyhledání důkazů potřebných pro řízení před soudem a postavení obviněného před soud v době co nejkratší. Předpoklady pro konání zkráceného přípravného řízení upravuje 179a zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, užívá pouze pojmu zkráceného přípravného řízení. Termíny standardní a rozšířené přípravné řízení jsou užívány v nauce o trestním právu a v aplikační praxi. Nová právní úprava s účinností od nahradila předchozí, ve které existovala pouze jedna forma přípravného řízení. Otázka jednotné 15 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s

16 struktury předsoudního stadia trestního řízení, anebo diferencované struktury náleží k aktuálním otázkám podoby přípravného řízení. 16 V následujících kapitolách se budu zabývat konkrétněji fází postupu orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání a zkráceným přípravným řízením, jako zvláštním typem přípravného řízení. 16 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s

17 4. Orgány přípravného řízení Orgány přípravného řízení jsou totožné s orgány činnými v trestním řízení, které vymezuje 12 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním, kdy se jedná o soud, státního zástupce a policejní orgán. Soud v této fázi trestního řízení vystupuje jen v úzce vymezených případech, kdy se jedná například o úkony, které mohou mít následný procesní význam nebo které zasahují nebo mohou zasahovat do lidských práv a svobod a předchází jim vnější podnět, jako například neodkladné nebo neopakovatelné úkony (nutný výslech svědka již v přípravném řízení viz. kapitola 5.1.). Úloha soudce při těchto úkonech se omezuje jen na rozhodnutí o jejich provedení či jejich přezkum. Postavení státního zástupce v přípravném řízení má již větší význam. V řízení před zahájením trestního stíhání vymezuje práva a povinnosti státního zástupce 157 zák. č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním. Dle tohoto je povinen organizovat svou činnost tak, aby přispíval ke včasnému a důvodnému zahájení trestního stíhání. Zákon mu ke splnění tohoto úkolu dává do rukou možnost ukládat za povinnost policejnímu orgánu provést úkon či přezkoumat postup policejní orgánu. V rámci vyšetřování má státní zástupce v rukou celou řadu rozhodovacích, kontrolních, metodických a jiných oprávnění a povinností, jako je například dávat závazné pokyny k vyšetřování či zúčastnit se provádění úkonů policejního orgánu, osobně provést jednotlivý úkon nebo i celé vyšetřování, jako například o trestných činech spáchaných příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby atd., jak uvádí 161 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním. Celkově je činnost státního zástupce v přípravném řízení vyjadřována pojmem dozor, jak je uvedeno v Oddílu pátém Hlavy desáté zák. č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním, resp. v 174 téhož zákona. Zákon v této souvislosti používá sice slovního spojení dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení ( 174 odst. 1), ale ze systematiky trestního řádu a samotné existence ustanovení 157 odst. 2 lze dovozovat, že se ustanovení o dozoru vztahují toliko na fázi vyšetřování a 17

18 nikoli na všechny tři nově vzniklé formy přípravného řízení. Ustanovení trestního řádu o zkráceném přípravném řízení neobsahují podobné shrnutí ustanovení dozorových práv a povinností státního zástupce. Lze však dovozovat analogicky, že půjde o úkoly obdobné, jaké plní ve fázi před zahájením trestního stíhání, aplikované v podmínkách zkráceného řízení ( 157 a 157a). 17 Policejní orgán má v přípravném řízení hlavní postavení, jelikož je to právě on, kdo v rámci objasňování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, hlavně koná úkony trestního řízení. Pojem policejní orgán upravuje zák. č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním, ve svém 12 odst. 2, kdy nejdůležitější postavení mají hlavně útvary Policie České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jednou zvláštností, avšak ne nelogickou, je postavení kapitána lodi při dálkových plavbách, který má při vyšetřování trestných činů spáchaných na této lodi takřka stejné postavení jako policejní orgán. Při vyšetřování postupuje dle ustanovení upravujících postup policejního orgánu při vyšetřování. 17 CÍSAŘOVÁ, Dagmar - FENYK, Jaroslav. Trestní právo procesní. Dagmar Císařová. [et al.]. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Linde, s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN X. s

19 5. Postup před zahájením trestního stíhání 5.1. Obecný výklad Tuto fázi trestního řízení upravuje zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve své Hlavě deváté, b. Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření. 18 V rámci své služby se policejní orgán setkává s různými oznámeními a poznatky získanými vlastní činností. Na základě těchto podnětů je povinen učinit nezbytná šetření s cílem zjistit, zda byl spáchán trestný čin a kdo byl jeho pachatelem. V rámci této činnosti využívá policejní orgán především oprávnění, která jsou uvedena v 158 odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním a dále operativně pátracích prostředků. O tomto bude hovořeno dále. V případě, že poznatek, který policejní orgán získá, napovídá tomu, že by mohl být v budoucnu spáchán trestný čin, je dále povinen učinit nezbytná šetření a opatření k tomu, aby bylo tomuto činu zabráněno. V praxi se jedná zejména o oznámení, při kterých oznamovatel uvádí, že se jistá osoba připravuje ke spáchání nějakého protiprávního jednání nebo svým jednáním již směřuje k jeho spáchání, např. oznámení o podnapilém návštěvníkovi restaurace, který se svými klíčky od vozidla odchází z restaurace se sdělením, že pojede domů, nebo policejní orgán při své hlídkové činnosti narazí na situaci, ze které je patrné, že by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, např. v noci přistihne osobu, která má u sebe nářadí a náčiní potřebné k neoprávněnému překonání zámků, přistupující k uzavřenému novinovému stánku odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 19

20 Orgány činné v trestním řízení by nemohly účinně bojovat proti kriminalitě bez pomoci ostatních občanů. U některých závažných trestných činů je oznamovací povinnost vynucována i pod trestní sankcí ( 367 tr. zák. o nepřekažení trestného činu, 368 tr. zák. o neoznámení trestného činu). V těchto případech jde o právní povinnost učinit trestní oznámení, která se vztahuje na fyzické osoby starší 15 let a týká se taxativně vyjmenovaných trestných činů. 19 Oznámení o tom, že byl spáchán trestný čin je povinen přijmout nejen policejní orgán, ale také státní zástupce. Při tomto jsou oba orgány povinny poučit oznamovatele o tom, že nesmí uvádět vědomě nepravdivé údaje, jinak může být sám postižen. Dále jsou povinny na žádost oznamovatele tohoto do jednoho měsíce od učiněného oznámení vyrozumět o provedených opatřeních. Tyto povinnosti vyplývají z 158 odst. 2 zák. č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním. O oznámení sepíše s oznamovatelem policejní orgán či státní zástupce tzv. protokol o trestním oznámení. Trestní oznámení lze učinit stejnou formou jako každé jiné podání v trestním řízení, tj. písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Činí-li se trestní oznámení ústně, je nutno oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za kterých byl trestný čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené trestným činem. 20 V případě, že policejní orgán svým šetřením odůvodněně dospěje k závěru, že byl spáchán trestný čin, zahájí úkony trestního řízení dle 158 odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním. O tomto zahájení sepíše neprodleně záznam, ve kterém jsou uvedeny skutkové okolnosti a způsob, jakým se o nich dozvěděl. Tento záznam je nutné do 48 hodin doručit státnímu zástupci. V případě, že je v rámci šetření třeba provést neodkladné či neopakovatelné úkony, policejní orgán sepíše záznam o zahájení úkonů trestního řízení neprodleně po provedení těchto úkonů. V policejní praxi se nejčastěji setkáváme s tím, že je tento záznam vyhotoven 19 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. ISBN s

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád.

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řád Zdroj trestního práva procesního Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Konference Klubu personalistů Brno dne 21. 9. 2017 JUDr. František Púry, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Východiska Dokazování

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

Úvod do trestního práva procesního

Úvod do trestního práva procesního Úvod do trestního práva procesního ZVLÁŠTNÍ ČÁST Mgr. Katarína Kandová OSNOVA Pojem a význam základních stadií trestního řízení, základní vztahy mezi nimi Přípravné řízení Předběţné projednání obţaloby

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška Trestní právo procesní a trestní řízení Přednáška 4. 3. 2015 Pojmy Trestní právo procesní = soubor právních norem upravujících trestní řízení Trestní řízení =zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 246 10. funkční období 246 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu.

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. 1. Co je to trestní oznámení? Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. Trestní oznámení lze učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické

Více

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení)

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) m jr. R O S T I S L A V Š E N K S l u ž b a k r i m i n á l n í p o l i c i e a v y š e t ř o v á n í K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e J

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Národní kongres - Dopravní úrazy 2. 3. června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Trestné činy v dopravě Trestná činnost v silniční dopravě se vyznačuje některými charakteristickými

Více

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu Právo na osobní svobodu JUDr. Tomáš Pezl Čl.8 1) Osobní svoboda je zaručena. 2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Metodika finančního šetření Bratislav

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Více

Tisk 801 pozměňovací návrh

Tisk 801 pozměňovací návrh Tisk 801 pozměňovací návrh Text pozměňovacího návrhu 1. V části druhé (změna trestního řádu) se za novelizační bod 4 vkládá nový novelizační bod 5, který zní: 5. V 202 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna trestního řádu

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 20. 3. 2012 Podstata zajišťovacích úkonů Omezení lidských práv Absolutní práva Minimální práva v trestním řízení Zásada přiměřenosti Zásada zdrženlivosti Zásada

Více

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví.

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): adelka Zásady trestného řízeni, subjekty Zásady trestného řízení Zásada stíhání jen ze zák. důvodů Někoho stíhat lze jen způsobem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví - způsobena majetková škoda - způsobena nemajetková újma - nebo, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozeným je i osoba,

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

71a HLAVA XIII KONTROLA POLICIE. 97a

71a HLAVA XIII KONTROLA POLICIE. 97a Platné znění části zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. /2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 71a Útvar policie,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby 17. března 2016 J. Provazník Osoba, proti které se řízení vede subjekt trestněprocesního vztahu cílem je zjistit, je-li pachatelem

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ Trestněprávní aspekty Obecně VIII. Trestněprávní instituty Eva Žatecká, 2011 Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) Účinný od 1.1.2010 Ultima ratio trestního práva Subsidiární

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Disciplinární řád. únor Praha

Disciplinární řád. únor Praha Disciplinární řád únor 2016 Praha Čl. 1 Úvodní stanovení Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů CEVRO Institut, z.ú. (dále jen vysoká škola ), ukládání sankcí, jakož i průběh

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Vyznačení navrhovaných změn

Vyznačení navrhovaných změn V. Vyznačení navrhovaných změn Změna trestního řádu 12 Výklad některých pojmů orgán. (1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní (2) Policejními orgány se rozumějí

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 29 11. funkční období 29 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících

Více

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3 T 160/2013 ze

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3 T 160/2013 ze Ústavní soud 10. února 2015 Brno, Joštova 8 Stěžovatel: Jiří Blažek, K parku 733 164 00 Praha 6 Nebušice Zastoupen: Mgr. Pavlem Krasem, V Jirchářích 60/6 400 01 Ústí nad Labem Orgány veřejné moci: 1. Policie

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád pro studenty VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Disciplinární řád pro studenty Článek 1 Úvodní ustanovení Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha upravuje

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 424/2. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 424/2. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 424/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Získávání informací z evidencí

Získávání informací z evidencí Platné znění části zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. /2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 66 Získávání

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 410/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících

Více

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace aktuální návrh MSp Současná soustava se rozšiřuje o Speciální

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto kontrolního řádu je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti, zejména se zaměřením na účelnost nakládání

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 3 : Správnířízení 1 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Správnířízení pojem 2. Druhy správního řízení 3. Procesní principy správního řízení 4. Základní procesní fáze

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Vyznačení navrhovaných změn. Změna trestního řádu. Výklad některých pojmů

Vyznačení navrhovaných změn. Změna trestního řádu. Výklad některých pojmů Vyznačení navrhovaných změn Změna trestního řádu 12 Výklad některých pojmů orgán. (1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní (2) Policejními orgány se rozumějí a)

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více