Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání *

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání *"

Transkript

1 Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání * Jana Chaloupková ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Abstract: In this paper a comparison is made between the Czech Republic and other European countries regarding attitudes toward the ideal timing for childbirth. In 1990s there was a sharp increase in the postponement of the transition to parenthood in the Czech Republic. This development raises the question: Are normative beliefs in the Czech Republic regarding the timing of childbirth changing, and if so, are they becoming similar to the attitudes present in Western Europe? After a brief outline of the concept of age norms, beliefs regarding the ideal age of when to become a parent in European countries are explored using data from the European Social Survey In the final part of this paper there is a detailed analysis of Czech attitudes toward the ideal timing of the birth of the first child, using CVVM survey data from 2006, with a specific focus on cohort and educational differences. This research reveals that Czech attitudes toward the ideal age for mothers having a first child is intermediate between the patterns observed in (a) East European countries where the ideal is for a younger age, and (b) West European states where an older age preference is prevalent. In contrast, the ideal age for becoming a father for the first time in the Czech Republic is one of the oldest in Europe. Significantly, the proportion of the population that rejects age norms for reproduction exhibits little systematic pattern across Europe. Within the Czech Republic the survey evidence indicates that those who are less than 35 years old, and those who are most educated have a significantly older ideal age for having a first child than all others. Data a výzkum - SDA Info 2008, Vol. 2, No. 2: (c) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha * Tato stať vznikla v rámci projektu Proměny rodinných a pracovních drah v ČR podpořeného grantem Grantové agentury AV ČR č. KJB Autorka děkuje anonymním recenzentům (recenzentkám) za cenné připomínky k předchozí verzi tohoto textu. ** Veškerou korespondenci posílejte na adresu: Mgr. Jana Chaloupková, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1,

2 1. Úvod Zvyšování věku při narození prvního dítěte patří spolu s poklesem porodnosti k nejvýznamnějším změnám, k nimž dochází v oblasti rodinného chování v České republice od devadesátých let 20. století a v zemích západní Evropy a v dalších vyspělých zemích od konce šedesátých let 20. století. Tyto změny jsou doprovázeny rozšiřováním netradičních forem soukromého a rodinného života, nárůstem počtu dětí narozených mimo manželství [Hamplová 2007] a zvyšováním bezdětnosti [Sobotka 2006]. Zatímco v roce 1993 dosahoval v České republice průměrný věk ženy při narození prvního dítěte 22,6 let, v roce 2006 se průměrný věk prvorodičky zvýšil již na téměř 27 let [Rychtaříková 2007]. Přes výrazný posun rození dětí do vyššího věku je stále průměrný věk českých žen při narození prvního dítěte nižší než v řadě zemí západní, severní a jižní Evropy [Rychtaříková 2007, Sobotka 2003]. Změny časování rodinného chování v České republice představují aktuální téma sociologického a demografického výzkumu. Reprodukčními věkovými normami se zabývaly na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů Vidovićová a Gregorová [2007] a v souvislosti se studiem bezdětnosti Hašková a Zamykalová [2006]. Problematice posunu rodičovství do vyššího věku se ve výzkumu mateřství po třicítce věnuje i Bartošová [2007]. Záměrem této stati je doplnit tyto poznatky analýzou dat z reprezentativního výběrového šetření a zasadit představy o ideálním časování rodičovství v České republice do kontextu dalších evropských zemí. Proměny časování rodinných startů vyvolávají otázku, jak se mění normativní představy týkající se časování rodičovství. Zvyšuje se v České republice akceptace rodičovství ve vyšším věku? Přibližují se představy o časování rodičovství české populace postojům západoevropských populací? Tato stať je rozdělena do tří částí. V první části stručně představíme koncept věkových norem. V druhé části se budeme věnovat srovnání představ o ideálním věku, kdy se stát rodičem, v České republice a v evropských zemích. V závěrečné části se podrobněji zaměříme na diferenciaci představ o ideálním časování rodičovství v České republice a soustředíme se i na otázku, jak se preference odlišují podle vzdělání a věku (kohorty). 2. Očekávání a normy spojené s věkem Myšlenka, že existují určitá sociální očekávání či normy související s věkem a vhodným časováním významných životních událostí (jako je např. dokončení studia, sňatek, narození dítěte, počátek nebo konec ekonomické aktivity), je základem paradigmatu životní dráhy (life course) [Kohli 1986: 271; Settersten 2003], které se ve světové sociologii rozvíjí od druhé poloviny 20. století 1. Studium životní dráhy klade do popředí otázku časování a následnosti sociálně definovaných událostí a rolí, které v průběhu života jedinec zaujímá. Předpokládá se, že si každá společnost vytváří jakési sociální hodiny, určitý systém formálních či neformálních 1 V české sociologické literatuře např. Alan [1989]; Hamplová a kol. [2006, 2004]; Havlíková [2007]. Někteří čeští autoři používají místo pojmu životní dráha pojem životní běh [např. Havlíková 2007]

3 pravidel, která určují, jaké jednání a jaké role přísluší určitému věku (age-appropriate). Věkové normy mohou mít buď formální (např. věk dosažení zletilosti, věk povinné školní docházky), nebo neformální povahu. V literatuře věnující se problematice organizace životní dráhy a sociálních očekávání spojených s věkem najdeme různá pojetí a definice věkových norem. Diskusi vyvolává i otázka adekvátnosti samotného pojmu věková norma a otázka důsledků odlišného (off-time) časování významných životních událostí [Vidovićová, Gregorová 2007; Settersten 2003; Settersten, Hägestad 1996; Settersten, Mayer 1997; Modell; 1997; Marini 1984]. Pojem neformální věková norma je zpravidla užíván ve třech významech [Settersten 2003; Vidovićová, Gregorová 2007; Settersten, Mayer 1997]: 1) ve smyslu statistické normy (střední hodnoty), tj. určité statistické pravidelnosti časování životních událostí v určité populaci nebo subpopulaci, 2) ve smyslu optimálního věku, tj. obecně sdílené představy o nejvhodnějším nebo ideálním věku, ve kterém má dojít k určité životní události [např. Neugarten, Moore, Lowe 1965], 3) ve smyslu sociálně předepsaného či přijatelného věkového rozmezí (age boundaries), kdy by mělo dojít k určitým životním událostem (resp. tranzicím) [Settersten, Mayer 1997: 242]. Toto věkové rozmezí je ohraničeno věkem, do kdy je člověk považován za příliš mladého, a věkem, kdy už je vnímán jako příliš starý. Nejčastěji je zkoumána právě existence horní věkové hranice (age deadline) [Settersten, Hägestad 1996]. Celá řada studií, zaměřujících se na zkoumání představ o časování rodinného chování [Settersten, Hägestad 1996], vzdělávací a pracovní dráhy (ukončení studia, začátek/konec ekonomické aktivity apod.), popřípadě na propojení těchto obou oblastí např. ve výzkumu přechodu do dospělosti 2 apod. [Smith 2004; Billari, Liefbroer 2007; Marini 1984], dokládá existenci norem a očekávání spjatých s věkem. Ukazují, že dimenze věku hraje významnou roli při uvažování o různých životních událostech a výkonu rolí v průběhu života. Další studie dokumentují, že existují široce přijímané představy o tom, jaké sociální role a jednání jsou přijatelné vzhledem k určitému věku a v jakém věkové rozmezí mohou být vykonávány [Neugarten, Moore, Lowe 1965; Settersten, Hägestad 1996; Settersten 1997]. Rozdílné názory ale panují v otázce, na kolik podléhají věková očekávání sociální kontrole a do jaké míry je odklonění se od sociálně žádoucího časování vystaveno sociálním sankcím. Někteří badatelé namítají, že neformální sociální očekávání spjatá s věkem nemají povahu sociálních norem, ale spíše představují jakási kulturní vodítka či kognitivní mapy, které poskytují rámec pro srovnávání a hodnocení průběhu individuální životní dráhy [Settersten 2003; Modell 1997]. Jak poukazuje Marini [1984], typické ani preferované jednání nemusí být nor- 2 Přechod do dospělosti je chápán jako řetězec vzájemně propojených událostí (ukončení studia, získání zaměstnání, dosažení ekonomické nezávislosti, odstěhování od rodičů, založení partnerské domácnosti, sňatek, narození dítěte atd.), které představují posun z ekonomické závislosti na původní (orientační) rodině k ekonomické nezávislosti a založení své prokreační rodiny [Marini 1984]

4 mativní, stejně jako neobvyklé jednání nemusí být nenormativní. Podle Marini [1984] a dalších [Settersten 2003; Settersten, Mayer 1997; Settersten, Hägestad 1996] můžeme mluvit o věkových normách jen tehdy, pokud 1) se jedná o obecně sdílená přesvědčení, 2) mají preskriptivní (předepisují, jaké jednání je pro určitý věk vhodné) nebo proskriptivní (předepisují, jaké jednání je nevhodné) povahu, 3) jejich dodržování je zajištěno systémem sankcí. Studie, které se zaměřovaly na dopady porušení sociálně očekávaného časování rodinného chování, ale existenci silných sociálních sankcí nepotvrzují [Settersten, Hägestad 1996]. Podobně Billari a Liefbroer [2007], kteří studovali vliv věkových norem na věk odstěhování se od rodičů, tvrdí, že tlak obecných společenských norem má na rozhodnutí odstěhovat se jen poměrně malý vliv. Tito autoři docházejí k závěru, že ve společnosti sice panují určité představy, jak má vypadat standardní biografie, ale tyto představy jsou poměrně flexibilní a nejsou spojeny se striktními normativními principy Reprodukční věkové normy věk a rodičovství Časování rodičovství je jednou z nejčastěji studovaných oblastí věkových norem či očekávání. Důvodem je i to, že představy o ideálním věku rodičovství ovlivňují úvahy o časování dalších rodinných tranzic (např. uzavření sňatku nebo počátku společného soužití s partnerem). Součástí konstrukce věkových očekávání týkajících se reprodukce je odkaz na jejich biologickou determinaci, a to zejména u žen. 3 Zatímco u žen jsou hranice biologické reprodukce vymezeny dosažením pohlavní zralosti a menopauzou, u mužů neexistuje jasný horní věkový předěl reprodukce 4. Tyto rozdíly odráží i sociální věkové normy: horní věková hranice je u žen konstruována do nižšího věku než u mužů a je zdůvodňována poukazem na zdravotní rizika pro matku i dítě, jež jsou spojená s těhotenstvím a porodem ve vyšším věku. Vedle neformálních sociálních norem týkajících se časování rodičovství existují i formální věkové normy, které upravují například podmínky asistované reprodukce či adopce 5. Podle Bartošové [2007], která prováděla rozhovory s ženami, které měly dítě po dosažení věku třiceti let, nemá v České republice mateřství ve vyšším věku výrazné negativní sociální dopady, ale je problematizováno téměř 3 Představy o časování rodičovství, a mateřství zvláště, jsou spojeny s diskurzem tzv. biologických hodin. Biologické hodiny jsou chápany jako součást vrozené výbavy žen, které v určitý věk přirozeně začnou tikat a upozorňovat, že nastal vhodný čas mít dítě. Např. ženy odkládající narození dítěte mluví o tom, že jim hodiny nefungují, popřípadě čekají, že se hodiny rozběhnou [Hašková, Zamykalová 2006]. 4 Biologické hranice reprodukce se nicméně rozvolňují v souvislosti s rozvojem metod asistované reprodukce, zejména díky dárcovství buněk, které např. umožňuje porodit dítě ženě po menopauze. Objevují se dokonce názory, že v budoucnosti bude možné odkládat rození dětí až za hranice přirozených reprodukčních schopností ženy (např. díky použití dříve zmrazených vlastních vajíček). V České republice je věková hranice, do kdy je poskytována asistovaná reprodukce, stanovena do 48 let věku žen, přičemž hrazena ze zdravotního pojištění je pouze do 40 let [Zamykalová 2005]. 5 Např. po dosažení věku pětatřiceti let ženy již není možné adoptovat kojence, ženám starším čtyřiceti let není hrazena asistovaná reprodukce [Hašková, Zamykalová 2006, Zamykalová 2005]

5 výhradně v souvislosti s možnými zdravotními riziky a biologickými omezeními. Naproti tomu rizika otcovství ve vyšším věku jsou zmiňována méně často. Silnější sociální dopady jsou ale spojovány s mateřstvím po čtyřicítce [Zamykalová 2005]. Sociální a psychologická rizika rodičovství ve vyšším věku jsou spatřována zejména ve velkém věkovém rozdílu mezi rodiči a dětmi a jsou spojena s obavou, že starší rodiče nebudou na výchovu dítěte stačit a nebudou schopni postarat se o dítě až do jeho dospělosti. Naproti tomu rizika překročení dolní věkové hranice jsou spíše psychologického (nevyzrálost) a materiálního charakteru (ekonomická nesoběstačnost) [Vidovićová, Gregorová 2007; Kučera 2000, Vašková 2006]. 3. Použitá data V tomto článku vycházíme ze dvou datových zdrojů. Data za Českou republiku čerpáme z dat výzkumu veřejného mínění Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění z listopadu roku 2006, v jehož rámci byly respondentům pokládány otázky na ideální věk muže a ženy při narození prvního dítěte 6. V tomto výzkumu bylo dotázáno 1092 osob starších 15 let, vybraných na základě kvótního výběru. Kvótními znaky byly pohlaví, věk a vzdělání. Podrobnější vhled do problematiky věkových norem a zasazení postojů české populace do kontextu dalších evropských zemí umožňují data z třetí vlny Evropského sociálního výzkumu (European Social Survey, round 3) z roku Toto srovnání je ale možné jen nepřímo, protože v roce 2006 se Česká republika tohoto výzkumného šetření neúčastnila. Součástí výzkumného šetření ESS 3 byl modul Časování života: organizace životní dráhy v Evropě, který se zaměřoval na problematiku uspořádání životní dráhy a na sociální normy spojené s věkem a časováním různých životních událostí. Z důvodu omezení opakování otázek a tím i nadměrné délky dotazníku byli ve výzkumu ESS respondenti náhodně rozděleni do dvou skupin (tzv. split ballot). Polovině respondentů byly pokládány otázky týkající se mužů a druhé polovině týkající se žen. Vzhledem k tématu tohoto článku se zaměříme pouze na věková očekávání týkající se reprodukčního chování. 8 Na rozdíl od českých dat zahrnují data ESS 3 vedle představ o ideálním věku, kdy se stát 6 Otázka zněla: Jaký je Váš názor na a) ideální věk muže při narození prvního dítěte, b) ideální věk ženy při narození prvního dítěte? Vepište číslici věku. Dále respondenti mohli zvolit varianty ideální je nemít žádné dítě, odmítl(a) odpověď, neví. 7 Byla použita Data ESS3 edition 2, která zahrnují 19 evropských zemí. Analyzovaný soubor obsahuje celkem respondentů starších 15 let, vybraných pravděpodobnostním výběrem. Počet dotazovaných v jednotlivých zemích byl následující: Belgie (1798), Bulharsko (1400), Kypr (995), Německo (2916), Dánsko (1505), Estonsko (1517), Španělsko (1875), Finsko (1896), Francie (1986), Velká Británie (2394), Maďarsko (1518), Švýcarsko (1804), Norsko (1750), Polsko (1721), Portugalsko (2222), Rusko (2437), Švédsko (1927), Slovinsko (1476), Slovensko (1766). Podrobnější dokumentace je k dispozici na internetové adrese: Při analýzách jsou používány váhy kontrolující složení populace v jednotlivých zemích (tzv. design weight). 8 Předmětem modulu Časování života v ESS 3 (2006) byly i sociální očekávání týkající se věku ukončení denního studia, věku odstěhování se od rodičů, odchodu do důchodu či počátku sexuálního života

6 rodičem, 9 i postoje k sociálně přijatelné dolní věkové hranici (tj. do kdy je na to člověk považován za příliš mladého) a horní věkové hranici, kdy se stát rodičem (tj. od jakého věku je člověk považován za příliš starého, aby měl /další/ dítě). Respondenti byli požádáni, aby uvedli konkrétní číslici věku. Data ESS 3 dále zaznamenávají tři typy únikových odpovědí: 1) názor, že ideální věk (popř. dolní či horní věková hranice) neexistuje, 2) odpověď nevím, popřípadě 3) nesouhlas s tím, že daná životní situace má vůbec nastat (např. nesouhlas s nesezdaným soužitím či s manželstvím). Pro účely srovnání síly věkových norem týkajících se reprodukce porovnáme v datech ESS 3 podíly odpovědí, že ideální věk, kdy se stát rodičem, neexistuje nebo ho nelze určit, s odpověďmi na otázky, jaký je ideální věk, kdy začít žít s partnerem (partnerkou) v nesezdaném soužití a kdy uzavřít manželství. Plné znění otázek v anglickém znění je uvedeno v Příloze. 4. Věková očekávání týkající se reprodukce evropské srovnání Zatímco v zemích severní a západní Evropy dochází od konce šedesátých let 20. století k poklesu plodnosti, sňatečnosti a rozšiřování nesezdaných soužití a odkládání uzavření sňatku a narození dítěte do vyššího věku, v zemích střední a východní Evropy se tyto změny plně nastartovaly až v devadesátých letech po pádu komunistického režimu. Na rozdíl od západní Evropy v zemích bývalého východního bloku přetrvávala až do devadesátých let 20. století vysoká úroveň sňatečnosti, nízký sňatkový věk a nízký věk při narození prvního dítěte [Rychtaříková 2001]. S postupem individualizace v současných vyspělých společnostech podle mnoha badatelů roste diverzita představ o ideálním životním uspořádání, jedinci se vyvazují z předem jasně definovaných rolí a získávají možnost aktivně konstruovat svoji vlastní biografii. Životní dráhy jedinců se stávají dynamičtější a rozmanitější [Beck 2004 (resp. 1986), Shanahan 2000]. Můžeme proto předpokládat, že představy o ideálním věku rodičovství se budou více diferencovat a rozvolňovat. Předpokládáme, že ve skandinávských zemích a v zemích západní Evropy bude ideální věk založení rodiny v průměru vyšší než v zemích východní Evropy, kde ke změnám rodinného chování dochází až v posledních desetiletích. Otázka, zda se očekávání týkající se reprodukčního chování v zemích západní Evropy rozvolňují a rozprostírají se do širšího věkového rozmezí v důsledku rostoucí individualizace, je složitější a nelze ji zodpovědět pouze z dat mezinárodního srovnání z jednoho časového bodu. Důvodem je právě odlišné časování změn v reprodukčním chování. Vzhledem k tomu, že zvyšování věku při narození prvního dítěte započalo v západoevropských zemích o několik desetiletí dříve, je možné očekávat, že se tato změna promítla již do představ ideálního časování rodičovství starších generací. Naproti tomu v zemích východní Evropy se představy o ideálním časování mohou výrazně generačně diferencovat. Očekáváme, že v ze- 9 Na rozdíl od výzkumu Naše společnost 2006 otázka ve výzkumu ESS 3 výslovně nesměřovala na ideální věk při narození prvního dítěte, ale na ideální věk, kdy se stát rodičem. Kontext baterie, ve které byla tato otázka pokládána, ale podle našeho názoru implikuje, že se týká narození prvního dítěte, a proto považujeme tyto dvě otázky za srovnatelné

7 mích, ve kterých započaly změny demografického chování již na konci šedesátých let 20. století, bude vyšší podíl respondentů uvádět, že ideální věk nelze stanovit. 4.1 Je možné určit ideální věk, kdy se stát rodičem? V prvním kroku nás zajímalo, nakolik jsou lidé v jednotlivých evropských zemích schopni stanovit ideální věk rodičovství a zda se v evropských zemích liší podíl těch, kteří existenci věkových limitů a norem v oblasti rodinného chování úplně odmítají. 10 Pro posouzení významu norem týkajících se časování rodičovství je srovnáváme s názory na ideální věk, od kdy začít žít v nesezdaném soužití a kdy vstoupit do manželství. Data ESS 2006 potvrzují, že většina respondentů spojuje časování založení rodiny s určitými sociálními očekáváními a má jasné představy, v jakém věku by tyto události měly optimálně nastat. Podíl respondentů, kteří uvedli, že ideální věk, kdy mít dítě, neexistuje, dosahoval až 14 % (Tabulka 1 a Tabulka 2). Pokud zahrneme i ty, kteří nedokázali určit konkrétní ideální věk, dosahuje podíl respondentů, kteří neodpověděli, až 18 %. Nejvíce respondentů, kteří neuvedli ideální věk, kdy se stát matkou, bylo v Německu, Švýcarsku (15 %), Slovinsku a Estonsku (14 %). Naopak nejméně dotázaných neuvedlo ideální věk, kdy se stát matkou, v Belgii (2 %), Kypru (4 %), Norsku (4 %) a ve Francii (5 %). 11 Ve výzkumu CVVM 2006 na otázku na ideální věk rodičovství neodpovědělo necelých 7 % respondentů. 12 Ve srovnání s dalšími významnými momenty rodinné dráhy je věk, kdy se stát rodičem, nejsilněji spojen s představami o ideálním věku. Například až třetina respondentů uvedla, že neexistuje ideální věk, kdy začít žít v nesezdaném soužití s partnerem či partnerkou, nebo ho nedokázala určit. Důvodem je především to, že soužití s partnerem bez sňatku není ve všech sledovaných zemích považováno za univerzální součást životní (rodinné) dráhy. Např. v Polsku téměř 15 % (resp. 14 %) dotázaných na otázku na ideální věk, kdy začít žít s partnerem či partnerkou, neodpovědělo, protože nesezdané partnerské soužití odmítá. Ideální věk vstupu do manželství neuvedla ve výzkumném šetření ESS 2006 až pětina respondentů, přičemž mezi nimi převažoval názor, že ideální věk, kdy uzavřít sňatek, neexistuje. Celkově můžeme konstatovat, že existenci dolní věkové hranice v oblasti reprodukčního chování odmítá jen velmi nízký počet respondentů (Tabulka 3). Velmi nízký je i podíl těch, kteří nebyli schopni konkrétní věkový limit stanovit. Naproti tomu názor, že neexistuje horní věková hranice, kdy se stát rodičem, nachází větší podporu. V této položce nalézáme i největší genderové rozdíly. Názor, 10 Je třeba připomenout, že rozdíly v zastoupení těchto odpovědí mohou být způsobeny i rozdílným přístupem tazatelské sítě v jednotlivých zemích. 11 Obdobné zastoupení odpovědí bylo i v otázce na ideální věk, kdy se stát otcem. Nejvyšší podíl odpovědí nevím nebo ideální věk neexistuje nalézáme v Německu (18% podíl), Portugalsku (17,5%), Slovinsku (17%), Estonsku (16%) a Švýcarsku (12%). Nejmenší podíl dotázaných (3% 6%), kteří neuvedli ideální věk, kdy se stát otcem, byl v Belgii, Norsku, Kypru a ve Francii. 12 Na otázku na ideální věk při narození prvního dítěte muže neodpovědělo 6,6 % dotázaných a ideální věk ženy neuvedlo 7,7 % respondentů

8 Tabulka 1. Podíl respondent, kte í neuvedli ideální asování rodinných start žen (v %) stát se rodičem (A) začít žít s partnerem bez sňatku (B) uzavřít sňatek (C ) Celkem bez odpovědi A B C není ideální věk neví/bez odpovědi není ideální věk neví/bez odpovědi nikdy není ideální věk neví/bez odpovědi Belgie 1,6 0,3 3,4 1,1 1,4 2,8 1,1 1,9 5,9 3,9 Bulharsko 3,2 8,7 5,6 12,6 10,3 5,6 10,0 11,9 28,5 15,6 Dánsko 7,5 2,9 16,1 4,7 1,5 13,6 4,2 10,4 22,3 17,8 Estonsko 10,4 3,3 12,5 4,4 4,9 14,3 3,3 13,7 21,8 17,6 Finsko 6,2 1,3 5,2 3,1 3,5 6,8 1,2 7,5 11,8 8,0 Francie 0,0 5,2 3,3 3,4 1,4 0 10,5 5,2 8,1 10,5 Kypr 3,2 0,6 6,1 2,9 9,7 4,7 0,6 3,8 18,7 5,3 Maďarsko 8,3 3,4 19,1 6,0 4,1 15,2 4,0 11,7 29,2 19,2 Německo 9,8 5,6 16,8 5,8 1,8 17,8 5,6 15,4 24,4 23,4 Norsko 2,5 1,4 3,2 2,3 2,9 3,3 2,8 3,9 8,4 6,1 Polsko 2,7 4,1 9,2 8,8 13,7 4,4 4,5 6,8 31,7 8,9 Portugalsko 9,1 1,8 15,1 6,3 6,0 15,0 4,2 10,9 27,4 19,2 Rusko 6,0 5,4 13,5 8,4 10,9 9,6 4,2 11,4 32,8 13,8 Slovensko 7,7 4,1 11,5 6,1 7,7 11,1 3,4 11,8 25,3 14,5 Slovinsko 10,5 4,0 17,2 5,9 3,1 15,2 4,1 14,5 26,2 19,3 Španělsko 6,2 3,8 9,5 8,4 5,1 11,4 5,1 10,0 23,0 16,5 Švédsko 8,0 3,6 10,9 3,8 1,5 13,2 5,3 11,6 16,2 18,5 Švýcarsko 12,7 2,2 21,0 3,6 1,7 19,9 3,0 14,9 26,3 22,9 Vel. Británie 9,3 2,3 12,0 6,5 4,9 11,6 3,5 11,6 23,4 15,1 Celkem 6,8 3,5 11,4 10,4 4,9 10,7 4,3 10,3 26,7 15,0 Zdroj: ESS Poznámky: Kategorii nikdy neuzavřít sňatek nevybralo v žádné z dotazovaných zemí více než 1 % dotázaných, a proto ji zde samostatně neuvádíme. Sloupec celkem bez odpovědi zahrnuje součet kategorií nevím/neodpověděl(a), ideální věk neexistuje, nikdy nežít v nesezdaném soužití a nikdy neuzavřít sňatek

9 Tabulka 2. Podíl respondent, kte í neuvedli ideální asování rodinných start muž (v %) stát se rodičem (A) začít žít s partnerkou bez sňatku (B) uzavřít sňatek (C) Celkem bez odpovědi A B C není ideální věk neví/bez odpovědi není ideální věk neví/bez odpovědi nikdy není ideální věk neví/bez odpovědi Belgie 2,7 0,5 3,5 1,3 1,2 3,7 2,0 3,2 6,0 5,7 Bulharsko 2,3 9,6 5,0 13,2 6,4 3,4 10,0 11,9 24,6 13,4 Dánsko 7,9 2,2 11,7 3,5 0,9 13,5 2,8 10,1 16,1 16,3 Estonsko 11,3 4,4 13,5 6,9 3,2 12,5 4,0 15,7 23,6 16,5 Finsko 6,1 1,4 4,3 4,0 2,4 7,3 1,6 7,5 10,7 8,9 Francie 0,0 6,1 3,7 3,3 1,4 0,0 8,3 6,1 8,4 8,3 Kypr 3,6 1,6 5,8 3,0 4,6 5,0 0,8 5,2 13,4 5,8 Maďarsko 10,5 2,6 17,0 5,7 4,6 14,3 3,0 13,1 27,3 17,3 Německo 13,0 5,0 16,2 5,6 1,1 18,2 4,1 18,0 22,9 22,3 Norsko 2,3 1,4 2,6 3,0 2,2 2,7 2,0 3,7 7,8 4,7 Polsko 3,5 5,0 8,5 8,9 14,6 3,9 3,8 8,5 32,0 7,7 Portugalsko 13,6 3,9 23,6 6,9 2,3 22,3 3,2 17,5 32,8 25,5 Rusko 11,6 4,6 14,6 9,4 6,9 12,1 4,4 16,2 30,9 16,5 Slovensko 9,8 4,3 12,0 5,9 7,1 10,9 4,1 14,1 25,0 15,0 Slovinsko 13,1 3,9 15,1 4,7 2,4 14,1 2,9 17,0 22,2 17,0 Španělsko 7,4 3,4 9,2 6,4 6,4 10,6 4,0 10,8 22,0 14,6 Švédsko 8,7 3,2 9,4 3,6 0,8 10,2 4,7 11,9 13,8 14,9 Švýcarsko 13,8 1,1 20,6 3,2 1,2 17,5 2,0 14,9 25,0 19,5 Vel. Británie 7,6 4,0 10,1 6,2 3,0 8,5 3,4 11,6 19,3 11,9 Celkem 8,1 3,7 11,2 9,3 3,7 10,4 3,8 11,8 24,2 14,2 Zdroj: ESS Poznámky: Sloupec celkem bez odpovědi zahrnuje součet kategorií nevím/neodpověděl(a), ideální věk neexistuje, nikdy nežít v nesezdaném soužití a nikdy neuzavřít sňatek

10 Tabulka 3. Podíl respondent, kte í neuvedli dolní a horní v kové hranice, kdy se stát rodi em pro ženy a pro muže (v %) dolní věková hranice nikdy příliš mladá Ženy Muži Celkem bez odpovědi neví nikdy příliš stará horní věková hranice neví nikdy příliš mladý dolní věková hranice neví nikdy příliš starý horní věková hranice dolní věková hranice horní věková hranice neví ženy muži ženy muži Belgie 0,5 0,2 0,8 0,5 1,0 0,4 2,7 1,4 0,7 1,4 1,3 4,1 Bulharsko 0,6 7,8 8,4 19,0 0,7 7,2 17,0 18,8 8,4 7,9 27,4 35,8 Dánsko 1,4 5,3 1,5 4,0 2,2 3,8 2,2 3,4 6,7 6,0 5,4 5,6 Estonsko 0,8 6,3 6,2 6,6 0,4 6,9 13,2 7,4 7,1 7,3 12,8 20,6 Finsko 1,6 2,6 4,5 3,8 1,4 2,7 7,4 3,3 4,2 4,1 8,3 10,7 Francie 0,0 2,8 0,0 1,9 0,0 1,7 0,0 2,7 2,8 1,7 1,9 2,7 Kypr 0,6 2,4 0,0 7,5 1,4 1,6 5,8 5,8 3,0 3,0 7,5 11,6 Maďarsko 1,4 3,5 2,5 4,5 1,3 5,2 10,1 5,2 5,0 6,5 6,9 15,3 Německo 0,5 4,6 2,3 6,3 1,6 4,7 6,5 5,9 5,1 6,3 8,7 12,4 Norsko 0,5 1,6 1,4 2,9 0,8 0,9 3,1 1,9 2,1 1,7 4,2 5,0 Polsko 0,5 4,7 2,5 9,5 0,5 6,2 8,2 9,6 5,2 6,7 12,0 17,8 Portugalsko 0,6 4,2 2,6 6,9 1,8 6,3 11,3 12,2 4,8 8,1 9,5 23,5 Rusko 1,1 5,9 5,4 12,9 1,9 9,7 15,4 19,9 7,1 11,6 18,4 35,3 Slovensko 0,7 4,4 4,6 5,9 1,2 5,4 11,0 8,9 5,1 6,6 10,5 19,9 Slovinsko 1,8 7,4 4,9 8,4 0,9 7,2 12,0 9,6 9,2 8,1 13,3 21,6 Španělsko 0,4 2,9 3,1 4,8 1,1 5,3 7,5 7,9 3,4 6,4 8,0 15,4 Švédsko 0,7 3,7 4,1 4,9 0,9 4,6 3,8 5,4 4,4 5,5 9,0 9,2 Švýcarsko 0,8 4,3 2,4 4,5 1,6 3,8 3,5 3,8 5,2 5,4 7,0 7,3 Vel. Británie 0,6 3,3 3,0 5,5 1,4 3,8 8,0 4,3 3,9 5,2 8,5 12,3 Celkem 0,8 4,1 3,2 6,2 1,2 4,7 7,8 7,3 4,8 5,9 9,4 15,1 Zdroj: ESS Poznámka: Sloupec celkem bez odpovědi zahrnuje součet kategorií nevím/neodpověděl(a) a nikdy není příliš mladý(á)/starý(á)

11 že muž není nikdy příliš starý na to, aby měl dítě, zastává až 17 % dotázaných. Relativně vysokých hodnot dosahuje i podíl těch, kteří nedovedli horní věkový limit stanovit. Sociální věkové limity mateřství neuznávalo nejvýše 8 % dotázaných. Srovnání odpovědí nepotvrzuje předpoklad, že k neexistenci věkových limitů rodinného chování se budou přiklánět spíše obyvatelé zemí západní Evropy a Skandinávie. Naopak překvapivě nejvíce odpovědí, že nikdy není pozdě mít (další) dítě, nacházíme ve východoevropských zemích. V Bulharsku a Rusku neuvedlo horní věkovou hranici, od kdy je muž příliš starý, aby měl (další) dítě, více než 35 % dotázaných. Vyšší podíl chybějících odpovědí byl i v Polsku. Naopak v Belgii, Kypru, Finsku, Francii a Norsku je zastoupení respondentů, kteří neuvedli konkrétní věkovou hranici či ideální věk, nejnižší a nejméně respondentů se zde přiklání k tomu, že věkové normy neexistují. Data ESS naznačují, že nezanedbatelná část populace v jednotlivých evropských zemích nedokázala na otázky na ideální věk a věkové rozmezí reprodukce odpovědět. Skutečnost, že respondent neuvedl konkrétní věk, nemusí znamenat, že odmítá existenci věkových norem. Za odpovědí nevím se může skrývat názor, že ideální věk záleží na okolnostech, případně že ideální věk spadá do určitého věkového intervalu. 4.2 Představy o ideálním časování reprodukce evropské srovnání Tabulka 4 ukazuje průměrný ideální věk, kdy se stát rodičem, a sociálně vnímané dolní a horní věkové hranice rodičovství v jednotlivých evropských zemích. Dolní věková hranice rodičovství se ve sledovaných zemích pohybuje kolem věku dosažení zletilosti, konkrétně mezi 18. a 20. rokem u žen a u mužů mezi 19 a 22 roky. Za horní věkovou hranici reprodukce je považován věk mezi 40 a 43 roky u žen a mezi 45 až 50 roky u mužů. 13 Průměrný ideální věk, kdy se stát matkou, dosahuje nejvyšších hodnot ve Švýcarsku (26,8) a Španělsku (26,7), nejnižších v Rusku (22,6). V České republice průměr dosahuje podle dat CVVM 24,7 roků u žen a 28,2 let u mužů. Česká republika tak stojí mezi východoevropskými zeměmi, kde je ideální věk, kdy se stát matkou, kladen ještě do nižšího věku, a zeměmi západní Evropy, kde je dávána přednost vyššímu věku. Tyto rozdíly zhruba odrážejí i rozdíly v reálném časování narození prvního dítěte. Mezi země s nejnižším průměrným věkem matky při prvním porodu, tj. nižším než 25 let, se řadí státy východní Evropy: Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva. V zemích západní a jižní Evropy dosahuje průměrný věk matky při prvním porodu hodnot 27 29,5 let [údaje za rok 2004 dle Porodnost a plodnost 2006]. Hodnoty ideálního věku, kdy se stát otcem, se pohybují mezi 25,5 a 29 lety, tj. v průměru až o 3,5 let výše než u žen. Pokud jde o představy o ideálním časování otcovství, řadí se ale Česká republika k zemím, kde je průměrný ideální věk nejvyšší. Ideální věk, kdy se stát otcem, je podle Čechů v průměru ve 28,2 letech. 13 K podobným závěrům dochází i Hašková a Zamykalová [2006] ve studii vycházející z biografických vyprávění bezdětných mužů a žen. Zatímco u žen tvoří čtyřicet let věk, od kdy začíná být bezdětnost popisována jako definitivní, u mužů je tento věkový zlom posunut k hranici padesáti let

12 Tabulka 4. Ideální v k, kdy stát rodi em, a sociáln p ijatelná dolní a horní v ková hranice mate ství a otcovství ideální věk dolní věková hranice Ženy Muži horní věková hranice ideální věk dolní věková hranice horní věková hranice průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD Belgie 25,7 2,9 19,4 3,1 40,7 4,9 27,2 3,4 20,6 3,2 45,5 7,5 Bulharsko 23,7 2,7 19,1 2,9 41,2 4,8 26,4 3,4 21,3 3,8 45,4 6,3 ČR 24,7 2,7 28,2 3,1 Dánsko 25,6 2,9 20,0 2,8 40,5 4,2 26,8 2,9 21,3 3,2 45,3 6,0 Estonsko 23,4 2,6 18,8 2,5 43,3 5,3 25,8 3,2 20,5 3,3 51,1 8,0 Finsko 24,1 3,2 19,1 2,6 42,6 4,7 25,8 3,5 20,4 3,2 50,5 8,4 Francie 25,6 3,1 19,4 3,3 42,0 4,8 27,2 3,3 21,1 3,7 47,6 7,5 Kypr 26,2 2,5 19,7 3,1 42,6 5,4 29,0 3,3 21,2 3,2 48,2 7,3 Maďarsko 24,9 3,2 19,8 3,5 39,1 5,0 27,7 3,5 22,3 4,3 45,7 7,7 Německo 25,5 3,2 19,1 2,9 41,5 4,7 27,4 3,4 20,7 3,5 47,3 7,5 Norsko 25,3 2,8 18,9 2,4 41,6 4,4 26,5 3,0 20,0 2,8 47,3 7,1 Polsko 23,9 2,7 18,7 2,6 40,6 5,4 25,7 2,7 20,2 2,8 46,6 7,7 Portugalsko 24,5 3,2 18,3 2,7 42,7 5,6 26,3 3,4 19,7 3,2 48,1 8,5 Rusko 22,6 2,4 19,1 2,7 40,9 5,9 25,5 3,1 20,9 3,5 47,6 8,5 Slovensko 24,4 3,6 19,1 2,9 40,8 5,9 26,6 3,5 20,7 3,5 46,6 7,9 Slovinsko 24,6 3,0 19,3 2,9 42,4 5,4 27,0 3,3 21,3 3,6 48,7 8,0 Španělsko 26,7 3,3 19,3 4,3 42,8 5,4 28,1 3,4 20,0 3,7 45,9 7,3 Švédsko 25,7 3,3 19,5 3,0 42,5 5,1 27,1 3,4 21,0 3,4 47,8 7,0 Švýcarsko 26,8 3,2 19,4 2,8 41,7 4,5 28,5 3,2 21,2 3,4 47,1 6,7 Vel. Británie 24,7 3,8 19,0 3,1 42,5 5,5 26,4 4,0 20,3 3,8 48,2 8,1 Celkový průměr 24,9 3,3 19,2 3,0 41,7 5,2 26,8 3,4 20,7 3,5 47,4 7,7 Zdroj: ESS Za Českou republiku data Naše společnost 2006 (listopad). Poznámka: SD směrodatná odchylka

13 Graf 1. 29,5 29 P edstavy o ideálním v ku, kdy stát rodi em pro ženy a pro muže CY ideální věk rodičovství - muži 28, , , ,5 RUS CZ H SLO SK BG GB P EST FIN PL D B F S DK N E CH ideální věk rodičovství - ženy Zdroj: ESS Za Českou republiku data Naše společnost 2006 (listopad). Vysvětlení zkratek: B Belgie DK Dánsko GB Vel. Británie PL Polsko BG Bulharsko E Španělsko H Maďarsko RUS Rusko CY Kypr EST Estonsko CH Švýcarsko S Švédsko CZ Česká rep. F Francie N Norsko SK Slovensko D Německo FIN Finsko P Portugalsko SLO Slovinsko Vyšší hodnoty nalézáme jen ve Španělsku, Švýcarsku a na Kypru. Vzájemný vztah mezi časováním ideálního věku, kdy se stát rodičem, u mužů a u žen ve sledovaných zemích ukazuje Graf 1. Podrobnější obrázek o struktuře představ o ideálním věku rodičovství získáme, podíváme-li se blíže na rozložení odpovědí (Tabulka 5). Z hlediska odkládání narození dětí do vyššího věku je důležitý podíl respondentů v jednotlivých evropských zemích, kteří kladou ideální věk ženy, kdy se stát matkou, na hranici 30 let a výše. Hranici třiceti let lze považovat za významný mezník, kdy sílí tlak na bezdětné mít děti a kdy roste vědomí rizik spojených s dalším odkládáním těhotenství [Hašková, Zamykalová 2006; Bartošová 2007]. Největší podíl odpovědí, že ideální věk mateřství je až po třicítce, nalézáme ve Španělsku a Švýcarsku. Tento názor zde vyslovuje více než čtvrtina dotázaných. Téměř pětina respondentů považuje pozdější mateřství za ideální i ve Švédsku a ve Francii. Naproti tomu v Rusku, Estonsku a Bulharsku tento názor zastává jen méně než 4 % dotázaných a většina respondentů považuje za optimální stát

14 Tabulka 5. Rozložení odpov dí na ideální v k, kdy se stát rodi em ( ádková procenta) ženy muži do 24 let do 24 let Belgie 25,7 60,7 13,6 13,6 55,7 30,7 Bulharsko 49,6 46,8 3,6 17,6 59,5 23,0 ČR 40,2 52,8 7,0 6,9 51,3 41,9 Dánsko 24,6 64,4 10,9 13,9 61,5 24,7 Estonsko 56,5 40,5 2,9 23,0 57,2 19,9 Finsko 42,8 49,4 7,8 25,1 53,1 21,8 Francie 25,9 56,6 17,5 11,1 53,1 35,8 Kypr 12,8 75,0 12,2 1,9 44,7 53,4 Maďarsko 35,1 51,4 13,5 11,0 47,0 42,0 Německo 28,1 57,3 14,6 11,5 51,3 37,1 Norsko 26,5 63,8 9,6 13,6 62,7 23,7 Polsko 51,1 44,3 4,6 22,3 64,0 13,7 Portugalsko 36,6 54,1 9,3 18,3 55,8 25,8 Rusko 69,8 28,7 1,5 26,5 56,0 17,6 Slovensko 44,2 45,4 10,5 16,5 54,8 28,8 Slovinsko 36,0 54,5 9,5 11,2 55,4 33,4 Španělsko 16,7 55,0 28,3 8,6 46,8 44,6 Švédsko 24,3 57,7 18,0 13,7 51,1 35,2 Švýcarsko 14,3 59,6 26,1 4,4 47,4 48,2 Vel. Británie 38,9 47,6 13,5 23,3 48,3 28,4 Celkem 35,2 52,6 12,1 15,6 54,0 30,5 Zdroj: ESS PZa Českou republiku data Naše společnost 2006 (listopad)

15 se matkou ve věku mladším 25 let. Vzhledem k tomu, že ideální věk rodičovství je pro muže kladen do vyššího věku než u žen, není překvapující, že v případě mužů je věk nad třicet let uváděn výrazně častěji (až 50 % dotázaných). Co se týče ideálního časování mateřství patří Česká republika spíše k zemím, kde má mateřství po třicítce nižší podporu za ideální věk, kdy se stát matkou, považuje věk vyšší než třicet let jen 7 % respondentů. Pokud jde o věk, kdy se stát otcem, Česká republika se řadí k zemím, kde je častěji považováno za ideální, aby se stal muž otcem ve věku třiceti let nebo výše. 5. Představy o ideálním věku rodičovství v České republice V předchozí části jsme se soustředili na evropské srovnání. V této části se podrobněji zaměříme pouze na Českou republiku a pokusíme se odpovědět na otázku, nakolik se představy o ideálním věku diferencují podle vzdělání a v generačním pohledu. Během devadesátých let 20. století dochází v České republice k rozšiřování věkových pásem považovaných za vhodná pro uzavření sňatku a pro narození dítěte a představy o časování těchto událostí se více diferencují [Kučera 2000]. Srovnání s daty z roku 1996 [Pikálek 1997] naznačuje, že mezi lety došlo jen k mírnému posunu představ o ideálním časování narození dítěte do vyššího věku (z 24,0 na 24,7 v případě žen a z 27,5 na 28,2 v případě mužů). Zároveň s tím se zvyšuje podíl lidí, kteří ideální věk rodičovství posunují až na třicítku a výše. Zatímco v roce 1996 uvedlo ideální věk ženy při narození prvního dítěte vyšší než 30 let jen 2,6 % respondentů, v roce 2006 se jejich podíl zvýšil na 7%. Stát se otcem až po dosažení třicet let považovalo za ideální v roce ,6 % respondentů [Šalamounová, Šamanová 2003]. O deset let později byl jejich podíl již 42%. Předchozí studie ukazují, že představy o ideálním časování mateřství a otcovství se liší výrazně podle vzdělání, ale nenacházejí rozdíly podle věku a pohlaví [Šalamounová, Šamanová 2003; Pikálek 1997]. Vidovićová a Gregorová [2007] naopak dokumentují, že postoje týkající se vhodného časování rodičovství se liší podle věku a jsou kohortně podmíněny. Na základě interpretace polostrukturovaných rozhovorů ukazují, že příslušníci odlišných kohort mají díky svým odlišným životním zkušenostem rozdílné představy o vhodném časování vstupu do rodičovství [Vidovićová, Gregorová 2007]. Předchozí studie se ale přímo nesoustředily na vztah mezi vzděláním a věkem. Je možné předpokládat, že vliv věku (kohortní příslušnosti) se liší podle vzdělání. Pro účely další analýzy byli respondenti rozděleni do tří věkových skupin. Nejmladší kohortu tvoří lidé narození po roce 1970, kteří realizují nebo plánují realizovat své reprodukční plány až v nových sociálněekonomických podmínkách po roce Kohorta lidí středního věku zahrnuje lidi narozené v letech , kteří započali reprodukční období již v období socialismu, přičemž část z nich měla děti až po roce Naproti tomu příslušníci nejstarší věkové kohorty (narození před rokem 1946) reprodukci z větší části ukončili před již rokem 1989, kdy překročili čtyřicítku. 14 Následující grafy uka- 14 Do první kohorty byly zahrnuti respondenti do 35 let, do druhé lidé ve věku a do třetí lidé starší 60 let

16 Graf 2. Ideální v k p i narození prvního dít te podle vzd lání a kohorty a) ideální v k ženy 27 26,5 26, ,7 25, , ,5 25,0 25,0 25,3 25,0 24,4 24,0 23,9 23,6 24,1 24, ,5 22 nejmladší kohorta střední věk nejstarší kohorta ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ a) ideální v k muže 31 30, ,9 28,1 29,4 27,5 27,5 28,6 28,6 28,5 28,0 27,4 27, nejmladší kohorta střední věk nejstarší kohorta ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ Zdroj: Naše společnost 2006 (listopad). N=

17 Tabulka 6. Regresní analýza. P edstavy o ideálním v ku ženy a muže p i narození prvního dít te Koef. stand. chyba Ideální věk ženy Ideální věk muže M1 M2 M3 Sig. Koef. stand. chyba Sig. koef. stand. chyba Konstanta 24,23 0,33 0,000 24,05 0,36 0,000 27,99 0,38 0,000 Vzdělání (ref. vysokoškolské) základní -1,35 0,31 0,000-1,11 0,41 0,007-1,26 0,36 0,000 SŠ bez maturity -1,31 0,28 0,000-1,10 0,34 0,001-1,48 0,33 0,000 SŠ s maturitou -0,60 0,29 0,040-0,40 0,35 0,250-0,43 0,34 0,201 ideální počet dětí (ref. 2+) ideální je mít 1 dítě 1,35 0,36 0,000 1,34 0,36 0,000 1,59 0,41 0,000 ideální je mít 2 děti 0,85 0,20 0,000 0,85 0,20 0,000 0,74 0,24 0,002 Kohorta (ref. Nejstarší ) nejmladší kohorta 1,21 0,23 0,000 1,83 0,57 0,001 1,05 0,26 0,000 střední kohorta 0,32 0,22 0,152 0,33 0,23 0,150 0,09 0,26 0,702 Pohlaví (ref. muž) 0,29 0,17 0,081 0,28 0,17 0,097 0,28 0,19 0,141 nejml.kohorta*zš -0,72 0,66 0,274 nejml.kohorta*sš bez mat. -0,68 0,61 0,272 nejml.kohorta*sš s mat. -0,66 0,64 0,298 sig. R2 0,09 0,09 0,08 N Zdroj: Naše společnost 2006 (listopad)

18 zují, jak se liší představy o ideálním věku mužů a žen při narození prvního dítěte podle vzdělání a kohorty. Z grafů 2a a 2b je patrné, že s vyšším vzděláním a s příslušností k mladší kohortě se ideální věk rodičovství posouvá do vyššího věku. Tento posun ale není rovnoměrný. Tyto grafy naznačují, že nejvýraznější rozdíly mezi vzdělanostními kategoriemi zaznamenáváme v nejmladší kohortě. Pro posouzení vlivu vzdělání a věku byla použita regresní analýza, která umožňuje porovnat čistý vliv jednotlivých proměnných. Lze očekávat, že se názory na ideální věk rodičovství liší v důsledku odlišných životních zkušeností a že roli hraje věk, ve kterém se respondent či respondentka sám(a) stal(a) rodičem. Relevantní by proto bylo zahrnout do analýzy i reálný věk respondentů při narození dítěte. Data ale neposkytují informace o věku dítěte. Představy o ideálním věku při narození prvního dítěte se mohou lišit i v závislosti na počtu plánovaných dětí. Budeme proto ověřovat, zda ti, kteří považují za ideální dvě a více dětí v rodině, kladou časování narození prvního dítěte do nižšího věku než ti, kteří chtějí jen jedno dítě. 15 Nejvyšší dosažené vzdělání bylo rozlišeno do čtyř kategorií: základní vzdělání, střední bez maturity, střední s maturitou a vysokoškolské. Regresní analýza (viz Tabulka 6) byla provedena zvláště pro ideální věk mužů a zvláště pro ideální věk žen a vstupovaly do ní proměnné kohorta, vzdělání a pohlaví a ideální počet dětí v rodině (Model 1 a 3). Analýza potvrdila, že se představy o ideálním věku, kdy se stát otcem a matkou, liší podle kohorty narození a podle vzdělání. Neprokázalo se ale, že by se postoje k ideálnímu věku, kdy se stát rodičem, lišily podle pohlaví. V názorech na časování rodičovství se výrazně odlišují lidé mladší 35 let (tj. nejmladší kohorta). Naproti tomu názory na ideální věk při narození prvního dítěte lidí středního věku a příslušníků nejstarší kohorty se statisticky významně neliší. Zatímco pokud jde o ideální věk, kdy se stát matkou, platí, čím nižší vzdělání, tím nižší je ideální věk, kdy se stát matkou, v názorech na nejvhodnější věk mužů při narození prvního dítěte se rozlišují lidé bez maturity a s maturitou. Postoje středoškoláků s maturitou a lidí s vysokoškolským vzděláním na ideální věk, kdy se stát otcem, se neliší. Názory na ideální věk rodičovství jsou ovlivněny i představami o ideálním počtu dětí v rodině. Ti, kteří upřednostňují početnější rodinu, kladou ideální věk při narození prvního dítěte do nižšího věku. V druhém kroku (Model 2) jsme ověřovali, zda se i při kontrole dalších proměnných prokáže, že se v nejmladší kohortě rozšiřují rozdíly mezi jednotlivými vzdělanostními skupinami. Interakční efekt mezi příslušností do nejmladší kohorty a vzděláním se však neukázal jako statisticky významný. 16 To jinými slovy znamená, že postoje k ideálnímu časování rodičovství závisí na vzdělání, ale síla tohoto vlivu se v jednotlivých kohortách neliší. 6. Závěr Záměrem tohoto článku je zasadit problematiku ideálního časování rodičovství do konceptu životní dráhy a věkových norem. V tomto článku jsme se věnova- 15 Otázka zněla: Jaký je Váš názor na ideální počet dětí v rodině? Napište číslice počtu. 16 Stejné výsledky přinesla i analýza, kde závislou proměnou byl ideální věk mužů při narození prvního dítěte, a proto ji zde neuvádíme

19 li srovnání představ o ideálním časování rodičovství v České republice s postoji v dalších evropských zemích. Na datech z České republiky jsme se zaměřovali i na diferenciaci představ o ideálním věku, kdy se stát rodičem, podle kohorty narození a podle vzdělání. Významným diferencujícím faktorem je podíl populace jednotlivých evropských zemí, který považuje za ideální mateřství až po dosažení třiceti let. Předpokládali jsme, že v zemích západní Evropy bude ideální věk rodičovství v průměru vyšší než v zemích střední a východní Evropy. Zatímco v názorech na ideální věk mateřství tvoří Česká republika jakýsi přechodový typ mezi zeměmi západní Evropy a zeměmi východní Evropy, pokud jde o názory na ideální věk, kdy se stát otcem, řadí se Česká republika k zemím, kde je průměrný ideální věk nejvyšší. Srovnání s předchozími výzkumy dokládá, že se v České republice mění představy o ideálním časování rodičovství a že se ideální věk mateřství a otcovství posouvají do vyššího věku. Vyšší věk při narození dítěte považují za ideální lidé mladší 35 let a lidé s vyšším vzděláním. Srovnání s postoji v západoevropských zemích naznačuje, že je pravděpodobné, že trend zvyšování věku při narození prvního dítěte bude ještě dále pokračovat. Při zkoumání věkových očekávání nemůžeme pominout nezanedbatelný podíl těch, kteří odmítají existenci ideálního věku rodičovství a věkových hranic rodičovství, případně je nedokážou konkrétně určit. Oproti předpokladům byly nejvyšší podíly respondentů, kteří neuvedli horní věkovou hranici, kdy mít (další) dítě, ve východoevropských zemích. Otázkou pro další výzkum je, co se za těmito odpověďmi skrývá a kdo jsou nositelé těchto postojů. Neuvedení konkrétního věku nemusí nutně znamenat, že věkové normy zcela ztrácejí svůj význam. Věková očekávání se nemusí vázat pouze přímo na konkrétní chronologický věk, ale např. na koreláty věku (např. ukončení studia) nebo se mohou odvíjet od představ o vhodné časové následnosti určitých rolí [srv. Vidovićová a Gregorová 2007]. Tento článek se soustředil jen na dílčí téma problematiky sociálních věkových norem týkajících se reprodukce. Problematika věkových reprodukčních norem je mnohem širší a její významnou součástí je otázka sociálních dopadů a sankcí, které se vážou k odlišnému (off-time) časování. Zjištění zahraničních i českých studií nicméně naznačují, že opožděné časování rodičovství není provázeno významnými sociálními sankcemi a negativními postoji okolí [Settersten, Hägestad 1996; Bartošová 2007]. Trend zvyšování věku při narození dítěte je spojen s poklesem intenzity plodnosti. S růstem věku při narození dítěte lze proto očekávat i nárůst rodin jen s jedním dítětem. Mnozí demografové upozorňují na to, že odkládání rodičovství do pozdějšího věku může mít za následek to, že se některým již reprodukční plány nepodaří naplnit a zůstanou bezdětní [Sobotka 2006]. Literatura Alan, J Etapy života očima sociologie. Praha: Panorama. Bartošová, M Životní dráhy prvorodiček po třicítce: proč mít dítě později? Gender, rovné příležitosti, výzkum 8(2): Beck, U (v orig.1. vyd. 1986). Riziková společnost. Na cestě k jiné modernitě. Praha: Sociologické nakladatelství

20 Billari, F. C., A. C. Liefbroer Should I Stay or Should I Go? The Impact of Age Norms on Leaving Home. Demography 44(1): ČSÚ Porodnost a plodnost Praha: Český statistický úřad. Dostupné na internetu: ( ). Hamplová, D Výzkum životní dráhy a event-history analýza. SDA info 6(1): Hamplová, D., P. Šalamounová, G. Šamanová (eds.) Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Hamplová, D. (ed.) a kol Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Hašková, H., L. Zamykalová Mít děti co je to za normu? Čí je to norma? Biograf (40-41): 130 odst. Dostupné na internetu: clanek.php?clanek=v4001 Havlíková, J Věk v sociologické teorii: Perspektiva životního běhu. Sociální studia 1-2: Kohli, M The world we forgot: a historical review of the life course. Pp in V. W. Marshal. Later Life. The Social Psychology of Aging. London: Sage. Kučera, M Představy o postavení sňatku a narození dětí v životní dráze mladých svobodných lidí. Pp in L. Fialová a kol. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství. Marini, M Age and Sequencing Norms in Transition to Adulthood. Social Forces 63(1): Modell, J What Do Life-Course Norms Mean? Human Development 40(5): Neugarten, B. L., J. W. Moore, J. C. Lowe Age Norms, Age Constraints, and Adult Socialization. The American Journal of Sociology 70(6): Pikálek, D Vstup do manželství a děti v rodině. Data & Fakta 4. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Rychtaříková, J Porodnost v České republice: současný stav a nedávné trendy. Pp in Populační vývoj České republiky. Praha: Přírodovědecká fakulta UK. Rychtaříková, J Minulá a současná diferenciace reprodukce v Evropě. Pp in J. Rychtaříková, S. Pikálková, D. Hamplová. Diferenciace reprodukčního a rodinného chování v evropských populacích. Sociologické texty SP 01:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Settersten, R. A. Jr Age Structuring and the Rhythm of the Life Course. Pp in J. T. Mortimer, M. J. Shanahan (eds.). Handbook of the Life Course. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. Settersten, R. A. Jr., K. U. Mayer The Measurement of Age, Age Structuring, and Life Course. Annual Review of Sociology 23: Settersten R. A. Jr The Salience of Age in Life Course. Human Development 40: Settersten, R. A. Jr., G. O. Hägestad What s the Latest? Cultural Age Deadlines for Family Transitions. The Gerontologist 36(2): Shanahan, M. J Pathways to Adulthood in changing societies: Variability and Mechanisms in Life Course Perspective. Annual Review of Sociology 26:

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum 5 Zdroj: http://www.oecd.org/document/31/0,2340, en_26 49_37455_33710751_1_1_1_37455, 00.html 6 Toto zdánlivě iracionální jednání žen je však výsledkem složitého komplexu mechanismů a procesů reprodukce

Více

rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény? 1 / Marta Vohlídalová, Hana Maříková

rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény? 1 / Marta Vohlídalová, Hana Maříková rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény? 1 / Marta Vohlídalová, Hana Maříková The Break-up of Unmarried cohabitations and marital divorce: The Same or different Social

Více

Ženy po třicítce příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů*

Ženy po třicítce příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů* Ženy po třicítce příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů* MICHAELA BARTOŠOVÁ** Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Fakulta sociálních studií MU, Brno Women over

Více

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích*

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* DANA HAMPLOVÁ** Sociologický ústav AV ČR, Praha Satisfaction with Life, Happiness, and Family Status in Twenty-one European Countries

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Sylva Höhne VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1

DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1 7 DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1 VLADIMÍR HULÍK, KLÁRA TESÁRKOVÁ Anotace: Článek se zabývá aspekty vlivu demografického vývoje na vzdělávací soustavu, a to od úrovně

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách*

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* JANA TEMELOVÁ, JAKUB NOVÁK, LUCIE POSPÍŠILOVÁ, NINA DVOŘÁKOVÁ** Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub,

Více

Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK

Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK How to measure party identification? Abstract: This study has two key aims. First, it explores

Více

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů*

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* JAKUB NOVÁK, JANA TEMELOVÁ** Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Faculty

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více