PŘÍKLAD: Collaborative project

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLAD: Collaborative project"

Transkript

1 PŘÍKLAD: Collaborative project - fiktivní příklad, který má za cíl demonstrovat mechanismus přípravy a realizace projektu 7.RP z hlediska financování Marie Kolmanová, Lenka Lepičová, TC AV ČR Financování projektů 7.RP 1

2 Základní údaje o projektu Výzva: FP7-NMP-27-SMALL-1 (uzavřená) (Call Fiche, Work Programme) Funding scheme: Collaborative projects (CP) - Small or medium-scale focused research projects; ve výzvě uveden limit pro max. příspěvek ES 4 mil., minimální počet partnerů dle pravidel účasti v 7.RP, dvoustupňová evaluace Účastníci musí uzavřít konsorciální smlouvu Doba trvání: 4 roky, 3 vykazovaná období (jedno období trvá 16 měsíců) Konsorcium: 3 partneři v konsorciu Financování projektů 7.RP 2

3 Základní údaje o koordinátorovi koordinátor: TU (vede účetnictví v YTL, New Turkish Lira) universita (=instituce vyššího a středního vzdělávání); pro činnosti VaV žádá o příspěvek ES ve výši 75% nemá analytický účetní systém (není schopen rozpočítat své nepřímé náklady na projekt), používá pevnou sazbu na nepřímé náklady ve výši 6% žádá o celkový příspěvek ES na projekt ve výši 1 3 spolupracuje v rámci projektu s firmou Bosporus Electric, která mu poskytne zdarma příspěvek in kind, je uvedena v Annexu I uzavřel zvláštní doložku č. 1 ohledně spolupráce s MSP Çiçek Ltd., se kterým sdílí společné výzkumné pracoviště, MSP je uvedeno v Annexu I Financování projektů 7.RP 3

4 Základní údaje o partnerovi A partner A: CZ (vede účetnictví v CZK) soukromý výzkumný ústav, který není neziskový (rozděluje zisk vlastníkům) a proto nespadá do definice výzkumné organizace podle pravidel účasti 7.RP; partner A nespadá ani do definice MSP dle doporučení Komise 23/361/ES; pro činnosti VaV žádá o příspěvek ES ve výši 5% má nedostatečný analytický účetní systém; používá zjednodušenou metodu výpočtu nepřímých nákladů (umí sledovat nepřímé náklady na úrovni právnické jednotky) žádá o celkový příspěvek ES na projekt ve výši 8 Financování projektů 7.RP 4

5 Základní údaje o partnerovi B partner B: CH (vede účetnictví ve Swiss franc) soukromá společnost, která spadá do definice MSP dle doporučení Komise 23/361/ES; pro činnosti VaV žádá o příspěvek ES ve výši 75% má zavedený analytický účetní systém (je schopný přiřadit nepřímé náklady na projekt) a vykazuje skutečné nepřímé náklady žádá o celkový příspěvek ES na projekt ve výši 72 Financování projektů 7.RP 5

6 PŘÍPRAVA PROJEKTU Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ Financování projektů 7.RP 6

7 A) Interní tabulky Interní tabulky předpokládaných nákladů: příklady tabulek pro interní potřebu organizace/výzkumníka. Osobní náklady Spotřební materiál Dlouhodobý majetek Cestovní náhrady Subdodávky Financování projektů 7.RP 7

8 A) Interní tabulky - osobní náklady Kategorie zaměstnance Měsíční náklady Doba práce na projektu (počet člověkoměsíců) Celkové náklady v Manažer Výzkumník 1 Výzkumník 2 Výzkumník 2 Ostatní Celkový počet člověkoměsíců Celkové náklady Financování projektů 7.RP 8

9 A) Interní tabulky - spotřební materiál a dlouhodobý majetek Druh spotřebního materiálu a množství Náklady Celkové náklady Druh majetku Pořizovací cena (bez DPH) Doba odepisování Doba využití majetku v projektu % využitá majetku na projekt Uznatelné náklady pro projekt Celkové náklady na majetek Financování projektů 7.RP 9

10 A) Interní tabulky - cestovní náhrady a subdodávky Počet meetingů v průběhu trvání projektu Náklady na jeden meeting (doprava, ubytování, ) Celkové náklady za celou dobu trvání projektu Cca 1 Subdodávky - Subjekt (pokud již znám) Činnost Náklady Celkové náklady na subdodávky Financování projektů 7.RP 1

11 A) Interní tabulky rozdělení do WP a požadovaný příspěvek ES Jednotlivé náklady rozdělíme podle toho, do jakého pracovního balíčku (WP) spadají, a dopočteme celkový rozpočet a požadovaný příspěvek ES. WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP8 WP9 Total Činnost ve WP RTD RTD RTD DEMO MGT OTHER OTHER Limity refundace 5/75% 5/75% 5/75% 5% 1% 1% 1% Lump Sum ICPC Celkový počet člověkoměsíců Průměrné náklady na člověkomesíc Celkové osobní náklady Cestovní náhrady Dlouhodobý majetek Spotřební materiál Ostatní náklady Subdodávky Celkové přímé náklady Nepřímé náklady Celkový rozpočet Financování projektů 7.RP 11 Požadovaný příspěvek ES

12 B) Rozpočet v návrhu projektu Návrh projektu je podáván pouze elektronicky přes EPSS; obsahuje část A (A3.1 a A3.2) a část B: Část B: popis práce, zdůvodnění nákladů (cca. 2 stránky na konsorcium) Formulář A3.1: rozpočet jednotlivých partnerů viz následující stránka (vyplněno pro koordinátora) Formulář A3.2: souhrnný rozpočet za všechny partnery tvoří se automaticky na základě údajů uvedených ve formuláři A3.1 Financování projektů 7.RP 12

13 B) Rozpočet v návrhu projektu - Formulář A3.1 Financování projektů 7.RP 13

14 C) Vyjednávání s Komisí = negociace Je třeba dohodnout se na znění Annexu I Grantové dohody (technického dodatku), který vznikne: vyplněním formulářů pro přípravu Grantové dohody, tzv. Grant Agreement Preparation Forms (GPFs), které jsou kompatibilní s Formuláři A návrhu projektu - tj. budget breakdown modifikacíčásti B návrhu projektu na základě připomínek hodnotitelů a EK obsahuje tzv. budget justification (pro přípravu GA zpravidla požadovány po účastnících detailnější informace týkající se předpokládaných nákladů než ve fázi návrhu projektu) = B2.4. Resources to be comitted Financování projektů 7.RP 14

15 REALIZACE PROJETKU Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ Financování projektů 7.RP 15

16 Příspěvek ES, zálohová platba Celkový předpokládaný příspěvek ES pro konsorcium (stanoven v čl. 5 GA) je = 2 82 Zálohová platba dohodnuta na 16% průměrného příspěvku za jedno vykazované období (stanoveno v čl. 6 GA) průměrný příspěvek za jedno období: 2 82 / 3 = 94 zálohová platba: 16% z 94 = 1 54 EK zašle do garančního fondu (GF) 5% z celkového předpokládaného příspěvku ES: 5% z 2 82 = 141 na účet koordinátora přijde platba ve výši = Financování projektů 7.RP 16

17 Rozdělení zálohové platby Poté, co partneři A+B podepíší Formulář A, koordinátor jim zašle příslušnou část zálohové platby. Zálohová platba je rozdělena na základě předchozí dohody partnerů uvedené v konsorciální smlouvě, v tomto případě dle podílu na celkovém příspěvku ES: koordinátor, podíl na příspěvku ES: 1 3 /2 82 =,461 na účtu mu zůstane (=,461 x ) partner A, podíl na příspěvku ES: 8 /2 82 =,2837 od koordinátora obdrží (=,2837 x ) partner B, podíl na příspěvku ES: 72 /2 82 =,2553 od koordinátora obdrží (=,2553 x ) Jelikož je záloha vyšší než 5, koordinátor musí vykazovat úroky ze zálohové platby (zvláštní kolonka ve Formuláři C) Financování projektů 7.RP 17

18 Strop pro průběžné platby Strop pro průběžné platby od Evropské komise: Komise si ponechává zádržné ve výši 1% z celkového předpokládaného příspěvku ES, které vyplatí při finální platbě: 1% z 2 82 je 282 Částka z GF, kterou EK vrací při finální platbě: 5% z 2 82 je 141 STROP (1% + 5%): Komise bude vyplácet průběžné platby maximálně do výše: = Financování projektů 7.RP 18

19 1. vykazované období Financování projektů 7.RP 19

20 Osobní náklady 1. vykazované období koordinátor KOORDINÁTOR: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 1.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) 163 Ostatní činnosti (1%) 478 Činnosti celkem Cestovné bez DPH Spotřební materiál bez DPH 2194 Investice bez DPH Subdodávky bez DPH Jiné přímé náklady bez DPH Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé 6% Celkem přímé+ nepřímé Požadovaný Financování projektů 7.RP 2 příspěvek ES

21 1. vykazované období koordinátor Příjmy projektu: Koordinátor pořádal konferenci, na které vybíral registrační poplatek, celkem tento příjem činil 15 Úroky ze zálohové platby: úrok z částky celkové zálohové platby (než byly prostředky zaslány partnerům): úrok ze zálohové platby koordinátora: (koordinátor si neodeslal svou část zálohy na vlastní účet) celkový úrok za vykazované období: = 1 56 Osvědčení o finančních výkazech (CFS) V tomto případě je předložení CFS povinné, neboť požadovaný příspěvek ES je vyšší než 375 Financování projektů 7.RP 21

22 1. vykazované období Formulář C koordinátora Financování projektů 7.RP 22

23 1. vykazované období Formulář C koordinátora Financování projektů 7.RP 23

24 Osobní náklady Cestovné bez DPH Spotřební materiál bez DPH Investice bez DPH Subdodávky bez DPH Jiné přímé náklady bez DPH Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé náklady dle zjednodušené metody Celkem přímé+ nepřímé 1. vykazované období partner A PARTNER A: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 1.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Požadovaný Financování příspěvek projektů 7.RP 24 ES Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem

25 1. vykazované období partner A Příjmy projektu: Partner A obdržel sponzorský dar určený specificky na projekt od firmy Škoda Auto ve výši Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter A nepodává CSF, neboť požadovaný příspěvek ES je nižší než 375 Financování projektů 7.RP 25

26 Osobní náklady Cestovné bez DPH Spotřební materiál bez DPH 1. vykazované období partner B PARTNER B: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 1.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Investice bez DPH Subdodávky bez DPH Jiné přímé náklady bez DPH Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Skutečné nepřímé náklady Celkem přímé+ nepřímé Požadovaný Financování projektů 7.RP 26 příspěvek ES

27 1. vykazované období partner B Příjmy projektu: Partner B nemá žádný příjem z projektu Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter B nepodává CSF, neboť požadovaný příspěvek ES je nižší než 375 Financování projektů 7.RP 27

28 1. průběžná platba od EK EK schválí zprávy projektu i Formuláře C a porovná kumulativní požadovaný příspěvek ES se stropem projektu: ( ) = = EK zašle v určené lhůtě koordinátorovi požadovaný příspěvek ES snížený o vykázaný úrok = koordinátor si ponechá = partnerovi A zašle partnerovi B zašle Financování projektů 7.RP 28

29 2. vykazované období Financování projektů 7.RP 29

30 2. vykazované období - koordinátor KOORDINÁTOR: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 2.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé včetně Bosporus Electric Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé 6% Celkem přímé+ nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 3

31 2. vykazované období - koordinátor Příjmy projektu: V rámci projektu poskytla firma Bosporus Electric zdarma koordinátorovi sadu vysokonapěťových pojistek (specificky na projekt). Koordinátor vykáže pojistky jako uznatelný náklad projektu ve výši 6 6 (firma Bosporus Electric má náklady podložené účetními doklady a je schopna je prokázat). Protože se jedná o zdroj (příspěvek in kind ) poskytnutý zdarma, jedná se o příjem projektu. Úroky ze zálohové platby: Úrok ze zálohové platby koordinátora: 83 (zálohu si nepřeposlal) Koordinátor platí pouze v případě, že zálohová platba nebyla přeposlána ostatním partnerům. Osvědčení o finančních výkazech (CFS) V tomto případě je předložení CFS povinné, neboť požadovaný příspěvek ES je vyšší než 375 Financování projektů 7.RP 31

32 2. vykazované období partner A PARTNER A: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 2.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé náklady dle zjednodušené metody Celkem přímé + nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 32

33 2. vykazované období partner A Příjmy projektu: Partner A nemá žádné příjmy za toto období. Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter A podává CSF, neboť kumulativní příspěvek ES (1.+2. vykazované období) je vyšší než 375 Financování projektů 7.RP 33

34 2. vykazované období partner B PARTNER B: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 2.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Skutečné ne přímé náklady Celkem přímé + nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 34

35 2. vykazované období partner B Příjmy projektu: Partner B nemá žádné příjmy za toto období. Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter B podává CSF, neboť kumulativní příspěvek ES (1.+2. vykazované období) je vyšší než 375 Financování projektů 7.RP 35

36 2. průběžná platba od EK EK schválí zprávy projektu i Formuláře C a porovná kumulativní požadovaný příspěvek ES se stropem projektu: ( ) = > EK zašle v určené lhůtě koordinátorovi doplatek do stropu projektu (snížený o případný vykázaný úrok): ( ) - 83 = = Koordinátor rozdělí příspěvek dle konsorciální smlouvy (podíl na celkovém příspěvku ES): koordinátor si ponechá:,461 x = = partnerovi A zašle:,2837 x = partnerovi B zašle:,2553 x = Financování projektů 7.RP 36

37 3. (poslední) vykazované období Financování projektů 7.RP 37

38 3. vykazované období - koordinátor KOORDINÁTOR: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 3.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Çiçek VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé Celkem přímé + nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 38

39 3. vykazované období - koordinátor Koordinátor má společné výzkumné pracoviště (Joint Research Unit) s MSP Çiçek Ltd. Toto společné výzkumné pracoviště nemá samostatnou právní subjektivitu. MSP Çiçek Ltd. je třetí stranou spojenou s účastníkem ( linked to the beneficiary ) a tento fakt je uveden v Grantové dohodě ve zvláštní doložce č. 1. Společné výzkumné pracoviště se částečně podílí na řešení VaV úkolů koordinátora v rámci projektu, svou část nákladů na tento výzkum uvádí společnost Çiçek Ltd. v samostatné tabulce Formuláře C koordinátora. Příjmy projektu: Koordinátor nemá žádné příjmy projektu v tomto období. Úroky ze zálohové platby: Koordinátor vyčerpal zálohovou platbu před zahájením 3. období, úrok Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Koordinátor nepředkládá CFS, neboť kumulativní příspěvek ES od posledního CSF je nižší než 375 Financování projektů 7.RP 39

40 3. vykazované období partner A PARTNER A: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 3.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé náklady dle zjednodušené metody Celkem přímé + nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 4

41 3. vykazované období partner A Partner A prodal přístupová práva k využití vlastních výsledků projektu (nových znalosti) za 13. Nejedná se o příjem projektu. Příjmy projektu: Partner A nemá žádné příjmy projektu v tomto období. Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter A nepodává CSF, neboť kumulativní příspěvek ES od posledního CSF je nižší než 375 Financování projektů 7.RP 41

42 3. vykazované období partner B PARTNER B: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 3.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Skutečné nepřímé náklady Celkem přímé + nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 42

43 3. vykazované období partner B Příjmy projektu: Partner B prodal nepoužitý materiál pořízený pro potřeby projektu Universitě ETH v Curychu za 3 5 Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter B nepodává CSF, neboť kumulativní příspěvek ES od posledního CSF je nižší než 375 Financování projektů 7.RP 43

44 Závěrečné vyúčtování Financování projektů 7.RP 44

45 Indikativní rozpočet vs. požadované příspěvky ES Koordinátor Partner A Partner B Indikativní rozpočet příspěvek ES Požadovaný příspěvek ES po 1. období Požadovaný příspěvek ES po 2. období Požadovaný příspěvek ES po 3. období Celkový požadovaný příspěvek na konci projektu Odchylka od původně plánovaného rozpočtu Korigované interní rozdělení příspěvku ES mezi partnery* *Během 3. vykazovaného období se konsorcium dohodlo na tom, že parter A poskytne svůj přebývající příspěvek ES partnerovi B na krytí jeho schodku. Koordinátor informuje o tomto přesunu prostředků EK. Financování projektů 7.RP 45

46 Kontrola neziskovosti projektu Koordinátor Partner A Partner B Celkové uznatelné náklady projektu (vč. třetích stran) Maximální příspěvek ES daný celkovým korigovaným rozpočtem projektu Příjmy projektu = Jak u koordinátora, tak u obou partnerů nepřesahuje součet příjmů projektu a požadovaného příspěvku ES celkové uznatelné náklady projektu, příspěvek ES bude tedy vyplacen v plné plánované výši. Financování projektů 7.RP 46

47 Závěrečná platba od EK EK schválí závěrečné zprávy a zašle koordinátorovi: zádržné: 1% = 282 příspěvek do garančního fondu v plné výši, neboť v momentě vyúčtování jsou generované úroky dostatečné na krytí ztrát dalších projektů 7.RP: 5% = 141 na účet koordinátora přijde = 423 Financování projektů 7.RP 47

48 Závěrečná platba od EK - rozdělení plateb v konsorciu Koordinátor Partner A Partner B Záloha Vyplacený příspěvek ES po 1. období Vyplacený příspěvek ES po 2. období Celkem vyplaceno před finálním vyúčtováním Korigované interní rozdělení příspěvku ES mezi partnery Závěrečná platba do hodnot korigovaného rozpočtu * *Koordinátor pošle z této částky firmě Çiçek Ltd. (třetí strana spojená s koordinátorem) Financování projektů 7.RP 48

49 Děkujeme za pozornost! Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, Praha 6 Technologické centrum AV ČR NICER, CZELO Kolmanová, Lepičová Financování projektů 7.RP 49

Financování projektů v 7. RP (se zaměřením na projekty typu CSA) Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR slavikovak@tc.cz 1 Principy financování projektů 7. RP Typy projektu (funding schemes) Režimy

Více

Pravidla financování projektů 7.RP

Pravidla financování projektů 7.RP Pravidla financování projektů 7. RP Informační den k tématické prioritě Aeronautika 21. října 2009, Praha Lenka Lepičová,Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz; slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti,

Více

Financování v 7.RP - praktický úvod

Financování v 7.RP - praktický úvod Financování v 7.RP - praktický úvod Lenka Lepičová, TC AV ČR lepicova@tc.cz Financování projektů 7.RP 1 Rozpočet pro 7. RP ES celkem 50 521 mil. (2007 2013) Spolupráce 32 365 mil. 15 % rozpočtu pro MSP

Více

Finanční aspekty programu Horizont 2020

Finanční aspekty programu Horizont 2020 Finanční aspekty programu Horizont 2020 30. ledna 2014, Olomouc Milena Šupálková NCP pro finanční a právní otázky H2020 Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget 2 Dokumenty

Více

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Lenka Lepičová NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR červen 2009, Praha Pravidla financování projektů 7.RP 1 Finanční příspěvek

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Česko-slovenské diskusní odpoledne na téma FINANČNÍ AUDITY V PROJEKTECH 7. RP 19. dubna 2010, Brno Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 Struktura

Více

Finanční řízení projektů 7.RP (Spolupráce a Kapacity)

Finanční řízení projektů 7.RP (Spolupráce a Kapacity) Finanční řízení projektů 7.RP (Spolupráce a Kapacity) Lenka Lepičová NCP pro právní a finanční záležitosti, TC AV ČR 23. říjen 2007, Praha Financování projektů 7.RP 1 Základní dokumenty pro 7.RP Rozhodnutí

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

Realizace projektu 7.RP - externí management

Realizace projektu 7.RP - externí management Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7. RP 9. března 2010, Praha Lenka Lepičová Národní kontaktní

Více

Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Návrh projektu

Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Návrh projektu SP SPOLUPRÁCE Zkušenosti z PřF MU Ing. Šárka Dvořáková Přírodovědecká fakulta MU 25. 5. 2011 1 Projekty řešené na PřF MU isosoil projekt spolupráce malého nebo středního rozsahu 9 partnerů z EU, 1 partner

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací připravované výzvy pro rok 2012 Základní finanční pravidla pro účast v projektech PPP v 7. RP Praha, 15. června 2011 Ing.

Více

Seminář k 7.RP Specifický program LIDÉ Pravidla financování projektů IEF, IOF a IIF

Seminář k 7.RP Specifický program LIDÉ Pravidla financování projektů IEF, IOF a IIF Seminář k 7.RP Specifický program LIDÉ Pravidla financování projektů IEF, IOF a IIF Březen 2009, Olomouc Lenka Lepičová lepicova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Technologické centrum

Více

7. rámcový program, jak na to?

7. rámcový program, jak na to? 7. rámcový program, jak na to? 6. dubna 2010, Brno Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový program, jak na to? 1 Obsah 1. Úvod k 7.RP 2. Pravidla

Více

Negociace a podpis Grantové dohody v 7.RP

Negociace a podpis Grantové dohody v 7.RP Negociace a podpis Grantové dohody v 7.RP Květen 2011, Praha Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP - 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7.RP Lenka Chvojková (Lepičová) 1 Časová osa VÝZVA Příprava

Více

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, listopad 2008. Fiktivní příklad

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, listopad 2008. Fiktivní příklad Fiktivní příklad Jedná se o fiktivní příklad se smyšlenými čísly, který má za cíl demonstrovat mechanismy financování projektu v rámci různých programů výzkumu a umožnit jejich srovnání. Jedná se o: -

Více

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK)

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Květen 2011, Praha Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP - 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7.RP Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematické priority Doprava

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematické priority Doprava PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematické priority Doprava Brno, 18. června 2012 Lucie Matoušková, matouskova@tc.cz Milena Šupálková, supalkova@tc.cz NCP pro finanční otázky v projektech

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 Finanční příspěvek EU Kde je stanoven Článek 4 Grantové dohody (GA) Forma grantu pevně stanovené částky/sazby určené

Více

REPORTING v 7. RP Zpracování průběžných zpráv projektů 7.RP pro Evropskou komisi. Lenka Lepičová TC AV ČR. Reporting v 7.RP pro Evropskou komisi 1

REPORTING v 7. RP Zpracování průběžných zpráv projektů 7.RP pro Evropskou komisi. Lenka Lepičová TC AV ČR. Reporting v 7.RP pro Evropskou komisi 1 REPORTING v 7. RP Zpracování průběžných zpráv projektů 7.RP pro Evropskou komisi 7. října 2009, Praha Lenka Lepičová TC AV ČR Reporting v 7.RP pro Evropskou komisi 1 OSNOVA 1. Požadavky Evropské komise

Více

REALIZACE PROJEKTU 7. RP

REALIZACE PROJEKTU 7. RP REALIZACE PROJEKTU 7. RP Realizace projektu je pokračováním přípravné fáze, o které pojednávaly předchozí díly seriálu o Managementu výzkumných projektů 7. rámcového programu. V jednotlivých článcích byly

Více

Finanční řízení projektů 7. RP- pravidla a příklady 10. série seminářů FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Finanční řízení projektů 7. RP- pravidla a příklady 10. série seminářů FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Finanční řízení projektů 7. RP- pravidla a příklady 10. série seminářů FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Praha, 22. června 2012 Brno, 26. června 2012 Lenka Chvojková (Lepičová) Lucie Matoušková Milena Šupálková

Více

Financování projektů 7.RP Pravidla a příklady

Financování projektů 7.RP Pravidla a příklady Financování projektů 7.RP Pravidla a příklady Červen 2007 Eva Hillerová Marie Kolmanová Lenka Lepičová Financování projektů 7.RP 1 OBSAH přednášky 7. rámcový program EU pro VaV Změny ve finančních pravidlech

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie 20. března 2014, Česká Budějovice Milena Šupálková

Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie 20. března 2014, Česká Budějovice Milena Šupálková Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie 20. března 2014, Česká Budějovice Milena Šupálková NCP pro finanční a právní otázky H2020 Základní dokumenty Pravidla účasti v H2020 Modelové grantové dohody

Více

Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie. 9. dubna 2015, České Budějovice

Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie. 9. dubna 2015, České Budějovice Finanční aspekty akcí Marie Skłodowska Curie 9. dubna 2015, České Budějovice Milena Lojková NCP pro finanční otázky H2020 Základní dokumenty Pravidla účasti v H2020 Modelové grantové dohody Anotovaná modelová

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Devátá série seminářů FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 7.RP 23. května, Praha 25. května, Brno 1 Úvod do 7. RP; principy financování projektů 7. RP (SP Spolupráce)

Více

Co zajišťuje hostitelská organizace u projektů 7.RP - Marie Curie

Co zajišťuje hostitelská organizace u projektů 7.RP - Marie Curie www.vscht.cz Co zajišťuje hostitelská organizace u projektů 7.RP - Marie Curie OK09003 12.2.2009 ČVUT 1 Návrh projektu EPSS Vyžádá si Username Password Zkontroluje URF ID General Part A Rozpočet Doporučuje

Více

Metody kalkulace nepřímých nákladů v projektech 7. RP

Metody kalkulace nepřímých nákladů v projektech 7. RP Metody kalkulace nepřímých nákladů v projektech 7. RP Problematice vykazování nepřímých nákladů v projektech 7.RP byla věnována pozornost již v ECHU č. 6/2006 v článku nazvaném Financování projektů 7.RP.

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP

Finanční pravidla projektů 7.RP Finanční pravidla projektů 7.RP - dopolední část Žilina, prosinec 2007 Marie Kolmanová kolmanova@tc.cz OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel červen 2009 Lenka Lepičová, Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz

Více

Finančnířízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finančnířízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finančnířízení projektů 7. RP pravidla a příklady Praha, leden 2010 Lenka Lepičová a Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Finančnířízení projektů

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady červen 2010

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady červen 2010 Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady červen 2010 Lenka Chvojková (Lepičová) a Kateřina Slavíková chvojkova@tc.cz, slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 23. září 2009 Lenka Lepičová, Kateřina

Více

Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá

Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá Participant Portal (PP) portál Evropské komise ECAS registrace návrhů projekt Registrace: jednotlivce osobní údaje, uživatelské

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 9. května 2011 Ing. Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2008 Lenka Lepičová lepicova@tc.cz CZELO - Brusel, TC AV ČR Kateřina Slavíková slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV

Více

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu 21. dubna 2011, Brno Seminář 7. rámcový program EU mobilita VaV pracovníků Ing. Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Jak plánovat, provádět a účtovat projekty 7. RP. Základní informace pro řešitele, vědecké týmy a jejich instituce

Jak plánovat, provádět a účtovat projekty 7. RP. Základní informace pro řešitele, vědecké týmy a jejich instituce 7. rámcový program (7.RP) Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, přispívající k vytvoření Evropského výzkumného prostoru (ERA) Jak plánovat, provádět a účtovat projekty

Více

www.vscht.cz JAK SESTAVIT ROZPOČET PROJEKTU

www.vscht.cz JAK SESTAVIT ROZPOČET PROJEKTU www.vscht.cz JAK SESTAVIT ROZPOČET PROJEKTU ČVUT 20.4.2012 KAMPUŠ, EUPRO LE12005 1 Struktura 7.RP ČVUT 20.4.2012 2 Specifický program COOPERATION Různé refundační sazby pro různé aktivity ČVUT 20.4.2012

Více

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství Klíčová akce 2 pravidla pro Finanční pravidla žádostí o grant Strategická partnerství Rozpočet grantu Maximální grant: 150 000 EUR/ rok (12 500 EUR/ měsíc) Rozpočet v EUR Rozpočtové položky KA2 1) Projektové

Více

Podávání zpráv projektů 7. RP Evropské Komisi

Podávání zpráv projektů 7. RP Evropské Komisi Podávání zpráv souvisejících s realizací projektů 7. RP Podávání zpráv projektů 7. RP Evropské Komisi Praha, 14. listopadu 2011 Lucie Matoušková, Kateřina Rakušanová matouskova@tc.cz, rakusanova@tc.cz

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 7. prosince 2010 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009 Fiktivní příklad Jedná se o fiktivní příklad se smyšlenými čísly, který má za cíl demonstrovat mechanismy financování projektu v rámci různých programů výzkumu a umožnit jejich srovnání. Jedná se o: -

Více

Finanční audit projektů 7RP

Finanční audit projektů 7RP Finanční audit projektů 7RP 26. ledna 2010 Martina Chrámecká PwC Obsah Povinnost auditu osvědčení o finančních výkazech a termín realizace a rozdíly od auditu 6RP, auditu EK Zpráva auditora Factual findings

Více

MANAGEMENT projektů 7. RP

MANAGEMENT projektů 7. RP MANAGEMENT projektů 7. RP (administrativní, finanční a právní aspekty) Brno, 25. září 2013 Praha, 26. září 2013 Jana Kratěnová, Milena Šupálková NCP pro finanční a právní otázky v projektech 7. rámcového

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

10.7.2012. PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematických priorit Energetika a NMP SP SPOLUPRÁCE OBSAH PREZENTACE

10.7.2012. PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematických priorit Energetika a NMP SP SPOLUPRÁCE OBSAH PREZENTACE PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematických priorit Energetika a NMP Brno, 12. července 2012 Lucie Matoušková, matouskova@tc.cz Milena Šupálková, supalkova@tc.cz NCP pro finanční otázky

Více

Grant ERC pohledem administrátora

Grant ERC pohledem administrátora www.vscht.cz Grant ERC pohledem administrátora Ing.Hana Štěpánková, hana.stepankova@vscht.cz 12.9.2012 1 KAMPUŠ Kancelář pro administrativní a manažerskou podporu účasti vědeckých týmů VVŠ v 7.RP. Projekt

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS MIKROGRANT k podpoře MIKROPROJEKTU Alokace pro 1. výzvu pro GRANTY : 143.542.596

Více

Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR

Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR listopad 2008 Lenka Lepičová lepicova@tc.cz CZELO - Brusel, TC AV ČR Kateřina Slavíková slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Finanční

Více

Finanční aspekty ERC grantů

Finanční aspekty ERC grantů Granty Evropské výzkumné rady (ERC) Advanced grants (AdG) Finanční aspekty ERC grantů Praha, 21. listopadu 2011 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR ERC

Více

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti Příprava projektu Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace V rámci ČVUT - administrativní náležitosti - Informovat o záměru podat návrh projektu a výsledku veřejné soutěže příslušné Oddělení pro

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

URF, LEAR a PIC problémy a jejich řešení

URF, LEAR a PIC problémy a jejich řešení URF, LEAR a PIC problémy a jejich řešení Lenka Lepičová lepicova@tc.cz (CZELO, TC AV ČR) 20. října 2008, Praha 4. Setkání zástupců univerzit a AV ČR Pojmy Květen 2008 - spuštěn nově zřízený centrální registr,

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla

Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla Listopad 2010, Praha a Brno FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 7.RP PRAVIDLA A PŘÍKLADY Lenka Chvojková (Lepičová) 1 Simplifikace a situace v Evropě veřejná konzultace

Více

Aktualizovaná verze Finančního průvodce (Guide to Financial Issues) rozšíření výkladu

Aktualizovaná verze Finančního průvodce (Guide to Financial Issues) rozšíření výkladu Aktualizovaná verze Finančního průvodce (Guide to Financial Issues) rozšíření výkladu Ing. Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Guide to Financial Issues

Více

Finanční řízení projektů v H2020

Finanční řízení projektů v H2020 Finanční řízení projektů v H2020 Praha, 16 prosince 2013 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Dokumenty upravující finanční pravidla Finanční nařízení č. 966/2012

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Realizace projektu 7. RP interní management konsorcia

Realizace projektu 7. RP interní management konsorcia seminář Management projektů 7. RP Realizace projektu 7. RP interní management konsorcia Praha, 10. května 2011 Ing. Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR

Více

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO)

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Konference: Řízení mezinárodních výzkumných projektů Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Kateřina Slavíková CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a

Více

Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity)

Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Ostrava, 17.10.2012 Lucie Matoušková, matouskova@tc.cz Milena Šupálková, supalkova@tc.cz NCP pro finanční otázky v projektech 7. rámcového

Více

CZ.1.07/2.2.00/15.0270

CZ.1.07/2.2.00/15.0270 SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Ing. Petra Perutková 10. 5. 2012 Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 7. rámcový program EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP 12. série seminářů Finanční řízení projektů 7. RP Brno, 13. června 2014 Praha, 16. června 2014 Lucie Matoušková Milena Šupálková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Program semináře

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě. Ing. Luděk Gulázsi

Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě. Ing. Luděk Gulázsi Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě Ing. Luděk Gulázsi Obecně Průběžné monitorování řešených projektů bude realizováno poskytovatelem

Více

Multilateráln (TOI) 2012

Multilateráln (TOI) 2012 FINANČNÍ MANAGEMENT Multilateráln lní projekty/ Přenos P inovací (TOI) 2012 Výše e grantu maximáln lně75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně maximáln lně150.000,- EUR/rok Příklad: celkový rozpočet

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020

Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020 Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020 8. ledna 2014, Brno Milena Šupálková, Kamila Hebelková NCP pro finanční a právní otázky H2020 Struktura programu Horizont 2020 VYNIKAJÍCÍ VĚDA VEDOUCÍ POSTAVENÍ

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Anna Mittnerová Členka Programového výboru 7.RP LIDÉ Vysoká škola chemicko-technologická Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Finanční aspekty ERC grantů

Finanční aspekty ERC grantů Granty Evropské výzkumné rady (ERC) Finanční aspekty ERC grantů Praha, 16. září 2011 Ing. Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR ERC finanční specifika Není

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011

PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011 PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011 HŠ VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů (1997) Finanční manažer a hlavní účetní (Sulzer Medica) Research

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 1. 2011 I.

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program Lidé 7. RP Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program Lidé 7. RP Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které

Více

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Služby TC AV ČR Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Informační den zaměřený na Advanced Grants ERC 21. listopadu 2011, Praha Adéla Vožechová, TC AV ČR (vozechova@tc.cz) CZELO A NICER Co

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více