Číslo bodu: 38-4/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo bodu: 38-4/2013"

Transkript

1 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci z jednání s primátory statutárních měst v rámci zasedání Předsednictva Regionální rady BERE NA VĚDOMÍ žádosti jednotlivých nositelů IPRM o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002, SV/003, SV/004 dle příloh č. 1, 2, 3, 4 tohoto usnesení. 4. BERE NA VĚDOMÍ žádost statutárního města Liberec o ponížení alokace IPRM SV/003 dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 5. BERE NA VĚDOMÍ žádost statutárního města Liberec o výjimku v plnění podmínek stanovených VRR (usnesení č. 109/2012) pro IPRM SV/004 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 6. POTVRZUJE PLATNOST podmínek stanovených VRR v usnesení č. 109/2012 následovně: u všech IPRM musí být do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. 7. SCHVALUJE žádosti o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002 a SV/003, které splňují podmínky stanovené VRR (usnesení č. 109/2012). 8. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, pověřenému vedením Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, vrátit nositeli IPRM SV/004 k přepracování žádost o změnu finančního plánu, který nesplňuje podmínky stanovené VRR (usnesení č. 109/2012). ~ 1 ~

2 Termín: UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, pověřenému vedením Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, předložit na dalším zasedání VRR informaci o upravené žádosti o změnu finančního plánu IPRM SV/004 dle bodu č. 8 tohoto usnesení. 10. BERE NA VĚDOMÍ žádost o podstatnou změnu v rámci IPRM SV/003 týkající se indikátorů dle Oznámení o změně v IPRM dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 11. SCHVALUJE změny cílových hodnot indikátorů IPRM SV/003 dle důvodové zprávy. 12. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatky ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM SV/001, SV/002, SV/003, SV/004 v souladu se schválenými změnami. Předkládá: Zpracoval: Schválil: Martin Půta Sabina Macurová Zdeněk Vašák Datum vyhotovení: 15. března 2013 ~ 2 ~

3 Důvodová zpráva 1. Úvod realizace IPRM Níže uvedené údaje vychází z Měsíční analýzy za únor 2013, tedy z dat z informačního systému k Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů. Tyto dílčí projekty byly předkládány v rámci 11. kola průběžné výzvy, a to od do a následně mohou být předkládány od do v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev je možné předkládat dílčí projekty v rámci těchto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO", Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje, Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady". Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů, které byly předkládány v rámci 25. kola průběžné výzvy, a to od do a následně mohou být předkládány od do v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev je možné předkládat dílčí projekty v rámci tohoto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Do bylo na územní odbory realizace programu předloženo celkem 47 dílčích projektů s celkovým požadavkem ze SF ve výši mil. Kč. K výše uvedenému datu schválil VRR k podpoře z ROP SV 40 dílčích projektů s požadavkem ze SF ve výši mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu dílčích projektů schválených k podpoře z ROP SV na 38 a požadavku schválených dílčích projektů ze SF na mil. Kč. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených dílčích projektech jsou uvedeny v tabulce č. 1: Zaregistrované a schválené dílčí projekty v rámci IPRM. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky Zaregistrované a schválené dílčí projekty v rámci IPRM slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV. ~ 3 ~

4 Tabulka č. 1: Zaregistrované a schválené dílčí projekty v rámci IPRM Název IPRM Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Počet NUTS II Severovýchod Zaregistrované dílčí projekty Schválené dílčí projekty Aktuální stav schválených dílčích projektů Požadavek ze SF (v Kč) Podíl na alokaci IPRM Počet Požadavek ze SF (v Kč) Podíl na alokaci IPRM Počet Požadavek ze SF (v Kč) Podíl na alokaci IPRM Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" A ,7% ,8% ,1% Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" ,9% ,6% ,0% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" B ,3% ,5% ,0% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci C ,6% ,0% ,4% Celkem ,1% ,3% ,0% A 2 projekty staženy žadatelem před schválením VRR, 1 projekt stažen žadatelem po schválení VRR, 1 projekt v procesu administrace. B 1 projekt stažen žadatelem před schválením VRR. C 1 projekt stažen žadatelem před schválením VRR, 1 projekt stažen žadatelem po schválení VRR, 2 projekty ve stavu administrace. * V rámci projektů schválených VRR je za Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci SV 004 zahrnut i projekt Centrum podpory Geotermálního využití energie (reg. č. 1128, podíl ze SF ,41 Kč). Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č je řešena na tomto zasedání VRR v rámci bodu 17. ~ 4 ~

5 Do byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace u 33 dílčích projektů (v součtu za všechny IPRM). Na dílčí projekty realizované v rámci IPRM bylo k proplaceno 508 mil. Kč ze SF, certifikováno pak bylo 151 mil. Kč. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 2: Čerpání IPRM dílčími projekty. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky Čerpání IPRM dílčími projekty slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV. Tabulka č. 2: Čerpání IPRM dílčími projekty Název IPRM Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR Počet Požadavek ze SF v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) Počet dílčích projektů s uzavřenou Smlouvou (akt. stav) Počet Požadavek ze SF v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) (% ze schválené alokace na IPRM) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) ,1% 38,07% 34,79% 22,21% ,0% 79,31% 53,44% 6,09% ,0% 97,41% 17,20% 5,71% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ,4% 26,37% 2,42% 0,00% Celkem ,0% 63,2% 24,9% 7,4% * V rámci projektů schválených VRR je za Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci SV 004 zahrnut i projekt Centrum podpory Geotermálního využití energie (reg. č. 1128, podíl ze SF ,41 Kč). Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č je řešena na tomto zasedání VRR v rámci bodu 17. ~ 5 ~

6 2. Finanční plány IPRM Finanční plán IPRM představuje predikci čerpání finančních prostředků v souhrnu za jednotlivé dílčí projekty v letech Jedná se tedy o předpoklad předkládání žádostí o platbu za dílčí projekty v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Finanční plány IPRM jsou přílohou Smluv o alokaci prostředků na IPRM (případně Dodatků ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM). Nositelé IPRM v případě potřeby žádají o změnu finančního plánu na aktuálním formuláři Oznámení o změně v IPRM, které podléhá schválení ze strany Řídícího orgánu ROP SV. Pro účely sledování realizace jednotlivých IPRM byla vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Metodická informace je platná pro IPRM předložené v rámci 8. a 22. kola výzvy a pro dílčí projekty předložené v rámci 11., 25. a 27. kola výzvy. Podklady pro sledování předkládají nositelé jednotlivých IPRM Řídícímu orgánu ROP SV ve zhruba půlročních intervalech (dle konkrétních podmínek). VRR nejprve stanovil na svém 29. zasedání dne podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003, a to tak, že v rámci žádostí o platbu musí být k předloženo minimálně 75 % alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, a zároveň k minimálně 93 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů upravil VRR na svém 35. zasedání podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a nově stanovil také podmínky čerpání IPRM SV/004. U všech IPRM musí být do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. VRR schválil žádosti o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002, SV/004, které splňují stanovené podmínky. Žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/003, která stanovené podmínky nesplnila, byla vrácena nositeli IPRM k přepracování. V průběhu měsíce února 2013 byla zpracovávána pravidelná aktualizace finančních plánů jednotlivých IPRM dle Metodické informace č. 24 a je předmětem tohoto bodu. Tabulky zjednodušeného sledování N+3/N+2 jsou přílohou měsíční analýzy ROP SV a jsou jednou za čtyři měsíce aktualizovány a přikládány k měsíční analýze, a to vždy za měsíce březen, červenec a listopad daného roku. Řídící orgán ROP SV upozorňuje na základě analýzy informací z informačního systému na problém v dodržování pravidla N+3/N+2. ~ 6 ~

7 3. Přehled čerpání podílu EU a srovnání s podmínkami schválenými VRR IPRM Pardubice - SV 001 Tabulka č. 3: Požadované změny finančního plánu - srovnání s podmínkami stanovenými na 35. zasedání VRR SV 001 Podmínky stanovené na 35. zasedání VRR ( ) finanční plán schválený ŘO Pardubice SV 001 požadované změny předkládání žádostí o platbu k % 80% 77% předkládání žádostí o platbu k % 98% 95% předkládání žádostí o platbu k % 100% 100% Aktuálně předložený finanční plán IPRM SV 001 jako celku (příloha č. 1) odpovídá podmínkám stanoveným na 35. zasedání VRR. V případě IPRM SV 001 je proplaceno (po zohlednění vratek) 35% z celkové alokace IPRM SV 001. Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR činí 36% celkové alokace tohoto IPRM. Na tomto zasedání VRR (bod 5) je předkládán ke schválení dílčí projekt Revitalizace Tyršových sadů (reg. č. 1252, podíl ze SF ,99 Kč). V průběhu roku 2013 by dle aktuálně předloženého finančního plánu IPRM měly být předloženy žádosti o platbu v celkové výši cca 161 mil. Kč. ~ 7 ~

8 IPRM Hradec Králové - SV 002 Tabulka č. 4: Požadované změny finančního plánu - srovnání s podmínkami stanovenými na 35. zasedání VRR SV 002 Podmínky stanovené na 35. zasedání VRR ( ) finanční plán schválený ŘO Hradec Králové SV 002 požadované změny předkládání žádostí o platbu k % 93% 92% předkládání žádostí o platbu k % 97% 97% předkládání žádostí o platbu k % 100% 100% Aktuálně předložený finanční plán IPRM SV 002 jako celku (příloha č. 2) odpovídá podmínkám stanoveným na 35. zasedání VRR. V případě IPRM SV 002 je proplaceno (po zohlednění vratek) 53% z celkové alokace IPRM SV 002. Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR činí 93% celkové alokace tohoto IPRM. V průběhu roku 2013 by dle aktuálně předloženého finančního plánu IPRM měly být předloženy žádosti o platbu v celkové výši cca 176 mil. Kč. U dalšího dílčího projektu, který bude předložen ke schválení VRR, se předpokládá, že bude pravděpodobně administrován v režimu hraničního projektu. ~ 8 ~

9 IPRM Liberec I - SV 003 Tabulka č. 5: Požadované změny finančního plánu - srovnání s podmínkami stanovenými na 35. zasedání VRR SV 003 Liberec SV 003 Podmínky stanovené na 35. zasedání VRR ( ) finanční plán schválený ŘO finanční plán předložený na 35. zasedání VRR, neschválený ŘO požadované změny předkládání žádostí o platbu k % 99% 95% 99% předkládání žádostí o platbu k % 100% 96% 100% předkládání žádostí o platbu k % 100% 96% 100% Aktuálně předložený finanční plán IPRM SV 003 jako celku (příloha č. 3) odpovídá podmínkám stanoveným na 35. zasedání VRR. V případě IPRM SV 003 je poměrně nízký podíl proplacených žádostí o platbu na celkové alokaci IPRM (po zohlednění vratek 17%). Podmínky předkládání žádostí o platbu jsou tedy z velké části naplňovány pouze v rámci plánovaných žádostí o platbu jednotlivých dílčích projektů. Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR činí 94% celkové alokace tohoto IPRM. V průběhu roku 2013 by dle aktuálně předloženého finančního plánu IPRM měly být předloženy žádosti o platbu v celkové výši cca 404 mil. Kč. Na 35. zasedání VRR předložil nositel IPRM SV 003 ke schválení Oznámení o změně v IPRM s aktualizovaným finančním plánem, ze kterého bylo patrné, že nositel IPRM SV 003 nepředpokládá dočerpání alokace v plné výši. Zároveň byly k tomuto datu stanoveny podmínky předkládání žádostí o platbu za jednotlivé IPRM. Finanční plán předložený Statutárním městem Libercem za IPRM SV 003 ke schválení na 35. zasedání VRR tyto podmínky, resp. podmínku předložení žádostí o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů do nenaplnil (viz červené pole v tabulce č. 5) a byl vrácen nositeli IPRM k přepracování. Nositel IPRM SV 003 nyní v rámci Oznámení o změně v IPRM (příloha č. 3) informuje o vyjmutí projektu Revitalizace areálu LVT ze Seznamu dílčích projektů, ponížení celkové alokace pro IPRM SV 003 na ,59 Kč (podíl EU) a vzdává se tímto částky ve výši ,41 Kč (podíl EU). Tato zásadní změna byla promítnuta do aktuálně předloženého finančního plánu IPRM SV 003. Tato důvodová zpráva (níže) řeší také úpravu monitorovacích indikátorů tohoto IPRM. ~ 9 ~

10 IPRM Liberec II - SV 004 Tabulka č. 6: Požadované změny finančního plánu - srovnání s podmínkami stanovenými na 35. zasedání VRR SV 004 Podmínky stanovené na 35. zasedání VRR ( ) finanční plán schválený ŘO Liberec SV 004 požadované změny předkládání žádostí o platbu k % 83% 68% předkládání žádostí o platbu k % 95% 95% předkládání žádostí o platbu k % 99% 99% Na 35. zasedání VRR byly stanoveny závazné podmínky pro realizaci, resp. předkládání žádostí o platbu také pro IPRM SV 004. Z výše uvedených údajů vyplývá, že u aktuálně předkládaného finančního plánu (příloha č. 4) není podmínka předkládání žádostí o platbu k (75%) naplněna (viz červené pole v tabulce č. 6). Předpoklad naplnění podmínek předkládání žádostí k (95%) a (99%) je splněn. V případě IPRM SV 004 je velmi nízký podíl proplacených žádostí o platbu na celkové alokaci IPRM (2%). Podmínky předkládání žádostí o platbu jsou naplňovány téměř výhradně plánovanými žádostmi o platbu jednotlivých dílčích projektů. Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR činí 34% celkové alokace tohoto IPRM. V průběhu roku 2013 by dle aktuálně předloženého finančního plánu IPRM měly být předloženy žádosti o platbu v celkové výši cca 333 mil. Kč. Na ŘO ROP SV, resp. Územní odbor realizace programu Liberec byla zároveň s Oznámením o změně v IPRM doručena žádost primátorky města Liberce o projednání výjimky v předkládání žádostí o platbu. (příloha č. 5). Neočekávaný propad v plánu předkládání žádostí o platbu nositel IPRM zdůvodňuje zejména odstoupením projektu Centrum historie tramvajové dopravy (reg. č. 1241, podíl ze SF Kč). S předloženou žádostí primátorky města Liberce o výjimku v plnění podmínek koresponduje aktuálně předložená žádost o změnu finančního a časového harmonogramu IPRM (příloha č. 4). V rámci projektů schválených VRR je za Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci SV 004 zahrnut i projekt Centrum podpory Geotermálního využití energie (reg. č. 1128, podíl ze SF ,41 Kč). Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č je řešena na tomto zasedání VRR v rámci bodu 17. Všechny žádosti o platbu za tento projekt byly v rámci zpracovávání finančních přehledů zahrnuty v 1Q/2013 (vychází z finančního plánu tohoto projetu v IS MONIT7+). ~ 10 ~

11 Na tomto zasedání VRR (bod 5) je předkládán ke schválení dílčí projekt Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích (reg. č. 1251, podíl ze SF ,66 Kč). ŘO v této souvislosti opakovaně upozorňuje na rizika související s nedočerpáním finanční alokace IPRM: nutnost přesunu uvolněných finančních prostředků do jiné oblasti podpory v prioritní osy 2, kde budou moci být finanční prostředky dočerpány, a to v závěru programového období, plnění indikátorů, plnění cílů IPRM. ~ 11 ~

12 4. Souhrn plnění podmínek stanovených na 35. zasedání VRR Tabulka č. 7 představuje souhrn plnění podmínek stanovených pro jednotlivé IPRM na 35. zasedání VRR Údaje v tabulce níže vychází z tabulek uvedených v předchozích částech této důvodové zprávy. Tato tabulka byla vytvořena k zpřehlednění a sumarizaci údajů uvedených výše v důvodové zprávě. Tabulka č. 7: Plnění podmínek stanovených na 35. zasedání VRR v % z alokace souhrn Podmínky stanovené na 35. zasedání VRR ( ) Pardubice SV 001 Hradec Králové SV 002 Liberec I SV 003 Liberec II SV 004 finanční plán schválený ŘO požadované změny finanční plán schválený ŘO požadované změny finanční plán schválený ŘO požadované změny finanční plán schválený ŘO požadované změny předkládání žádostí o platbu k předkládání žádostí o platbu k předkládání žádostí o platbu k % 80% 77% 93% 92% 99% 99% 83% 68% 95% 98% 95% 97% 97% 100% 100% 95% 95% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% ~ 12 ~

13 Z tabulky č. 7 a z informací uvedených výše v důvodové zprávě vyplývá: 1. Aktuálně předložené finanční plány IPRM SV 001, SV 002 a SV 003 jako celku splňují podmínky stanovené na 35. zasedání VRR (usnesení č. 109/2012). 2. U aktuálně předkládaného finančního plánu IPRM SV 004 není podmínka předkládání žádostí o platbu k (75%) naplněna. Předpoklad naplnění podmínek předkládání žádostí k (95%) a (99%) je splněn. Na ŘO ROP SV byla doručena žádost primátorky města Liberce o projednání výjimky v předkládání žádostí o platbu. 3. Nositel IPRM SV 003 informuje o vyjmutí projektu Revitalizace areálu LVT ze Seznamu dílčích projektů a ponížení celkové alokace pro IPRM SV 003 na ,59 Kč (podíl EU). 4. Na aktuálním zasedání VRR (bod 5) jsou předloženy ke schválení 2 dílčí projekty za IPRM SV 001 a SV 004 v celkové výši ,65 Kč (podíl EU). 5. Nejvyšší podíl proplacených žádostí o platbu je u IPRM SV 002 (53%), naopak nejnižší podíl je u IPRM SV 004 (pouze 2%). V návaznosti na výše uvedené informace je nutné uvést, že v případě některých IPRM hrozí reálné riziko nevyčerpání alokovaných finančních prostředků. ~ 13 ~

14 5. Jiné podstatné změny IPRM V souladu s Pokyny pro přípravu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst ROP Severovýchod pro 8. kolo výzvy předložil manažer IPRM SV 003 v rámci aktuálních Oznámení o změně v IPRM (příloha č. 3). Popis plánovaných změn dle Oznámení o změně v IPRM (příloha č. 3): Změna cílových hodnot indikátorů Oznámení o změně v IPRM, které bylo doručeno na ÚORP Liberec dne , obsahuje žádost o změnu cílových hodnot indikátorů oproti hodnotám, které Výbor Regionální rady (VRR) schválil na 35. zasedání dne Usnesením č. 109/2012. Žádost nositel IPRM vysvětluje tím, že nyní má k dispozici konečný přehled indikátorů, které budou prostřednictvím IPRM SV 003 naplněny, jelikož všechny projekty jsou již zaregistrovány a jsou známy i hodnoty indikátorů na těchto projektech. Usnesením VRR č. 109/2012 bylo schváleno navýšení cílové hodnoty indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem, který je uveden ve smlouvě o alokaci prostředků na IPRM, na výši 3,5 hektaru. Z Oznámení o změně v IPRM a jeho příloh (viz příloha č. 3) vyplývá, že nositel IPRM žádá o další navýšení cílové hodnoty indikátoru na 5,73 hektaru. Z Oznámení o změně v IPRM (viz příloha č. 3) vyplývá také žádost o další navýšení cílové hodnoty indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem z hodnoty, která byla schválena Usnesením VRR č. 109/2012 ve výši 5,6 hektaru, na hodnotu 7,58 hektaru. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu 1. a 2. skupiny indikátorů uvedených ve Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberce SV/003, je tato změna vždy považována za změnu podstatnou a podléhá schválení VRR. Vliv změny na bodové hodnocení IPRM Výše uvedená změna hodnot indikátorů nemá vliv na bodové hodnocení IPRM. Dle Bodovacích tabulek IPRM oblast podpory 2.1 obdržel IPRM za hodnotu indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem maximální počet bodů (tj. 100 bodů), navýšení cílové hodnoty oproti původní hodnotě by tedy na obdržený počet bodů nemělo žádný vliv. Indikátor Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem nebyl bodovacím kritériem. IPRM tedy za jeho plnění neobdrželo žádné body. Změna neovlivní naplňování indikátorů na úrovni programu/prioritní osy, jelikož všechny předpokládané projekty jsou již zaregistrovány. Rovněž naplnění cílů IPRM dle formulace uvedené ve Smlouvě o alokaci na INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC ZÓNA LIDOVÉ SADY č. SV/003/S není uvedenými změnami ohroženo. ~ 14 ~

15 Na základě uvedených skutečností je možné žádost tak, jak je uvedena v Oznámení o změně v IPRM, schválit. V případě změn, které požaduje příjemce, se jedná o změny podstatné. Pokud ŘO ROP SV tyto změny schválí, budou změny zachyceny v Dodatku ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberce - SV/003. Přílohy: Příloha č. 1 - Oznámení o změně v IPRM SV 001 Příloha č. 2 - Oznámení o změně v IPRM SV 002 Příloha č. 3 - Oznámení o změně v IPRM SV 003 Příloha č. 4 - Oznámení o změně v IPRM SV 004 Příloha č. 5 Žádost o výjimku (SV 004) ~ 15 ~

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: Název bodu: Návrh usnesení: 35-29a/2012 Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015 Měsíční analýza ROP SV Červenec 2015 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu:

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu: 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 10. 5. 2013 Číslo bodu: 39-3e/2013 Název bodu: Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128 - Centrum podpory Geotermálního

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

FORMULÁŘ IPRM PRACOVNÍ VERZE FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3

FORMULÁŘ IPRM PRACOVNÍ VERZE FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3 FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3 BŘEZEN 2008 1. Informace o IPRM 1.1. Číslo IPRM 1 1.2. Název IPRM Uveďte název Integrovaného plánu rozvoje města v českém jazyce. Název IPRM:

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29. 3. 2012 Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice Předkládá: Lukáš Martin, náměstek primátorky, v.r.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 11.2.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení roční monitorovací zprávy Integrovaného plánu rozvoje města Písek zóna Portyč

Více

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I.

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I. Stav realizace Integrovaných plánů rozvoje měst - dílčí projekty schválené, zaregistrované a vyřazené z administrace stav k 31. 1. 2013 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační číslo IPRM:

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro Regionální operační program - změnový formulář č. 9

Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro Regionální operační program - změnový formulář č. 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6809/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Hanusková Lenka Ing. Materiál pro 26. zasedání

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů 1 Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03.1 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava verze

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

Metodický pokyn č. 35

Metodický pokyn č. 35 k úpravě předkládání monitorovacích zpráv, k administraci úroků a způsobu vracení nevyčerpané části dotace u projektů z 19. kola výzvy Účinnost od: 26.1. 2011 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Příloha č. 1 k /3/ZM/2013 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE

Více

Metodický pokyn č. 44

Metodický pokyn č. 44 k výkladu termínu splnění monitorovacích indikátorů a dalších náležitostí při ukončení projektu a k úpravě sledovaných období udržitelnosti monitorovacích indikátorů počet nově vytvořených pracovních míst

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění:

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2014 Datum zveřejnění: 8. 4. 2015 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Obsah ÚVOD... 2 1. INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV ke způsobu sledování a vykazování indikátoru Nová pracovní místa a ke změnám v některých atributech vybraných indikátorů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Výzva pro předkládání žádostí

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM:

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM: OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/43 Nositel IPRM: Statutární město Most se sídlem v: Most, Radniční 1, 434 69 Dohoda č.: 582/2009 62 (CES: 4463) Plánované změny v IPRM výstižný popis dle

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Metodický pokyn č. 18 Změny v průběhu realizace projektu

Metodický pokyn č. 18 Změny v průběhu realizace projektu Změny v průběhu realizace projektu 7. května 2009 V Hradci Králové dne 7. 5. 2009 Metodický pokyn č. 18 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH Účinnost: od 1. 1. 2012 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Změna Výzvy č. 1 ze dne 22. 11. 2016 Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Schválení dotace na projekt "Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010 ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 17. prosince 2010 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 17. 12. 2010

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 ~ 1 ~ Obsah 1. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU... 4 1.1. DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA... 4 1.1.1. Informace o

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Stručná informace o dílčích projektech IPRM

Stručná informace o dílčích projektech IPRM Příloha č. 6, bod 35-6/2012 Stručná informace o dílčích projektech IPRM 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Stručná informace o dílčích projektech IPRM - projekty schválené,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí o poskytnutí dotace

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Mezi povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace z IROP patří:

Mezi povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace z IROP patří: Důvodová zpráva Žádost o vyjádření objednatele o jednoznačném úmyslu uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, a.s., jako vnitřním provozovatelem Stručný obsah: Tento materiál informuje radu města

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013 Příloha číslo 1 bodu jednání 9 Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013 1. Úvod Účelem dokumentu

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Věc: Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Centrum

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Datum zveřejnění: 1. 11. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I.

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I. Stav realizace Integrovaných plánů rozvoje měst - dílčí projekty schválené, zaregistrované a vyřazené z administrace stav k 4. 1. 2016 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Metodická informace č. 17

Metodická informace č. 17 upozornění na povinnost naplnění indikátoru nová pracovní místa v rámci projektu a na tiskovou chybu ve výzvách, vyhlášených v rámci 16., 17. a 18. kola Datum zveřejnění: 15. 2. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20.

Více

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Na projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: uzavřený mezi Regionální radou regionu

Více

Informace o externích kontrolách a auditech

Informace o externích kontrolách a auditech 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 2. 5. 2014 Číslo bodu: 47-10/2014 Název bodu: Informace o externích kontrolách a auditech Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 21. 10. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 ROP Severovýchod Prioritní osy ROP Severovýchod Prioritní osa Alokace ERDF % 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 2 Rozvoj městských a venkovských

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2009 v Hradci Králové 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.3.

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.3. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.3. Schválil:. Ing. Rostislav Všetečka, předseda Regionální rady 5. listopadu 2008 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Příloha č. 9 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo

Více

Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Č.j.: 582/2009-62 Číslo v CES: 4463 Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu se

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do 14. 6. 2016 Do pěti pracovních dnů od vydání Registrace akce (dále jen RA

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Moravský Beroun

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Moravský Beroun Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 2013 Moravský Beroun 22.3.2011 Obsah: 1. Aktuální informace o stavu čerpání ROP SM 2. Projekty a doba udržitelnosti 3. Harmonogram výzev

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3B) - FONDY statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval:

Více

Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program - změnový formulář č. 12

Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program - změnový formulář č. 12 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7152/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Hanusková Lenka Ing. Materiál pro 28. zasedání

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 17-4/2012 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2012 30. 9. 2012 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5035/2009 Prezence Červený Hrádek, 26. června 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří

Více

Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne

Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne 9.4. 2015 Materiál k bodu č. programu: Úvěr od EIB - aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II a realokace č.

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014 ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 26. června 2014 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Datum zveřejnění: 30. 3. 2012 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 3.2 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 37. kolo

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 4.1 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 12. kolo

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Roční zpráva o postupu realizace IPRM Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok /období 2011 Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více