ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006"

Transkript

1 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ Lucemburk Duben 2006 Tento prospekt se skládá ze tří částí (z nichž první dvě tvoří zjednodušený prospekt): Část I : Základní informace Část II: Informativní listy s popisem podfondů Část III: Doplňkové informace Všechny doplňující informace můžete obdržet u: ING Investment Management Belgium, Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B-1000 Bruxelles Tel nebo na webových stránkách

2 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ... 3 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Informace o investicích Upisování, odkup a konverze cenných papírů Náklady, provize a daňový systém... 8 A. NÁKLADY K TÍŽI SPOLEČNOSTI... 8 B. NÁKLADY A POPLATKY K TÍŽI INVESTORŮ... 9 C. DAŇOVÝ REŽIM Rizikové faktory Veřejně přístupné informace a dokumenty ČÁST II: INFORMATIVNÍ LISTY S POPISEM PODFONDŮ ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES ING (L) INVEST EMERGING MARKETS ING (L) INVEST EMU EQUITY ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST IT ING (L) INVEST JAPAN ING (L) INVEST MATERIALS ING (L) INVEST US (ENHANCED CORE CONCENTRATED) ING (L) INVEST WORLD ČÁST III: DOPLŇKOVÉ INFORMACE Společnost Rizika spojená s investováním: podrobnosti Omezení investic A. Způsobilé investice B. Investiční limity C. Úvěry, půjčky a záruky Techniky a nástroje A. Obecná ustanovení B. Lombardní úvěrování a výpůjčky na cenné papíry C. Transakce s výhradou zpětné koupě D. Používání záruk Správa a řízení společnosti A. Jmenování manažerské společnosti B. Obhospodařovatelský poplatek Správci portfolia Depozitní banka, správní společnost a domicilační zástupce A. Depozitní banka B. Správní společnost Akcie Čistá účetní hodnota Pozastavení výpočtu čisté účetní hodnoty a/nebo upisování, odkupu a konverze akcií Pravidelné zprávy Valná hromada Dividendy Likvidace, fúze a vklady podfondů nebo tříd akcií Zrušení a likvidace společnosti Odporovací řízení Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu Střet zájmů Zprostředkovatelé Zastoupení ve Švýcarsku BANKOVNÍ KORESPONDENTI ING LUXEMBOURG... 70

3 Upozornění Upisování akcií společnosti je platné pouze v případě, že proběhlo podle pokynů uvedených v platném prospektu společnosti (ve zkráceném či úplném znění), k němuž je přiložena poslední výroční zpráva, kterou má společnost k disposici, nebo poslední pololetní zpráva, pokud ji společnost zveřejnila po vydání poslední výroční zprávy o činnosti a hospodaření. Žádná osoba není oprávněna vycházet z jiných podkladů či informací než z těch, jež jsou uvedeny v úplném nebo zkráceném znění této obchodní nabídky a v ní uvedených dokumentech, o nichž je známo, že jsou určeny k nahlédnutí veřejnosti. Tento prospekt společnosti podrobně popisuje obecná rámcová ustanovení, která se vztahují na všechny podfondy a které je třeba prostudovat v kombinaci s příslušnými informativními listy s popisem jednotlivých podfondů. Tyto informativní listy budou zařazeny do tohoto dokumentu vždy při založení nového podfondu a jsou nedílnou součástí obchodní nabídky a přehledu cenných papírů ve zkrácené i úplné verzi. Žádáme potencionální investory, aby si před každým vkladem svých investičních prostředků tyto informativní listy s popisem podfondů pečlivě prostudovali. Prospekt společnosti (ve zkrácené i úplné verzi) bude pravidelně aktualizován, aby do něj byly začleněny všechny důležité změny. Doporučujeme investorům, aby se informovali u společnosti, zda mají k disposici nejnovější verzi tohoto dokumentu. Kromě toho poskytne společnost zdarma a na požádání všem akcionářům a potencionálním investorům nejnovější zkrácenou verzi tohoto prospektu. Je zakázáno používat tento dokument jako obchodní nabídku nebo pobídku k prodeji cenných papírů v zemích nebo za podmínek, kdy by takováto nabídka nebo pobídka nebyla povolena příslušnými úřady. Společnost byla založena a sídlí v Lucemburku, kde obdržela povolení příslušného lucemburského úřadu. Toto povolení nemůže být interpretováno ani vykládáno jako schválení obsahu tohoto prospektu, kvality akcií či kvality investic, které společnost vlastní, ze strany kompetentního lucemburského úřadu. Dozorování a kontrolu operací společnosti provádí příslušný lucemburský úřad. Kromě toho tato investiční společnost s variabilním kapitálem (dále jmenovaná jako SICAV) nebyla zapsána podle zákona Spojených států amerických z roku 1940 o investičních společnostech ve znění pozdějších úprav a změn, ani podle analogických právních předpisů jakékoliv jiné jurisdikce kromě výjimek, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Akcie této SICAV nebyly zaregistrovány podle zákona Spojených států amerických z roku 1933 o cenných papírech ve znění pozdějších úprav a změn, ani podle jiného analogického právního předpisu jakékoliv jiné jurisdikce kromě výjimek, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Akcie této SICAV nesmí být nabízeny k prodeji, prodány, převedeny ani vydány do Spojených států amerických, na jejich území či jejich državy, ani jakékoliv US Person tak, jak jsou definovány v rámci Právních nařízení S zákona Spojených států amerických z roku 1933 což je definice, která může čas od času procházet změnami podle legislativy, právních předpisů, nařízení či interpretace za administrativními účely s výjimkou případě, kdy tyto akcie mohou být přiděleny bez porušení zákonných předpisů upravujících cenné papíry v rámci platné legislativy Spojených států amerických. Investoři mohou být vyzváni k tomu, aby prokázali, že nejsou US Person a že akcie neupisují jménem nebo za nějakou US Person. Doporučujeme investorům, aby se informovali ve věci platné legislativy a právních předpisů a nařízení (především pak ve věci právních předpisů a nařízení upravujících daňový režim a devizovou kontrolu), kterým podléhají v zemi svého původu, pobytu nebo stálého bydliště v souvislosti s investováním do společnosti a aby se poradili se svým finančním, právním a daňovým poradcem ve všech otázkách, které souvisejí s obsahem tohoto dokumentu. Společnost potvrzuje, že splňuje veškeré zákonné a právní předpisy platné v Lucemburském velkovévodství pro prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Správní rada nese zodpovědnost za informace uvedené v tomto dokumentu ke dni zveřejnění. Správní rada potvrzuje na základě rozumné a přiměřené znalosti tohoto dokumentu, že v něm obsažené informace jsou Str.3

4 správným a věrným odrazem skutečnosti a že nebyla opomenuta žádná informace, která by změnila dosah a význam tohoto dokumentu, pokud by do něj byla zařazena. Hodnota akcií společnosti podléhá výkyvům velkého množství faktorů. Všechny odhady výnosů i údaje o historické výnosnosti jsou uvedeny pro informaci a neskýtají žádné záruky budoucí výkonnosti. Proto správní rada upozorňuje na skutečnost, že za běžných podmínek a s ohledem na kolísání kurzů cenných papírů v portfoliu může být odkupní cena akcií vyšší nebo nižší než emisní (upisovací) cena. Oficiálním jazykem originálu tohoto prospektu je francouzština. Francouzský originál může být přeložen do jiných jazyků. V případě rozdílů či nesrovnalostí mezi francouzskou verzí tohoto dokumentu a ostatními přeloženými verzemi rozhoduje původní francouzská verze, s výjimkou (přičemž tato výjimka je jediná), kdy právní předpisy jurisdikce země, kde jsou akcie nabízeny veřejnosti, stanoví jinak. Avšak i v takovémto případě bude tento dokument vykládán a interpretován podle lucemburského práva. Urovnání případných námitek či sporů vzniklých v souvislosti s investicemi vloženými do společnosti bude provedeno podle lucemburské legislativy. TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NABÍDKU ČI VEŘEJNOU POBÍDKU V PŘÍPADĚ ZEMÍ, JEJICHŽ JURISDIKCE POVAŽUJE TAKOVOUTO VEŘEJNOU NABÍDKU ZA NEZÁKONNOU. TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NABÍDKU ČI POBÍDKU VE VZTAHU K OSOBĚ, VŮČI NÍŽ BY TENTO DOKUMENT MOHL BÝT POVAŽOVÁN ZA NEZÁKONNĚ UČINĚNÝ NÁVRH. Str.4

5 Místo, právní forma a datum založení ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Stručná prezentace investiční společnosti (OPCVM) Založena v Lucemburku, Lucemburské velkovévodství, jako investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) s několika podfondy dne 6. září Sídlo společnosti 52, route d Esch - L-1470 Luxembourg Zápis do obchodního rejstříku Č. B Lucemburský kontrolní úřad Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, dále uváděná jako CSSF) Správní rada Auditor Manažerská společnost Správci portfolia Depozitní banka Zástupce pro správu a administrativní záležitosti společnosti, zástupce pro transfery a správce seznamu akcionářů Promotor Upisování cenných papírů, odkup, konverze, finanční služby Finanční rok Datum konání řádné valné hromady Předseda: Pan Jean SONNEVILLE, Členové správní rady: Pan Philippe GUSBIN General Manager ING Investment Management Belgium, 24 avenue Marnix, Bruxelles PanEugène Generální ředitel Opération & IT, člen řídícího výboru ING Luxembourg, 52 route d'esch, Luxembourg Pan BRUNO SPRINGAEL, Managing Director ING Investment Management Belgium, 24 avenue Marnix, Bruxelles Pan Odilon DE GROOTE, Správce a člen správních rad společností, bytem na adrese sídla společnosti, Route d'esch 52, Luxembourg Pan Jean SUTTOR, Ředitel ING Luxembourg, 52 route d Esch, Luxembourg Ernst & Young, akciová společnost 7 Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach ( BP L-2017 Luxembourg) ING Investement Management Luxemburg, S.A., 52, route d'esch, L-2965 Luxembourg ING Investment Management Belgium, 24 avenue Marnix, B-1000 Bruxelles ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong), Ltd. 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Asset Management B.V., 15 Prinses Beatrixlaan, Den Haag ING Investment Management Co, 230 Park Avenue, New York, NY ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd, The New Otani Garden Court 19F, 4-1 Kioicho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, ING Clarion Real Estate Securities LP, 259 North.Radnor Chester Road, Radnor, Pennsylvania ING Luxembourg, akciová společnost, 52, route d'esch, L-1470 Luxembourg ING Luxembourg, akciová společnost, 52, route d'esch, L-1470 Luxembourg ING Belgique S.A., 24 avenue Marnix, B-1000 Bruxelles ING Luxembourg nebo jakákoliv jiná instituce, jejíž jméno je zveřejňováno ve výročních a pololetních zprávách o činnosti a hospodaření společnosti Ve Švýcarsku u zástupce: ING Bank (Švýcarsko) SA, 30 avenue de Fontenex, Ženeva Od 1. října do 30. září následujícího roku První pondělí v prosinci, od 14,45 hod (lucemburského času) Od roku 2006: čtvrtý čtvrtek v lednu od 14,00 hod (lucemburského času) a poprvé 25. ledna 2007 (pokud tento den není pracovním dnem v lucemburském bankovním sektoru, bude se valná hromada konat první následující pracovní den) Str.5

6 1. Informace o investicích Obecné informace Výhradním předmětem činnosti společnosti je investování prostředků, kterými disponuje v cenných papírech a/nebo v ostatních likvidních finančních aktivech uvedených v paragrafu 41 (1) zákona ze dne 20. prosince 2002 tak, aby její akcionáři měli prospěch ze zisků, které jsou výsledkem správy portfolia cenných papírů společnosti. Společnost je povinna dodržovat investiční limity ve smyslu a znění části I zákona ze dne 20. prosince V rámci svých cílů je společnost oprávněna nabídnout na výběr mezi několika podfondy, které jsou řízeny a spravovány nezávisle na sobě. Specifická investiční politika jednotlivých podfondů je podrobně popsána ve zvláštních přílohách k jednotlivým podfondům. V rámci svých investic budou aktiva určitého podfondu ručit pouze za dluhy, závazky a povinnosti, které se vztahují k tomuto podfondu. V rámci akcionářských vztahů je každý podfond veden jako samostatná jednotka. Na základě rozhodnutí správní rady může být pro každý podfond emitována jedna nebo několik tříd akcií. Cenová struktura, výše minimálního počátečního vkladu, deviza, v níž je vyjadřována čistá účetní hodnota, a kategorie způsobilých investorů se mohou lišit v závislosti na jednotlivých třídách akcií. Jednotlivé třídy akcií se mohou rovněž lišit v závislosti na jiných objektivních podkladech, které stanoví správní rada společnosti. Specifika podfondů Investiční politika a cíle jednotlivých podfondů jsou popsány v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. 2. Upisování, odkup a konverze cenných papírů Nákup, odkup a konverzi akcií provádí ING Luxemburg a organizace zajišťující finanční služby. Náklady a poplatky spojené s emisí, odkupem a konverzí akcií jsou uvedeny v informativním listu s popisem podfondu. Mohou být vydány akcie na doručitele a/nebo na jméno tak, jak je uvedeno v jednotlivých informativních listech. Správní rada je oprávněna rozhodnout o vydání zlomků akcií (tzv. dělených akcií). Emisní., odkupní a konverzní cena může být navýšena o případné daně, poplatky a kolkovná, která mohou být požadována z titulu upisování, odkupu nebo konverze cenných papírů. V případě pozastavení výpočtu čisté účetní hodnoty a/nebo pozastavení příkazů k upisování cenných papírů budou přijaté příkazy provedeny na základě první čisté účetní hodnoty, která bude moci být použita po uplynutí doby pozastavení. Společnost zakazuje praktiky spojené s tzv. Market Timing a vyhrazuje si právo odmítnout příkazy k upsání a konverzi cenných papírů, které mají původ u investora, kterého společnost podezírá z používání takovýchto praktik, a přijmout v případě potřeby potřebná opatření za účelem ochrany zájmu společnosti a ostatních investorů. (1) Upisování cenných papírů Společnost přijímá příkazy k upsání cenných papírů každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru. Investoři, jejichž příkazy k upsání cenných papírů byly schváleny, obdrží akcie, které budou emitovány na základě použitelné čisté účetní hodnoty, která bude specifikována v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Cena k úhradě může být navýšena o emisní provizi ve prospěch příslušného podfondu a/nebo distributora, přičemž procentní sazba v žádném případě nepřesáhne limity uvedené v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Částka za upsání emitovaných akcií je splatná v referenční (denominační) devize příslušné třídy akcií. Pokud akcionář požádá o platbu v jiné měně, půjdou náklady spojené se směnnou transakcí k tíži tohoto akcionáře. Tato cena bude splatná ve lhůtě stanovené pro jednotlivé podfondy. Akcie budou vydány do deseti dnů ode dne stanovení čisté účetní hodnoty, která bude použita při upsání akcií. Str.6

7 Správní rada společnosti bude oprávněna kdykoliv zastavit emisi akcií. Toto opatření bude moci omezit na určité země, určité podfondy a nebo určité třídy, typy a podtypy akcií. Společnost je oprávněna omezit nebo zakázat nákup akcií jakékoliv fyzické nebo právnické osobě. Třídy akcií I budou emitovány pouze pro upisovatele akcií, kteří vyplnili formulář pro upsání cenných papírů na základě závazků, povinného zastoupení a záruk, které budou povinni předložit z titulu svého statutu institucionálního investora tak, jak stanoví paragraf 129 zákona z roku Schválení jakékoliv žádosti o upsání cenných papírů v rámci třídy akcií I bude odloženo tak dlouho, dokud požadované dokumenty a oprávnění nebudou řádně vyplněny a předloženy. (2) Odkup akcií Každý akcionář má právo požádat o odkup svých akcií. Žádost o odkoupení akcií nelze odvolat. Společnost přijímá a schvaluje příkazy k odkupu akcií každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru. Příslušná částka za odkup akcií bude stanovena na základě čisté inventární hodnoty uvedené v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Částka určená k proplacení může být snížena o odkupní poplatek, který půjde ve prospěch příslušného podfondu a/nebo distributora, přičemž procentní sazba nesmí v žádném případě přesáhnout limity stanovené v informativním listu s popisem příslušného podfondu. Akcionáři jsou povinni při podávání žádosti o odkup akcií předložit v případě potřeby akcie na doručitele (cenné papíry vydané v listinné podobě) řádně opatřené všemi nevyplacenými kupony v případě, že se jedná o dividendové akcie, nebo případné emisní certifikáty na jméno. Daně, poplatky a běžné režijní náklady půjdou k tíži akcionáře. Cena za odkup akcií bude vyplacena v referenční měně příslušné třídy akcií. Pokud akcionář žádá o provedení platby v jiné měně, půjdou případné směnné poplatky k tíži tohoto akcionáře. Správní rada ani depozitní banka neponesou odpovědnost za jakékoliv platební prodlení, které vznikne v důsledku případné devizové kontroly či jiných okolností, které jsou nezávislé na jejich vůli a které by mohly omezit nebo znemožnit převod výnosu z odkupu akcií do zahraničí. Společnost je oprávněna přistoupit k nucenému odkupu všech akcií, pokud zjistí, že osoba, jež není oprávněná k držení akcií společnosti (např. státní příslušník Spojených států amerických), vlastní sama nebo spolu s jinými osobami akcie společnosti, nebo provést či nařídit nucený odkup části akcií, pokud zjistí, že jedna nebo několik osob vlastní část akcií společnosti takovým způsobem, že by společnost mohla podléhat jiným daňovým zákonům než lucemburským. Postup a metodika, které budou v takovémto případě použity, jsou popsány ve stanovách společnosti. (3) Konverze Akcionáři jsou oprávněni požádat o konverzi jakýchkoliv akcií podfondu na akcie jiného podfondu za podmínky, že budou dodrženy podmínky přístupu k akciím třídy, typu nebo podtypu akcií tohoto jiného podfondu, a to na základě příslušných čistých účetních hodnot, které budou stanoveny ke společnému dni ocenění, jenž bude následovat po přijetí žádosti o provedení konverze (dále uváděný jako den ocenění ). V případech žádosti o konverzi akcií podfondu, u nějž se limit přijímání příkazů případně liší od limitu použitelného pro upsání akcií v cílovém podfondu, bude žádost o provedení konverze spojená se žádostí o odkup, po níž bude následovat žádost o upsání akcií v cílovém podfondu, aniž by to mělo za důsledek vedlejší náklady k tíži investora. Zlomek fyzicky existujících cenných papírů, který vznikne při odkupu, odkoupí společnost. Tento zlomek bude akcionáři proplacen na základě použité čisté účetní hodnoty. Poplatky a náklady na odkup a emisi akcií v souvislosti s konverzí mohou jít k tíži akcionáře. V současnosti společnost neúčtuje žádné náklady ani poplatky. V opačném případě budou podrobné informace uvedeny pro každý podfond v informativním listu s popisem daného podfondu. V případě, že akcionáři podávají žádost o konverzi akcií, jsou povinni předložit v případě potřeby cenné papíry na doručitele (cenné papíry vydané listinné podobě) se všemi neproplacenými kupóny, pokud se jedná o dividendové akcie, nebo případné emisní certifikáty pro akcie na jméno. (4) Upsání a odkup akcií jinou formou než v hotovosti Společnost je oprávněna vyhovět žádosti akcionáře a souhlasit s emisí akcií proti vkladu způsobilých aktiv v naturáliích, která splňují určité podmínky, za předpokladu, že budou dodrženy právní předpisy Lucemburského velkovévodství, především pak povinnost předložit ocenění těchto aktiv v podobě znaleckého posudku, který vypracuje auditor, který působí nezávisle na společnosti (dále uváděný jako nezávislý auditor ). Povinností správní rady bude stanovit pro každý konkrétní případ druh a typ přípustných aktiv, přičemž tyto cenné papíry musí splňovat cíle a požadavky investiční politiky uplatňované v rámci příslušného podfondu. Náklady a poplatky spojené s těmito úpisy v naturáliích ponese akcionář, který o ně případně požádá. Str.7

8 Společnost bude oprávněna, pokud tak rozhodne správní rada, uhradit akcionářům odkupní cenu formou přidělení investičních nepeněžních prostředků/naturálií pocházejících z aktiv souvisejících s danou třídou nebo s danými třídami akcií, a to do výše hodnoty vypočtené ke dni ocenění, k němuž byla odkupní cena vypočtena, a to do výše hodnoty akcií určených k odkoupení. Odkupy akcií jinou formou než za hotové podléhají povinnosti zpracování znaleckého posudku, který předloží auditor společnosti. Odkoupení akcií proti výplatě v naturáliích je možné pouze za podmínky, (i) že bude zaručeno právo akcionářů na rovné zacházení, (ii) že dotyční akcionáři vyjádří svůj souhlas a že (iii) povaha nebo typ aktiv určených k převodu bude v takovémto případě stanovena na rovném, rozumném a přiměřeném základě, aby nedošlo k poškození zájmů ostatních majitelů akcií dané třídy nebo daných tříd. V takovémto případě půjdou náklady spojené s odkupem akcií proti výplatě v naturáliích k tíži aktiv souvisejících s příslušnou (příslušnými) třídou (třídami) akcií. 3. Náklady, provize a daňový systém A. NÁKLADY K TÍŽI SPOLEČNOSTI 1. K tíži společnosti půjdou náklady spojené se založením a provozováním společnosti, společnost na sebe rovněž může vzít náklady spojené s propagací a reklamou. Tyto náklady mohou zahrnovat, přičemž tento seznam není vyčerpávající, především odměny vyplácené depozitní bance, odměny vyplácené manažerské společnosti, kterou určí společnost, odměny vyplácené auditorovi společnosti, náklady na tisk, distribuci a překlad prodejních nabídek cenných papírů a periodických zpráv, náklady na zprostředkovatelskou a makléřskou činnost, provize, poplatky a náklady spojené s pohyby cenných papírů a pokladními operacemi, náklady na úhradu paušální daně v Lucembursku a ostatní daně a poplatky související s činností společnosti, náklady spojené s vytištěním akcií, s překladem materiálů a s uveřejňováním informací v tisku tak, jak požadují zákonná ustanovení, náklady spojené s finančními službami, které se týkají cenných papírů a kuponů společnosti, případné náklady spojené s kotováním na burze cenných papírů nebo se zveřejněním ceny akcií společnosti, náklady spojené s oficiálními právními listinami a úkony a s nimi spojenými službami právních poradců, a dále náklady a případné odměny vyplácené členům správní rady. V některých případech je společnost rovněž oprávněna vzít na sebe poplatky hrazené úřadům zemí, kde jsou akcie společnosti veřejně nabízeny, a rovněž náklady a poplatky spojené s registracemi v zahraničí. Společnost je oprávněna zařadit do svých nákladů odměny vyplácené správcům portfolia, investičním poradcům, manažerům a ostatním případným poskytovatelům služeb s podmínkou, že takto vyplacené částky budou odečteny z odměny připadající manažerské společnosti, kterou určí společnost. 2. Společnost vyplácí depozitní bance jako odměnu provizi příslušející depozitním bankám a hradí náklady spojené s prováděním bankovních transakcí, a to na základě smlouvy uzavřené s depozitní bankou. Tato odměna a úhrada poplatků jsou splatné měsíčně a depozitní bance je hradí podfondy k termínu splatnosti. Odměna příslušející depozitní bance za její služby může činit maximálně 0,07 ročně a je vypočítávána na základě hodnoty portfolia na konci každého měsíce s výjimkou pozic, které společnost vlastní na emergenčních trzích, u nichž je depozitní banka oprávněna přefakturovat navíc poplatky za subdepozitum a/nebo poplatky vyfakturované příslušnou bankou. 3. Jmenované manažerské společnosti, kterou je ING Investment Management Luxembourg, přísluší odměna, jejíž výše nepřekročí součet maximálních částek, které jsou stanoveny jako odměna ze služby správcům portfolia jednotlivých podfondů a součet odměn vyplácených za služby spojené s vedením a centrálním managementem společnosti. Maximální výše odměn vyplácených správcům portfolia za jejich služby jsou uvedeny v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů, viz Část II tohoto dokumentu. Za služby spojené s vedením společnosti přísluší společnosti ING Investment Management Luxembourg provize (obhospodařovatelský poplatek), která bude vypočítávána na základě čistých aktiv tak, jak stanoví dohoda o poskytování služeb. Maximální výše této odměny bude činit 0,15 ročně a bude vypočítávána z průměrné hodnoty čistých aktiv, přičemž manažer je rovněž oprávněn k proplacení nákladů spojených s transfery cenných papírů, které promítne do jednotlivých podfondů na základě skutečných nákladů. Pokud manažer, který byl pověřen řízením společnosti, nebo jiný poskytovatel služeb, kterého určí manažerská společnost, pobírá odměnu, která je přímo srážená z aktiv příslušného podfondu nebo podfondů společnosti, budou tyto vyplacené částky odečteny od odměny příslušející manažerské společnosti ING Investment Management Luxembourg. 4. Aktiva příslušného podfondu budou ručit pouze za dluhy, závazky a povinnosti, které se vztahují k tomuto podfondu. V rámci akcionářských vztahů je každý podfond veden jako samostatná jednotka. Str.8

9 B. NÁKLADY A POPLATKY K TÍŽI INVESTORŮ V případě potřeby a za specifických podmínek, které jsou uvedeny v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů, bude moci být po investorech požadováno, aby hradili náklady a poplatky spojené s emitováním cenných papírů, s proplácením výloh a s konverzí akcií. C. DAŇOVÝ REŽIM Zdanění společnosti v Lucembursku Emise akcií společnosti nepodléhají v Lucembursku žádnému zdanění ani poplatkům, s výjimkou pevně stanovené daně splatné při založení společnosti a pokrývající operace spojené se shromážděním kapitálu. Tato daň činí při založení společnosti EUR. Společnost v zásadě podléhá paušální dani, jejíž procentní roční sazba činí 0,05 z čistých aktiv. Tato daň je však snížena na 0,01 ročně splatných z výše čistých aktiv peněžních podfondů a z čistých aktiv podfondů a/nebo tříd akcií, které jsou vyhrazeny pro institucionální investory ve smyslu paragrafu 129 zákona ze dne 20. prosince Toto zdanění se nevztahuje na část aktiv investovaných do jiných lucemburských investičních společností a investičních fondů. Za určitých podmínek mohou být některé podfondy a/nebo třídy akcií vyhrazené pro institucionální investory úplně osvobozeny od této paušální daně, pokud tyto podfondy investují do nástrojů peněžního trhu a depozit složených u úvěrových bank. Některé výnosy generované portfoliem společnosti v podobě dividend a úroků však mohou být zdaněny variabilní daňovou sazbou formou srážkové daně v zemi původu. Zdanění investora Ve stávajícím daňovém systému akcionáři z řad právnických osob (s výjimkou právnických osob, které mají místo své daňové příslušnosti v Lucembursku, nebo zde mají stálé zastoupení) nepodléhají v Lucembursku žádnému zdanění, srážkové dani z příjmu, ani dani z kapitálového zisku či z výnosu z finančního majetku, který byl realizován či nikoliv, dani z převodu akcií ani dani z rozdělení podílů či zisků v případě zrušení společnosti. V rámci systému, který byl zaveden na základě směrnice 2003/48/EU Rady o daňových předpisech, které upravují zdanění výnosů ze spoření formou úročení, mohou akcionáři z řad fyzických osob, kteří nemají status lucemburského rezidenta, podléhat od 1. července 2005 srážkové dani z příjmů generovaných výplatou úroků nezávisle na tom, zda tyto výnosy pocházejí z výplaty dividend společnosti nebo z výnosů realizovaných při převodu, proplacení nebo odkupu akcií společnosti. V rámci stávajícího systému akcionář z řad fyzických osob, který je daňově příslušný do Lucemburska, nepodléhá srážkové dani odváděné z výnosů vyplacených společností. Investor, který má status rezidenta, však podléhá zdanění z titulu výplaty dividend a výnosů, realizovaných společností. V případě realizace výnosů z převodu cenných papírů podléhá případné proplacení nebo odkup akcií zdanění pod podmínkou, že doba, po niž majitel cenný papír vlastnil, nepřekročila lhůtu 6 měsíců a/nebo že je majitelem více jak 10 akcií emitovaných společností. Popis současného lucemburského daňového systému nikterak nevylučuje případné budoucí změny a doplňky. Doporučujeme investorům, aby se poradili s odborníky ve věci právních předpisů a nařízení (a aby se informovali především o právních předpisech a nařízeních upravujících daňový systém a devizovou kontrolu), které se vztahují na upisování, koupi, držení a prodej akcií v zemi jejich původu, rezidence nebo pobytu. 4. Rizikové faktory 1. Potencionální investoři si musí být vědomi skutečnosti, že investice každého podfondu podléhají běžnému a výjimečnému kolísání trhu a jiným investičním rizikům, která se vztahují k investicím popsaným v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Hodnota investic a výnosů generovaných těmito podfondy může klesat i stoupat a může se stát, že investoři nedostanou investici zpět ve výši původně vloženého vkladu. 2. Zvláště pak investory upozorňujeme na skutečnost, že cílem podfondů je dlouhodobý růst kapitálu v závislosti na investičním prostředí, které ovlivňují takové faktory jako například směnné kurzy, investice vložené do emergenčních trhů, vývoj křivky úrokových sazeb, vývoj důvěryhodnosti a bonity emitentů, používání finančních derivátů, investování do podniků a do investičního sektoru, které mohou natolik ovlivňovat volatilitu, že může dojít značnému zvýšení celkového rizika a/nebo může mít za důsledek nárůst či pokles Str.9

10 hodnoty investic. Podrobný popis rizik, která zmiňují jednotlivé informativní listy s popisem příslušných podfondů, najdete v úplném znění tohoto dokumentu. 3. Rovněž je třeba zmínit, že správce majetku a portfolia je oprávněn za podmínky, že dodrží investiční limity a omezení, kterým podléhá, k tomu, aby se po přechodnou dobu choval spíše defenzivně, a měl ve svém portfoliu více likvidních (hotovostních) prostředků, pokud usoudí, že trhy nebo ekonomiky zemí, do nichž podfond investuje, vykazují příliš velkou volatilitu, všeobecně přetrvávající propad nebo další negativní podmínky. Za takovýchto okolností může dojít k tomu, že příslušný podfond nebude s to pokračovat v plnění svého investičního cíle, což může negativně poznamenat jeho výkonnost. 5. Veřejně přístupné informace a dokumenty Informace Čistá účetní hodnota každé třídy akcií je veřejnosti k disposici v sídle společnosti, v depozitní bance a v ostatních institucích, které jsou pověřeny poskytováním finančních služeb, a to počínaje prvním pracovním dnem v bankovním sektoru, který následuje po výpočtu těchto čistých účetních hodnot. Kromě toho bude správní rada společnosti informovat veřejnost o čisté účetní hodnotě všemi prostředky, které uzná za vhodné, a to alespoň dvakrát za měsíc a tak často, jak bude tato hodnota vypočítávána, přičemž tyto informace budou zveřejňovány v zemích, kde jsou tyto akcie veřejně nabízeny. Dokumenty Prospekt společnosti v úplném i zkráceném znění a výroční a pololetní zpráva o činnosti a hospodaření budou k vyzvednutí na požádání, před upsáním nebo po upsání akcií společnosti, a budou bezplatně k disposici na přepážkách depozitní banky a ostatních institucí, které tím depositní banka pověří, a dále pak v sídle společnosti. Str.10

11 ČÁST II: INFORMATIVNÍ LISTY S POPISEM PODFONDŮ Slovníček pojmů a termínů použitých v profilech Třídy akcií: P : běžná třída akcií určená pro soukromé investory. X : běžná třída akcií určená pro soukromé investory, která se liší od třídy P obhospodařovatelským poplatkem a je distribuována v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují vyšší obhospodařovatelské poplatky. I. třída akcií vyhrazená pro institucionální investory, akcie jsou v zásadě emitované pouze na jméno. Typ akcií: Div: Dividendové Kap: Kapitalizační Forma akcií Dor.: na doručitele Jméno: na jméno Vysvětlivky ke grafům použitým v rubrice Rizikový profil podfondu v jednotlivých informativních listech Měnové riziko - Nízké, pokud je více jak 75 prostředků podfondu investováno do aktiv denominovaných v referenční měně podfondu - Průměrné, pokud je 25 až 75 prostředků podfondu investováno do aktiv denominovaných v referenční měně podfondu - Vysoké, pokud je méně jak 25 prostředků podfondu investováno do aktiv denominovaných v referenční měně podfondu Úvěrové riziko (pouze u podfondů investujících do úvěrových listů) - Nízké, pokud je průměrný rating AAA až AA - Průměrné, pokud je průměrný rating AA- až BBB- - Vysoké, pokud je průměrný rating nižší než BBB- Rating je nezávislé hodnocení rizika úpadku emitenta nebo emise, přičemž jejich bonita je vyjádřena symbolicky formou písmen. Rating je vyjádřen od nejvyšší bonity, tj. AAA, do nejnižší, tj. D. Obecně rozlišujeme dvě kategorie: kategorii Investment Grade, která má rating AAA až BBB-, a kategorii High Yield s ratingem BB+ až D. Tato kategorie označuje více méně jasný spekulativní charakter, pokud jde o výplatu jistiny a úroků. Tržní riziko - Jde o obecné riziko, které hrozí všem typům akcií. Vývoj kurzů cenných papírů je určován především vývojem finančních trhů a ekonomickým vývojem emitentů, kteří sami podléhají obecnému stavu světové ekonomiky a ekonomickým a politickým podmínkám převládajícím v jednotlivých zemích (tržní riziko). Riziko úrokových sazeb (pouze u podfondů investujících do úvěrových listů) - Modified Duration (modifikovaná durace) <3,5: Slabá reakce na vývoj úrokových sazeb - Modified Duration (modifikovaná durace) >3,5 a <6: Průměrná reakce na vývoj úrokových sazeb - Modified Duration (modifikovaná durace) >6: Silná reakce na vývoj úrokových sazeb Termín Duration uváděný v grafu se vztahuje k modifikované duraci ( Modified Duration ). Vysvětlivky ke grafům použitým v rubrice Rizikový profil investora v jednotlivých informativních listech. Str.11

12 ING používá metodiku nazývanou Risk Rating (EVAL ), která vychází z historického pozorování kolísání výnosů ( returns ) vyjádřených v eurech, a především pak jejich volatility (standardní statistické odchylky) oproti průměru (tj. od střední hodnoty). Existuje 7 různých kategorií rizika (od 0, která je nejméně riziková, do 6, která je nejrizikovější), jež jsou identifikovány v rámci pásem nárůstu volatility. U podfondů bez pevně stanoveného časového horizontu a bez ochrany kapitálu je riziko vypočítáváno na základě kolísání měsíčních výnosů účetní hodnoty za posledních 5 let, nebo na základě kolísání referenčního indexu, neexistují-li dostatečné historické podklady. U podfondů s pevně stanoveným časovým horizontem a s kapitálovou ochranou je riziko vypočítáváno na základě kolísání měsíčních výnosů, pokud existují historické podklady 2,5 roku zpět a déle, a na základě výnosů vypočítávaných v dvouměsíčních časových intervalech, pokud jsou historické údaje známy minimálně 1 rok zpět. U nových podfondů nebo v případě, kdy historické údaje existují za dobu kratší než 1 rok, je riziko vypočítáváno na základě stejných nebo podobných produktů, pokud pro daný podfond nejsou k disposici dostatečné informace. Investiční horizont každého podfondu je stanoven jako doba trvání (vyjádřeno v počtu úplných let), během níž by bylo třeba investovat (1 rok až více jak 5 let), aby historicky nedocházelo k negativním returnům. V případě podfondu denominovaného v jiné měně než v evropské měnové jednotce euro je riziko a horizont vypočítáváno v devize vkladu. Graf použitý pod rubrikou Historický přehled výkonnosti v příslušných informativních listech. Výkonnost je vypočítávána v devize podfondu i v eurech. nost fondu je výpočet výnosů (returns) vycházejících z výsledků jednoho celého kalendářního roku. Souřadnicové úsečky na grafech představují hodnotu výkonnosti. Uspořádané dvojice vyjadřují období, za něž je výkonnost počítána. Oranžový sloupec zobrazuje výkonnost fondu. Modrý sloupec představuje základ pro porovnání výkonnosti, kterého používá ING Investment Management pro příslušné trhy( index ). Ostatní použité zkratky: akc.: akcie Belg. : Belgie Luc. : Lucembursko p.a.: ročně (per annum, pro anno) bezpř.: bezpředmětné Str.12

13 PODFOND Č. 3 PROSPEKTU ING (L) Invest Biotechnology Úvod Podfond byl založen 12. ledna Investiční cíle a politika Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných cenných papírů (do warrantů na cenné papíry maximálně do výše 10 čistých aktiv podfondu a do konvertibilních dluhopisů), emitovaných společnostmi, které působí v oblasti biotechnologie. Biotechnologické aktivity zahrnují výzkum, vývoj, výrobu a distribuci biotechnologických a biolékařských výrobků, služeb a procesů. Fond investuje i do titulů podniků, které působí v oblasti genetiky, genetického inženýrství a genetické terapeutiky. Dále investuje do společností, které se podílejí na využívání a vývoji biotechnologií v oblasti zdravotní péče a farmaceutických výrobků. Podfond si vyhrazuje možnost investovat maximálně 20 svých čistých aktiv do titulů typu ''Rule 144 A Securities''. Podfond může rovněž investovat do jiných cenných papírů (včetně warrantů na cenné papíry, a to maximálně do výše 10 čistých aktiv podfondu), do nástrojů peněžního trhu, do podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících de cenných papírů a ostatních investičních společností a fondů a do depozit popsaných v kapitole 3 úplného znění prospektu společnosti. Případná celková výše podílů v investičních společnostech a fondech investujících do cenných papírů a ostatních investičních společnostech a fondech nesmí překročit 10 čistých aktiv). Pokud podfond investuje do warrantů na cenné papíry, může čistá účetní hodnota kolísat více než v případě, kdyby fond investoval do podkladových cenných papírů, z důvodu vysoké volatility hodnoty warrantu. Podfond je rovněž oprávněn používat finanční deriváty za účelem realizace investičních cílů, jako například (přičemž tento výčet není úplný): opce a nebo termínované smlouvy na cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, termínované obchody nebo opce na burzovní indexy, termínované obchody, opce a úrokové swapy, výkonnostní swapy, termínované devizové obchody a devizové opce. Rizika spojená s používáním finančních derivátů za jiným účelem než pokrytí a zajištění jsou popsána v generovaných rizicích v Části III bod 2: Investiční rizika: podrobný popis v úplném znění prospektu Lombardní úvěry a operace s výhradou zpětné koupě Podfond se rovněž může zapojit do lombardního úvěrování proti zástavě cenných papírů a do operací s výhradou zpětné koupě. Rizikový profil podfondu (bližší informace najdete v části III, bod 2, investiční rizika) Vysvětlivky: viz slovníček zde výše Profil standardního investora: Vysvětlivky: viz slovníček zde výše Typ fondu Referenční měna Den ocenění Kotování na burze Upisování/ Odkup/ Konverze Přijímání příkazů Termín splatnosti Rizikový profil podfondu Vyčíslitelná rizika: Devizové (USD) Nízké Střední Vysoké Tržní > až 25 < 25 (Třída aktiv) Nízké Střední Vysoké Ostatní rizika (nevyčíslitelná) Riziko spojené s investováním do finančních derivátů, riziko spojené s protistranou, riziko investování do jediného oborového sektoru Cotation Eval (vycházející z podílu P) Riziko Euro Deviza fondu Investování do akcií Americký dolar (USD). Každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru. Lucemburská burza. Nízké Vyso ké M inimální ho rizo nt déle jak 5 let déle jak 5 let Každý pracovní bankovní den před použitelným dnem ocenění do 15,30 hod. (platí pro všechny třídy akcií) Maximálně do 5 pracovních dnů v bankovním sektoru, následujících po použitelném dni ocenění (platí pro všechny třídy akcií) Správce podfondu ING Investment Management Belgium Třídy akcií Třída P Třída X Typy akcií Kapitalizační/Dividendové Kapitalizační Str.13

14 Forma akcií Na doručitele a/nebo na jméno Na doručitele a/nebo na jméno Minimální upisovaná částka Není požadován Není požadován Zlomky akcií Ano 1 Ano Deviza čisté účetní hodnoty USD USD Případné dividendy (pouze v případě V hotovosti, v zásadě splatné do 2 měsíců po konání bezpř. dividendových akcií) řádné valné hromady Podílové listy 1, 5, 25 kapitalizačních akcií a 1, 5 dividendových Tituly nejsou k disposici v listinné podobě. akcií. Emisní poplatek 3 v Belgii Max. 3 v ostatních zemích Výstupní poplatek Není požadován Není požadován Max. 5 Max. 5 v ostatních zemích Poplatek za konverzi Není požadován Není požadován Obhospodařovatelský poplatek 1,20 roèně 1,75 roèně (v čistých aktiv) Historický přehled výkonnosti 2 ING (L) Invest Biotechnology P kapitalizační USD Fond Index ING (L) Invest Biotechnology P dividendové USD Fond Index ING (L) Invest Biotechnology X kapitalizaèní USD Fond Index Nejsou k disposici v případě listinných akcií na doručitele. 2 Výnosnost dosahovaná v minulosti není referencí do budoucnosti Str.14

15 PODFOND Č. 4 PROSPEKTU ING (L) Invest Computer Technologies Úvod Tento fond (založený 12. ledna 1998) převzal 9. května 2003 podfond ING (L) Invest Internet (založený 20. října 1998) Investiční cíle a politika Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných cenných papírů (do warrantů na cenné papíry maximálně do výše 10 čistých aktiv podfondu a do konvertibilních dluhopisů), emitovaných společnostmi, které působí v oblasti výpočetních technologií a které by měly profitovat z vývoje, rozvoje a používání technologií.. V portfoliu jsou zastoupeny tituly podniků z následujících odvětví: softwary a služby, zahrnující společnosti, které vyvíjejí hlavně softwary pro takové oblasti, jako je například internet, aplikace, systémy a/nebo správce databází, a společnosti poskytující poradenské a IT služby, hardwary a výpočetní technika, zahrnující výrobce a distributory výpočetní a komunikační techniky, počítače a periferní zařízení, elektronickou výbavu a nástroje a zařízení pro výrobu polovodičů a přidružených výrobků. Podfond si vyhrazuje možnost investovat maximálně 20 svých čistých aktiv do titulů typu ''Rule 144 A Securities'', viz strana 1 prospektu. Podfond může rovněž investovat do jiných cenných papírů (včetně warrantů na cenné papíry, a to maximálně do výše 10 čistých aktiv podfondu), do nástrojů peněžního trhu, do podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících de cenných papírů a ostatních investičních společností a fondů a do depozit popsaných v kapitole 3 úplného znění prospektu společnosti. Případná celková výše podílů v investičních společnostech a fondech investujících do cenných papírů a ostatních investičních společnostech a fondech nesmí překročit 10 čistých aktiv). Pokud podfond investuje do warrantů na cenné papíry, může čistá účetní hodnota kolísat více než v případě, kdyby fond investoval do podkladových cenných papírů, z důvodu vysoké volatility hodnoty warrantu. Podfond je rovněž oprávněn používat finanční deriváty za účelem realizace investičních cílů, jako například (přičemž tento výčet není úplný): opce a nebo termínované smlouvy na cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, termínované obchody nebo opce na burzovní indexy, termínované obchody, opce a úrokové swapy, výkonnostní swapy, termínované devizové obchody a devizové opce. Rizika spojená s používáním finančních derivátů za jiným účelem než pokrytí a zajištění jsou popsána v generovaných rizicích v Části III bod 2: Investiční rizika: podrobný popis v úplném znění prospektu Lombardní úvěry a operace s výhradou zpětné koupě Podfond se rovněž může zapojit do lombardního úvěrování proti zástavě cenných papírů a do operací s výhradou zpětné koupě. Rizikový profil podfondu (bližší informace najdete v části III, bod 2, investiční rizika) Vysvětlivky: viz slovníček zde výše Rizikový profil podfondu Vyčíslitelná rizika: Devizové (USD) Nízké Střední Vysoké Tržní > až 25 < 25 (Třída aktiv) Nízké Střední Vysoké Profil standardního investora: Vysvětlivky: viz slovníček zde výše Ostatní rizika (nevyčíslitelná) Riziko spojené s investováním do finančních derivátů, riziko spojené s protistranou, riziko investování do jediného oborového sektoru Cotation Eval (vycházející z podílu P) Riziko Euro Deviza fondu Nízké Vysoké Minimální horizont déle jak 5 let déle jak 5 let Typ fondu Referenční měna Jour d évaluation Kótování na burze cenných papírů Upisování/ Odkup/ Konverze Přijímání příkazů Správce podfondu Termín splatnosti Investování do akcií Americký dolar (USD). Každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru. Lucemburská burza. Každý pracovní bankovní den před použitelným dnem ocenění do 15,30 hod. (platí pro všechny třídy akcií) Maximálně do 5 pracovních dnů v bankovním sektoru, následujících po použitelném dni ocenění (platí pro všechny třídy akcií) ING Investment Management Belgium Str.15

16 Třídy akcií Třída P Třída X Třída "I" (vyhrazená institucionálním investorům) Typy akcií Kapitalizační/Dividendové Kapitalizační Kapitalizační Forma akcií Na doručitele a/nebo na jméno Na doručitele a/nebo Na jméno na jméno Minimální upisovaná částka Není požadována Není požadována USD (které mohou být na žádost investora rozděleny mezi všechny podfondy SICAV). Pro další upisování titulů není požadována žádná minimální upisovaná částka. Zlomky akcií Ano 1 Ano Ano Deviza čisté účetní hodnoty USD USD USD Případné dividendy (pouze v případě V hotovosti, v zásadě splatný do 2 měsíců podle Bezpř. Bezpř. dividendových akcií) řádné valné hromady Původní cena Není požadována Není požadována Původní cena "třídy I" bude čistá účetní hodnota na akcii "třídy P" použitelná při prvním úpisu Podílové listy 1, 5, 25 kapitalizačních akcií a 1, 5 dividendových Tituly nejsou k disposici Tituly nejsou k disposici Emisní poplatek akcií. 3 v Belgii Max. 3 v ostatních zemích v listinné podobě. Max. 5 v Belgii Max. 2 Max. 5 v ostatních zemích v listinné podobě. Výstupní poplatek Ne Ne Ne Poplatek za konverzi Ne Ne Ne Obhospodařovatelský poplatek (v čistých aktiv) 1,20 ročně 1,75 ročně 0,48 ročně Historický přehled výkonnosti 2 ING (L) ) Invest Computer Technologies P kapitalizační USD Fond Index ING (L) ) Invest Computer Technologies P dividendové USD Fond Index Nejsou k disposici v případě listinných akcií na doručitele. 2 Výnosnost dosahovaná v minulosti není referencí do budoucnosti Str.16

17 ING (L) ) Invest Computer Technologies X kapitalizační USD Fond Index ING (L) ) Invest Computer Technologies I kapitalizační Ještě není k dispozici. Str.17

18 PODFOND Č. 8 PROSPEKTU ING (L) Invest Emerging Markets Úvod Investiční cíle a politika Tento podfond byl vytvořen vkladem základního jmění podfondu Emerging Market Equity (založen 21. října 1999) investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV) ING International, a to s účinností od 10. prosince Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných cenných papírů (do warrantů na cenné papíry maximálně do výše 10 čistých aktiv podfondu a do konvertibilních dluhopisů), emitovaných společnostmi, které jsou etablované, kotované nebo obchodované v jakékoliv emergenční nebo rozvojové zemi Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (s výjimkou Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky. Podfond si vyhrazuje možnost investovat maximálně 20 svých čistých aktiv do titulů typu ''Rule 144 A Securities''. Podfond může rovněž investovat do jiných cenných papírů (včetně warrantů na cenné papíry, a to maximálně do výše 10 čistých aktiv podfondu), do nástrojů peněžního trhu, do podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících de cenných papírů a ostatních investičních společností a fondů a do depozit popsaných v kapitole 3 úplného znění prospektu společnosti. Případná celková výše podílů v investičních společnostech a fondech investujících do cenných papírů a ostatních investičních společnostech a fondech nesmí překročit 10 čistých aktiv). Pokud podfond investuje do warrantů na cenné papíry, může čistá účetní hodnota kolísat více než v případě, kdyby fond investoval do podkladových cenných papírů, z důvodu vysoké volatility hodnoty warrantu. Podfond je rovněž oprávněn používat finanční deriváty za účelem realizace investičních cílů, jako například (přičemž tento výčet není úplný): opce a nebo termínované smlouvy na cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, termínované obchody nebo opce na burzovní indexy, termínované obchody, opce a úrokové swapy, výkonnostní swapy, termínované devizové obchody a devizové opce. Rizika spojená s používáním finančních derivátů za jiným účelem než pokrytí a zajištění jsou popsána v generovaných rizicích v Části III bod 2: Investiční rizika: podrobný popis v úplném znění prospektu Lombardní úvěry a operace s výhradou zpětné koupě Podfond se rovněž může zapojit do lombardního úvěrování proti zástavě cenných papírů a do operací s výhradou zpětné koupě. Akcie podfondu nezakládají právo na výplatu úroků ve smyslu ustanovení evropské směrnice 2003/48 z 3. června 2003 o zdanění výnosů z úspor formou výplaty úroků. Rizikový profil podfondu (bližší informace najdete v části III, bod 2, investiční rizika) Vysvětlivky: viz slovníček zde výše Rizikový profil podfondu Vyčíslitelná rizika: Devizové (USD) Nízké Střední Vysoké Tržní > až 25 < 25 (Třída aktiv) Nízké Střední Vysoké Profil standardního investora: Vysvětlivky: viz slovníček zde výše Ostatní rizika (nevyčíslitelná) Rizika spojená s investicemi do finančních derivátů, riziko spojené s prostistranou, riziko spojené s investováním více jak poloviny majetku na emergenčních trzích, riziko nedostatečné likvidnosti Cotation Eval (vypočtený na základě podílu P) Riziko Euro Deviza fondu Nízké Vysoké Minimální horizont let roky Typ fondu Referenční měna Den ocenění Kótování na burze cenných papírů Upisování/ Odkup/ Konverze Přijímání příkazů Termín splatnosti Správce podfondu Investování do akcií Americký dolar (USD). Každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru. Lucemburská burza. Každý pracovní bankovní den před použitelným dnem ocenění do 15,30 hod. (platí pro všechny třídy akcií) Maximálně do 5 pracovních dnů v bankovním sektoru, následujících po použitelném dni ocenění (platí pro všechny třídy akcií) ING Asset Management B.V. Str.18

19 Třídy akcií Třída P Třída X Třída I (vyhrazená pro institucionální investory) Typy akcií Kapitalizační/Dividendové Kapitalizační Kapitalizační Forma akcií Na doručitele a/nebo na jméno Na doručitele a/nebo na jméno Na jméno Minimální upisovaná částka Není požadována Není požadována Není požadována Zlomky akcií Ano 1 Ano Ano Deviza čisté účetní hodnoty USD USD USD Původní cena za úpis Případné dividendy (pouze v případě dividendových akcií) Není požadována V hotovosti, v zásadě splatné do 2 měsíců po konání řádné valné hromady Není požadována bezpř. Původní cena "třídy I" bude čistá účetní hodnota na akcii "třídy P" použitelná při prvním úpisu bezpř. Podílové listy 1, 10, 100 Tituly nejsou k disposici Tituly nejsou k disposici v listinné podobě. v listinné podobě. Emisní poplatek 3 v Belgii Max. 5 Max. 5 Max. 3 v ostatních zemích Max. 5 v ostatních zemích Výstupní poplatek Není požadován Není požadován Není požadován Poplatek za konverzi Není požadován Není požadován Není požadován Obhospodařovatelský poplatek (v čistých aktiv) 1,20 ročně 1,75 ročně 0,65 ročně Historický přehled výkonnosti 2 ING (L) Invest Emerging Markets P kapitalizační USD Fond Index ING (L) Invest Emerging Markets P dividendové Graf není k disposici ING (L) Invest Emerging Markets X kapitalizační Performance annuelle USD Fond 43,38 18,99 25,80 Index 59,15 25,55 25,03 ING (L) Invest Emerging Markets I kapitalizační Ještě není k dispozici 1 Nejsou k disposici v případě listinných akcií na doručitele. 2 Výnosnost dosahovaná v minulosti není referencí do budoucnosti Str.19

20 PODFOND Č. 9 PROSPEKTU ING (L) Invest EMU Equity Úvod Tento podfond byl vytvořen vkladem základního jmění podfondu MU Equity, založeného 29. ledna 1999 investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV) ING Inernational, a to s platností od 20. prosince 2001, a sloučením s podfondem ING (L) Invest Euro, založeným 20. prosince 2001), který ke dni 11. dubna 2003 převzal následující podfondy: ING (L) Invest Portugal (založený 18. srpna 1998), ING (L) Invest Greece (založená 4. května 1998), ING (L) Invest Top 30 Euro (založený 1. února 199), ING (L) Invest Spanish Equity (založený vkladem základního jmění podfondu "Spanish Equity", který vznikl 30. května 2000, SICAV ING International s účinností od 17. prosince Podfondy BBL Invest Italy a BBL Invest Spain byly převzaty 29. září Investiční cíle a politika Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných cenných papírů (do warrantů na cenné papíry maximálně do výše 10 čistých aktiv podfondu a do konvertibilních dluhopisů), emitovaných společnostmi, které jsou etablované, kotované nebo obchodované v jakékoliv členském státu Evropské unie a Hospodářské a měnové unie. Podfond si vyhrazuje možnost investovat maximálně 20 svých čistých aktiv do titulů typu ''Rule 144 A Securities''. Podfond může rovněž investovat do jiných cenných papírů (včetně warrantů na cenné papíry, a to maximálně do výše 10 čistých aktiv podfondu), do nástrojů peněžního trhu, do podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících de cenných papírů a ostatních investičních společností a fondů a do depozit popsaných v kapitole 3 úplného znění prospektu společnosti. Případná celková výše podílů v investičních společnostech a fondech investujících do cenných papírů a ostatních investičních společnostech a fondech nesmí překročit 10 čistých aktiv). Pokud podfond investuje do warrantů na cenné papíry, může čistá účetní hodnota kolísat více než v případě, kdyby fond investoval do podkladových cenných papírů, z důvodu vysoké volatility hodnoty warrantu. Podfond je rovněž oprávněn používat finanční deriváty za účelem realizace investičních cílů, jako například (přičemž tento výčet není úplný): opce a nebo termínované smlouvy na cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, termínované obchody nebo opce na burzovní indexy, termínované obchody, opce a úrokové swapy, výkonnostní swapy, termínované devizové obchody a devizové opce. Rizika spojená s používáním finančních derivátů za jiným účelem než pokrytí a zajištění jsou popsána v generovaných rizicích v Části III bod 2: Investiční rizika: podrobný popis v úplném znění prospektu Lombardní úvěry a operace s výhradou zpětné koupě Podfond se rovněž může zapojit do lombardního úvěrování proti zástavě cenných papírů a do operací s výhradou zpětné koupě. Rizikový profil podfondu (bližší informace najdete v části III, bod 2, investiční rizika) Vysvětlivky: viz slovníček zde výše Rizikový profil podfondu Vyčíslitelná rizika: Devizové (EUR) Nízké Střední Vysoké Tržní > až 25 < 25 (Třída aktiv) Nízké Střední Vysoké Profil standardního investora: Vysvětlivky: viz slovníček zde výše Ostatní rizika (nevyčíslitelná) Riziko spojené s investováním do finančních derivátů, riziko spojené s protistranou Cotation Eval (vycházející z podílu P) Riziko Euro Deviza fondu Nízké Vysoké Minimální horizont déle jak 5 let déle jak 5 let Typ fondu Referenční měna Den ocenění Kótování na burze cenných papírů Upisování/ Odkup/ Konverze Přijímání příkazů Termín splatnosti Správce podfondu Investování do akcií Euro (EUR). Každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru. Lucemburská burza. Každý pracovní bankovní den před použitelným dnem ocenění do 15,30 hod. (platí pro všechny třídy akcií) Maximálně do 5 pracovních dnů v bankovním sektoru, následujících po použitelném dni ocenění (platí pro všechny třídy akcií) ING Asset Management B.V. Str.20

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO 31. ČERVENEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO PROSINEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC ING (L) PATRIMONIAL Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG ZÁŘÍ 2011 SPRÁVA INVESTIC Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG Srpen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Poznámka...4 Slovníček...5 ČÁST I: Základní

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à capital variable (SICAV) Otevřená investiční společnost s variabilním kapitálem KOMPLETNÍ NABÍDKA Luxembourg červenec 2007 Tato nabídka je složena ze tří

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015 NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015 LU Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček... 4 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI....6 I. Stručná prezentace společnosti...6

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Srpen 2008 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A ze srpna 2008 a Přílohou

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

NN (L) Datum prospektu

NN (L) Datum prospektu NN (L) Datum prospektu říjen 2015 Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více