ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ"

Transkript

1 ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Úkol: 1. Zobrazte na kardiomonitoru svoji EKG křivku. 2. Změřte krevní tlak. 3. Změřte kyslíkovou saturaci. Úvod Kardiomonitor je určen k lůžku pacienta na jednotce intenzivní péče, koronární jednotce, intermediární péči, kardiostimulační jednotce a na oddělení ARO. Cílem úlohy je seznámit se s obsluhou a možnostmi monitoru vitálních funkcí ( kardiomonitoru ) LVM 130. Osvojit si měření arteriálního tlaku automatizovanou tonometrií, měření EKG a měření kyslíkové saturace. Získat představu o fyziologických mezích měřených veličin. Elektrokardiografie je metoda, která umožňuje snímání a záznam akčních potenciálů srdečních z povrchu těla. Akční potenciál vzniká při aktivaci buněk svalových vláken myokardu a výsledný potenciál je tvořen součtem potenciálů jednotlivých svalových vláken. Srdeční sval je tedy zdrojem elektrických potenciálů. Průběh změn těchto potenciálů lze na povrchu těla vhodnými elektrodami snímat a po zesílení registrovat. Elektrody pro snímání srdečních potenciálů se přikládají na kůži, na které je nanesena EKG pasta pro snížení přechodového odporu. Elektrody jsou na kůži fixovány buď gumovými manžetami nebo pomocí přísavek. Používají se i samolepící elektrody, případně elektrody z vodivé pryže. Místa, kam elektrody přikládáme, se nazývají svody. Představíme-li si člověka, který upaží, a budou mu přiloženy snímací elektrody na obě zápěstí a kotník levé nohy, vytvoříme rovnostranný trojúhelník, zvaný Einthovenův. Srdce je přibližně v jeho středu. Na obr. 1 je umístění srdce schematicky znázorněno srdeční osou. Svody označujeme jako končetinové a značíme je římskými číslicemi I, II, III. Při EKG vyšetření se přikládají elektrody na končetiny (svody končetinové) a na hrudník (svody hrudní). Obr. 1. Einthovenův trojúhelník, L svod na levé ruce, R svod na pravé ruce; F svod na levé noze; E elektrická osa srdce, vektor definující prostorovou orientaci a velikost potenciálu. Klasické končetinové svody jsou bipolární, zaznamenávají rozdíl potenciálů mezi oběma snímanými místy. Unipolární svody zaznamenávají rozdíl potenciálu ze snímaného místa proti nulovému potenciálu, který vznikne spojením všech tří svodů do jednoho bodu přes odpor 5 kω (Wilsonova svorka) (obr. 2). Svody jsou mezinárodně označovány písmenem V a specifikací příslušné elektrody. Jsou snímány na obou horních končetinách, na levé dolní končetině a na hrudníku, kde jsou zpravidla snímány ze šesti předem daných míst. 1

2 Obr Wilsonova svorka (VL - svod na levé ruce; VR - svod na pravé ruce; VF - svod na levé noze). Hrudní svody zaznamenávají signál z elektrod přiložených přímo nad oblast srdce. Jsou to svody unipolární, potenciál se snímá mezi elektrodami přiloženými na hrudi a nulovou elektrodou. Tento způsob záznamu zavedl Wilson, proto se jim říká svody Wilsonovy. Obr. 3 - Zvětšené Goldbergerovy svody L - svod na levé ruce; R - svod na pravé ruce; F - svod na levé noze; avl - zesílený svod na levé ruce; avr - zesílený svod na pravé ruce; avf - zesílený svod na levé noze. Končetinové unipolární svody mají malou výchylku, a proto Goldberger modifikoval jejich zapojení (obr. 3) a dosáhl zvětšení amplitudy o 50 %. Svody nazývané jako zvětšené unipolární končetinové svody, případně Goldbergerovy svody označujeme av R, av L, av F (a = augment - zvětšit). Svod z jedné končetiny je snímán proti zbývajícím dvěma svodům, které jsou spojeny (např. u av L je levá horní končetina proti spojeným svodům pravé horní a levé dolní končetiny). Potenciální rozdíly jsou však nízké (0,1-1 mv) a je nutno tyto srdeční potenciály zesílit zesilovači sestavenými z integrovaných obvodů, které umožňují miniaturizací a tím i snadnou mobilitu elektrokardiografů. 2

3 Popis EKG křivky (obr.4) Obr. 4 - Křivka fyziologického EKG. Vlna P vzniká depolarizací síní, komplex QRS (elektrofyziologicky komorový soubor) představuje depolarizaci komor. Úsek ST vzniká repolarizací komor, vlna T znamená ukončení repolarizace komor. Původ vlny U je nejasný. Repolarizace síní není na záznamu EKG patrná, je překryta komplexem QRS. S podrobným popisem EKG křivky a jejími změnami v důsledku patologických změn se seznámíte v patologické fyziologii a vnitřním lékařství. Tab. Doba trvání jednotlivých úseků fyziologické EKG křivky úsek křivky vlna P úsek PR komplex QRS doba trvání (s) 0,08 0,2 0,1 úsek ST není konstantní úsek QT 0,35 Hodnocení záznamu EKG Na záznamu EKG se hodnotí rytmus, frekvence, sklon srdeční osy, změny jednotlivých částí srdeční revoluce (tak se nazývá záznam jedné celé srdeční akce). Srdeční rytmus je u normálního záznamu sinusový (vzruch vzniká v sinoatriálním uzlu a udává srdeční rytmus peacemaker ), to znamená, že vlna P předchází v komplex QRS. Není-li rytmus pravidelný, může jít buď o respirační arytmii, nebo může být zcela nepravidelný způsobený fibrilací síní. Existují ještě jiné nepravidelnosti, které je nutné vždy považovat za patologické (extrasystoly, síňokomorové blokády atd). Frekvence. Lze ji vypočítat ze vzdálenosti mezi jednotlivými komorovými soubory a rychlostí pohybujícího se záznamu. 3

4 Sklon srdeční osy se určuje podle směru a výšky souboru QRS v končetinových svodech. Vlna P odpovídá změně potenciálu (depolarizaci) srdečních síní, trvání 0,06 až 0,11 s. Normálně je pozitivní, jen ve III.svodu a V 1,2 může být negativní. Interval PQ trvá 0,12-0,20 s. Měří od počátku vlny P do začátku komorového souboru. Prodloužení intervalu PQ nad 0,20 s je známkou síňokomorové blokády. Soubor (komplex) QRS zvaný komorový je projevem změn potenciálu komor při jejich činnosti. Trvá 0,06-0,10 s. Zvětšení amplitudy QRS jsou interpretovány jako známky hypertrofie komor. Široká a hluboká vlna Q v hrudních svodech je známkou infarktu myokardu a pokud za ní nenásleduje pozitivní vlna R, jde téměř s jistotou o infarkt případně o jizvu po infarktu procházející celou stěnou levé komory (transmurální infarkt nebo fibróza). Prodloužené trvání komorového souboru se zálomy na křivce v některých hrudních svodech ukazují na bloky převodových ramének. Podle specifických tvarů těchto zálomů a výšky QRS se rozlišuje blok pravého nebo levého raménka Tawarova. Úsek ST probíhá za normálních okolností ve stejné výši jako úsek PS (je izoelektrický). Jeho zvýšení může být příznakem zánětu osrdečníku nebo infarktu myokardu v čerstvém stadiu (tzv. Pardeeho vlna). Vlna T je i za fyziologických stavů značně proměnlivá. V hrudních svodech může být i fyziologicky negativní ve V 1-2. Poruchy srdečního rytmu (dysrytmie) Rychlost a pravidelnost srdečního rytmu je dána existencí převodového systému srdečního, který je tvořen sinoatriálním uzlem (Keitův Flackův) z něhož se vzruch šíří Hisovým svazkem do atrioventrikulárního uzlu (Aschoff Tawarův), z něj vycházejí dvě raménka Tawarova - pravé a levé. Ta tvoří ve stěnách komor množství vláken, uskutečňujících podráždění myokardu komor (Purkyňova vlákna). Rychlost srdeční akce (frekvence) je výrazně odlišná u teplokrevných živočichů, největší savci (slon, kůň) mají pomalou srdeční frekvenci (30 40 / min), malí savci (králík, potkan, myš, všichni ptáci) mají rytmus srdce rychlý ( / min). U lidí je průměrná srdeční rychlost 72 / min, existují však široké limity, které kolísají mezi 40 až 100 / min. Novorozenci mají po porodu srdeční frekvenci 120 až 130 / min. Během dětství se frekvence zpomaluje, v pubertě mají dospívající děti okolo 80 / min. U dospělých lidí je rychlost srdeční akce většinou závislá na tělesné konstituci. Atletická konstituce inklinuje k pomalé akci, u dobře trénovaných atletů bývá frekvence okolo / min při tělesném klidu. Při námaze se pulz zrychluje, rovněž při rozrušení a duševním napětí často se vzestupem krevního tlaku. Z praktického i léčebného hlediska lze rozdělit poruchy srdečního rytmu na poruchy srdeční frekvence a poruchy pravidelnosti (arytmie). Tachykardie Jde o zrychlení frekvence srdeční činnosti na více než 100 / min. Pozornost je však třeba věnovat i tzv. urychlené akci kolem 90/ min. Příčiny. Rychlost impulzů v sinoatriálním uzlu je ovlivněna autonomním nervovým systémem. Když vznikne z jakýkoliv důvodů převaha sympatiku nad parasympatikem (n.vagus), srdeční frekvence se zrychlí a naopak při převaze parasympatiku se zpomalí. Sinusová tachykardie nebo pouze urychlení pulzu se objevuje u horečnatých stavů, při námaze, u bolesti, u anémie, srdečních vad, u šoku, tyreotoxikózy nebo po některých lécích (atropin, epinefrin, efedrin). Začátek a konec tachykardie jsou obvykle postupné. 4

5 Paroxysmální supraventrikulární tachykardie je nejčastější záchvatovitou tachykardií. Objevuje se častěji u mladých pacientů s normálním srdcem. EKG vykazuje sinusový rytmus rychlé frekvence. Záchvaty začínají a končí náhle a mohou trvat několik hodin. Flutter síní je fenomén, který se objevuje u nemocných s revmatickým onemocněním srdce, koronární ischemickou chorobou nebo u městnavé vady srdeční. Síňové ektopické (tj. lokalizované mimo sinoatriální uzel) impulzy se objevují při rychlé frekvenci / min s převodem druhého, třetího či čtvrtého impulzu na komoru. Flutter síní často nereaguje na medikamentózní terapii, je ale citlivý na elektrickou kardioverzi. Komorová tachykardie je definována třemi nebo několika za sebou následujícími předčasnými komorovými stahy. Obvyklá frekvence je / min a je téměř pravidelná. Je buď krátkodobá nebo trvalá. Je buď bezpříznaková nebo spojená se synkopou, či s mírnými příznaky porušeného mozkového prokrvení. Je častou komplikací akutního infarktu myokardu nebo dilatační kardiomyopatie. Léčbu je nutno aplikovat bezprostředně po vzniku této tachykardie, objeví-li se závažná hypotenze, srdeční slabost nebo je přítomna angina pectoris. Bradykardie Sinusová bradykardie. Pomalý rytmus pod 40/min. je příznakem některých onemocnění, např. u hypofunkce štítné žlázy (myxedému), u obstrukční žloutenky a někdy provází rekonvalescenci po proběhlé chřipce. Bývá také častým příznakem u nemocí, které zvyšují nitrolební tlak patrně vlivem působení tlaku na jádro bloudivého nervu v podkorových oblastech. Zpomalení pulzu pod shora uvedenou hodnotu lze vyvolat tlakem na karotický sinus nebo tlakem na oční bulby. Zpomalení může být tak významné, že přechodným snížením perfuze mozku může dojít k vazo-vagální synkopě. Pomalý rytmus je příznačný u síňokomorových bloků všech stupňů. Od shora uvedené sinusové bradykardie jej lze odlišit při hospitalizaci pacienta sledováním trvalého záznamu na monitoru případně bez hospitalizace Holterovým přístrojem. Extrémní bradykardie má za následek přeplňování krevní náplně komor v diastole s následným objemovým zvětšováním komorových dutin (preloud). Při dlouhodobém trvání dochází k hypertrofii levé komory srdeční, která však je fyziologickou odpovědí na uvedený fenomén a nepovažuje se za stav ohrožující pacienta. Nepravidelná akce srdeční (arytmie) Fibrilace síní je nejčastější chronickou arytmií. Vyskytuje se u revmatické choroby srdeční, kardiomyopatie s dilatací srdce, hypertenze, koronární choroby srdeční, ale i bez zjevného srdečního onemocnění. Může být také počátečním příznakem u tyreotoxikózy. Často se vyskytuje záchvatovitě (paroxysmálně) než se stane trvalým rytmem. Je charakterizována tím, že chybí aktivní kontrakce levé síně, přispívající k diastolickému plnění komory. Svalstvo levé síně je v neustálém nekoordinovaném pohybu, impulzy ze sinusového uzlu se přenášejí na komoru nepravidelně, komorový myokard odpovídá na převedené podráždění nepravidelně. Kontrakce levé komory nemají vždy stejnou kontrakční odezvu a objem krve vypuzený z komory je nestejný. Tato nestejnost se projeví i při hmatovém vyšetřování pulzu na periferii. Při fyzikálním vyšetření je třeba hmatat pulz na a. radialis a současně poslechem na srdci stanovit centrální akci. Je-li na periferii počet pomalejší než na srdci, jde o tzv. pulzový deficit. Podle charakteru tohoto jevu se označuje fibrilace síní pojmem absolutní arytmie. Rozhodujícím vyšetřením je EKG. Nejčastější komplikací fibrilace síní je možnost tepenné embolizace buď do mozkových nebo periferních tepen. Tato komplikace zdůvodňuje léčebnou snahu o převedení fibrilace na normální rytmus. Prvním opatřením po zjištění fibrilace síní je rychlé převedení komorové odpovědi na pomalejší rytmus. 5

6 Komorové předčasné stahy (komorová extrasystolie) Komorové předčasné stahy, běžně nazývané komorové extrasystoly se objevují při jinak normálním pravidelném sinusovém rytmu bezprostředně po komorové systole. Jejich potenciál zruší následující normální komorový stah a proto se postextrasystolická diastolická pauza prodlužuje. Diastolický objem levé komory se v této pauze zvětšuje a systola je proto silná, projeví se silným úderem na srdci i v periferním pulzu. Pacient ji vnímá jako poskočení srdce. Pokud jsou přítomny extrasystoly při infarktu myokardu nebo hypertenzi či jiné zjištěné vadě srdeční, je nutno je považovat za podezřelý jev poruchy a pokusit se je ovlivnit medikamentózně. V mnoha případech se objevují u lidí zcela zdravých, pak je nutno je považovat spíš za projev vegetativní a léčbu je možno směrovat na léky tlumící vegetativní rozladu. Fibrilace komor Jde o nekoordinované chvění myokardu komor, dostavující se náhle při závažných onemocněních srdce, nejčastěji v akutním stádiu infarktu myokardu. Může se však vyskytnout bez zjevné příčiny. Je nejčastější příčinou náhlé smrti. Srdeční sval není schopen vypudit krev z komory, krevní tlak je neměřitelný, pulz nehmatný. Mozek není zásoben krví a nedostaví-li se jeho zásobení krví do pěti minut, dochází k ireversibilní změně mozkových buněk s následnou mozkovou smrtí. Jedinou nadějí na oživení pacienta je okamžitá resuscitace oběhu a dýchání. Účinná zevní masáž srdce střídavě s dýcháním z úst do úst může odvrátit nenávratné poškození mozku. Proto uvedenou resuscitaci by měla ovládat velká část dospělého obyvatelstva. Časná lékařská pomoc spočívá v pokračování v resuscitaci do příjezdu Rychlé záchranné služby, jejichž vozy jsou vybaveny odpovídající technikou (mimo jiné možností trvalého monitorování postiženého, defibrilátory, stimulátory, dýchacími přístroji, přístroji k měření saturace kyslíkem i dostatečným množstvím kyslíkových bomb). Popis činnosti Monitor LVM 130 slouží k dlouhodobému sledování základních životních funkcí. Elektrokardiogram, kardiostimulace a respirace jsou snímány třemi monitorními elektrodami. Arteriální tlak je periodicky měřen sledováním pulsací v manžetě v rozmezí mezi systolickým a diastolickým tlakem. Kyslíková saturace je odvozena z transparence prstu pro červené světlo (přičemž transparence v proximální infra oblasti slouží jako vztažná). Ze snímaných veličin jsou odvozeny kvazistatické hodnoty (puls, systolický, diastolický a střední tlak, SpO 2, tepová frekvence), detektován artefakt a odvozeny alarmy (bradykardie, tachykardie, apnoe, hypertenze, hypotenze, hypoxie). Alarm je indikován opticky a volitelně akusticky. Z korelace ekg s oxymetrickým pletysmogramem lze srovnáním údajů pulsu (z ekg) a tepové frekvence (z pletysmogramu) určit pulsový deficit (např. hemodynamickou neúčinnost extrasystol). Monitor LVM 130 sleduje následující funkce: EKG s odvozením frekvence a s alarmy bradykardie a tachykardie dechová křivka s odvozením dechové frekvence a s alarmem apnoe oxymetrický pletysmogram s odvozením kyslíkové saturace a s alarmem hypoxie oscilometricky snímaný arteriální tlak s periodickým měřením systolické, diastolické a střední hodnoty, ze které jsou odvozeny alarmy hypotenze a hypertenze 6

7 Příprava k provozu a) Základem monitorování ekg, stimulace a respirace je elektrodový snímací systém. Rozmístění elektrod L, R, N (F) by mělo sledovat příslušnost k jednotlivým končetinám (L=levá ruka, R=pravá ruka, F=levá noha). b) Ke vstupu elektromanometru připojit manžetu, upevněnou na paži pacienta. c) Na prst pacienta (nehet nesmí být lakovaný) nasadit oxysensor a připojit jej ke vstupu oxymetru. Snímač oxymetru má být umístěn na prstu té ruky, na které je manžetou měřen tlak. Při nejvyšší frekvenci měření tlaku je v tomto uspořádání kontrolováno prokrvení končetiny. Základní nastavení monitoru po zapnutí : jednokanálové ekg (po volbě 2. kanálu se zobrazí respirační křivka), rychlost záznamu 25 mm/s, na displeji puls (kardiotachometr). Nejběžnější nastavení ovládacích prvků monitoru LVM 130 pro dospělého pacienta (pokud lékař neurčí jinak): - svod : II - al.resp. : OFF (stlačeno) - freeze : nestlačeno - : OFF (stlačeno) - puls min = 40, puls max = mean min = 70, mean max = SpO 2 min = 95 Na zadní straně přístroje nastavit přepínač maximálního přetlaku v manžetě do polohy adult (dospělý). V praktickém cvičení budete mít k dispozici monitor vitálních funkcí, manžetu pro měření krevního tlaku, EKG tester, snímač oxymetru, 7

8 Obr. 1: Přední panel monitoru vitálních funkcí Obr. 2: Zadní panel monitoru vitálních funkcí 8

9 Postup: 1. Zapněte kardiomonitor centrálním vypínačem na zadním panelu. Zapnutí je indikováno rozsvícením kontrolky na předním panelu. Podle požadavku na rozsah monitorování je možné zapnout příslušné díly pomocí provozních spínačů na předním panelu. Zapnutí je indikováno vlastní funkcí. Provozy jednotlivých dílů jsou funkčně nezávislé. (Zapínání dílů je podmíněno zapnutím hlavního spínače). 2. Zapněte monitor tlačítkem vlevo nahoře na předním panelu. Při zapnutí monitoru ekg-resp se po cca 15s na obrazovce objeví vodorovná linie signálu. 3. Na zadním panelu zvolte typ zobrazení fix 4. Zapojte si EKG elektrody: L levá ruka žlutá, R pravá ruka-červená, N- noha -zelená. 5. Regulátorem CH1 nastavte vhodnou velikost signálu. Nastavte amplitudu QRS komplexů cca 15 mm. Pokud to není možné ani ve svodu II (který má většinou největší QRS komplex), je nutno změnit polohu elektrod. 6. Vyzkoušejte funkci tlačítek 25/12 (změna rychlosti signálu v mm/s) a freeze na předním panelu 7. Do protokolu načrtněte tvar EKG křivky. 8. Změřte krevní tlak na a. brachialis pomocí automatizované tonometrie a vyhodnoťte odchylku při více opakovaných měření. 9. Zapněte blok pro měření tlaku (není-li již zapnut). Elektromanometr je funkčně samostatný. 10. Tlačítky SET lze nastavit časový interval (počet minut) do dalšího měření. Tlačítky alarm aktivujte hlídání mezních stavů v manometru a oxymetru. 11. Interval mezi měřeními nastavte na 2 minuty. 12. Navlékněte manžetu (přiložte stříbrnou značkou orientovanou do loketní jamky). 13. Stiskněte tlačítko Start/Stop. 14. Zaznamenejte naměřené hodnoty ve třech následujících měřeních. 15. Všimněte si, že střední tlak ( mean ) není aritmetickým průměrem systolického a diastolického tlaku. 16. Změřte kyslíkovou saturaci krve. 17. Zapněte blok pro měření tlaku (není-li již zapnut). 18. Vložte prst na snímače oxymetru (správná poloha je na něm naznačena). 19. Pro monitorování pletysmogramu musí být současně zapnuty bloky SpO 2 i ekg-resp. 20. Zaznamenejte hodnotu kyslíkové saturace SpO Sledujte průběh kyslíkové saturace v průběhu pulsu. 9

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

Schémata a animace zpracovalo Servisní středisko pro e-learning na MU

Schémata a animace zpracovalo Servisní středisko pro e-learning na MU Schémata a animace zpracovalo Servisní středisko pro e-learning na MU http://is.muni.cz/stech/ ELEKTROKARDIOGRAFIE 1893 Einthoven zavádí termín elektrokardiogram 1895 Einthoven popisuje pět výchylek -

Více

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka EKG představuje grafický záznam elektrické aktivity, která vzniká při depolarizaci a repolarizaci myokardu a šíří se vodivými tkáněmi těla až k tělesnému povrchu.

Více

ELEKTROKARDIOGRAFIE. ELEKTROKARDIOGRAFIE = metoda umožňující registraci elektrických změn vznikajících činností srdce z povrchu těla.

ELEKTROKARDIOGRAFIE. ELEKTROKARDIOGRAFIE = metoda umožňující registraci elektrických změn vznikajících činností srdce z povrchu těla. ELEKTROKARDIOGRAFIE 1893 Einthoven zavádí termín elektrokardiogram 1895 Einthoven popisuje pět výchylek - P, Q, R, S a T 1902 Einthoven publikuje první elektrokardiogram 1905 Einthoven přenáší elektrokardiogramy

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek, Jan Šimek Fyziologický srdeční rytmus II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Anatomické poznámky Vznik

Více

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Základy EKG Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Elektrokardiografie Poskytuje nám grafický záznam elektrické aktivity srdce Snímání z povrchu těla se provádí z končetin

Více

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka EKG představuje grafický záznam elektrické aktivity, která vzniká při depolarizaci a repolarizaci myokardu a šíří se vodivými tkáněmi těla až k tělesnému povrchu.

Více

MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.

MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D. MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D. RAO LAO AKCE RYTMUS FRQ OSA QRS P QRS QT ST T Patologické změny ARYTMIE Šíření aktivace v pravé a následně levé síni P vlna je zápis splynutí dvou vln Aktivace pravé

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě

Více

Popis EKG. Flu?er síní - akce je často pravidelná a je nález pravidelných jasných fluxerových síňových vlnek.

Popis EKG. Flu?er síní - akce je často pravidelná a je nález pravidelných jasných fluxerových síňových vlnek. Popis EKG 1. Rytmus Sinusový rytmus (SR) - základní rytmus zdravého srdce, charakterizován nálezem vlny P, která v pravidelných intervalech předchází komplex QRS. - vzruchy vznikají v SA uzlu normálně

Více

Jméno Datum Skupina EKG. Jak můžete zjistit z 12 svodového EKG záznamu, že jste přehodili končetinové svody?

Jméno Datum Skupina EKG. Jak můžete zjistit z 12 svodového EKG záznamu, že jste přehodili končetinové svody? 1 Úvod EKG 1.1 Odpovězte na otázky Kolik elektrod se používá u 12 svodového EKG záznamu? Jak můžete zjistit z 12 svodového EKG záznamu, že jste přehodili končetinové svody? Na kterém svodu je při fyziologických

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Jméno Datum Skupina EKG

Jméno Datum Skupina EKG 1 Úvod EKG 1.1 Doplňte do textu Měření EKG slouží k nahrávání.aktivity srdce. Elektrokardiogram zaznamenává depolarizaci a repolarizaci buněk.. (2 slova) Fyziologicky začíná impulz v.. nacházející se v.

Více

EKG se čte snadno, nebo ne?

EKG se čte snadno, nebo ne? BI Praha EKG se čte snadno, nebo ne? MVDr. Alan Kovačevič, DECVIM-CA/kardiologie Veterinární klinika Stommeln, Spolková republika Německo Stručné zopakování EKG-diagnostiky Typické indikační oblasti pro

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

Bioelektromagnetismus. Zdeněk Tošner

Bioelektromagnetismus. Zdeněk Tošner Bioelektromagnetismus Zdeněk Tošner Bioelektromagnetismus Elektrické, elektromagnetické a magnetické jevy odehrávající se v biologických tkáních elektromagnetické vlastnosti tkání chování vzrušivých tkání

Více

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Arytmie 1 Fyziologickým udavatelem (pacemakerem) rytmu je SA uzel SINUSOVÝ rytmus typická křivka EKG http://www.wikiskripta.eu/index.php/projevy_poruch_tvorby_a_veden%c3%ad_vzruchu_na_elektrokardiogramu

Více

FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU

FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU VLASTNOSTI SRDCE SRDEČNÍ REVOLUCE PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ SRDEČNÍ STAH ŘÍZENÍ SRDEČNÍ ČINNOSTI PRŮTOK KRVE JEDNOTLIVÝMI ORGÁNY EKG FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU VLASTNOSTI SRDCE

Více

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická Laboratorní úloha č.6: Elektrokardiogram a vektorkardv diogram Úvod: Elektrokardiografie je velmi jednoduché, neinvazivní vyšetření. Každý stahh srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického

Více

2015/16 ELEKTROKARDIOGRAFIE

2015/16 ELEKTROKARDIOGRAFIE 2015/16 ELEKTROKARDIOGRAFIE Teoretický úvod: Elektrokardiografie je metoda zevní registrace srdečních potenciálů. Změny těchto potenciálů lze na povrchu těla elektrodami snímat a po zesílení registrovat.

Více

Elektrokardiografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrokardiografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrokardiografie X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektrokardiografie základní diagnostická metoda, umožňující snímání a záznam elektrické aktivity

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

KAZUISTIKA 1. Komorové tachykardie. Tachykardie. Únor Jan Šimek 2. interní klinika VFN

KAZUISTIKA 1. Komorové tachykardie. Tachykardie. Únor Jan Šimek 2. interní klinika VFN Tachykardie Komorové tachykardie Jan Šimek 2. interní klinika VFN Definice: zrychlená srdeční aktivita o frekvenci nad 100/min (Tedy QRS komplexy jsou vzdáleny 3 velké čtverce nebo méně) Klinický obraz:

Více

Mobilní lékařské přístroje ve škole

Mobilní lékařské přístroje ve škole Mobilní lékařské přístroje ve škole Bronislav Balek e-mail: bbalek@seznam.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Klíčová slova Biosignál, kardiomonitor, EKG, pulzní

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Komorové tachykardie. Jan Šimek 2. interní klinika VFN. Komorové tachykardie. EKG atributy tachyarytmií. Supraventrikulární tachykardie

Komorové tachykardie. Jan Šimek 2. interní klinika VFN. Komorové tachykardie. EKG atributy tachyarytmií. Supraventrikulární tachykardie Komorové tachykardie EKG atributy tachyarytmií 0. Frekvence 1. Šířka QRS komplexu Tachykardie se štíhlými komplexy (QRS 120ms) Supraventrikulární tachykardie Supraventrikulární tachykardie Jan Šimek 2.

Více

Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek

Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Kardiocentrum VFN EKG Vlny a kmity: P, Q, R, S, T, U PS LS LK R PK P Q S T EKG Komplex: QRS Intervaly:

Více

ARYTMIE. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

ARYTMIE. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK ARYTMIE Ústav patologické fyziologie 1. LF UK DĚLENÍ ARYTMIÍ 1) Lokalizace - supraventrikulární - ventrikulární 2) Tepová frekvence - bradyarytmie < 60/min - tachyarytmie > 100/min 3) Elektrické děje -

Více

Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek

Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Kardiocentrum VFN EKG Vlny a kmity: P, Q, R, S, T, U PS LS LK R PK P Q S T EKG Komplex: QRS Intervaly:

Více

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie EKG VYŠETŘENÍ Ústav patologické fyziologie Převodní systém srdeční SA uzel AV uzel Hisův svazek Tawarova raménka Purkyňova vlákna Monophasic Action Potential (Cardiac Muscle Cell) Monophasic Action Potential

Více

Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG

Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG Kontrolní otázky: 1. Co je to akční potenciál? 2. Vysvětlete pojmy depolarizace a repolarizace srdeční svaloviny. 3. Co vyjadřuje srdeční vektor? 4. Popište převodní

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

(VII.) Palpační vyšetření tepu

(VII.) Palpační vyšetření tepu (V.) Snímání fyziologického signálu ve výukovém systému PowerLab (VII.) Palpační vyšetření tepu Fyziologie I - cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych, Tibor Stračina Fyziologický signál

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podpořeno projektem Materiálně technická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž 1 Hodnocení srdeční práce Hodnocení funkce systoly - ejekční frakce hodnotí funkční výkonnost

Více

EKG PRO SESTRY. Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING

EKG PRO SESTRY. Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka: MUDr. Eliška Sovová, PhD., MBA Autorský kolektiv:

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG)

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Při posuzování 12-ti svodového EKG hodnotíme: 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rytmus Frekvenci Výše kmitů QRS Elektrickou osu Časové intervaly

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Kardiologické dny, 2012

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Kardiologické dny, 2012 Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Kardiologické dny, 2012 Bradykardie Definice bradykardie jsou definovány jako pomalý

Více

Elektrokardiografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrokardiografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrokardiografie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektrokardiografie základní diagnostická metoda, umožňující snímání a záznam elektrické aktivity srdce

Více

6. EKG a periferní oběh.

6. EKG a periferní oběh. 1 6. EKG a periferní oběh. Úvod Srdce představuje dvojité čerpadlo, které čerpá krev v tělovém (systémovém) a plicním řečišti. Rytmická činnost srdce způsobuje pravidelné změny v krevním průtoku. Cílem

Více

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM 6.4.2013 Bradykardie Definice bradykardie jsou definovány jako pomalý komorový rytmus,

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č. 19: Palpitace z důvodu AV nodální re- entry tachykardie 1. Popis případu a anamnéza: 39 letá žena přivezena na příjmovou ambulanci interních klinik manželem pro palpitace spojené s presynkopálním

Více

Stimulace srdečního svalu. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika

Stimulace srdečního svalu. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika Stimulace srdečního svalu Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika Základní typy srdečních stimulací Kardiostimulace je nahrazována porucha rytmické funkce Defibirilace je rušena

Více

Ergometrie. 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. vystavení vyšetřované osoby regulované fyzické práci

Ergometrie. 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. vystavení vyšetřované osoby regulované fyzické práci 1 Úvod Ergometrie 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. Samotné vyšetření se skládá z několika částí: PŘÍPRAVNÁ FÁZE KLIDOVÁ FÁZE ZAHŘÍVACÍ FÁZE ( warm up ) FÁZE ZÁTĚŽE

Více

MUDr. Ondřej Rennét Oddělení urgentní medicíny. 18. Brněnské dny urgentní medicíny.

MUDr. Ondřej Rennét Oddělení urgentní medicíny. 18. Brněnské dny urgentní medicíny. MUDr. Ondřej Rennét Oddělení urgentní medicíny 18. Brněnské dny urgentní medicíny www.fnhk.cz Guidelines Česká kardiologická společnost 2007 European Society of Cardiology 2018 Definice SYNKOPA: Přechodná

Více

Laboratorní úloha č. 8: Polykardiografie

Laboratorní úloha č. 8: Polykardiografie pletys. dech FKG EKG-II. [mv] Laboratorní úloha č. 8: Polykardiografie Úvod: Polykardiografie je současný záznam několika metod sledujících různé projevy srdečního cyklu. Základem jsou elektrokardiografie,

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Komorové arytmie MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol 65let - kuřačka, hypertonička, porucha glc tolerance - IM před 15 lety- bez dispenzarizace??? - v posledních 2 letech

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

Supraventrikulární tachykardie

Supraventrikulární tachykardie Supraventrikulární tachykardie u dětí Jiří Kobr Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 2011 Koncept Definice Klasifikace Patofyziologie Klinické příznaky Diagnostika Akutní léčba Léčba profylaktická

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

Poruchy srdečního rytmu. Autor: Adam Rafaj. Výskyt

Poruchy srdečního rytmu. Autor: Adam Rafaj. Výskyt Poruchy srdečního rytmu Autor: Adam Rafaj Výskyt Poruchy srdečního rytmu (arytmie, dysrytmie) definujeme jako jakoukoliv změnu v oblasti tvorby nebo vedení srdečního vzruchu. Může se projevovat jako zpomalené,

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny Vztah výpočetní techniky a biomedicíny počítač - nástroj pro vývoj nových přístrojů počítač -součást přístrojových systémů počítač - nástroj pro zpracování informací přispívá k metody, techniky a teorie

Více

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů). Krevní tlak - TK Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. Systolický krevní tlak Je hodnota na měřená při srdeční systole ( ). Systolický TK vzniká tlakem vypuzeného

Více

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904. Princip EKG EKG přístroj

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904. Princip EKG EKG přístroj ELEKTROKARDIOGRAFIE OBSAH PŘEDNÁŠKY Historie Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904 Teorie Princip EKG EKG přístroj Praxe Záznam EKG Základní popis EKG TEORIE Orgán srdce Při vyšetření

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rychlost pulzové vlny (XII)

Rychlost pulzové vlny (XII) Rychlost pulzové vlny (XII) Definice pulzové vlny Pulzová vlna vzniká během srdeční revoluce, kdy dochází za systoly k vypuzení krve z levé komory do velkého oběhu. Arteriální systém se s tímto rychle

Více

SRDEČNÍ RYTMUS VE ZDRAVÍ A NEMOCI (PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU)

SRDEČNÍ RYTMUS VE ZDRAVÍ A NEMOCI (PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU) SRDEČNÍ RYTMUS VE ZDRAVÍ A NEMOCI (PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU) Výskyt Poruchy srdečního rytmu jsou jednou patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Nejčastější klinicky významnou poruchou srdečního rytmu

Více

Fetální oběh FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY 27.2.2015

Fetální oběh FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY 27.2.2015 Fetální oběh FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY 2 spojky foramen ovale (síně) krev ze systémového oběhu a pravé síně teče přímo do levé síně, levé komory a do těla spolu s okysličenou krví z placenty zbylá

Více

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu Poruchy srdečního rytmu Chirurgická léčba poruch srdečního rytmu: Co je to arytmie? Obecně lze říci, že se jedná se o poruchu srdečního rytmu, kdy elektrické impulsy, které za normálních okolností vznikají

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Miroslav Solař I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Arytmie v anestezii Poruchy srdečního

Více

2

2 1 2 3 4 5 Sick sinus syndrom (SSS) je relativně častým nálezem u starých lidí. Odpovídá poruchám tvorby vzruchu vsa uzlu. Může se projevovat více způsoby, které se mohou kombinovat a na krátkém EKG obvyklezachytíme

Více

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autor: Jakub Flašík Výskyt Hypertenze je definována jako obtížně léčitelná (rezistentni) tehdy když se nedaří dosáhnou cílových hodnot krevního tlaku (

Více

Patologie na EKG křivce

Patologie na EKG křivce Patologie na EKG křivce EKG pro magistry II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Elektrokardiografie a elektrokardiogram Elektrokardiografie (EKG) je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Jejím

Více

Příloha č. 4 - Technické podmínky k části C - Monitory, defibrilátor a přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky

Příloha č. 4 - Technické podmínky k části C - Monitory, defibrilátor a přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky Příloha č. 4 - Technické podmínky k části C - Monitory, defibrilátor a přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky V souladu s ustanovením 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Arytmie v souvislosti se zástavou oběhu. MUDr. Radovan Turek ARO KNTB Zlín, a.s.

Arytmie v souvislosti se zástavou oběhu. MUDr. Radovan Turek ARO KNTB Zlín, a.s. Arytmie v souvislosti se zástavou oběhu MUDr. Radovan Turek ARO KNTB Zlín, a.s. Obsah Úvod a řetězec přežití Obecná opatření a rozpoznání arytmie EKG opakování Od asystolie po komorovou fibrilaci Léčba

Více

ARYTMIE. Zuzana Charvátová 23. 10. 2015

ARYTMIE. Zuzana Charvátová 23. 10. 2015 ARYTMIE Zuzana Charvátová 23. 10. 2015 ARYTMIE = poruchy srdečního rytmu přítomnost jakéhokoliv srdečního rytmu odlišného od sinusového rytmu ve fyziologickém rozmezí různé spektrum klinické závažnosti

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

Morfologie. realista. trochu komplikovanější, než se zdá.

Morfologie. realista. trochu komplikovanější, než se zdá. Fyziologie srdce Funkce Srdce je pumpa : Funkcí srdce je přečerpávání (pumpování) krve do cévního systému. Protože cévní systém je uzavřený, srdce vytváří klesající tlakový gradient na začátku a na konci

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof MUDr.Jan Horejš Život ohrožující dysrytmie-postup lékaře v PNP Atestační práce Obsah I. Úvod II.

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Matematický model funkce aorty

Matematický model funkce aorty 1 Úvod Matematický model funkce aorty 1.1 Doplňte do textu Setrvačnost krve je příčinnou, proč tepový objem vypuzený během.. ( 2 slova) z levé komory do aorty nezrychlí najednou pohyb veškeré krve v cévách.

Více

Supraventrikulární tachyarytmie. Václav Durdil Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Supraventrikulární tachyarytmie. Václav Durdil Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Supraventrikulární tachyarytmie Václav Durdil Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Definice Supraventrikulární tachyarytmie (=SVT) Porucha srdečního rytmu K udržení je potřeba myokardu síní Frekvence

Více

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací & Regionálním inovační centrum pro elektrotechniku

Více

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Biologické signály X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Biologické signály mají původ v živém organismu jsou vyvolány buď samotnými životními projevy

Více