HOLTEROVSKÉ MONITOROVÁNÍ U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOLTEROVSKÉ MONITOROVÁNÍ U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH"

Transkript

1 HOLTEROVSKÉ MONITOROVÁNÍ U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH H. KUBEŠOVÁ, J. HOLÍK, J. MATÌJOVSKÝ, J. ŠLAPÁK, V. POLCAROVÁ, K. MAZALOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA holterovské monitorování synkopa arytmie sledování krevního tlaku predikce kardiovaskulárních komplikací KEY WORDS Holter monitoring syncope arrhythmia blood pressure monitoring prediction of cardiovascular complications historie, vývoj diagnostika elektrokardiografické změny u seniorů spolupráce nemocného SOUHRN Autoři předkládají přehled indikací holterovského monitorování u starších nemocných i přehled technických limitací provedení tohoto vyšetření v dané věkové kategorii, které potom ovlivňují výtěžnost celé metody. Vycházejí ze známých změn srdeční činnosti přinášených věkem a doplňují interpretační obtíže dlouhodobých EKG-záznamů. Pozornost je věnována prediktivní hodnotě holterovského monitorování z hlediska vývoje kardiovaskulárního postižení. Jsou také rozebrány novější trendy dlouhodobé monitorace z hlediska metodického i technického. ABSTRACT Holter monitoring in geriatric patients. The authors submit the review of Holter monitoring in geriatric patients and the overview of technical limitations of execution of this examination in given age category, which later on influence the recovery factor of the whole method. They keep to the known age-related changes in cardiac activity and they complement it with the interpretation problems in long-term ECG records. The attention is paid to the predictive value of Holter monitoring in term of the development of cardiovascular involvement. There are also analysed the newer trends in long-term monitoring from the methodical and technical points of view. ÚVOD Holterovské monitorování bylo zavedeno do běžné praxe v kardiologii již v 60. letech minulého století s cílem zdokonalit diagnostiku kardiálních poruch očekávaných, avšak opakovaně nezachycených na klidovém jednorázovém EKG. Prostý dlouhodobý záznam byl postupně technicky zdokonalován jak z hlediska kvality snímání, tak i z hlediska vyhodnocení. V současné době je možno snímat záznam vícekanálově s automatickým vyhodnocováním, které však vždy prochází supervizí lékaře k odlišení arteficiálních vlivů. Z hlediska délky záznamu je možno pořídit 24- nebo 48hodinový záznam, při němž vede nemocný souběžně záznamy o svých aktivitách a příslušným tlačítkem přístroje značí výskyt obtíží. Limitací využití tohoto systému u geriatrických nemocných je samozřejmě spolupráce nemocného tedy nezaznačení obtíží či obecně nežádoucí manipulace s přístrojem [17]. Pro arytmie objevující se velmi zřídka je možno použít dlouhodobé monitory umožňující 1 2týdenní monitoraci buď prostřednictvím malého snímače umístěného na hrudník na celou dobu monitorace, nebo prostřednictvím karty se zabudovanými elektrodami, kterou nemocný přiloží na hrudník v okamžiku, kdy pocítí obtíže. Vytočením telefonního čísla centrály a přiložením karty ke sluchátku je možno záznam odeslat k analýze. Pro geriatrické nemocné je opět limitující záležitostí adekvátní manipulace [14]. K dokonalejší diagnostice supraventrikulárních arytmií je nutná spolehlivá detekce a analýza vln P, čehož je možno dosáhnout zavedením jícnové elektrody a záznamem jí pořízeného 24hodinového snímání. Pro diagnostiku velmi zřídka se vyskytujících závažnějších arytmií způsobujících např. synkopy je možno implantovat snímač EKG podkožně v prekordiu. Na diagnostice a zároveň i léčbě maligních arytmií se významně podílí holterovské systémy tedy snímač a paměť jako součást implantabilních kardioverterů. Elektrokardiografické změny, které je možno očekávat u starších nemocných zahrnují postupné snižování voltáže QRS-komplexu, vyšší výskyt ektopických stahů, postupné prodlužování intervalu PQ a QT a posun elektrické osy doleva. Často diagnostikovaný blok pravého Tawarova raménka neznamená zhoršení prognózy staršího nemocného, není-li spojen s klinickými známkami kardiálního onemocnění. 48 ÈES GER REV 2006; 4(1)

2 TAB. 1. PØEHLED INDIKACÍ HOLTEROVSKÉHO MONITOROVÁNÍ. INDIKACE PØEDPOKLÁDANÉ PØÍÈINY KLINICKÉ PROJEVY diagnostika arytmií preexcitace, prolaps mitrální závratě, pády, synkopy, palpitace a/nebo poruch vedení chlopně, syndrom dlouhého QT, kardiomyopatie diagnostika ischemických SSS, poruchy AV-vedení, st.p. IM, bolesti na hrudi, dušnost, změn v klidu i při zátěži angina pectoris, němá ischemie, závratě, pády, synkopy, palpitace a/nebo arytmií a/nebo srdeční selhání poruch vedení diagnostika neadekvátního syndrom bílého pláště, neadekvát- hypertenze záchvatovité bolesti kolísání krevního tlaku ní odpověď na terapii hypertenze, hlavy, flashe, poruchy vizu epizody hypotenze, dysfunkce hypotenze pocity nejistoty, autonomního nervového systému závratě, ospalost, únavnost, chvění, úzkost hodnocení efektu terapeutických opatření antiarytmické terapie, implantace kardiostimulátoru, kardioverteru, ablace, kardiochirurgického výkonu, adekvátní terapie hypertenze THE OVERVIEW OF INDICATIONS FOR HOLTER MONITORING Vůbec nejčastějším nálezem na EKG-záznamu starších nemocných jsou nespecifické změny ST-T-úseku zde je nutno zvažovat možný vliv medikace, zvláště digitalisových preparátů, diuretik, antiarytmik nebo psychoaktivních léků. Pokud však nemocný tyto léky neužívá, a přesto jeho EKG-křivka vykazuje nespecifické změny ST-T navíc spojené s EKG-známkami hypertrofie levé komory, znamená to pro něj vyšší riziko kardiální morbidity a mortality [16]. Na podobném principu jako je holterovské monitorování EKG-záznamu bylo o několik desetiletí později zavedeno i dlouhodobé monitorování hodnot krevního tlaku, protože i v této oblasti byly zjištěny diskrepance mezi hodnotami naměřenými v ordinaci lékaře a např. anamnesticky popisovanou jasnou symptomatologií hypotenze, či naopak symptomů, které by mohly znamenat záchvatovitá zvýšení krevního tlaku. OBECNÉ A GERIATRICKÉ INDIKACE HOLTEROVSKÉHO MONITOROVÁNÍ Indikace dlouhodobé monitorace z obecného pohledu uvádí tab. 1. U geriatrických nemocných je při indikaci holterovského monitorování akcentována stránka včasné diagnostiky příčiny jednoho z nejčastějších problémů, které je nutno řešit u starších nemocných v ambulantních i lůžkových zařízeních, tedy nejrůznějších přechodných slabostí, závratí, prekolapsových stavů či pádů, ale i přechodných poruch orientace či výpadků paměti v rámci mozkové dysfunkce při nízkém minutovém výdeji [9]. To vše svého nositele ohrožuje nevratnými komplikacemi typu zlomenin, ale i větších katastrof v podobě neadekvátního zacházení se spotřebiči, otevřeným ohněm, vodovodními či plynovými uzávěry apod. Dosud ne úplně respektovanou oblastí je vztah mozkových příhod a případných přechodných poruch rytmu či dalších kardiologických patologií jako jejich možných příčin, byť na příjmovém EKG nebyl závažnější nález zachycen. Autoři Wong et al publikovali studii zabývající se nemocnými po mozkové příhodě. Tito nemocní byli vyšetřeni kardiologicky včetně Holterova monitoringu a bylo zjištěno, že zvláště nemocní s prodloužením QT-intervalu vykazovali častěji sníženou variabilitu tepové frekvence, vyšší krevní tlak a hypertrofii levé komory, tedy vyšší riziko úmrtí z kardiálních příčin [21]. Další skupina autorů se snažila objektivizovat pomocí holterovského monitorování vztah indukovatelné paroxyzmální supraventrikulární tachykardie (PSVT) během elektrofyziologického vyšetření a mozkové příhody a srovnávali 3letý vývoj stavu u skupiny 137 nemocných s mozkovou příhodou nejasné etiologie a u skupiny 60 pacientů bez mozkové příhody, ale se známou paroxyzmální supraventrikulární tachykardií. V 1. skupině bylo na počátku sledování zjištěno 20 nemocných (15 %) s indukovatelnou PSVT, z těchto nemocných se u 5 vyvinuly typické spontánní PSVT a 4 museli během doby sledování změny ST-T-úseku vztah mozkových příhod a poruch rytmu dlouhodobé monitorování TK vztah PSVT amozkové příhody specifika indikace u geriatrických nemocných ÈES GER REV 2006; 4(1) 49

3 indikace k vyšetření vliv deprese na variabilitu tepové frekvence možnosti dlouhodobé předpovědi THE OVERVIEW OF THE EXAMINATIONS TO EXPLAIN THE AETIOLOGY OF DIZZINESS, FALLS, PRESYNCOPE AND SYNCOPE CONDITIONS podstoupit terapii ablací pro opakované spontánní paroxyzmy. V této skupině prodělali 2 nemocní další mozkovou příhodu, z toho 1 smrtelnou. Ve 2. skupině se podobné příhody nevyskytly [2]. PROGNOSTICKÉ VYU ITÍ MONITOROVÁNÍ Obecně lze konstatovat, že s narůstajícími zkušenostmi lze holterovské monitorování využívat i k prognostickým odhadům dalšího vývoje stavu nemocných. U nemocných po infarktu myokardu je považována za významný rizikový faktor mortality nízká oscilace tepové frekvence její vyhodnocení mělo vyšší prediktivní hodnotu než elektrofyziologické vyšetření [20]. Další skupina autorů se zabývala nízkou variabilitou tepové frekvence u nemocných po infarktu myokardu v souvislosti s depresí bylo prokázáno, že depresivní nemocní měli významně nižší variabilitu tepové frekvence a také vyšší mortalitu. Deprese byla tedy těmito autory označena jako faktor, který může právě ovlivněním variability tepové frekvence částečně podmiňovat zvýšenou mortalitu nemocných po infarktu myokardu. Autoři navrhují u tohoto typu nemocných zařazení antidepresiv do léčebného schématu [7]. Možnostmi dlouhodobé předpovědi se zabývali švédští autoři Stagmoet al, kteří analyzovali ambulantní zdravotní dokumentaci, záznamy hospitalizací i úmrtí 155 nemocných 15 let po provedeném holterovském monitorování s cílem stanovit prediktivní hodnotu analýzy ST. Všichni nemocní byli v době úvodního monitorování asymptomatičtí, u 1/3 z nich byly nalezeny ST deprese nad 1 mm. Během 15 let sledování se vyskytlo závažné koronární postižení významně častěji právě v této skupině nemocných (39 %) oproti 20% výskytu ve skupině nemocných bez depresí ST v úvodním monitoringu. Na základě výsledků sledování byla stanovena pozitivní prediktivní hodnota holterovského monitorování pro výskyt závažných koronárních příhod 35 %, negativní prediktivní hodnota 80 % [15]. Naproti tomu trvající nejistotu v interpretaci a predikci dalšího vývoje detekované tiché ischemie konstatuje článek Cohna z března Za čtyři desetiletí, po která je syndrom tiché ischemie znám, byla provedena řada studií zaměřených na jeho diagnostiku i terapii a přínos ke zlepšení prognózy nemocných. Z dosavadních zkušeností vyplynul požadavek na stanovení adekvátních screeningových metod a jejich doplnění o zátěžová vyšetření u nemocných s významným výskytem rizikových faktorů ischemické choroby srdeční [4]. VÝTÌ NOST HOLTEROVSKÉHO MONITOROVÁNÍ U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH Jednou z hlavních indikací provedení tohoto vyšetření jsou synkopy, kolapsové stavy, závratě a pády. Příznivá je situace, v níž monitorování přinese výsledek, který může podmiňovat danou klinickou symptomatologii. V opačném případě, tedy při negativním výsledku, je ovšem nutno počítat s obecně známou výtěžností tohoto vyšetření popisovanou mezi 6 20 % u 24hodinového monitorování. Negativní výsledek tedy neznamená, že závažná arytmie není přítomna, pouze se ve sledovaném intervalu neobjevila. Indičtí autoři upozorňují podle výsledků své studie dvou 24hodinových monitorování navazujících na sebe na fakt, že se u celé 1/5 nemocných s negativním záznamem z 1. dne sledování objevila patologie během 2. dne. Významně častější byl tento jev u mužů starších 65 let s presynkopálními či synkopálními stavy [1]. K podstatně povzbudivějším výsledkům dospěli Weber et al, v jejichž sledování 158 geriatrických nemocných vyšetřovaných pro synkopální stavy byla u 61 detekována významná AV-blokáda a u 6 paroxyzmus komorové tachykardie, celkem byl tedy nález v korelaci s klinickým stavem u 43 % vyšetřovaných nemocných [19]. Autoři v tomtéž sdělení předkládají přehled všech vyšetření, která by měla být provedena k objasnění etiologie závratí, pádů, presynkopálních a synkopálních stavů (tab. 2). Oproti tomu studie srovnávající výsledky 24hodinového monitorování ve skupině nemocných s pády se skupinou nemocných neudávajících pády nenalezla významné rozlišující momenty u přibližně stejného procenta nemocných TAB. 2. PØEHLED VYŠETØENÍ K OBJASNÌNÍ ETIOLOGIE ZÁVRATÍ, PÁDÙ, PRESYNKOPÁLNÍCH A SYNKOPÁLNÍCH STAVÙ. kompletní anamnéza včetně objektivizace, fyzikální vyšetření základní laboratorní vyšetření krevní obraz, koagulační parametry, základní biochemické vyšetření, analýza moči RTG-vyšetření orgánů hrudníku 12svodové EKG holterovské monitorování neurologické vyšetření, eventuálně EEG, CT dle ordinace neurologa dopplerovské vyšetření magistrálních mozkových tepen, případně angiografie 50 ÈES GER REV 2006; 4(1)

4 obou skupin byly nalezeny závažné EKG-abnormality (komorové tachykardie, významné pauzy, pokles tepové frekvence pod 30/min, AV-blokáda typu Mobitz II nebo úplná AV-blokáda). Stejně tak se významně nelišil výskyt subjektivních příznaků, jako je dušnost, únavnost, bolest na hrudi, závrať nebo pocit palpitací. Ve skupině pacientů s pády absolvoval 1 nemocný 1 pád během monitorování bez významného nálezu na EKG-záznamu [5]. Dalším aspektem výtěžnosti holterovského monitorování je shoda nálezu abnormního EKG-záznamu se signalizací obtíží nemocným. Některé práce považují právě tento moment za signifikantní výtěžnost vyšetření [14,3], u geriatrických nemocných je však tento aspekt ovlivněn schopností spolupráce, ale také překrytím kardiálních příznaků příznaky mozkové dysfunkce způsobené aktuálně nízkým minutovým výdejem. NOVÌJŠÍ TRENDY DLOUHODOBÉHO MONITOROVÁNÍ Jednou z novějších metod diagnostiky poruch srdečního rytmu je aktuální snímání záznamu v době, kdy nemocný pociťuje daný symptom nejčastěji palpitaci. Studie prováděná na mladší skupině nemocných prokázala jasně efektivnější cestu k záznamu zhotovenému během obtíží nemocného téměř 2násobný počet zachycených záznamů za třetinové náklady [12]. U skupiny geriatrických nemocných však tato metodika opět naráží na limitaci schopnosti spolupráce nemocného. K podobným závěrům dospěli autoři u skupiny nemocných po radiofrekvenční ablaci pro fibrilaci síní při sledování krátkodobých recidiv arytmií. Jako efektivnější metoda detekce recidiv se ukázal transtelefonický záznam ve srovnání s klasickým holterovským monitorováním. Výsledky transtelefonického monitorování sice snížily úspěšnost ablace z 86 na 72 %, zato ale upozornily na to, že absence symptomů nemusí znamenat absenci arytmie polovina nemocných absolvovala nejméně 1 epizodu fibrilace síní asymptomaticky [13]. Dalším zdokonalením je možnost numerické rekonstrukce 12svodového EKG ze signálu získaného původně ze 3 EKG-svodů. Tato rekonstrukce byla prokázána jako velmi přesná [6] Úplnou novinkou v této oblasti je systém mobilní ambulantní telemetrie (Mobile Cardiac Outpatient Telemetry MCOT), která automaticky detekuje závažné arytmie a bezprostředně je odesílá k analýze. Systém tedy nepotřebuje aktivaci samotným nemocným, což by mohlo napomoci eliminovat neschopnost spolupráce právě u geriatrických nemocných. První zkušenosti s tímto systémem byly zveřejněny v dubnu 2005 [8]. Další možností zdokonalení techniky záznamu je využití nyní oblíbených PDA (personal digital assisstant) pro kontinuální záznam EKG i hodnot TK. Zabudováním příslušného modulu se PDA může stát monitorem EKG i krevního tlaku svého nositele se schopností transferu signálu do příslušného centra [22,11]. Pro zlepšení samotného snímání signálu z povrchu tělního jsou navrhovány systémy speciálního oblečení se zabudovanými elektrodami, senzory pro dýchání, pro detekci nárazů a pádů [18,10]. ZÁVÌRY PRO PRAXI 1. U starších nemocných je vhodné volit takové systémy monitorování, které jsou minimálně závislé na schopnosti spolupráce nemocného. 2. Symptomy arytmií mohou být u geriatrických nemocných překryty symptomy způsobenými obecně nízkým minutovým výdejem. 3. Výtěžnost 24hodinového monitorování kolísá, kvalitní diagnostiku je vhodné při trvajícím podezření podpořit dalšími metodami prodloužením monitorace, použitím přesnějších a výtěžnějších metod záznamu. 4. K objasnění příčiny presynkopálních a synkopálních stavů, závratí a pádů je nutno vedle monitoringu provést ještě další vyšetření vylučující jiné než kardiální příčiny. LITERATURA 1. Arya A, Haghjoo M, Khosrawi A et al. Predictors of arrhythmic events during second day monitoring in patients with normal first day Holter recordings. Indian Heart J 2005; 57(3): Brembilla-Perrot B, Blangy H. Prevalence of inducible paroxysmal supraventricular tachycardia during esophageal electrophysiologic study in patients with unexplained stroke. Int J Cardiol (v tisku; dostupno on line: 3. Calaca J, Correia S, Monteiro MR et al. Electrocardiographic symptom-signal correspondence in Holte records. Rev Port Cardiol 1990; 9(10): Cohn PF. Silent myocardial ischemia: recent developments. Curr Atheroscler Rep 2005; 7(2): Davison J, Brady S, Kenny RA. 24-hour ambulatory electrocardiographic monitoring is unhelpful in the investigation of older person with recurrent falls. Age Ageing 2005; 18: Hadzievski L, Bojovic B, Vukcevic V et al. A novel mobile transtelephonic system with synthesized 12 lead ECG. IEEE Trans Inf Technik Biomed 2004; 8(4): personal digital assistant aktuální snímání záznamu transtelefonický záznam mobilní ambulantní telemetrie ÈES GER REV 2006; 4(1) 51

5 7. Hayano J, Domitrovich PP, Jaffe AS. Low heart rate variability and the effect of depression on post-myocardial infarction mortality. Arch Intern Med 2005; 165(13): Joshi AK, Korey PR, Prystowsky EN et al. First experience with Mobile Cardiac Outpatient Telemetry (MCOT) system for the diagnosis and management of caridac arrythmia. Am J Cardiol 2005; 95(7): Kölbel F. Kardiovaskulární systém ve stáří. In: Kalvach Z. Geriatrie, gerontologie. Praha: Grada Publishing Paradiso R, Loriga G, Taccini N. Warable system for vital signs monitoring. Stud Health Technik Inform 2004; 108: Rodriguez J, Goni A, Illarramendi A. Real time classification of Echa on a PDA. IEEE Trans Inf Technik Biomed 2005; 9(1): Scalvini S, Zanelli E, Martinelli G: Cardiac event recording yields more diagnose than 24-hour Holter monitoring in patiens with palpitations. J Telemed Telecare 2005; 11 (Suppl 1): Senatore G, Stanule G, Bertaglia E et al. Role of transtelephonic electrocardiographic monitoring in detecting short-term arrythmia recurrences after radiofraquency ablation in patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2005; 45(6): Sovová E. Holterovské metody monitorování EKG u tachyarytmií. Postgrad Med 2002; 1: Stagmo M, Jull-Moller S, Israelsson B. Fifteen-year risk of major coronary events predicted by Holte STmonitoring in asymptomatic modele-age men. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2005; 12(5): The Merck Manual of Geriatrics. Ch 84. Diagnostic evaluation. sec11/ch84/ch84c.jsp 17. Topinková E, Neuwirt J. Geriatrie pro praktického lékaře. Praha: Grada Publishing Weber JL, Blanc D, Dittmar A et al. Telemonitoring of vital parameters with newly designed biomedical clothing. Stud Health Technik Inform 2004; 108: Weber P, Dvořák R, Manoušek J et al. Bedeutung der Langzeit-EKG-Diagnostik in der Geriatrie. Geriatrie Forschung 1999; 9(3): Wichterle D, Simek J, Camm J et al. Predictive characteristics of holter-based postinfarction risk stratifiers appear superior to electrophysiological testing. Pacing Clin Electrophysiol 2005; 28 (Suppl 1): Wong KY, McSwiggan S, Kennedy NS et al. Spectrum of cardiac abnormalities associated with long QT in stroke survivors. Heart 2005; 91(10): Yang SY, Zhang YH, Bai J et al. Development of a portable ECG and blood pressure monitor based on personal digital assisstant (PDA). Space Med Med Eng 2005; 18(1): do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PROF. MUDR. HANA KUBEŠOVÁ, CSC. 1 MUDR. JOSEF HOLÍK 1 BC. JAN MATÌJOVSKÝ 2 MUDR. JAN ŠLAPÁK 1 MUDR. VLASTA POLCAROVÁ 1 MUDR. KAMILA MAZALOVÁ 1 1 KLINIKA INTERNÍ, GERIATRIE A PRAKTICKÉHO LÉKAØSTVÍ LF MU A FN BRNO 2 RATIOPHARM CZ S.R.O., PRAHA PROF. MUDR. HANA KUBEŠOVÁ, CSC. Promovala na LF MU (v té době UJEP) v Brně (1982). Po promoci působila jako sekundární a starší sekundární lékařka II. interní kliniky FN U sv. Anny v Brně ( ), poté jako vedoucí lékařka JIP II. interní kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (1989) a dále jako odborná asistentka II. interní kliniky tamtéž; v současnosti je přednostkou Kliniky geriatrie, ošetřovatelství a praktického LF MU a FN Brno (od 1999) Získala atestace 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1985, 1991). Obhájila disertační práci na téma Některé komplikace kombinované chemoterapie hematologickoonkologických onemocnění za hospitalizace a v ambulantní péči a získala hodnost CSc. (1992). Habilitovala se prací Některé aspekty podpůrné péče v průběhu neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami (1997) a posléze byla jmenována profesorkou na LF MU (2003). Hlavními oblastmi jejího profesního zájmu je vnitřní lékařství, geriatrie, praktického lékařství, ošetřovatelství, podpůrné péče v onkologii a metody pregraduální výuky. Je členkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně, Společnosti parenterální a enterální výživy, Hematologické společnosti, European Organization for Research and Treatment of Cancer, International Antimicrobial Therapy Cooperative Group, European Academy of Teachers (EURACT), WONCA World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physician. 52 ÈES GER REV 2006; 4(1)

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Vlastimil Doupal I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SYNKOPA Synkopa je definována jako náhlá, krátkodobá ztráta vědomí a posturálního tonu, s následnou

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ D. HRNÈIARIKOVÁ, B. JURAŠKOVÁ, P. KLEMERA, Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA antropometrické vyšetření obvod paže kožní řasa nad tricepsem dynamometrie

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012 Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012 Jaromír Hradec, Miloš Táborský. František Toušek, Hana Skalická

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu synkopy

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu synkopy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu synkopy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku a léèbu synkopy J. Kautzner za výbor Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci při ČKS OBSAH 1 Definice synkopy

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Prof MUDr Josef Kautzner, CSc Klinika kardiologie IKEM, Praha

Prof MUDr Josef Kautzner, CSc Klinika kardiologie IKEM, Praha Prof MUDr Josef Kautzner, CSc Klinika kardiologie IKEM, Praha joka@medicon.cz www.ikem.cz Definice Přechodná ztráta vědomí v důsledku krátkodobé globální mozkové hypoperfuze, charakterizovaná náhlým začátkem,

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody:

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody: Cost effectiveness of coronary angiography and calcium scoring using CT and stress MRI for diagnosis of coronary artery disease Marc Dewey Bernd Hamm (2006) Jakub Vacek Nákladová efektivita Cíl: porovnání

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství NESTANDARDNÍ HODNOTY TLAKU KRVE U DĚTÍ JAKO RIZIKO VZNIKU KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ Non-standard values of the blood pressure in children as a risk of origination of cardiovascular disease Dita Nováková,

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku

Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku Autoři: Niedobová E., Zemčáková A., Školitelé: Štětka

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Informační karta pro pacientku

Informační karta pro pacientku Informační karta pro pacientku Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných Jiří Kettner Výskyt a mortalita chronického srdečního selhání Rose, Gelijns, Moskowitz, et al. NEJM. 345:1435-43, 2001. Rogers,

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades

Více

Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců

Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. Doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN

Více

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 2. 2007 2 Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005 Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Souhrn V posledních

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Tabulka 1. Lownova klasifikace komorových extrasystol. Stupeň Typ komorové extrasystoly (KES) 0 žádné KES

Tabulka 1. Lownova klasifikace komorových extrasystol. Stupeň Typ komorové extrasystoly (KES) 0 žádné KES KDY LÉČIT KOMOROVÉ EXTRASYSTOLY doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. I. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Přehled znalostí o komorové extrasystolii obsahuje v základní části definici, klasifikaci a výskyt komorové

Více

BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE

BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE Ing. Lukáš Roubík NTMC, Lékařská fakulta UPOL I. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc 6. 5. 2015 Bezpečnost digitální transformace zdravotnictví

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Sviták R. 1, Jáchim P. 1, Pečenková E. 2, Sloup P. 2, Karásek J. 3 1 ZZS Plzeňského kraje, 2 OIT KÚPK, 3 OZDR

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Sameš M., Vachata P, Bartoš R., Humhej I., Pavlov V, Derner M Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice, Universita J.E.Purkyně, Ústí nad

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Současné možnosti telemedicíny v kardiologii

Současné možnosti telemedicíny v kardiologii Současné možnosti telemedicíny v kardiologii Miloš Táborský, Lukáš Roubík 20. 11. 2014 Agenda Definice a oblasti klinického uplatnění Telemedicíny Telemedicína v kardiologii Současné postavení Telemedicíny

Více

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ ARK 1.LF UK a TN Praha ARYTMIE poruchy srdečního rytmu veškeré srdeční rytmy, které se odlišují od sinusového rytmu ARYTMIE Z klinického hlediska dvě základní skupiny : - tachyarytmie

Více