VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)"

Transkript

1 Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/ VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov subjektu verejnej správy Právna forma Sídlo Ulica a číslo PSČ Názov obce Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu ová adresa Zostavený dňa: Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:

2 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) Aktivované náklady na vývoj a oceniteľné práva Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 012, (07X, 09X) (095A) Iný dlhodobý nehmotný majetok 013, 018, (07X, 09X) nehmotného majetku (093) 06 Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r. 15) 07 Pozemky (092A) 08 Pestovateľské celky trvalých porastov (085, 092A) 09 Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov 032, (092A) 10 Stavby (081, 092A) 11 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (082, 092A) 12 Dopravné prostriedky (083, 092A) 13 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 14 Iný dlhodobý hmotný majetok hmotného majetku Dlhodobý finančný majetok (r. 17 až r. 21) 22 Zásoby Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky Ostatný dlhodobý finančný majetok finančného majetku (095A) 026, 028, (08X, 09X) (094) 061, 062, (096A) (096A) 066, (096A) (096A) (096A) skupina 11, 12, 13 - (19X)

3 376 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 24 až r. 30) Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku 30 Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 31 Pohľadávky (r. 32 až r. 42) , 358, Odberatelia (391A) 33 Zmenky na inkaso (391A) Poskytnuté prevádzkové preddavky Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia (391A) 313, (391A) (391A) (391A) 336, 341, 342, 343, 345 -(391A) 39 Pohľadávky z nájmu (391A) Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení 42 Ostatné pohľadávky 373A, (391A) 369, 371A, 372A, 396A - (391A) 315, 316, 318, 335, (391A)

4 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 377 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto 43 Finančné účty (r. 44 až r. 51) 44 Pokladnica a ceniny 211, 213, 45 Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 221A +/- 261 jeden rok 46 Výdavkový rozpočtový účet Príjmový rozpočtový účet Účty štátnej pokladnice skupina Majetkové cenné papiere 251, 257A - (291A) 50 Dlhové cenné papiere Obstaranie krátkodobého finančného majetku Návratné finančné výpomoci (r r. 54) Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy 253, 256, 257A - (291A) (291A) 271A, 272A, 274A, 275A - (291A) 271A, 274A, 275A, 277A - (291A) 55 Časové rozlíšenie 381, 382, Účet štátnych rozpočtových príjmov Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice Vybrané aktíva spolu (r r r r r r r r r r r. 57) 224 skupina 20

5 378 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Rezervy 451, 459, Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 61 až r. 67) Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej , 358, 359 správy 68 Záväzky (r.69ažr.73+r.76+r.79+r.82ažr.86) 69 Dlhodobé zmenky na úhradu 478A 70 Krátkodobé zmenky na úhradu 322, 478A 71 Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie 373A, Vydané dlhopisy dlhodobé 473A (-255A) 73 Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, v tom: krátkodobé 75 dlhodobé 76 Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 78 dlhodobé 79 Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 81 dlhodobé 82 Záväzky voči zamestnancom 331, Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Záväzky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení 336, 341, 342, 343, , 371A, 372A, 396A

6 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 379 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Ostatné záväzky 325, 379, 472, v tom: krátkodobé 88 dlhodobé 89 Bankové úvery a výpomoci (r. 90 až r. 94) 90 Bankové úvery dlhodobé 461A, 91 Bežné bankové úvery 461A, 221A, 231, 232, 92 Vydané dlhopisy krátkodobé 473A, 241 (-255A) 93 Krátkodobé finančné výpomoci Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy 95 Časové rozlíšenie (r r. 97) Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období Účet štátnych rozpočtových výdavkov Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice Vybrané pasíva spolu (r r r r r r r. 99) skupina 20

7 380 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/ Za subjekt verejnej správy, ktorým je Fond národného majetku Slovenskej republiky Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto 01 Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) 02 Oceniteľné práva (074) 03 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 04 Iný dlhodobý nehmotný majetok 05 nehmotného majetku X, 013, (07X) Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r r. 12 až r. 14) 07 Pozemky Umelecké diela a zbierky Stavby (081) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z toho: dopravné prostriedky (082) 12 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok Iný dlhodobý hmotný majetok 02X, (08X) hmotného majetku Dlhodobý finančný majetok (r. 16 až r. 21) Podielové cenné papiere a podiely 061, 062, Dlhové cenné papiere Ostatné pôžičky 067A Ostatný dlhodobý finančný majetok Majetok fondu a prenajatý majetok fondu Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok a obstaranie dlhodobého finančného majetku 067A, 069, 06X 064, , Pohľadávky (r. 23 až r. 30) 23 Odberatelia 311, 31X 24 Zmenky na inkaso Poskytnuté prevádzkové preddavky 314

8 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 381 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto 26 Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky 313, 375 z vydaných dlhopisov 27 Pohľadávky z privatizácie Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia 336, 341, 342, 345, 29 Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené 373A, 376 opcie 30 Ostatné pohľadávky 316, 378, 335, 33X 31 Finančné účty (r. 32 až r. 36) 32 Pokladnica a ceniny 211, 213, 21X 33 Bankové účty 34 Majetkové cenné papiere a krátkodobé cenné papiere a podiely na privatizáciu 35 Dlhové cenné papiere Obstaranie krátkodobého finančného majetku Vybrané aktíva spolu (r r r r r. 31) 221A, 222 +/ , 257A, 25X 253, 256,257A, 25X 259

9 382 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Rezervy 323, 32X, 451, 459, 45X 39 Záväzky (r. 40 až r r r r. 53 až r. 56) 40 Dlhodobé zmenky na úhradu 478A 41 Krátkodobé zmenky na úhradu 322, 478A 42 Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie 373A, Vydané dlhopisy dlhodobé 473A 44 Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 45 v tom: krátkodobé 46 dlhodobé 321, 326, Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 49 dlhodobé 50 Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 52 dlhodobé 53 Záväzky voči zamestnancom 331, 333, 33X, 479A 54 Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia 336, 341, 342, 345, 34X, 479A 55 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Ostatné záväzky 325, 379, 472, 479A, 47X 57 v tom: krátkodobé 58 dlhodobé 59 Bankové úvery a výpomoci (r. 60 až r. 63) 60 Bankové úvery dlhodobé 461A, 46XA 61 Bežné bankové úvery 221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA 62 Vydané dlhopisy krátkodobé 241, 473A 63 Krátkodobé finančné výpomoci 249, 24X 64 Vybrané pasíva spolu (r.38+r.39+r.59)

10 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, verejné vysoké školy, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rozhlas a televízia Slovenska a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu 10) Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti a oceniteľné práva Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 04 Iný dlhodobý nehmotný majetok 05 nehmotného majetku 06 Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r. 15) 07 Pozemky , (07X, 091A) (095A) 013, 018, (07X, 091A) (093) 08 Pestovateľské celky trvalých porastov (085, 092A) 09 Umelecké diela a zbierky Stavby (081, 092A) 11 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (082, 092A) 12 Dopravné prostriedky (083, 092A) 13 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 14 Iný dlhodobý hmotný majetok 15 hmotného majetku (095A) 026, 028, (08X, 092A) (094) 16 Dlhodobý finančný majetok (r. 17 až r. 21) 17 Podielové cenné papiere a podiely 061, (096A) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky Ostatný dlhodobý finančný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok a obstaranie dlhodobého finančného majetku (096A) 066, (096A) (096A) 053, (096A)

11 384 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto 22 Zásoby skupina 11, 12, 13 - (19X) 23 Pohľadávky (r. 24 až r. 32) 24 Odberatelia (391A) 25 Zmenky na inkaso (391A) 26 Poskytnuté prevádzkové preddavky (391A) Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia Pohľadávky z pevných termínových operácií Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy 313, (391A) 336, 341, 342, 343, A - (391A) 346, Pohľadávky voči účastníkom združení, spojovací účet pri 358, (391A) združení 32 Ostatné pohľadávky 315, 335, (391A) 33 Finančné účty (r. 34 až r. 38) 34 Pokladnica a ceniny 211, Bankové účty 221 +/ Majetkové cenné papiere 251, 257A - (291A) 37 Dlhové cenné papiere 253, 255, 256, 257A - (291A) 38 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (291A) 39 Účty časového rozlíšenia 381, Vybrané aktíva spolu (r r r r r r r. 39)

12 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 385 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Rezervy 323, 451, Záväzky (r. 43 až r r r r. 56 až r. 61) 43 Dlhodobé zmenky na úhradu Krátkodobé zmenky na úhradu Záväzky z pevných termínových operácií 373A 46 Vydané dlhopisy dlhodobé Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, v tom: krátkodobé 49 dlhodobé 50 Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 52 dlhodobé 53 Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 55 dlhodobé 56 Záväzky voči zamestnancom 331, Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 336, 341, 342, 343, , Záväzky voči účastníkom združení, spojovací účet pri združení 368, Ostatné záväzky 325, 379, 472, v tom: krátkodobé 63 dlhodobé 64 Bankové úvery a výpomoci (r. 65 až r. 68) 65 Dlhodobé bankové úvery 461A 66 Bežné bankové úvery 231, 232, 461A 67 Vydané dlhopisy krátkodobé Krátkodobé finančné výpomoci Časové rozlíšenie 383, Vybrané pasíva spolu (r r r r. 69) 10) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 601/2007 Z. z.).

13 386 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/ Za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Dlhodobý nehmotný majetok 01 (r. 02 až r. 05) 02 Oceniteľné práva (074, 091A) Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok Iný dlhodobý nehmotný majetok nehmotného majetku Dlhodobý hmotný majetok 06 (r. 07 až r. 14) 07 Pozemky Umelecké diela a zbierky (095A) 013, 018, (07X, 091A) (093) 09 Stavby (081, 092A) 10 Stroje, prístroje a zariadenia (082, 092A) 11 Dopravné prostriedky (083, 092A) 12 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 13 Iný dlhodobý hmotný majetok hmotného majetku Dlhodobý finančný majetok (r. 16 až r. 20) Podielové cenné papiere a vklady (095A) 028, (08X, 092A) (094) 061, 062 Dlhové cenné papiere držané (096A) do splatnosti 18 Ostatné pôžičky (096A) 19 Ostatný dlhodobý finančný majetok (096A) (096A) finančného majetku 21 Zásoby skupina 11, 13 - (19X) 22 Pohľadávky (r. 23 až r. 31) 23 Odberatelia (391A) 24 Zmenky na inkaso (391A) 25 Poskytnuté prevádzkové preddavky (391A)

14 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 387 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Pohľadávky za eskontované cenné papiere Na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (391A) (391A) 336, 341, 342, 343, (391A) Pohľadávky voči združeniu, spojovací účet pri združení 358, (391A) 31 Ostatné pohľadávky 315, 335, (391A) 32 Finančné účty (r. 33 až r. 36) 33 Pokladnica a ceniny 211, Bankové účty 221 +/ Dlhové cenné papiere 251, 253 Obstaranie krátkodobého finančného majetku 37 Prechodné účty aktív 381, Vybrané aktíva spolu (r r r r r r r. 37)

15 388 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Rezervy 323, Záväzky (r. 41 až r r r r. 53 až r. 60) 41 Návratná finančná výpomoc Dlhodobé zmenky na úhradu Krátkodobé zmenky na úhradu Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, v tom: krátkodobé 46 dlhodobé 47 Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 49 dlhodobé 50 Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 52 dlhodobé 53 Záväzky voči zamestnancom 331, Záväzky z poistných vzťahov Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov , 341, 342, 343, Záväzky voči združeniu, spojovací účet pri združení 368, Ostatné záväzky 325, 379, 956, v tom: krátkodobé 62 dlhodobé 63 Bankové úvery a výpomoci (r. 64 až r. 66) 64 Dlhodobé bankové úvery 951A 65 Bežné bankové úvery 231, 232, 951A 66 Krátkodobé finančné výpomoci Prechodné účty pasív 383, Vybrané pasíva spolu (r r r r. 67)

16 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenská konsolidačná, a. s., RTVS, s. r. o a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu 11) Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) Aktivované náklady na vývoj, oceniteľné práva a goodwill Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 04 Iný dlhodobý nehmotný majetok 05 nehmotného majetku 012, 014, (07X, 091A) (095A) 013, 01X, (07X, 091A) (093) Dlhodobý hmotný majetok 06 (r. 07 až r r. 13 až r. 16) 07 Pozemky (092A) 08 Pestovateľské celky trvalých porastov (085, 092A) 09 Umelecké diela a zbierky Stavby (081, 092A) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z toho: dopravné prostriedky Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 14 Iný hmotný majetok hmotného majetku Opravná položka k nadobudnutému majetku Dlhodobý finančný majetok (r. 18 až r. 22) (082, 092A) (095A) 026, 029, 02X - (08X, 092A) (094) +/- 097 (+/- 098) 18 Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere 061, 062, (096A) a podiely 19 Dlhové cenné papiere (096A) Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok, obstaranie dlhodobého finančného majetku 066, 067, 06XA - (096A) 053, (09X) 11) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

17 390 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto 22 Ostatný dlhodobý finančný majetok 069, 06XA - (096A) 23 Zásoby skupina 11, 12, 13 - (19X) 24 Pohľadávky (r. 25 až r. 35) 25 Odberatelia 311, 31X - (391A) 26 Zmenky na inkaso (391A) Poskytnuté prevádzkové preddavky Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia 314A - (391A) 313, (391A) 336, 341, 342, 343, 345, 481A - (391A) 30 Dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie 346, (391A) 31 Pohľadávky z nájmu (391A) Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie Pohľadávky voči účastníkom združenia, spojovací účet pri združení Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku, pohľadávky voči spoločníkom a členom, pohľadávky z predaja podniku 373A, (391A) 358, 398A - (391A) 351, 354, 355, 35X, (391A) 35 Ostatné pohľadávky 315, 335, 33X, (391A) 36 Finančné účty (r. 37 až r. 41) 37 Pokladnica a ceniny 211, 213, 21X, 38 Bankové účty 221A, 22X +/ Majetkové cenné papiere 40 Dlhové cenné papiere 41 Obstaranie krátkodobého finančného majetku 251, 257A, 25XA - (291A, 29X) 253, 256, 257A, 25XA - (291A, 29X) 259, 314A - (291A, 391A) 42 Časové rozlíšenie 381, 382, Vybrané aktíva spolu (r r r r r r r. 42)

18 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 391 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Rezervy 45 Záväzky (r. 46 až r r r r. 59 až r. 65) 46 Dlhodobé zmenky na úhradu 478A 47 Krátkodobé zmenky na úhradu 322, 478A 32X, 323, 45X, 451, Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie 373A, Vydané dlhopisy dlhodobé 473A - (255A) 50 Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, v tom: krátkodobé 52 dlhodobé 53 Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 55 dlhodobé 56 Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 58 dlhodobé 59 Záväzky voči zamestnancom 331, 333, 33X, 479A Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia Dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Záväzky voči účastníkom združenia, spojovací účet pri združení Záväzky v rámci konsolidovaného celku, záväzky voči spoločníkom a členom, záväzky z kúpy podniku 65 Ostatné záväzky 66 v tom: krátkodobé 67 dlhodobé 336, 341, 342, 343, 345, 481A 346, 347, 34X , 398A 361, 364, 365, 366, 36X, 372, 471, 47XA 325, 32X, 379, 472, 479, 47XA 68 Bankové úvery a výpomoci (r. 69 až r. 72) 69 Bankové úvery dlhodobé 461A, 46XA 70 Bežné bankové úvery 221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA 71 Vydané dlhopisy krátkodobé 241, 473A - (255A) 72 Krátkodobé finančné výpomoci 249, 24X 73 Časové rozlíšenie 383, Vybrané pasíva spolu (r r r r. 73)

19 392 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN V stĺpci b v oboch častiach výkazu sa uvádzajú názvy syntetických účtov podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy, napríklad podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/016786/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov. V tých riadkoch výkazu, v ktorých sa uvádzajú hodnoty viacerých syntetických účtov, sa používa označenie,,ostatné alebo,,iné, napríklad iný dlhodobý nehmotný majetok. 2. V stĺpci c v oboch častiach výkazu sa uvádzajú čísla syntetických účtov a analytických účtov k príslušným syntetickým účtom podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy. Označenie účtu písmenom A vyjadruje, že ide o analytický účet, označenie účtu písmenom X vyjadruje, že ide o účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky. 3. Za znamienkom mínus (-) sú vo výkaze uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2. Údaje o oprávkach a opravných položkách sa vykazujú kladnou hodnotou. 4. V stĺpcoch 4 a 6 výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných konečných zostatkoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy obdobia. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa tieto údaje zhodujú s údajmi uvedenými v riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej obdobia. Pri ostatných subjektoch verejnej správy sa údaje v stĺpci 4 a 6 výkazu rovnajú údajom vo finančnom výkaze predloženom za 4. štvrťrok obdobia. 5. V stĺpcoch 1, 2 a 5 výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných zostatkoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a rozpočtového roka. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa uvedú údaje k 31. marcu, 30. júnu a 30. septembru; údaje rozpočtového roka sa predložia vo forme účtovného výkazu súvaha z ročnej účtovnej závierky. V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcami 1 a Údaje v sumárnych riadkoch sa určia ako výsledok algoritmu uvedeného v konkrétnom riadku. Použité skratky IČO identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky PSČ poštové smerovacie číslo Č. r. číslo riadku výkazu

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>>

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>> 9/2012 PROBLEMATIKA Účtovnícka 47. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 1/2009 PROBLEMATIKA Štátne výkazníctvo 1. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B.

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B. Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r2+r1+r23 súčet r3 až r9 1 21872 92118 1 179 854 1 28 568 2 528 4623 45 1 116 Nehmotné výsledky výskumu

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

Základné ustanovenia. 2 Súvaha

Základné ustanovenia. 2 Súvaha OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli:

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: Obec Danišovce Danišovce 33, 053 22 Odorín Záverečný účet obce Danišovce 2013 Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: 04.06.2014 Úvod Obec Danišovce je samostatný územný samosprávny a správny

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

obce Kamenná Poruba za rok 2014

obce Kamenná Poruba za rok 2014 Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T obce Kamenná Poruba za rok 2014 V Kamennej Porube dňa 22.1.2015 1 Záverečný účet obce za rok 20143 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zmeny v zákone o účtovníctve z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na euro

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zmeny v zákone o účtovníctve z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na euro Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č.198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z.,

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta SPRÁVA č. 10/2014 o výsledku následnej finančnej kontroly Správa je predkladaná v zmysle 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia

Více

OBEC PODLUŽANY Podlužany č. 72

OBEC PODLUŽANY Podlužany č. 72 OBEC PODLUŽANY 956 52 Podlužany č. 72 N Á V R H Z Á V E R E Č N É H O Ú Č T U O B C E P O D L U Ž A N Y Z A R O K 2 0 1 5 Predkladá: Ing. Pavel Miksa Zverejnené: 03.06.2016 Podlužany, 03.06.2016 V zmysle

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Predkladá : Gabriel PARTI, starosta obce Spracoval: Ing. Katarína Zsebiková V Hrušove dňa 16.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.05.2016

Více

410 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

410 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 410 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 11/2007 55 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15 novembra 2007 k postupu pri aplikácii 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. : Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Obec Velatice

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Obec Velatice ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00488364 Název: Obec Velatice Sestavená k

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k

Více

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013 HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA VEĽKÝ ŠARIŠ Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013 V zmysle 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám odborné stanovisko k návrhu

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH 1. Úvod 2. Vymedzenie konsolidovaného celku 3. Základné údaje 4. Použité metódy konsolidácie 5. Postup pri konsolidácii

Více

Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA. Politická strana SMER sociálna demokracia HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY

VÝROČNÁ SPRÁVA. Politická strana SMER sociálna demokracia HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY Súmračná 25, 821 02 Bratislava, Tel/Fax: 02 / 4342 6297 Zapísaná v registri politických strán MV SR pod č. 203/2-99/05662, IČO: 31801242 VÝROČNÁ SPRÁVA HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY 2014 Politická

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2016 IČO: 252093 Název: Obec Borkovice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00256731 Název: Město Kasejovice Sestavená

Více

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 z dvoch hľadísk:

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 z dvoch hľadísk: STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓR A K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE BZOVÍK ZA ROK 2013 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr.

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00282481 Název: Město Rosice NS: 00282481 Nákladové

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2013 IČO: 00298450 Název: Městys Suchdol nad Odrou Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

27 Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008

27 Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 čiastka 41/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 27/2008 1175 27 Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00278360 Název: Město Trutnov UCS: 00278360 Město Trutnov

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj NS: 70890692 Moravskoslezský

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75009455 Název: Svazek obcí Nové Syrovice

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: Název: Obec Makov

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: Název: Obec Makov ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00637238 Název: Obec Makov Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00378232 Název: Obec Nimpšov Sestavená k rozvahovému

Více

Cash flow od roka 2015 nepriama metóda

Cash flow od roka 2015 nepriama metóda Cash flow od roka 2015 nepriama metóda V programe je zapracovaný Cash Flow (CF) s nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti. Pri nepriamej metóde sa vychádza z výsledku hospodárenia

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21.03.2016 Návrh záverečného

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: Název: obec Roudná

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: Název: obec Roudná ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 00252816 Název: obec Roudná Sestavená k rozvahovému

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 71223495 Název: Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 673226 Název: Obec Líšný Sestavená k rozvahovému

Více

OPATRENIE č.9 Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku.

OPATRENIE č.9 Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku. OPATRENIE č.9 Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku. Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Obec Dubicko

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Obec Dubicko ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302538 Název: Obec Dubicko Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 69980993 Název: Svazek pro plynofikaci obcí

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2012 IČO: Název: Město Frýdlant

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2012 IČO: Název: Město Frýdlant ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2012 IČO: 00262781 Název: Město Frýdlant Sestavená k

Více

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s.... 3 Majetkové účasti OFZ, a. s.... 4 Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát...

Více

ROZVAHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Město Jičín. NS: Město Jičín

ROZVAHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Město Jičín. NS: Město Jičín ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00271632 Název: Město Jičín NS: 00271632 Město Jičín

Více

Licence: DPTC XCRGURXA / RYA ( / )

Licence: DPTC XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 06 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj UCS: 70890692 Moravskoslezský

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec Sestavená k rozvahovému

Více

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bernolákovo k záverečnému účtu obce za rok 2014.

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bernolákovo k záverečnému účtu obce za rok 2014. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bernolákovo k záverečnému účtu obce za rok 2014. Stanovisko k záverečnému účtu Obce Bernolákovo predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu v súlade s 18 f ods.

Více

Licence: KULB XCRGURUA / RUA2 ( :56 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: KULB XCRGURUA / RUA2 ( :56 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2010 IČO: 70891508 Název: Liberecký kraj Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: DP7X XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

23 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 4. novembra o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

23 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 4. novembra o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely 700 Vestník NBS opatrenie NBS č. 23/2008 čiastka 35/2008 23 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60803029 Název: DSO Verovany,Dub,Charvaty

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podyjí

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podyjí ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Čistší

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 06 / 2016 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00291471 Město Uherské Hradiště Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více