STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s."

Transkript

1 STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Resonanční pila, a.s. 2. Sídlo společnosti: Chlumec nad Cidlinou. 3. Pokud je v těchto stanovách uvedena pouze společnost, je tím míněna společnost dle odst. 1 tohoto článku. 4. Společnost byla založena na dobu neurčitou. Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem podnikání / činnosti společnosti: A. ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI Skupina 101 Kovy a kovové výrobky Nástrojářství Skupina 111 Dřevařská výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků Truhlářství Skupina 113 Stavebnictví Tesařství Montáž suchých staveb B. ŽIVNOSTI VOLNÉ Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1-3 Živnostenského zákona C. VÁZANÉ ŽIVNOSTI D. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI Skupina 314 Ostatní Obor 1. Silniční motorová doprava nákladní a další koncesované živnosti dle potřeb společnosti. Stránka 1 z 16

2 Společnost bude provozovat svou činnost v rozsahu, v jakém bude tato zapsána podle ustanovení 30 odst. 1 živnostenského zákona, když předmět činnosti nemusí ve svém přesném znění odpovídat předmětu tak, jak je vymezen touto smlouvou a stanovami společnosti v případě, že příslušné orgány udělující oprávnění použijí formulaci jinou, která však bude svým obsahem korespondovat zvolenému předmětu činnosti. Článek 3 Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí Kč (slovy: třicet-miliónů-jedno- stosedmnáct-tisíc-čtyři-sta-padesát korun českých). Článek 4 Akcie 1. Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. 3 je rozdělen na: 413 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné Kč a ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 550 Kč (dále jen akcie). 2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, se kterými jsou spojena práva akcionářů, včetně práva hlasovacího. Na každých 550 Kč jmenovité hodnoty akcie se vztahuje 1 (jeden) hlas; s akcií o jmenovité hodnotě Kč je spojeno 100 (jedno sto) hlasů a s akcií o jmenovité hodnotě 550 Kč je spojen 1 (jeden) hlas. 3. Celkový počet hlasů ve společnosti: (padesát čtyři tisíc sedm set padesát devět). 4. Společnost může k žádosti akcionáře a na jeho náklady vydat namísto několika akcií hromadnou akcii, na které bude kromě formálních náležitostí požadovaných zákonem uveden údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. 5. Společnost vede seznam akcionářů dle platných právních předpisů. II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Stránka 2 z 16

3 Článek 5 Orgány společnosti Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický, když ve společnosti se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. Orgány akciové společnosti: A. Valná hromada B. Představenstvo C. Dozorčí rada A. VALNÁ HROMADA Článek 6 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. 2. Do působnosti valné hromady patří rozhodování (včetně volby, schvalování a jmenování) o všech věcech svěřených valné hromadě příslušným ustanovením zákona (viz 421 odst. 2 zákona), když do působnosti valné hromady patří rovněž změna Stanov společnosti. 3. Nad zákonem vymezenou působnost rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s ustanovením 421 odst. 3 zákona také o: a) odměňování členů představenstva a dozorčí rady b) zřizování a rušení dalších v čl. 6 stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti c) volbě náhradníků dozorčí rady d) jmenování a odvolání likvidátora společnosti e) rozhodnutí o převodech a pronájmech nemovitostí, jejichž hodnota převyšuje celkem 2 mil. Kč f) Rozhodnutí o prodeji obchodního závodu (dále jen závodu) nebo jeho části g) rozhodnutí o nákupu vlastních akcií společnosti h) rozhodnutí o stanovení povinnosti představenstvu vymáhat náhradu Stránka 3 z 16

4 škody způsobenou společnosti akcionářem (akcionáři) při výkonu jeho (jejich) akcionářských práv v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy 4. Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti svěřené jí zákonem nebo Stanovami. Článek 7 Účast na valné hromadě 1. Práva akcionářů: a) každý akcionář má veškerá práva garantovaná zákonem; b) výkon práv akcionáře může být omezen pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem; c) akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní; d) akcionář má právo požadovat od společnosti vysvětlení ve věcech týkajících se společnosti a toto vysvětlení na valné hromadě obdržet, pokud je takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; pro přednesení žádosti je stanoveno časové omezení v délce ne více než 10 minut, když dodržení této lhůty kontroluje předseda valné hromady; e) akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy ve věcech / záležitostech zařazených na pořad jednání valné hromady; protinávrh je akcionář povinen doručit společnosti nejméně do 5 (pěti) dnů před termínem konání valné hromady; na valné hromadě se potom hlasuje o návrhu / protinávrhu akcionáře. 2. Akcionář může vykonávat svá práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen v případě, že o rozhodnutí valné hromady je pořizována veřejná listina (notářský zápis). Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 3. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady, případně jiných orgánů, jsou-li tyto ustaveny. Stránka 4 z 16

5 Článek 8 Svolání valné hromady 1. Pozvánku na valnou hromadu zveřejní představenstvo nejméně 30 dnů před jejím konáním na svých internetových stránkách. Pozvánku zašle svolavatel akcionářům vlastnícím akcie ne jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů; tam, kde je v seznamu uvedena i elektronická adresa akcionáře ( , ID datové schránky), nebo je svolavateli tato elektronická adresa známa, postačí zaslání oznámení na tuto elektronickou adresu (zaslání do datové schránky akcionáře bude zvoleno v případě, že datové schránky budou zprovozněny pro odesílání a přijímání zpráv soukromým subjektům i od soukromých subjektů dle zvláštních právních předpisů. 2. Pozvánka musí obsahovat alespoň povinné údaje požadované zákonem ( 407 zákona). 3. Rozhodný den k účasti na valné hromadě: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je nejpozději 10. (desátý) den předcházející datu konání valné hromady. Nejpozději k tomuto dni musí být akcionář zapsán v seznamu akcionářů vedenému společností dle zákona. 4. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu v případech stanovených zákonem a dále v případě, že: a) zjistí, že se společnost dostala do úpadku, b) je-li společnost platebně neschopná po dobu delší tří měsíců, c) jestliže to vyžadují jiné vážné důvody, d) požádá-li o její svolání dozorčí rada nebo e) požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář / akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% základního kapitálu. 5. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může svolat valnou hromadu také dozorčí rada. 6. Valná hromada může být odvolána nebo může být její konání odloženo. Odvolání nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeno stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to alespoň 1 (jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak vzniká akcionářům, kteří by se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, právo na náhradu s tím spojených účelně vynaložených nákladů. 7. Byla-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání Stránka 5 z 16

6 nebo odložení konání valné hromady možné jen v případě, souhlasí-li s tím tito akcionáři. Článek 9 Jednání valné hromady 1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, 1 (jednoho) ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů v počtu s ohledem na počet akcionářů účastnících se valné hromady tak, aby bylo zajištěno bezproblémové a efektivní sčítání hlasů. 2. Do volby předsedy řídí valnou hromadu předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Jednání valné hromady následně řídí zvolený předseda. 3. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. 4. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními zákona. Listina přítomných akcionářů musí obsahovat označení valné hromady (valná hromada / náhradní valná hromada), datum a místo konání, u přítomných akcionářů jejich nacionále a čísla předložených listinných akcií s jejich jmenovitou hodnotou a celkovou jmenovitou hodnotou, poznámku o zmocnění. Listina musí být podepsána svolavatelem nebo jím pověřenou / určenou osobou. Článek 10 Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je schopná se usnášet (rozhodovat), jsou-li přítomni ať už osobně nebo svým zmocněncem akcionáři vlastnící mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50% základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada po uplynutí 30 (třiceti) minut od stanoveného začátku jednání schopná usnášení, svolá představenstvo - je-li to stále potřebné - náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. 3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná Stránka 6 z 16

7 hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. 4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li dle zákona k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. 5. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být hlasovat nejméně dvě třetiny platných hlasů přítomných akcionářů. 6. Kvalifikovaná většina je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o změně stanov a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. 7. Tato rozhodnutí pak musí být osvědčena veřejnou listinou (notářský zápis). 8. Hlasování se provádí hlasovacími lístky, pokud se valná hromada neusnese jinak. Hlasování se provádí zdvižením hlasovacího lístku, na kterém bude zaznamenán počet hlasů akcionáře. Hlasování bude probíhat na výzvu předsedajícího valné hromady k hlasování, a to v pořadí kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se ZDRŽEL hlasování. 9. Rozhodování per rollam: O záležitostech společnosti je možno rozhodovat i tzv. per rollam, tedy písemnou formou, kdy představenstvo nebo svolavatel zašle akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle zákona. Nedoručení souhlasu ve lhůtě do 15 dnů od doručení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Za písemné zaslání je považováno ve smyslu ustanovení 561 a 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník i podání učiněné elektronickými prostředky, tedy em nebo datovou schránkou na elektronickou adresu akcionáře / společnosti. B. PŘEDSTAVENSTVO Článek 11 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Členové představenstva jsou Stránka 7 z 16

8 voleni a odvoláváni dozorčí radou, která rovněž schvaluje smlouvy o výkonu funkce. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 3. Představenstvo se při své činnosti řídí zákony a pokyny schválenými valnou hromadou a / nebo dozorčí radou. 4. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. 5. Funkční období představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. 6. Představenstvo je oprávněno na místo nanejvýše jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo nebo který ze své funkce odstoupil, kooptovat náhradního člena představenstva na dobu nejvýše do následujícího zasedání dozorčí rady. 7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Článek 12 Jednání představenstva 1. Představenstvo se schází na jednání alespoň jednou za tři měsíce, když doba mezi jednotlivými jednáními nesmí být delší než 5 (pět) měsíců). 2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda. Pokud není stanoveno jinak, může svolat předseda jednání i za využití prostředků pro elektronický přenos dat s tím, že členové přijetí takové zprávy potvrdí. 3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady. 4. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. 5. Účast na jednání představenstva společnosti je nezastupitelná. 6. Představenstvo může, podle své úvahy, přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Stránka 8 z 16

9 7. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jeho zasedání místopředseda. 8. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutí se sepisuje zápis, který podepisují přítomní členové představenstva, případně i zapisovatel. V zápisu o jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud to člen představenstva požaduje, bude zápis obsahovat i jeho odůvodnění hlasování. 9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. Článek 13 Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. 3. Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. Článek 14 Rozhodování představenstva mimo zasedání 1. Rozhodování per rollam: Představenstvo může rozhodovat i tzv. per rollam, tedy písemnou formou, kdy předseda nebo jím pověřená osoba zašle členům návrh na jednání a rozhodnutí. Nedoručení souhlasu ve lhůtě do 5 (pěti) dnů od doručení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Za písemné zaslání je považováno ve smyslu ustanovení 561 a 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník i podání učiněné elektronickými prostředky, tedy em na elektronickou adresu člena představenstva a zpětně k rukám předsedy nebo jím pověřené osoby (na jejich e- mail). Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 2. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo jím pověřená osoba. Stránka 9 z 16

10 Článek 15 Povinnosti členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 2. Na povinnosti členů představenstva se vztahují příslušná ustanovení zákona a souvisejících právních předpisů. Článek 16 Tantiémy členů představenstva Členům představenstva náleží za výkon jejich funkce tantiémy stanovené valnou hromadou na návrh dozorčí rady. C. DOZORČÍ RADA Článek 17 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada je kontrolním a dozorovým orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2. Kromě funkce dle odst. 1 tohoto článku dozorčí rada volí a odvolává představenstvo společnosti. 3. Dozorčí rada rozhoduje o věcech společnosti v oblastech a rozsahu uvedeném v zákoně a ve stanovách. 4. Dozorčí rada má 6 (šest) členů. 5. Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. 6. Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je Stránka 10 z 16

11 možná. 7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Na jeho místo pak nastupuje první náhradník zvolený valnou hromadou. 8. Nezvolila-li valná hromada náhradníka / náhradníky, je dozorčí rada oprávněna uvolněné namísto nejvýše dvou členů dozorčí rady kooptovat náhradní členy dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady. Článek 18 Svolávání a jednání dozorčí rady 1. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně, když doba mezi jednotlivými jednáními nesmí být delší než 9 (devět) měsíců. 2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pro svolávání a rozhodování dozorčí rady jinak platí ustanovení čl. 13 a 14 těchto stanov. 3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kterýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání. 4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. 5. Výkon funkce je osobní a nezastupitelný. 6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. 7. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 8. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných, členů dozorčí rady. 9. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba Stránka 11 z 16

12 nehlasuje. Článek 19 Povinnosti členů dozorčí rady 1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 2. Jinak platí pro povinnosti členů dozorčí rady ustanovení zákona a souvisejících právních předpisů. Článek 20 Tantiémy členů dozorčí rady Členům dozorčí rady přísluší náhrada cestovních nákladů a tantiéma stanovená valnou hromadou. III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST Článek 21 Zastupování společnosti Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že jménem představenstva jedná a podepisuje předseda představenstva nebo představenstvem písemně pověřený člen. Článek 22 Podepisování za společnost Stránka 12 z 16

13 Za společnost podepisuje buď předseda představenstva, nebo představenstvem k tomu písemně pověřený člen představenstva (viz čl. 21 in fine), a to tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 23 Účetní období a účetní závěrka 1. Účetním obdobím je kalendářní rok. 2. Po skončení účetního období je statutární ředitel povinen zajistit vypracování účetní závěrky. 3. Účetní závěrku společnosti předloží předseda představenstva k ověření auditorovi, pakliže je tato povinnost právními předpisy uložena, k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě společnosti. 4. V pozvánce na valnou hromadu, která má schvalovat účetní závěrku, uvede svolavatel dobu a místo, kde je pro akcionáře k nahlédnutí účetní závěrka, a uvede i hlavní údaje z účetní závěrky; postup podle výše uvedeného lze nahradit uveřejněním účetní závěrky na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. 5. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zákona o účetnictví je společnost povinna účetní závěrku i výroční zprávu zveřejnit jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Článek 24 Rozdělování zisku společnosti 1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva schválený dozorčí radou. 2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících Stránka 13 z 16

14 na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy. 3. Finanční asistence: Společnost může poskytnout za splnění podmínek uvedených v zákoně (viz 311 a násl. zákona) finanční asistenci. O finanční asistenci rozhoduje představenstvo společnosti a rozhodnutí podléhá schválení dozorčí radou. Článek 25 Rezervní fond 1. Společnost tvoří rezervní fondy v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem a zvláštními právními předpisy. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti a k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření. To se netýká zvláštních rezervních fondů dle zákona. 2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond ročně doplňuje o 5% z čistého zisku až do dovršení 20% základního kapitálu. 3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanoveno v předchozím odstavci rozhodne valná hromada. 4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a schváleno dozorčí radou a dále musí být s jeho použitím včetně odůvodnění seznámena nejbližší valná hromada. Článek 26 Jiné fondy Společnost může zřizovat sociální i jiné fondy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které podléhají schválení valné hromady. Článek 27 Krytí ztrát společnosti Stránka 14 z 16

15 O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu nebo jiných fondů, pokud je společnost má, nebo snížením základního kapitálu společnosti, dále pak z čistého zisku nebo nerozděleného zisku minulých let. Článek 28 Změna výše základního kapitálu 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ustanoveními zákona. 2. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí se základní kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou zákonem. V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI Článek 29 Zrušení a zánik společnosti O zrušení a zániku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a / nebo dozorčí rady při splnění podmínek daných zákonem a souvisejícími právními předpisy. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 30 Oznamování Pokud tyto stanovy nebo zákon neurčují něco jiného, je povinnost zveřejnění údajů stanovená obchodním zákoníkem splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti. Článek 31 Ostatní 1. Tam, kde je v těchto stanovách použit pojem zákon, je tím míněn zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění. Stránka 15 z 16

16 2. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení dalších obecně závazných právních předpisů, tj. zejména zákona o obchodních korporacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalších. Článek 32 Účinnost stanov Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou, nestanoví-li zákon jinak. Stránka 16 z 16

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

S T A N O V Y AGROMERAN a.s.

S T A N O V Y AGROMERAN a.s. AGROMERAN a.s. S T A N O V Y AGROMERAN a.s. platné ke dni června 2014 aktualizované znění dle zák. o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í Č L Á N E K 1 Založení

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost PALABA (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků S T A N O V Y společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost KOVOBEL a.s. (dále jen "společnost")

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen Společnost ) byla založena Pozemkovým fondem

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. schválené řádnou valnou hromadou dne 26. 6. 2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. schválené řádnou valnou hromadou dne 26. 6. 2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. schválené řádnou valnou hromadou dne 26. 6. 2014 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Pražský projekt a.s. (dále jen společnost

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í ČLÁNEK 1 Založení akciové společnosti GEPUS akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY. Jaroměřické mlékárny

STANOVY. Jaroměřické mlékárny STANOVY Jaroměřické mlékárny akciové společnosti 1Stanovy I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Jaroměřická mlékárna, a.s. (dále jen "společnost") byla založena

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

VEBA, textilní závody a.s.

VEBA, textilní závody a.s. S T A N O V Y akciové společnosti VEBA, textilní závody a.s. Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost byla založena podle 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI MP Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1.1 Společnost MP Holding, a.s., vznikla na základě změny právní formy společnosti MP Holding, spol.

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

STANOVY Moravel a.s.

STANOVY Moravel a.s. STANOVY Moravel a.s. se sídlem Olomouc Holice, Sladkovského 42, PSČ: 78371 IČ: 45192511 Úplné znění schválené valnou hromadou dne 27. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s.

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s. S T A N O V Y společnosti FANO TeX, a.s. květen 2014 Část I. Základní ustanovení I. Založení akciové společnosti a právní postavení FANO TeX, a. s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

Stanovy AGRS, a.s. 1

Stanovy AGRS, a.s. 1 Stanovy AGRS, a.s. 1 Obsah 1. Základní ustanovení... 4 1.1. Rozhodné právo... 4 1.2. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti... 4 1.3. Trvání společnosti... 4 1.4. Vznik společnosti...

Více