PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank"

Transkript

1 PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank

2 OBSAH Pojištění zneužití karet k platebním kartám Raiffeisenbank - Základní pojištění zneužití karet 2 - Volitelné pojištění zneužití karet 6 Smluvní ujednání k cestovnímu pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank 11

3 Základní pojištění zneužití karet Pojišťovna hradí vzniklé fi nanční ztráty, a to zpětně 48 hod. od telefonického nahlášení odcizení nebo ztráty karty typu Gold, Business. Ostatní typy embossovaných karet (s výjimkou karet MC InternetCard) jsou kryty od začátku dne, kdy jsou odcizení nebo ztráta karty nahlášeny. Pojištění se vztahuje i na všechny neoprávněné transakce provedené po blokaci karty (včetně transakcí s použitím PINu) až do okamžiku, kdy přebírá odpovědnost banka v souladu s podmínkami banky pro vydávání a používání platebních karet. Příklad: zneužití karty VISA Classic Pondělí Úterý 24:00 hod. 00:00 hod. V 15:00 hod. nahlášení odcizení Středa 00:00 hod. Pojistné kryje: POJIŠŤOVNA BANKA 1. Počátek, konec a zánik pojištění 1.1 Počátek pojištění je stanoven na hod. dne následujícího po dni schválení žádosti o vydání karty, avšak ne dříve než v první den platnosti karty. 1.2 Pokud je ke kartě sjednáno pojištění, vztahuje se na všechny karty vydané namísto této karty. 1.3 Konec pojištění je stanoven na hod. dne zániku smluvního vztahu mezi pojištěným a bankou. 1.4 Dále pojištění zaniká: zrušením práva používat kartu v souladu s podmínkami banky pro vydávání a používání platebních karet, okamžikem zjištění podvodného jednání pojištěného v souvislosti s použitím karty, ve hodin dne, ve kterém byla pojištěným nahlášena ztráta nebo odcizení karty, ve smyslu podmínek banky pro vydávání a používání platebních karet a došlo k trvalé blokaci platební karty, posledním dnem platnosti karty, k níž se pojištění vztahuje, pokud nebyla vydána karta nová, dnem smrti pojištěného, uzavřením volitelného pojištění zneužití karet. Pan R. nahlásil na nonstop linku ztrátu kartyvisa Classic v úterý v hod. Karta mu byla okamžitě zablokována. Případné fi nanční ztráty vzniklé panu R. v úterý od do hod. kryje pojišťovna. Od středy hod přebírá odpovědnost za příp. zneužití jeho karty banka. K převzetí odpovědnosti dochází i v případě transakcí, při nichž byl použit PIN. Panu R. byla vydána nová karta k dalším nákupům. 2. Podmínky pojištění 2.1 Pojištění může být poskytnuto pouze fyzické osobě, která uzavřela smluvní vztah s bankou, jež akceptovala žádost o vydání karty. 2.2 Tato osoba: souhlasí s platnou rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou mezi bankou a UNIQA pojišťovnou, a.s., všeobecnými pojistnými podmínkami UNIQA pojišťovny, a.s. a sou-hlas s nimi vyjadřuje svým podpisem v žádosti o vydání karty, souhlasí s poskytnutím pojistného plnění ve prospěch banky jako osoby oprávněné z uvedené pojistné smlouvy. 2 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 3

4 3. Oznámení pojistné události 3.1 V případě pojistné události je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu předat pojišťovně následující doklady: vyplněný formulář pojistitele Hlášení škody, kopii dokladu od Policie ČR o oznámení o ztrátě nebo odcizení karty nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení v případě ztráty nebo odcizení karty a jejího následného zneužití, v případě, že k pojistné události došlo v zahraničí, je pojištěný povinen neprodleně ohlásit událost na nejbližším úředním místě k tomu určeném a pojišťovně doložit kopii dokladu o oznámení s úředním překladem do českého jazyka, kopii výpisu z účtu s vyznačením neoprávněných transakcí. 3.2 Pojišťovna si vyhrazuje právo požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné, a přezkoumávat skutečnosti, jež považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. 3.3 Pojištěný je povinen poskytnout pojišťovně součinnost v případě, že uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění. 4. Pojistné události a pojistné plnění 4.1 Pojistné plnění je vyplaceno do 15 dnů ode dne, kdy pojišťovna skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané pojistné události a uznání povinnosti plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojišťovna sdělí jeho výsledky. 4.2 Pro platební karty typu Classic, Standard pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši rovnající se součtu neoprávněných transakcí, doložených výpisem z účtu, max. ve výši 10 tis. Kč za jednu zneužitou kartu, max. však ve výši 30 tis. Kč za všechny pojištěné karty jednoho držitele za pojistné období 1 roku. Pojištění se vztahuje na zneužití karty, ke kterým dojde od hodin dne, ve kterém pojištěný nahlásil ztrátu/odcizení karty, a zažádal tak o trvalou blokaci karty, do okamžiku, kdy banka přebírá odpovědnost za případné zneužití karty v souladu s podmínkami banky pro vydávání a používání platebních karet. 4.3 Pro platební karty typu Gold, Business pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši rovnající se součtu neoprávněných transakcí doložených výpisem z účtu, max. však ve výši 100 tis. Kč na jednu zneužitou kartu. Pojistné plnění bude pojištěnému poskytnuto max. 3x v pojistném období 1 roku, přičemž součet všech pojistných plnění nepřesáhne pojistnou částku na jednu kartu. Pojištění se vztahuje na zneužití karty, ke kterým dojde max. 48 hodin předtím, než pojištěný nahlásil ztrátu/odcizení karty, a zažádal tak o trvalou blokaci karty, do okamžiku, kdy banka přebírá odpovědnost za případné zneužití karty v souladu s podmínkami banky pro vydání a používání platebních karet. 4.4 Pojistným obdobím se rozumí lhůta v trvání 365 dnů resp. max. 13 měsíců pro první pojistné období, která začíná běžet počátkem pojištění. 4.5 V případě, že k neoprávněným transakcím došlo v zahraničí, bude částka rovnající se součtu neoprávněných transakcí přepočtena na české koruny. Pojistné plnění bude poskytnuto ve výši odpovídající transakci zaznamenané na příslušném výpisu z účtu. 5. Výluky a omezení Pojištění se nevtahuje zejména na jakákoli použití karty uskutečněná podvodným jednáním pojištěného či osobami blízkými pojištěnému (např. manžel, manželka, druh, družka, sourozenci) nebo v souvislosti s takovým jednáním. 6. Další informace o pojištění Další informace o pojištění získáte na bezplatné infolince banky , na internetových stránkách v kterékoli pobočce Raiffeisenbank nebo Vám je poskytne UNIQA pojišťovna, a.s., ve dnech pondělí až pátek od 8 do 18 hod., na své bezplatné infolince Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 5

5 Volitelné pojištění zneužití karet Smluvní ujednání pro individuální pojištění pro případ zneužití karty 1. Úvodní ustanovení 1.1 Toto smluvní ujednání je určeno držitelům platebních karet (dále jen karta ) vydaných Raiffeisenbank a.s., na které se vztahuje pojištění proti vzniku fi nanční ztráty, a to pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty/odcizení, pro případ odcizení hotovosti a pro případ ztráty/odcizení osobních dokladů a klíčů. Toto pojištění nahrazuje rozsah pojištění defi novaný rámcovou pojistnou smlouvou výše uvedené banky a UNIQA pojišťovny, a.s. 1.2 Pojištění se sjednává dle všeobecných pojistných podmínek VPP UCZ/ Účastníci pojištění: pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s., pojistník, popř. banka Raiffeisenbank a.s., pojištěný držitel karty, která byla vydána pojistníkem pojištěnému. 1.4 Pojištění se sjednává prostřednictvím pojistníkem stanovených tiskopisů jako je např. žádost/smlouva o vydání karty. 1.5 Odchylně od VPP UCZ/05 pojištění nabývá účinnosti následující den (od 00:00 hodin) ode dne podání žádosti o sjednání pojištění ke kartě již předané pojištěnému nebo dnem převzetí nově vydané karty pojištěným a je platné do zániku (zrušení) karty nebo do doby zrušení pojištění pojištěným. Za zrušení karty se nepovažuje odevzdání karty s končící nebo ukončenou platností v rámci automatické obnovy platební karty. V případě zrušení (neobnovení) individuálního pojištění je pojištěný od počátku nejbližšího ročního pojistného období opět pojištěn základním (obligatorním) pojištěním dle druhu karty. 1.6 Toto smluvní ujednání a VPP UCZ/05 jsou pojištěným k dispozici na všech obchodních místech pojistníka a na jeho internetové adrese. V případě požadavku pojištěného je pojistník povinen tyto dokumenty vydat v písemné formě. 2. Pojistná nebezpečí, rozsah připojištění 2.1 Pojištění proti vzniku fi nanční ztráty pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty/odcizení se vztahuje na krytí nákladů odpovídajících částce, která byla kartou protiprávně čerpána z účtu vedeného u pojistníka, včetně zachraňovacích nákladů na blokaci karty, pokud ho pojistník účtuje. Ztrátou/odcizením se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s platební kartou disponovat. 2.2 Pojištění pro případ odcizení hotovosti se vztahuje na krytí nákladů odpovídajících částce, která byla čerpána z účtu vedeného u pojistníka a která byla odcizena loupežným přepadením. Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si hotovosti tak, že pachatel použil před výběrem nebo po výběru hotovosti na přepážce banky či z bankomatu proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. 2.3 Pojištění pro případ ztráty/odcizení osobních dokladů a klíčů se vztahuje na krytí nákladů, které je pojištěný nucen vynaložit na znovuzřízení osobních dokladů, došlo-li k jejich ztrátě/odcizení v souvislosti a současně se ztrátou/odcizením karty, resp. na krytí nákladů, které je pojištěný nucen vynaložit na znovuzřízení klíčů k budově, k bytu nebo k místnosti, v nichž má pojištěný trvalé či přechodné bydliště, došlo-li k jejich ztrátě/ odcizení v souvislosti a současně se ztrátou/odcizením karty. Ztrátou/odcizením se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s osobními doklady či klíči disponovat. Osobními doklady se rozumí platný občanský průkaz, platný pas, platný řidičský průkaz a platné osvědčení o technickém průkazu. 2.4 Pojistná částka pro pojištění vzniku fi nanční ztráty pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty/odcizení dle sjednané varianty činí: E 20: E 30: Kč E 40: E 50: Kč E 80: Kč Nad rámec těchto částek uhradí pojistitel i zachraňovací náklady na poplatek za blokaci karty ve výši 950 Kč, pokud ho pojistník účtuje. 6 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 7

6 2.5 Pojistná částka pro případ odcizení hotovosti činí Kč. 2.6 Pojistná částka pro případ ztráty/odcizení osobních dokladů a klíčů činí Kč. 2.7 Pojistné částky jsou horní hranicí pojistného plnění pojistitele pro jednotlivou variantu pojištění, pro uvedená pojistná nebezpečí, pro jednu kartu a pro jedno pojistné období. 3. Pojistná událost, pojistné plnění 3.1 Pojistnou událostí se rozumí fi nanční ztráta odpovídající částkám čerpaným z účtu, ke kterému byla karta vydána, z důvodu zneužití karty, ke které dojde maximálně 120 hodin před koncem dne, v němž pojištěný nahlásil ztrátu/ odcizení karty, a zažádal tak o trvalou blokaci karty. Pojistnou událostí však není fi nanční ztráta z neoprávněné transakce s použitím PIN. Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši rovnající se součtu neoprávněných transakcí, doložených výpisem z účtu, maximálně však do výše pojistné částky dle článku 2. odst. 4. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ztráta/odcizení karty byla pojištěným neprodleně oznámena Policii ČR či příslušnému úřednímu místu pro takováto oznámení, pokud došlo ke ztrátě/odcizení v zahraničí, a že pojištěný doručil pojistiteli kopii dokladu od Policie ČR, resp. zahraničního úředního místa o oznámení ztráty/odcizení karty nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení v případě ztráty/odcizení karty a jejího následného zneužití. U zahraničních dokladů je pojistitel oprávněn požadovat úřední překlad do českého jazyka. 3.2 V případě odcizení hotovosti poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše pojistné částky dle čl. 2. odst. 5., pokud k odcizení hotovosti prokazatelně došlo loupežným přepadením nejdéle do dvou hodin po vybrání hotovosti na přepážce banky či z bankomatu nebo pokud byl pojištěný k výběru hotovosti při loupežném přepadení donucen, přičemž pojistnou událostí je i fi nanční ztráta z neoprávněné transakce s použitím PIN. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojistná událost byla pojištěným neprodleně oznámena Policii ČR či příslušnému úřednímu místu pro takováto oznámení, pokud došlo k odcizení v zahraničí, a že pojištěný doručil pojistiteli kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení a dále doručil kopii stvrzenky z bankomatu s vyznačením data a hodiny výběru hotovosti, popř. kopii výpisu z účtu k předmětné transakci. U zahraničních dokladů je pojistitel oprávněn požadovat úřední překlad do českého jazyka. 3.3 Došlo-li v souvislosti se ztrátou/odcizením platební karty současně i ke ztrátě osobních dokladů pojištěného, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši správních poplatků vynaložených pojištěným na znovuzřízení ztracených osobních dokladů a nákladů vynaložených pojištěným na pořízení fotografi í na tyto osobní doklady, nejvýše však do výše pojistné částky dle čl. 2. odst. 6. (společná se ztrátou klíčů). Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení správních poplatků souvisejících s vydáním nových osobních dokladů, popř. doklady o zaplacení nákladů na pořízení fotografi í na osobní doklady. Došlo-li v souvislosti se ztrátou/odcizením platební karty současně i ke ztrátě klíčů k budově, k bytu nebo místnosti, v nichž má pojištěný trvalé či přechodné bydliště, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši nezbytně nutných nákladů vynaložených pojištěným na znovuzřízení ztracených klíčů, popř. i na znovuzřízení zámku ve vchodových dveřích budovy, bytu nebo místnosti, v nichž má pojištěný trvalé či přechodné bydliště, nejvýše však do výše pojistné částky dle čl. 2. odst. 6. (společná se ztrátou dokladů). Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení nákladů na znovuzřízení klíčů, popř. doklady na znovuzřízení zámku ve vchodových dveřích. 3.4 Pojistné plnění pojistitel poukáže na účet pojištěného, ke kterému byla platební karta vydána. 8 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 9

7 4. Hlášení škodných událostí 4.1 Ztráta/odcizení karty (škodná událost) musí být neprodleně hlášena na telefonní číslo pojistníka, které bylo pojištěnému sděleno při převzetí karty. 4.2 Pojištěný je povinen nejdéle do dvou měsíců po datu hlášení škodné události pojistiteli předložit tiskopis Hlášení škody, včetně dokladů uvedených v předchozím článku, na adresu UNIQA pojišťovna, a s., Evropská 136, Praha 6. Smluvní ujednání k cestovnímu pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank 1. Úvodní a všeobecná ustanovení 1.1 Cestovní pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank zahrnuje pojištění léčebných výloh, pojištění asistenčních služeb, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění cestovních zavazadel. 1.2 Pojistné částky jsou uvedeny v následující tabulce: 5. Pojistné pro všechny typy karet s výjimkou karet Gold, Business pro karty typu Gold, Business 5.1 Poplatek za pojistné je uveden v ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby Raiffeisenbank a.s. 5.2 Pojistné období se sjednává pro každou kartu v délce jednoho roku resp. v délce max. 13 měsíců pro první pojistné období, nejdéle však k datu výročí platnosti platební karty. 5.3 Pojištění karty je automaticky obnovováno uhrazením pojistného na další pojistné období. 5.4 U pojištění sjednaných v průběhu platnosti karty, se hradí pojistné odpovídající ročnímu pojistnému bez ohledu na dobu zbývající do data nejbližšího výročí vydání karty. 5.5 V případě zrušení platební karty nebo zániku pojištění platební karty pojistitel nevrací uhrazené pojistné. Pojištění léčebných výloh - limit na akutní zubní ošetření Pojištění asistenčních služeb - limit na náklady na repatriaci pojištěného - limit na náklady na repatriaci tělesných ostatků - limit na náklady na vyslání opatrovníka - limit na náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty - limit na náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku - limit na náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování - limit na náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů - limit na zachraňovací náklady - limit na odškodnění v případě zadržení Kč dle VPP Kč Kč Kč Kč dle VPP Kč Kč Kč pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 6. Zánik pojištění - limit na zprostředkování fi nanční pomoci pojištěnému Pojištění zavazadel Kč Kč Odchylně od VPP UCZ/05 pojištění zaniká z důvodu: zrušení platební karty, ztráty/odcizení karty, písemné žádosti (výpovědi) pojištěného. Pojištění zaniká k datu nejbližšího výročí vydání karty. - limit na jedno zavazadlo - limit na jednu položku Pojištění úrazu - smrt následkem úrazu - trvalé následky úrazu - akumulovaný limit na rodinu není Kč Kč Kč Kč není není Kč Kč Kč Kč není Pojištění odpovědnosti za škodu Kč Kč 1.3 Pojištění se sjednává bez spoluúčasti pojištěného. za pojistné události, které nastanou během jedné zahraniční cesty, a jedná se o limity pro všechny spolucestující pojištěné osoby. 10 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 11

8 1.5 Cestovní pojištění se vztahuje na držitele karty a na spolucestující rodinu (manžel/ka a vlastní či adoptované děti mladší 18 let) bez omezení počtu osob. Pojištění se vztahuje pouze na osoby mladší 70 let. 1.6 Cestovní pojištění poskytuje pojistnou ochranu při zahraničních cestách do všech zemí světa, jejichž délka nepřesáhne 60 dnů. 2. Začátek a konec pojištění, doba trvání pojištění 2.1 Sjednané pojištění platí automaticky po celou dobu platnosti karty a vztahuje se na všechny karty vydané namísto této karty, nebylo-li požadováno jeho zrušení. Pojištění není nutné před cestou aktivovat. 2.2 Počátek pojištění je stanoven na hodin pracovního dne následujícího po dni schválení žádosti o vydání karty bankou. 2.3 O sjednání pojištění ke kartě lze požádat i dodatečně, a to i telefonicky. Ke sjednání pojištění dochází okamžikem, kdy telefonní operátor/ka akceptuje Váš požadavek sjednání pojištění. Pojištění pak vznikne v hodin dne následujícího po telefonickém sjednání pojištění. 2.4 Konec pojištění je stanoven na hodin posledního dne platnosti karty, resp. na hodin dne, ve kterém požádáte o ukončení pojištění. 2.5 Pojistné krytí začíná okamžikem překročení hranice České republiky směrem do zahraničí, nejdříve však v první den platnosti pojištění, a končí okamžikem překročení hranice České republiky směrem ze zahraničí, nejpozději však uplynutím 60. dne od nástupu na cestu resp. ukončením platnosti pojištění. Pokud k pojistné události došlo na území České republiky, je pojištěný povinen prokázat, že k pojistné události došlo v souvislosti s cestou do zahraničí nebo ze zahraničí, na kterou se pojištění vztahuje. 3. Územní platnost pojištění Cestovní pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank je sjednáno pro zeměpisnou zónu 2. Vztahuje se tedy na pojistné události, které nastaly na území všech států světa. 4. Sporty 4.1 Cestovní pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank obsahuje připojištění zimních sportů tj. pojištění se vztahuje na nemoci a úrazy, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním zimních sportů tj. sjezdového lyžování a snowboardingu na vyznačených sjezdovkách a cestách, běhu na lyžích, bruslení, rychlobruslení, jízdy na bobech, skibobech a sportovních saních. 4.2 Cestovní pojištění se vztahuje na rekreační provozování běžných sportů jako např. míčových her, tenisu, plavání, pěší a vodní turistiky, cyklistiky apod. 4.3 Cestovní pojištění se nevztahuje na nemoci a úrazy, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním nebezpečných sportů tj. raftingu, jiného sjíždění divokých řek, parasailingu, parašutismu, závěsného létání, paraglidingu, plachtění a létání všech druhů, motoristických a leteckých sportů všech druhů, létání balónem, vysokohorské turistiky nad m n.m., speleologie, sportovního potápění, bojových sportů, skateboardingu, akrobacie a skoků na lyžích, motorových sportů na sněhu, ledu nebo vodě, jiných obdobně nebezpečných sportů nebo při veřejně organizované sportovní soutěži nebo závodu v jakémkoli druhu sportu nebo profesionálně provozovaném jakémkoli druhu sportu. Dále se cestovní pojištění nevtahuje na skoky na laně, canyoning, lyžování a snowboar ding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus a horolezectví. 12 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 13

9 5. Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která mu poskytne radu nebo pomoc při vyhledání lékařského ošetření. V případě, že ambulantní lékař neakceptuje garanci platby od pojistitele prostřednictvím asistenční služby, uhradí pojištěný náklady na ambulantní lékařskou péči ve smyslu tohoto pojištění sám na místě v hotovosti přímo lékaři nebo zdravotnickému zařízení. Doklady o této platbě předloží pojištěný po návratu do ČR pojistiteli. Pojistitel sám nebo prostřednictvím asistenční služby poukáže pojistné plnění v tuzemské měně pojištěnému. Při hospitalizaci je pojištěný povinen neprodleně kontaktovat asistenční službu pojistitele. V nemocnici je pojištěný povinen předložit asistenční kartu. Pojistitel sám nebo prostřednictvím asistenční služby zaplatí za pojištěného výlohy spojené s léčením v nemocnici. V případě PU z pojištění asistenčních služeb kontaktujte neprodleně asistenční službu pojistitele. Kontakt na asistenční službu UNIQA pojišťovny v Praze, která je k dispozici 24 hodin denně tel. (+ 420) Při telefonátu buďte připraveni uvést číslo pojistné smlouvy, tarif pojištění, jméno a příjmení pojištěného, kde se pojištěný nachází (jméno nemocnice, adresa, kontaktní telefon) a co se stalo. Hlášení PU v ČR PU se hlásí na adrese: UNIQA pojišťovna, a.s., odbor cestovního pojištění, Evropská 136, Praha 6. Je třeba použít tiskopis UNIQA pojišťovny, a.s. Oznámení o škodě, a to: EU 5098 pro pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb, zavazadel a odpovědnosti za škodu, EU 5093 pro úrazové pojištění. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na případně si je lze vyžádat mailem na Pojistník popř. pojištěný je povinen v případě, že nedošlo k přímému uhrazení nákladů asistenční službou oznámit písemně pojistiteli bezprostředně po návratu do ČR pojistnou událost nejpozději však do 30 dnů po ukončení cesty. Veškeré předkládané doklady musí být vystaveny v anglickém, německém nebo českém jazyce v opačném případě zajistí pojistitel jejich překlad na náklady pojištěného. Pojistník je povinen poskytnout pojistiteli při vyšetřování pojistné události veškerou potřebnou součinnost, zejména oznámit pojistiteli případné ostatní pojistitele a pojistné částky sjednané v ostatních pojistných smlouvách, a to včetně cestovních pojištění obsažených v kartových programech. Dále klient k těmto oznámením přikládá: V případě PU z pojištění léčebných výloh originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamy výkonů, účty za pobyt v nemocnici a léky, popř. další originály dokumentů, potřebných pro stanovení výše plnění (vyplněné Atestatio medici). V případě PU z úrazového pojištění lékařskou zprávu o zdravotním stavu s diagnózou a prognózou úrazu, vyplněné Atestatio medici, v případě smrti následkem úrazu doloží oprávněná osoba kopii úmrtního listu pojištěného. V případě PU z pojištění odpovědnosti za škodu doložení škody na věci třetí osoby protokolem mezi pojištěným a poškozeným, kde musí být uvedeno, jak ke škodě došlo, kdy a kde k ní došlo, co bylo poškozeno, v jakém rozsahu, jaká byla pořizovací cena věci a jak byla věc stará; dále musí být uvedena výše škody; protokol musí být podepsán pojištěným a poškozeným a nejméně dvěma svědky, kteří nesmí být v příbuzenském poměru s pojištěným ani s poškozeným; u svědků musí být uvedeno 14 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 15

10 čitelně jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a telefon; v případě škody do Kč lze škodu vyrovnat v tom případě je pojištěný povinen přiložit doklad o úhradě škody, doložit škodu na zdraví třetí osoby protokolem policie a lékařskou zprávou s podrobnou diagnózou poranění poškozeného. V případě PU z pojištění zavazadel všechny další doklady, prokazující oprávněnost nároku pojištěného na pojistné plnění, zejména doklad o policejním šetření nebo doklad o ztrátě zavazadel dopravcem (PIR) nebo doklad o dopravní nehodě, živelní nebo jiné mimořádné události, seznam odcizených či poškozených zavazadel včetně dokladů o jejich nabytí a jejich pořizovací hodnotě (účty, faktury). Další informace o pojištění získáte na bezplatné infolince banky , na internetových stránkách či na kterékoli pobočce Raiffeisenbank nebo Vám je poskytne UNIQA pojišťovna ve dnech: pondělí pátek od 8 do 18 hodin, tel , nebo Raiffeisenbank: Bezplatná linka Raiffeisenbank pro blokaci a aktivaci karty (volání z ČR) Linka Raiffeisenbank pro blokaci a aktivaci karty ze zahraničí Bezplatná infolinka Raiffeisenbank (pouze volání z ČR) Infolinka Raiffeisenbank (volání z ČR i ze zahraničí) Internetová adresa Raiffeisenbank Raiffeisenbank VISA Int.: Internetová adresa VISA Emergency Service GCAS +1 (0) (0) MasterCard Int.: Internetová adresa MC Emergency Service MCGSC UNIQA Pojišťovna Adresa UNIQA Evropská 136, Praha 6 Bezplatná infolinka UNIQA UNIQA Internetová adresa UNIQA Asistenční služba UNIQA Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 17

11 Moje poznámky: Moje poznámky: 18 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 19

12 Moje poznámky: jméno: smlouva ã.: tarif: (Name) (Policy No.) (Tariff) V naléhavé situaci vyïadující lékafiskou pomoc volejte asistenãní sluïbu. Uveìte Va e jméno, ãíslo pojistky a kontaktní telefon. 20 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet

13 Im Notfall rufen Sie, bitte, die Assistence-Dienst. Melden Sie Ihren Namen, Polizzennummer und Kontakttelefon. Europ Assistance nepfietrïitá sluïba 24 hodin dennû tel.: EU 5131/1 In case of emergency requiring medical assistance call assistance centre. Be prepared to announce your name, policy number and contact telephone. Kontakty Bezplatná infolinka: Centrála: Raiffeisenbank a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Kompletní přehled bankomatů Raiffeisenbank naleznete na Finanční skupina Raiffeisen: Raiffeisen BANK Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA Raiffeisen LEASING KP-C B07 (RB.B )

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank OBSAH Pojištění zneužití karet k platebním kartám Raiffeisenbank - Pojištění zneužití karet Základ 2 - Volitelné pojištění zneužití karet

Více

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu EXCLUSIVE PROGRAM Smluvní ujednání cestovnímu pojištění k věrnostním platebním kartám Raiffeisenbank

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012 kterou

Více

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Informace k pojištění ztráty platebních karet jsou určeny pro držitele debetních nebo kreditních karet (dále jen platební

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ k debetním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500230

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ k debetním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500230 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ k debetním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500230 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Příručka pro držitele debetní karty

Příručka pro držitele debetní karty Příručka pro držitele debetní karty DEBETNÍ KARTY Debetní karty jsou moderní platební nástroj umožňující přístup k penězům na Vašem účtu a realizaci bezhotovostních a hotovostních transakcí. Raiffeisenbank

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou

Více

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu Pojištění karty a osobních věcí Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu pro zneužití karty a ztrátu nebo odcizení vašich věcí nové věci až do 30 000 Kč nebo 50 000 Kč jednoduché sjednání Bojíte

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 3 Platnost pojištění... 3 Kdo je pojištěn... 3 Aktivace pojištění... 3 Úhradou nákladu na cestu se rozumí:... 3 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Příručka pro držitele debetní karty

Příručka pro držitele debetní karty Příručka pro držitele debetní karty DEBETNÍ KARTY Debetní karty jsou efektivní platební nástroj umožňující přístup k penězům na Vašem účtu a realizaci bezhotovostních a hotovostních transakcí. Raiffeisenbank

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Pokud Vaše karta podporuje bezkontaktní transakce, je nezbytné po aktivaci nové karty jako první provést čipovou transakci se zadáním PIN kódu.

Pokud Vaše karta podporuje bezkontaktní transakce, je nezbytné po aktivaci nové karty jako první provést čipovou transakci se zadáním PIN kódu. DEBETNÍ KARTY Debetní karty jsou efektivní platební nástroj umožňující přístup k penězům na Vašem účtu a realizaci bezhotovostních a hotovostních transakcí. Raiffeisenbank nabízí svým klientům celou škálu

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Pojistná smlouva č. 8000123001

Pojistná smlouva č. 8000123001 Pojistná smlouva č. 8000123001 Pojistitel CHARTIS EUROPE S.A., se sídlem 34 Place Des Corolles, Paris La Défense, 92400 Courbevoie, Francouzská republika, zapsaná v Rejstříku obchodu a společností v Nanterre

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Příručka pro sjednání Říjen 2018 OBSAH 1. Základní informace....................................................... 3 1.1. Individuální cestovní pojištění..................................................

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Pojištění ztráty, odcizení a zneužití platebních karet Československé obchodní banky, a. s.

Pojištění ztráty, odcizení a zneužití platebních karet Československé obchodní banky, a. s. Pojištění ztráty, odcizení a zneužití platebních karet Československé obchodní banky, a. s. Informační dokument o pojistném produktu Společnost: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Produkt: Pojištění

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s.

INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s. INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s. vystavené na základě Pojistné smlouvy o pojištění držitelů platebních karet č. 848618217 nebo 71167 (dále

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět balík

Více

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět balík

Více

Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje

Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje 1. Správa pojištění Kontaktní osoby za pojištění majetku, odpovědnosti, cestovního pojištění a pojištění vozidel: RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard.

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard Debetní karta CitiCard Vám nabízí volitelná pojištění, která si můžete vybrat podle toho, jak budou více vyhovovat

Více

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění Skupinová pojistná smlouva č. 3298900000 o cestovním pojištění Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČO: 61859869 DIČ: CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

Cestovní pojištění k platební kartě

Cestovní pojištění k platební kartě Cestovní pojištění k platební kartě Informační dokument o pojistném produktu Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika RPS 1360500130 Produkt: Cestovní pojištění K2, K4 Informace uvedené v tomto

Více

Business STANDARD, MC Standard, VISA Classic. Pojištění zneužití ZÁKLAD Pojištění zneužití ZÁKLAD Pojištění zneužití ZÁKLAD Pojištění zneužití PLUS

Business STANDARD, MC Standard, VISA Classic. Pojištění zneužití ZÁKLAD Pojištění zneužití ZÁKLAD Pojištění zneužití ZÁKLAD Pojištění zneužití PLUS DEBETNÍ KARTY Debetní karty jsou efektivní platební nástroj umožňující přístup k penězům na Vašem účtu a realizaci bezhotovostních a hotovostních transakcí. Raiffeisenbank nabízí svým klientům celou škálu

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2014 se podařilo vyjednat exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1 IČ 60192402 Spisová značka B 2224 vedená u Městského soudu

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Pojištění pro případ zneužití platební karty

Pojištění pro případ zneužití platební karty Pojištění pro případ zneužití platební karty Informační dokument o pojistném produktu Produkt: ZÁKLAD, ZÁKLAD Gold / Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika Business a PLUS - RPS 2735307698

Více

Hlášení škody Část 1 / Obecné informace

Hlášení škody Část 1 / Obecné informace Část 1 / Obecné informace Hlášení škody má 2 části. Vždy vyplňte Část 1 obsahující obecné informace, dále vyberte a vyplňte jen tu Část 2 hlášení, která odpovídá typu Vaší škody. K vyplněnému hlášení přiložte

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Zlatá debetní karta CitiCard

Zlatá debetní karta CitiCard Citigold Zlatá debetní karta CitiCard Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám zlatou debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející mnoho

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vymezují smluvní vztahy mezi CVOK s.r.o., IČ: 02955113 (dále jen CK) a zákazníkem na základě Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Wüstenrot ProCesty Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob na jejich cestách v zahraničí. Co pojišťujeme V rámci cestovního pojištění

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU Č PRO CESTOVNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU Č PRO CESTOVNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., se sídlem L 2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny

Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění karty a osobních věcí Vás chrání při neoprávněných transakcích, odcizení hotovosti a odcizení či ztrátě osobních věcí. Nemusíte

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ47116102

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Cestovní pojištění pro držitele platebních karet Československé obchodní banky, a. s.

Cestovní pojištění pro držitele platebních karet Československé obchodní banky, a. s. Cestovní pojištění pro držitele platebních karet Československé obchodní banky, a. s. Informační dokument o pojistném produktu Společnost: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Produkt: Cestovní pojištění

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění GOOD PLACES s.r.o. Praha 2/19/2015 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna

Více

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group sídlo centrály: nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice IČ: 47452820 DIČ: CZ47452820 DIČ DPH CZ699000955, člen skupiny zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění je definován v Pojistné smlouvě na úrazové pojištění č. 0229499041, v článku I. : Pojištění se vztahuje na úrazy, k

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty České spořitelny 2. Debetní karty 3. Předplacené karty 4. Ceny za transakce 5. Ostatní služby ke kartám

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/10

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/10 UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsana u Mustskeho soudu v Praze, oddil B, a. vloiky 2012. Evropska 136, 160 12 Praha 6 Ia: 49240480 Pokyny pro případ pojistné události Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím platební karty, ztrátou dokladů či klíčů nebo odcizením či zneužitím mobilního telefonu č.j.: 02/2010 (ZPP-PV-PK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Viz ustanovení 116 občanského zákoníku v platném znění

Viz ustanovení 116 občanského zákoníku v platném znění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2010 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Smluvní ujednání pro cestovní pojištění držitelů karet ISTC (SU/C/GTS/16)

Smluvní ujednání pro cestovní pojištění držitelů karet ISTC (SU/C/GTS/16) Smluvní ujednání pro cestovní pojištění držitelů karet ISTC (SU/C/GTS/16) 1. Pojistné krytí je vždy definováno tarifem pojištění, který byl ve smlouvě sjednán. Pojištění se řídí VPP UCZ/Ces/14. 2. V níže

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění exponátů výstavy Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, Registrační číslo:... IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ

Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním karty a osobních věcí se řídí (1) pojistnou

Více