Jagellonci v zemích Koruny české

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jagellonci v zemích Koruny české"

Transkript

1 Jagellonci v zemích Koruny české Venkovský lid Sociální terminologie a struktura Na českém a moravském venkově od konce 15. století žilo 85 až 90% všeho obyvatelstva. Staročeská terminologie, pokud jde o označení venkovského lidu, kolísala, nebyla ustálená. Stará čeština nedisponovala ve věku jagellonském souborným označením lidské pospolitosti slovem společnost. člověk se v jagellonském věku kupuje jako věc. Lidé jsou nadřazeným pojmem pro různé druhy poddaných. Jsou součástí feudálního vlastnictví. Vrchnost je bude chránit před vojenským zpustošením, bude na oněch panstvích postupovat jako proti svým vlastním lidem. Vědomí nadřazenosti nad poddanými vede urozence a později i měšťany, aby si vyhradili označení dobří lidé. Zdá se však, že ani poddaní nepovažovali slovo člověk a lidé za znevažování své důstojnosti či za ponižující název. Člověčenstvie označoval zostřený stav poddanství, nevolnictví. Slovo nevolník objeví se ve slovní zásobě staré češtiny až na samém konci 15. století V Čechách se po husitské revoluci slovo člověčenstvie vytrácí z textů městských listin. Člověčenství se vázalo nikoli jen na osoby, nýbrž na poddanské statky, grunty. Člověčenstvie přísluší vlastníku pozemků, nikoliv např. dočasnému držiteli, zástavnímu pánovi. Poddaní platí držiteli panství platy, vlastníkovi dominia však skládají slib člověčenstvie Stav rytířský se má skvět ctností moudrosti a spravedlnosti, kněžský stav má zejména lnout ke cti pravdy a milosrdenství. Stav robotný pak měl vyniknout ctností síly a pokoje.. obdobně jako šlechta a měšťanstvo byl totiž i venkovský lid rozsáhlou sociální vrstvou, bohatě rozčleněnou nejen podle majetku, nýbrž i podle právního a sociálního postavení. Poddaný lid: dědiníci, rychtáři, nápravníci, lovčí, půhončí, lovci, dvořáci, sedláci, podsedci, řemeslníci, chudina. Rychtář, hlava vesnické samosprávy, byl většinou především zástupcem vrchnosti, od níž bral úlevy v dávkách i zvláštní milosti. I majetkem byli rychtáři zpravidla nadřazeni sedlákům, většinou seděli na gruntech střední velikosti. Důležitým zdrojem rychtářových příjmů je podíl na vybraných pokutách, neboť vrchnost mu přenechává právo soudit nehrdelní rozepře. Na Moravě se většinou rychtář nazývá fojt. Zemské právo respektuje rychtáře a fojta jako úřední představitele vesnice. Poddaní, sedláci, zámožní držitelé pozemků, gruntů, sedlišť, siedel, sedel netvoří u nás jednolitou sociální skupinu. Mezi sedláky je možno rozlišovat pestrou škálu jedinců od celoláníků až k podsedkům, zahradníkům a domkářům. Lán je neobyčejně proměnlivá jednotka míry, bonita půdy a místní podmínky takřka znemožňují zobecnit a srovnávat členění hospodářství na lány, půllány a čtvrtlány. Nejpočetnější vrstvu poddaného lidu tvořili sedláci, vlastníci půllánu a více. V naší době i pro tyto půlláníky a láníky zní název kmet a kmetična. Střední rolníci těžili z možností prodeje zboží na trzích. Ve srovnání s celoláníky nebyli střední rolníci vybaveni tolika kusy nářadí a zpravidla se u nich najde jen jeden vůz. Zhruba na témž stupni životní úrovně najdeme i vesnické řemeslníky, kováře, krejčí, ševce, pekaře. U nás počet podsedků, zahradníků a chalupníků byl zřejmě nižší než 20%. Zahradníci, chalupníci, podsedkové žili na českém i moravském venkově a tvořili nejvyšší složku venkovské chudiny. Čeleď, pacholci a děvečky sloužili i u sedláků, většina čeledě však pracovala na dvorech, v tvrzích a hradech. Členové venkovské chudiny pracovali za mzdu a stravu jako ratajové, nádvorníci, vozkové, pluhaři, holomci, řezáči, pohůnci, kravaři, svinaři, povozní, podkováři, hlídači koní, vrátní, hlásní, 1

2 pivovarští pomocníci, děvečky, pastýři a pastýřky. byli to lidé zcela zbavení základního výrobního prostředku, zemědělské půdy, a jejich mzda se řídila stupněm kvalifikovanosti jejich pracovního výkonu. na některých hradech a dvorech tyto stálé námezdné síly dostávaly vedle obydlí s otopem i část ošacení. Horší životní podmínky než čeleď měli asi někteří námezdní pracovníci, nádeníci. Staročeské slovo nádeník označuje člověka, který se vskutku dává najímat k práci na jeden den. jejich mzda tudíž byla určována povahou díla, k němuž byl nádeník zjednáván. Životní podmínky nádeníků byly horší než situace čeledě, a to zejména proto, že šlo o práce nárazové, sezónní, nepravidelné. Na vsích žily skupiny žebráků, tuláků, povalečů bez pevného zaměstnání, útulek tu mohli najít i zločinci. Venkovský lid považoval žebráky za běžnou, samozřejmou součást společnosti. Ves, obydlí, ošacení, strava U měst a městeček šly počty do set, vesnické osídlení musí počítat s tisíci jednotkami. Odhady stanoví střední demografickou hodnotu českých vsí zhruba deseti až dvaceti usedlostmi na konci středověku. V úrodných oblastech lze průměr osídlení vsí odhadnout na čtrnáct osedlých. Známe však i vesce a vesničky, kde žijí jen tři až čtyři poddaní. Vesnice neměly dlážděné cesty, ulice a náves byly v létě plny prachu, v době dešťů se rozbahnily. Zpravidla byly vesnice obehnány ploty a připomínají se i závory či brány u cest ústících do vsí. Babky-pupkořezné = ženy posluhující rodičkám při porodu. Léčivé byliny, odvary z nich, nejrozmanitější lektvary, ale i zaříkání, návuzy, amulety zavěšované na krk chorým osobám to vše byla výzbroj tradičního lidového lékařství, k němuž se uchylovali na vsích všichni, jež sužovaly choroby. Dvory zpravidla měly obytnou budovu kamennou, mluví se i o světničce v ní, rovněž některé selské dvory byly už budovány z kamene, z cihel či se alespoň opíraly o kamennou podezdívku. Domy, chalupy a chatrče byly ze dřeva; hlína, mazanice a pletení z dřevěných prutů dřevěné konstrukce doplňovaly. Zahloubené sídlištní objekty, brhy, zemnice a podzemnice nacházejí v raném středověku na českém venkově i ve městech archeologové. Vesnický dům a chalupa nenesly ještě na doškových a drnových střechách komíny. Drtivá většina střech dřevěných domů a chalup byla však kryta došky. Obytnou místností byla jizba se stropem a s pecí, z nichž šel kouř do dýmníků a pod střechu. Spalo se v komoře a do postelí uléhali nocležníci nazí. Protože spali pohromadě dospělí a děti, musíme předpokládat rušivý dopad sexuálních projevů zejména do oblasti dětské psychiky. Obilí se mlátilo od podzimu do jara buď na humnu, anebo na mlatě ve stodole. Na hnoji na dvoře či do odpadové jámy za plotem konali vesničané potřebu, fekálie se ještě nehromadily pod chyškou, dřevěným domkem, který teprve později bude sloužit na vsích jako záchod. Šatstvo je i na vsi vzácností, je vysoce ceněno, a stává se proto objektem loupeží. Na nohách nenosí střevíce či škorně. Před chladem se chrání tím, že si zavinují ovinky ze zvířecích kožek a pod kolenem je zavazují povříslem. Dospělí čelí v zimě mrazu tím, že obléknou kožichy, šuby sukno pošité svrchu kožešinami. I šuby venkovanů se liší od kožichů měšťanských. Převládá totiž kůže beraní či vepřovice. Jindy navléknou venkované na sebe Vesničané je mají do pasu a vesničanky mívají někdy vlasy dlouhé až po kotníky. na hlavách se v zimě nosí čapky z liščí kůže. Není pochyb o tom, že i oděv dával znát sociální rozdíly venkovského lidu. Zatímco v starším středověku byl rozdíl mezi selskou a panskou stravou převážně v kvantitě, postupně se mezi kuchyní šlechtickou a poddanskou zvýrazňují rozdíly kvalitativní. Ideologickým obhájcům vládnoucích tříd jde o to, aby stereotyp řádu stravy věrně odrážel žádoucí sociální řád. Strava venkovského lidu byla vydatná a svědčila o uspokojivé životní úrovni poddaných. V jagellonské epoše nepřicházelo lidojedství vůbec v úvahu, ba ani zprávy o zhoubném hladomoru z této doby neznáme. Venkovský lid kolem roku 1500 ještě považoval nůž a 2

3 dřevěnou lžíci za hlavní stolovací náčiní. Spotřeba masa byla na českém venkově limitována posty. Počítá se zhruba se dny v roce, kdy se mohlo jíst maso. Půst od masa mohl doprovázet jídelníček až 150 dní v roce z toho alespoň 51 dní trval přísný půst, kdy se nesmělo užívat ani vajec, ani mastných jídel. Celkově ovšem bylo to vedle zvěřiny a sladkostí právě cizokrajné koření, jež vyvyšovalo aristokratický jídelníček nad stravu venkovského lidu. Volný čas, zábava, hry Krčma a hospoda byly už na vsi pevným centrem zábavy a rozptýlení, v krčmách mohli se vesničané nejen občerstvovat, nýbrž v zábavě a v hrách tu mohli trávit volný čas. Sedláci, čeleď i námezdní dělníci měli na regenerování pracovní síly a na odpočinek vyhrazeny nejen neděle, nýbrž i desítky svátků a ani jim volný čas odpírán. Zemědělský čas, měřený východem a západem slunce, zkracoval v zimním období pracovní dobu a nabízel další chvíle odpočinku zejména poté, když v létě často povinnosti vyžadovaly pracovat od slunka do slunka. Zato však vrchol letního lopocení, závěr žní, byl už zaslíbenou chvílí radosti a oslav. Trhy byly i místem zábavy, setkání se známými i se vzdálenými příteli. Byla to chvíle oddechu právě tak jako zdroj ukojení zvědavosti. na venkově neměly oslavy světců a církevních hodů tak jiskřící a bohaté formy, jaké si mohli připravit obyvatelé měst, nicméně i tu sama návštěva kostela nebyla jen vytouženou či vynucenou církevní povinností, nýbrž stávala se příležitostí k setkání se vzdálenějšími přáteli, k besedě s nimi, k výměně informací a novinek. Zemské zřízení z roku 1500 opakovalo, že venkovský lid smí pro svou spotřebu i zábavu lovit ptactvo. Proto je vysloveno svolní, že poddaní mohou doma přechovávat sítě, sklony i s lepem tedy náčiní a pasti pro čižbu. Mezi zakázanými druhy her a zábav byla samozřejmě hra o peníze v kostky a v karty. Pověry, magie Pověry a víra v magii, v nadpřirozené účinky díla temných mocností naplňovaly představy všech vrstev společnosti jagellonského věku, zejména mocně však doléhaly na mentalitu venkovského lidu. Lidé proniknutí obavami z epidemií a pohrom všeho druhu hledali pomocníky proti pojmenovaným druhům strachu v jednotlivých světcích. Někteří světci (sv. Felix) měli dopomoci věřícím k majetku, jiní (sv. Jan) měli je ochránit před krupobitím a sv. Štěpán měl zabezpečovat zdraví jejich koní. Pokud jde o lidské nemoci, vytvořil se postupně celý katalog světců, kteří měli zázračně bdít nad věřícími. Vedle zázračné pomoci svatých vystupuje do popředí v mentalitě širších vrstev obyvatelstva i magie, kouzelníci, čarodějové, kteří zdůrazňují, že nelze spoléhat jen na nadpřirozené nebeské pomocníky, nýbrž že je nezbytné opřít se o magii, jež může přinutit i vesmírné síly, aby sloužily člověku. Venkovské školy. Děti a postavení ženy I na venkově byl hlavní směr vztahu muže k ženě signalizován cestou od oltáře ke kolébce. Pro venkovský lid byl sňatek stejně jako u šlechty a měšťanů diktován spíše zájmy hospodářskými než erotickými. Rodiče, příbuzní a přátelé ženichovi jezdí na námluvy do 3

4 domu nevěstina a před svědky smlouvají věno. Nevěsta je odevzdána ženichovi, vrcholí svatební hostina, tanec na návsi, první manželská noc a sňatek je uzavřen. Teprve dodatečně odebere se manželský pár do kostela k požehnání. Venkovská žena ovšem byla podřízena muži v majetkoprávních záležitostech a v kruzích vrchnostenských se k ní stále obracelo podezření z čarodějnictví. Částečná volnost ve vztahu k muži byla mnohdy zatlačována do pozadí tradičním opovržením k slabšímu pohlaví. Jakkoliv seto zdá podivné, i na některých vsích se usídlily nevěstky. V průměru žily v poddanské rodině asi 3 4 děti. Na vsích, v samotách a ve dvorech spočívala péče o děti hlavně na ženách, matkách. Narození dítěte i na vsi svátkem a křtiny se měnily často ve slavnost, k níž se scházeli příbuzní a známí. Feudální renta Venkovský lid je zdrojem nejtypičtější formy nadhodnoty, feudální renty, o niž se dělí vrchnost, stát a církev. Peněžní forma feudální renty se nazývá plat či úrok a poddaný ji odvádí vrchnosti zpravidla dvakrát v roce, na sv. Jiří a na sv. Havla. Úrok se platí z pozemků a základem pro jeho stanovení je lánová soustava. Trvají i nadále obrovské rozdíly ve výši úroku z jednoho lánu. Poddanství, či nevolnictví? Společenské postavení venkovské chudiny zdaleka neodpovídalo jejímu významu v ekonomice země. Vrchnosti zajímala především její pracovní zdatnost, pracovní výkon, méně porozumění už feudálové měli pro právní postavení pacholků a čeledě. Zaměstnavatelé se služkami zacházeli obdobně, jak se budou chovat páni ke konkubínám ještě v novověku. Obdobně jako u poddaných sedláků a chalupníků, ani u venkovské chudiny nelze prokázat přeměnu poddanství v nevolnictví. V českých zemích v jagellonském věku nenastoupil ještě nevolnický systém. Právní ochrana Jakkoliv žili nádeníci a čeleď hluboko pod horizontem pánů, jakkoliv poddaní s úklonami přinášeli pánům poplatky a mnohdy jim nebyl dovolen ani vstup do horních prostor hradu, přece měli u vrchností zastání, přece hlas chudiny byl slyšen i na komorním soudě. Právní ochranu před cizími vrchnostmi poskytovali páni i svým poddaným. Král byl záštita a ochrana všech, jimž bylo křivděno. Páni, šlechtici i měšťané snaží se své poddané ochránit, vždyť jde vždy o majetek. Škody způsobené poddaným cítí šlechtic jako své vlastní ztráty, venkovský lid však pociťuje blahodárný účinek tohoto panského zájmu na sobě. Vesnická samospráva a míra útisku Už v době předhusitské vyvíjela v každé větší vsi činnost obec, shromáždění zámožných poddaných, a běžnou správní a soudní agendu vedl rychtář (na Moravě fojt) a konšelé. Čas od času dá rychtář či fojt svolat obecní shromáždění a tato hromada pak jedná jednak o panských návrzích a jednak o obecních potřebách. Obec spravuje a dohlédá užívání obecních 4

5 pastvin a obecních cest, jež má udržovat v pořádku. Rychtář, konšelé a obec bdí nad dodržováním osevních postupů. Obecní samospráva bdí i nad čistotou cest a strouhy a pečuje o odvoz bláta. Vesnická obec je právní institucí, navenek ji zastupuje a reprezentuje rychtář a konšelé. Šlechtici a měšťané respektují obec poddaných. Třídní boj poddaného lidu Povzdechy nad utrpením venkovského lidu, vášnivé protesty proti útisku poddaných i moudrá zamyšlení nad tím, jak chudince pomoci, už samy o sobě stačí dosvědčit existenci třídní nenávisti a napětí na českém venkově. Jednou z nižších forem třídního boje byl útěk z gruntů. Účast venkovského lidu v houfech lupků a loupežníků nelze považovat v drtivě většině za znamení odboje proti feudálům. Mezi nižší formy třídního boje lze zahrnout i některé akce paličů Celkově lze říci, že intenzita třídních bojů venkovského lidu vzrůstala po roce 1500 a vrcholila v době německé selské války v letech Selská pozdvižení v českých zemích nedosáhla v té době síly a rozmachu německé či tyrolské a salcburské selské války. Kolektivní odpor a boje poddaných proti feudálům sice dosvědčují trvalou existenci feudálního útisku a třídního napětí, zároveň však výmluvně prokazují, že venkov žil v jagellonském věku v relativním klidu a že situace poddaného lidu nedávala podněty k výbuchu selské války, tím méně pak k něčemu obdobnému, čím vyústila husitská revoluce. Národy, národní řevnivost, vlast Venkovský lid tvořil drtivou většinu českého a německého středověkého národa, dvou hlavních etnických skupin obývajících České království. Bezprostřední, přímé prameny o obecných otázkách vlastenectví a středověkého nacionalismu jagellonského věku pocházejí především z prostředí šlechtického a měšťanského. Král Vladislav považoval za samozřejmost, že i obě jeho děti, princ Ludvík a princezna Anna, se budou učit česky. Významné bylo, že i do církevních institucí vnikala čeština. V jagellonském věku proniká čeština jako úřední jazyk i do agendy římské církve v Čechách. Korvín sice nevytvořil zvláštní české oddělení své kanceláře, počet českých listů a listin je však neobyčejně vysoký. Jaký význam Korvín přisuzoval češtině, je zřejmé ze skutečnosti, že dal svého nemanželského syna Jana učit česky a německy, aby dobře v budoucnu mohl zvládnout země, jež mu chtěl svěřit. Čeština se stala Korvínovi i jazykem diplomatickým. Po roce 1470 se stává čeština úředním jazykem i v Opolsku a Ratibořsku a zůstává jím i za vlády Matyáše Korvína. Mnoho obyvatel Čech a Moravy ovládalo už od 14. století češtinu i němčinu [= bilingvismus]. Ve vzdělaných kruzích šlechty se cítila nezbytnost znalosti všech tří jazyků [češtiny, němčiny, latiny]. Rozlišovalo se, odkud Němci přicházejí, z kterých končin a oblastí, avšak základním znakem všech těchto příchozích byl jazyk, němčina. Nacionální zášť najde pro ideologické odpůrce jediné vhodné slovo odsouzení, slovo Němec se stává nadávkou. Protiněmecké běsnění dosahuje vrcholu ve verších českých utrakvistů a stoupá do poloh nadávek a spílání. Česko-německé napětí lze zjistit ve všech městech, kde žili Češi a Němci pospolu. Základním zdrojem národnostní řevnivosti je však kolem roku 1500 i vrozená nedůvěra k cizincům, odpor ke všem, kteří nejsou členy dobře známého společenství, nenávist k příchozím, obava z těch, kteří jsou jiní než my, xenofobie. Heterostereotypy měly středověkému publiku podávat charakteristické rysy evropských národů. Spolu s nimi se i ve středověkých Čechách vytvořily autostereotypy národní mýty, které čeští intelektuálové a mluvčí považovali za 5

6 výrazné odlišující rysy českého národa. Zcela cizorodým prvkem v národnostním složení Českého království byli cikáni. Ani širé uplatnění bilingvismu, ani pocity slovanské vzájemnosti nemohly nacionální zášť úplně vyhladit. Středověký český národ, posouvající v Čechách a na Moravě jazykovou hranici ve prospěch češtiny, stále ještě v nacionálním cítění syntetizoval prvky etnické, jazykové a tradiční s náboženskou vírou. Vladislav Jagellonský Vladislav Jagellonský vládl 45 let, byl tak 3. nejdéle panujícím králem (nejdéle vládl František Josef I. a po něm Leopold I.). Narodil se roku 1456 a na český trůn usedl roku 1471 jako patnáctiletý syn polského krále Kazimíra a královny Alžběty Habsburské (sestry Ladislava Pohrobka). Polský král Kazimír z rodu Jagellonců byl zakladatelem mocné evropské dynastie. Jeden polský badatel ukázal, že většina dnešních vladařských rodů je rodopisem více či méně spjata s potomky Jagellonské dynastie. Vladislav byl vychováván v prostředí zcela odlišném od tehdejších Čech, země prvé evropské reformace. V českých zemích žily vedle sebe v té době dvě církve: římská a česká (kališnická). Kališníci byli označeni jako zatvrzelí kacíři a byla proti nim vedena křižácká válka, v čele křižáků stál Matyáš Korvín. Král Vladislav miloval rytířské turnaje, protože však neměl dostatek peněz, věnoval se lacinější zábavě lovu. Proto rád sídlil na Křivoklátě, v Praze si oblíbil královskou oboru (dnešní Stromovka) a v Uhrách rozsáhlé lesy a lučiny okolo Budy. Vladislav však nebyl agresivní ani příliš ctižádostivý, a proto se vždy snažil ve vypjatých sporech mezi katolíky a kališníky hledat kompromis. Ostatně i ve válce s uherským králem Matyášem Korvínem ochotně vítal nabídky k příměří. Své tolerantní postoje a názory osvědčil i v židovské otázce. Všechny jeho povahové rysy svědčí o tom, že vynikal nespornými morálními vlastnostmi. Byl ovšem vladařem a králem a ty vlastnosti, jež jej jako člověka šlechtily, stávaly se v politice vadou. Král si nedovedl sjednat respekt u politiků a stavové využili Vladislavovy povolnosti k úplnému útlumu královské moci. Pět let po korunovaci začínají námluvy a podnět k nim dal nepochybně polský otec a krakovský královský dvůr. Mladá nevěsta měla být můstkem k bezpečné politické opoře. Nevěsta má zabezpečit ženichovi spojence a její věno posílí ženichovy finance. Polští rádce rozhodli, že nejvhodnější je Barbora, dcera braniborského kurfiřta Albrechta Achilla pána knížectví ansbašského, ovládal Franky a část Falce. S jeho jménem je spojen mocenský vzestup Hohenzollernů. Byl současníky zván germánská liška, protože lest, podvod a úskok byly jeho silnou zbraní. Barbora se za Vladislava provdala ve 12 letech. Podle českého zemského práva se zjišťovala dospělost u urozených chlapců a děvčat tzv. ohledáním. V roce 1476 byla už vdovou, protože v roce 1472 byla provdána ze jednoho z posledních Piastovců, za hlohovského vévodu Jindřicha XIX. Poiastovci od 10. století vládli v Polském knížectví a království. Zdá se, že osmiletá kněžna vůbec neopustila rodný zámek a že sňatek byl víceméně jen součástí vysoké politické hry. Ovšem sjednávat po roce 1471 královský sňatek, znamenalo v Čechách mít souhlas stavovské obce. Stavovská obec projevila s nevěstou Barborou souhlas. O příznivé stanovisko šlechty se zasloužil zejména Barbořin švagr, kníže Jindřich Minsterberský, syn krále Jiřího. Dvacetiletý Vladislav se nijak neprojevoval, poslouchal stavy, svého nastávajícího švagra a svého otce. Rádcové mu sňatek s Barborou prezentovali jako součást jeho vladařských povinností. Barbora nebyla nijak hezká a Vladislav byl do manželství spíše postrkován, než aby sám po manželce toužil. Král Vladislav 20. července 1476 zplnomocnil své zástupce, aby sňatek dojednali. V Praze dne 12. září 1476 byla podepsána svatební smlouva. Na konci podzimu 1476 byl uzavřen sňatek 6

7 v královském zastoupení v Ansbachu. Nevěsta měla být Vladislavovi odevzdána v Chebu, na hranicích Českého království. Svatební veselí se mělo uskutečnit v Praze 7. února novomanželka Barbora hodlala získat srdce pražského manžela. Od konce roku 1476 nazývá Albrecht svou dceru královnou a Barbora se podepisuje: Barbora, královna česká. Do svatebních příprav zasáhl Matyáš Korvín. V roce 1476 dal Hlohovsko-Krosensko bratranci zesnulého Jindřicha přijal od něj manský slib. Nepřinese-li Barbora české koruně věnem Slezské knížectví, jaký bude mít sňatek smysl? Naděje na setkání manželů se v roce 1477 začaly rozplývat. Přátelé a rádci v Praze se začali poohlížet po nové nevěstě. Mluvilo se o námluvách z rodu Gonza, z Lucemburského království a další. Habsburkové i Korvín dovedli svízele manželů výhodně využít. Trápení prožíval král Vladislav i Barbora. Z Ansbachu se tehdy k Praze pohlíželo jako k velkoměstu. Albrecht uplácel českou šlechtu, aby se Barbora do Čech dostala. Albrecht Achilles, ačkoli nebyl v dobrých stycích s císařem Fridrichem, se pokořil a poníženě jej prosil, aby se ujal Barbořiných práv. Čeští stavové, polský král i král Vladislav se snažili v Římě získat souhlas s rozvodem manželství, jež sice bylo uzavřeno, ale nebylo konzumováno. Dokud Vladislav neodvolá své názory, nezřekne se kompaktát a nezaváže se k boji proti kališníkům kacířům, nebude s ním církev jednat. V Říme počíná orodovat za Vladislava i císař Fridrich III., chtěl totiž českému králi dát do manželství svou dceru. V roce 1479 se bývalá hlohovská kněžna vzdala za odstupné všech nároků a práv k Hlohovsku. Tím ovšem definitivně dokonala svůj ústup z královského manželství. Barbořini bratři ji na čas ze vzteku nad potupou rodu uvěznili na hradě Plassenburgu. V kapli bratrstva Zlaté labutě dodnes odpočívá česká královna Barbora. Další Vladislavovou ženou byla Beatrice Aragonská. Narodila se 14. listopadu 1457 v Novém hradě v Neapoli jako dcera dědice neapolského trůnu Ferdinanda I Aragonského (zvaného Ferrante). Matka Isabella, klidná a zbožná žena, vedla své děti ke křesťanské víře. V roce 1463 zasnoubil Ferrante svou šestiletou dceru s pětiletým synem švagra Merzana, vévody ze Sessy, kam byla Beatrice odvezena. Do roka se Ferrante zmocnil Sessy i švagra. Svou sestru Beatrici odvezl do Aversy a Merzano zmizel ve sklepeních Nového hradu. Zážitky z dětství formovaly Beatrici Aragonskou do podoby chladné, realisticky uvažující ženy, nepodléhající citům a mocným mravním imperativům. Beatrice se pilně věnovala studiu. Její výchova byla cílevědomě směřována k všestranné přípravě budoucí vladařky. Beatrice nepoznala nedostatek, nepotřebovala se ve svých přáních uskrovňovat. Později nabyla pověsti ženy pyšné a rozmařilé. Beatrici otec v roce 1473 povolil mít vlastní dvůr, na který uvolnil 1000 dukátů ročně. Tato suma však nestačila a marnotratný dvůr se ocital v dluzích. Beatrice velice holdovala lovu. Soudobí informátoři o Beatrici mluvili jako o vášnivé milence, která si sama od 16 let vybírala z rytířů své partnery. Měla v sobě obrovské zalíbení a nechávala si dělat mnoho bust. Na jaře 1474 se na královském dvoře v Neapoli objevili dva uherští magnáti, Mikuláš Bánffy a Jiří Handó, a požádali krále Ferranta o ruku dcery Beatrice pro svého pána, krále Matyáše Korvína. Matyáš Hunyadi byl již 10 let vdovcem a nemohl nalézt vhodnou manželku, protože pro starobylé rody byl Matyáš ubohým povýšencem bez řádné urozené genealogie. V létě 1475 se aragonská princezna stala Korvínovou legitimní manželkou. 18. září 1476 opouštělo tisícihlavé rytířské vojsko Neapol a vezlo ve svém středu královnu Beatrici. Po 2,5 měsících jízdy dorazil průvod do Stoličného Bělehradu a Beatrice konečně spatřila svého manžela. Líbil se jí, byl vyšňořený a prokazoval jí všestrannou úctu. Beatrice byla veršotepci opěvována v Uhrách stejně jako v Neapoli. Korvín zahořel obdivem a prudkou láskou ke své nevěstě a prokazoval jí pozornou úctu všemi prostředky, jež měl k dispozici. Beatrice byla korunována uherskou královnou. Svatební veselí trvalo v Budíně měsíc. Na hostině se však neukázal ani jeden z králů, ani císař, ač byli pozvaní. Beatricina rozmařilost vedla k častým roztržkám s tchyní Alžbětou, která jí pak začala před Korvínem pomlouvat a očerňovat. Beatrice však měla dlouhou dobu na krále silný 7

8 vliv. Beatrice byla podle lékaře amoris impotens neschopná lásky, což v tehdejší době znamenalo neplodná. V roce 1485 vydal Korvín i přes Beatriciny protesty listinu, v níž obstaral budoucnost svého nemanželského syna Jánoše i pro případ, že by se Beatrici přece jen narodilo dítě. Královna začala čím dál tím více trpět revmatismem, který jí též znemožňoval účast na lovu. Beatrice se méně pohybovala a počínala tloustnout. Beatrice se nemohla smířit s tím, že pokud neotěhotní a Matyáš zemře, přijde o korunu. 6. dubna 1490 král Matyáš Korvín ve Vídni skonal a Beatrice se stala vdovou. Nad Matyášovou mrtvolou se Jánoš a Beatrice teatrálně objali a Jánoš Korvín uznal její nástupnická práva. Královna-vdova byla v dubnu 1490 nejmocnější uchazečkou o nástupnictví na trůn po Matyášovi. Na počátku května se Jánoš i Beatrice počali připravovat na válečné střetnutí. Soupeři se nenáviděli. O svatoštěpánskou korunu projevili zájem i zahraniční uchazeči: polský královský princ Jan Albrecht, římský král Maxmilián a český král Vladislav. 15. června 1490 v chrámu sv. Jiří v Budíně dal sněm vyhlásit, že uherským králem byl zvolen český král Vladislav Jagellonský. S nápadem na svatbu s Beatricí se král Vladislav asi podrobně seznámil ke konci července 1490 na Dolním Váhu. Už když 9. srpna 1490 vstoupil do Budína, zjistil, že královna-vdova se zatím počala před veřejností prezentovat jako manželka nově zvoleného krále. Beatrice čeká mileneckou náruč a setkává se s chladnou korektností, chystá už svatbu a zjišťuje zřetelný náznak ženichova nezájmu o sňatek. Beatrice počítala s tím, že se 12. srpna 1490 uskuteční svatba. Vladislavova slavnostní korunovace ve stoličném Bělehradě se uskutečnila 18. září října padlo rozhodné slovo. Král vyhlásil, že se ožení s královnou-vdovou, jen aby vyšel vstříc volání uherské stavovské obce. Dodal zároveň, že sňatek nikdy nedokončí souloží s novomanželkou a že jej bude vždy považovat za právně neplatný, protože byl k němu přinucen mocí. 17. listopadu 1490 dobyl Maxmilián tradiční místo korunovace uherských králů. Beatrice pozorně sledovala manželovy války o uherskou korunu a pobývala v Ostřihomi. Královně nechybělo nic jiného než milující manžel. Ustavičně se na něho obracela, posílala mu dopisy a vábila jej k sobě. A právě tehdy se jí konečně podařilo získat v králi i milence. Beatrice Aragonská, manželka krále Vladislava, byla na jaře 1491 opět skutečnou uherskou královnou. Sklonek roku 1491 a začátek 1492 byl ve znamení úplného rozvratu manželství. Beatrici se nepodařilo natrvalo získat Vladislavovu příchylnost. Vladislav je věčně pryč, královnu odmítá brát s sebou a nechce ji vidět. Z Ostřihomi se počaly rozlétat do evropských zemí písemné stížnosti a prosby oklamané manželky o pomoc. Beatrice psala i papeži Inocencovi VIII. A kardinálovi Rodrigu Borgiovi, aby Svatá stolice zasáhla proti křivopřísežnému manželovi. Už v únoru 1499 dal Alexandr VI. (bývalý kardinál Rodrigo Borgia) přečíst protestní list krále Vladislava v papežské konzistoři a do roka vyzval komisi, aby předložila návrh na konečné vyřešení sporu mezi Beatricí a Vladislavem. 3. dubna 1500 po několikahodinové debatě v konzistoři Alexandr VI. vynesl rozsudek, že manželství mezi Beatricí a Vladislavem je neplatné a ruší se i v případě, že by bylo dokonáno. Stejně se ruší i manželství Vladislavovo s Barborou Hlohovskou, 16. března 1501 se po 25 letech navrátila aragonská princezna, královna uherská a česká, zpět do rodného města. Do poslední chvíle nezapomněla zhrzená manželka na Vladislava a ustavičně od něho vymáhala peníze, věno. Zemřela v Neapoli 13. září 1508 a byla pohřbena jako skutečná královna. Koncem března 1502 byla latinsky sepsána svatební smlouva. Král Vladislav dal manželský slib a uzavřel sňatek, prostřednictvím svých zástupců, s Annou z Foix, řečenou Candale, příbuznou francouzského krále Ludvíka a královny Anny. Členka královského dvora v Blois, Anna z Foix, byla mezi dvorními dámami příbuzenstvím nejblíže králi a královně a mohla se chlubit neobyčejně vznešeným rodokmenem. 21. května 1502 opouští svatební průvod Anny z Foix zámek Blois. 31. července 1502 vstoupila Anna z Foix do Benátek. 22. srpna 1502 odrazila loď s královnou Annou od Riva dei Schiavoni a plula směrem na Porto 8

9 Gruaro, kde Anna vstoupila na pevninu a ve voze, v doprovodu vyšňořených uherských šlechticů, směřovala do Uher. Do měsíce se ve Stoličném Bělehradě konala svatba a korunovační obřad. Anna z Foix se brzy přizpůsobila bez reptání a stížností novým podmínkám. Nalezla ve Vladislavovi nejen krále, nýbrž i muže svých snů. Sotvaže se zabydlila v Budíne, povzbuzuje energicky krále a ponouká jej k panovnické aktivitě. Nechce se smiřovat s tím, že by měl král i nadále žít ve věčné nouzi o peníze. Královna Anna porodila 13. července 1503 dceru Annu. V Čechách se o královně Anně vědělo jen, že přišla z Francie, z královského dvora, bližší podrobnosti však vzdělancům zdá se unikaly. 10. ledna 1504 byl Vladislav postižen mozkovou mrtvicí, jež mu ochromila pravou ruku a nohu a zbavila jej řeči. Už po pěti dnech ochrnutí ustupovalo a do měsíce byl už král mimo nebezpečí smrti. Anna předčasně porodila, 1. července 1506 se jí narodil syn, jemuž při křtu dali jméno Ludvík. Ludvík zůstal naživu, přežil novorozenecké svízele, matka však skonala už 26. července Král odmítal vystupovat na veřejnosti, stáhl se do samoty na dunajský ostrov, kde před lety s Annou trávil líbánky. Nejprve se česky učila Anna, poté, jak dospíval, počal vnikat do tajů češtiny i princ Ludvík. Čeští a Uherští stavové vedli spor o místo pobytu krále. Uherští stavové už za života královny Anny tvrdě požadovali, aby královský dvůr natrvalo sídlil v Budíně. Uherští stavové už v roce 1507 Vladislavovi slíbili, že Ludvíka přijmou za krále a korunovace se ve Stoličném Bělehradu konala 4. června dvouletý král dostal od stavů peníze na zřízení vlastního dvora v Budíně a jeho otec se musel zavázat, že k Ludvíkovi nepovolá žádné vychovatele-cizince. Čeští stavové usilovali marně po tři roky, aby mohli v Praze zhlédnout a pozdravit královské děti. Snad jen jako formu nátlaku na Vladislava pochopíme i pověsti, že Češi po roce 1506 počali uvažovat dokonce o volbě nového krále. 10. února 1509 se konalo slavnostní uvítání krále a obou dětí na česko-moravském pomezí u Německého Brodu. 17. února vstoupili král a královští sirotci do Prahy. Den korunovačního obřadu malého Ludvíka byl stanoven až na 11. březen Místem slavnostního ceremoniálu se stala katedrála sv. Víta. Ceremoniál byl svěřen třem biskupům: olomouckému, vratislavskému a míšeňskému, protože Praha už od let husitské revoluce neměla arcibiskupa. Na počátku roku 1510 stavovská obec uznala dědická práva princezny Anny k české koruně. Kdyby se stalo, že by zemřel Vladislav i Ludvík bez dědice, uzná stavovská obec Annu Jagellovnu za českou královnu. V březnu 1516 se počal Vladislav loučit se životem. Umíral, jak se tehdy říkalo, dobrou smrtí. 13. března 1516 v sedm hodin večer král Vladislav vydechl naposled. Smrtí krále Ludvíka vyhasne v Českém království jagellonský rod v mužské linii, sňatkem Anny Jagellovny s Ferdinandem Habsburským se otevře nové období českých dějin, vláda Habsburků, jež přetrvá až do roku Rok 1521 je ve vnitřním zrání Ludvíkově obdobím obratu. Na konci toho roku Marie Habsburská přesídlila natrvalo do Uher. Byla korunována ve Stoličném Bělehradě a odevzdána patnáctiletému novomanželi, který se do Marie zamiloval. Anna Jagellovna se v prosinci 1520 provdala za arciknížete rakouského Ferdinanda. Na jaře roku 1522 přijíždí konečně šestnáctiletý král se svou chotí do Českého království, po dlouhých 13 letech. Král a královna přiměli pana Zdeňka Lva z Rožmitálu k abdikaci. Na zemském sněmu byli jmenováni noví členové vlády a do čela země byl postaven jako králův zástupce kníže Karel Minsterberský. Ludvík v létě 1526 opouští Budín a odebírá se ke své poměrně slabé, chatrně vyzbrojené armádě na jižní uherské hranici. S ní postoupí 29. srpna 1526 bitvu u Moháče. Za dvě hodiny leží na bojišti mrtvol uherských, německých, italských a českých žoldnéřů křižáků. Král Ludvík doprovázený dvěma komorníky prchá rozmoklým, bahnitým bojištěm. Při přeskoku potoka uvízne králův kůň v bahně, Ludvík padá do močálu a zahyne. Královští komorníci zajedou k Moháči, objeví nahé Ludvíkovo tělo, oloupené o šaty, zbroj a šperky. Odvezou je do Stoličného Bělehradu. 9

10 Zde je poslední český Jagellonec pohřben po boku svého otce a matky. Česká stavovská obec neuzná nároky kněžny Anny a Ferdinand se musí ucházet o hlasy volitelů při volebním sněmu v Praze. Anna se stane českou královnou. Umírá roku Belveder, skvost italské renesanční architektury zdobící v Praze královskou zahradu, na věky bude připomínat její památku: Letohrádek královny Anny. 10

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte vynechaný text. Po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým panovníkem polský princ. Byl to slabý a velmi nerozhodný panovník. Protože na všechny návrhy

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_15_Jiří z Poděbrad Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Královské sňatky. Karel IV., triforium Svatovítské katedrály (po roce 1370)

Královské sňatky. Karel IV., triforium Svatovítské katedrály (po roce 1370) VŠE, CO SE TÝKALO MANŽELSTVÍ, se ve středověku řídilo nikoli světským, nýbrž výlučně kanonickým (církevním) právem. V širokých vrstvách neurozené společnosti, tam, kde manželství sledovalo svůj prvotní

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO CZ 1.07/1.4.00/21.1962 Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026 Tel.515298438, e-mail: zslub@mboxzn.cz Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 1. Kdo byl kdo v období 1434 1471? a) Alžběta Celská b) Václav Šašek z Bířkova c) Fridrich III. d) Petr Chelčický e) Hynek Ptáčník z Pirkštejna f) Lev z Rožmitálu g) Jan

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 05.02 Pořadové číslo materiálu: 02 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností císaře římského a českého

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Vnitřní politika Přemysla Otakara II.

Vnitřní politika Přemysla Otakara II. Vnitřní politika Přemysla Otakara II. Tematická oblast Přemyslovské Čechy Datum vytvoření 18. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 6. ročník osmiletého nebo 1. ročník čtyřletého gymnázia

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

OBSAH 2. KNIHA - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A DUCHOVNÍ ATMOSFÉRA _ 79

OBSAH 2. KNIHA - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A DUCHOVNÍ ATMOSFÉRA _ 79 OBSAH ÚVOD - OBECNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU 15 1. DÍL - VZNIK VZTAHŮ ZÁVISLOSTI 21 1. ČÁST - PROSTŘEDÍ 23 1. KNIHA - POSLEDNÍ NÁJEZDY 25 1. Muslimové a Maďaři 25 Evropa pod nájezdy a v obležení _ 25 Muslimové

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Vlastivěda 1 (starší dějiny)

Vlastivěda 1 (starší dějiny) Úvodní menu Výuková část Testy Hry Encyklopedie Pracovní listy a projektové vyučování Vlastivěda 1 (starší dějiny) Výuka Spustit celou výuku celkem 329 stran (výuka všech kapitol) Nejstarší osídlení naší

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

KRONIKA tak řečeného DALIMILA

KRONIKA tak řečeného DALIMILA KRONIKA tak řečeného DALIMILA PASEKA PRAHA - LITOMYŠL 2005 Obsah (5) UVOĎ (9) PŘEDMLUVA Tuto se počíná kronika (12) KAPITOLA 1 O babylonské věži a sedmdesáti jazycích (13) KAPITOLA 2 O vzniku českého národa

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo začal po husitských válkách vydávat tištěné knihy? Husitští hejtmani. Český král. Čeští bratři. 2. Proč na konci 15. století opouštějí šlechtici hrady? Hrady ztratily obranný smysl. Hrady byly příliš

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více