ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ"

Transkript

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: / Дана: ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД Е ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. ДИРЕКТОР Перица Манојловић, дипл.инж.саоб. Нови Сад, април 2007.год.

2 НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ НАРУЧИЛАЦ: ИНВЕСТИТОР: ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: др Јан Сабо НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ: ПЛАНА ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад Железничка 6/III ДИРЕКТОР: Перица Манојловић, дипл.инж.саобр. Е БРОЈ: 2207 ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: Бранислава Топрек дипл.инж.арх. СТРУЧНИ ТИМ: Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. Далибор Јурица, дипл.инж.геод. Љиљана Јовичић-Малешевић, дипл.екон. Зоран Кордић, дипл.инж.саобр. Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио. Зорица Санадер, дипл.инж.елект. Милан Жижић, дипл.инж.маш. Славица Пивнички, дипл.инж.пејс.арх. Тамара Зеленовић-Васиљевић, дипл.биол. Радован Ристић, елект.техн. Радослава Икрашевић, грађ.техн. Драган Морача, грађ.техн. КОНСУЛТАЦИЈЕ И САРАДЊА: Аурела Шимудварац Лучи, дипл.инж.арх. Мирослава Червена, дипл.инж.арх.

3 САДРЖАЈ А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УВОД... 1 I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НАСЕЉА СА ОСНОВНИМ ПРОГРАМСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НАСЕЉА МАГЛИЋ ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА ЗОНА СТАНОВАЊА ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ ЗОНА КОМУНАЛНИХ САДРЖАЈА ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО КАНАЛИ И КАНАЛСКО ЗЕМЉИШТЕ УЛИЧНИ КОРИДОРИ КОРИДОР ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА БИЛАНСИ ПОВРШИНА БИЛАНС ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА БИЛАНС ПОВРШИНА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕЈОНУ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ГАСНА ИНФРАСТРУКТУРА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ... 26

4 10. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕЈОНУ НАСЕЉА ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА ЗОНА СТАНОВАЊА ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ ЗОНА КОМУНАЛНИХ САДРЖАЈА ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО КАНАЛИ УЛИЧНИ КОРИДОРИ КОРИДОР ЖЕЛЕЗНИЦЕ ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ У ОБУХВАТУ ПЛАНА ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НАСЕЉА Б) ГРАФИЧКИ ДЕО Ред. број Назив графичког приказа Положај насеља у општини (Извод из ППО Бачки Петровац- Стратегија развоја) Постојећа функционална организација простора обухваћеног планом Катастарско-топографски план са границама и поделом грађевинског земљишта на јавно и остало План намене површина и локација са посебним условима за изградњу План саобраћајне инфраструктуре са нивелационим планом и урбанистичком регулацијом План водопривредне инфраструктуре План електроенергетске, ТТ и гасне инфраструктуре Размера 1: :5000 1:5000 1:5000 1:5000 1:5000 1:5000

5 На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 47/2003 и 34/2006) и члана 20. став 1. тачка 5. Статута Општине Бачки Петровац ("Службени лист Општине Бачки Петровац", број 5/2002 и 9/2004), Скупштина општине Бачки Петровац, уз прибављено мишљење Комисије за планове, на XXVII седници одржаној дана године, донела је ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ УВОД Циљ израде Плана општег уређења насеља Маглић је дугорочна пројекција развоја и просторног уређења насеља Маглић. У складу са Законом и Уговором са општином Бачки Петровац, ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада је, у сарадњи са представницима Општинске управе Бачки Петровац, пре свега Одељењем за урбанизам, као и представницима Месне заједнице Маглић, најпре израдио Програм за израду Плана општег уређења насеља Маглић, а затим је на основу Одлуке Скупштине општине Бачки Петровац о изради Плана општег уређења насеља Маглић (''Службени лист општине Бачки Петровац'', број 6/2006) приступио изради самог Плана. Полазна основа у формирању Програма, односно концепта Плана, били су услови надлежних органа, комуналних организација и других институција, као и Упитник о основним просторним проблемима и развојним опредељењима насеља Маглић, који је обухватио следеће елементе: становништво, структуру активности, уочене просторно развојне проблеме, као што су недостатак простора за поједине насељаске функције, проблеми у функционисању јавних служби и насељске инфраструктуре и стање животне средине. Планом општег уређења насеља Маглић је дефинисана граница грађевинског рејона насеља, утврђена концепција уређења и организације простора и грађења насеља, основна намена обухваћеног простора са поделом на функционалне и просторне зоне и целине са истим правилима грађења, разграничење јавног и осталог грађевинског земљишта, регулациона, техничка и нивелациона решења саобраћајница и мрежа комуналне инфраструктуре, као и други услови за изградњу објеката и уређење простора обухваћеног планом. Планом општег уређења насеља Маглић обухваћено је и дефинисано подручје површине 351,38 ha, од чега планирани грађевински рејон насеља чини 323,50 ha. І ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НАСЕЉА СА ОСНОВНИМ ПРОГРАМСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА Анализом демографског развоја насеља Маглић, која је извршена на основу званичних статистичких података пописа становништва у периоду године, може се оценити да је општа демографска ситуација насеља Маглић релативно неповољна. Пораст укупног броја становника у претходном периоду је последица позитивних миграционих кретања, а основне структуре становништва су такве да неће обезбедити побољшање демографске ситуације у наредном периоду. На основу утврђених биодинамичких карактеристика популације, досадашњих развојних тенденција, планираних мера демографске политике, као и прогнозираног привредног и укупног друштвеног развоја, у периоду године за насеље 1

6 Маглић је прогнозиран веома благ пад укупног броја становника, тако да ће 2021.год. у насељу живети 2600 становника. Просечна величина домаћинства износиће 2,8 чланова по домаћинству, а укупан број домаћинстава биће 930. Преглед је дат у следећој табели: Насеље Број становника Индекс Прос. стопа раста Број домаћинстава Просечна величина домаћинства / / Маглић ,5-0, ,0 2,8 Општина ,7-0, ,7 2,6 Према Просторном плану Републике Србије (ППРС), као и Просторном плану општине (ППО) Бачки Петровац насеље Маглић представља локалну заједницу-насеље руралног карактера, односно село са развијеним сеоским центром (сеоско насеље I степена). Најзначајније потенцијале привредног развоја насеља Маглић чине: - релативно добар геосаобраћајни положај (са северне стране насеље тангира државни пут II реда број 102, преко кога је Маглић добро повезан са Бачким Петровцем, као центром општине, од кога је удаљен свега 5 km, а преко Петровца и са Новим Садом, као регионалним центром), - близина Новог Сада, као великог тржишта и значајног потрошачког центра (од Новог Сада Маглић је удаљен 29 km асфалтним путем, а 31 km железничком пругом Нови Сад - Богојево, која тангира насеље са јужне стране), - повољни услови за пољопривредну призводњу (земљиште изузетног квалитета, као и традиција високопродуктивне производње ратарских култура, сточарства и повртарства), - постојећи капацитети мале привреде - као окоснице привредног развоја (нарочито прерађивачке делатности, занатство и личне услуге), - квалитетна радна снага, као и - развијен спортски живот и постојећи капацитети - нови базен и уређени спортски терени, са једне стране, а развијено повртарство и сточарство, са друге стране, нуде обиље здраве и свеже хране, те заједно гарантују даљи развој спортскорекреативног туризма (спортска манифестација ''Маглићко лето'' треба да добије традиционални карактер). На основу наведених потенцијала, прогнозираног броја становника и броја домаћинстава, анализе прикупљених података са терена и добијених услова од надлежних органа, установа, јавних предузећа и других институција, Планом општег уређења насеља Маглић је преиспитан и обезбеђен простор за смештај, проширење или изградњу: зоне централних садржаја (проширење и унапређење зоне центра насеља); зоне становања (унапређење постојећег становања и планско проширење стамбене зоне); зоне радних садражаја (изградња и значајно проширење северозападне, југозападне и југоисточне радне зоне); спортско-рекреативних садржаја (даља изградња уређених и опремљених спортских терена и дечјих игралишта, као и уређење језера за пецање); саобраћајне инфраструктуре (дефинисање хијерархијског нивоа постојећих и изградња нових насељских саобраћајница, бициклистичких и пешачких стаза и паркинга); водоснабдевања (снабдевање насеља довољним количинама квалитетне воде; реконструисање и проширење водоводне мреже); одвођења отпадних и површинских вода из насеља (изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода и изградња канализационе мреже); електроенергетске инфраструктуре (реконструисање и проширење постојеће мреже и увећање капацитета, примарно у новим радним зонама); телекомуникационе инфраструктуре (изградња нових удаљених претплатничких система, радио базних станица и потребне телекомуникационе мреже); гасне инфраструктуре (реконструисање и проширење капацитета мреже). 2

7 У складу са улогом у мрежи насеља, која је дефинисана ППРС, ППО и величином насеља, постојећа заступљеност јавних служби у насељу Маглић је задовољавајућа. Оно на чему би у планском периоду требало највише радити јесте формирање оних садржаја, који недостају у насељу (пре свега из области спорта) као и на побољшању услова рада и пружања услуга постојећих јавних установа. 2. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА 2.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА Граница обухвата плана је дефинисана Одлуком о изради Плана општег уређења насеља Маглић. Граница обухвата Плана општег уређења насеља Маглић углавном (са северне, западне и јужне стране) се поклапа са планираном границом грађевинског рејона насеља Маглић. Како источна граница планираног грађевинског рејона прати трасу коридора хидромелиоративног канала 1, који за сада нема јасно дефинисану парцелу, обухват плана у овом делу је нешто шири од грађевинског рејона насеља, тако што граница обухвата плана прати постојеће међе и парцеле. Граница обухвата плана дефинисана је - са северне стране: јужном међом регионалног пута Р 102, парцела број 2067 од тромеђе регионалног пута, пољског пута, парцела број 1990 и парцеле 1991/4, до тромеђе канала са парцелом број 1686/1 и границом са К.О. Кулпин; - са источне стране: западном међом парцела број 1684, 1683/2, 1683/1, 1682/2, 1681/2, 1681/1, 1580, 1512, 1513, 1516, 1517, 1520 и источном међом пољских путева, парцеле број 1509, 1499 и 1495; - са јужне стране: северном међом пољског пута, парцела број 2330, северном међом железничке пруге, парцеле број 2329 и 2328 и јужном међом железничке пруге, парцеле број 2293, 2289 и 2288; - са западне стране: западном међом пољских путева, парцеле број 1429, 1052/5, 1102, источном међом канала, парцеле број 1063, 1060, 1055 и 1897, западном међом парцеле број 1932 и западном међом пољског пута, парцела број Површина обухвата Плана износи сса 351,38 ha ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НАСЕЉА МАГЛИЋ Почетна тачка описа границе грађевинског рејона насеља Маглић је тачка број 1, која се налази на тромеђи регионалног пута Р 102, парцела број 2067, пољског пута, парцела број 1990 и парцеле број 1991/4. Од тачке број 1 граница у правцу истока прати јужну међу регионалног пута, парцела број 2067 до тачке број 2, која се налази на тромеђи регионалног пута Р 102, парцела број 2067, парцеле број 1686/3 и границе са К.О. Кулпин. Од тачке број 2 граница у правцу истока дужином од cca 200 m прати северну границу парцела брoj 1686/2 и 1686/1 до тачке број 3, која се налази на међи парцеле број 1686/1 и К.О. Кулпин. Од тачке број 3 граница у правцу југозапада дужином од cca 280 m на одстојању од cca 15 m западно и секући парцеле број 1686/1 и 1685, прати осовину канала до тачке број 4. 1 У време израде Програма за израду Плана општег уређења насеља Маглић, односно пре доношења Одлуке о изради Плана, овај канал није постојао на геодетској подлози. Он је у међувремену снимљен, геодетска подлога је допуњена и ажурирана, а затим коришћена за израду самог Плана. 3

8 Од тачке број 4 граница у правцу југа дужином од cca 695 m на одстојању од cca 15 m западно и секући парцеле број 1685 и 1507, прати осовину канала до тачке број 5, која се налази на југозападној међи парцеле број 1507 и парцеле број Од тачке број 5 граница наставља у правцу југа, секући парцелу број 1685 долази до тачке број 6, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела број 1502 и парцела број 1505/1 и Од тачке број 6 граница у правцу југа пресеца пољски пут, парцела број 1502 и долази до тачке број 7, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела број 1502 и парцела број 1401 и 1496/2. Од тачке број 7 граница у правцу југа пресецајући парцеле 1496/2 и 1501 прати постојећу ограду економије и пресецајући канал и пољски пут, парцела број 1495 долази до тачке број 8, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела број 1495 и парцела број 1497 и 1494/36. Од тачке број 8 граница у правцу југа на одстојању од cca 15 m западно, прати осовину постојећег канала и пресецајући парцеле број 1494/36 и 1494/1 долази до тачке број 9, која се налази на тромеђи канала, парцела број 1497, железничке пруге, парцела број 2328 и парцеле број 1494/1. Од тачке број 9 граница у правцу југа пресеца железничку пругу и долази до тачке број 10, која се налази на тромеђи железничке пруге, парцела број 2293, пољског пута, парцела број 2324 и парцеле број Од тачке број 10 граница у правцу запада прати јужну међу железничке пруге, парцела број 2293 до тачке број 11, која се налази на четворомеђи железничке пруге, парцеле број 2293 и 2289, локалног пута, парцела број 2304/1 и парцеле број Од тачке број 11 граница у правцу запада пресеца локални пут, парцела број 2304/1 и долази до тачке број 12, која се налази на четворомеђи железничке пруге, парцеле број 2289 и 2288, локалног пута, парцела број 2304/1 и парцеле број Од тачке број 12 граница наставља у правцу запада и прати јужну међу железничке пруге, парцела број 2288 до тачке број 13, која се налази на међи железничке пруге, парцела број 2288 и 2271/1 западно од тромеђе железничке пруге и парцела број 2271/1 и 2286 на одстојању од cca 15m. Од тачке број 13 граница у правцу северозапада пресеца железничку пругу и прати западну међу пољског пута, парцела број 1429, улице, парцела број 1052/5 до тачке број 14, која се налази на тромеђи улице, парцела број 1502/5, пољског пута, парцела број 1398 и парцеле број Од тачке број 14 граница у правцу северозапада пресеца локални пут, парцела број 1399 и долази до тачке број 15, која се налази на тромеђи улице, парцела број 1502/5, пољског пута, парцела број 1102 и парцеле број Од тачке број 15 граница наставља у правцу северозапада и прати западну међу пољског пута, парцела број 1102 до тачке број 16, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела број 1102, канала, парцела број 1125 и парцеле број Од тачке број 16 граница наставља у правцу североистока и прати источну међу канала, парцеле број 1063, 1060, 1055 и 1897 до тачке број 17, која се налази на међи канала, парцела број 1897 и парцеле број 1761/1 североисточно од тромеђе канала, парцела број 1897 и парцела број 1761/2 и 1761/1 на одстојању од cca 60m. Од тачке број 17 граница скреће и у правцу северозапада пресеца канал, парцела број 1897, пољски пут, парцела број 1898, прати западну међу парцеле број 1932 и 4

9 пресецајући пољски пут, парцела број 1990 долази до тачке број 18, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела број 1990 и парцела број 1982 и 1983/1. Од тачке број 18 граница у правцу североистока прати западну међу пољског пута, парцела 1990 и долази до тачке број 1, која је уједно и почетна тачка описа границе грађевинског рејона насеља Маглић. Површина грађевинског рејона насеља Маглић износи cca 323,50 ha. 3. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО Грађевинско земљиште насеља Маглић подељено је, у складу са Законом, на: - јавно грађевинско земљиште и - остало грађевинско земљиште ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ На основу Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта, коју је Скупштина општине Бачки Петровац донела децембра године (''Службени лист општине Бачки Петровац'', број 7/2005), за јавно грађевинско земљиште у грађевинском рејону насеља Маглић одређене су следеће катастарске парцеле: 194/3, 248/4, 267, 309/3, 313/4, 470, 477, 478, 481/2, 482, 576, 581, 583, 584/1, 582/2, 604/2, 795, 796, 797, 798, 799, 818, 832, 833, 835/2, 837/2, 843/2, 913, 964/1, 1020/1, 1020/2, 1020/7, 1052/34, 1052/35, 1052/69, 1052/78, 1054, 1059/2, 1064, 1065/1, 1066, 1067/2, 1068, 1070/12, 1452, 1453, 1454, 1455, 1492, 1493, 1494/25, 1505/1, 1505/3, 1506, 1685, 1686/1, 1690, 1691, 1807, 1822, 1858/1, 1859 и На графичком приказу број 3 дата је подела грађевинског земљишта на јавно и остало, стим да је, поред постојећег, посебно назначено и будуће, односно, планирано јавно грађевинско земљиште, као планиране површине за јавне потребе, односно јавне површине и површине на којима су изграђени или планирани за изградњу јавни објекти од општег интереса. Општина ће ово земљиште, у складу са законом, одредити за јавно. Јавно грађевинско земљиште не може се отуђити из државне својине ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ Остало грађевинско земљиште чине све катастарске, односно грађевинске парцеле у грађевинском рејону насеља, које нису одређене као јавно грађевинско земљиште. Остало грађевинско земљиште може бити у свим облицима својине и у промету је. 4. ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ Грађевински рејон насеља Маглић, односно, грађевинско земљиште обухваћено Планом подељено је према основној, тј. преовлађујућој намени у неком простору, на карактеристичне функционалне зоне и целине. То су: - зона централних садржаја - зона становања - зона радних садржаја - зона спорта и рекреације - зона комуналних садржаја - зона заштитног зеленила - јавно зеленило - канали и каналско земљиште - улични коридори и 5

10 - коридор железнице. Концепција уређења и изградње сваке зоне, односно целине, биће даље детаљније образложена. Треба одмах напоменути да ће се за оне зоне и делове зона, који се односе на регулисано и углавном опремљено и изграђено грађевинско земљиште, одобрење за изградњу добијати директно, на основу правила грађења, тј. извода из плана општег уређења. Остало чине делови зона у којима се планира нова изградња и који обухватају, по правилу, неопремљено и неизграђено земљиште, где не постоји дефинисана регулација, ни јасно разграничење зона основне намене, те је за ове површине након плана општег уређења неопходна израда одговарајућих регулационих планова. У циљу ефикаснијег спровођења плана и идентификације просторних јединица, извршена је, такође, подела грађевинског рејона на мање просторне целине блокове. Грађевински рејон насеља Маглић подељен је тако на 15 блокова ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА Зона централних садржаја у просторној структури сваког насеља представља место концентрације више функција, те самим тим и место концентрације људи, кретања и објеката. Такође, зона централних садржаја је најдинамичнији и највиталнији део насељског простора, а најчешће, и његов најстарији део, чијем се планирању и уређењу поклања нарочита пажња. Зона централних садржаја у Маглићу обухвата комплетан блок број 10, у коме се, испреплетано са становањем и пословањем, налази мноштво садржаја за јавне потребе, односно јавних објеката од општег интереса: месна заједница и месна канцеларија, предшколска установа, основна школа, здравствена станица, апотека, ватрогасна станица, пошта и зелена пијаца. У функционалној структури зоне централних садржаја највеће учешће имаће терцијарне делатности трговина, угоститељство, услуге, пословање и слично, које ће у будућем животу насеља имати све значајније место и по разноврсности и по броју и потребним капацитетима својих објеката. У оквиру ове зоне заступљено је и мешовито (породично и вишепородично) становање. Постојећи стамбени објекти се могу задржати, уз стимулацију да се у приземљу и деловима објеката уз улице могу отварати трговине, угоститељске и занатске радње, пословне просторије, агенције, канцеларије и слично. У зони централних садржаја не могу се лоцирати делатности које буком, загађењем ваздуха, воде и земљишта, те великим обимом транспорта, негативно утичу на животну средину (индустрија, складишта и стоваришта, пољопривредна производња млинови, силоси, узгој стоке и слично). Од осталих садржаја, у овој зони се налазе и верски објекти - цркве. Ови објекти, поред основне функције, имају још културно-историјски значај и представљају просторне репере и симболе, присутне у визурама и силуети насеља, тако да се њиховом уређењу, изградњи и реконструкцији треба посветити нарочита пажња. Зона централних садржаја захвата укупно површину од 17,62 ha, односно око 5,46% у целокупној структури насеља ЗОНА СТАНОВАЊА Зона становање заузима знатан део површине насеља. У Маглићу је, осим нешто мало вишепородичног становања (у зони центра), махом заступљено породично становање и то углавном у виду објеката у прекинутом низу, на великим парцелама. 6

11 Према демографској прогнози, Маглић ће до краја планског периода (до године) имати око 2600 станивника, што значи да ће број становника умерено опадати. Предвиђен број домаћинстава је 930, са планираном просечном величином домаћинства од 2,8 чл./домаћ. У складу са наведеним, може се констатовати да у насељу нема изричите потребе за новим површинама за стамбену изградњу. Постојеће становање (око 70 ha) се у потпуности задржава, а на неколико мањих локација је предвиђено ново становање (у деловима блокова број 4, 6, 11, 12 и 13). За сада, није планирано погушћавање становања, ''пробијањем'' нових улица унутар постојећих блокова, али је могуће, ако постоји интерес власника, односно корисника земљишта, као и подужно дељење постојећих великих парцела (с обзиром на ширину уличног фронта и величину парцеле). Укупна површина предвиђена за зону становања износи 84,99 ha, тако да ће ова немена заузимати територију насеља са 26,27% и уз просечну густину од 30 становника/hа (рачунајући са планираним бројем становника). Сем породичног становања, које ће и убудуће бити основни вид становања у насељу, могућа је иградња и вишепородичних (колективних) стамбених објеката. Као пратеће активности у зони становања могу се јавити: - снабдевање становника, - задовољавање друштвених потреба деце, омладине и одраслих, - здравствена и социјална заштита, - културне, спортске и друштвене активности општег карактера, - угоститељске услуге, - обављање занатских и услужних делатности, - производне и пословне делатности малог обима, уз обезбеђивање услова заштите животне средине и сл ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА Зона радних садржаја је првенствено намењена оним привредним активностима и делатностима, које због своје природе (буке, издувних гасова, потреба и обима саобраћајних кретања и сличног) не могу бити лоциране у оквиру других зона. Такође, у оквиру једног блока или групе блокова у склопу радне зоне пожељно је да се групишу предузећа која су међусобно технолошки повезана, која имају сличан могућ степен штетног утицаја на околину и имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог опслуживања, као што су: - садржаји за производњу, прераду и дораду пољопривредних производа, као што су: мини фарме (за краве музаре, јунад, овце, коке носиље, товну живину, патке, гуске, али и пужарници, стакленици, пластеници и слични садржаји), млинови, погони за прераду млека, јаја и меса, прераду и конзервирање воћа и поврћа, производњу сточне хране и сличног; - делатности из области трговине на велико, складишта, стоваришта и слично; - делатности везане за производњу и обраду метала и производа од метала; прераду дрвета, производњу намештаја и слично; - производња хемијских, козметичких и сличних производа; - делатности везане за електронику, текстилну или неку сличну производњу. Само савремено конципиране, комплексне и функционално организоване радне зоне, које имају и одговарајући просторни одраз, могу да обезбеде одговарајуће услове рада, са једне стране, и позитивне економске ефекте, са друге стране. Зато планирању и уређењу радне зоне треба посветити посебну пажњу, као могућем потенцијалу развоја читавог насеља. 7

12 Постојеће радне површине у насељу (око 35,33 ha) су задржане, а при одређивању нових локација за радне садржаје, опредељујући фактори су били: - слободно земљиште, - близина постојећих радних садржаја, - близина и могућност прикључења на главне насељске и ваннасељске саобраћајнице и другу комуналну инфраструктуру, - положај у односу на правац кретања доминантних ветрова. Просторни развој зоне радних садржаја усмерен је на три локалитета два већа, у северном, односно јужном делу насеља, и трећи, који је мањи и налази се у западном делу насеља. Северна радна зона представља нов садржај у насељу и захвата комплетан блок број 1 и већи део блокова 2 и 4, док западну чине постојећи и планирани радни садржаји у блоку број 12. Јужна радна зона формираће се око постојећих радних садржаја, а обухвата комплетан блок број 15 и делове блокова 7, 8 и 14. У овим зонама има просторних могућности за развој најразличитијих производних и прерађивачких капацитета, као и стоваришта, складишта, сервиса и сличних садржаја. Површина намењена за зону радних садржаја у Маглићу захвата 106,09 ha, односно око 32,79% од укупне површине грађевинског рејона насеља, од чега планиране површине заузимају чак 70,76 ha. Треба још напоменути да ће се одређени радни и пословни садржаји, мањег обима, који ни у ком погледу не утичу негативно на околину, наћи на читавој територији насеља, у склопу других зона основне намене: - капацитети производног и услужног занатства се могу отварати у зони централних садржаја и зони становања на целом подручју насеља; - капацитети за свакодневно снабдевање ће пратити просторну дистрибуцију становништва, па ће се најчешће наћи у зони становања, а капацитети за повремено и изузетно снабдевање биће лоцирани у зони централних садржаја и становања; - капацитети угоститељства за пружање услуга смештаја, исхране и пића биће лоцирани у зонама концентрације становништва и посетилаца (центар насеља, спортско-рекреативни садржаји и сл) ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ Спорт и рекреација заузимају све значајније место у функционалној структури савремено конципираних насеља, пре свега, у циљу очувања здравља и добре кондиције свих категорија становништва. У будућој просторној и функционалној структури Маглића превиђена су два спортскорекреативна комплекса, у јужном делу насеља, у блоковима број 8 и 13, као и мања површина намењена игри и рекреацији у блоку број 5. Укупна површина зоне спорта и рекреације је око 11,40 ha, што би уз фискултурну салу и спортске терене у склопу основне школе (у зони централних садржаја), требало да задовољи насељске потребе за овом неменом. Како се ради о јавним површинама, односно објектима од општег интереса, да би се избегло непотребно понављање, детаљнији опис ових површина и објеката се не даје на овом месту већ се може видети у склопу поглавља 5. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА Спорт и рекреација. Такође, мањи спортско-рекреативни садржаји, комерцијалног карактера (фитнес и аеробик центри, теретане, тениски терени, куглане и сл.) се могу развијати и на осталом земљишту, у зони центра, становања или радних садржаја. 8

13 4.5. ЗОНА КОМУНАЛНИХ САДРЖАЈА У ову зону сврстани су сви они садржаји који служе за постизање планираног нивоа комуналне опремљености, за обезбеђење услова квалитетног и несметаног функционисања основних намена, а који имају свој просторни израз. По својој природи комуналне функције прожимају целокупно насељско ткиво, а у будућој просторној структури Маглића заступљене су одређеним бројем садржаја, од којих су најзначајнији: зелена пијаца, вартогасна станица, водозахват, постројење за пречишћавање отпадних вода, гробља, улице, канали, јавно зеленило (парк, сквер) и заштитно зеленило. Неки од ових садржаја као што су: пијаца, ватрогасна станица, ЈСП ''Комуналац'', парк и сквер, заправо (функционално и локацијски) припадају зони централних садржаја, док други, као што су улице и заштитно зеленило прожимају целокупно насељско ткиво, тако да у ужем смислу зону комуналних садржаја чине само: два гробља, водозахват и постројење за пречишћавање отпадних вода. Како се ради о јавним површинама, односно објектима од општег интереса, да би се избегло непотребно понављање, детаљнији опис ових површина и објеката се не даје на овом месту већ се може видети у склопу поглавља 5. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА Комунални садржаји. Укупна површина зоне комуналних садржаја у насељу Маглић износи 7,46 ha. Специфично за Маглић, као и за друга мања насеља, је то да су неки комунални садржаји, који су у функцији насеља, решени или ће бити решени ван насеља, као заједнички за више насеља општине или региона. У овакве садржаје спадају: - нова санитарна депонија за чврсти комунални и нетоксични индустријски отпад; - сточно гробље и кафилерија; - комплекс електродистрибутивног предузећа; - комплекс јавног предузећа за дистрибуцију гаса и сл ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА Зону заштитног зеленила ће чинити већи комплекси аутохтоних група садница у североисточном и источном делу насеља, поред канала, затим између становања и радних зона и као зона разграничења између зоне радних и комуналних садржаја у северном делу насеља. У насељу Маглић заштитно зеленило је планирано у блоковима 2, 3, 6, 7 и 12, тако да укупно захвата површину од 34,07 ha. Постојеће заштитно зеленило се задржава (уз потребну санацију биљног фонда), а планирано формира и уређује у складу са наменом. У склопу заштитног зеленила у блоку број 3 се налази ретензија за прихват сувишне воде, док ће се у блоку број 12, заштитно зеленило формирати на простору садашње депоније комуналног отпада, уз обавезну санацију и рекултивацију овог простора ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО Јавне зелене површине у Маглићу ће чинити улично зеленило, парк и сквер у центру насеља, као и зелене површине око административних и других јавних објеката. Улично зеленило ће бити формирано уз све јавне саобраћајнице у виду дрвореда или група лишћара, четинара и партерног зеленила, што зависи од ширине уличног коридора. Линијско зеленило ће међусобно повезати све остале категорије зеленила и створити континуиран систем. Парк и кружни сквер у центру насеља ће задржати своје постојеће просторне оквире и представљаће место окупљања и краткотрајног одмора становника. Осим одговарајућег биљног фонда, парк и сквер треба уредити у складу са наменом и опремити урбаним 9

14 мобилијаром (клупе за седење, корпе за отпатке, светиљке, поплочање, евентуално фонтана, скулптуре и сл). У парку је још предвиђена изградња православног храма, за шта постоји урађена урбанистичка и пројектна документација КАНАЛИ И КАНАЛСКО ЗЕМЉИШТЕ На подручју које обухвата План општег уређења насеља Маглић и у његовом непосредном окружењу налазе се мелиорациони канали III, III-12 и II-6. У наредној табели су дате пројектоване карактеристике ових канала: Канал Карактеристике канала Назив канала и стационажа Пројектова н проток Q (m/s) Кота терена (mnm) Нагиб косина Ширин а дна (m) 10 Кота дна (mnm) Пад дна ( ) III на km ,624 81,50 1:1,5 2,0 79,72 0,1 III-12 на km 0,354 83,31 1:1,5 1,0 80,22 0, II-6 на km ,471 82,70 1.1,5 1,0 81,35 0,2 Затечена каналска мрежа представљаће и у наредном планском периоду основу за прихватање и одвођење свих сувишних вода у насељу и непосредној близини. Да би се створили трајно бољи услови за прихватање атмосферских вода, као и за снижавање новоа подземних вода, потребно је извршити реконструкцију постојећих главних канала, у смислу продубљивања канала, тј. спуштања дна канала на нижу коту, чиме би се створили повољнији услови функционисања за детаљну каналску мрежу у било ком делу насеља. У грађевинском рејону насеља Маглић канали и каналско земљиште захватају површину од око 1,42 ha, а у обухвату плана укупно 8,96 ha УЛИЧНИ КОРИДОРИ Постојећи улични коридори, су углавном правилних и широких регулација, те ће задовољити и у наредном периоду, тј. пружају довољно простора за потребна проширења - реконструкцију коловоза и пешачких стаза, а по потреби, изградњу бициклистичких стаза и паргинг површина, као и смештај свих видова постојеће и планиране комуналне инфраструктуре, као што су: водовод, фекална и атмосферска канализација, електроенергетска, гасна и телекомуникациона мрежа. Такође, уз све саобраћајнице ће бити формирано улично зеленило у виду дрвореда или група лишћара, четинара и партерног зеленила, што зависи од ширине уличног коридора. Нови улични коридори (предвиђени у блоковима 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 и 15) ће бити регулисани и уређени кроз одговрајуће планове детаљне регулације. Улични коридори (постојећи и планирани) у насељу Маглић захватају површину од 57,46 ha, што је око 18% укупне површине насеља КОРИДОР ЖЕЛЕЗНИЦЕ Коридор железнице у обухвату плана (коридор постојеће железничке пруге Богојево - Нови Сад, са путничко-теретном железничком станицом) се задржава у садашњој површини од 2,69 ha, уз услове грађења унутар пружног појаса, које прописује ЈП ''Железнице Србије''. 5. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА Јавне површине (јавни путеви, улице, паркови, скверови и заштитно зеленило) и земљиште на ком су изграђени или планирани јавни објекти (из области културе, образовања, социјалне заштите, здравства, спорта, комуналне инфраструктуре и

15 заштите животне средине), чије је коришћење, односно изградња од општег интереса, одређују се за јавно грађевинско земљиште, ако су у државној својини, односно после њиховог прибављања у државну својину, у складу са законом и прописима о експропијацији. Јавне површине Од јавних површина у Маглићу су заступљени јавно и заштитно зеленило, канали, улични коридори и коридор железнице, који су детаљније обрађени у претходним тачкама (број 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 и 4.10.). Култура Објекат Дома културе, у центру насеља, осим културних, пружа и неке управноадминистративне садржаје, тј. у њему су, такође, месна заједница и месна канцеларија. Овај комплекс се задржава, уз могућу реконструкцију и адаптацију, како би у потпуности испунио захтеве становника Маглића за задовољење културних потреба. Нарочито је потребно остварити више организованих културних, спортских и друштвених активности за младе. У непосредној близини Дома културе, на главној раскрсници у најужем центру насеља, налази се стара Евангелистичка црква, која већ деценијама није у функцији. Једно време објекат је чак кориштен као магацин за житарице. Данас је једна мања просторија у улазном делу привремено адаптирана за обављање службе Српске православне цркве (орјентација овог објекта није у складу са црквеним канонима), док је највећи део објекта практично напуштен и неискориштен. Након изградње новог православног храма (у парку у центру насеља, за шта постоји урађен урбанистички пројекат и пројектна документација), овај објекат сакралне архитектуре, који се налази у веома лошем стању, а евидентиран је као културно добро под претходном заштитом, је неопходно реконструисати и адаптирати, уз обавезне услове, сагласности и надзор надлежне институције за заштиту споменика културе. Нарочито је важно да се овај објекат ревитализује, тј. оживи новим примереним садржајима, рецимо, из домена културе сликарске и вајарске изложбе, музејске поставке, концерти, сценске представе, песничке вечери и слично, при чему свакако треба очувати габарит објекта и карактеристичне елементе архитектуре, конструктивних и декоративних елемената екстеријера и ентеријера. Васпитање и образовање У насељу се морају обезбедити услови за 100%-тни обухват деце у предшколској установи узраста од 4-6 година и 30%-тни обухват деце узраста од 1-3 године, као и 100%-тни обухват деце у основној школи узраста 7-14 година. У вези дечје заштите и васпитања, као и за потребе основног образовања у насељу Маглић обезбеђени су просторни услови у оквиру постојећих комплекса предшколске установе, односно основне школе, у блоку број 10, у зони центра, уз одговарајућу реконструкцију објеката и уређење слободног простора. Здравствена заштита У центру насеља (зона централних садржаја, блок број 10) се налазе постојећа здравствена станица амбуланта и апотека, које није потребно битно мењати, с обзиром да локацијски, просторно и функционално, могу задовољити потребе насеља и у наредном периоду. Ако се искаже интерес и економска основа за организовање нових садржаја из области здравствене заштите, реализација се може остварити било у оквиру јавног или приватног сектора власништва. Спорт и рекреација 11

16 За задовољавање потреба из области спорта, рекреације и физичке културе ту су пре свега постојеће површине купалиште са новим отвореним базеном и пратећим објектом, као и вишенаменски терен за мале спортове и дечије игралиште у блоку број 8, затим фудбалско игралиште и тениски терени у блоку 13, као и фискултурна сала и отворени терени у склопу комплекса основне школе, у блоку број 10. Ови садржаји се задржавају, с тим да је могућа реконструкција, доградња и обогаћење новим садржајима. У блоку број 8 се још планира уређење тениских терена, а могућа је изградња и мање хале вишенаменског карактера или постављање тзв. ''балон'' хале. У блоку број 13 се планира изградња низа отворених спортских терена за кошарку, одбојку, рукомет и сличне садржаје, а уз њих (од постојеће ретензије) би се обликовало и уредило мање језеро за пецање, тј. спортски риболов. У насељу су још, на локацији у блоку број 5, предвиђени дечје игралиште и мањи универзални терен за рекреацију. Укупна површина планирана за спорт и рекреацију у Маглићу износи 11,40 ha, што ће свакако задовољити потребе насеља за овом наменом. Комунални садржаји Зелена пијаца се задржава на постојећој локцији у блоку број 10, у центру насеља, уз одговарајуће уређење и опремање, а по потреби, и проширење ове локације. У будућности је, чак уместо отворене пијаце, могућа изградња савремене затворене тржнице или тржног центра. Насељско гробље се, такође, задржава на постојећој локацији у блоку број 2, с тим да се планира нова регулација комплекса гробља и његово проширење до укупне површине од 4,75 hа. Старо (немачко) гробље површине око 1,34 hа у блоку број 12 није одавно у функцији, али се задржава у постојећим оквирима и предвиђено је да се уреди у спомен парк. Постојећи водозахват, са 3 бунара, у центру насеља (блок број 10) се задржава, али је предвиђена изградња још једног водозахвата на новој локацији, у северном делу блока број 8. Неопходно је регулисати и уредити овај комплекс, али и подручје које се налази у зони шире санитарне заштите око оба водозахвата. Укупна површина за водозахвате је око 1 hа. Постројење за пречишћавање отпадних вода представља нов садржај у насељу, који кроз одговарајућу документацију треба регулисати и уредити. За овај комплекс предвиђена је локација уз канал, у северо-источном периферном делу насеља, на локацији окруженој постојећим заштитним зеленилом. За овај комплекс планирана је површина од око 0,48 hа. Остали комунални садржаји у насељу, као што су ватрогасна станица у блоку број 10, у центру насеља, и мерно-регулациона станица за гас, у блоку број 3, се задржавају у постојећим просторним оквирима. На крају треба, још једном, поменути да су неки комунални садржаји, који су у функцији насеља, решени или ће бити решени ван насеља, као заједнички за више насеља општине или региона (депонија комуналног отпада, сточно гробље и др.) 6. БИЛАНСИ ПОВРШИНА 6.1. БИЛАНС ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА Планом општег уређења насеља Маглић обухваћено је и дефинисано подручје површине 351,38 ha, од чега грађевински рејон насеља чини 92%, односно 323,50 ha. 12

17 Табела 1 Биланс површина у обухвату Плана Редни број Намена површина Величина у ha 1. Гађевински рејон насеља Маглић 323,50 2. Канал и каналско земљиште 7,54 3. Зона заштитног зеленила 5,28 4. Пољопривредно земљиште 15, Укупна површина обухваћена Планом 351, БИЛАНС ПОВРШИНА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕЈОНУ Планом општег уређења насеља Маглић утврђен је биланс површина у грађевинском рејону насеља. Биланс површина је исказан кроз основну намену површина. Табела 2 Биланс површина у грађевинском рејону Редни Намена површина Величина % број у ha 1. Зона централних садржаја 17,62 5,46 МЗ, МК, Дом културе 0,45 0,14 предшколска установа 0,10 0,03 основна школа 0,68 0,21 здравствена станица 0,17 0,05 ватрогасна станица 0,11 0,03 пијаца 0,11 0,03 пошта 0,22 0,09 верски објекти цркве 0,09 0,03 остали садржаји у зони центра 15,69 4,85 2. Зона становања 84,99 26,27 3. Зона радних садржаја 106,09 32,79 4. Зона спорта и рекреације 11,40 3,52 5. Зона комуналних садржаја 7,46 2,31 гробље 4,75 1,47 старо гробље-спомен парк 1,34 0,41 водозахвати 0,89 0,28 Постројење за пречиш.отпад.вода 0,48 0,15 6. Зона заштитног зеленила 34,07 10,53 7. Јавно зеленило 0,30 0,09 8. Канали 1,42 0,44 9. Улични коридори 57,46 17, Коридор железнице 2,69 0, Грађевински рејон насеља 323, ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА 7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Геосаобраћајни положај насеља Маглић се може окарактерисати као повољан, узимајући у обзир директну саобраћајну доступност на државни пут број 102, који 13

18 тангира насеље са северне стране и повезује Маглић са центром општине и другим насељима у окружењу, као и пружање железничке пруге Нови Сад Оџаци Маглић - Богојево (регионална у мрежи, са железничком станицом путничко-робног типа у Маглићу), која тангира насеље са јужне стране, где се налазе значајни радни садржаји. У складу са плановима и програмима стратегије развоја железнице, предвиђена је реконструкција и модернизације постојећих капацитета (уз електрификацију), у складу са одговарајућим прописима и уз услове изградње на железничком земљишту од ЈП ''Железнице Србије''. Узимајући у обзир просторни облик насеља као неправилан, са модификованоортогоналним системом саобраћајница, одређивањем хијерархијског нивоа насељских саобраћајница, омогућиће се у потпуности системско и структурално дефинисање свих облика кретања, као и изграђеност и функционално позиционирање појединих саобраћајница у насељској мрежи. Хијерархијском дефиницијом насељских саобраћајница квалитет насељског комуницирања биће на одговарајућем нивоу. Унутрашњи саобраћај у оквиру насеља кумулишу, усмеравају и воде главне насељске саобраћајнице. Систем управних сабирних и приступних саобраћајница опслуживаће насеље и омогућити смештај свих саобраћајних капацитета у оквиру уличних коридора. При томе предложу се одговарајући параметри у оквиру уличних коридора са саобраћајним површинама за одвијање моторног (динамичког) саобраћаја: Врста улице мин. ширина коридора мин. ширина коловоза главна насељска улица 20 m 7,0 m сабирна улица 16 m 6,0 m приступна улица 10 m 5,0 m Експлоатационо стање коловозних површина у оквиру коридора насељских саобраћајница је углавном задовољавајуће, а то ће и даље представљати одговарајући ниво квалитета у унутарнасељском комуницирању. С обзиром на определење да се бициклистички саобраћај обавља у оквиру коловозних површина, потребно је одговарајућим мерама (саобраћајна сигнализација, мере успоравања саобраћаја и слично), омогућити његово безбедно и неометано одвијање. За квалитетно обављање пешачког саобраћаја, у оквиру свих насељских улица предвидети пешачке стазе, обострано, са минималном ширином од 1-1,5m у зависности од величине пешачких токова. Проблематика паркирања у оквиру насеља оваквог типа, па и насеља Маглић, биће решавана на нивоу насеља са одговарајућим мерама. Паркирање теретних и комерцијалних возила ће бити решавано у оквиру зоне радних садржаја. Паркирање у оквиру главних и сабирних насељских саобраћајница се може организовати у оквиру уличних коридора или као сепарисано (ламелни систем), ако се за то укаже потреба, са димензионисањем једног паркинг места 5,0m х 2,5m. У оквиру приступних саобраћајница паркирање путничких возила ће бити решавано у зависности од положаја и просторне организације, унутар самих парцела. Капацитетима јавног превоза насеље Маглић је опслужено на одговарајући начин, па се у будућности такав ниво броја полазака и њихове фреквенције мора задржати, уз примену одговарајућих мера за подизање нивоа опслужености на саобраћајним терминалима стајалиштима, у смислу прилагођавања како прописима из ове области, тако и корисницима. Аутобуска стајалишта реконструисати и опремити (уз обезбеђење простора за сепарацију од површина за динамички саобраћај - у виду засебних ниша) на одговарајући начин, који омогућује безбедан трансфер путника. 14

19 Приликом изградње и реконструкције објеката и терминала за снабдевање горивом и мазивом потребно је претходно извршити саобраћајна и еколошка истраживања, која ће дати одговарајућа решења, а у складу са условима из Закона, који регулишу ову проблематику ("Службени лист СФРЈ", број 20/71). Изградња нових станица за снабдевање горивима, препоручљиво је да буде у зони радних садржаја, али је могућа и у другим зонама (изузев зоне централних садржаја), ако микролокације испуњавају све саобраћајне, противпожарне, еколошке и друге потребне услове ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА Снабдевање водом Организовано снабдевање водом насеља Маглић обавља се експлоатацијом 3 бунара из изворишта у центру насеља. Првим бунаром су захваћене подземне воде основног водоносног комплекса, а са друга два бунара подземне воде из водоносних средина плиоцена. Кота терена изворишта је око 84 mанв. Просечна експлоатација процењена је на око Q=5 l/s. На водозахвату се налази и укопани резервоар запремине 108 m 3 и црпна станица за потис воде у дистрибутивну мрежу насеља. Према Водопривредној основи Србије, простор обухваћен овим Планом припада Новосадском регионалном систему за водоснабдевање. Поред локалних изворишта, овај систем би користио алувијална изворишта Јамена-Лаћарак, извориште са леве и десне обале Дунава између Новог Сада и Сремских Карловаца, а део воде може се добијати прерадом речне дунавске воде. Овим системом снабдевају се општине Шид, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Нови Сад, Темерин, Жабаљ и Зрењанин. Предвиђа се повезивање са Сремским системом преко Сремских Карловаца и Инђије, а поред тога, овај систем је повољно повезати са Бачким системом преко Темерина и Србобрана. До изградње регионалних система водоснабдевања, насеље Маглић ће се и надаље снабдевати пијаћом водом са локалног изворишта. Осим постојећег водозахвата у центру насеља, предвиђена је изградња још једног водозахвата са неопходним садржајима у блоку број 8. Основни објекти насељског водоводног система (каптаже, мрежа и сл.), ће се задржати у функцији уз неопходну реконструкцију и доградњу система водозахвата, који тренутно не задовољава насељске потребе. Водоводна мрежа је положена у свим улицама, али је на неким правцима потребна реконструкција и замена цевовода. Такође је неопходно извршити спајање огранака у прстенове ради квалитетнијег и равномернијег снабдевања становништва. У планском периоду се предвиђа реконструкција застареле водоводне мреже, као и оних делова система који својим тренутним капацитетима не задовољавају нарасле потребе. Реконструкциојом водоводне мреже обезбедиће се уједначеније снабдевање водом свих делова насеља. Одвођење вода За насеље Маглић усвојен је сепаратни систем за евакуацију вода, што значи да се одвојеним системима прикупљају и евакуишу фекалне и атмосферске воде. Атмосферска канализација у насељу функционише као систем отворених канала положених уз уличне саобраћајнице. Каналска мрежа је у лошем стању, канали су затрпани и замуљени и потребно их је очистити и привести намени. Атмосферске воде ће се, у највећој мери, и даље из насеља одводити системом отворених канала положених уз уличне саобраћајнице, док се само у ужој зони центра насеља планира евентуално зацевљење каналске мреже. 15

20 Фекална канализација у насељу није изведена, али постоји пројекат канализације по којем би требало да се изведе цео систем. Тренутно се питање одвођења вода решава путем септичких јама и упојних бунара, што представља посебан проблем у очувању животне средине, а нарочито у деградацији подземних вода прве издани. Локација постројења за пречишћавање отпадних вода је предвиђена у блоку број 3, уз мелиорациони канал, на североисточној периферији насеља. Пречишћене санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке воде се могу упуштати у реципијенте (отворене канале) с тим да се задовољава следећи квалитет воде: - БПКб ср. дневни до 25 mg/l - ХПК до 125 mg/l - суспендоване материје до 35 mg/l - укупан Н до 15 mg/l - укупан П до 2 mg/l - масти и уља (етарски екстракт) до 0,1 mg/l - штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у водама (''СЛ. гласник СРС'', број 31/82). Забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре или водотоке било какве воде осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које по Уредби о категоризацији вода одговарају IIб класи. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у канале, морају се обавезно комплетно пречистити (примарно и секундарно) до траженог степена квалитета ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА Насеље Маглић се снабдева електричном енергијом преко 10 kv извода из трафостанице ТС "Бачки Петровац ", 35/10kV, инсталисане снаге 8+4 MVA. У укупној потрошњи електричне енергије у насељу Маглић, са приближно 49,74% учествују домаћинства, а са 13,00% остали потрошачи и 37,27% потрошачи на високом напону. Кретање потрошње у периоду од до године дато је табеларно : Год МWh P% -0,1 23,5-9,8-1,7-4,1 16,2-4,6 23,5 5,3 Просечна годишња стопа раста потрошње електричне енергије од до године износи 4,68. Постојећа електроенергетска мрежа у насељу, средњенапонска и нисконапонска, је надземна у уличним коридорима. Стубови на којима су постављени водови су челичнорешеткасти, бетонски и дрвени. План пораста потрошње за наредни период се заснива на плану развоја привреде и демографским показатељима. Потрошњу електричне енергије насеља Маглић за плански период од 20 година рачунамо у односу на почетну планску годину по следећој формули: А (МWh) = Ао (МWh) (1+p) n где је: Ао(МWh) - потрошња остварена у почетној планској години (13127) p (%) - просечна годишња стопа раста потрошње електричне енергије за плански период (1%) n - број година у планском периоду (20) 16

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године.

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године. Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар 2011. године. Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца». СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ НОВИ САД, ЈАНУАР 2009.

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, а дефинишу се за појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање локацијске

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 А) ОПШТИ ДЕО... 1 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ... 1 2. ОБУХВАТ ПЛАНА... 2 2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА... 2 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА... 2

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVII Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVII Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVII Број 32 26. јун 2013. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 2013. године, на основу члана 35. став 7. Закона

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана)

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана) ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА 2011-2031 (приједлог плана) Бањалука, октобар 2013. г. ПРЕДМЕТ: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОЗАРА 2011-2031

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Меморандум наручиоца КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШЉИВОВИЦИ JНВВ 13/17 Ознака из Општег речника набавке: 45261000, 45262700,

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ ТУРИЗАМ 26. и 27 МАЈ 2017. ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ 2 26. и 27 мај 2017. Инвестициона конференција,,инвестирај у Требиње Требиње Република Српска, БиХ

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

Поштујући све могуће изборе,

Поштујући све могуће изборе, Мирис земље Село мирише на жетву, косидбу, орање, брање грожђа, винограде... Село мирише на поток, камен, пропланке, на задовољство после обављеног посла, на изломљену врућу погачу, на огњиште. Село мирише

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ОДСЕК: ЗАШТИТА СМЕР: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ПРЕДМЕТ: ВАТРОГАСНА ТАКТИКА СЕМИНАРСКИ РАД Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ Студент БАНДИН БРАНИСЛАВ

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 54 23. јун 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 23. јуна 2014. године, на основу члана 177. став 1. Закона о енергетици ( Службени

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац

Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац Школски развојни план за 2013-2016 август, 2013. године 1 Назив школе АдресСАДРЖАЈ УВОД... 3 КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ... 3 Основни подаци о школи... 3 Историјат

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

За роботе нема граница

За роботе нема граница За роботе нема граница Опис рада При реалузацији часова из предмета Информатика и рачунарство за осми разред, коришћењем ЛЕГО робота, прилично сложено и апстрактно градиво, биће приближено ученицима кроз

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА ON IDEAS AND BOOKS Проф. др Јакуб Ракосњик, Карлов Универзитет у Прагу, Чешка република Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици Док историчари који се баве старијом

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

FP200 Упутство за коришћење

FP200 Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови... 5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ПОРТАЛ организације музичких аутора Србије за музичке кошуљице Корисничко упутство за формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ЗА ЕМИТЕРЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА Верзија

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе Листа пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године финансијски показатељи (бруто

Více