4 HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE"

Transkript

1 Harmonizované technické specifikace 4 HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE Z pohledu existence či neexistence harmonizovaných technických specifikací dělíme výrobkovou oblast na: neharmonizovanou pro výrobky nepokryté harmonizovanými technickými specifikacemi. Pro tuto oblast je uplatňován princip vzájemného uznávání, podle kterého zboží vyrobené podle práva jedné členské země je obchodovatelné v celé Unii za předpokladu, že splňuje požadavky na obecnou bezpečnost výrobku a bylo řádně uvedeno na trh. Tato oblast je rámcově upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES; harmonizovanou, kam mj. spadají také stavební výrobky pokryté harmonizovanými technickými specifikacemi. Z ohlédnutí do historie je patrné, že první kroky k zabezpečení fungujícího volného pohybu zboží jako důležitého prvku vnitřního trhu byly učiněny již koncem 50. let minulého století, kdy byla přijata Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (dnes Evropské společenství ES). Jisté zpomalení procesu, mj. zaviněné ropnou krizí, vystřídalo oživení v polovině 80. let. Toto období je charakteristické zřetelným odklonem od směrnic starého přístupu, usilujících o detailní právní úpravu požadavků kladených na parametry výrobků na evropské úrovni. Starý přístup k technické harmonizaci vystřídal tzv. nový přístup, založený na principu sladění základních požadavků na výrobky, procesy a služby (pozor nezaměňovat se základními požadavky ve smyslu přílohy I nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích podrobněji viz dále v textu), přičemž předkládáním návrhů k jejich naplnění byly pověřeny evropské orgány technické normalizace. Technická harmonizace Technickou harmonizaci vycházející z nového přístupu lze krátce a výstižně definovat takto: Harmonizace je proces zacílený na odstraňování technických překážek obchodu, a to zejména prostřednictvím sjednocení požadavků na výrobky, procesy a služby, aniž by přitom byla snížena všeobecně uznávaná úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti osob a majetku. Praxe doložila, že technické normy jsou důležitým nástrojem technické harmonizace, který je obecně uplatňován celosvětově, nejen v rámci EU. Namístě je připomenout definici technické normy: 35

2 Posuzování stavebních výrobků Technická norma ve smyslu ISO je dokumentem vytvořeným na základě konsenzu a schváleným uznaným orgánem, který poskytuje pro všeobecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo znaky pro činnosti nebo jejich výsledky, a je zaměřený na dosažení optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti. Členské státy EU se rozhodly přijmout principy technické harmonizace a řídit se jimi. Jednotné (harmonizované) požadavky lze proto chápat jako požadavky, na kterých se členské státy shodly (konsenzus), a které jsou Společenstvím považovány za významné; jsou jimi především již výše zmíněné ochrana zdraví, bezpečnost osob a ochrana majetku. Směrnice 89/109/106, o stavebních výrobcích, formuluje základní požadavky v příloze 1. Obdobně je koncipována také příloha I nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích, která odkazuje na základní požadavky. Institut základních požadavků je jedním z osvědčených prvků směrnice; základní požadavky podle nařízení jsou obdobou těch, které stanoví směrnice, jsou však tam, kde je to potřebné, upřesněny, rozvinuty či aktualizovány. Přitom platí, že úroveň požadavků stanovených ve veřejném zájmu je vždy nastavena tak, aby byla úměrná rizikům spojeným s užitím daného výrobku. Základní požadavky dané směrnicí jsou normotvorným procesem promítnuty do postupu prokazování shody s technickou specifikací, přičemž postup podle normy je dobrovolný. Výrobci je dána možnost nepostupovat v souladu s harmonizovanými pravidly, ovšem potom musí prokázat, že vlastnosti jeho výrobků zajišťují plnění základních požadavků na stavby. V případě nařízení je také zachován postup podle harmonizovaných pravidel, ovšem s tím, že výstupem nařízení není průkaz shody s harmonizovanou částí normy ZA (ES prohlášení o shodě), ale jsou prohlašovány vlastnosti výrobku vztažené k základním požadavkům (prohlášení o vlastnostech). Význam a potřeba technické harmonizace se výrazně projevuje v regulované sféře, tedy tam, kde je dodržení požadavků vyžadováno právními předpisy. Její přínos je zřejmý, ať již jde o předpisy harmonizované na nadnárodní úrovni, nebo o předpisy národní, které mezinárodní či regionální technické normy využívají. Nový přístup k technické harmonizaci a normám V rámci EU je nový přístup u harmonizačních technických předpisů, které formulují požadavky na výrobky při jejich uvádění na vnitřní trh, uplatňován v řadě oborů. Vychází z následujících principů: harmonizace právních předpisů je omezena na základní požadavky, které musí výrobky uváděné na vnitřní trh splňovat, chtějí-li požívat výhody volného pohybu v rámci EU; technické specifikace výrobků splňujících základní požadavky uvedené ve 36

3 Harmonizované technické specifikace směrnicích či nařízeních Rady (EU) a EP jsou stanoveny harmonizovanými normami; použití harmonizovaných či jiných norem zůstává dobrovolné a výrobce může použít jiné technické specifikace, aby požadavkům vyhověl; výrobky vyrobené v souladu s harmonizovanými normami mají předpoklad shody s příslušnými základními požadavky. Obdobou principu předpokladu shody jsou v ČR rovněž tzv. určené normy, známé z oblasti stavebních výrobků, které spadají do neharmonizované sféry. Harmonizované a určené normy tvoří cca 1/6 všech v současné době platných ČSN. Odkazy na oba typy norem jsou zveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s odkazem na technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují. Technická harmonizace v EU řeší především volný pohyb výrobků na jednotném evropském trhu, ovšem v řadě případů nejde harmonizace za tuto hranici a sféru eventuální regulace, která by se týkala použití výrobků, ponechává zpravidla v kompetenci jednotlivých členských států. Důvodem je jak historický vývoj regulace v jednotlivých státech, tak rozdílné místní, např. klimatické podmínky a zvyklosti v jednotlivých zemích. Značné rozdíly a roztříštěnost ztěžují možnost sjednocení požadavků na používání a provoz výrobků. Odborníci, kteří postupují při výkonu své činnosti podle harmonizovaných pravidel ve výše uvedeném smyslu, a kteří mají zájem blíže se seznámit s určováním požadavků ve veřejném zájmu, které jsou promítány do technických norem, mohou nalézt užitečné informace a odkazy v článku zveřejněném v časopise Stavebnictví č. 1/2011 (Technická normalizace a stavební právo). Detailně je dané téma rozvedeno např. ve Sborníku technické harmonizace (ročník 2004), který je dostupný na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( Harmonizované normy (čl. 17) Čl. 17 nařízení stanoví, že evropské normalizační orgány uvedené v příloze I směrnice 98/34/ES vypracují harmonizované normy na základě požadavků Komise (mandátů), která mandáty konzultuje s členskými státy zastoupenými ve Stálém výboru pro stavebnictví. Nařízení normalizačním orgánům ukládá povinnost zajistit spravedlivé a nestranné zastoupení různých kategorií zúčastněných subjektů na všech úrovních, pokud jsou do procesu tvorby harmonizovaných norem zapojeny. Tímto opatřením mají k normalizačním pracím zajištěn bezproblémový přístup také odborníci delegovaní malými a středními podniky. 37

4 Posuzování stavebních výrobků Harmonizované normy stanoví metody a kritéria pro posuzování vlastností stavebních výrobků ve vztahu k základním požadavkům. Přitom norma může stanovit rozdílné úrovně vlastností ve vztahu k zamýšlenému použití výrobku. Harmonizovaná norma také určuje příslušný způsob řízení výroby, který zohlední konkrétní podmínky postupu výroby dotyčného stavebního výrobku. Při naplňování obsahu mandátu k vypracování harmonizované technické specifikace je třeba dosáhnout konsenzu tak, aby specifikace zahrnula základní požadavky kladené členskými státy na stavby prováděné na jejich území, ale také další vnitrostátní předpisy, které se vztahují k základním charakteristikám stavebních výrobků. Členský stát zde vůči Komisi má oznamovací povinnost. Komise může k naplnění obsahu mandátu vzít v úvahu pouze základní požadavky, které jí byly oficiálně oznámeny. Členské státy jsou povinny sdělit Komisi, jaké základní požadavky si ze svého pohledu přejí do normy zapracovat. Na tomto místě je třeba upozornit, že do mandátu lze zahrnout pouze ty základní požadavky, které jsou v členském státě regulovány národním předpisem a které byly Komisi a členským státům oznámeny (notifikovány) ve smyslu směrnice EP a Rady 98/34/ES, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Harmonizované normy tam, kde je to možné a vhodné, podporují používání tříd vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků tak, aby u staveb mohly být vzaty v úvahu různé úrovně základních požadavků na stavby, ale také klimatické, geologické a zeměpisné rozdíly a další rozdílné podmínky obvyklé v členských státech. Pokud zamýšlené použití vyžaduje, aby stavební výrobky v členských státech splňovaly mezní úrovně vlastností ve vztahu k jakékoliv základní charakteristice, jsou tyto úrovně stanoveny v harmonizovaných technických specifikacích. Při posuzování vlastností stavebního výrobku je nezbytné vzít v úvahu zdravotní i bezpečnostní hlediska, která souvisejí s jeho použitím v průběhu celého životního cyklu stavby. Z tohoto důvodu Komise stanoví mezní úrovně vlastností základních charakteristik stavebního výrobku, a to se zřetelem na ustanovení členských států ohledně obecně uznávaných hodnot základních charakteristik příslušného stavebního výrobku tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany ve smyslu článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen Smlouva o fungování EU ). Mezní úrovně mohou být technické nebo regulativní povahy a je možno je použít pro jednu charakteristiku nebo soubor charakteristik. Evropské normalizační orgány (Evropský výbor pro normalizaci CEN a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC) jsou uznávány jako organizace, jimž přísluší zpracování norem určených k harmonizaci podle obecných pokynů pro spolupráci mezi Komisí a těmito dvěma organizacemi podepsaných dne 38

5 Harmonizované technické specifikace 28. března Výrobci by měli využívat těchto harmonizovaných norem, pokud byl odkaz na ně zveřejněn v Úředním věstníku EU a podle kritérií stanovených v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Jedním z trvalých úkolů Komise je vyvíjet přiměřené úsilí k harmonizaci vybraných výrobkových skupin. Jakmile se poznatky k vybraným neharmonizovaným výrobkovým skupinám dostanou na dostatečnou úroveň technických a vědeckých poznatků, Komise prostřednictvím mandátů (po předchozí poradě se Stálým výborem pro stavebnictví) požádá evropský normalizační orgán o vypracování norem. V případě, že k dané oblasti existují evropské dokumenty pro posuzování, budou přiměřeně využity jako podklad pro mandáty a jejich obsah bude promítnut do harmonizovaných norem. Evropské normalizační orgány při tvorbě harmonizovaných norem zajistí spravedlivé a nestranné zastoupení různých kategorií subjektů zapojených do tohoto procesu. Ve vhodných případech a za předpokladu, že nebude ohrožena správnost, spolehlivost nebo stálost výsledků, mohou harmonizované normy stanovit metody, které jsou pro účely posuzování vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám méně náročné než provádění zkoušek. Komise ve spolupráci se Stálým výborem pro stavebnictví posoudí, zda se normy určené k harmonizaci shodují s příslušným mandátem. Pokud je nalezena shoda mezi Komisí a členskými státy, Komise na normy zveřejní odkaz v Úředním věstníku EU. Komise seznam průběžně aktualizuje. Každou normu uvedenou v seznamu doprovází zejména následující údaje: odkazy na případně nahrazené harmonizované technické specifikace; datum začátku období souběžné existence; datum konce období souběžné existence. Příklad odkazů na normy s odkazy na mandáty, rozhodnutí Komise (RK) a odkazem na autorizované/notifikované osoby (AO/NO) příslušné k zapojení do procesu posuzování shody (PPS podle směrnice). Tabulka bude upravena k 1. červenci 2013, aby odrážela názvosloví a postupy ověřování vlastností zavedené nařízením. Převzato ze stránek Informačního portálu/zkušebnictví ( Národní normalizační orgány mají povinnost převzít harmonizované normy v souladu se směrnicí 98/34/ES. Přitom platí, že ode dne začátku období souběžné existence norem je možné použít harmonizovanou normu k vypracování prohlášení o vlastnostech pro stavební výrobek, na nějž se vztahuje; bez toho, že by byly dotčeny čl. 36 a 38 nařízení, je harmonizovaná norma ode 39

6 Posuzování stavebních výrobků dne ukončení období souběžné existence norem jediným prostředkem použitelným pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, na něž se vztahuje; vnitrostátní normy, které jsou v rozporu s harmonizovanými normami, budou na konci období souběžné existence zrušeny; členské státy ukončí platnost všech vnitrostátních ustanovení, která jsou s harmonizovanými normami v rozporu. Tab. 1 Příklady rozhodnutí Komise ve vztahu k harmonizované normě (hen) Označení harmonizované normy EN 1:1998/ A1:2007 EN 40-4: 2005/ AC:2006 Náhled zavedení do ČSN (třídicí znak) ČSN EN 1:1999 Změna A ( ) ČSN EN 40-4:2006 Oprava ( ) Český název harmonizované normy Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem Osvětlovací stožáry Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu Platnost normy jako hen Ukončení přechodného období 3) Působnost AO/NO PPS 1) není 3 AO 204 (NO 1020) 1 Mandát (doplňky) M/129 (M/137 M/369) M/111 (M/132) RK (doplňky) 2) 99/471/ ES 96/579/ ES Formální námitky proti harmonizovaným normám (čl. 18) Pokud členský stát nebo Komise usoudí, že harmonizovaná norma nesplňuje zcela požadavky stanovené v příslušném mandátu, předloží dotčený členský stát nebo Komise po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví záležitost výboru zřízenému podle článku 5 směrnice 98/34/ES a uvede své důvody. Tento výbor po konzultaci s příslušnými evropskými normalizačními orgány vydá stanovisko, na jehož základě Komise buď odkaz na normu v Úředním věstníku EU zachová, nebo jej stáhne a tím zruší její harmonizaci. O svém rozhodnutí je Komise povinna informovat dotčený evropský normalizační orgán. Komise může případně požádat o revizi dotčené normy. Evropský dokument pro posuzování (čl. 19) Před textem k vlastnímu obsahu čl. 19 krátké ohlédnutí za postupy zavedenými směrnicí, které počínaje 1. červencem 2013 budou nahrazeny odlišnými postupy podle nařízení. 40

7 Harmonizované technické specifikace V praxi existují případy, kdy evropské harmonizované normy na některé stavební výrobky vypracovány být nemohou, nebo se nepředpokládá jejich vypracování v přiměřené lhůtě, nebo se výrobek od normy podstatně odchyluje. Pokud si výrobce i přesto přeje výrobek označit CE, může se do konce června 2013 obrátit na tzv. schvalovací orgán zřízený v souladu se směrnicí 89/106/EHS, o stavebních výrobcích, a požádat o vypracování individuální harmonizované technické specifikace, známé jako evropské technické schválení ETA (z angl. European Technical Approval). ETA je specifikace vycházející z evropských řídicích pokynů pro technická schválení ETAG (z angl. Guidelines for European Technical Approval). Nad vypracováním ETA dohlíží Komise, a Komise také po skončení připomínkového řízení k ETA ze strany členských států vydává souhlas, že výrobek může být na základě ETA posouzen a následně uveden na trh s označením CE. V této souvislosti je vhodné připomenout význam označení CE podle směrnice 89/106/EHS, o stavebních výrobcích, kdy označení CE vyjadřuje, že výrobky splňují všechna ustanovení této směrnice, včetně postupů posuzování shody stanovených směrnicí a vyhovují příslušným národním normám přejímajícím harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku EU; nebo evropskému technickému schválení (ETA) vydanému podle postupů zavedených směrnicí. K novému postupu podle nařízení, který od 1. července nahradí výše uvedený postup podle směrnice V systému začnou působit nové orgány, které v činnostech nahradí orgány působící ve smyslu směrnice. Schvalovací orgány budou nahrazeny subjekty pro technické posuzování TABs (z angl. Technical Assessment Bodies). TABs se sdruží do Organizace subjektů pro technické posuzování (OTABs z angl. Organisation of Technical Assessment Bodies), která v činnosti vystřídá Evropskou organizaci pro technická schválení (EOTA z angl. European Organisation for Technical Approvals). Organizace subjektů pro technické posuzování (OTABs) na žádost výrobce o evropské technické posouzení ETA (z angl. European Technical Assessment *) vypracuje a přijme evropský dokument pro posuzování (EAD) pro jakýkoli stavební výrobek, který nespadá do oblasti působnosti stávající harmonizované normy; nebo na který se plně nevztahuje harmonizovaná norma; tedy, že alespoň pro jednu základní charakteristiku výrobku neexistuje vhodná metoda posouzení stanovená v harmonizované normě; nebo metoda posouzení stanovená v harmonizované normě není vhodná pro alespoň jednu základní charakteristiku výrobku. *) Pozor: pro dva různé dokumenty je zavedena jedna společná zkratka. Srovnej s ETA podle směrnice viz kap. Vysvětlivky, zkratky. 41

8 Posuzování stavebních výrobků Postup pro přijetí evropského dokumentu pro posuzování se řídí zásadami stanovenými v článku 20 nařízení a musí být v souladu s pravidly stanovenými v článku 21 a v příloze II. Komise může stanovit doplňková procesní pravidla pro vypracování a přijetí EAD. Významná pro případnou harmonizaci dané výrobkové oblasti je skutečnost, že Komise po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví může EAD případně použít jako základ mandátu pro vypracování harmonizované normy. Zásady pro vypracování a přijetí evropských dokumentů pro posuzování (čl. 20) Postup pro vypracování a přijetí EAD musí: být pro dotčeného výrobce transparentní; vymezit odpovídající povinné lhůty s cílem zabránit zbytečnému prodlení; přiměřeně přihlédnout k ochraně obchodního tajemství a důvěrnosti; umožnit odpovídající účast Komise na celém procesu vzniku EAD; být pro výrobce nákladově efektivní; zajistit dostatečnou koordinaci mezi TABs určenými pro dotčený výrobek. Nařízení ve svém ustanovení ukládá TABs, aby společně s OTABs nesly plné náklady na vypracování a přijetí EAD. Budoucím kandidátům na TABs se toto ustanovení nelíbí. Zatím se jim podařilo vyvolat jednání s Komisí s tím, že si přejí podporu ze strany Komise. Jak a zda se budoucí TABs s Komisí dohodnou, je otázkou blízké budoucnosti. Výsledek zatím nelze předjímat. Povinnosti subjektu pro technické posuzování při přijetí žádosti o evropské technické posouzení (čl. 21) Úvodem je vhodné připomenout, že činnost subjektů pro technické posuzování nelze zaměňovat s činností oznámených subjektů, o kterých pojednává kapitola VII nařízení. Zjednodušeně řečeno, oznámené subjekty jsou subjekty, které svou činností nahradí notifikované osoby, které zaniknou s ukončením platnosti směrnice 89/106/ EHS, o stavebních výrobcích (30. června 2013). Subjekt pro technické posuzování přijímající žádost o evropské technické posouzení má povinnost informovat výrobce v následujícím smyslu: pokud usoudí, že výrobek je plně pokryt harmonizovanou normou, evropské technické posouzení nemůže být vydáno; pokud je výrobek plně pokryt již existujícím evropským dokumentem pro posuzování, bude tento evropský dokument pro posuzování použit jako základ pro vypracování evropského technického posouzení, které má být vydáno; pokud výrobek není pokryt žádnou harmonizovanou technickou specifikací, nebo pokud je jí pokryt jen zčásti, subjekt pro technické posuzování vypracuje 42

9 Harmonizované technické specifikace a přijme evropský dokument pro posuzování v souladu s postupy stanovenými v příloze II nařízení. V případech, kdy subjekt pro technické posuzování začne vyvíjet činnost za účelem vypracování a přijetí evropského dokumentu pro posuzování, musí informovat organizaci subjektů pro technické posuzování (OTABs) a Komisi o obsahu žádosti; o příslušném rozhodnutí Komise týkajícím se posuzování a ověřování stálosti vlastností, které má subjekt pro technické posuzování v úmyslu použít pro tento výrobek; nebo o neexistenci takového rozhodnutí Komise. Pokud Komise usoudí, že pro stavební výrobek neexistuje vhodné rozhodnutí pro posuzování a ověřování stálosti vlastností, stanoví, který systém nebo systémy se použijí pro daný stavební výrobek nebo skupinu stavebních výrobků nebo pro dané základní charakteristiky. To vše s přihlédnutím k dopadům na bezpečnost a zdraví osob a na životní prostředí. Přitom Komise vezme rovněž v úvahu doložené zkušenosti, předložené vnitrostátními orgány s ohledem na dozor nad trhem. Komise v každém případě zvolí co nejjednodušší systém nebo systémy, které jsou v souladu se všemi základními požadavky na stavby. Zveřejnění, řešení sporů (čl ) Evropské dokumenty pro posuzování přijaté organizací subjektů pro technické posuzování se zasílají Komisi, která zveřejní seznam odkazů na konečné evropské dokumenty pro posuzování v Úředním věstníku EU. Pokud se subjekty pro technické posuzování ve stanovené lhůtě nedohodnou ohledně evropského dokumentu pro posuzování, je organizace subjektů technického posuzování povinna předat tuto záležitost k řešení Komisi. Obsah evropského dokumentu pro posuzování a formální námitky (čl ) Evropský dokument pro posuzování musí obsahovat zejména obecný popis stavebního výrobku; seznam základních charakteristik důležitých z hlediska zamýšleného použití daného výrobku podle předpokladu výrobce, který byl dohodnut mezi výrobcem a organizací subjektů pro technické posuzování; metody a kritéria pro posuzování vlastností daného výrobku ve vztahu k jeho základním charakteristikám; zásady pro příslušné řízení výroby (zpracované s přihlédnutím k podmínkám výrobního postupu dotčeného stavebního výrobku). 43

10 Posuzování stavebních výrobků Pokud bude možné odpovídajícím způsobem posoudit vlastnosti některých základních charakteristik výrobku na základě metod a kritérií již stanovených: v jiných harmonizovaných technických specifikacích; v pokynech ke směrnici 89/106/EHS, o stavebních výrobcích; nebo v souvislosti s vydáváním evropských technických schválení, potom budou tyto existující metody a kritéria začleněny do evropského dokumentu pro posuzování. Pokud členský stát nebo Komise dospějí k názoru, že evropský dokument pro posuzování zcela nevyhovuje požadavkům, které je třeba splnit v souvislosti se základními požadavky na stavby stanovenými v příloze I, bude záležitost spolu s odůvodněním předložena Stálému výboru pro stavebnictví. Stálý výbor po konzultaci s organizací subjektů pro technické posuzování neprodleně vydá své stanovisko. Komise s ohledem na stanovisko Stálého výboru pro stavebnictví se rozhodne zveřejnit, nezveřejnit, zveřejnit s omezením, zachovat, zachovat s omezením či zrušit odkazy na příslušné evropské dokumenty pro posuzování v Úředním věstníku EU. Komise o tom rovněž informuje organizaci subjektů pro technické posuzování a případně požádá o přezkum dotčeného evropského dokumentu pro posuzování. Evropské technické posouzení (čl. 26) Evropské technické posouzení vydává na žádost výrobce subjekt pro technické posuzování, a to na základě evropského dokumentu pro posuzování, vypracovaného postupem podle článku 21 a přílohy II. Evropské technické posouzení může být vydáno i v případě, že již byl vypracován mandát pro harmonizovanou normu, za předpokladu, že existuje evropský dokument pro posuzování. Vydání takového posouzení je možné do začátku období souběžné existence, stanoveného Komisí v souladu s čl. 17 odst. 5. Jinými slovy: jakmile je v Úředním věstníku EU zveřejněn odkaz na harmonizovanou normu a začíná běžet období souběžné existence, evropské technické posouzení již vydat nelze. Evropské technické posouzení musí obsahovat: vlastnosti, které mají být uvedeny v prohlášení, vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem těch základních charakteristik, které byly dohodnuty mezi výrobcem a subjektem pro technické posuzování, přijímajícím žádost o evropské technické posouzení pro zamýšlené použití uvedené v prohlášení; technické podrobnosti nezbytné pro provádění systému posuzování a ověřování stálosti vlastností. Komise přijme prováděcí akty pro stanovení formátu evropského technického posouzení postupem uvedeným v čl. 64 odst. 2, s cílem zajistit jednotné provádění čl. 26. Znamená to, že formát ETA dosud stanoven není, Komise jej vypracuje po dohodě se Stálým výborem pro stavebnictví. 44

11 Harmonizované technické specifikace Pro porovnání a jako upozornění na rozdíl mezi výše uvedeným dokumentem, který bude vydáván ve smyslu nařízení, a na jehož základě výrobce může na výrobek umístit označení CE, je v dalším textu krátce připomenut obsah a úprava evropského technického schválení (rovněž známého pod zkratkou ETA), které je harmonizovanou technickou specifikací ve smyslu směrnice, na jehož základě je výrobek posouzen a následně označen CE. Forma evropského technického schválení (ETA) musí být jednotná bez ohledu na daný stavební výrobek a bez ohledu na schvalovací orgán, který dané ETA vydal. Za tímto účelem jsou zpracovány jednotné formuláře. (Doporučuji nahlédnout do přílohy Vysvětlivky, zkratky, kde je uvedeno objasnění rozdílů mezi dokumenty označované stejnou zkratkou ETA. ETA má dvě části: část určená ke zveřejnění obsahuje obecné údaje, zejména o výrobci, o držiteli ETA, o výrobku, výrobním podniku. Dále obsahuje odkaz na právní podklady, na základě kterých ETA bylo vydáno; část důvěrná je zaměřena na specifické informace, kde v definici výrobku a zamýšleného použití je uveden technický popis výrobku (včetně příslušných úrovní ukazatelů vlastností, použitých materiálů, dílců i montážních postupů). Kromě jiného obsahuje také charakteristiky výrobku a metody ověřování, postup prokazování shody a vymezení odpovědnosti při prokazování shody (úkoly pro výrobce a úkoly pro notifikované osoby, způsob označení CE na výrobku a další informace). Úrovně nebo třídy vlastností (čl. 27) Komise ve svých rozhodnutích může stanovit třídy vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků, které evropské normalizační orgány použijí k vypracování harmonizovaných norem. Organizace subjektů pro technické posuzování tyto třídy použije v evropských dokumentech pro posuzování, tam, kde je to vhodné. OTABs může po dohodě s Komisí a po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví také v evropském dokumentu pro posuzování stanovit třídy vlastností a mezní úrovně ve vztahu k základním charakteristikám stavebního výrobku v rámci jeho zamýšleného použití předpokládaného výrobcem. Komise může stanovit podmínky, za nichž bude stavební výrobek považován za splňující určitou úroveň nebo třídu vlastností bez zkoušení nebo bez dalšího zkoušení. Posuzování a ověřování stálosti vlastností (čl. 28) Posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám se provádí v souladu s jedním ze systémů stanovených v příloze V. 45

12 Posuzování stavebních výrobků Komise s přihlédnutím k dopadům na bezpečnost a zdraví osob a na životní prostředí může stanovit a revidovat, který systém nebo systémy se použijí pro daný stavební výrobek, nebo skupinu stavebních výrobků, nebo pro dané základní charakteristiky; Komise přitom vezme v úvahu doložené zkušenosti, předložené vnitrostátními orgány dozoru nad trhem; musí zvolit co nejjednodušší systém nebo systémy, které jsou v souladu se všemi základními požadavky na stavby; takto stanovený systém nebo systémy uvede v mandátu pro harmonizované normy, aby byly promítnuty do harmonizovaných technických specifikací. 46

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD)

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Vznik Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, o stavebních výrobcích, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Postupy posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR)

Postupy posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) Postupy posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) Seminář Uvádění stavebních výrobků na trh EU podle nového evropského nařízení (CPR - Nařízení EP

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Dobrovolná cesta k označení CE. Ing. Mária Schaan

Dobrovolná cesta k označení CE. Ing. Mária Schaan Dobrovolná cesta k označení CE Ing. Mária Schaan Proč ETA? Evropské technické posouzení ETA (European Technical Assessment) ETA může být vydáno pro stavební výrobky: pro které neexistuje harmonizovaná

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h.

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h. Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví 2005 25. 26. dubna 2005 Pondělí, 25. dubna 2005 16.00 h. Úloha evropských norem v oblasti podpory Směrnice o veřejných zakázkách RA Ulrich Paetzold Generální

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Strana 739 55 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu Prezentace k nařízení 764/2008 o vzájemném uznávání 2.5.2009 Nařízení 764/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se

Více

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p.

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. 1 Legislativa v ČR vztahující se na stavební výrobky Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví

Více

Obsah INFORMAČNÍ PORTÁL ÚNMZ. Ing. Lenka Druláková

Obsah INFORMAČNÍ PORTÁL ÚNMZ. Ing. Lenka Druláková Obsah INFORMAČNÍ PORTÁL ÚNMZ Ing. Lenka Druláková 1 OBSAH Nový zákon o posuzování shody a změny v předpisech pro uvádění výrobků na trh Informační portál ÚNMZ a databáze všech harmonizovaných norem Speciální

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 616/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 616/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a

Více

Předpis publikovaný ve Sbírce zákonů ČR

Předpis publikovaný ve Sbírce zákonů ČR Předpis publikovaný ve Sbírce zákonů ČR Název: Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE Číslo předpisu: 190/2002 Sb. Kategorie předpisu: Nařízení Účinný od:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU*

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* P6_TA(2004)0073 Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o standardech pro ochranné prvky a biometrické údaje

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 EN 1090-1 Požadavky nové normy a její vztah k současné P Group Legislativní požadavky Construction Product

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o zjednodušení

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I P7_TA(2011)0448 Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pneumatikách

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí Čl. 1 - Předmět nařízení stanoví pravidla

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnosttext s významem pro

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 13/sv. 20 CS Úřední věstník Evropské unie 103 31998L0011 10.3.1998 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 71/1 SMĚRNICE KOMISE 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS,

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

4 České technické normy

4 České technické normy PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 22/1997 SB., O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 4 České technické normy

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE 30.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 170/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES ze

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Ustanovení (část,, odst., písm.,

Více

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci INFORMACE Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci POSTUPY POSUZOVÁNÍ

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 27.8.2011 Úřední věstník Evropské unie L 222/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ A POSUZOVÁNÍ SHODY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE EN 1090-1 A EN 1090-2 Ing. Zrza Stanislav TZÚS Praha, s.p. pobočka Ostrava zrza@tzus.cz T: 595 707 221 M: 734 432 059 CZ05/IB/OT/01 TL

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L 1997R1103 CS 01.01.2001 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

c) součásti určené k zabudování do výrobků. (3) Toto nařízení se nevztahuje na: a) zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském

c) součásti určené k zabudování do výrobků. (3) Toto nařízení se nevztahuje na: a) zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském Strana 2002 Sbírka zákonů č. 116 / 2016 116 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání

Více

190/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Předmět úpravy

190/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Předmět úpravy 190/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 27 Rozeslána dne 31. března 2015 Cena Kč 215, O B S A H : 54. Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 55. Nařízení vlády o technických

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

L 209/4 Úřední věstník Evropské unie

L 209/4 Úřední věstník Evropské unie L 209/4 Úřední věstník Evropské unie 4.8.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 712/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k prodlení a realizaci zástavy 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie L 291/36 Úřední věstník Evropské unie 9.11.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se

Více

Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních

Více

HARMONIZACE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝROBKY V RAKOUSKU

HARMONIZACE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝROBKY V RAKOUSKU únor 2014 HARMONIZACE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝROBKY V RAKOUSKU Technické normy Technická norma je předpis stanovující důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu.

Více

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1 ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o A. Grošpic A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1 TENTO ZÁKON UPRAVUJE (1) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY

Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /2015 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska

Více

Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu

Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu Ministerstvo průmyslu a obchodu 22.10.2009 Volný pohyb zboží Zakotven Smlouvou o založení ES (čl.

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/56/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/56/EU 10.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 329/5 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/56/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH, nejčastější chyby. novinky a změny. Ing. Robert Lhotský, Procertis

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH, nejčastější chyby. novinky a změny. Ing. Robert Lhotský, Procertis PROHLÁŠENÍ O SHODĚ nejčastější chyby X PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH, novinky a změny Zpráva ze srpna 2012 o výsledcích internetového průzkumu správnosti obsahu Prohlášení o shodě a ES Prohlášení o shodě.

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na strojní zařízení Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více