Podmínky poskytování služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky poskytování služeb"

Transkript

1 Podmínky poskytování služeb 1. Váš vztah s CarTube 1.1 Vaše užívání webových stránek (dále jen Webové stránky ) a jakýchkoliv produktů, kanálů, softwaru, datových vstupů a služeb se řídí podmínkami právní dohody mezi vámi CarTube. CarTube je zastoupena společností Intertax Expert s.r.o., IČ: , se sídlem Pertoldova 3338/33, Praha 4, Česká republika. 1.2 Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností Intertax Expert ve vztahu k vašemu používání Služby. Prosíme vás proto o jejich pečlivé prostudování. 1.3 Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Služby, včetně uživatelů, kteří jsou zároveň přispěvateli Obsahu v rámci Služby. Obsah zahrnuje text, software, textové soubory, grafiku, fotografie, zvuky, hudbu, video soubory, audiovizuální kombinace, interaktivní prvky a jiné materiály, které můžete sledovat, mít k nim přístup nebo je poskytnout jako příspěvek v rámci Služby. 2. Souhlas s Podmínkami 2.1 Abyste mohli Službu využívat, musíte nejprve souhlasit s těmito Podmínkami. 2.2 Svůj souhlas s Podmínkami vyjádříte prostým využitím Služby. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost YouTube bude vaše užívání Služby od daného okamžiku považovat za váš souhlas s Podmínkami. 2.3 Službu nesmíte využívat a svůj souhlas s Podmínkami nesmíte vyjadřovat, pokud (a) jste nedosáhli zákonného věku pro uzavření závazné smlouvy s Intertax Expert nebo (b) jste osobou, pro kterou platí zamezení přístupu nebo jiný zákonný zákaz přijímání či používání Služby dle zákonů země, v níž sídlíte nebo z níž máte ke Službě přístup nebo ji využíváte. 2.4 Kopii těchto Podmínek byste si měli uložit nebo vytisknout a založit do svých záznamů. 3. Změny Podmínek Společnost Intertax Expert si vyhrazuje právo příležitostně Podmínky změnit, například z důvodu změny právních předpisů nebo regulatorních změn či změn funkcí nabízených prostřednictvím Služby. Pravidelně si proto tyto Podmínky přečtěte a s těmito změnami se seznamte. Upravená verze Podmínek (dále jen Upravené podmínky ) bude zveřejněna na Pokud s Upravenými podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat Službu používat. Pokud budete i nadále využívat Službu po datu, kdy byly zveřejněny Upravené podmínky, bude to společnost Intertax Expert považovat za váš souhlas s Upravenými podmínkami.

2 4. Účty CarTube 4.1 Abyste získali přístup k některým funkcím Webových stránek nebo jiným prvkům Služby, budete si muset vytvořit na CarTube účet. Při jeho vytváření musíte zadat přesné a úplné informace. Heslo ke svému účtu na CarTube jste povinni zabezpečit a uchovávat v tajnosti. 4.2 Pokud se dozvíte o jakémkoliv porušení zabezpečení nebo neoprávněném užití vašeho účtu na CarTube, jste povinni společnost Intertax Expert neprodleně informovat. 4.3 Tímto souhlasíte s tím, že budete výhradně odpovědní (vůči společnosti Intertax Expert i dalším osobám) za veškerou činnost, ke které dojde v rámci vašeho účtu na CarTube. 5. Obecná omezení užívání 5.1 Intertax Expert vám tímto uděluje povolení k přístupu a užívání Služby za následujících výslovných podmínek a vy tímto souhlasíte s tím, že nedodržení těchto Podmínek vaší osobou bude zakládat jejich porušení z vaší strany: 1. Souhlasíte s tím, že nebudete měnit ani upravovat žádnou část Webových stránek nebo Služby, 2. Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Obsahu prostřednictvím jakékoliv jiné technologie či prostředku, než jsou stránky pro přehrávání video materiálu obsažené na samotných Webových stránkách, 3. Souhlasíte s tím, že nebudete (ani se nebudete snažit) obcházet, vyřazovat z provozu ani jinak zasahovat do jakýchkoliv bezpečnostních prvků Služby či prvků, které (i) znemožňují nebo omezují použití či kopírování jakéhokoliv Obsahu nebo (ii) nuceně omezují používání Služby nebo obsahu dostupného prostřednictvím Služby; 4. Souhlasíte s tím že, nebudete Službu používat pro jakékoliv následující komerční využití bez předchozího písemného souhlasu: 1. prodej přístupu ke Službám; 2. prodej reklamy, sponzorství nebo jiné propagace umístěné v rámci Služby nebo Obsahu; nebo 5. Souhlasíte s tím, že nebudete užívat ani spouštět jakýkoliv automatický systém (zejména jakéhokoliv robota nebo tzv. spider či offline reader ), který při návštěvě Služby rozesílá v rámci určitého časového období na servery CarTube více požadavků, než kolik by za stejnou dobu mohl přiměřeně rozeslat člověk při použití veřejně dostupného standardního (tj. neupraveného) webového prohlížeče; 6. Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat nebo těžit z jakýchkoliv osobních údajů jakéhokoliv uživatele Webových stránek či Služby 7. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Webové stránky nebo Službu (včetně komentářů a ových funkcí Webových stránek) pro získávání zakázek v rámci obchodní činnosti nebo v souvislosti s komerčním podnikáním; 8. Souhlasíte s tím, že nebudete pro komerční účely získávat jakékoliv uživatele Webových stránek ve vztahu k jejich Obsahu;

3 9. Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Obsahu za jakýmkoliv jiným účelem než pro své osobní nekomerční použití zamýšlené nebo povolené běžnými funkcemi Služby a výhradně pro účely tzv. streamingu. 10. Obsah nesmíte kopírovat, reprodukovat, šířit, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu. 5.2 Souhlasíte s tím, že budete dodržovat také veškerá další ustanovení Podmínek a Zásad pro uživatele CarTube po celou dobu, kdy budete využívat Službu. 5.3 CarTube neustále provádí inovace s cílem zprostředkovat svým uživatelům co nejlepší zážitek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha Služby, kterou CarTube poskytuje, se mohou čas od času bez předchozího upozornění změnit. 5.4 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v rámci těchto průběžných inovací může CarTube přerušit (trvale nebo dočasně) poskytování Služby (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služby) vám nebo uživatelům obecně, a to na základě svého výhradního uvážení a bez předchozího oznámení. Službu můžete kdykoliv přestat využívat. Není třeba, abyste o této skutečnosti cartube informovali. 5.5 Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že CarTube nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakékoliv třetí straně) za jakékoliv porušení svých závazků plynoucích z těchto Podmínek a za následky jakéhokoliv takového porušení (včetně jakékoliv ztráty či škody vzniklé společnosti Intertax Expert). 6. Zásady v oblasti autorských práv 6.1 Společnost Intertax Expert uplatňuje jednoznačné zásady v oblasti autorských práv ve vztahu k jakémukoliv Obsahu, který údajně porušuje autorská práva třetí strany. 6.2 V souladu se zásadami CarTube v oblasti autorských práv ukončí společnost Intertax Expert uživatelský přístup ke Službě, pokud zjistí, že se jedná o uživatele opakovaně porušujícího autorská práva. Opakovaný porušovatel je uživatel, který byl již více než dvakrát upozorněn na porušování autorských práv. 7. Obsah 7.1 Jako držitel účtu CarTube můžete zasílat Obsah. Jak jistě chápete, společnost Intertax Expert bez ohledu na to, zda bude takový Obsah zveřejněn či nikoliv, nezaručuje důvěrnost žádného Obsahu. 7.2 Zůstávají vám veškerá vaše vlastnická práva k vašemu Obsahu, nicméně jste povinni udělit omezená licenční práva společnosti Intertax Expert a dalším

4 uživatelům Služby. Tato práva jsou popsána v bodu 8 těchto Podmínek (Práva, na která poskytujete licenci). 7.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za svůj Obsah a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. CarTube/ Intertax Expert nevyjadřuje svůj souhlas s jakýmkoliv Obsahem nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou a výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s Obsahem. 7.4 Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte (a po celou dobu užívání Služby budete mít) veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost Intertax Expert použít váš Obsah pro účely poskytování Služeb společností Intertax Expert a jinak používat váš Obsah způsobem zamýšleným Službou a těmito Podmínkami. Rovněž tímto prohlašujete, že váš Obsah nezahrnuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, k nimž nemáte licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost Intertax Expert použít váš Obsah. 7.5 Souhlasíte, že i váš Obsah bude v souladu se Zásadami pro uživatele YouTube, které jsou k dispozici na adrese v příležitostně upraveném znění. 7.6 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat ani přenášet jakýkoliv Obsah zahrnující materiál, jehož držení je v zemi, v níž sídlíte, nezákonné nebo jehož použití či držení v souvislosti s poskytováním Služby by bylo nezákonné pro společnost Intertax Expert. 7.7 Souhlasíte s tím, že Obsah, který předkládáte v rámci Služby, nebude obsahovat materiál, který je předmětem jakýchkoliv autorských práv třetích stran, nebo materiál, který je předmětem jiných majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech), pokud nemáte formální licenci nebo povolení od zákonného vlastníka nebo nejste jinak právně oprávněni daný materiál zveřejnit a udělit společnosti Intertax Expert licenci uvedenou v bodu 8.1 níže. 7.8 Pokud se společnost Intertax Expert dozví o jakémkoliv potenciálním porušení těchto Podmínek, vyhrazuje si právo (avšak není povinna) rozhodnout o tom, zda Obsah vyhovuje požadavkům na obsah stanoveným těmito Podmínkami, a může kdykoliv takový Obsah odstranit a/nebo ukončit uživatelův přístup k zasílání jakéhokoliv obsahu, který tyto Podmínky porušuje, a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení. 7.9 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání Služby můžete narazit na Obsah, který je věcně nepřesný, urážlivý, neslušný nebo pro vás jinak nežádoucí. Souhlasíte s tím, že se tímto vzdáváte veškerých zákonných práv, nároků podle ekvity či opravných prostředků, a to v rozsahu povoleném příslušným právním řádem, které máte nebo můžete mít vůči společnosti Intertax Expert ve vztahu k jakémukoliv takovému Obsahu.

5 8. Práva, na která poskytujete licenci 8.1 Při zasílání nebo zveřejňování Obsahu na CarTube prostřednictvím YouTube udělujete: 1. společnosti CarTube/Intertax Expert celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci (s právem poskytnout sublicenci) k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v souvislosti s poskytováním Služby a jinak v souvislosti s poskytováním Služby a obchodní činností společnosti Intertax Expert, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celé Služby (a z ní odvozených děl) v jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních kanálů; 2. každému uživateli Služby celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k přístupu k vašemu Obsahu prostřednictvím Služby a k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v rozsahu umožněném funkcemi Služby a souladu s těmito Podmínkami. 8.2 Platnost vámi udělených licencí k Obsahu tak, jak jsou uvedeny výše, skončí v okamžiku, kdy odstraníte nebo vymažete svůj Obsah z Webových stránek. Platnost vámi udělených licencí k textovým komentářům, které předložíte jako Obsah, je neomezená a tyto licence jsou neodvolatelné, nicméně jinak nejsou na újmu vašich vlastnických práv, která si podržíte, jak je uvedeno v bodu 7.2 výše. 9. Obsah CarTube na Webových stránkách 9.1 S výjimkou Obsahu, který předkládáte v rámci Služby, je veškerý další Obsah v rámci Služby vlastněný nebo licencovaný a je předmětem autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví. Jakékoliv obchodní nebo servisní značky třetích stran uvedené ve vámi nestaženém nebo nezveřejněném Obsahu jsou obchodními nebo servisními značkami příslušných vlastníků. Takový Obsah nelze stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu. 10. Odkazy z CarTube 10.1 Služba může zahrnovat odkazy (hyperlink) na další webové stránky, které nejsou vlastněné či kontrolované společností Intertax Expert. Intertax Expert nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany soukromí či postupy užívanými jakýmikoliv webovými stránkami třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Intertax Expert není odpovědná za dostupnost jakýchkoliv externích stránek nebo zdrojů a neschvaluje jakoukoliv reklamu, produkty ani jiné materiály, které jsou k

6 dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím Berete na vědomí, že společnost Intertax Expert není odpovědná za jakékoliv ztráty či škody, které vám mohou vzniknout v důsledku dostupnosti těchto externích stránek nebo zdrojů či v důsledku vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy, produktů nebo jiných materiálů, které jsou k dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím Společnost Intertax Expert doporučuje, abyste sledovali, kdy opouštíte Službu, a abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany soukromí platné pro jakékoliv další stránky, které navštívíte. 11. Ukončení vašeho vztahu s CarTube 11.1 Tyto Podmínky se na vás vztahují až do doby, kdy budou vámi nebo společností Intertax Expert ukončeny způsobem uvedeným níže Pokud si přejete svoji právní dohodu se společností Intertax Expert ukončit, můžete tak učinit (a) kdykoliv na základě oznámení společnosti Intertax Expert a (b) uzavřením svého účtu na Intertax Expert. Písemné oznámení, prosím, zašlete na adresu společnosti Intertax Expert uvedenou v úvodní části těchto Podmínek Společnost Intertax Expert může právní dohodu s vámi kdykoliv ukončit, pokud: 1. jste porušili jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo jste jednali způsobem, který jednoznačně naznačuje, že nemáte v úmyslu nebo nemůžete ustanovení těchto Podmínek dodržovat); nebo 2. je společnost Intertax Expert povinna tak učinit ze zákona (například v případě, že poskytování Služby vaší osobě je nebo se stane nezákonným) Společnost Intertax Expert může právní dohodu s vámi kdykoliv ukončit, pokud: 1. společnost Intertax Expert přestane poskytovat Službu uživatelům v zemi, ve které sídlíte nebo ze které Službu využíváte; nebo 2. poskytování Služby společností Intertax Expert vaší osobě již dle názoru společnosti Intertax Expert není obchodně realizovatelné Ukončení platnosti těchto Podmínek neovlivní žádná zákonná práva, závazky a povinnosti, které vám a společnosti Intertax Expert svědčily ku prospěchu, kterým jste podléhali (nebo které vznikly v průběhu doby platnosti a účinnosti Podmínek) nebo jejichž platnost byla výslovně neomezená, a

7 ustanovení bodu 14.6 se bude na taková práva, závazky a povinnosti vztahovat po neomezenou dobu. 12. Vyloučení záruky 12.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která vždy máte jako spotřebitel a která nemůžete smluvně měnit ani se jich vzdát Služba je poskytována tak, jak je a společnost Intertax Expert nečiní ve vztahu k ní žádné prohlášení ani neposkytuje žádnou záruku Společnost Intertax Expert zejména neprohlašuje a nezaručuje vám, že: a. vaše užívání Služby splní vaše požadavky; b. vaše užívání Služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné; c. jakékoliv informace získané vámi v důsledku užívání Služby budou přesné či spolehlivé; a d. nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru poskytnutého vám jako součást Služby budou odstraněny Na Službu se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv mlčky předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách. 13. Omezení odpovědnosti 13.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Intertax Expert za ztráty, které nelze dle příslušných zákonů vyloučit nebo omezit S výhradou obecného ustanovení odstavce 13.1 výše nebude společnost Intertax Expert vůči vám odpovědná za: e. jakékoliv nepřímé či následné škody, které vám mohou vzniknout. To zahrnuje jakýkoliv váš ušlý zisk (ať již vzniklý přímo či nepřímo), jakoukoliv újmu na obchodní hodnotě či dobré pověsti nebo ztrátu dat; f. jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku: i. vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu či transakce mezi vámi a jakýmkoliv inzerentem či sponzorem, jehož reklama se objevuje u Služby; ii. jakýchkoliv změn, které provede společnost Intertax Expert u Služby, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování Služby (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služby);

8 iii. vymazání, porušení či neuložení jakéhokoliv Obsahu a dalších komunikačních údajů vedených nebo přenášených při vašem užívání Služby nebo jeho prostřednictvím; iv. neposkytnutí přesných informacích k účtu u společnosti Intertax Expert z vaší strany; v. nezajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašeho hesla nebo podrobností o účtu u Intertax Expert z vaší strany Omezení odpovědnosti společnosti Intertax Expert vůči vaší osobě dle odstavce 13.2 výše platí bez ohledu na to, zda byla společnost Intertax Expert upozorněna na možnost vzniku takových škod nebo si této možnosti měla být vědoma, či nikoliv. 14. Obecné právní podmínky 14.1 Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností Intertax Expert, jsou řídicí pro vaše užívání Služby a v plném rozsahu nahrazují jakékoliv předchozí dohody mezi vámi a společností Intertax Expert v souvislosti se Službou Souhlasíte s tím, že společnost Intertax Expert vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změně Podmínek, prostřednictvím u či poštovní služby nebo oznámení uveřejněného na webových stránkách Služby Souhlasíte s tím, že pokud společnost Intertax Expert neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv zákonné právo či opravný prostředek obsažený v Podmínkách (nebo náležející společnosti Intertax Expert dle jakýchkoliv příslušných zákonů), nebude to považováno za formální vzdání se práv ze strany společnosti Intertax Expert a tato práva a opravné prostředky budou společnosti Intertax Expert i nadále k dispozici Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí v dané věci rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, bude takové ustanovení od těchto Podmínek odděleno, aniž by to ovlivnilo zbývající část Podmínek. Zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti a účinnosti Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že každý člen skupiny společností, jíž je Intertax Expert součástí, bude obmyšlenou třetí stranou těchto Podmínek a že tyto další společnosti budou oprávněny přímo vymáhat a spoléhat se na jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, které jim přiznává určitou výhodu (nebo uděluje práva v jejich prospěch). Kromě výše uvedených neexistují žádné další obmyšlené třetí strany těchto Podmínek Tyto Podmínky a váš vztah se společností Intertax Expert na nich založený se budou řídit českým právem. Vy i společnost Intertax Expert se tímto podřizujete výhradní jurisdikci českých soudů, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti vyplývající z těchto Podmínek. Bez ohledu na to souhlasíte s tím, že společnost Intertax Expert bude mít i nadále

9 právo uplatnit v jakékoliv jurisdikci opravné právní prostředky (nebo jiné obdobné typy předběžného opatření). Ze dne:

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti:

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Odmítnutí právní odpovednosti za webovou stránku Omezení rucení Toto je oficiální webová stránka Prem International s.r.o. Tím, že ji uživatel/návštevník použije

Více

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace (dále též jen VOP ) upravují

Více

Smlouva o BlackBerry ID

Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID neboli " smlouva" tvoří právní dohodu mezi společností Research In Motion Limited nebo její dceřinou nebo sesterskou společností, jak je uvedeno v BBSLA

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (S JEJÍMI POBOČKAMI, DÁLE JEN JAKO SPOLEČNOST AMAZON NEBO MY ).

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí. Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyberautoservis.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Orange World s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2874/16,

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.napalubu.eu/ (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobylisy,

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o.

Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o. Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o. Tyto podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

Podmínky použití 1001hry.cz

Podmínky použití 1001hry.cz Podmínky použití 1001hry.cz Úvod Na webových stránkách www.1001hry.cz (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, přihlásit se k odběru zpravodajského dopisu, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Právní informace & sdělení

Právní informace & sdělení Právní informace & sdělení Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení ( služby Parker ) společnosti Parker-Hannifin Corporation

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Podmínky užívání webových stránek

Podmínky užívání webových stránek Podmínky užívání webových stránek DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 30.12.2013 Tyto webové stránky (společně s jakýmikoli nástupnickými stránkami a veškerými službami (jak jsou definovány níže) dále WEBOVÉ STRÁNKY

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Článek 1 - Obecná ustanovení

Článek 1 - Obecná ustanovení Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Provozovatele tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu je společnost All Day Digital s r.o., IČ 02276801, se sídlem Pod Strání 51, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE BALÍČKU ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 PLATNÉ PRO VÁS NAJDETE NÍŽE, PROSÍME ROLUJTE DOLŮ. ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž Evropský týden BOZP 2006 BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž EVROPSKÝ TÝDEN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Evropská kampaň cílená na mladé lidi a mladé pracovníky, prováděná za účelem

Více

2. Vymezení pojmů pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

2. Vymezení pojmů pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam: Všeobecné obchodní podmínky využívání softwarové aplikace TADY-A-TEĎ obchodní společnosti TADY-A-TEĎ.CZ s.r.o.,se sídlem Beroun Zdejcina, Lesní 1, PSČ 26601, IČ 03461114, zapsané v obchodním rejstříku

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom 1 Rozsah Tyto podmínky používání se vztahují na používání webových stránek společnosti TomTom a vymezují práva, povinnosti a omezení při používání

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 Podmínky služby Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 I. PŘIJETÍ PODMÍNEK Děkujeme, že používáte službu Partytime (dále též jen Služba ) provozovanou společností Noble Software s.r.o. Tyto podmínky

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 266010111 Směrnice č. 45/2016 Zásady pro používání výpočetní techniky Platnost od: 15. 6. 2016 Vydal: ing. Jiří Dufek - ředitel Určeno pro:

Více

Smluvní podmínky poskytování Služeb. Naposledy upraveno dne 1. ledna VZTAH UŽIVATELE A POSKYTOVATELE

Smluvní podmínky poskytování Služeb. Naposledy upraveno dne 1. ledna VZTAH UŽIVATELE A POSKYTOVATELE Smluvní podmínky poskytování Služeb Naposledy upraveno dne 1. ledna 2016 1. VZTAH UŽIVATELE A POSKYTOVATELE 1.1 Tyto smluvní podmínky ( Podmínky ) upravují zásady používání softwaru, webových služeb, internetových

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( EULA ). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ, NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO

Více

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI DEKRA CZ, SE SÍDLEM TÜRKIOVA 1001, 149 00 PRAHA 4 ( DEKRA CZ ). PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY ( STRÁNKY")

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ

Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ Pravidla soutěže vyhlášené dne 3., 10. a 17. 12. 2017 na Facebooku HUMER CZ Soutěž HUMER Adventní kalendář 1 1. Pořadatel Pořadatelem soutěže je společnost

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Rekordní výsledky za rok 2014 a rekordní 2015 ve výhledu Společnost BMW reportovala 18.3. rekordní hospodářské výsledky za rok 2014. Společnost poprvé v historii překročila dvoumilionovou

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ Pravidla soutěže DEN MATEK Soutěž se koná od 29. 4. 2016 do 8. 5. 2016 na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ (profil společnosti PANDORA a.s.). 1. ORGANIZÁTOR

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém serveru Zbavsetoho.cz dostupném na internetové adrese

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do

Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do 31.12. 2017. Soutěže Ježíšek v Haniel se může zúčastnit každý jednotlivec splňující podmínky uvedené v jejích pravidlech,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Podmínky užití internetových stránek

Podmínky užití internetových stránek Podmínky užití internetových stránek PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES Vítejte na stránkách společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Internetové stránky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh.

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. I. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Vibrostation funguje. Můj příběh. o možnost vyhrát jeden z 100 kusů poukázek na 7 x cvičení

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 1730, Občanského zákoníku a autorského zákona kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o., se

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky. Všeobecné podmínky 1. Základní ustanovení Společnost www.služby.cz s.r.o., IČ 27452522, sídlící v Praze 3, PSČ 130 00, Kubelíkova 1224/42 poskytuje unikátní systém pro podnikání na webové adrese. Tyto

Více

2. Ochrana osobních údajů

2. Ochrana osobních údajů Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.magicka-pohoda.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatelka Alena Červenková, se sídlem Hybešova 162/11, 278 01, Kralupy

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Vítejte na turistických stánkách Plzeňského Prazdroje. Internetové stránky na doméně www.prazdrojvisit.cz dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více