Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006"

Transkript

1 Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Ponal Statik Strana 1 z 8 KBÚ: Revízia: Dátum tla e: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku Identifikátor produktu: Ponal Statik zložka A Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporú ajú: Plánované použitie: 2-zložkové expanzné lepidlo bez hnacieho plynu Podrobnosti o dodávate ovi: HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. Záhradnícka Bratislava SK Tel. +42 (1) (0) íslo faxu: +42 (1) (0) Núdzové telefónne íslo: Toxikologické informa né centrum (24h): Tel.: 02/ Klasifikácia látky alebo zmesi: 2. Identifikácia nebezpe nosti Klasifikácia (DPD): Xn - Škodlivý R20 Škodlivý pri vdýchnutí. R48/20 Škodlivý, nebezpe enstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím. karcinogén, kategórie 3 R40 Možnos karcinogénneho ú inku. Xn - Škodlivý R42/43 Môže spôsobi senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou. Xi - Dráždivý R36/37/38 Dráždi o i, dýchacie cesty a pokožku.

2 Ponal Statik Strana 2 z 8 Prvky ozna ovania (DPD): Xn - Škodlivý R-vety: R20 Škodlivý pri vdýchnutí. R36/37/38 Dráždi o i, dýchacie cesty a pokožku. R40 Možnos karcinogénneho ú inku. R42/43 Môže spôsobi senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou. R48/20 Škodlivý, nebezpe enstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím. S-vety: S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S23 Nevdychujte pary. S24/25 Zabrá te kontaktu s pokožkou a o ami. S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na o i/tvár. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyh adajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte ozna enie látky alebo zmesi). S46 V prípade požitia, okamžite vyh adajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo ozna enie. S51 Používajte len na dobre vetranom mieste. S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpe ného alebo špeciálneho odpadu. Dodato né ozna enie: Obsahuje izokyanáty. Ria te sa pokynmi výrobcu. Obsahuje: 4,4'-metyléndifenyldiizokyanát Iná nebezpe nos : Osoby trpiace alergickou reakciou na izokyanáty by sa mali vyhýba kontaktu s týmto produktom. Informácia pod a prílohy XVII. 56. k REACH U osôb alergických na diizokyanatany môže pri použití tohto výrobku dôjs k alergickej reakcii. Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýba kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používa len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387). Všeobecný chemický opis: tvrdidlo 2-zložkového polyuretánového lepidla Základné zložky zmesi: 4,4'-metyléndifenyldiizokyanát (MDI) anorganické plnivá 3. Zloženie/informácie o zložkách

3 Ponal Statik Strana 3 z 8 Zoznam zložiek pod a nariadenia CLP (ES). 1272/2008: 4,4 -metyléndifenyldiizokyanát EINECS REACH Reg. íslo: Obsah Klasifikácia > 90 % Karcinogenita 2 H351 Akútna toxicita 4; inhala ne H332 Špecifická toxicita cie ového orgánu - opakovanej expozícii 2 H373 Podráždenie o í 2 H319 Špecifická toxicita cie ového orgánu - jednorazová expozícia 3 H335 Dráždivos kože 2 H315 Senzibilizátor dýchacieho systému 1 H334 Senzibilizátor pokožky 1 H317 V tejto tabu ke sú zobrazené len nebezpe né zložky, pre ktoré je dostupná klasifikácia pod a CLP. Úplné znenie H-viet a alších skratiek nájdete v oddiele 16 " alšie informácie". Látky bez klasifikácie môžu ma expozi né limity v pracovnom prostredí. Zoznam zložiek pod a nariadenia DPD (ES). 1999/45: 4,4 -metyléndifenyldiizokyanát EINECS REACH Reg. íslo: Obsah Klasifikácia > 90 % Xi - Dráždivý; R36/37/38 R42/43 karcinogén, kategórie 3; R40 Xn - Škodlivý; R20, R48/20 Úplné znenie R-viet uvedených formou skratiek nájdete v kap.16 alšie informácie. Látky bez klasifikácie môžu ma expozi né limity v pracovnom prostredí. Opis opatrení prvej pomoci: 4. Opatrenia prvej pomoci Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia nepriaznivé ú inky na zdravie, vyh adajte lekársku pomoc. Inhalácia - vdýchnutie: Presunú sa na erstvý vzduch, pri pretrvávaní ažkostí konzultova s lekárom. Kontakt s pokožkou: Umyte te úcou vodou a mydlom. Pokožku ošetrite. Ihne vyzle te zne istený alebo nasiaknutý odev. Kontakt s o ami: Ihne vypláchnite te úcou vodou, ak je to potrebné, vyh adajte lekársku pomoc. Ingescia - prehltnutie: Vypláchnite ústa a hrdlo. Vypite 1-2 poháre vody. Vyh adajte lekársku pomoc. Najdôležitejšie príznaky a ú inky, akútne aj oneskorené: I: Dráždivý, zápal spojiviek. POKOŽKA: Za ervenanie, zápal. DÝCHANIE: Podráždenie, kaše, lapanie po dychu, tlak v hrudi.

4 Ponal Statik Strana 4 z 8 Údaj o akejko vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Pozri bod: Opis opatrení prvej pomoci Hasiace prostriedky: Vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prášok pena oxid uhli itý piesok Z bezpe nostných dôvodov nevhodné hasiace prostriedky: voda 5. Protipožiarne opatrenia Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Pri požiari sa môže uvo ova oxid uho natý (CO), oxid uhli itý (CO2) a oxidy dusíka (NOx). V prípade požiaru sa môžu vytvára pary izokyanátu. Rady pre požiarnikov: Použi izola ný dýchací prístroj. Použi ochranný výstroj. 6. Opatrenia pri náhodnom uvo není Osobné bezpe nostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: Zabezpe te dostato né vetranie. Zabrá te kontaktu s pokožkou a o ami. Noste ochranné vybavenie. Bezpe nostné opatrenia pre životné prostredie: Nevyprázd ujte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a istenie: Odstrá te pomocou nasiakavého materiálu (piesok, rašelina, piliny). Kontaminovaný materiál zlikvidujte ako odpad pod a oddiela 13. Odkaz na iné oddiely Pozrite si odporú ania v oddiele 8. Bezpe nostné opatrenia na bezpe né zaobchádzanie: Zabezpe te dostato né vetranie pracoviska. Zabrá te kontaktu s vodou. Hygienické opatrenia: Pri práci nejedzte, nepite a nefaj ite. Pred prestávkami a po ukon ení práce si umyte ruky. 7. Zaobchádzanie a skladovanie Podmienky na bezpe né skladovanie vrátane akejko vek nekompatibility: Skladujte v riadne uzavretých pôvodných nádobách chránených pred vlhkos ou. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté. Skladujte v chlade a suchu. Teploty medzi + 5 C a + 30 C Neskladujte spolu s oxidantmi. Neskladujte spolu s potravinami alebo inými požívatinami (káva, aj, tabak at.). Špecifické kone né použitie(-ia): 2-zložkové expanzné lepidlo bez hnacieho plynu

5 Ponal Statik Strana 5 z 8 8. Kontroly expozície/osobná ochrana Kontrolné parametre: Platné pre SK Právny predpis Nariadenie vlády SR týkajúce sa ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami. Obsiahnutá látka ppm mg/m 3 Typ Kategória Poznámky izokyanáty 0,02 Priemerný najvyššie prípustný expozi ný limit (NPEL priemerný): izokyanáty 0,07 Hrani ný najvyššie prípustný expozi ný limit: izokyanáty 0,07 Hrani ný najvyššie prípustný expozi ný limit: izokyanáty 4,4'-metyléndifenylizokyanát (MDI) 4,4'-metyléndifenylizokyanát (MDI) 4,4'-metyléndifenylizokyanát (MDI) 0,02 Priemerný najvyššie prípustný expozi ný limit (NPEL priemerný): Kategória pre výpo et píkovej koncentrácie: 0,05 Priemerný najvyššie prípustný expozi ný limit (NPEL priemerný): 0,05 Hrani ný najvyššie prípustný expozi ný limit: Miestne dráždivý faktor alebo faktor senzibilizujúci dýchacie cesty; trvanie expozície: 15 minút priemerná hodnota; frekvencia expozície: 4; interval medzi expozíciami: 1 hodina. Kontroly expozície: Pokyny na konštrukciu technických zariadení: Zabezpe te dobré vetranie/odsávanie. Ochrana dýchacích ciest: Pri spracovávaní ve kých množstiev. Pri nedostato nom vetraní použite vhodnú dýchaciu masku. Kombinovaný filter: A1-B1-P2 Ochrana rúk: Odporú ajú sa rukavice vyrobené z nitrilovej gumy (hrúbka materiálu >0,1mm). Rukavice by sa mali vymeni po každom krátkodobom kontakte alebo po ich zne istení. Dostupné v špecializovaných obchodoch s laboratórnym vybavením, drogériách a lekár ach. Ochrana o í/tváre: Tesne priliehajúce ochranné okuliare. Ochrana tela: Vhodný ochranný odev 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: Vzh ad Zápach kvapalina málo viskózne svetlo hnedá malý vlastný zápach ph Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Po iato ná teplota varu a destila ný rozsah Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Teplota vzplanutia Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Teplota rozkladu Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Tlak pár Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Relatívna hustota 1,05-1,15 g/cm3

6 Ponal Statik Strana 6 z 8 (20 C (68 F)) Špecifická hmotnos : Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Viskozita mpa.s (Brookfield; 20 C (68 F)) Viskozita (kinematická) Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Výbušné vlastnosti Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Rozpustnos kvalitatívna Reaguje s vodou: vznik tepla. (20 C (68 F); Rozp.: voda) Teplota tuhnutia Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Teplota topenia Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Hor avos Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Teplota samovznietenia Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Limity výbušnosti Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Rozde ovací koeficient: n-oktanol/voda Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Rýchlos odparovania Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Hustota pár Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Oxida né vlastnosti Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Iné informácie: Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Reaktivita: Nárast tlaku v uzavretej nádobe. Reakcia s vodou, alkoholmi, amínmi Reakcia s vodou, vznik CO2 Chemická stabilita: Stabilný za odporú aných podmienok skladovania. Možnos nebezpe ných reakcií: Vi. as reaktivita 10. Stabilita a reaktivita Podmienky, ktorým sa treba vyhnú : Pri použití v súlade so stanovenými podmienkami nedochádza k rozkladu. Nekompatibilné materiály: Žiadne pri riadnom používaní. Nebezpe né produkty rozkladu: Pri vyšších teplotách možné uvo ovanie izokyanátu. 11. Toxikologické informácie Všeobecné údaje k toxikológii: Možné sú krížové reakcie s inými zlú eninami izokyanátov. Osoby trpiace alergickou reakciou na izokyanáty by sa mali vyhýba kontaktu s týmto produktom. Podozrenie na karcinogénny ú inok. Prípravok je klasifikovaný na základe konven nej metódy opísanej v lánku 6(1)(a) smernice 1999/45/ES. Relevantné dostupné zdravotné/ekologické informácie pre látky vymenované v bode 3 sú uvedené alej. Toxicita pri nadýchaní: Dráždi dýchacie cesty. Pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii nie je možné vylú poškodenie zdravia. Kožná dráždivos : Primárne podráždenie pokožky: dráždivý ná dráždivos : Primárna o ná dráždivos : dráždivý Senzibilizácia: Môže spôsobi senzibilizáciu po vdýchnutí. Môže spôsobi senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

7 Ponal Statik Strana 7 z 8 Mutagenita zárodo ných buniek: 4,4 metyléndifenyldiizokyaná t Výsledok Typ štúdie / Spôsob podania ambiguous bacterial forward mutation assay Metabolická aktivácia / Doba expozície with Druh Metóda 12. Ekologické informácie Všeobecné ekologické informácie: Nevyprázd ova do kanalizácie, pôdy alebo vôd. Prípravok je klasifikovaný na základe konven nej metódy opísanej v lánku 6(1)(a) smernice 1999/45/ES. Relevantné dostupné zdravotné/ekologické informácie pre látky vymenované v bode 3 sú uvedené alej. Toxicita: 4,4 -metyléndifenyldiizokyanát Typ hodnota Hodnota Štúdia akútnej toxicity Doba expozície Druh LC50 > mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: Danio rerio) Metóda OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 0,35 mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 1,5 mg/l Algae 72 h OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Perzistencia a degradovate nos : 4,4 metyléndifenyldiizokyanát 4,4 -metyléndifenyldiizokyanát 4,4 metyléndifenyldiizokyanát Výsledok Spôsob použitia Degradovate nos Metóda aerobic 0 % OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test) Bioakumula ný potenciál / Mobilita v pôde: 4,4 metyléndifenyldiizokyanát LogKow 5,22 Bioakumula ný faktor (BAF) Doba expozície Druh Teplota Metóda 13. Opatrenia pri zneškod ovaní Metódy spracovania odpadu: Likvidácia produktu: Likvidácia odpadu v súlade s platnou legislatívou a so súhlasom kompetentných miestnych úradov. Likvidácia nevy isteného obalu: Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. Kód odpadu:

8 Ponal Statik Strana 8 z Informácie o doprave Cestná preprava ADR: Železni ná preprava RID: Vnútrozemská lodná preprava ADN: Námorná preprava IMDG: Letecká preprava IATA: 15. Regula né informácie Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpe nosti, zdravia a životného prostredia: Obsah VOC 0,00 % (CH) 16. Iné informácie Ozna enie produktu je uvedené v oddiele 2. Plné znenie všetkých skratiek, ktoré boli použité v tejto karte bezpe nostných údajov, je nasledujúce: R20 Škodlivý pri vdýchnutí. R36/37/38 Dráždi o i, dýchacie cesty a pokožku. R40 Možnos karcinogénneho ú inku. R42/43 Môže spôsobi senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou. R48/20 Škodlivý, nebezpe enstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvola alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie o í. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H334 Pri vdýchnutí môže vyvola alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ažkosti. H335 Môže spôsobi podráždenie dýchacích ciest. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. H373 Môže spôsobi poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. alšie informácie: Tieto informácie sú založené na našich sú asných poznatkoch a týkajú sa produktu vo forme, v ktorej sa dodáva. Zámerom je opísa naše produkty z poh adu bezpe nostných požiadaviek, negarantujeme nimi žiadne konkrétne vlastnosti.

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Pattex Parket Na perodrážky Strana 1 z 5 KBÚ : 167558 V001.0 Revízia: 03.10.2012 Dátum tla e: 09.10.2012 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku

Více

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Ponal Construct PU Lepidlo Strana 1 z 12 KBÚ : 320161 V001.1 Revízia: 05.10.2012 Dátum tla e: 09.10.2012 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku

Více

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Ceresit CT 121 Strana 1 z 7 KBÚ: CT121 V003.1 Revízia: 28.01.2013 Dátum tla e: 01.02.2013 1.1. Identifikátor produktu: Ceresit CT 121 ODDIEL 1. Identifikácia

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 3475B Strana 1 od 8 KBÚ : 173486 V003.0 Revízia: 19.04.2012 Dátum tlače: 09.02.2013 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero KBÚ č. : 179399 V002.2 Revízia: 23.05.2015 Dátum tlače: 24.09.2015 Nahrádza verziu z: 25.08.2014 1.1.

Více

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 330 Strana 1 z 6 SDS No.:362964 Dátum revízie v zahrani í:02.06.2009 Dátum revízie v SR:03.05.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 9 Ceresit Classic KBÚ č. : 497398 V002.1 Revízia: 22.01.2015 Dátum tlače: 26.01.2015 Nahrádza verziu z: 11.08.2014 1.1. Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 TEROSON MS 9320 SF GY CR300MLML KBÚ č. : 445697 V001.8 Revízia: 03.08.2016 Dátum tlače: 19.02.2017 Nahrádza verziu z: 20.10.2015

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Ceresit STOP Vlhkosti tabletový systém Ceresit AERO 360 stop vlhkosti tabletový systém Ceresit STOP Vlhkosti 2 v 1 / 3 v 1 Strana 1 z 7. SDB : 179399 Datum revize:

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 Loctite 586 Strana 1 od 10 KBÚ : 173083 V001.3 Revízia: 19.03.2012 Dátum tlače: 06.02.2013 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1.

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 9 Ceresit CN 72 KBÚ č. : 497128 V001.0 Revízia: 12.11.2014 Dátum tlače: 15.01.2015 1.1. Identifikátor produktu Ceresit CN 72 ODDIEL

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 Loctite F246 kit Strana 1 od 10 KBÚ : 328965 V002.0 Revízia: 04.05.2012 Dátum tlače: 06.02.2013 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 9 Ceresit CS25 Trio Protect Sanitary Silicone - all colours KBÚ č. : 428454 V003.0 Revízia: 08.12.2014 Dátum tlače: 21.01.2015

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 10 Ceresit CT 17 KBÚ č. : 323032 V001.4 Revízia: 27.01.2015 Dátum tlače: 29.01.2015 Nahrádza verziu z: 30.09.2014 1.1. Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 3471 B Strana 1 z 6 SDS No.:173478 Dátum revízie v zahraničí:29.07.2009 Dátum revízie v SR:19.04.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV art.no. 55-645-355/-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 Verzia: 1.1 Dátum revízie 08.07.2015 Dátum tlače 19.08.2016 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 10 Thomsit K 188 E KBÚ č. : 260741 V003.0 Revízia: 15.07.2014 Dátum tlače: 28.07.2014 1.1. Identifikátor produktu Thomsit K 188

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Pattex CF 850 Strana 1 z 7. SDB : 210001 Datum revize: 09.09.2011 Datum výtisku: 22.09.2011 Identifikátor výrobku: Pattex CF 850, Komp A ODDÍL 1: Identifikace látky/sm

Více

friulsider KEM UP 941 MAXI, KEM UP 942, KEM UP 943 COMPONENT A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

friulsider KEM UP 941 MAXI, KEM UP 942, KEM UP 943 COMPONENT A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku COMPONENT A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku: Component A Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Předpokládané použití: Složka malty

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 5188 Strana 1 z 11 SDS No.: 275741 Dátum revízie v zahraničí: 01.06.2011 Dátum revízie v SR: 06.06.2011 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Thomsit R 710 Strana 1 z 5. SDB : 67652 Datum revize: 01.10.2010 Datum výtisku: 18.04.2011 1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor výrobku:

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 9466 B Strana 1 z 6 SDS No.: 152810 Dátum revízie v zahraničí: 29.07.2009 Dátum revízie v SR: 25.10.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Ponal Construct PU-Profileimer Strana 1 z 8. SDB : 59357 Datum revize: 22.11.2011 Datum výtisku: 14.08.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku

Více

Strana: 1/5 Dátum revízie: Dátum tlače:

Strana: 1/5 Dátum revízie: Dátum tlače: Karta bezpečnostných údajov podľa ES č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Obchodný názov: CERESIT CM 17 Použitie: Tenkovrstvová veľmi flexibilná lepiaca malta

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Thomsit L 240 D Strana 1 z 7. SDB : 283392 Datum revize: 23.07.2012 Datum výtisku: 21.08.2012 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 319 Strana 1 z 7 SDS No.: 153501 Dátum revízie v zahraničí: 23.03.2010 Dátum revízie v SR: 21.10.2011 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov produktu Číslo produktu 500001106042 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Více

HUBEX L Dátum vydania: Strana 1 (celkom 6) Dátum revízie :

HUBEX L Dátum vydania: Strana 1 (celkom 6) Dátum revízie : Dátum vydania: 05.01.2000 Strana 1 (celkom 6) 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI Identifikácia látky alebo prípravku Komerčný názov Použitie prípravku Identifikácia spoločnosti/podniku Adresa

Více

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) 23.10.2012 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu Chemický

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH)

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 7 SPEKTRA PLUS + Revízia č.:5 Dátum revízie:27/11/13 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 1 Ceresit CT 17 KBÚ č. : 323032 V001.6 Revízia: 21.01.2016 Dátum tlače: 21.01.2016 Nahrádza verziu z: 06.05.2015 1.1. Identifikátor

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Mikrobiologický

Více

Strana: 1/5 Dátum revízie: Dátum tlače:

Strana: 1/5 Dátum revízie: Dátum tlače: Karta bezpečnostných údajov podľa ES č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Obchodný názov: Použitie: Lepiaca a stierková malta na lepenie polystyrénových dosiek

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Pattex Repair Express Universal Strana 1 z 11. SDB : 323317 Datum revize: 22.11.2012 Datum výtisku: 14.02.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku

Více

Bezpe nostní list podle Na ízení (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle Na ízení (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle Na ízení (ES). 1907/2006 Terotech SP All Colours Strana 1 z 7. SDB : 278365 Datum revize: 30.10.2013 Datum výtisku: 05.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku Terotech SP All Colours

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Thomsit R 710 Strana 1 z 5 Č. BL. : 67652 Datum revize: 22.07.2014 Datum výtisku: 22.08.2014 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku Thomsit R 710 - složka

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania: 1.10.2006 Dátum revízie: 20.11.2007,8.1.2008, 18.2.2008 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska Strana 1 z 6 Vysokopecná troska ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vysokopecná troska 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia,

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Ceresit CD 25 Strana 1 z 7 V.003.0 Datum revize: 18.10.2012 Datum výtisku: 15.02.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 11.12.2012 04.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Super Fix PL 50 Strana 1 z 6 Č. BL. : 396546 Datum revize: 30.05.2014 Datum revize v ČR: 06.06.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Super Fix

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prášok

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikátor výrobku Látka/zmes Č. CAS 121062-08-6 Ďalšie názvy zmesi (3S,6S,9R,12S,15S,23S)-9-benzyl-6-{3

Více

Karta bezpečnostných údajov DELPHI SUPREME 15W-40

Karta bezpečnostných údajov DELPHI SUPREME 15W-40 Časť 1 CHEMICKÝ PRODUKT A IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI Názov výrobku: Delphi SUPREME 15W-40 Čísla produktov: 25067605, 2795877, 2795879, 2795880, 2795881, 25185361 Chemické označenie: olejová kvapalina Použitie

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 3463 Strana 1 z 7 SDS No.: 153766 Dátum revízie v zahraničí: 24.06.2010 Dátum revízie v SR: 21.11.2011 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viacložkové

Více

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/ Dátum vydania: 26.2.2002 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Letná kvapalina do ostrekovačov

Více

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp)

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp) Vypracované podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vypracovania: 28. 11. 2006 Dátum revízie: 4. 6. 2007, verzia 4 Dátum tlače: 21/4/2009 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Novaclean N Strana 1 z 7. SDB : 47494 Datum revize: 19.03.2012 Datum výtisku: 28.03.2012 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Thomsit PP 80 Mat Star Strana 1 z 7. SDB : 187557 Datum revize: 29.11.2012 Datum výtisku: 13.02.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Ceresit CT720 Strana 1 z 7 V.002.0 Datum vydání: 29.11.2010 Datum revize: 27.02.2014 Datum revize v ČR: 03.03.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o.

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o. Dátum vyhotovenia: 20.11.2012 Dátum revízie: Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku Názov: Ďalšie názvy látky: 1.2. Použitie látky/prípravku

Více

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006.

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006. Dátum vydania: 30.11.2012 Dátum revízie: 25.05.2015 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov výrobku: Katka citrón KBU Katka citron KARTA BEZPEČNOSTNÝCH

Více

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) Dátum vydania: 26.09.2008 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Plastifikátor betónu

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Dátum revízie 2: 26.03.2013 20.02.2015 31.05.2017

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l Strana 1 z 6 Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l 1.2 Relevantné identifikované

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Ponal Construct PU Express Strana 1 z 9 Č. BL. : 136469 Datum revize: 19.06.2015 Datum výtisku: 02.09.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 09.06.2015 1.1 Identifikátor

Více

PREV-B2. Tiesňové telefónne číslo: Klinika chorôb z povolania, Toxikologické informačné stredisko, Tel.: 02/

PREV-B2. Tiesňové telefónne číslo: Klinika chorôb z povolania, Toxikologické informačné stredisko, Tel.: 02/ Produkt: PREV-B2 strana 1/5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY /ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Tekuté, jednozložkové foliárne hnojivo PREV-B2 Výrobca: ORO AGRI International Ltd., CH-4310 Rheinfelden, Švajčiarsko Tel.:

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Výrobok

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 29.10.2012 26.04.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 :

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 : Dátum vydania: 7.11.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov /obchodný názov: Cranit ph plus / 30.20 / Číslo CAS: nemá, zmes

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 9 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Látka/zmes: Č. CAS: 7647-14-5 Ďalšie názvy zmesi: 1.2. Relevantné identifikované

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Pritt Stick Strana 1 z 6. SDB : 43182 Datum revize: 29.01.2013 Datum výtisku: 07.02.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania Dátum revízie 04.04.2008 14.11.2014 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 30.10.2012 21.01.2015 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A

Více

Dátum vydania: 05/10/2013

Dátum vydania: 05/10/2013 Dátum revízie: 09/09/2015 Dátum vydania: 05/10/2013 1. ČLÁNOK Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Verzia: 2.1 1.1. Identifikátor výrobku Forma produktu : Látka Názov látky : CV-7300 @ 350 cp

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Pattex Styroporkleber Strana 1 z 5. SDB : 425023 Datum revize: 02.03.2011 Datum výtisku: 10.03.2011 1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 15 Pattex Chemoprén Transparent KBÚ č. : 398749 V002.0 Revízia: 07.01.2015 Dátum tlače: 02.02.2015 1.1. Identifikátor produktu

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Ceresit CT 7 Strana 1 z 7 Č. BL. : 497761 Datum revize: 27.01.2015 Datum výtisku: 25.03.2015 Nahrazuje verzi ze dne: - 1.1 Identifikátor výrobku Ceresit

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Terotech SP All Colours Strana 1 z 5. SDB : 278365 Datum revize: 29.09.2011 Datum výtisku: 05.10.2011 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Ponal Construct PU Lepidlo Strana 1 z 8. SDB : 320161 Datum revize: 24.11.2010 Datum výtisku: 07.02.2011 1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor

Více

Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu

Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu Strana : 1 / 9 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov : Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu Výrobku kód : 9642128017 1.2. Relevantné identifikované

Více

Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec)

Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec) Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 27.09.2016 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Tvrdidlo 1.3

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Thomsit P 500 Strana 1 z 10. SDB : 287556 Datum revize: 08.09.2011 Datum výtisku: 04.10.2011 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 27. 1. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: Číslo produktu: COPPER GREASE 500 1 35005

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 02.09.2014 29.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Standard Strana 1 z 8 Č. BL. : 285165 Datum revize: 16.05.2014 Datum revize v ČR: 02.06.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Standard ODDÍL 1:

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 6 Dátum revízie: -

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 6 Dátum revízie: - Dátum vydania: 03.09.2013 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Lepidlo na obklady a dlažbu

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Ceresit CT 35 Strana 1 z 9 Č. BL. : 493015 Datum revize: 23.01.2015 Datum výtisku: 10.02.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 23.01.2015 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 Dátum revízie 2 20.06.2008 29.10.2012 29.03.2015 ODDIEL

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo

Více

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch.

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch. Strana: 1 z 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Indexové číslo: 016-046-00-X Registrační číslo: 01-2119552465-36-0000 Číslo CAS: 7681-38-1 Číslo ES:

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 9466 A Strana 1 z 6 SDS No.:205942 Dátum revízie v zahraničí: 26.01.2010 Dátum revízie v SR: 25.10.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Ceresit Classic Strana 1 z 1 V.004.0 Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 13.06.2013 Datum výtisku: 26.06.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1/5 1. Identifikácia prípravku a spoločnosti 1.1. Identifikácia prípravku Obchodný názov prípravku: Sirafan Speed 1.2. Použitie prípravku Prípravok na dezinfekciu plôch a povrchov. Len pre profesionálne

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Pattex Repair Extreme Strana 1 z 9. SDB : 225573 Datum revize: 04.11.2010 Datum výtisku: 10.11.2010 1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 PIKE Verzia 03 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/10/14

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 PIKE Verzia 03 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/10/14 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia produktu Obchodný názov : 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Ceresit Reno Fuge Strana 1 z 9 Č. BL. : 460105 Datum revize: 19.08.2014 Datum výtisku: 20.10.2014 1.1 Identifikátor výrobku Ceresit Reno Fuge ODDÍL 1:

Více

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: 29/05/2015 Dátum spracovania: : Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Thomsit K 112 Strana 1 z 8 Č. BL. : 383579 Datum revize: 10.07.2014 Datum výtisku: 19.08.2014 1.1 Identifikátor výrobku Thomsit K 112 ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Parket - lepidlo Strana 1 z 7 Č. BL. : 167558 Datum revize: 20.08.2014 Datum výtisku: 21.08.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Parket & Laminát

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 TANGIT UNILOCK Strana 1 z 1. SDB : 168432 Datum revize: 11.10.2012 Datum výtisku: 14.02.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Thomsit UK 400 Strana 1 z 6. SDB : 283394 Datum revize: 30.08.2011 Datum výtisku: 11.10.2011 ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor

Více

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006

Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Bezpe nostní list podle (ES). 1907/2006 Ceresit CM 19 Strana 1 z 7. SDB : 42507 Datum revize: 20.04.2011 Datum výtisku: 15.02.2013 1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku Identifikátor výrobku:

Více

Bezpečnostný list Minerálna vlna

Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list marec 2008 Bezpečnostný list podľa vyhlášky MPO č. 231/2004 Zb., ktorou sa stanovuje podrobný obsah bezpečnostného listu k nebezpečnej chemickej látke

Více