Přechod akciových společností na novou právní úpravu. JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA Mgr. Jiří Kubricht, LL.M. Advokátní kancelář Achour & Hájek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přechod akciových společností na novou právní úpravu. JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA Mgr. Jiří Kubricht, LL.M. Advokátní kancelář Achour & Hájek"

Transkript

1 Přechod akciových společností na novou právní úpravu JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA Mgr. Jiří Kubricht, LL.M. Advokátní kancelář Achour & Hájek Ustanovení 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích stanoví, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem jeho nabytí účinnosti, tj. k 1. lednu Jedná se o základní pravidlo, které se uplatňuje při přechodu obchodních korporací na novou právní úpravu. Toto ustanovení, tak jak je formulováno, ovšem vyvolává několik nejasností. Na co si ještě musejí dát akciové společnosti pozor, aby jejich přechod na novou právní úpravu proběhl hladce? Právní úprava obchodních společností (včetně akciové společnosti) byla do konce roku 2013 obsažena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ ). ObchZ byl přijat v roce 1991 a při jeho tvorbě v zásadě neexistovaly praktické poznatky o tom, jak funguje tržní hospodářství. Jeho tvůrci se při práci inspirovali především zákoníkem mezinárodního obchodu, prvorepublikovou a německou právní úpravou, přičemž výsledkem byla nesourodá směsice pravidel. Ta se navíc velmi často novelizovala, ať už v důsledku přibývajících zkušeností s praktickým fungováním tržního hospodářství, nebo v důsledku nutnosti implementovat evropské předpisy. Z ObchZ se tak stal komplexní kodex, který vedle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, vytvořil vlastní a do určité míry nezávislou větev soukromého práva. V rámci rekodifikace soukromého práva pak bylo rozhodnuto o zrušení ObchZ, a to s cílem celou právní úpravu sjednotit a zpřehlednit. Přechod na novou právní úpravu Podle nové právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 je potom základním předpisem soukromého práva (tedy jak občanského, tak obchodního) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tzv. nový občanský zákoník; dále též NOZ ). V NOZ jsou jednotně upraveny závazkové vztahy pro celou oblast soukromého práva a obecné otázky společné všem právnickým osobám. Zákon č. 90/ /2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále též ZOK ), představuje druhou část rekodifikace soukromého práva, která úzce navazuje na NOZ. ZOK ovšem nemá být pokračovatelem ObchZ, neboť již neupravuje jednotlivé smluvní typy, promlčení, náhradu škody, obchodní tajemství atd. ZOK je koncipován a vytvořen jako zvláštní předpis, který se zabývá úzce vymezeným okruhem právnických osob obchodními korporacemi. Obchodními korporacemi jsou všechny formy obchodních společností (tj. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení) i družstev (tedy družstvo v užším smyslu, bytové družstvo, sociální družstvo a evropské družstvo). Nicméně úprava ZOK dopadá především na tuzemské formy těchto korporací, neboť ty evropské jsou primárně upraveny zvláštními předpisy Evropské unie. 22 Statutární zástupce firmy únor 2014

2 ZOK tedy v zásadě přebírá pouze druhou část z dosavadního ObchZ a upravuje tak otázky vztahující se výlučně k obchodním korporacím od jejich založení přes rozložení vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti členů těchto orgánů, činnosti v rámci koncernů až po jejich zrušení. Do značné míry tedy existuje kontinuita, neboť většina právních pravidel vychází z dosavadní právní úpravy. Právní úprava ObchZ ovšem nebyla převzata mechanicky, ale je modifikována a doplněna, a to s ohledem na dosavadní zkušenosti, aktuální poznatky a současné světové legislativní trendy. Takovým nejvýraznějším současným trendem, který se ZOK snaží rovněž následovat, je liberalizace neboli uvolňování pravidel. ZOK tak usiluje o snížení celkového počtu donucujících ustanovení a v některých případech odstraňuje přílišnou kasuistiku a detailnost úpravy. Vítanou změnou je rovněž racionálnější zapracování evropských předpisů. V minulosti totiž docházelo k tomu, že zákonodárce stanovoval ještě přísnější pravidla, než jaká byla evropskými předpisy vyžadována (typickým příkladem je ustanovení 196a ObchZ, který zákonodárce zcela bezdůvodně obsahově rozšířil a vztáhl i na společnost s ručením omezeným). Přijímání přísnějších pravidel se následně projevilo ve snížené míře svobody a flexibility, což mohlo potenciální podnikatele odrazovat od podnikání v České republice. ZOK tak usiluje o vytvoření moderního a podnikatelsky atraktivního právního prostředí, jež by dokázalo konkurovat jiným státům Evropské unie a které by zbytečně neodrazovalo obchodní korporace od působení v ČR. Změna společenských smluv (stanov) Jak již bylo v úvodu zmíněno, ustanovení 777 odst. 1 ZOK tak, jak je formulováno, vyvolává několik nejasností. Předně je stanoveno, že se ruší pouze ujednání společenských smluv. Společenská smlouva je zakladatelské právní jednání pro veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost a společnost s ručením omezeným. Akciová společnost společenskou smlouvu nemá, jejím zakladatelským právním jednáním jsou stanovy. Pokud bychom tedy vyložili výše uvedené ustanovení podle smyslu jeho slov, tak nelze dospět k jinému závěru, než že dosavadní ustanovení stanov akciových společností, která odporují nové právní úpravě, se rušit nebudou, neboť to platí pouze pro ostatní obchodní společnosti. Takový závěr je ovšem z povahy věci zcela neudržitelný. Zákonodárce nepomáhá ani tím, že v ustanovení 3 odst. 3 ZOK stanoví, že společenskou smlouvou se rozumí i stanovy a zakladatelská listina. Toto ustanovení se má ovšem výslovně použít pouze na hlavu I a hlavu IV ZOK, nikoliv pro přechodná ustanovení, která zůstávají opomenuta. Jedno z dalších přechodných ustanovení navíc stanoví o zakladatelských právních jednáních (ustanovení 779 odst. 1 ZOK). ZOK tedy již v tomto případě používá obecný termín, který zahrnuje jak společenskou smlouvu, tak stanovy. Vše uvedené jednoznačně svědčí pro to, že stanovy se s přechodem na novou právní úpravu ze zákona měnit nebudou. Přesto se domníváme, že to nebylo úmyslem zákonodárce a že jeho záměrem muselo být vztáhnout zmíněné přechodné ustanovení na akciové spo- Statutární zástupce firmy únor

3 lečnosti. Pravděpodobně se jedná o legislativní nedůslednost, kterou je třeba překlenout výkladem. Proto by mělo být možné pod společenskou smlouvu podřadit i stanovy, jinak by to vedlo k naprosto nelogické duální úpravě jednodušších společností a akciové společnosti. Výše uvedené přechodné ustanovení dále vyvolává nejistotu, jak rozsáhlé bude mít dopady. ZOK (na rozdíl od ObchZ) vůbec nevymezuje, která ustanovení jsou kogentní (tedy taková ustanovení zákona, od nichž se strany nemohou svým ujednáním odchýlit ať už je ujednání součástí smlouvy, nebo stanov) a která nikoliv. Je tedy nutné vycházet z ustanovení 1 odst. 2 NOZ, podle nějž platí, že osoby si mohou ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, není-li to výslovně zakázáno. Zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Dobré mravy a veřejný pořádek Ani předešlá, ani nová právní úprava však dobré mravy nedefinují, a tudíž je na judikatuře, aby tomuto pojmu dala v konkrétním případě obsah. To je žádoucí a nezbytné, neboť dobré mravy reflektují vývoj společnosti, a jsou tedy proměnlivé v čase. Jejich obsah se mění s tím, jak se mění hodnoty společnosti. Navíc se jedná o tak široký pojem, že najít uspokojivou a trvalou definici je poměrně obtížné. Proto bývá judikatura někdy kritizována, že je ve vztahu k obsahu pojmu dobrých mravů nejen nepřesná, ale též vzájemně rozporná. Pojem dobrých mravů lze totiž vzhledem k jeho obecnosti definovat více způsoby, které nejsou vždy shodné, nicméně prakticky pokaždé dosahují stejných výsledků. Například Ústavní soud již v roce 1998 konstatoval, že dobré mravy jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti (sp. zn. II. ÚS 249/97). Veřejný pořádek (jako druhý určovatel kogentnosti) byl v dosavadní právní úpravě zmiňován například v Listině základních práv a svobod (kupř. článek 14 odst. 3), nicméně ani on nebyl v právním řádu definován. Důvodová zpráva k NOZ k tomu uvádí, že ani NOZ se nepokouší pojem veřejného pořádku definovat, neboť tento pojem právní normou definovat nelze, stejně jako nelze definovat pojem dobrých mravů: Orientačně lze vyjít z pojetí, že veřejný pořádek prostupuje celé právo a zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy společenského řádu zdejší společnosti. S tím souvisí i požadavek na transparentní uspořádání soukromých právních poměrů osob. Nikdo např. nepochybuje, že právní pravidla stanovující, jak vzniká manželství nebo které věci jsou nemovité a které věci jsou zastupitelné, jsou kogentní. Závaznost tohoto ustanovení však nelze opřít o dobré mravy, nýbrž právě o zásadu veřejného pořádku. Z těchto obecných kritérií se odvozují konkrétnější omezení např. dobrým mravům odpovídá, že se nelze odchýlit od zákonných ustanovení chránících slabší stranu, veřejnému pořádku např. pravidlo, že ujednání stran nezasahuje právní postavení třetí osoby a nemění její oprávnění nebo povinnosti. Statusové otázky Práva týkající se postavení osob neboli statusové otázky jsou třetím určovatelem toho, zda je nějaké ustanovení kogentní, či dispozitivní. Právě statusové otázky budou zřejmě nejvýznamnějším určovatelem pro obchodní korporace, neboť ZOK upravuje statusové otázky společností ve značném rozsahu. Typickým příkladem statusových otázek je úprava vzniku a zániku obchodní korporace. Na druhou stranu ZOK nepředpokládá, že vše, co reguluje, má statusovou povahu, protože se to týká postavení osob. Je tak třeba rozlišovat například mezi vnitřními obligačními vztahy mezi společníky a zákonnou regulací struktury správy korporace včetně ochrany těch, kdo mají v konkrétních případech informační deficit (typicky menšinoví akcionáři). Také je třeba vzít v úvahu, že s ohledem na organizační povahu pravidel akciových společností, která předpokládají majetkové odlišení společníka a společnosti a realizaci práv společníka zákonem vymezeným způsobem, budou mít a. s. vyšší počet kogentních pravidel než například společnosti osobní (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost). Obecně by tak mělo platit, že právní 24 Statutární zástupce firmy únor 2014

4 úprava správy kapitálových společností včetně ochrany menšinových akcionářů je ve zvýšené míře kogentní. Pokud shrneme výše uvedené, tak existuje vysoká míra právní nejistoty ohledně toho, která ustanovení ZOK jsou kogentní a která dispozitivní. Nejvýraznějším trendem, který se ZOK snaží následovat, je liberalizace Lhůta pro přizpůsobení stanov ZOK ukládá obchodním korporacím (tedy i akciové společnosti), aby do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK přizpůsobily svá zakladatelská právní jednání (v případě a. s. stanovy) nové úpravě obsažené v ZOK. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Pokud dodatečná lhůta uplyne marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, obchodní korporaci zruší a nařídí její likvidaci. Obdobné ustanovení nalezneme i v NOZ, podle kterého ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob, jež odporují donucujícím ustanovením NOZ, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti. Právnická osoba je povinna přizpůsobit do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ společenskou smlouvu nebo statut úpravě NOZ a doručit je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci. Je nezbytné vzít v úvahu, že obchodní korporace jsou upraveny nejen ZOK, ale i NOZ (v obecných otázkách), a je tedy třeba vztáhnout přechodné ustanovení NOZ pro právnické osoby též na obchodní korporace, tj. i na akciovou společnost. Bylo by totiž nelogické, aby nedošlo k přizpůsobení zakladatelských dokumentů obchodních korporací zákonu, kterým se jejich právní vztahy vedle ZOK rovněž řídí. V praxi se sice objevuje názor, že právnické osoby upravené v NOZ nejsou obchodní korporace, a tudíž se přechodné ustanovení v NOZ na obchodní korporace nevztahuje, ten je nicméně zřejmě chybný, neboť opomíjí skutečnost, že i obchodní korporace jsou právnickými osobami a rovněž korporacemi ve smyslu NOZ. Obchodní korporace včetně akciové společnosti tak budou muset přizpůsobit svá zakladatelská právní jednání jak kogentním ustanovením ZOK, tak kogentním ustanovením NOZ. Otázkou ovšem zůstává, v jaké lhůtě tak mají učinit. Je totiž věcně zcela neodůvodněné, aby obchodní korporace měly šestiměsíční lhůtu na přizpůsobení se kogentním ustanovením ZOK a tříletou lhůtu na přizpůsobení se ustanovením NOZ. Mezi odbornou veřejností se tak objevil názor, že v případě obchodních korporací je třeba šestiměsíční lhůtu aplikovat i na přizpůsobení se NOZ (Dědič, J.: Obchodní korporace v pohledu rekodifikačních intertemporálních ustanovení. Sborník XXI. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2013, s. 33). Argumentem pro tento závěr může být i to, že některé instituty jsou zčásti upraveny v ZOK a zčásti v NOZ. Rozdílná lhůta je pak na tyto případy z povahy věci neaplikovatelná. Tento závěr, byť zcela logický a opodstatněný, ovšem nemá oporu v textu zákona, který jednoznačně stanoví lhůty různé. Vezmeme-li dále v úvahu, že porušení zákonného příkazu má v tomto případě závažný důsledek (zrušení a likvidaci právnické osoby), je namístě v pochybnostech vykládat ustanovení ukládající určitou povinnost spíše restriktivně. Z důvodu vyloučení jakýchkoliv pochybností je ovšem žádoucí, aby obchodní korporace přizpůsobily svá zakladatelská právní jednání jak ustanovení ZOK, tak NOZ v 6měsíční lhůtě. V praxi navíc nebude tento problém zřejmě příliš závažný, neboť ve vazbě na společenské smlouvy obchodních korporací nestanoví NOZ zřejmě nic, co by mělo významněji zasáhnout do povinných změn. Statutární zástupce firmy únor

5 Automatické změny ve stanovách po Ustanovení 777 odst. 4 ZOK stanoví, že obsahem společenských smluv (včetně stanov k tomu viz výše) obchodních korporací, které vznikly před účinností ZOK, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti Ustanovení stanov odporující ZOK jsou ze zákona přímo zrušena, zatímco ustanovení stanov odporující NOZ zůstávají platná, pouze se stávají neúčinnými. Tento rozdíl by však neměl způsobovat žádné obtíže, protože v obou případech jsou tato rozporná ujednání nevyužitelná, resp. neaplikovatelná. Pří klad: Zpracování úplného znění stanov nemusí být vůbec jednoduché, neboť pokud se akciová společnost nepodřídí ZOK, pak se budou práva a povinnosti akcionářů řídit: 1. kogentní úpravou obsaženou v ZOK; 2. dosavadní úpravou stanov v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s kogentní úpravou ZOK, NOZ a ObchZ; 3. kogentní a dispozitivní úpravou ObchZ, není-li v rozporu s kogentní úpravou ZOK a NOZ; 4. dispozitivní úpravou ZOK, není-li v rozporu s úpravou ObchZ; 5. kogentní úpravou NOZ, nevylučuje-li její použití kogentní úprava ZOK; a 6. dispozitivní úpravou NOZ, není-li v rozporu s kogentní a dispozitivní úpravou ObchZ a ZOK. Při zpracovávání aktuálního znění stanov je tak třeba vzít v úvahu všechna výše uvedená pravidla v právních předpisech. společníků (akcionářů), pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK nebo se od nich společníci (akcionáři) neodchýlili ve společenské smlouvě (stanovách). Od tedy proběhly automaticky (ze zákona) dvě změny. Ustanovení stanov, která jsou v rozporu se ZOK, se ruší a součástí stanov se naopak stávají i ustanovení ObchZ upravující práva a povinnosti akcionářů. Ke změně stanov není v tomto případě třeba usnesení valné hromady, neboť k němu dochází ze zákona. Vzhledem k tomu, že členové představenstva akciové společnosti mají ze zákona povinnost vyhotovovat úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědí o jejich změně (ustanovení 433 ZOK), vzniká otázka, zda jsou členové představenstva povinni vyhotovit aktuální znění stanov bezprostředně po vstupu ZOK v účinnost. Lze totiž argumentovat, že dispozitivní ustanovení ObchZ byla vlastně součástí stanov už před účinností ZOK (pokud se od nich stanovy neodchýlily), a ke změně stanov tak vlastně nedochází. Na druhou stranu však účinností ZOK nepochybně dochází ke změně textu stanov, byť ne ke změně práv a povinností akcionářů. Vzhledem k tomu, že do šesti měsíců od účinnosti ZOK musí dojít k přizpůsobení stanov tomuto zákonu a k založení jejich úplného znění do sbírky listin, lze dospět k závěru, že postačí, dojde-li k zapracování změn vyvolaných jeho účinností až při tomto přizpůsobení (stejně Štenglová, I.: K některým problémům přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích, Obchodněprávní revue 10/2013, s. 284). Součástí stanov se stanou pouze pravidla o právech a povinnostech akcionářů, nikoliv pravidla jiná. V praxi ovšem vznikají pochybnosti, co je třeba chápat pod právy a povinnostmi akcionářů. V užším smyslu se totiž jedná jen o individuální práva (a povinnosti) jednotlivých akcionářů, tedy ta, jež jsou 26 Statutární zástupce firmy únor 2014

6 spojena s akcií (a převádějí se nebo přecházejí spolu s ní). V širším smyslu je pak třeba pod právy a povinnostmi akcionářů rozumět i ta ustanovení, jež například upravují působnost valné hromady a její průběh a tím (nepřímo) zasahují do práv a povinností společníků. Nicméně se domníváme, že součástí stanov se stanou pouze práva a povinnosti akcionářů v užším smyslu, tzn. že se součástí stanov nestanou ustanovení ObchZ upravující statusové otázky korporací, tedy i organizační strukturu jejich orgánů, otázky valné hromady, případně práva účasti a hlasování na ní, a to jednak proto, že jsou většinově kogentní, a jednak proto, že jsou nahrazována novými, zpravidla kogentními pravidly. Další pochybnosti vznikají okolo otázky, zda se dvojí režim úpravy práv a povinností akcionářů týká jen těch akcionářů, kteří se stali akcionáři před účinností ZOK, anebo i těch, již nabyli účast ve společnosti později. Zde se domníváme, že i akcionáři, kteří nabyli akcie později, se budou řídit stanovami v tom znění, v jakém platí pro ostatní akcionáře. Možnost podřídit se ZOK Přechodná ustanovení ZOK umožňují obchodním korporacím, které vznikly před 1. lednem 2014, podřídit se do dvou let od nabytí účinnosti ZOK nové právní úpravě jako celku. Jedná se o tzv. opt-in. Takové rozhodnutí bude učiněno prostřednictvím změny stanov a bude se zapisovat do obchodního rejstříku. Z obchodního rejstříku pak bude zřejmé, zda se společnost řídí ObchZ, nebo ZOK. Podřízení se ZOK musí být globální, tzn. že není možné, aby se akciová společnost v některých otázkách řídila ObchZ a v jiných ZOK. Lhůta pro podřízení se ZOK je stanovena na dva roky od nabytí účinnosti ZOK. Mezi odbornou veřejností se v současnosti diskutuje o tom, zda se jedná o lhůtu prekluzivní. Pokud Z přechodných ustanovení ZOK vyplývá, že z hlediska právní jistoty je pro společnosti mnohem vhodnější podřídit se nové právní úpravě. Pokud to totiž již neudělaly, podléhají dvěma právním úpravám jak dosavadní (tedy ObchZ), tak nové (ZOK a NOZ). Podřízení se dvěma různým úpravám s sebou ovšem přináší mnoho nejasností jako příklad lze uvést ustanovení 196a ObchZ. Nikdo v tuto chvíli nedokáže najisto říci, zda by se v takovém případě toto ustanovení aplikovalo, či nikoliv. Z hlediska právní jistoty tak doporučujeme, aby společnosti na novou právní úpravu přešly. Dalším důvodem pro přechod na novou právní úpravu je větší svoboda a flexibilita, což se projevuje v nových možnostech, které se akciovým společnostem po přechodu na novou právní úpravu otevřely. ano, pak by bylo možné se ZOK podřídit pouze ve lhůtě dvou let, tzn. že po uplynutí této lhůty by již rejstříkový soud neměl takové podřízení akceptovat a zapsat jej do obchodního rejstříku. Vymezením konkrétní lhůty se zřejmě zákonodárce snažil, aby bylo vymezeno určité období, ve kterém by se definitivně rozhodlo, jakou právní úpravou se budou společnosti řídit. Důvodem pro vymezení lhůty je tedy právní jistota. Část odborné veřejnosti ovšem zastává názor, že společnostem nelze bránit, aby přešly na novou právní úpravu i později (Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 981). Tři typy akciových společností po Přechod na novou právní úpravu se projevil v tom, že po existují tři typy akciových společností. Prvním typem jsou společnosti vzniklé po , které již byly založeny podle ZOK a plně podléhají ustanovením ZOK. Druhým typem jsou společnosti, jež vznikly před , avšak dobrovolně se v plném rozsahu podřídily režimu ZOK. Třetím typem jsou pak společnosti, které vznikly před , nicméně se ZOK nepodřídily, a tudíž podléhají dvojí právní úpravě, tj. jak ObchZ, tak ZOK. l Statutární zástupce firmy únor

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu)

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014 REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) EDITORIAL OBSAH 03 Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod

Více

Do konce června je třeba změny promítnout

Do konce června je třeba změny promítnout Od 1. ledna 2014 vstoupily v účinnost dva nové klíčové zákony pro každou firmu působící v České republice Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Tyto legislativní změny mají přímé dopady

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

www.akkliment.cz kliment@akkliment.cz Ustanovení přechodná a závěrečná ( 3028-3081) Přechodná ustanovení ( 3028-3079) Všeobecná ustanovení ( 3028-3035) Právnické osoby ( 3041-3053) 3041 [Právní povaha

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Povinnosti podnikatele dle NOZ

Povinnosti podnikatele dle NOZ Povinnosti podnikatele dle NOZ 2. část Obecné změny dle Zákona o obchodních korporacích Připravila: Mgr. Lucie Balýová Novelizace civilního práva S účinností od 1. ledna 2014 dochází k celkové novelizaci

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Jeho dopady do sportovního prostředí únor 2014 Platí od 1. 1. 2014 Ruší zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů NOZ nově upravuje činnost občanských sdružení Automaticky mění formu na SPOLEK Z organizačních

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Spolkový rejstřík Mgr. Jana Dočkalová advokátka místopředsedkyně CASL První sportovně-právní workshop Praha 28.3.2014 Povinnosti spolků vyplývající

Více

Petra Nováková. Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat

Petra Nováková. Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat Petra Nováková Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat Obsah přednášky Povaha smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení Právní režim smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení Řešení vad u smluv

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 1. Prameny obchodního práva VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Pilíře obchodního práva 4 PILÍŘE OBCHODNÍHO PRÁVA I. Nauka o obchodních společnostech a družstvech

Více

Rekodifikace soukromého práva červen 2012

Rekodifikace soukromého práva červen 2012 Bulletin BBH Rekodifikace soukromého práva červen 2012 Obsah 1. Rekodifikace soukromého práva... 2 2. Nový občanský zákoník... 2 3. Zákon o obchodních korporacích... 3 4. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Nová společnost s ručením omezeným

Nová společnost s ručením omezeným Lucie Josková, Jan Šafránek Pěva Čouková, Pavel Pravda Markéta Pravdová Nová společnost s ručením omezeným PRÁVO ÚČETNICTVÍ DANĚ s. r. o. podle zákona o obchodních korporacích rozdíly oproti předchozí

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci? Jiří Remeš

Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci? Jiří Remeš Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci? Jiří Remeš Dikce zákona 142 odst. 3 SOZ Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem

Více

Nová společnost s ručením omezeným

Nová společnost s ručením omezeným Lucie Josková, Jan Šafránek Pěva Čouková, Pavel Pravda Markéta Pravdová Nová společnost s ručením omezeným PRÁVO ÚČETNICTVÍ DANĚ s. r. o. podle zákona o obchodních korporacích rozdíly oproti předchozí

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

30. dubna 2014 DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. S OHLEDEM NA REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA

30. dubna 2014 DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. S OHLEDEM NA REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA 30. dubna 2014 DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. S OHLEDEM NA REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA Obsah DEFINICE 3 1. OBECNÁ ČÁST 4 1.1. REKODIFIKACE 4 1.2. POVINNOST PŘIZPŮSOBIT

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4 SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Vážení klienti, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy smlouvy o výkonu funkce. Členové

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE - předseda Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov, Přerov I Město, Kratochvílova ul. č. 128/41, IČ 00053236, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o. Schválil: Funkce: Jan Vokoun, Tomáš Pokorný Jednatelé společnosti Datum schválení: 15. 12. 2016 Datum účinnosti: 1. 1. 2017 VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení 1.1.

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Výjezdní workshop z obchodního práva OZ a ZOK stále jako nové dubna Co je a co není statusovou otázkou právnických osob?

Výjezdní workshop z obchodního práva OZ a ZOK stále jako nové dubna Co je a co není statusovou otázkou právnických osob? Výjezdní workshop z obchodního práva OZ a ZOK stále jako nové 8. 10. dubna 2016 Co je a co není statusovou otázkou právnických osob? (se zaměřením na obchodní korporace) Tomáš Hejný 4. ročník Právnické

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Zrušení právnické osoby ( 168-173 NOZ) Zánik právnické osoby ( 185-186 NOZ) Zrušení s právním nástupcem přeměna ( 174-184 NOZ, dále pro OK: Z 125/2008 Sb.) Neplatnost

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Právní stanovisko. Právní posouzení způsobu rozúčtování poplatků za služby ve Společenství vlastníků Nademlejnská 1069.

Právní stanovisko. Právní posouzení způsobu rozúčtování poplatků za služby ve Společenství vlastníků Nademlejnská 1069. Právní stanovisko Zadavatel: Monika Cirbus Zadání: Právní posouzení způsobu rozúčtování poplatků za služby ve Společenství vlastníků Nademlejnská 1069. Vypracoval: Mgr. Ondřej Dlouhý, advokát Advokátní

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany Vrchní soud v Praze Nám. Hrdinů 1300 140 00 Praha 4 Pankrác prostř ednictvím Městského soudu v Praze pracoviště Slezská Slezská 9 120 00

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Právnické osoby. Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Zápatí prezentace

Právnické osoby. Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Zápatí prezentace Právnické osoby Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Zápatí prezentace Osnova: - Základní koncepce, prameny, systematika - Obecná část právnických osob: ustavení, vznik, účel, vnitřní poměry, zrušení, likvidace,

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více