Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu"

Transkript

1 212

2

3 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace 22 Výrok auditora 23

4 Èeské stavebnictví se i nadále potýká s poklesem poptávky po své produkci. Klesá její objem, dochází k poklesu poètu veøejných stavebních zakázek i zakázek uzavøených stavebními podniky. Øada firem øeší složité ekonomické problémy. Stavební produkce v roce 212 meziroènì klesla o 6,5 %. Produkce pozemního stavitelství zaznamenala meziroèní pokles o 3,4 % a inženýrské stavitelství kleslo o 13,6 %. Ve srovnání s konjunkturním rokem 28 klesla stavební produkce v roce 212 o 17 %. Zamìstnanost ve stavebnictví se snížila. V podnicích s 5 a více zamìstnanci v porovnání s rokem 211 klesla o 4,6 %. Ve stavebnictví, které se podílí na zamìstnanosti v ekonomice v úrovni 9 %, na tvorbì HDP cca 6,5 %, pokraèuje trend, kdy stavební firmy ztrácejí zásobu práce v dùsledku poklesu zakázek. Stavební firmy se dostávají do pásma existenèního ohrožení s výrazným negativním dopadem na zamìstnanost v ekonomice. Významnou informací o vývoji poptávky jsou veøejné stavební zakázky: Smìr výstavby POZEMNÍ STAVBY Z toho: Obèanská infrastruktura Bytové stavby INŽENÝRSKÉ STAVBY Z toho: Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura CELKEM 212 Poèet Mil. Kè Index v % Poèet Mil. Kè Poèet 15, 18,5 84,1 136,9 139,7 135,2 Mil. Kè 113,2 118,3 62,7 85,9 11,5 78, ,4 94,2 (zdroj ÚRS Praha) Poèet zveøejnìných zakázek v roce 212 pøitom meziroènì vzrostl o 22,4 %, což ovšem souvisí s tím, ze s úèinností nového zákona o veøejných zakázkách došlo od 1. dubna 212 ke snížení limitu u veøejných zakázek na stavební práce ze 6 mil. Kè na 3 mil. Kè bez DPH, èímž roste i poèet zveøejòovaných zakázek. Ve srovnání s konjunkturálním rokem 28 klesla hodnota zadaných stavebních zakázek v roce 212 o 46,4 %, v tom u staveb dopravní infrastruktury o 75,9 %. Podíly jednotlivých sektorù zadavatele vyjadøuje následující tabulka: Sektor zadavatele Vládní sektor Municipální sektor Ostatní sektor Celkem 212 Poèet Mil. Kè Index v % Poèet Mil. Kè Poèet 166,3 19,9 111,5 Mil. Kè 19,6 83, 112, ,4 94,2 (zdroj ÚRS Praha)

5 Celkový vývoj stavebnictví v minulých letech až do roku 212 dokumentuje následující pøehled: Stavební produkce propad od roku 28 kumulativnì 268,9 mld. Kè 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 42, ,4 472,6 521,5 547,5 52,9 26,7 488, ,9 464, 83,6 44, 115,5 (zdroj ÚRS Praha) Oživení poptávky po stavebních pracích v nejbližším období nelze oèekávat! V reakci na tento vývoj se soustavnì snažíme snižovat náklady, celková ekonomická situace nás donutila zeštíhlet, dotklo se nás i snižování poètu zamìstnancù. Po celý rok jsme se potýkali s mnoha úskalími v podobì silné domácí konkurence s výraznì nízkými nabídkovými cenami a s výrazným poklesem ziskovosti zakázek èi rùstu cen pohonných hmot a energií. Projevoval se výrazný pokles poptávky zejména ze strany soukromých investorù jak v oblasti developerských projektù, tak v oblasti výstavby prùmyslových, skladovacích a obchodních center. Pøes tyto nepøíznivé vlivy jsme dosáhli rùstu výkonù spoleènosti ve výši 17,7 % oproti roku pøedchozímu. Pro srovnání situace následují údaje za roky 21, 211 a 212: ROK Celkové výkony z toho Státní sektor z toho dopravní stavby pøevážnì obèanské stavby Soukromý sektor z toho energetické stavby pøevážnì zemìdìlské stavby prùmyslové stavby developerské projekty tis. Kè % tis. Kè 1, , , , , , , , % 1, 16,3 46,3 53,7 83,7 23,1 47,2 23,2 212 tis. Kè % , , , , , , , ,3 728,7

6 Vývoj situace na stavebním trhu nás v pøedchozích letech donutil orientovat se na nové segmenty stavebního trhu financované pøedevším z dotaèních titulù, zejména výstavbu nových energetických zdrojù bioplynových elektráren. V souèasné dobì máme za sebou úspìšnou realizaci BPS Vejprnice, Slatiny, Senomaty, Vidochov, Volanice, Žamberk, Bystøec, Nalžovice, Kadov, Dnešice a Klest. Zároveò jsme se v rámci tìchto staveb zamìøili na výstavbu dùležitých zemìdìlských objektù silážních žlabù. Snižování výkupní ceny energie vyrobené v BPS však v souèasné dobì vede k razantnímu útlumu výstavby dalších objektù, od roku 214 pravdìpodobnì dojde k definitivnímu zániku tìchto stavebních pøíležitostí. I v roce 212 jsme se snažili udržet stabilní místo v našich tradièních oblastech výstavby. Takovými zakázkami bylo napø. výstavba obchodní zóny Plzeò II, výstavba Ústavu umìní a designu pøi ZÈU nebo Regionálního technologického institutu v Plzni. Mezi nejvýznamnìjší dopravní stavby patøily rekonstrukce ulice Senecká pro statutární mìsto Plzeò nebo rekonstrukce místních komunikací a lesních cest pro mìsto Tøemošná. Struktura jednotlivých druhù prací na stavbách v letech 21 až 212: Zakázky 21 dopravní stavby HTÚ (zemní práce) vodohospodáøské stavby inženýrské sítì døevovýroba nákladní doprava tis. Kè 7 89 tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè 5 56 tis. Kè Zakázky 211 Zakázky 212 dopravní stavby HTÚ (zemní práce) vodohospodáøské práce inženýrské sítì døevovýroba nákladní doprava dopravní stavby HTÚ (zemní práce) inženýrské sítì døevovýroba nákladní doprava tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè Struktura stavebních prací v roce 212: 1% 2% 4% DS HTÚ 32% 52% IS Doprava Døevovýroba

7 Øízení jakosti a certifikace Spoleènost LESING plus má certifikovány své rozhodující technologie, které využívá, v rozsahu normy ÈSN EN ISO 91. Stejnì jako v pøedchozích letech jsme vìnovali soustavnou pozornost bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci v prùbìhu realizace stavebních zakázek. Dùraz jsme pøitom kladli pøedevším na prevenci nebezpeèí a snižování rizika. Již v roce 27 jsme získali certifikát systému managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci ve smyslu OHSAS 181. V roce 212 úspìšnì probìhly dozorové audity systému managementu jakosti ve smyslu EN ISO 91:28, systému environmentálního managementu dle EN ISO 141:24 a systému managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci ve smyslu BS OHSAS 181:27 již pod novým certifikaèním orgánem spoleèností United Registrar of Systems Czech s.r.o., Praha. Certifikovaný environmentální systém vytváøí záruku standardní podpory, vyhodnocení a øešení rizik v oblasti ochrany životního prostøedí, která vznikají jak realizací staveb, tak i bìžnou èinností spoleènosti. Lze konstatovat, že v oblasti ochrany životního prostøedí i BOZP došlo k výraznému zvýšení vzdìlanosti a odpovìdnosti všech pracovníkù. Toho spoleènost dosáhla pøedevším formou interního vzdìlávání a vysvìtlování pøíslušné legislativy. Jednotná Politika jakosti je uplatòována v každodenní èinnosti všech zamìstnancù spoleènosti. Další informace Pro zajištìní dostateèného objemu bankovních záruk a financování provozní oblasti spoleènosti pokraèovala spolupráce s financující bankou, kdy celkový limit poskytnutých bankovních záruk a kontokorentu èinil tis. Kè. Stejnì jako v pøedchozích letech jsme vìnovali prostøedky na øešení problémù nevýdìleèného sektoru. K markantním a v posledních letech velmi èasto zmiòovaným problémùm patøí pøedevším nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, a to nejen technikù, ale pøedevším zkušených pracovníkù na pozici øidiè/strojník. Proto se více zamìøujeme na stabilizaci a zkvalitnìní našeho pracovního týmu a zlepšení personální práce. Výhled do roku 213 Stavebnictví je odvìtvím, které je velmi závislé na stavu ekonomiky a jejím aktuálním vývoji. V návaznosti na stávající krizový vývoj globální ekonomiky lze konstatovat, že stavebnictví èelí a bude èelit výrazným problémùm, spojeným s následujícími faktory: - výrazný pokles/zastavení developerských projektù vèetnì infrastruktury, - úsporná opatøení státu se dotknou výraznì financování veøejných zakázek realizovaných

8 Pozemkovými úøady Mze ÈR, ØSD, krajskou èi mìstskou samosprávou, - soukromý sektor zastavil své investièní aktivity pøi výstavbì prùmyslových, skladových èi prodejních areálù. Ze zveøejnìných analýz vývoje tuzemského stavebnictví je zøejmé, že pokles poptávky na stavebním trhu ještì nedosáhl svého dna. Problematický mùže být další propad výkonù inženýrského stavitelství, zejména staveb dopravní infrastruktury, kde rozhodující roli mají veøejné zakázky, tj. státní rozpoèet. V nejbližší dobì se nedá oèekávat ani rùst poptávky soukromého sektoru a obyvatelstva po produkci pozemního stavitelství. V roce 212 èeské stavebnictví zaznamenalo další výrazný pokles a ani v roce 213 nelze zatím oèekávat výrazné zlepšení. Podepíše se na nìm zejména další omezení veøejných investic do infrastrukturních staveb, které byly v pøedchozích letech hlavním tahounem rùstu. Úpadek stavebnictví má velmi nepøíznivé dùsledky pro ekonomiku státu. Oživení investic by prokazatelnì mìlo bezprostøední vliv i na pøíjmovou stránku státního rozpoètu. V návaznosti na tyto nepøíznivé trendy a výhledy bychom chtìli v roce 213 zachovat obrat v rozpìtí mil. Kè pøi zachování skladby zakázek a optimalizaci pracovního kolektivu. V roce 213 nepotøebujeme rozšiøovat náš strojní park, jelikož jsme v minulých letech dostateènì investovali do nové techniky a vybavení odpovídá reálnému objemu výroby. Další investice budeme øešit v návaznosti na rùstu naší stavební výroby. Na závìr chceme podìkovat všem, kteøí se o dobré výsledky roku 212 zasloužili a už denní prací na stavbách nebo kvalitní manažerskou èinností. Zároveò si pøejme úspìšný rok 213 rok 2. výroèí založení spoleènosti, pevné zdraví, pohodu v osobním i pracovním životì a pevné nervy. Ing. Daniel Follprecht Jednatel spoleènosti Ing. Josef Zikmund Jednatel spoleènosti LESING plus, spol. s r. o., Koperníkova 55, 31 Plzeò Zapsán v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 4397 Rok založení: 1993 IÈO: , DIÈ: CZ Bankovní spojení: /1 Telefon: , , Fax: Web:

9 rok 212 rok 211 rok 21 Výkony Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti Aktivace Výkonová spotøeba Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zmìna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladù pøíštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaøení Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Finanèní výsledek hospodaøení Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost - splatná Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti - splatná Mimoøádný výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení za úèetní období Výsledek hospodaøení pøed zdanìním

10 AKTIVA Aktiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zøizovací výdaje rok rok rok Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Dospìlá zvíøata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceòovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanèní majetek Podíly - ovládaná osoba Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pùjèky a úvìry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Obìžná aktiva Zásoby Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvíøata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby

11 rok 212 Dlouhodobé pohledávky 471 Pohledávky z obchodních vztahù 471 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleèníky, èleny družstva a úèastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky Odložená daòová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleèníky, èleny družstva a úèastníky sdružení Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Stát - daòové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy 196 Dohadné úèty aktivní 181 Jiné pohledávky Krátkodobý finanèní majetek 1 89 Peníze Úèty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek Èasové rozlišení Náklady pøíštích období Komplexní náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období 85 rok rok PASIVA Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zmìny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách Rozdíly z pøemìn spoleèností Rezervní fond, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaøení minulých let Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let

12 rok 212 Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období (+/-) Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù Rezerva na dùchody a podobné závazky Rezerva na daò z pøíjmù Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahù Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení Dlouhodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Dohadné úèty pasivní Jiné závazky Odložený daòový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahù Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení 4 76 Závazky k zamìstnancùm 1 7 Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 535 Stát daòové závazky a dotace 166 Krátkodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné úèty pasivní 642 Jiné závazky Bankovní úvìry a výpomoci Bankovní úvìry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Èasové rozlišení 234 Výdaje pøíštích období 22 Výnosy pøíštích období 212 rok rok

13 Pøíloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ÈR èíslo 5/22 Sb. ve znìní vyhlášky èíslo 413/211 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona èíslo 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù. Údaje pøílohy vycházejí z úèetních písemností úèetní jednotky (úèetní doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní písemnosti) a z dalších podkladù, které má úèetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kè, pokud není uvedeno jinak. OBSAH PØÍLOHY Obecné údaje 1. LESING plus, spol. s r.o. Koperníkova 55, 31 Plzeò IÈO , DIÈ CZ Datum vzniku: Pøedmìt èinnosti - provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování - silnièní motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvìtší povolené hmotnosti nepøesahující 3,5 tuny, jsou-li urèeny k pøepravì zvíøat nebo vìcí, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - pokrývaèství, tesaøství - truhláøství, podlaháøství - výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady Základní kapitál - zapsaný v OR Kè 12 5,- Spoleèníci - Ing. Daniel Follprecht 65 % - Ing. Josef Zikmund 35 % Jednatelé - Ing. Daniel Follprecht - Ing. Josef Zikmund 2. Spoleènost nemá majetkové èi smluvní spoluúèasti v jiných spoleènostech 3. Evidenèní poèet zamìstnancù: z toho øídící pracovníci mzdové náklady (tis. Kè) z toho øídící pracovníci Poskytnutá penìžitá èi jiná plnìní Veškeré poskytnuté pùjèky spoleèníkovi byly v prùbìhu roku 212 vypoøádány.

14 Používané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování 1. Zpùsob ocenìní majetku 1.1. Zásoby nakupované byly oceòovány poøizovacími cenami Zásoby vlastní výroby (nedokonèená výroba, výrobky) se oceòují vlastními náklady 1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceòován poøizovacími cenami 1.3. Ocenìní cenných papírù a majetkových úèastí nebyly použity 1.4. Ocenìní pøíchovkù a pøírùstkù zvíøat nebyly poøízeny 2. Zpùsob stanovení reprodukèní poøizovací ceny nebyly použity 3. V prùbìhu úèetního období 28 byly provedeny zmìny ve zpùsobu úètování nákladù na pojištìní majetku a èinnosti spoleènosti, které bylo do roku 27 úètováno na vrub pøíslušného úètu úètové skupiny 56 Finanèní náklady. Od se pojistné úètuje v úètové skupinì 54 Jiné provozní náklady. 4. Opravné položky k majetku v roce 212 nebyly vytvoøeny zákonné opravné položky k pohledávkám podle zákona è. 593/1992 Sb., o rezervách v platném znìní. 5. Odpisování probíhalo dle odpisového plánu úèetní jednotky uvedeného ve Vnitøní smìrnici. 6. Pøi pøepoètu cizích mìn na èeskou mìnu bylo postupováno v souladu s platnými úèetními pøedpisy za použití platných kurzù ÈNB v den zaúètování úèetních pøípadù s použitím kursových rozdílù. 7. O reálné hodnotì nebylo v roce 212 úètováno, protože nebyla vìcná náplò pro toto úètování. Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanèní situace spoleènosti 1.1. Domìrky danì z pøíjmù právnických osob za minulá úèetní období nejsou 1.2. Dlouhodobé bankovní úvìry - nejsou 1.3. Rozpis pøijatých dotací na investièní a provozní úèely v roce 212 byla poukázána dotace od ÚP ÈR v rámci programu Vzdìlávejte se pro rùst! ve výši 8.,- Kè. 2. Významné události po datu úèetní závìrky nebyly

15 3. Doplòující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Budovy, haly a stavby: Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 28 Úbytky v roce 28 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 29 Úbytky v roce 29 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 21 Úbytky v roce 21 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 211 Úbytky v roce 211 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 212 Úbytky v roce Stroje, pøístroje a zaøízení: Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 28 Úbytky v roce 28 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 29 Úbytky v roce 29 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 21 Úbytky v roce tis. Kè 8 15 tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè 89 tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè 912 tis. Kè 436 tis. Kè 61 tis. Kè tis. Kè 915 tis. Kè 268 tis. Kè 7 tis. Kè tis. Kè 655 tis. Kè tis. Kè 11 tis. Kè

16 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 211 Úbytky v roce 211 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 212 Úbytky v roce Dopravní prostøedky: Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 28 Úbytky v roce 28 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 29 Úbytky v roce 29 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 21 Úbytky v roce 21 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 211 Úbytky v roce 211 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 212 Úbytky v roce Pozemky: Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 28 Úbytky v roce tis. Kè 5 tis. Kè 126 tis. Kè tis. Kè 3 53 tis. Kè 249 tis. Kè 81 tis. Kè 362 tis. Kè 9 94 tis. Kè 463 tis. Kè 455 tis. Kè 693 tis. Kè 9 72 tis. Kè 537 tis. Kè 423 tis. Kè 677 tis. Kè tis. Kè 365 tis. Kè tis. Kè 157 tis. Kè tis. Kè 641 tis. Kè 475 tis. Kè 52 tis. Kè tis. Kè tis. Kè 836 tis. Kè 283 tis. Kè tis. Kè tis. Kè 888 tis. Kè tis. Kè

17 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 29 Úbytky v roce 29 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 21 Úbytky v roce 21 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 211 Úbytky v roce 211 Poøizovací hodnota k Zùstatková hodnota k Pøírùstky v roce 212 Úbytky v roce tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku SW Callida na zpracování rozpoètù stavebních zakázek 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek poøízený formou finanèního pronájmu Smlouvy o finanèním a operativním pronájmu 3.1. Pøedmìt DAF pojízdná dílna Datum poøízení Doba pronájmu Splátky celkem 1. splátka Splátky r. 28 Splátky r. 29 Splátky r. 21 Splátky r. 211 Splátky r mìsícù , Kè , Kè 2 98, Kè , Kè , Kè , Kè, Kè

18 Operativní pronájem Pøedmìt Smykem øízený nakladaè Cateprillar 262C Datum poøízení Doba pronájmu Splátky celkem 1. splátka Splátky r. 28 Splátky r. 29 Splátky r. 21 Splátky r. 211 Zùstatková cena po 36 mìsících mìsícù , Kè , Kè 121 1, Kè 27 6, Kè 27 6, Kè 69 2, Kè , Kè Dne byla uzavøena Smlouva o finanèním pronájmu s mìsíèní splátkou ve výši Kè , Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem: Pozemky p. è. 1264/2, 1264/3, 1264/4, 1264/6, 1264/13, 1264/14, 1264/15 v k.ú. Plzeò 4 Budovy stojící na tìchto pozemcích. Pozemky p. è. 69, 695/3 v k. ú. Jesenice Budovy stojící na tìchto pozemcích Majetkové cenné papíry a majetkové úèasti nebyly poøízeny 4. Vlastní kapitál 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu výše vlastního kapitálu èiní tis. Kè, ke zvýšení došlo vlivem zisku ve výši 1776 tis. Kè a ke snížení vlivem výplaty podílù na zisku ve výši 16 mil. Kè brutto. Základní kapitál Kè 12 5,- 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhùtì splatnosti do 9 dnù tis. Kè do 18 dnù 53 tis. Kè nad 18 dnù tis. Kè 5.2. Závazky po lhùtì splatnosti do 9 dnù 9 75 tis. Kè do 18 dnù 149 tis. Kè nad 18 dnù 2 33 tis. Kè 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikùm ve skupinì nejsou 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnìní zástavního a zajiš ovacího práva nejsou 5.5. Závazky nesledované v úèetnictví a neuvedené v rozvaze neúètované nájemné z titulu vlastnictví licenèní známky (logo spoleènosti) spoleèníkem

19 6. Rezervy Úèetní jednotka nevykazuje rezervy. 7. Výnosy z bìžné èinnosti za rok 212 èinily tis. Kè 8. Výdaje vynaložené v prùbìhu úèetního období na výzkum a vývoj nebyly 9. Náklady na odmìny za provedení auditu 65 tis. Kè (bez DPH) 1. Pøehled o penìžních tocích k viz pøíloha 11. Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu k viz pøíloha Sestaveno dne: 21. èervna 213 Vyhotovil: Ing. Josef Zikmund Statutární orgán (jméno a podpis): Ing. Josef Zikmund, jednatel

20

21

22

23 Zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 212 (zpracováno dle ustanovení 66a Obchodního zákoníku) 1. Definice: Ovládaná osoba: LESING plus, spol. s r. o., IÈO se sídlem Koperníkova 55, 31 Plzeò, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4397, zastoupena jednatelem Ing. Josefem Zikmundem Ovládající osoby: Ing. Daniel Follprecht, r.è /588, bytem Skautská 1534/21, 323 Plzeò, spoleèník spoleènosti LESING plus, spol. s r. o. mající 65 % podíl na základním kapitálu, Ing. Josef Zikmund, r.è /188, bytem Rašínova 426, Š áhlavy, spoleèník spoleènosti LESING plus, spol. s r. o. mající 35 % podíl na základním kapitálu. Ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami nejsou. 2. Smlouvy uzavøené mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami za úèetní období od do : V úèetním období roku 212 byly platné tyto smlouvy: 1. Smlouvy o nájmu nebytových prostor s: - Ing. Daniel Follprecht, r.è /588, bytem Skautská 1534/21, 323 Plzeò 2. Smlouva o pùjèce pøijaté: - Ing. Josef Zikmund, r.è /188, bytem Rašínova 426, Š áhlavy za úrok ve výši obvyklé. 3. Právní úkony uèinìné v zájmu ovládajících osob ovládanou osobou a ostatní opatøení v úèetním období od do : V úèetním období roku 212 bylo na VH rozhodnuto o výplatì podílù na zisku ve prospìch ovládajících osob. Kromì toho nebyly uèinìny žádné právní úkony vùèi nezávislým osobám v zájmu ovládajících osob. 4. Újma ovládané osobì: V úèetním období roku 212 nevznikla ovládané osobì žádná újma èinností ovládajících osob. V Plzni dne 29. bøezna 213 Zpracoval: Ing. Josef Zikmund, jednatel spoleènosti

24 1. Skuteènosti, které poskytují informace o podmínkách èi situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne: Po konci rozvahového dne do doby vypracování této výroèní zprávy nenastaly žádné významné skuteènosti, než bìžné obchodní vztahy vyplývající z pøedmìtu podnikání spoleènosti. 2. Výdaje na èinnost v oblasti výzkumu a vývoje: V úèetním období roku 212 byl proveden dozorový audit systému jakosti pro provádìní stavebních a silnièních prací na pozemních komunikacích dle EN ISO 91:28, dozorový audit systému environmentálního managementu jakosti dle EN ISO 141:24 a dozorový audit systému managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práce ve smyslu BS OHSAS 181:27 jako jednotného integrovaného systému managementu (ISM). 3. Informace o poøizování vlastních obchodních podílù èi akcií nebo podílù jiných osob: V úèetním období roku 212 nebyly spoleèností poøizovány vlastní obchodní podíly ani nebyly poøizovány akcie èi obchodní podíly jiných spoleèností. 4. Úèetní jednotka nemá organizaèní složku v zahranièí.

25

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 0 0 5 Obsah Slova øeditelù - slovo generálního øeditele - slovo obchodního øeditele - slovo finanèního øeditele - slovo projekèního øeditele - slovo technického øeditele - slovo øeditele

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více