1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: , která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ."

Transkript

1 Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními smluvními pdmínkami k vybraným službám stanven jinak. Délka trvání Smluvy je určena písemnu dhdu smluvních stran neb autmaticky vlbu délky fakturačníh bdbí ze strany Zákazníka při bjednání služby, přičemž v takvém případě je délka trvání Smluvy autmaticky dhdnuta na dbu stejnu, jak je dba jednh fakturačníh cyklu. K bnvení Smluvy v jejím aktuálním znění dchází pětvně vždy s nvým fakturačním bdbím tét již existující služby. I. Smluvní strany I. a) Prvzvatel 1. Prvzvatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: , která je uvedena v kntaktních infrmacích na Internetvých stránkách EUDATA.CZ. I. b) Zákazník 1. Zákazníkem splečnsti může být jakákli fyzická sba způsbilá k právním úknům neb právnická sba, která s Prvzvatelem uzavře řádnu Smluvu, tedy nejčastěji vyplní bjednávku některé z nabízených služeb Prvzvatele na Internetvých stránkách Prvzvatele (EUDATA.cz). 2. Dknčením bjednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednznačný suhlas a przumění se Smluvu, Pdmínkami a všemi pdmínkami suvisejícími s bjednanu službu, stejně jak s bsahem, specifikací a cenu jím bjednané služby dle nabídky Prvzvatele. Zákazník i Prvzvatel jsu pvinni v průběhu trvání Smluvy ddržvat všebecně platné právní předpisy, ustanvení Smluvy, těcht Pdmínek a dalších pdmínek v případě, že jsu sučástí zákazníkem bjednané služby. II. Objednávka 1. Uzavřením Smluvy dává Zákazník najev svůj suhlas a przumění s tím, že je pvinen d Objednávky a případných dalších frmulářů či listin uvádět puze pravdivé a aktuální údaje sbě a v případě jejich změny je pvinen bez zbytečnéh dkladu prvést neb řádným způsbem zajistit jejich aktualizaci v databázi Prvzvatele. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel není nijak zdpvědný za jakékli škdy finančníh, materiálníh či duševníh charakteru, které

2 Zákazníkvi vzniknu v důsledku uvedení neplatných a/neb neaktuálních údajů d databáze Prvzvatele, a že není právněn náhradu jakékli takt vzniklé škdy na Prvzvateli vymáhat. 2. P uzavření Smluvy a splnění případných dalších náležitstí (například uhrazení služby neb dručení všech ptřebných dkumentů neb suhlasů) je Zákazníkvi zřízena a zprvzněna bjednaná služba a Zákazník zárveň získává svůj unikátní přistup d administračníh rzhraní, dkud spravuje své služby a jejich rzsah a taktéž veškeré kntaktní údaje. Ke každé zprvzněné službě Zákazník d Prvzvatele získá přístupvé údaje nutné k využívání služby. 3. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že není právněn uzavírat Smluvu s Prvzvatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tmu třetí strana nedala předem písemný suhlas. Zákazník nese plnu zdpvědnst za veškeré bjednávky, změny a úpravy, které byly prvedeny z jeh administračníh rzhraní neb s pužitím jemu přidělených přihlašvacích údajů d tét administrace. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašvací údaje a další citlivé infrmace sdělené mu ze strany Prvzvatele, a t tak, aby v maximální míře vylučil jejich zneužití neprávněnými sbami. V rámci zajištění vyššíh stupně bezpečnsti je Zákazník právněn sám některé ze svých přístupvých údajů měnit dle svéh uvážení. 4. Prvzvatel není nijak zdpvědný za zneužití přihlašvacích údajů Zákazníka neb sbních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptval bjednávku služby neb prvedl jakukli pžadvanu změnu či úpravu již existujících záznamů a služeb, pakliže tt zneužití nezpůsbil sám Prvzvatel. Za zneužití těcht údajů ze strany Prvzvatele nemůže být pvažván jejich zaslání Zákazníkvi na jím uvedený kntaktní p zřízení služby, ani jejich pětvné zaslání či sdělení Zákazníkvi pté, c jejich pakvané sdělení pžádá a bude dstatečným způsbem věřena právněnst jeh pžadavku. 5. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že mu Prvzvatel bude na kntaktní e- mail zasílat bchdní sdělení a infrmace nvinkách ve své nabídce, a zárveň s tím, že Prvzvatel může pužít infrmace Zákazníkvi (s výjimku sbních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pr své marketingvé účely. Jedná se především uvedení Zákazníka v referencích Prvzvatele včetně mžnéh výňatku z vé krespndence. III. Ochrana sbních údajů Prvzvatel ptvrzuje, že splňuje všechny zákny pžadvané předpklady, které se týkají chrany sbních údajů, a t v suladu s příslušnými právními předpisy. IV. Prvz 1. Prvzvatel zajistí prvz služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace na stránkách EUDATA.CZ, vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dstupnsti a využitelnsti. Prvzvatel zajistí u všech nabízených služeb nnstp servis a dhled. V případě úplné neb částečné nefunkčnsti služby zajistí Prvzvatel v rámci svých

3 mžnstí bez zbytečnéh dkladu znvubnvení funkčnsti. Pkud není ve specifikaci služby uveden jinak, nepskytuje k ní Prvzvatel bezplatný zkušební prvz. Sučástí pskytvanéh servisu je prvz zákaznické pdpry, na kteru se Zákazník může brátit se svými dtazy, pžadavky, či připmínkami. Prvz zákaznické pdpry je u jedntlivých služeb zajišťván v suladu a v rzsahu s nabízenými službami. Zákaznická pdpra zajišťuje veškeru kmunikaci se Zákazníky a přijímá jejich pžadavky, ale není právněná řešit pžadavky nad rámec zákaznické pdpry. Zákaznická pdpra není technicku pdpru pr Zákazníky. 2. Prvzvatel kmunikuje se Zákazníkem především prstřednictvím svých internetvých stránek administračním rzhraním zákazníka a dále pmcí u či telefnu. Zákazník s Prvzvatelem kmunikuje prstřednictvím svéh administračníh rzhraní, běžnu vu pštu, běžnu listvní pštu, prstřednictvím chatu, icq, faxu či telefnu s hledem na typ zákaznické pdpry, kteru Zákazník u své služby využívá. Prvzvatel může pr zajištění pžadavku Zákazníka zejm. jakéhkli zásahu d Zákazníkva uživatelskéh účtu a/neb v něm evidvaných služeb, vyžadvat ze strany Zákazníka autrizvaný způsb kmunikace neb zaslání žádsti dpručeným dpisem s úředně věřeným pdpisem Zákazníka. V případě neddržení nutné autrizace má Prvzvatel práv pžadavek na změnu dmítnut. 3. Prvzvatel si vyhrazuje práv perativně prvádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarvém a sftwarvém vybavení, jejichž pmcí prvz služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhkli závažnéh prblému (např. pžár atp.), který hržuje sby a/neb funkčnst prvzvaných služeb a/neb sítě, má Prvzvatel práv kamžitě a zcela zastavit prvz pskytvaných služeb tak, aby byl mžné bez zbytečnéh dkladu dstranit příčinu prblému. Zárveň má Prvzvatel práv v případě takvét situace infrmvat Zákazníka všech skutečnstech až p zajištění bezpečnsti sb a prvzu. 4. V případě přerušení neb nefunkčnsti služby v rzsahu delším, než je stanven u jedntlivých služeb na Internetvých stránkách Prvzvatele, nemá Zákazník nárk na náhradu škd suvisejících s jakýmkliv výpadkem neb přerušením prvzu pskytvaných služeb, ale má puze nárk na stanvenu kmpenzaci neuskutečněnéh prvzu, a t v rzsahu uvedeném u jedntlivých služeb na Internetvých stránkách Prvzvatele. Rzsah kmpenzace za neuskutečněný prvz je mezen (maximální částka kmpenzace je shdná s měsíčním pplatkem), a je určen jak pměrná sleva z prvzníh pplatku a t v rzsahu, který pměrně dpvídá rzsahu neuskutečněnéh prvzu. Kmpenzace může mít p dhdě mezi Prvzvatelem a Zákazníkem jinu frmu. Na kmpenzaci Zákazník nemá nárk, pkud z jeh strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny pplatky za veškeré Zákazníkvi pskytvané služby Prvzvatelem, Smluva je vypvězena, neb je služba nefunkční kvůli předchzímu jednání Zákazníka, neb Zákazník písemně prkazatelným způsbem neprvede reklamaci nefunkčnsti služby nejpzději d 24 hdin d pčátku nefunkčnsti služby. 5. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel nenese žádnu zdpvědnst (a prt nepskytuje kmpenzace) za pruchy v prvzu služeb, které prkazatelně sám nezpůsbil, zejména pruchy a dstávky: způsbené technickým neb jiným prblémem některéh subddavatele, vyplývající z prblémů, které způsbuje některý ze Zákazníků Prvzvatele, jejichž příčinu je vyšší mc.

4 Prvzvatel neručí Zákazníkům ani třetím sbám za žádné ztráty finančníh, materiálníh neb jinéh charakteru, způsbené nefunkčnstí neb přerušením pskytvané služby, pškzením neb ztrátu dat či pškzením serverů, sftware neb hardware. Služba pskytvaná prstřednictvím sítě Internetu sama sbě vylučuje (vzhledem k technické pdstatě Internetu) mžnst jakékli záruky na vlastní prvz, tedy například dsažitelnsti webvých stránek z kteréhkli místa připjení, dručitelnsti ů. V. Odstávky 1. Prvzvatel si vyhrazuje práv prvést u každé služby plánvanu dstávku v rzsahu stanveném ve specifikaci jedntlivých služeb na stránkách EUDATA.CZ. Odstávka služí především k prvedení nutných bezpečnstních upgrade sftwaru a údržbě, pravám či výměně hardwaru a/neb jiných technických zařízení nutných k prvzu dané služby. Pkud Prvzvatel předpkládá nutný zásah d hardware neb sftware strjů, na kterých je některá z nabízených služeb prvzvána, neb které s prvzem služby bezprstředně suvisejí, a pkud tent zásah mezí funkčnst služby v jednrázvém rzsahu delším než 30 minut, tak tut plánvanu dstávku Prvzvatel známí adekvátním způsbem nejpzději 24 hdin před jejím zapčetím. Za adekvátní způsb se pvažuje zveřejnění infrmace plánvané dstávce na Internetvých stránkách Prvzvatele pd příslušným dkazem. 2. Prvzvatel prvede dstávku v nejkratší mžné míře a pkud mžn v dbě nižšíh prvzu, tedy především v nčních hdinách, víkendech či svátcích. Z takt prvedených dstávek Zákazníkvi v případě předem hlášené dstávky nevzniká žádný nárk na jakukli náhradu neuskutečněnéh prvzu ani případných suvisejících škd. VI. Vylučení z prvzu 1. Prvzvatel bez předchzíh prkazatelnéh písemnéh suhlasu nepskytuje služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že nabízejí bsah, sdílejí bsah neb stahují bsah: který je v rzpru s právním řádem České republiky a/neb platnými mezinárdními úmluvami, kterými je příslušná země vázána, kterým prušují autrská, patentvá, průmyslvá neb jiná pdbná práva, kterým dchází k nelegálnímu získávání neb šíření sftware (a jiných pčítačvých prgramů) za účelem distribuce (úplatné neb neúplatné) tht nelegálně získanéh neb distribuvanéh sftware třetím sbám (například warez, crack a pdbná zaměření), který lze značit jak spam, který služí k rzesílání spamu, dkazuje na spam, přičemž je z prvzu vylučen i prvzvání služeb Zákazníkům, kteří jsu spjvání a publikváni v suvislsti s pjmem spam,

5 který bsahuje nedvlené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázvé systémy neb způsbuje špatnu funkci serverů, který přetěžuje infrastrukturu a přípjné linky neb hardware Pskytvatele neb případně jiných sb, který hržuje sukrmí neb bezpečnst pčítačvých systémů jiných uživatelů sítě Internet neb hržuje sukrmí neb bezpečnst jakýchkliv jiných uživatelů sítě Internet (například prstřednictvím virů, generátrů hesel apd.), který lze značit jak hudební, zvukvé, brazvé, filmvé a jiné pdbné subry, k nimž Zákazník nemá právnění neb autrská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci, který bsahuje jakékli infrmace, pškzující dbré jmén Prvzvatele a/neb jeh pracvníků, který je vlastnictvím splečnstí EUDATA.CZ a Zákazník jej šíří bez písemnéh svlení Prvzvatele který je sučástí pskytvané služby Zákazníkvi přičemž zákazník nemá d Prvzvatele písemné svlení k pskytvání služby neb její části třetím sbám který může vzbudit djem, že Zákazník jedná jménem některé ze splečnstí EUDATA.CZ, přestže není právněným splupracvníkem splečnstí EUDATA.CZ kterým jsu přím či nepřím pškzvána jakékliv práva třetích sb, který je v rzpru s dbrými mravy, a dále ckli, c se i částečně může zařadit d výše uvedených kategrií, přičemž rzhdnutí prušení tht dstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Prvzvatele. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že dpvídá za veškeru škdu způsbenu Prvzvateli, jeh dalším Zákazníkům neb třetím stranám. Tat klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístěním nevhdných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpmalují servery Prvzvatele, hstvání stránek s nepvleným bsahem, přetěžvání připjení (například nelegálním stahváním hudby a filmů apd.), spamu a dalších činnstí, které jsu v rzpru se Smluvu a becně uznávanými způsby využívání Zákazníkem bjednané služby a smluvními pdmínkami, které s danu službu suvisejí. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v rámci chrany prvzu pskytvaných služeb může Prvzvatel v rámci své plitiky prvzu upravit nastavení pskytvaných služeb tak, aby v maximální mžné míře zabránil jejich mžnému zneužití. 3. Prvzvatel má při zjištění tht jednání ze strany Zákazníka práv kamžitě a bez náhrady uknčit pskytvání služby Klientvi, uknčit smluvní vztah dstupením d Smluvy a zárveň má Pskytvatel práv vyžadvat náhradu ve výši dpvídající rzsahu způsbené škdy. Odstupení d Smluvy nabývá platnsti dnem dručení známení dstupení Zákazníkvi. VII. Změna nabídky

6 1. Pskytvatel je právněn kdykliv změnit aktuální nabídku pskytvaných služeb, včetně cen neb jakékliv parametry pskytvaných služeb (včetně služeb již existujících), a t s účinnstí d dalšíh následujícíh kalendářníh měsíce, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenu službu, jsu pdmínky služby zachvány p celu dbu již dříve uhrazenéh bdbí v půvdním rzsahu. Prvedením platby za službu, která byla Prvzvatelem změněna, pr další bdbí, dává Zákazník najev svůj suhlas s prvzem služby dle aktuálně platné nabídky pr tut službu. 2. Prvzvatel má práv kdykli uplatnit na standardně pskytvanu službu tzv. akční nabídku, a t například pskytnutím nvé služby či nvé dplňkvé služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časvě mezenéh zvýhdnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením neb dpuštěním zřizvacíh pplatku, zvýhdněním zvýšenu využitelnstí služby aneb pskytnutím vybrané dplňkvé služby či technlgie bezplatně apd. včetně jakékli kmbinace něklika typů zvýhdnění zárveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými pdmínkami akční nabídky, a t p dbu určenu Prvzvatelem. Veškeré služby, které jsu v kamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, aneb jsu bjednány až p uknčení platnsti akční nabídky, nemají nárk na získání zvýhdněných pdmínek. Mžnst změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Prvzvatel a tat změna není ze strany Zákazníka jakkli vymahatelná. Prvzvatel si vyhrazuje práv zveřejněné akční nabídky kdykli změnit, prdlužit či předčasně uknčit bez nárku na náhradu. 3. Prvzvatel má práv kdykli úplně debrat jakukli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu debranu z nabídky využívá, má nárk na její prvz v půvdním rzsahu, nikli však na její úpravy, rzšíření či změny. Zákazník má mžnst dhdnut s Prvzvatelem převd takvét své služby na některu ze služeb dle aktuální nabídky Prvzvatele. Prvzvatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, p jehž uplynutí bude prvz půvdní služby uknčen. Nezmění-li Zákazník na základě tét výzvy Prvzvatele využívanu službu, nemá nárk na vrácení plateb, které v suvislsti s prvzem služby půvdní uskutečnil. Veškeré změny uveřejní Prvzvatel na svých Internetvých stránkách. 4. Za dstatečnu infrmaci změně nabídky dle tht dstavce se pvažuje patřičná úprava na stránkách Prvzvatele. VIII. Platby 1. Prvz služby je ze strany Prvzvatele zajištěn p uzavření Smluvy se Zákazníkem, a t na bdbí, které Zákazník v Objednávce zvlil. Svůj zájem na prdlužení prvzu již existující služby u Prvzvatele dává Zákazník najev tím, že ze svéh administračníh rzhraní včas (nejpzději 1 měsíc před uknčením stávajícíh předplacenéh bdbí) zašle pžadavek na prdlužení prvzu služby, neb řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšíh bdbí, kteru autmaticky vygeneruje Prvzvatel a t v rzsahu dpvídajícím typu služby včetně veškerých případných dplňkvých služeb tak, jak je Zákazník v kamžiku vystavení bnvvací faktury využívá. Splatnst vystavených faktur je dhdnuta na 14 kalendářních dní.

7 2. Pkud není uveden jinak, má Zákazník mžnst změnit způsb prvzu neb rzsah bjednané služby pr další bdbí, zejména přidáním či ubíráním ddatečných služeb apd., a t v rzsahu, který dpvídá aktuální nabídce služeb Prvzvatele. Zákazník má práv měnit bsah neb rzsah pskytvané služby pr další zvlené bdbí kdykliv s výjimku třiceti dní před datem expirace již prvzvané služby. Účinnst změn bsahu neb rzsahu pskytvané služby je d prvníh dne příštíh bdbí. V případě pžadavku na kamžitu změnu je zákazník pvinen uhradit pplatek za zpplatněný prvz dplňkvé služby d aktuálníh data expirace webhstingu, k němuž službu přibjednává. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že se délka fakturačníh bdbí příplatkvé služby řídí fakturační peridu hlavníh webhstingu, není-li výslvně uveden jinak. Příplatkvá služba bude Zákazníkvi pskytnuta ihned p řádném přijetí platby za tut službu na účet Prvzvatele. O blížícím se datu expirace služby může být Zákazník ze strany prvzvatele infrmván dpvídajícím způsbem s předstihem nejméně třicet dní před datem expirace služby, a t zejména zveřejněním infrmace v administračním rzhraní Zákazníka, případně zasláním zprávy na Zákazníkův kntaktní . Jakmile není pžadavek na prdlužení služby Zákazníkem deslán Prvzvateli ve lhůtě nejméně třiceti dní před datem expirace služby půvdní, neb nedjde k řádné a včasné uhradě výzvy k zaplacení dalšíh bdbí, pvažuje se služba (není-li speciálními smluvními pdmínkami či písemnu smluvu uveden jinak) za vypvězenu se všemi z th vyplývajícími důsledky. 3. Dknčením bjednávky jakékli služby nabízené Prvzvatelem vyjadřuje Zákazník svůj zájem na získání a využívání bjednané služby, a zárveň przumění bsahu nabídky, na jejímž základě Zákazník bjednávku uskutečnil. V případě ptřeby může bližší infrmace ke knkrétní nabídce Zákazník získat především ve Znalstní bázi Prvzvatele, případně dtazem na zákaznicku pdpru Prvzvatele. Dknčením bjednávky vyjadřuje Zákazník také svůj suhlas s cenu, která je na tut službu uplatňvána. Ceny za služby jsu stanveny na základě ceníku, který je umístěn na internetvých stránkách Prvzvatele. Pkud není na stránkách uveden jinak, jsu nabízené ceny služeb zveřejňvány s DPH. Na základě dknčené bjednávky zašle Prvzvatel Zákazníkvi na kntaktní infrmace ptřebné pr prvedení platby za bjednanu službu, případně h nvé phledávce infrmuje i dalším vhdným způsbem. 4. Pkud není speciálními smluvními pdmínkami ke knkrétní službě stanven jinak, fakturuje se zálhvě dpředu, přičemž se služba zřídí (neb je prdlužena) až v kamžiku, kdy má Prvzvatel na svém bankvním účtu dispziční práva k platbě přijaté d Zákazníka. 5. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že mu budu bjednané služby zprvzněny až p přijetí sjednané a identifikvatelné platby za službu na účet Prvzvatele. Pkud platba za bjednané služby nebude na účet Prvzvatele připsána d 1 měsíce d data vyfakturvání, bude celá bjednávka strnvána. Pkud se jedná prdlužení již existující služby, bere Zákazník na vědmí a suhlasí s tím, že pkud nedjde k včasné a řádné úhradě nvé výzvy k platbě (vztahující se na další bdbí), tak p uplynutí uhrazenéh bdbí se služba (není-li speciálními smluvními pdmínkami či písemnu smluvu uveden jinak) pvažuje za vypvězenu a prvz pskytvaných služeb bude uknčen. A t vždy bez jakéhkli nárku na náhradu případných škd Prvzvatelem. 6. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že je sám zdpvědný za včasné prvedení platby Pskytvateli, a t ve správné výši, pd správným symblem a na správný bankvní účet. Jakýkli pplatek suvisející s uskutečněním platby musí být uhrazen

8 na straně Zákazníka, nikli Prvzvatele. Jedná se především např. pplatek za dchzí platbu, pplatek za mezinárdní platbu, pplatek za platbu n-line kreditní kartu apd. Pkud Zákazník neprvede platbu řádně, nebude mžné přijatu platbu na straně Prvzvatele identifikvat a služba bude pvažvána za neuhrazenu se všemi z th vyplývajícími důsledky. Přijatá a neidentifikvatelná neb duplicitní platba je ze strany Prvzvatele nevratná a Zákazník má mžnst ji vyčerpat pr úhradu jiné služby, kteru u Prvzvatele bjednal či bjedná ve lhůtě dvu měsíců d přijetí takvét platby na účet Prvzvatele. Prvzvatel zajišťuje včasné infrmvání Zákazníka nutném prvedení platby, a t dručením známení na kntaktní Zákazníka neb zbrazením infrmace k platbě v administračním rzhraní. 7. Platba je pvažvána za uhrazenu, pkud je v řádném termínu připsána na správný účet Prvzvatele, pd správným variabilním symblem a ve správné výši (p dečtení všech pplatků - zejména u plateb ze zahraničí). P připsání platby ze strany Zákazníka na účet Prvzvatele vystaví Prvzvatel na uskutečněnu platbu řádný dklad, který Zákazníkvi ddá způsbem, který je v suladu s příslušnými ustanveními právníh řádu. Za dstatečné se pr tyt účely pvažuje například zaslání prstřednictvím vé pšty neb zpřístupnění dkladu v administraci ve vhdném elektrnickém frmátu (například PDF neb HTML). 8. Zákazník má mžnst kdykli zažádat předčasné uknčení prvzu zprvzněné služby, a t k tmu určeným frmulářem ze svéh administračníh rzhraní. Pkud Zákazník nevyužívá neb nadále nechce využívat zprvzněnu službu v bjednaném rzsahu, nemá nárk na jakékli navrácení dříve uskutečněných plateb, které prvedl ve prspěch Prvzvatele v suvislsti s takvut službu. IX. Individuální řešení služeb IX. a) Dmény 1. Na základě řádně vyplněné a deslané bjednávky dmény a uhrazení stanvenéh pplatku je Zákazníkvi ze strany Prvzvatele zajištěna registrace zvlenéh dménvéh jména. Dménvé jmén má Zákazník zakupené d užívání d správce dménvéh jména, jímž je příslušný registrátr. Prstřednictvím Prvzvatele platí Zákazník registrátrvi pplatky z prvzu dménvéh jména. Prvzvatel je technickým správcem dmény, nikli jejím vlastníkem neb plátcem. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel může u některých dménvých kncvek vyžadvat d Zákazníka sbní údaje (např. rdné čísl neb čísl sbníh dkladu), bez nichž není mžné registraci dmény u registrátra prvést. Zákazník je rvněž srzuměn s tím, že v případě některých dmén musí prvést další nutné krky pr řádné zaregistrvání dmény, jak např. prvést úředně věřený suhlas s pravidly registrace dmén či Prvzvateli dručit ftkpii svých sbních dkladů apd. 3. Zákazník bere na vědmí, že mžnst registrace jím bjednané dmény je závislá na včasném prvedení sjednané platby a dručením případných dalších dkumentů Prvzvateli, a suhlasí s tím, že Prvzvatel nenese žádnu dpvědnst vůči

9 Zákazníkvi v případě, že je zvlené dménvé jmén registrván na jinéh zájemce z důvdu rychlejšíh splnění všech nutných pdmínek pr prvedení registrace (zejména zaslání všech ptřebných dkumentů, ptvrzení všech ptřebných suhlasů neb včasné přijetí řádné platby d Zákazníka na účet Prvzvatele). Žádsti registraci dmén jsu vyřizvány chrnlgicky v přadí, ve kterém djde ke splnění všech předpkladů pr řádnu registraci dménvéh jména (zejména tedy Zákazník ddá dkumenty, ptvrdí suhlasy a Prvzvatel bdrží platbu). 4. Prvzvatel si vyhrazuje práv neregistrvat vlnu dménu, která nese název, který prušuje zákny ČR (zejména rasvý pdtext, aj.). IX. b)webhsting 1. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že pkud bude bez předchzíh písemnéh prkazatelnéh suhlasu Prvzvatele hstvat na jeh serveru jakýkli bsah, který se i jen částečně může zařadit d výše uvedených kategrií v sekci "Vylučení z prvzu", má Prvzvatel práv na kamžité přerušení pskytvání služby a úhradu všech nákladů a škd, které mu tt jednání Zákazníka způsbil. V případě zjištění prušení pravidel prvzu (zejména ze Smluvy a Pdmínek) neb pdezření z prušení Smluvy ze strany Zákazníka má Prvzvatel mim jiné práv kamžitě uknčit smluvní vztah. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že mu bude bjednaný typ webhstingu, a/neb bjednaná dplňkvá služba k webhstingu zřízena až p přijetí zřizvací platby na účet Prvzvatele dle dst. Platby těcht Pdmínek. Zárveň zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že nebnvením prvzu zřízených služeb prvedením úhrady jejich prvzu na další bdbí djde na straně Prvzvatele k zastavení jejich prvzu a následnému zrušení bez nárku na jakukli náhradu dle dst. Platby těcht Pdmínek. X. Závěr 1. Obě smluvní strany se zavazují, že budu v průběhu smluvníh vztahu i p jeh uknčení ddržvat mlčenlivst veškerých infrmacích týkajících se všech služeb pskytvaných Prvzvatelem. Tímt není nijak mezen či snížen nárk na náhradu škd způsbených prušením mlčenlivsti. Veškerá kmunikace mezi Prvzvatelem a Zákazníkem je pvažvána za přísně důvěrnu. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudu bez předchzíh písemnéh suhlasu druhé smluvní strany pskytvat žádné infrmace týkající se vzájemnéh bchdníh vztahu, tedy včetně uskutečněné kmunikace, třetím sbám. Pvlenu výjimku je uveřejňvání marketingvých infrmací Prvzvatelem svých Zákaznících, které bude, může být pužit na webvých stránkách EUDATA.CZ a případně v jeh marketingvých a reklamních tiskvinách. Další výjimku je prušení mlčenlivsti v případě žádsti sdělení infrmací rgánům činným v trestním řízení. Výjimku je také sdělvání kladných referencí a dpručení hledně dbré kvality služeb.

10 2. Veškerá ujednání mezi Prvzvatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem. 3. Prvzvatel může kterukli část Smluvy neb smluvních pdmínek změnit kdykli, a t s platnstí a účinnstí d prvníh dne následujícíh kalendářníh měsíce p zveřejnění změn. Zachváním prvzu svých služeb i p změně Smluvy, Pdmínek, smluvních pdmínek či dalších suvisejících dkumentů, dává Zákazník najev svůj jednznačný suhlas s nvým zněním těcht dkumentů a jejich plnu akceptaci při prvzu svých služeb. 4. Tyt Smluvní pdmínky jsu platné a účinné d 1. Ledna 2010 a nahrazují tak všechny dsavadní Smluvy, Pdmínky, smluvní pdmínky a smluvní ujednání. Tat Smluva a Pdmínky se vztahují na všechny služby pskytvané Prvzvatelem.

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Následující ujednání jsou platnými Všeobecnými smluvními podmínkami provozu www služeb (dále jen Podmínky), které nabízí společnost TROELL spol. s r.o.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva)

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva) SVS/2013/082483-G Dnešníh dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 00 Praha 2 IČ: 018562 DIČ: není plátcem DPH bankvní spjení: ČNB Č. účtu: 4221011/0710 Zastupená:

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více