Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Anglický jazyk 1. Housing 2. The Czech Republic 3. Family, Friends, Free time and daily programme 4. Career and Employment, Money and Business 5. The United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Music 7. Sports and Games 8. The USA 9. Holidays, Trips, Travelling 10. British Literature, My Reading Habits and Favourite Writers 11. System of Education in the Czech Republic and in the UK 12. American Literature, My Reading Habits and Favourite Writers 13. London 14. The English-speaking Countries (Australia, New Zealand) 15. The English-speaking Countries (Canada, Ireland) 16. Meals and Restaurants 17. Shopping and Services 18. Our Health and Well-being 19. Seasons of the Year, Nature and Environment 20. The Place where I Live and Study 21. Life in Silesia 22. Prague - the Capital of the Czech Republic 23. Media 24. Global Problems 25. National and Bank Holidays in the Czech Republic and in the English-Speaking countries

2 Biologie 1. Ekologie 2. Molekulární základy dědičnosti a genetika buněk 3. Genetika mnohobuněčného organismu 4. Cytologie 5. Látkový a energetický metabolismus rostlin 6. Fyziologie rostlin růst a vývoj rostlin, pohyby rostlin, vodní režim 7. Prokaryotické organismy a viry 8. Rozmnožovací soustava člověka 9. Hormonální soustava člověka 10. Nervová soustava člověka 11. Smyslová ústrojí člověka 12. Vylučovací a kožní soustava 13. Trávicí soustava a metabolismus živin 14. Tělní tekutiny a oběhová soustava 15. Pohyb živočichů 16. Dýchací soustava a imunitní systém 17. Houbové organismy 18. Chromista a plantae (rhodophyta, chlorophyta) 19. Mechorosty a kapraďorosty 20. Semenné rostliny 21. Prvoci 22. Členovci 23. Savci 24. Prvoústí živočichové 25. Ptáci 26. Paryby a ryby 27. Obojživelníci a plazi 28. Rozmnožování rostlin 29. Variabilita organismu, genetika populací 30. Vznik a vývoj života na Zemi

3 Dějepis Pravěk a starověk 1. Historie jako věda, metody historikovy práce, hist. prameny, pomocné vědy historické, význam dějepisu pro moderního člověka 2. Vývoj lid. společnosti v pravěku (teorie vzniku a vývoje člověka, antropogeneze) 3. Orientální despocie (Mezopotámie, Egypt, státy Předního východu, Indie, Čína) 4. Starověké Řecko 5. Starověký Řím Světové dějiny od středověku do konce 19.stol. 1. Hospodářské a společenské změny na rozhraní starověku a středověku (barbarské státy) 2. Arabská říše 3. Vznik a mocenský vzestup byzantské říše v 1.tisíciletí n.l. (Justinián Veliký, caesaropapismus) 4. Křížové výpravy, zánik byzantské říše, turecké výboje 5. Francká říše (vznik, majordomové, Karel Veliký, karolinská renesance, rozpad) 6. Vývoj Francie (Kapetovci, překonání feudální rozdrobenosti, stoletá válka, náboženské války bartolomějská noc, vrchol absolutismu za Ludvíků XIII., XIV., XV., franc. buržoazní revoluce, Napoleon Bonaparte, restaurace Bourbonů, revoluce 1830, 1848, Napoleon III., pruskofrancouzská válka, Pařížská komuna, koloniální panství Francie) 7. Vývoj Svaté říše římské (saská dynastie, sálská dynastie, boj o investituru, prolínání říšských a českých dějin Zlatá bula sicilská, bitva na Moravském poli, Lucemburkové, Habsburkové; reformace a proti reformace, třicetiletá válka, turecké nebezpečí, pragmatická sankce, napoleonské války, zánik SŘŘNN, vytvoření německého spolku, Vídeňský kongeres) 8. Vývoj Pruska (vznik, velký kurfiřt, Fridrich II. Veliký, slezské války, dělení Polska, vznik Německa, koloniální panství) 9. Vývoj Anglie (Alfred Veliký, invaze Normanů bitva u Hastingsu, Jindřich II., Richard Lví srdce, Jan Bezzemek, stoletá válka, válka růží, Tudorovci, Stuartovci, anglická buržoazní revoluce, restaurace Stuartovců, nástup rodu Oranžských, hannoverská dynastie, budování koloniálního panství, viktoriánská Anglie, politický systém státu, irská otázka) 10. Vývoj Skandinávie ( Normané Vikingové Varjagové, směry expanze, vývoj Dánska, Švédska, Norska) 11. Vývoj Španělska (expanze Arabů Maurů, rekonquista, vznik Španělska, budování koloniálního panství, soupeření s Anglií, nizozemská otázka revoluce, vznik Spojených nizozemských provincií, nizozemské koloniální panství; válka o španělské dědictví, úpadek Španělska, ztráta kolonií v Latinské Americe) 12. Vývoj Itálie (problém rozdrobenosti středověké Itálie charakteristika jednotlivých území; Itálie kolébka renesance a humanismu, Mediciové, pokusy o sjednocení 1820, 1848, proces konečného sjednocení Itálie, koloniální panství) 13. Vývoj Polska (Piastovci, pokusy o vytvoření česko-polského soustátí, vytvoření polsko-litevské personální unie, konflikty s řádem německých rytířů, charakteristika stavovského státu, Jan III. Sobieski, dělení Polska, pokusy o obnovu samostatnosti státu) 14. Vývoj Ruska (Kyjevská Rus, Rurikovci, Zlatá horda, Alexandr Něvský, počátky carismu Ivan IV. Hrozný; bojaři, nástup Romanovců, Petr Veliký, Kateřina II., dělení Polska, napoleonské války, povstání děkabristů, poslední Romanovci, krymská, rusko-turecká a rusko-japonská válka, revoluce 1905) 15. Vývoj na Balkáně (Bulharsko : původ obyvatelstva, soupeření mezi Bulhary a byzantskou říší, turecká invaze, národně osvobozenecký boj Bulharů; národněosvobozenecký boj dalších národů

4 na Balkáně Řekové, Srbové a Černohorci, Chorvati, Rumuni,, postavení Bosny a Hercegoviny) 16. Vývoj USA (objevné plavby Vikingové, Kolumbus, ; původní obyvatelstvo, boj osad za nezávislost a vznik USA, charakteristika politického a ekonomického vývoje, otroctví, válka Severu proti Jihu, období rekonstrukce, politika izolacionismu, hospodářské ovlivňování Latinské Ameriky, koloniální panství) 17. Zámořské objevy 18. Napoleonské války a Vídeňský kongres 19. Revoluce Japonsko a Čína (stručná charakteristika vývoje v novověku) 21. Dějiny kultury (románská kultura, gotika, renesance, baroko, rokoko, klasicismus, empír, biedermeier, romantismus, směry přelomu 19.a 20.stol., secese, umění 20.stol.), vzdělanost a životní styl 22. Průmyslová revoluce České dějiny od počátku středověku do současnosti 1. Slované, Sámův kmenový svaz, Velká Morava 2. Vznik českého státu, první Přemyslovci 3. Poslední Přemyslovci 4. Lucemburkové 5. Snahy o nápravu církve, husitství 6. Doba polipanská, Jiří z Poděbrad, Jagellonci 7. Habsburci na českém trůně 8. Třicetiletá válka, doba pobělohorská 9. Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II. 10. Národní obrození 11. Revoluční rok 1848 v habsburské monarchii 12. Situace v 2.pol. 19.stol. (bachovský absolutismus, ústavní politika, konec absolutismu, dualismus, fundamentální články, politika pasivní opozice, drobečková politika, punktace, vznik politických stran, ekonomická situace) 13. Habsburská monarchie a české země za1.svět. války a vznik ČSR 14. Období 1.republiky 15. Zánik ČSR 16. České země za nacistické okupace 17. Vývoj ČSR od roku 1945 do roku 1948 (košický vládní program, vláda Národní fronty, Benešovy dekrety, měnová reforma, parlamentní volby 1946, dvouletka, předpoklady převratu v roce 1948, průběh února 1948) 18. Vývoj ČSR od roku 1948 do roku 1968 (reakce na události z února 1948, začlenění do východního bloku, kolektivizace, politické procesy 50.léta, pětiletky, nová ústava 1960 nový název státu : ČSSR, destalinizace, hospodářská reforma) 19. Pražské jaro 1968 (A. Dubček, L. Svoboda, 2000 slov) 20. Období normalizace ( živé pochodně, zákon o federalizaci, Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, Charta 77) 21. Sametová revoluce (Několik vět, Občanské fórum, Verejnosť proti násilju, nová vláda, V. Havel, rozdělení Československa 1993, Visegrádská čtyřka, integrace) Světové dějiny 20.století 1. Mezinárodní situace v předvečer 1.svět. války 2. 1.světová válka 3. Versailleský systém 4. Poválečná obnova, vývoj ve 20.letech, vznik fašismu v Itálii 5. Světová hospodářská krize a snahy o její řešení 6. Nacionální socialismus v Německu, stalinismus v Sov. svazu, občanská válka ve Španělsku 7. Mezinárodní situace v předvečer 2.svět. války

5 8. 2.světová válka (přepadení Polska, podivná válka, útok proti Skandinávii, obsazení Francie, letecká bitva o Británii, situace v severní Africe, napadení SSSR, Atlantická charta, vstup USA do války, ukončení války v severní Africe, přelom ve válce, upevnění velké aliance, vylodění v Normandii, krize německého systému, Rudá armáda v Evropě, jednání o obnově poválečného světa, pád Berlína, kapitulace Japonska, charakter 2.svět. války) 9. Svět po 2.světové válce (Postupimská konference, Norimberský proces, válečné škody, OSN, formování bloků, dekolonizace a vznik suverénních států, integrační celky Varšavská smlouva, NATO, RVHP, EHS) 10. Vývoj demokratických zemí (USA demokraté x republikáni, Truman, Kennedy, Nixon, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush; rasový problém Velká Británie konzervativci x labouristé, rozpad koloniálního panství,atlee, Thatcherová, Major, Blair, irská otázka Francie de Gaulle, tripartismus, čtvrtá republika , nestabilita, alžírský problém, pátá republika Německo bizonie, trizonie, CDU x SPD, Adenauer, Brandt, Scheel, Genscher, Kohl, Wiecacker, sjednocení 1990, Herzog, Schroder, Rau) 11. Vývoj zemí socialistického bloku (SSSR Stalin, gulagy, národnostní problém, Chruščov, kritika stalinismu, Brežněv, Brežněvova doktrína, Gorbačov, glasnosť a pěrestrojka, Jelcyn, Společenství nezávislých států, čečenský problém, kosmický výzkum, Putin Německá demokratická republika pokus o vymanění ze sovětského vlivu 1953, Ulbricht, berlínská zeď, Honecker, sjednocení 1990 Polsko polské léto 1956, Gomulko, ekonomická krize, střet strany a katolické církve Wojtyla, Solidarita, Walesa, Jaruzelski, Kwašněwski Maďarsko - pokus o vymanění ze sovětského vlivu 1956, Nagy, Kádár, uvolnění salámový komunismus, Grosz, Szuros Rumunsko Ceaucescu, Iliesku Bulharsko Dimitrov, hnutí odporu v 80.letech, Živkov, Mladenov Albánie Hodža Jugoslávie Tito, národnostní problematika) 12. Čína, Japonsko 13. Ohniska konfliktů v současném světě Korejská krize, války ve Vietnamu, karibská krize, arabsko-izraelský konflikt, islámská revoluce v Íránu, Afghánistán, Chile, jugoslávská válka, války v Perském zálivu 14. Globální problémy lidstva

6 Francouzský jazyk 1. Ma famille, ma journée 2. Ma maison, les tâches ménagères 3. Le système éducatif français 4. Le système éducatif tchèque, notre école 5. Les vacances, les loisirs 6. Les voyages, le logement 7. Les sports, les Jeux Olympiques 8. Le temps qui passe, les saisons de l année 9. La mode et les vêtements 10. Les repas 11. La vie culturelle 12. Les mass médias la presse 13. Les mass médias la télé, l Internet, la radio 14. La santé et les maladies 15. La littérature française 16. Les fêtes en France et chez nous 17. La France 18. Les régions françaises, la mode de vie en France 19. Paris 20. La République tchèque 21. Prague 22. Opava 23. La Belgique 24. La Suisse 25. Le Canada

7 Fyzika 1. Soustava SI 2. Kinematika hmotného bodu 3. Dynamika hmotného bodu 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanická práce a mechanická energie 7. Mechanika kapalin 8. Základní poznatky z termodynamiky 9. Struktura a vlastnosti plynů 10. Struktura a vlastnosti pevných látek 11. Změny skupenství látek 12. Kmitání mechanického oscilátoru 13. Mechanické vlnění 14. Elektrostatické pole 15. Elektrický proud v kovových vodičích 16. Elektrický proud v plynech a kapalinách 17. Stacionární magnetické pole 18. Nestacionární magnetické pole 19. Střídavý proud 20. Elektromagnetické záření 21. Zobrazování odrazem optickými soustavami 22. Zobrazování lomem optickými soustavami 23. Vlnové vlastnosti světla 24. Základní poznatky speciální teorie relativity 25. Základy kvantové fyziky 26. Vlastnosti atomového jádra a jaderné reakce

8 Estetická výchova hudební 1. Periodizace dějin hudby 2. Folklór, lidová píseň 3. Nejstarší období dějin evropské hudby (pravěk, starověk, kultury); počátky staršího období dějin evropské hudby (gregoriánský chorál) 4. Období románské, raná gotika (raný vícehlas, pařížská škola Notre Dame, ars antiqua, rytířský zpěv, nejstarší památky české hudby) 5. Hudební pozdní gotika, renesance (ars nova, trecento, Anglie do 15. století, nizozemská syntéza) 6. Vývoj české hudby od gotiky přes husitství až do 16. století 7. Základní hudební formy (chorál, píseň, symfonie, sonáta, concerto grosso, oratorium, melodram, symfonická báseň, koncert, opera, opereta, revue, muzikál) 8. Vznik a vývoj opery 9. Hudební baroko (v českých zemích i ve světě Monteverdi, Vivaldi, Bach, Händel, Vejvanovský, Černohorský, Michna z Otradovic) 10. Hudební klasicismus, česká tvorba (domácí, emigrace) 11. I. vídeňská škola (Haydn, Mozart, Beethoven) 12. Světový romantismus (Schubert, Weber, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, Chopin, Berlioz, Liszt, Wagner,Verdi, Bizet,Čajkovskij ) 13. Bedřich Smetana 14. Antonín Dvořák 15. Hudební impresionismus (Ravel, Debussy, Suk, Novák) 16. II. vídeňská škola, expresionismus, dodekafonie (Schönberg) 17. Moderní hudební proudy konce 19. a počátku 20. století (Mahler, Strauss, Bartók, Janáček, Stravinskij, Hába, Pařížská šestka) 18. Leoš Janáček 19. Bohuslav Martinů, česká tvorba mezi světovými válkami 20. Opereta, revue, muzikál 21. Proudy moderní populární hudby 20. století (rock a jeho vývoj, jazz a jeho vývoj, country, western a folk) 22. Osvobozené divadlo 23. Evropská a mimoevropská hudba I. poloviny 20. století 24. Hudba II. poloviny 20. století, nové směry v hudbě 25. Vývoj české hudby podstatné momenty, představitelé, díla

9 Chemie 1. Chemická vazba 2. Alkany a cykloalkany 3. Hydroxyderiváty alkoholy,fenoly 4. Stavba atomu 5. Bílkoviny, nukleové kyseliny 6. Karbonylové sloučeniny 7. Prvky p 3 8. Chemická kinetika a rovnováha 9. Organická chemie 10. Prvky p 4 - kyslík a chalkogeny 11. Makromolekulární látky 12. Roztoky, základní chemické pojmy 13. Dusíkaté deriváty 14. Halogeny a vzácné plyny 15. Sacharidy 16. Acidobazické reakce 17. Prvky typu s 18. Vodík, voda, Beketovova řada kovů 19. Lipidy 20. Aromatické uhlovodíky, uhlí 21. Prvky p 1,energie v chemických reakcích 22. Heterocyklické sloučeniny 23. Prvky typu d, komplexní sloučeniny 24. Nenasycené uhlovodíky alkeny, alkyny, alkadieny 25. Triáda železa, redoxní děje 26. Periodická soustava prvků 27. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 28. Biokatalyzátory, vitamíny, hormony 29. Prvky p Metabolismus

10 Informační a komunikační technologie 1. Základní pojmy počítačových sítí, server 2. Architektura počítačových sítí, aktivní prvky 3. Vývojové diagramy a algoritmy v Pascalu, podmíněný příkaz, příkazy cyklu 4. Pascal, procedury, funkce, pole 5. Programovací jayzk C#, ovládací prky, proměnné, události, objekty, operace s čísly 6. Programovací jayzk C#,podmíněné vykonávání příkazů 7. Programovací jayzk C#, cykly repeat, while, for, for each 8. Programovací jayzk C# animace, myš, klávesnice, pole 9. Programovací jayzk C# pokročilé cykly, soubory, indexovaný seznam 10. Síťový model OSI/ISO, router, CSMA/CD 11. Ovládání a konfigurace operačního systému Windows 12. Internet, bezpečnost při práci s Internetem, služby Internetu 13. Vektorová grafika CorelDraw kreslení objektů, barevné modely, obrys a výplň 14. Vektorová grafika CorelDraw editace objektů 15. Textový editor Word psaní a editace textu 16. Textový editor Word tabulky a grafické objekty 17. Tabulkový procesor Excel pracovní prostředí, výpočty, funkce, formátování 18. Tabulkový procesor Excel tvorba grafů, databázové zpracování dat 19. Rastrová grafika - tvorba a editace objektů v programu Corel Photo-Paint 20. Rastrová grafika - editace textových objektů a obrázků v programu Corel Photo-Paint 21. Teorie databází, relační model, tvorba relačních tabulek a SQL dotazů, formulářů a sestav 22. Novinky v oblasti hardware, magnetické ukládání dat, wi-fi 23. Tvorba webových stránek 24. Protokol TCP/IP struktura, porty, firewall 25. Principy PHP struktura, proměnné, funkce, začlenění do HTML, vazba na MySQL

11 Matematika 1. Množiny a výroky 2. Číselné obory 3. Algebraické výrazy 4. Funkce 5. Lineární funkce, rovnice a nerovnice 6. Absolutní hodnota 7. Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice 8. Racionální funkce, rovnice a nerovnice 9. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice 10. Inverzní funkce, logaritmická funkce a logaritmické rovnice a nerovnice 11. Goniometrické funkce, trigonometrie 12. Základy geometrie v rovině 13. Trojúhelník 14. N-úhelník 15. Kružnice, kruh 16. Geometrická zobrazení v rovině 17. Vektorová algebra 18. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 19. Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru 20. Kuželosečky 21. Základy geometrie v prostoru 22. Mnohostěny a rotační tělesa 23. Kombinatorika a pravděpodobnost 24. Posloupnosti a řady reálných čísel 25. Diferenciální počet

12 Německý jazyk 1. Die Stadt, wo ich studiere 2. Natur und Umwelt 3. Feste und Bräuche 4. Jahreszeiten und Wetter 5. Mode und Kleidung 6. Leben in Europa 7. Dienstleistungen 8. Essen und Trinken 9. Besuch beim Arzt 10. Einkaufen 11. Haus und Wohnen 12. Menschliche Beziehungen 13. Sportaktivitäten 14. Reisen 15. Kultur 16. Familie und Familienaktivitäten 17. Schulwesen 18. Persönliche Charakteristik und Identifikation 19. Alltagsleben und Alltagsprobleme 20. Freizeitaktivitäten und Interessen 21. Unsere Hauptstadt 22. Über der Landkarte der Tschechischen Republik 23. Leben in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin 24. Leben in Österreich und Wien 25. Über der Landkarte der Schweiz

13 Ruský jazyk 1. Наш дом наша квартира, в деревне или в городе 2. Свободное время,интересы,хобби 3. Семейная жизнь, человеческие качества, планы в будущее, 4. Путешествия 5. Еда и правильное питание 6. Покупки, сфера обслуживания 7. Здоровие и болезни, у врача 8. Ориентация в городе, Опава 9. Школа и образование 10. Русский язык и литература 11. Средства массовой информации 12. Культурная жизнь,кино, театр,изобразительное исскуство 13. Спорт 14. Сегодняшняя молодёжь и её проблемы, жизненный стиль молодёжи 15. Чешская республика 16. Москва - столица России 17. Россия 18. Мода и одежда 19. Времена года,погода 20. Праздники и традиции 21. Прага, столица нашей республики 22. Режим дня, будничные проблемы 23. Личности русской и чешской культуры 24. Петербург - город Петра I. 25. Природа, охрана окружающей среды

14 Španělský jazyk 1. Mi familia 2. Vivienda 3. Mi tiempo libre y ocio 4. Moda y de compras 5. Comidas y bebidas, gastronomía 6. En el hotel 7. Espectáculos, vida cultural 8. En la ciudad, en el campo 9. De viaje y de vacaciones 10. Medios de comunicación 11. Medio ambiente. Clima y naturaleza. 12. Salud 13. Educación. Mis estudios. 14. Deportes 15. Lengua española 16. Hablando de España 17. Madrid y algunas ciudades españolas 18. Hablando de la América Latina 19. Paseo por Praga 20. Fiestas y tradiciones de España y de América Latina 21. Mi escritor favórito hispanohablante 22. Miguel de Cervantes y Savedra 23. La Unión Europea 24. Momentos y personajes importantes de la historia de España Momentos y personajes importantes de la historia de América Latina 25. República Checa, mi ciudad

15 Estetická výchova výtvarná 1. Základní pojmy výtvarné kultury 1.1 Technologické pojmy 1.2 Periodizace dějin výtvarné kultury 1.3 Charakteristika jednotlivých uměleckých období, typické znaky, představitelé, památky 2. Nejstarší výtvarné období 2.1 Pravěké umění paleolitu a neolitu, nejznámější památky ve světě a u nás 2.2 Starověký Egypt a Mezopotámie, vývoj jednotlivých kultur, památky 2.3 Předřecké krétsko mykénské umění, vývoj antického Řecka, významné osobnosti, památky 2.4 Etruské a římské umění, projevy jednotlivých kultur, památky 2.5 Křesťanská antika a byzantské umění, základní křesťanské symboly, projevy, památky 3. Starší období výtvarné kultury 3.1 Románské umění, jeho projevy a památky ve světě a u nás 3.2 Gotický sloh, vývoj architektury, typické znaky, památky ve světě 3.3 Gotický sloh u nás, jeho projevy, představitelé, památky 4. Novější období výtvarné kultury 4.1 Renesanční sloh raná a vrcholná renesance, renesance ve světě a u nás, představitelé, památky 4.2 Projevy manýrismu ve výtvarné kultuře, představitelé 4.3 Barokní umění, jeho projevy, představitelé, památky ve světě a u nás 4.4 Umění rokoka, typické znaky, představitelé 4.5 Období klasicismu, empír, realismus, typické znaky, památky, představitelé 4.6 Období romantismu ve světě a u nás, novoromantismus, typické znaky, památky, představitelé 4.7 Umění poslední třetiny 19. století ve světě a u nás secese, historismus, typické znaky, památky, představitelé 5. Směry přelomu 19. / 20. století 5.1 Impresionismus a jeho kořeny, neoimpresionismus, projevy, představitelé 5.2 Umění postimpresionismu, individuální přístupy v dílech výrazných osobností 5.3 Expresionismus a jeho projevy ve výtvarné kultuře, představitelé 5.4 Fauvismus, kubismus, futurismus, projevy jednotlivých směrů, představitelé 6. Výtvarné směry 1. poloviny 20. století 6.1 Dadaismus, surrealismus, projevy jednotlivých směrů, představitelé 6.2 Vývoj a podoby abstraktního umění, individualistická moderna, Bauhaus, funkcionalismus 6.3 Geometrická abstrakce suprematismus, neoplasticismus, orfismus, projevy, představitelé

16 7. Výtvarné směry 2. poloviny 20. století 7.1 Pop-art, jeho projevy, představitelé 7.2 Kinetické umění a op-art, projevy, představitelé 7.3 Minimal art, konceptuální umění, akční umění happening, performance, land art, body art, typické znaky tvorby, představitelé 7.4 České výtvarné umění po roce 1945, významné skupiny a jejich představitelé 7.5 Soudobá výtvarná scéna, nové technologie, představitelé Součástí maturitní zkoušky z estetické výchovy výtvarné je znalost výtvarné teorie a rozbor vybraných děl.

17 Zeměpis 1. Země jako vesmírné těleso 2. Litosféra, geologie 3. Atmosféra 4. Hydrosféra 5. Pedosféra 6. Biosféra 7. Fyzickogeografické systémy: přírodní zóny a oblasti 8. Obyvatelstvo 9. Hospodářství 10. Sídla a osídlení 11. Česko (přírodní podmínky, sociálně-ekonomické podmínky, postavení Česka v Evropě a ve světě, Moravskoslezský kraj a Opavsko ) 12. Evropa 13. Severní Amerika 14. Latinská Amerika 15. Subsaharská Afrika 16. Severní Afrika a Jihozápadní Asie 17. Rusko a postsovětské republiky 18. Jižní Asie 19. Jihovýchodní Asie 20. Východní Asie 21. Austrálie, Oceánie, polární oblasti a světový oceán 22. Kartografie 23. Krajina a životní prostředí, globální problémy

18 Základy společenských věd 1. Psychologie - vznik vědního oboru, spory psychologie, ontogeneze. Psychologie vědecká, laická, narativní. Vznik psychologie jako vědy, tři spory ve vývoji psychologie. Ontogeneze lidské psychiky dle Freuda, Eriksona a Langmajera. 2. Hlavní psychologické disciplíny, proudy v psychologii, učení. Psychologie - hlubinná, behaviorismus, kognitivní, humanistická, transpersonální. Dělení psychologie - teoretická, praktická, speciální (podrobně). Paměť - fáze, krátkodobá, dlouhodobá. Křivka zapomínání. Pojem učení, druhy učení, fáze učení, blokády učení, mnemotechnické pomůcky, poruchy učení. 3. Psychologie osobnosti, typologie. Struktura osobnosti, skladba osobnosti dle Freuda, somatotyp - Sheldon, Kretschmer, temperament Hippokrates, I. P. Pavlov, Jung. Charakter - vznik a jeho vývoj, charakterové vlastnosti. 4. Poruchy zaměřenosti, potřeby a jejich dělení. Frustrace (reakce na frustraci), deprivace (druhy, deprivační syndrom), stres - stresor, dělení stresorů, zvládání stresu, reakce na stres. Potřeby a jejich dělení (Maslow). 5. Vývoj sociologického myšlení, sociální skupiny. Sociologické teorie, protosociologie, vznik sociologie jako vědy. Vývoj sociologie fáze (paradigmata). Představitelé české sociologie, sociální a politická sociologie. Konflikty ve společnosti a jejich řešení. Dav, jeho dělení a davové chování. Sociální skupiny a jejich dělení. Teorie elit - V. Pareto. Socializace, rodina, funkce rodiny. 6. Sociologický výzkum, sociální mobilita. Popis fází výzkumu, metody výzkumu (kvalitativní, kvantitativní), rozbor metod, zpracování dat (validita, reliabilita, škálování). Instituce zabývající se výzkumem ve společnosti. Sociální pozice, sociální status, sociální role, sociální mobilita. Masová kultura, globalizace. Feminismus, emancipace (podrobný rozbor a rozdíly). 7. Vývoj ekonomických teorií, nezaměstnanost. Vznik a vývoj ekonomických teorií (merkantilismus, fyziokratismus, klasická a neoklasická, keyenesiánství, utopický socialismus a marxismus, rakouská škola). Nezaměstnanost - druhy nezaměstnanosti, výpočet nezaměstnanosti. Úřad práce a jeho funkce. 8. Ekonomie a ekonomika, ekonomické systémy. Makroekonomie, mikroekonomie. Základní ekonomická otázka, tržní subjekty, výrobní zdroje, ekonomické statky, služby. Ekonomické systémy a jejich funkce. Křivka nabídky a poptávky, rovnovážné ceny. Zákon nabídky a poptávky, faktory ovlivňující nabídku a poptávku. Inflace, druhy inflace, obchodní a platební bilance.

19 9. Cyklický vývoj ekonomiky, peníze. Fáze ekonomického cyklu. Státní rozpočet - příjmy, výdaje. Hrubý a čistý domácí produkt. Peníze - historický vývoj peněz, funkce a formy peněz. Bankovní soustava ČR. ČNB - úkoly a funkce, bankovní operace. Daňová soustava v ČR. Úvěr, úrok, konvertibilita měny, zlatý standard. 10. RM - systém a privatizace. Proces transformace československé ekonomiky po roce Privatizace, restituce majetku, RM - systém, obchodování na burze, dělení burz. Cenné papíry, druhy cenných papírů, kurz cenných papírů. Inflace, druhy inflace, obchodní a platební bilance. Osobní důchod, disponibilní důchod, mzda (časová, úkolová, smíšená), plat (platový výměr). 11. Politologie, volby. Předmět a funkce politologie. Politické strany a ideologie. Svobodné volby jako předpoklad demokracie - volební právo, volební systémy (poměrný, většinový), druhy voleb. Demokracie, totalita, pluralismus, populismus. 12. Evropská unie, Organizace spojených národů. Vznik a vývoj. Symboly EU, orgány EU. Česká republika a EU. Organizace spojených národů - poslání, úkoly a vliv v současném světě. Organizace působící v rámci OSN. 13. Základy teorie státu. Teorie vzniku státu. Znaky státu, státní symboly České republiky, užívání státních symbolů. Formy a druhy státu (demokracie, teokracie, monarchie, republika, federace, konfederace). Národnost, národ, nacionalismus, šovinismus, xenofobie. 14. Vznik a vývoj práva, správní právo. Právní řád, systém práva, právní normy, právní předpisy, právní vztahy (fyzické osoby, právnické osoby). Právo veřejné a soukromé. Prameny správního práva. Obec a její orgány, samostatná a přenesená působnost obce. Územně správní členění České republiky. 15. Ústava ČR a ústavní vývoj. Vývoj ústavního práva od r Ústavní právo ČR. Ústavní pořádek ČR. Advokát, soudce, notář, státní zástupce. Systém soudů a státního zastupitelství v ČR. 16. Rodinné právo, občanské právo. Hlavní prameny rodinného práva. Vznik a zánik manželství, společné jmění manželů, vyživovací povinnost. Náhradní rodinná péče - pěstounská péče a adopce. Registrované partnerství. Druhy smluv dle občanského práva. 17. Pracovní právo, trestní právo. Hlavní prameny pracovního práva. Vznik a zánik pracovního poměru. Pracovněprávní vztahy. Práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance, odbory a tripartita. Hlavní prameny trestního práva, trestní právo hmotné a procesní (trestní zákon, trestní řád). 18. Obchodní právo, živnostenské právo. Prameny obchodního práva. Obchodní společnosti (a.s, k.s, v.o.s, s.r.o., družstvo). Vznik a zánik obchodních společností. Prameny živnostenského práva - živnosti a jejich dělení.

20 19. Vznik filozofie, východní filozofie. Objasnění pojmu filozofie, předmět filozofie. Základní filozofické otázky a její řešení, filozofické kategorie. Filozofie východu - buddhismus, konfucianismus, taoismus. 20. Předsókratovská filozofie. Periodizace antické filozofie. Milétská škola. Pýthagoras a jeho škola, Elejská škola a Hérakleitos. Sófisté. 21. Sókrates, Platón a Aristoteles. Sókrates a jeho vliv. Platón - pojetí duše, ideální stát. Aristotelés - jeho logika. Jejich vliv v řecké filozofii. 22. Helénistická filozofie, vznik křesťanství. Atomisté a jejich význam. Stoicismus, epikureismus, skepticismus, novoplatónismus. Rozdíl mezi antickou filozofií a křesťanskou naukou. 23. Středověká filozofie, scholastika. Periodizace středověké filozofie (patristika, scholastika), sv. Augustin. Tomáš Akvinský a jeho odpůrci. Charakteristika křesťanství, islámu a judaismu. 24. Renesance a humanismus. Charakteristika renesanční filozofie. Politická filozofie - Machiavelli, Hobbes. Přírodní filozofie - G. Bruno, G. Galilei, J. Kepler, M. Koperník. 25. Barokní filozofie a anglické osvícenství. Charakteristika filozofie v období baroka. F. Bacon. R. Descartes, B. Spinoza a jeho panteismus, Leibniz a monáda. John Locke a jeho dělení moci, empirismus, senzualismus. 26. Francouzské a německé osvícenství. Francie - Montesquieu (rozdělení politické moci), Voltaire, Rousseau (Společenská smlouva). Němečtí osvícenci Wolf, Lessing, Kantovy periody filozofické práce. 27. Německá klasická filozofie a mladohegelovci. Herder, Fichte (dogmatismus, idealismus), Schelling (filozofické identity), Hegel (seberozvíjení ducha). Mladohegelovci - Strauss (dějinný panteismus), Feuerbach (materialistický empirismus), Marx - život, dílo a vliv. 28. Pozitivismus, pragmatismus a iracionalismus. Znaky pozitivizmu, A. Comte a vývoj myšlení, klasifikace věd. Bentham, Mill (utilitarismus), Spencer (evoluční myšlení). Pragmatismus - Dewey (instrumentalismus). Iracionalismus - charakteristika, Schopenhauer (život, dílo, světová vůle, utrpení, vysvobození), Kierkegaard, Nietsche (nadčlověk). 29. Český filozofický odkaz. Počátky české filozofie - Štítný, Hus, Chelčický, J. Á. Komenský. Česká filozofie 19. a 20. století - periodizace, Krejčí, Tvrdý, Patočka, Fischer, Rádl - hlavní filozofické myšlenky českých filozofů. 30. Existencionalismus, T. G. Masaryk. Znaky existencionalismu - Kierkegaard, Jaspers, Heidegger a jejich vztah k iracionalistům. Život, dílo a vliv T. G. Masaryka.

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Anglický jazyk 1. Housing 2. The Czech Republic 3. Family, Friends, Free time and daily programme 4. Career and Employment, Money and Business 5. The United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Music

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí.

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí. Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4.

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4. Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku časové vymezení periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů hominizace charakteristika jednotlivých období dělba práce matriarchát

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu 1. Psychologie

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu EKONOMIKA 1. Ekonomické systémy, potřeby jako základ tržní ekonomiky 2. Trh a tržní mechanismus 3. Makroekonomické veličiny a magický čtyřúhelník 4. Obchodní korporace 5. Živnosti a neziskové organizace

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu MATEMATIKA 1. Početní výkony s mocninami 2. Početní výkony s odmocninami 3. Lomené výrazy 4. Lineární rovnice a nerovnice 5. Soustavy rovnic 6. Funkce, jejich vlastnosti a grafy 7. Kvadratická rovnice

Více

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Předantické civilizace 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Raně středověká Evropa 5. Přemyslovské Čechy 6. Lucemburkové 7. Společnost a kultura středověké

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ)

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 1. Obilniny 2. Obilniny 3. Pšenice 4. Žito 5. Ječmen 6. Oves 7. Kukuřice 8. Luskoviny 9. Hrách 10. Řepka olejka 11. Organická hnojiva 12. Cukrovka 13. Brambory 14. Chmel

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové ústrojí PSM 6. Palivová soustava zážehového

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15 1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE 2. OLOMOUC 3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4. LONDON THE CAPITAL CITY OF GREAT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

Maturitní témata z fyziky

Maturitní témata z fyziky Maturitní témata z fyziky 4.A, 4.B, o8a RNDr. Bašátková, Mgr. Chuchro 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13 1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE 2. OLOMOUC 3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4. LONDON THE CAPITAL CITY OF GREAT

Více

Součást IT a veřejnosprávní

Součást IT a veřejnosprávní Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace tel./fax: 556 414 760-1, email divadelni@mendelova-stredni.cz Součást IT a veřejnosprávní Oznámení ředitelky školy Ředitelka školy PhDr. Renata

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis 5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Společenské vědy Ročník: 1. ročník, kvinta Tématická oblast Člověk jako jedinec (Psychologie) Úvod do psychologie Historický vývoj

Více

OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. Dvořákova 1269 739 11 Frýdlant nad Ostravicí OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a) Co

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více