Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Anglický jazyk 1. Housing 2. The Czech Republic 3. Family, Friends, Free time and daily programme 4. Career and Employment, Money and Business 5. The United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Music 7. Sports and Games 8. The USA 9. Holidays, Trips, Travelling 10. British Literature, My Reading Habits and Favourite Writers 11. System of Education in the Czech Republic and in the UK 12. American Literature, My Reading Habits and Favourite Writers 13. London 14. The English-speaking Countries (Australia, New Zealand) 15. The English-speaking Countries (Canada, Ireland) 16. Meals and Restaurants 17. Shopping and Services 18. Our Health and Well-being 19. Seasons of the Year, Nature and Environment 20. The Place where I Live and Study 21. Life in Silesia 22. Prague - the Capital of the Czech Republic 23. Media 24. Global Problems 25. National and Bank Holidays in the Czech Republic and in the English-Speaking countries

2 Biologie 1. Ekologie 2. Molekulární základy dědičnosti a genetika buněk 3. Genetika mnohobuněčného organismu 4. Cytologie 5. Látkový a energetický metabolismus rostlin 6. Fyziologie rostlin růst a vývoj rostlin, pohyby rostlin, vodní režim 7. Prokaryotické organismy a viry 8. Rozmnožovací soustava člověka 9. Hormonální soustava člověka 10. Nervová soustava člověka 11. Smyslová ústrojí člověka 12. Vylučovací a kožní soustava 13. Trávicí soustava a metabolismus živin 14. Tělní tekutiny a oběhová soustava 15. Pohyb živočichů 16. Dýchací soustava a imunitní systém 17. Houbové organismy 18. Chromista a plantae (rhodophyta, chlorophyta) 19. Mechorosty a kapraďorosty 20. Semenné rostliny 21. Prvoci 22. Členovci 23. Savci 24. Prvoústí živočichové 25. Ptáci 26. Paryby a ryby 27. Obojživelníci a plazi 28. Rozmnožování rostlin 29. Variabilita organismu, genetika populací 30. Vznik a vývoj života na Zemi

3 Dějepis Pravěk a starověk 1. Historie jako věda, metody historikovy práce, hist. prameny, pomocné vědy historické, význam dějepisu pro moderního člověka 2. Vývoj lid. společnosti v pravěku (teorie vzniku a vývoje člověka, antropogeneze) 3. Orientální despocie (Mezopotámie, Egypt, státy Předního východu, Indie, Čína) 4. Starověké Řecko 5. Starověký Řím Světové dějiny od středověku do konce 19.stol. 1. Hospodářské a společenské změny na rozhraní starověku a středověku (barbarské státy) 2. Arabská říše 3. Vznik a mocenský vzestup byzantské říše v 1.tisíciletí n.l. (Justinián Veliký, caesaropapismus) 4. Křížové výpravy, zánik byzantské říše, turecké výboje 5. Francká říše (vznik, majordomové, Karel Veliký, karolinská renesance, rozpad) 6. Vývoj Francie (Kapetovci, překonání feudální rozdrobenosti, stoletá válka, náboženské války bartolomějská noc, vrchol absolutismu za Ludvíků XIII., XIV., XV., franc. buržoazní revoluce, Napoleon Bonaparte, restaurace Bourbonů, revoluce 1830, 1848, Napoleon III., pruskofrancouzská válka, Pařížská komuna, koloniální panství Francie) 7. Vývoj Svaté říše římské (saská dynastie, sálská dynastie, boj o investituru, prolínání říšských a českých dějin Zlatá bula sicilská, bitva na Moravském poli, Lucemburkové, Habsburkové; reformace a proti reformace, třicetiletá válka, turecké nebezpečí, pragmatická sankce, napoleonské války, zánik SŘŘNN, vytvoření německého spolku, Vídeňský kongeres) 8. Vývoj Pruska (vznik, velký kurfiřt, Fridrich II. Veliký, slezské války, dělení Polska, vznik Německa, koloniální panství) 9. Vývoj Anglie (Alfred Veliký, invaze Normanů bitva u Hastingsu, Jindřich II., Richard Lví srdce, Jan Bezzemek, stoletá válka, válka růží, Tudorovci, Stuartovci, anglická buržoazní revoluce, restaurace Stuartovců, nástup rodu Oranžských, hannoverská dynastie, budování koloniálního panství, viktoriánská Anglie, politický systém státu, irská otázka) 10. Vývoj Skandinávie ( Normané Vikingové Varjagové, směry expanze, vývoj Dánska, Švédska, Norska) 11. Vývoj Španělska (expanze Arabů Maurů, rekonquista, vznik Španělska, budování koloniálního panství, soupeření s Anglií, nizozemská otázka revoluce, vznik Spojených nizozemských provincií, nizozemské koloniální panství; válka o španělské dědictví, úpadek Španělska, ztráta kolonií v Latinské Americe) 12. Vývoj Itálie (problém rozdrobenosti středověké Itálie charakteristika jednotlivých území; Itálie kolébka renesance a humanismu, Mediciové, pokusy o sjednocení 1820, 1848, proces konečného sjednocení Itálie, koloniální panství) 13. Vývoj Polska (Piastovci, pokusy o vytvoření česko-polského soustátí, vytvoření polsko-litevské personální unie, konflikty s řádem německých rytířů, charakteristika stavovského státu, Jan III. Sobieski, dělení Polska, pokusy o obnovu samostatnosti státu) 14. Vývoj Ruska (Kyjevská Rus, Rurikovci, Zlatá horda, Alexandr Něvský, počátky carismu Ivan IV. Hrozný; bojaři, nástup Romanovců, Petr Veliký, Kateřina II., dělení Polska, napoleonské války, povstání děkabristů, poslední Romanovci, krymská, rusko-turecká a rusko-japonská válka, revoluce 1905) 15. Vývoj na Balkáně (Bulharsko : původ obyvatelstva, soupeření mezi Bulhary a byzantskou říší, turecká invaze, národně osvobozenecký boj Bulharů; národněosvobozenecký boj dalších národů

4 na Balkáně Řekové, Srbové a Černohorci, Chorvati, Rumuni,, postavení Bosny a Hercegoviny) 16. Vývoj USA (objevné plavby Vikingové, Kolumbus, ; původní obyvatelstvo, boj osad za nezávislost a vznik USA, charakteristika politického a ekonomického vývoje, otroctví, válka Severu proti Jihu, období rekonstrukce, politika izolacionismu, hospodářské ovlivňování Latinské Ameriky, koloniální panství) 17. Zámořské objevy 18. Napoleonské války a Vídeňský kongres 19. Revoluce Japonsko a Čína (stručná charakteristika vývoje v novověku) 21. Dějiny kultury (románská kultura, gotika, renesance, baroko, rokoko, klasicismus, empír, biedermeier, romantismus, směry přelomu 19.a 20.stol., secese, umění 20.stol.), vzdělanost a životní styl 22. Průmyslová revoluce České dějiny od počátku středověku do současnosti 1. Slované, Sámův kmenový svaz, Velká Morava 2. Vznik českého státu, první Přemyslovci 3. Poslední Přemyslovci 4. Lucemburkové 5. Snahy o nápravu církve, husitství 6. Doba polipanská, Jiří z Poděbrad, Jagellonci 7. Habsburci na českém trůně 8. Třicetiletá válka, doba pobělohorská 9. Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II. 10. Národní obrození 11. Revoluční rok 1848 v habsburské monarchii 12. Situace v 2.pol. 19.stol. (bachovský absolutismus, ústavní politika, konec absolutismu, dualismus, fundamentální články, politika pasivní opozice, drobečková politika, punktace, vznik politických stran, ekonomická situace) 13. Habsburská monarchie a české země za1.svět. války a vznik ČSR 14. Období 1.republiky 15. Zánik ČSR 16. České země za nacistické okupace 17. Vývoj ČSR od roku 1945 do roku 1948 (košický vládní program, vláda Národní fronty, Benešovy dekrety, měnová reforma, parlamentní volby 1946, dvouletka, předpoklady převratu v roce 1948, průběh února 1948) 18. Vývoj ČSR od roku 1948 do roku 1968 (reakce na události z února 1948, začlenění do východního bloku, kolektivizace, politické procesy 50.léta, pětiletky, nová ústava 1960 nový název státu : ČSSR, destalinizace, hospodářská reforma) 19. Pražské jaro 1968 (A. Dubček, L. Svoboda, 2000 slov) 20. Období normalizace ( živé pochodně, zákon o federalizaci, Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, Charta 77) 21. Sametová revoluce (Několik vět, Občanské fórum, Verejnosť proti násilju, nová vláda, V. Havel, rozdělení Československa 1993, Visegrádská čtyřka, integrace) Světové dějiny 20.století 1. Mezinárodní situace v předvečer 1.svět. války 2. 1.světová válka 3. Versailleský systém 4. Poválečná obnova, vývoj ve 20.letech, vznik fašismu v Itálii 5. Světová hospodářská krize a snahy o její řešení 6. Nacionální socialismus v Německu, stalinismus v Sov. svazu, občanská válka ve Španělsku 7. Mezinárodní situace v předvečer 2.svět. války

5 8. 2.světová válka (přepadení Polska, podivná válka, útok proti Skandinávii, obsazení Francie, letecká bitva o Británii, situace v severní Africe, napadení SSSR, Atlantická charta, vstup USA do války, ukončení války v severní Africe, přelom ve válce, upevnění velké aliance, vylodění v Normandii, krize německého systému, Rudá armáda v Evropě, jednání o obnově poválečného světa, pád Berlína, kapitulace Japonska, charakter 2.svět. války) 9. Svět po 2.světové válce (Postupimská konference, Norimberský proces, válečné škody, OSN, formování bloků, dekolonizace a vznik suverénních států, integrační celky Varšavská smlouva, NATO, RVHP, EHS) 10. Vývoj demokratických zemí (USA demokraté x republikáni, Truman, Kennedy, Nixon, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush; rasový problém Velká Británie konzervativci x labouristé, rozpad koloniálního panství,atlee, Thatcherová, Major, Blair, irská otázka Francie de Gaulle, tripartismus, čtvrtá republika , nestabilita, alžírský problém, pátá republika Německo bizonie, trizonie, CDU x SPD, Adenauer, Brandt, Scheel, Genscher, Kohl, Wiecacker, sjednocení 1990, Herzog, Schroder, Rau) 11. Vývoj zemí socialistického bloku (SSSR Stalin, gulagy, národnostní problém, Chruščov, kritika stalinismu, Brežněv, Brežněvova doktrína, Gorbačov, glasnosť a pěrestrojka, Jelcyn, Společenství nezávislých států, čečenský problém, kosmický výzkum, Putin Německá demokratická republika pokus o vymanění ze sovětského vlivu 1953, Ulbricht, berlínská zeď, Honecker, sjednocení 1990 Polsko polské léto 1956, Gomulko, ekonomická krize, střet strany a katolické církve Wojtyla, Solidarita, Walesa, Jaruzelski, Kwašněwski Maďarsko - pokus o vymanění ze sovětského vlivu 1956, Nagy, Kádár, uvolnění salámový komunismus, Grosz, Szuros Rumunsko Ceaucescu, Iliesku Bulharsko Dimitrov, hnutí odporu v 80.letech, Živkov, Mladenov Albánie Hodža Jugoslávie Tito, národnostní problematika) 12. Čína, Japonsko 13. Ohniska konfliktů v současném světě Korejská krize, války ve Vietnamu, karibská krize, arabsko-izraelský konflikt, islámská revoluce v Íránu, Afghánistán, Chile, jugoslávská válka, války v Perském zálivu 14. Globální problémy lidstva

6 Francouzský jazyk 1. Ma famille, ma journée 2. Ma maison, les tâches ménagères 3. Le système éducatif français 4. Le système éducatif tchèque, notre école 5. Les vacances, les loisirs 6. Les voyages, le logement 7. Les sports, les Jeux Olympiques 8. Le temps qui passe, les saisons de l année 9. La mode et les vêtements 10. Les repas 11. La vie culturelle 12. Les mass médias la presse 13. Les mass médias la télé, l Internet, la radio 14. La santé et les maladies 15. La littérature française 16. Les fêtes en France et chez nous 17. La France 18. Les régions françaises, la mode de vie en France 19. Paris 20. La République tchèque 21. Prague 22. Opava 23. La Belgique 24. La Suisse 25. Le Canada

7 Fyzika 1. Soustava SI 2. Kinematika hmotného bodu 3. Dynamika hmotného bodu 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanická práce a mechanická energie 7. Mechanika kapalin 8. Základní poznatky z termodynamiky 9. Struktura a vlastnosti plynů 10. Struktura a vlastnosti pevných látek 11. Změny skupenství látek 12. Kmitání mechanického oscilátoru 13. Mechanické vlnění 14. Elektrostatické pole 15. Elektrický proud v kovových vodičích 16. Elektrický proud v plynech a kapalinách 17. Stacionární magnetické pole 18. Nestacionární magnetické pole 19. Střídavý proud 20. Elektromagnetické záření 21. Zobrazování odrazem optickými soustavami 22. Zobrazování lomem optickými soustavami 23. Vlnové vlastnosti světla 24. Základní poznatky speciální teorie relativity 25. Základy kvantové fyziky 26. Vlastnosti atomového jádra a jaderné reakce

8 Estetická výchova hudební 1. Periodizace dějin hudby 2. Folklór, lidová píseň 3. Nejstarší období dějin evropské hudby (pravěk, starověk, kultury); počátky staršího období dějin evropské hudby (gregoriánský chorál) 4. Období románské, raná gotika (raný vícehlas, pařížská škola Notre Dame, ars antiqua, rytířský zpěv, nejstarší památky české hudby) 5. Hudební pozdní gotika, renesance (ars nova, trecento, Anglie do 15. století, nizozemská syntéza) 6. Vývoj české hudby od gotiky přes husitství až do 16. století 7. Základní hudební formy (chorál, píseň, symfonie, sonáta, concerto grosso, oratorium, melodram, symfonická báseň, koncert, opera, opereta, revue, muzikál) 8. Vznik a vývoj opery 9. Hudební baroko (v českých zemích i ve světě Monteverdi, Vivaldi, Bach, Händel, Vejvanovský, Černohorský, Michna z Otradovic) 10. Hudební klasicismus, česká tvorba (domácí, emigrace) 11. I. vídeňská škola (Haydn, Mozart, Beethoven) 12. Světový romantismus (Schubert, Weber, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, Chopin, Berlioz, Liszt, Wagner,Verdi, Bizet,Čajkovskij ) 13. Bedřich Smetana 14. Antonín Dvořák 15. Hudební impresionismus (Ravel, Debussy, Suk, Novák) 16. II. vídeňská škola, expresionismus, dodekafonie (Schönberg) 17. Moderní hudební proudy konce 19. a počátku 20. století (Mahler, Strauss, Bartók, Janáček, Stravinskij, Hába, Pařížská šestka) 18. Leoš Janáček 19. Bohuslav Martinů, česká tvorba mezi světovými válkami 20. Opereta, revue, muzikál 21. Proudy moderní populární hudby 20. století (rock a jeho vývoj, jazz a jeho vývoj, country, western a folk) 22. Osvobozené divadlo 23. Evropská a mimoevropská hudba I. poloviny 20. století 24. Hudba II. poloviny 20. století, nové směry v hudbě 25. Vývoj české hudby podstatné momenty, představitelé, díla

9 Chemie 1. Chemická vazba 2. Alkany a cykloalkany 3. Hydroxyderiváty alkoholy,fenoly 4. Stavba atomu 5. Bílkoviny, nukleové kyseliny 6. Karbonylové sloučeniny 7. Prvky p 3 8. Chemická kinetika a rovnováha 9. Organická chemie 10. Prvky p 4 - kyslík a chalkogeny 11. Makromolekulární látky 12. Roztoky, základní chemické pojmy 13. Dusíkaté deriváty 14. Halogeny a vzácné plyny 15. Sacharidy 16. Acidobazické reakce 17. Prvky typu s 18. Vodík, voda, Beketovova řada kovů 19. Lipidy 20. Aromatické uhlovodíky, uhlí 21. Prvky p 1,energie v chemických reakcích 22. Heterocyklické sloučeniny 23. Prvky typu d, komplexní sloučeniny 24. Nenasycené uhlovodíky alkeny, alkyny, alkadieny 25. Triáda železa, redoxní děje 26. Periodická soustava prvků 27. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 28. Biokatalyzátory, vitamíny, hormony 29. Prvky p Metabolismus

10 Informační a komunikační technologie 1. Základní pojmy počítačových sítí, server 2. Architektura počítačových sítí, aktivní prvky 3. Vývojové diagramy a algoritmy v Pascalu, podmíněný příkaz, příkazy cyklu 4. Pascal, procedury, funkce, pole 5. Programovací jayzk C#, ovládací prky, proměnné, události, objekty, operace s čísly 6. Programovací jayzk C#,podmíněné vykonávání příkazů 7. Programovací jayzk C#, cykly repeat, while, for, for each 8. Programovací jayzk C# animace, myš, klávesnice, pole 9. Programovací jayzk C# pokročilé cykly, soubory, indexovaný seznam 10. Síťový model OSI/ISO, router, CSMA/CD 11. Ovládání a konfigurace operačního systému Windows 12. Internet, bezpečnost při práci s Internetem, služby Internetu 13. Vektorová grafika CorelDraw kreslení objektů, barevné modely, obrys a výplň 14. Vektorová grafika CorelDraw editace objektů 15. Textový editor Word psaní a editace textu 16. Textový editor Word tabulky a grafické objekty 17. Tabulkový procesor Excel pracovní prostředí, výpočty, funkce, formátování 18. Tabulkový procesor Excel tvorba grafů, databázové zpracování dat 19. Rastrová grafika - tvorba a editace objektů v programu Corel Photo-Paint 20. Rastrová grafika - editace textových objektů a obrázků v programu Corel Photo-Paint 21. Teorie databází, relační model, tvorba relačních tabulek a SQL dotazů, formulářů a sestav 22. Novinky v oblasti hardware, magnetické ukládání dat, wi-fi 23. Tvorba webových stránek 24. Protokol TCP/IP struktura, porty, firewall 25. Principy PHP struktura, proměnné, funkce, začlenění do HTML, vazba na MySQL

11 Matematika 1. Množiny a výroky 2. Číselné obory 3. Algebraické výrazy 4. Funkce 5. Lineární funkce, rovnice a nerovnice 6. Absolutní hodnota 7. Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice 8. Racionální funkce, rovnice a nerovnice 9. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice 10. Inverzní funkce, logaritmická funkce a logaritmické rovnice a nerovnice 11. Goniometrické funkce, trigonometrie 12. Základy geometrie v rovině 13. Trojúhelník 14. N-úhelník 15. Kružnice, kruh 16. Geometrická zobrazení v rovině 17. Vektorová algebra 18. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 19. Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru 20. Kuželosečky 21. Základy geometrie v prostoru 22. Mnohostěny a rotační tělesa 23. Kombinatorika a pravděpodobnost 24. Posloupnosti a řady reálných čísel 25. Diferenciální počet

12 Německý jazyk 1. Die Stadt, wo ich studiere 2. Natur und Umwelt 3. Feste und Bräuche 4. Jahreszeiten und Wetter 5. Mode und Kleidung 6. Leben in Europa 7. Dienstleistungen 8. Essen und Trinken 9. Besuch beim Arzt 10. Einkaufen 11. Haus und Wohnen 12. Menschliche Beziehungen 13. Sportaktivitäten 14. Reisen 15. Kultur 16. Familie und Familienaktivitäten 17. Schulwesen 18. Persönliche Charakteristik und Identifikation 19. Alltagsleben und Alltagsprobleme 20. Freizeitaktivitäten und Interessen 21. Unsere Hauptstadt 22. Über der Landkarte der Tschechischen Republik 23. Leben in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin 24. Leben in Österreich und Wien 25. Über der Landkarte der Schweiz

13 Ruský jazyk 1. Наш дом наша квартира, в деревне или в городе 2. Свободное время,интересы,хобби 3. Семейная жизнь, человеческие качества, планы в будущее, 4. Путешествия 5. Еда и правильное питание 6. Покупки, сфера обслуживания 7. Здоровие и болезни, у врача 8. Ориентация в городе, Опава 9. Школа и образование 10. Русский язык и литература 11. Средства массовой информации 12. Культурная жизнь,кино, театр,изобразительное исскуство 13. Спорт 14. Сегодняшняя молодёжь и её проблемы, жизненный стиль молодёжи 15. Чешская республика 16. Москва - столица России 17. Россия 18. Мода и одежда 19. Времена года,погода 20. Праздники и традиции 21. Прага, столица нашей республики 22. Режим дня, будничные проблемы 23. Личности русской и чешской культуры 24. Петербург - город Петра I. 25. Природа, охрана окружающей среды

14 Španělský jazyk 1. Mi familia 2. Vivienda 3. Mi tiempo libre y ocio 4. Moda y de compras 5. Comidas y bebidas, gastronomía 6. En el hotel 7. Espectáculos, vida cultural 8. En la ciudad, en el campo 9. De viaje y de vacaciones 10. Medios de comunicación 11. Medio ambiente. Clima y naturaleza. 12. Salud 13. Educación. Mis estudios. 14. Deportes 15. Lengua española 16. Hablando de España 17. Madrid y algunas ciudades españolas 18. Hablando de la América Latina 19. Paseo por Praga 20. Fiestas y tradiciones de España y de América Latina 21. Mi escritor favórito hispanohablante 22. Miguel de Cervantes y Savedra 23. La Unión Europea 24. Momentos y personajes importantes de la historia de España Momentos y personajes importantes de la historia de América Latina 25. República Checa, mi ciudad

15 Estetická výchova výtvarná 1. Základní pojmy výtvarné kultury 1.1 Technologické pojmy 1.2 Periodizace dějin výtvarné kultury 1.3 Charakteristika jednotlivých uměleckých období, typické znaky, představitelé, památky 2. Nejstarší výtvarné období 2.1 Pravěké umění paleolitu a neolitu, nejznámější památky ve světě a u nás 2.2 Starověký Egypt a Mezopotámie, vývoj jednotlivých kultur, památky 2.3 Předřecké krétsko mykénské umění, vývoj antického Řecka, významné osobnosti, památky 2.4 Etruské a římské umění, projevy jednotlivých kultur, památky 2.5 Křesťanská antika a byzantské umění, základní křesťanské symboly, projevy, památky 3. Starší období výtvarné kultury 3.1 Románské umění, jeho projevy a památky ve světě a u nás 3.2 Gotický sloh, vývoj architektury, typické znaky, památky ve světě 3.3 Gotický sloh u nás, jeho projevy, představitelé, památky 4. Novější období výtvarné kultury 4.1 Renesanční sloh raná a vrcholná renesance, renesance ve světě a u nás, představitelé, památky 4.2 Projevy manýrismu ve výtvarné kultuře, představitelé 4.3 Barokní umění, jeho projevy, představitelé, památky ve světě a u nás 4.4 Umění rokoka, typické znaky, představitelé 4.5 Období klasicismu, empír, realismus, typické znaky, památky, představitelé 4.6 Období romantismu ve světě a u nás, novoromantismus, typické znaky, památky, představitelé 4.7 Umění poslední třetiny 19. století ve světě a u nás secese, historismus, typické znaky, památky, představitelé 5. Směry přelomu 19. / 20. století 5.1 Impresionismus a jeho kořeny, neoimpresionismus, projevy, představitelé 5.2 Umění postimpresionismu, individuální přístupy v dílech výrazných osobností 5.3 Expresionismus a jeho projevy ve výtvarné kultuře, představitelé 5.4 Fauvismus, kubismus, futurismus, projevy jednotlivých směrů, představitelé 6. Výtvarné směry 1. poloviny 20. století 6.1 Dadaismus, surrealismus, projevy jednotlivých směrů, představitelé 6.2 Vývoj a podoby abstraktního umění, individualistická moderna, Bauhaus, funkcionalismus 6.3 Geometrická abstrakce suprematismus, neoplasticismus, orfismus, projevy, představitelé

16 7. Výtvarné směry 2. poloviny 20. století 7.1 Pop-art, jeho projevy, představitelé 7.2 Kinetické umění a op-art, projevy, představitelé 7.3 Minimal art, konceptuální umění, akční umění happening, performance, land art, body art, typické znaky tvorby, představitelé 7.4 České výtvarné umění po roce 1945, významné skupiny a jejich představitelé 7.5 Soudobá výtvarná scéna, nové technologie, představitelé Součástí maturitní zkoušky z estetické výchovy výtvarné je znalost výtvarné teorie a rozbor vybraných děl.

17 Zeměpis 1. Země jako vesmírné těleso 2. Litosféra, geologie 3. Atmosféra 4. Hydrosféra 5. Pedosféra 6. Biosféra 7. Fyzickogeografické systémy: přírodní zóny a oblasti 8. Obyvatelstvo 9. Hospodářství 10. Sídla a osídlení 11. Česko (přírodní podmínky, sociálně-ekonomické podmínky, postavení Česka v Evropě a ve světě, Moravskoslezský kraj a Opavsko ) 12. Evropa 13. Severní Amerika 14. Latinská Amerika 15. Subsaharská Afrika 16. Severní Afrika a Jihozápadní Asie 17. Rusko a postsovětské republiky 18. Jižní Asie 19. Jihovýchodní Asie 20. Východní Asie 21. Austrálie, Oceánie, polární oblasti a světový oceán 22. Kartografie 23. Krajina a životní prostředí, globální problémy

18 Základy společenských věd 1. Psychologie - vznik vědního oboru, spory psychologie, ontogeneze. Psychologie vědecká, laická, narativní. Vznik psychologie jako vědy, tři spory ve vývoji psychologie. Ontogeneze lidské psychiky dle Freuda, Eriksona a Langmajera. 2. Hlavní psychologické disciplíny, proudy v psychologii, učení. Psychologie - hlubinná, behaviorismus, kognitivní, humanistická, transpersonální. Dělení psychologie - teoretická, praktická, speciální (podrobně). Paměť - fáze, krátkodobá, dlouhodobá. Křivka zapomínání. Pojem učení, druhy učení, fáze učení, blokády učení, mnemotechnické pomůcky, poruchy učení. 3. Psychologie osobnosti, typologie. Struktura osobnosti, skladba osobnosti dle Freuda, somatotyp - Sheldon, Kretschmer, temperament Hippokrates, I. P. Pavlov, Jung. Charakter - vznik a jeho vývoj, charakterové vlastnosti. 4. Poruchy zaměřenosti, potřeby a jejich dělení. Frustrace (reakce na frustraci), deprivace (druhy, deprivační syndrom), stres - stresor, dělení stresorů, zvládání stresu, reakce na stres. Potřeby a jejich dělení (Maslow). 5. Vývoj sociologického myšlení, sociální skupiny. Sociologické teorie, protosociologie, vznik sociologie jako vědy. Vývoj sociologie fáze (paradigmata). Představitelé české sociologie, sociální a politická sociologie. Konflikty ve společnosti a jejich řešení. Dav, jeho dělení a davové chování. Sociální skupiny a jejich dělení. Teorie elit - V. Pareto. Socializace, rodina, funkce rodiny. 6. Sociologický výzkum, sociální mobilita. Popis fází výzkumu, metody výzkumu (kvalitativní, kvantitativní), rozbor metod, zpracování dat (validita, reliabilita, škálování). Instituce zabývající se výzkumem ve společnosti. Sociální pozice, sociální status, sociální role, sociální mobilita. Masová kultura, globalizace. Feminismus, emancipace (podrobný rozbor a rozdíly). 7. Vývoj ekonomických teorií, nezaměstnanost. Vznik a vývoj ekonomických teorií (merkantilismus, fyziokratismus, klasická a neoklasická, keyenesiánství, utopický socialismus a marxismus, rakouská škola). Nezaměstnanost - druhy nezaměstnanosti, výpočet nezaměstnanosti. Úřad práce a jeho funkce. 8. Ekonomie a ekonomika, ekonomické systémy. Makroekonomie, mikroekonomie. Základní ekonomická otázka, tržní subjekty, výrobní zdroje, ekonomické statky, služby. Ekonomické systémy a jejich funkce. Křivka nabídky a poptávky, rovnovážné ceny. Zákon nabídky a poptávky, faktory ovlivňující nabídku a poptávku. Inflace, druhy inflace, obchodní a platební bilance.

19 9. Cyklický vývoj ekonomiky, peníze. Fáze ekonomického cyklu. Státní rozpočet - příjmy, výdaje. Hrubý a čistý domácí produkt. Peníze - historický vývoj peněz, funkce a formy peněz. Bankovní soustava ČR. ČNB - úkoly a funkce, bankovní operace. Daňová soustava v ČR. Úvěr, úrok, konvertibilita měny, zlatý standard. 10. RM - systém a privatizace. Proces transformace československé ekonomiky po roce Privatizace, restituce majetku, RM - systém, obchodování na burze, dělení burz. Cenné papíry, druhy cenných papírů, kurz cenných papírů. Inflace, druhy inflace, obchodní a platební bilance. Osobní důchod, disponibilní důchod, mzda (časová, úkolová, smíšená), plat (platový výměr). 11. Politologie, volby. Předmět a funkce politologie. Politické strany a ideologie. Svobodné volby jako předpoklad demokracie - volební právo, volební systémy (poměrný, většinový), druhy voleb. Demokracie, totalita, pluralismus, populismus. 12. Evropská unie, Organizace spojených národů. Vznik a vývoj. Symboly EU, orgány EU. Česká republika a EU. Organizace spojených národů - poslání, úkoly a vliv v současném světě. Organizace působící v rámci OSN. 13. Základy teorie státu. Teorie vzniku státu. Znaky státu, státní symboly České republiky, užívání státních symbolů. Formy a druhy státu (demokracie, teokracie, monarchie, republika, federace, konfederace). Národnost, národ, nacionalismus, šovinismus, xenofobie. 14. Vznik a vývoj práva, správní právo. Právní řád, systém práva, právní normy, právní předpisy, právní vztahy (fyzické osoby, právnické osoby). Právo veřejné a soukromé. Prameny správního práva. Obec a její orgány, samostatná a přenesená působnost obce. Územně správní členění České republiky. 15. Ústava ČR a ústavní vývoj. Vývoj ústavního práva od r Ústavní právo ČR. Ústavní pořádek ČR. Advokát, soudce, notář, státní zástupce. Systém soudů a státního zastupitelství v ČR. 16. Rodinné právo, občanské právo. Hlavní prameny rodinného práva. Vznik a zánik manželství, společné jmění manželů, vyživovací povinnost. Náhradní rodinná péče - pěstounská péče a adopce. Registrované partnerství. Druhy smluv dle občanského práva. 17. Pracovní právo, trestní právo. Hlavní prameny pracovního práva. Vznik a zánik pracovního poměru. Pracovněprávní vztahy. Práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance, odbory a tripartita. Hlavní prameny trestního práva, trestní právo hmotné a procesní (trestní zákon, trestní řád). 18. Obchodní právo, živnostenské právo. Prameny obchodního práva. Obchodní společnosti (a.s, k.s, v.o.s, s.r.o., družstvo). Vznik a zánik obchodních společností. Prameny živnostenského práva - živnosti a jejich dělení.

20 19. Vznik filozofie, východní filozofie. Objasnění pojmu filozofie, předmět filozofie. Základní filozofické otázky a její řešení, filozofické kategorie. Filozofie východu - buddhismus, konfucianismus, taoismus. 20. Předsókratovská filozofie. Periodizace antické filozofie. Milétská škola. Pýthagoras a jeho škola, Elejská škola a Hérakleitos. Sófisté. 21. Sókrates, Platón a Aristoteles. Sókrates a jeho vliv. Platón - pojetí duše, ideální stát. Aristotelés - jeho logika. Jejich vliv v řecké filozofii. 22. Helénistická filozofie, vznik křesťanství. Atomisté a jejich význam. Stoicismus, epikureismus, skepticismus, novoplatónismus. Rozdíl mezi antickou filozofií a křesťanskou naukou. 23. Středověká filozofie, scholastika. Periodizace středověké filozofie (patristika, scholastika), sv. Augustin. Tomáš Akvinský a jeho odpůrci. Charakteristika křesťanství, islámu a judaismu. 24. Renesance a humanismus. Charakteristika renesanční filozofie. Politická filozofie - Machiavelli, Hobbes. Přírodní filozofie - G. Bruno, G. Galilei, J. Kepler, M. Koperník. 25. Barokní filozofie a anglické osvícenství. Charakteristika filozofie v období baroka. F. Bacon. R. Descartes, B. Spinoza a jeho panteismus, Leibniz a monáda. John Locke a jeho dělení moci, empirismus, senzualismus. 26. Francouzské a německé osvícenství. Francie - Montesquieu (rozdělení politické moci), Voltaire, Rousseau (Společenská smlouva). Němečtí osvícenci Wolf, Lessing, Kantovy periody filozofické práce. 27. Německá klasická filozofie a mladohegelovci. Herder, Fichte (dogmatismus, idealismus), Schelling (filozofické identity), Hegel (seberozvíjení ducha). Mladohegelovci - Strauss (dějinný panteismus), Feuerbach (materialistický empirismus), Marx - život, dílo a vliv. 28. Pozitivismus, pragmatismus a iracionalismus. Znaky pozitivizmu, A. Comte a vývoj myšlení, klasifikace věd. Bentham, Mill (utilitarismus), Spencer (evoluční myšlení). Pragmatismus - Dewey (instrumentalismus). Iracionalismus - charakteristika, Schopenhauer (život, dílo, světová vůle, utrpení, vysvobození), Kierkegaard, Nietsche (nadčlověk). 29. Český filozofický odkaz. Počátky české filozofie - Štítný, Hus, Chelčický, J. Á. Komenský. Česká filozofie 19. a 20. století - periodizace, Krejčí, Tvrdý, Patočka, Fischer, Rádl - hlavní filozofické myšlenky českých filozofů. 30. Existencionalismus, T. G. Masaryk. Znaky existencionalismu - Kierkegaard, Jaspers, Heidegger a jejich vztah k iracionalistům. Život, dílo a vliv T. G. Masaryka.

MATURITNÍ TÉMATA 2016 ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST

MATURITNÍ TÉMATA 2016 ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ TÉMATA 2016 ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Dějepis... 4 Estetická výchova hudební... 5 Estetická výchova výtvarná... 6 Francouzský jazyk... 7 Fyzika... 8

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Anglický jazyk 1. Housing 2. The Czech Republic 3. Family, Friends, Free time and daily programme 4. Career and Employment, Money and Business 5. The United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Music

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE ODĚVŮ 1. Oděvní techniky 2. Ruční šití a žehlení 3.

Více

Maturitní zkouška. Maturitní témata profilové části

Maturitní zkouška. Maturitní témata profilové části Maturitní zkouška Společná povinná část: 1. předmět: český jazyk a literatura 2. předmět: cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk) nebo matematika V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Předmět délka testu podoba Český jazyk 60 min didaktický test Anglický jazyk 100 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 100 min didaktický

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii:

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1.Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

8. Politologie věda a představitelé pojmy: politika, politická moc, svoboda, spravedlnost, rovnost, demokracie, moc funkce státu, formy státu

8. Politologie věda a představitelé pojmy: politika, politická moc, svoboda, spravedlnost, rovnost, demokracie, moc funkce státu, formy státu 1. Historie práva * nejstarší právní systémy orientální despocie * zákoníky Chammurabiho, Zákon dvanácti desek * základní pojmy právní norma, právní vědomí, právní řád zákonnost, prameny práva, obyčej,

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 J A R N Í A P O D Z I M N Í Z K U Š E B N Í O B D O B Í, P R O F I L O V Á Č Á S T Podle 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2015/2016 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 16. 20. května 2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2014/2015 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 18. 22. května 2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016) Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6. Kanada

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2016/2017)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2016/2017) Třídy: 8. A, 4. C Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6.

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

SOŠPg obor M/01

SOŠPg obor M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ekonomické lyceum M/02. Témata z profilových zkoušek

Ekonomické lyceum M/02. Témata z profilových zkoušek Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Témata z profilových zkoušek Ekonomika a Účetnictví 1. Trh, tržní hospodářství, národohospodářské pojmy 2. Zásobování, struktura materiálových zásob, normy zásob, plán zásobování

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí.

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí. Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4.

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4. Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku časové vymezení periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů hominizace charakteristika jednotlivých období dělba práce matriarchát

Více

Dějepis. Úvod do studia historie

Dějepis. Úvod do studia historie Dějepis ročník TÉMA G5 Úvod do studia historie Pravěk charakterizuje smysl historického poznání, a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého; vysvětlí, jaký je rozdíl mezi historií a dějepisem;

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2015/16 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu 1. Psychologie

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2011/2012) Třída: 4. C, 8. A

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2011/2012) Třída: 4. C, 8. A TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6. Kanada 7. USA; New York a Washington 8. Četba; americká literatura 9. Anglická literatura

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Informační

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ 1. Jeřáby. 2. Hřídelové spojky v konstrukci dopravních strojů. 3. Šroubové spoje. 4. Spoje hřídele s nábojem. 5. Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky. 6.

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy východoevropská studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

OKRUHY PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 PROFILOVÁ ČÁST

OKRUHY PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 PROFILOVÁ ČÁST GYMNÁZIUM, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 OKRUHY PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 PROFILOVÁ ČÁST Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Dějepis Biologie Chemie Fyzika

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více