UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU GYMNÁZIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU GYMNÁZIUM"

Transkript

1 UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU GYMNÁZIUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Povinné vyučovací předměty Zkratka vyučovacího předmětu Dotace podle učebního plánu WŠ Příbram Celkem za 4 roky Čerpání disponibilních hodin Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník ročník ročník Čj Cizí jazyk Anglický jazyk Aj Další cizí jazyk Německý jazyk Nj Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika M Člověk a příroda Fyzika Fyzika F Chemie Chemie Ch Biologie Biologie B 2(0*) 2 2 (2*) 6 Geografie Geologie a geografie Geologie GG 2(0*) 2 2 (2*) 6 Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Základy společenských věd Zsv Dějepis Dějepis D Dějiny umění Du Člověk a svět práce Řemeslná výchova Řv

2 Umění a kultura Hudební obor Hudební výchova Hv Výtvarný obor Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tv Informatika a informační a komunikační technologie Volitelné a vzdělávací aktivity Informatika Inf Konverzace v Aj Ajk 1 2 Konverzace v Nj Njk Literární seminář Ls 2 Disponibilní hodiny 26 CELKEM 35(31*) (33*) 132 Poznámky k učebnímu plánu: * Počet hodin platí pro ročník s nástupem v sudém roce. 32

3 OSNOVY VZDĚLÁVACÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Předmět je tvořen třemi navzájem se prolínajícími složkami: slohovou a komunikační, jazykovou a literární. Velký důraz je kladen na prohlubování komunikativních dovedností, zvyšování úrovně vyjadřování v písemné i mluvené podobě, takto získané dovednosti pak následně využít pro další efektivní vzdělávání. Východiskem pro výuku českého jazyka a literatury na gymnáziu je práce s náročnějšími uměleckými texty, cílem je jejich recepce a produkce, intenzivní čtenářský zážitek. Hlavním posláním předmětu je jednak vypěstovat u žáka dobrou úroveň jazykové kultury, jednak v žákovi probudit lásku k psanému slovu a literatuře vůbec. Český jazyk a literatura tak vybavují žáka sumou znalostí a dovedností, která mu umožňuje správně vnímat všechna jazyková sdělení, porozumět jim, vhodně a přiměřeně k situaci se vyjadřovat a účinně uplatňovat výsledky svého poznávání. Výuka je realizována zčásti výkladem učitele, ten bývá doplněn skupinovou prací žáků, videoprojekcí, žákovskými prezentacemi, krátkodobými projekty, referáty, prací s internetem, návštěvou filmových nebo divadelních představení a exkurzemi. Forma realizace Český jazyk a literatura je předmět povinný, vyučuje se ve čtyřech ročnících. Vyučování tohoto předmětu je rozděleno na epochy a procvičovací hodiny, epocha je v každém pololetí jedna, je věnována některému z témat vzdělávacího obsahu daného ročníku, v procvičovacích hodinách se aplikují získané vědomosti a dovednosti, případně se probírají menší tematické celky. V předmětu Český jazyk a literatura jsou naplňovány očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace. Časová dotace tohoto předmětu: 1. ročník 4 hodiny týdně 2. ročník 3 hodiny týdně 3. ročník 3 hodiny týdně 4. ročník 4 hodiny týdně Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení vede žáky, aby plánovali a organizovali vlastní pracovní činnost, stanovovali si krátkodobé i dlouhodobé cíle s ohledem na osobní rozvoj využívá všech dostupných zdrojů informací, podporuje kritický přístup žáků k těmto zdrojům hledá různé metody učení s ohledem na efektivitu vlastního procesu učení, poznatky a informace zpracovává různými způsoby Kompetence k řešení problémů 33

4 vede žáky k tomu, aby rozpoznali problém, objasnili jeho podstatu a analyzovali ho motivuje žáky k hledání vhodných způsobů řešení problémů problémové situace využívá jako jeden z možných prostředků vlastního rozvoje žáka podporuje nahlížení na problém z různých stran, objektivní hodnocení záporů a kladů navrhovaného řešení Kompetence komunikativní volí vhodné komunikační prostředky s ohledem na komunikační situaci, komuniké a recipienta využívá vhodně verbální i neverbální prostředky komunikace motivuje žáky k prezentaci svých názorů vhodným způsobem před známým i neznámým publikem vede žáky k správné interpretaci přijímaného komuniké, k věcné a srozumitelné argumentaci Kompetence sociální a personální jedná s ohledem na ostatní lidi, přispívá k pozitivním mezilidským vztahům pomáhá žákovi odhadovat důsledky svého jednání, podle situace jeho jednání korigovat vytváří prostředí plné empatie, porozumění a tolerance vede žáky k reflexe a sebereflexe Kompetence občanské respektuje práva vlastní i práva druhých lidí, přistupuje k lidem individuálně, bez předsudků, tímto směrem orientuje i žáky reflektuje aktuální dění a vhodným způsobem ho zařazuje do výuky vede žáky k ochraně životního prostředí, podporuje zodpovědný vztah k životnímu prostředí s ohledem na budoucí generace Kompetence k podnikavosti podporuje rozvoj osobního potenciálu žáka s ohledem na jeho budoucí profesní zaměření plánuje strategie pro co největší osobní rozvoj žáka, stanovuje cíle a podle nich koriguje konkrétní strategie vede žáky k orientaci v potřebách trhu, k uvědomění si případných rizik podnikání vede žáka, aby se reálně stavěl k vlastním možnostem a schopnostem i ke svému budoucímu uplatnění 34

5 Vzdělávací obsah předmětu 1. ročník Téma: Literární komunikace Očekávané výstupy RVP Výstupy školy Učivo Č01 Rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým Č03 Na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu Rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým Na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu Krásná literatura, písmo, kniha, lit. věda, próza, poezie, lit. druhy a žánry, struktura lit. díla, tematický plán, vnitřní výstavba lit. díla Přesahy a vazby, průřezová témata Č01 Rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým Č02 Objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem a vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a jednání reálných lidí Č03 Na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu Č04 Rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře Č05 Rozezná typy promluva vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu Č06 Při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech Č10 Samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl Č11 Vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení Č12 Vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) Rozliší a popíše tropy; figury; rytmus, rým a zvukové prostředky poezie Rozpozná jednotlivé útvary nepsané slovesnosti Charakterizuje literární tvorbu jednotlivých historických období Vyjmenuje významná díla česká i světová Na základě vlastního čtenářského zážitku pohovoří o zvoleném díle Nepsaná slovesnost Nejstarší mimoevropské literatury Antická literatura Bible (Starý zákon, Nový zákon) Středověké písemnictví (hrdinský epos, dvorská lyrika) Počátky literární tvorby na našem území (staroslověnská, latinská a česká tvorba) Husitská literatura Humanismus a renesance Baroko Klasicismus Osvícenství Preromantismus GLO 4 MUL 3 MED 1 D, Hv, Vv 35

6 Téma: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy RVP Výstupy školy Učivo Č05 V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu Č09 V mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny Č14 Pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty Č15 Efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) Č01 Odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s komunikační situací Č03 V mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) Č04 V mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních prostředků řeči Č05 V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu Č09 V mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny Č10 Používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu Č11 Při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky Chápe smysl mateřského jazyka i smysl jeho výuky Orientuje se v základních pojmech a vhodně je používá Zvládá psaní -i/-y Rozlišuje psaní předpon s-/z- Zdůvodní psaní skupin bje/bě, pje/pě, mně/mě Zdůvodní psaní souhláskových skupin Zvládá psaní zkratek a značek Orientuje se v psaní cizích slov Cíleně užívá PČP a SSČ Rozezná jednotlivé jazykové skupiny a zařadí český jazyk Orientuje se v systému českých hlásek Popíše výslovnost českých hlásek Popíše zvukovou stránku souvislé řeči Rozliší spisovnou a nespisovnou, správnou a nesprávnou výslovnost Orientuje se ve stylistickém názvosloví Vytvoří osnovu Na základě aplikace teoretických znalostí vytvoří vlastní vypravování Charakterizuje prostěsdělovací styl Popíše útvary mluvené i psané Na základě aplikace teoretických znalostí vytvoří jednotlivý mluvený nebo psaný útvar Smysl výuky mateřského jazyka Základní pojmy Jazykověda Pravopis Národní jazyk a jazyky příbuzné Hláskosloví (systém českých hlásek, spodoba) Zvuková stránka souvislé řeči Obecné poučení o slohu funkční styly, stylové postupy, stylové útvary Osnova Vypravování (kompozice, postupy, řeč postav a vypravěče, znaky dobrého vypravování, vlastní vypravování) Obecné poučení o prostěsdělovacím stylu Kompozice a jazykové prostředky prostěsdělovacího stylu Vybrané útvary prostěsdělovacího stylu mluvené i písemné Přesahy a vazby, průřezová témata GLO 4 MED 1 OSV 3 MED 1 36

7 2. ročník Téma: Literární komunikace Očekávané výstupy RVP Výstupy školy Učivo Č02 Objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem a vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a jednání reálných lidí Č03 Na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu Č04 Rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře Č05 Rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu Č06 Při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech Č08 Postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí event. dezinterpretace textu Č10 Samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl Č11 Vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení Č12 Vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) Č03 Na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu Č06 Při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech Č11 Vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení Vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury světové Rozpozná jednotlivé útvary psané slovesnosti Vyjmenuje významná díla světová i česká Národní obrození jako významný mezník v české historii jazykověda, divadlo, obrozenecké spory Světový romantismus Romantismus v české literatuře Česká literatura v 2. pol. 19. st. Světový realismus a naturalismus Český kritický realismus Nové umělecké směry konce 19. st. (symbolismus, dekadence, impresionismus) Manifest České moderny Prokletí básníci, generace buřičů Přesahy a vazby, průřezová témata GLO 4 MED 1 37

8 Téma: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy RVP Výstupy školy Učivo Č01 Odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s komunikační situací Č02 Při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i současné vývojové tendence Č05 V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu Č06 V písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu Č07 Ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka Č09 V mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny Č10 Používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu Č15 Efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) Č03 V mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) Č05 V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu Č06 V písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu Č08 Využívá znalostí o větných členech a jejich Odlišuje různé varianty národního jazyka a vhodně jich využívá ve svém jazykovém projevu Při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i současné vývojové tendence V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu V písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu Ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných principů českého jazyka V mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny Používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; uplatnění textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu Efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) V mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy V mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny V písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prosrředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu 38 Nauka o slovní zásobě (lexikologie) Nauka o tvoření slov (derivologie) Pravopis (ortografie) Tvarosloví (morfologie) Z historie české jazykovědy Obecné poučení o publicistickém stylu Kompozice a jazykové prostředky publicistického stylu Vybrané útvary publicistického stylu mluvené i písemné Procvičování publicistického stylu Přesahy a vazby, průřezová témata MED 1 OSV 3 MED 1 Zsv, D

9 vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího Č09 V mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny Č10 Používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu Č11 Při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky Využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího Používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti alogické souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu Při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky 3. ročník Téma: Literární komunikace Očekávané výstupy RVP Výstupy školy Učivo Č01 Rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým Č02 Objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem a vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a jednání reálných lidí Č03 Na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu Č04 Rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře Č06 Při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech Č10 Samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl Č12 Vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) Č14 Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá v produktivních činnostech rozvíjejících jeho individuální styl Na základě aplikace teoretických znalostí analyzuje literární texty, zařadí konkrétní literární texty do uměleckého směru Vytvoří vlastní literární text s charakteristickými prvky určitého uměleckého směru Porovná různé přístupy v zpracování válečného tématu Charakterizuje literární tvorbu jednotlivých historických období Vyjmenuje významná díla česká i světová Na základě vlastního čtenářského zážitku pohovoří o zvoleném díle Umělecké směry přelomu 19. a 20.století, 1.poloviny 20.století (světová literatura, odraz moderních uměleckých směrů v české tvorbě) Moderní světová literatura 1.poloviny 20.století (experimentální literatura, vybraní autoři ze světové literatury Anglie, Německo, Francie, USA, ruská literatura) Odraz 1.světové války v literatuře světové a české Česká meziválečná literatura (psychologická próza, ruralismus, katolická próza, Devětsil, poetismus, proletářská literatura) České drama 1.pol.20.století (vývoj českého dramatu, významné divadelní scény, Osvobozené divadlo) Literatura v době okupace (próza a poezie) Přesahy a vazby, průřezová témata D, Hv, Vv GLO 4 MED 5 39

10 Téma: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy RVP Výstupy školy Učivo Č02 Při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i současné vývojové tendence Č05 V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu Č08 Využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího Č15 Efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) Č06 V písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu Č07 Ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka Č09 V mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny Č14 Pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty 4. ročník Téma: Literární komunikace Chápe smysl výuky syntaxe získává znalosti a dovednosti pro tvoření syntakticky přesných a vytříbených projevů Orientuje se ve větných členech, chápe významové a formální skladební vztahy Chápe základní pojmy valenční a textové syntaxe, rozeznává ZVS Zvládá komplexní skladební rozbory Rozliší syntaktické nedostatky v mluvených i psaných projevech, nepravidelnosti větné a souvětné stavby Orientuje se v problematice slovosledu Zdůvodní psaní čárky v souvětí Rozlišuje další interpunkční znaménka Zdůvodní psaní interpunkčních znamének Cíleně užívá PČP a SSČ Orientuje se ve vývoji české jazykovědy v 1. polovině 20. století Chápe funkce odborného stylu Orientuje se v základní charakteristice odborného stylu Analyzuje texty odborného stylu Popíše útvary odborného stylu mluvené i psané Pracuje s odbornými texty, umí získat podklady k vlastní slohové práci Na základě aplikace teoretických znalostí vytvoří vlastní odborný popis Očekávané výstupy RVP Výstupy školy Učivo Č01 Rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým Č03 Na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu Č04 Rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí Samostatně reprodukuje literární dílo daného období Dokáže vyjádřit téma a smysl probíraných děl Dokáže vysvětlit, jak v literárním díle fungují estetické kategorie a jak se vytváří estetická hodnota Dokáže analyzovat jednotlivé složky 40 Syntax klasická Syntax valenční a textová - základy Skladební jevy v textové výstavbě Ortografie Historie české jazykovědy Obecné poučení o odborném stylu Kompozice a jazykové prostředky odborného stylu Vybrané útvary odborného stylu (odborný popis, výklad, odborná úvaha) Procvičování odborného stylu 2.světová válka a její odraz v literatuře Umělecké směry 2.poloviny 20.století (světová literatura, odraz moderních uměleckých směrů v české tvorbě) Moderní světová literatura 2.poloviny 20.století Společenský vývoj v Čechách po roce 1948 a Přesahy a vazby, průřezová témata MED 1 MED 2 Zsv, D OSV 3 MED 1 Inf, Zsv Přesahy a vazby, průřezová témata GLO 4 MUL 3 MED 1

11 jejich funkci a účinek na čtenáře Č05 Rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu Č08 Postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu Č09 Rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, středního proudu a literárního braku a svůj názor argumentačně zdůvodní Č10 Samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl Č11 Vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení Č12 Vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) Č13 Tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje kompozice literárního díla, načrtnout vývoj postav, porovnat jejich charakteristiky Dokáže obhájit svou interpretaci daného díla nebo ukázky a kriticky posoudit uměleckou hodnotu Dokáže seřadit základní díla daného období chronologicky jeho vliv na literaturu Literatura oficiální, samizdatová a exilová Vývoj české literatury po roce 1989 Téma: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy RVP Výstupy školy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata Č02 Při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i současné vývojové tendence Č05 V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu Č06 V písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu Č07 Ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka Č08 Využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru mluvčího k Dokáže při analýze vybraných textů popsat základní rysy češtiny a vysvětlit zákonitosti jejího vývoje i současné vývojové tendence. Dokáže použít dříve naučenou látku při pochopení základních vývojových etap češtiny. Dokáže odlišit různé varianty českého jazyka. Dokáže popsat etapy vývoje jazyka z hlediska pravopisu i mluvnických jevů. Dokáže použít dříve naučenou látku při analýze syntaktické a morfologické stránky jazyka. Identifikuje větné členy a jejich vztahy. Dokáže si vybavit znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka Obecné výklady o jazyce Vývoj češtiny Komplexní jazykové rozbory OSV 3 41

12 vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího Č09 V mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny Č11 Při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky Č14 Pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty Č15 Efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) Č03 V mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) Č04 V mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních prostředků řeči Č05 V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu Č06 V písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu Č07 Ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka Č10 Používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu Č11 Při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky Č12 Volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera a publikum; rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit Č13 Posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou Č15 Efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) Dokáže analyzovat slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků jazyka. Dokáže vlastními slovy shrnout smysl textu. Dokáže využít svých komunikačních schopností. V mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti. Dokáže prakticky reprodukovat a dodržovat zásady pravopisu a syntaktické principy českého jazyka. V písemném i mluveném projevu vybere vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a vztahu k sdělovacímu záměru, dané situaci, kontextu a adresátovi. Komunikační strategie Rétorika Text a styl Obecné poučení o uměleckém stylu, kompozice a jazykové prostředky uměleckého stylu, vybrané útvary uměleckého stylu Obecné poučení o administrativním stylu, kompozice a jazykové prostředky administrativního stylu, vybrané útvary administrativního stylu Řečnický styl Esejistický styl MED 5 42

13 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Anglický jazyk ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace dle RVP G. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Cizí jazyk a navazuje na výuku českého jazyka. Podle Společného evropského referenčního rámce po jazyky má být v případě výuky cizího jazyka dosaženo jazykové úrovně typu B1: Žák rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje, a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. V rámci tohoto předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence a v průběhu celého studia jsou do něho integrovány tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova (OSV), Multikulturní výchova (MKV), Environmentální výchova (EV) a Mediální výchova (MV). Svým vzdělávacím obsahem se okrajově dotýká jiných vyučovacích předmětů, např. Dějepisu, Českého jazyka a literatury a Dějin umění. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Anglický jazyk Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk pro waldorfská gymnázia vychází z oboru Cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Při výuce budeme realizovat průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Forma realizace Vyučovací předmět Anglický jazyk je povinný ve všech čtyřech ročnících a jeho časová dotace je tato: ročník gymnázia: Výuka anglického jazyka směřuje nejen praktickému používání jako komunikačního prostředku, ale i k ovládání tohoto cizího jazyka. Získávání a hodnocení praktických dovedností žáka je zaměřeno na pět základních oblastí výuky cizího jazyka: poslech, rozhovory, samostatný ústní projev, čtení a psaní. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a o zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností. Dále pak jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředku získávání dalších poznatků. Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích (zejména evropských) zemí. V používaných formách a metodách práce je preferováno skupinové vyučování při samostatných vyučovacích hodinách, besedách a seminářích. Vyučující vhodně využívá odlišnosti žáků v různých činnostech. Studenti gymnázia jsou podporováni v rozvíjení komunikačních dovedností žáků navazováním kontaktů s rodilými mluvčími prostřednictvím zahraničních poznávacích zájezdů a výměnnými pobyty partnerských škol v zahraničí. Cílem výuky angličtiny na waldorfském gymnáziu je dosažení odpovídající komunikativní kompetence, která vytváří předpoklady pro mezikulturní komunikaci a umožňuje zprostředkování intelektuálního a kulturního bohatství přesahující oblast žákova mateřského jazyka. Tím významně přispívá k formování osobnosti žáka 43

14 v oblasti intelektuální, estetické a etické, prohlubuje jeho všestranné vzdělání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného růstu a celoživotního vzdělávání. Předmět je realizován zejména formou vyučovacích hodin v kmenových třídách. Od třetího ročníku si žáci mohou jako povinně volitelný předmět zvolit Konverzaci v anglickém jazyce a prohloubit tak získané gramatické znalosti, procvičit komunikační dovednosti a zaměřit se více na reálie a aktuální témata. Ve čtvrtém ročníku má žák možnost přihlásit se na dobrovolný kurs zaměřený na dějepis a dějiny umění, který bude veden v cizím jazyce. Na začátku čtvrtého ročníku je realizován projektový týden, který posiluje estetické zaměření waldorfského gymnázia a propojuje obsahy vyučovacích předmětů Anglický jazyk a Dějiny umění. Žáci během tohoto projektu pracují s různými anglickými texty, vyhledávají a třídí informace a vytvářejí své vlastní texty. Praktickým výstupem tohoto projektu je počítačová prezentace, se kterou studenti veřejně vystoupí a podpoří ji anglickým komentářem. Při vyučování předmětu Anglický jazyk klademe důraz na různorodost a kreativitu, využíváme moderních metod, které vyžadují aktivitu každého žáka: samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, dílčí projekty na aktuální témata, práce s komunikáty všech funkčních stylů. Výchovné a vzdělávací strategie Prostřednictvím předmětu Anglický jazyk rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi Kompetence k učení podporuje vlastní aktivitu žáka, motivuje ho, poskytuje mu dostatečný prostor k sebevyjádření, posiluje samostatnost a nepřebírá žákovu zodpovědnost využívá didaktickou techniku (magnetofon, počítač, dataprojektor, video) zařazuje do výuky aktuální témata, posiluje mezipředmětové vazby pracuje s texty, informacemi a kriticky je vyhodnocuje Kompetence k řešení problémů orientuje učivo na realitu každodenního života inscenuje modelové problémové situace, jejichž řešení vyžaduje správné použití anglického jazyka vede problémový dialog Kompetence komunikativní organizuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech a zařazuje projektové vyučování podněcuje diskusi a posiluje prezentační dovednosti žáků podporuje žáky ve vyjadřování názorů, sdělování zážitků a zkušeností efektivně využívá moderní informační technologie dbá na srozumitelnost a přiměřenost jazykových projevů svých žáků 44

15 Kompetence sociální a personální zařazuje práci ve dvojicích, skupinách, týmech vede žáky k posouzení svých schopností, k sebereflexi bere v úvahu zájmy, preference a potřeby žáků a přizpůsobuje jim výuku, pokud je přesvědčen o pozitivním účinku Kompetence občanská reflektuje aktuální dění a zařazuje ho do výuky vede žáky k respektu různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí hledá a ukazuje odlišnosti a shody v multikulturním světě (se zaměřením zejména na anglicky mluvící země) vede žáky k uvědomění si své pozice ve světě Kompetence k podnikavosti podporuje žáky v osobním růstu a případné oborové specializaci (zejména v rámci projektového týdne ve čtvrtém ročníku) motivuje žáky k vlastní aktivitě (drobné projekty, prezentace) podněcuje zájem o anglický jazyk, pracuje s autentickými texty vychází z reálného života, klade důraz na praktické využití získaných dovedností Vzdělávací obsah předmětu 1. ročník Očekávané výstupy RVP Učivo 1.ročník J01 - porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického FONETIKA: ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne Žák začíná s upevňováním slovního přízvuku a intonace jeho hlavní a doplňující informace MLUVNICE: J04 - identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující probírané časy:present simple s použitím there is/ there are, present continuous a čas budoucí future s informace použitím will a be going to, posledním časem je past simple; přivlastňovací tvary whoseů a who s, dále J10 - formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně a počitatelná a nepočitatelná jména s použitím some, any, a lot of,...; srovnávací zájmena; superlativy; předložky plynule místa a směru, předložky vážící se s časem a pomocná předložka k budoucímu času for J18 - využívá překladové slovníky při zpracování písemného SLOVNÍ ZÁSOBA: projevu na známé téma týká se probíraných témat. Jde o sporty a koníčky s využitím frází s tématem spojené. Dále téma počasí a s J19 - vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou ním spojené roční období, hodiny-čas, dny v týdnu, měsíce, trávení dovolené a následné psané projevy(dopis, písemnou i ústní formou apod.). Žák se seznamuje se státy a národnostmi a s jejich reáliemi, které může využít u maturitních zkoušek. ÚSTNÍ PROJEV: Žák by měl být schopen jednoduchou formou hovořit souvisle o jednotlivých výše uvedených tématech a konkrétněji je rozebrat za využití nabrané slovní zásoby. Hovoří o rodině a rodinných vztazích, o běžných 45 Přesahy a vazby, průřezová témata 1.ročník OSV1 D, Čj

16 denních povinnostech a úkonech (oblečení, denní program, rodina a vztahy s ní,apod.) KOMUNIKAČNÍ SITUACE: Žák by měl umět opakovat po učiteli čtený text, měl by sám zvládat jednoduché přípravy, může se pokusit o jistý druh argumentace. POSLECH: Žák by měl být schopen porozumět významu poslouchaného projevu. Tzn., že nejde o zachycení doslovného překladu, ale o porozumění zprávě, která je vyjádřena spisovnou a srozumitelnou angličtinou. Zpráva bude čtena rychlostí odpovídající stupni pokročilosti žáka v anglickém jazyce. ČTENÍ: Zvládnutí čtení a porozumění textu se schopností použití překladového slovníku a práce s ním. ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV: Žák je schopen jak ústním, tak psaným projevem vyjádřit svou myšlenku bez použití složitých větných konstrukcí, kterým jeho schopnosti prozatím neodpovídají. Osvojuje si základní zákonitosti anglické výslovnosti. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOCEDNOSTI: Používá jednoduchý jazyk, který nezahlcuje zbytečnými a komplikovanými formulacemi. Je schopen dokončit svou myšlenku a projev. 2. ročník Očekávané výstupy RVP J03 - porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma J05 - vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi J12 - přednese souvislý projev na zadané téma J14 - podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související J21 - reaguje spontánně a gramaticky správně v běžných situacích užitím vhodných výrazů Učivo FONETIKA: Žák chápe charakteristiku fonetického přepisu a stále pokračuje v upevňování dosud nastudovaných přízvukových a intonačních návyků. MLUVNICE: Zpočátku opakujeme časy probrané v prvním ročníku. Po zopakování by se žák měl seznámit s časem present perfect a s časem past continuous. S časy se souběžně učí potřebné předložky a další nezbytné prvky(ever, never, just,...). Další částí probírané gramatiky jsou modální slovesa. SLOVNÍ ZÁSOBA A TÉMATA: Žák se seznamuje se složitějšími tématy, která jsou běžnou součástí společenského a kulturního života. Jde o vesmír a vědu, počítače, kde nabývá důležitou slovní zásobu, kterou bude dále využívat, a která bude nezbytná pro práci v moderní společnosti. Dále jsou zvolena odlehčenější témata: charaktery a osobnosti, hrdinové,apod. KOMUNIKAČNÍ SITUACE: Pro žáka na této úrovni angličtiny by již neměl být problém vcelku zdatně komunikovat se svým protějškem a vhodně reagovat na jeho podněty. POLSECH : Úplné porozumění textu, který výhradně odpovídá probírané látce-tematicky i s ohledem na gramatiku ČTENÍ : Čtení a úplné porozumění i složitějšího textu s faktografickým obsahem. Schopnost samostatně využívat dostupné lexikografické pomůcky (slovníky, příručky, apod.) ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV : Dokáže vhodně volit a používat prvky probrané gramatiky. Je schopen používat i složitější formy syntaxi a dokáže opisem vyjádřit myšlenky, na které jeho slovní zásoba prozatím nesahá. Dále si však prohlubuje znalosti výslovnosti. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:Žák je již schopen vést konstruktivní rozhovor, který vede plynulou 46 Přesahy a vazby, průřezová témata MUL3 Du D Čj

17 formou. V dialogu dokáže být flexibilní a pohotově reaguje na nečekané podněty. 3. ročník Očekávané výstupy RVP Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata FONETIKA: J06 - odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené Žákův náhled na fonetickou stránku jazyka už by měl být dostatečný a měl by mít zvládnuté frázování a chápat MED2 slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů všechny fonetické jednotlivosti angličtiny tak, aby je mohl využít v praktické komunikaci. MLUVNICE: MED3 Čj J07 - využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, Opět se zpočátku soustředíme na opakování časů a dále je doplňujeme o present perfect continuous a past encyklopedie a média perfect. V gramatice by dále měl student nebýt informace o kondicionálech, pasivech, počitatelných a J11 - volně nepočitatelných zájmenech, naposledy pak relative pronouns a relative clauses. a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo SLOVNÍ ZÁSOBA A TÉMATA: vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými Na této úrovni by měl žák jen prohlubovat znalosti mediálně komunikační. Užívání webu, chápat a znát různé strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu zdroje informací a s nimi spojenou slovní zásobu. Můžeme se začít orientovat i na kulturu a světové dění a neustále do výuky vsouváme geografii, kterou, jak jsme již uvedli, využije žák při závěrečné zkoušce. Vše je J13 - sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své shrnuto v tématech: komunikace, media, banky, fotografie a výtvarné umění. stanovisko KOMUNIKAČNÍ SITUACE: V tuto chvíli je žák připraven na ústní/mluvenou prezentaci. Měl by být schopen argumentovat v podstatě na J15 - logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný jakékoli nově otevřené téma a svoje stanoviska si v eventuelní diskuzi umět obhájit. projev POLSECH: Žák rozumí textu, který je prezentován spisovnou angličtinou a rychlostí odpovídající přirozené řeči. Mluvený projev však není veden rodilým mluvčím a je tudíž ochuzen o jistá fonetická specifika. ČTENÍ: Schopnost čtení a porozumění jakéhokoli textu s konkrétním i abstraktním obsahem, který není tematicky odvozen z právě probíraného učiva. ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV: Žák již načerpal takovou slovní zásobu, že bez problémů zvládá jak ústní, tak písemný projev na jakékoli téma. Měl by být schopen umět na zvolené téma diskutovat a disponovat smysluplnými argumenty. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:Dochází k dalšímu zdokonalování a prohlubování schopnosti komunikace a k osvojování si dalších řečových dovedností 4. ročník Očekávané výstupy RVP Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata J16 - s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně FONETIKA: MED2 předává obsahově složitější informace Žák již fonetickou stránku jazyka jen prohlubuje. Snaží se o to co největším kontaktem s jazykem a to v jakékoli ENV2 J17 - používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení formě. D argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit MLUVNICE: Du J13 - sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své neustálé opakování všech gramatických časů, neustálé prohlubování slovní zásoby. Pokud žáci mají jakýkoli Čj 47

18 stanovisko problém v jakékoli gramatické oblasti, znovu se na tuto část zaměřit. J20 - adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje SLOVNÍ ZÁSOBA A TÉMATA: odlišné názory různých faktografických i imaginativních textůj22 - Témata tu mohou být již volně vybírána. Zde by již mělo jít o to, co studenty zajímá a v čem chtějí dále komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i pokračovat. Žák by měl být schopen vytvářet prezentace, které představí jakémukoli kolektivu. Nejvíce se konkrétní v méně běžných i odborných situacích zaměřujeme na témata, která jsou součástí maturitní zkoušky z jazyka. J23 - při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog ÚSTNÍ PROJEV: a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se Na této úrovni by žák měl mluvit bez problémů plynulou spisovnou angličtinou. Může mít i samostatný zájem o odbornějších zájmů jazykové různění v různých částech GB či o americkou angličtinu. REÁLIE A LITERATURA: Žák se pokouší číst beletrii i poezii, která je tím těžší, že překlad musí být skutečně volný. Měl by umět abstrahovat. Chápe vývoj jazyka ve spojitosti s kulturním vývojem jednotlivých anglicky mluvených zemí. KOMUNIKAČNÍ SITUACE: Žák je již hotový pro jakoukoli interakci s rodilým mluvčím. Je schopen konstruktivního rozhovoru i argumentace. POSLECH: Schopnost porozumět mluvené spisovné němčině rodilého mluvčího. ČTENÍ: Žák by se měl pokoušet porozumět užité němčině.tzn. Alespoň částečně odstraňovat jazykové bariéry a nevnímat jazyk jako problém, ale jako nástroj pro další vzdělávání a poznávání.ústní A PÍSEMNÝ PROJEV: Na této úrovni již zcela ovládá zákonitosti výslovnosti a dokáže je aplikovat i na neznámá slova. Měl by být schopen vytvářet prezentace na různá témata a umět jazyk již plně využívat. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI: Snažit se využívat možností kontaktů s německým jazykem prostřednictvím médií, tj. Sledování zpráv(bbc), filmů v originálním znění, čtení anglické literatury v originále, využívání zahraničních internetových stránek,... 48

19 NĚMĚCKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze tří školou nabízených jazyků v rámci oboru Cizí jazyk. Postupné osvojování jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka nejen v osobním životě, ale i v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. Osvojování německého jazyka vytváří také podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Cizí jazyk a navazuje na výuku českého jazyka. Podle Společného evropského referenčního rámce po jazyky má být v případě výuky cizího jazyka dosaženo jazykové úrovně typu B1: Žák rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje, a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německý jazyk pro waldorfská gymnázia vychází z oboru Cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Při výuce budeme realizovat průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Enviromentální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Forma realizace Vyučovací předmět Německý jazyk je povinný ve všech čtyřech ročnících a jeho časová dotace je tato: ročník gymnázia: Výuka německého jazyka směřuje nejen praktickému používání jako komunikačního prostředku, ale i k ovládání tohoto cizího jazyka. Získávání a hodnocení praktických dovedností žáka je zaměřeno na pět základních oblastí výuky cizího jazyka: poslech, rozhovory, samostatný ústní projev, čtení a psaní. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a o zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností. Dále pak jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředku získávání dalších poznatků. Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích (zejména evropských) zemí. V používaných formách a metodách práce je preferováno skupinové vyučování a to při samostatných vyučovacích hodinách, besedách a seminářích. Vyučující vhodně využívá odlišnosti žáků v různých činnostech. Žáci gymnázia jsou podporováni v rozvíjení komunikačních dovedností žáků, navazováním kontaktů s německy mluvícími osobami prostřednictvím zahraničních poznávacích zájezdů a výměnnými pobyty partnerských škol v zahraničí. Výuka je vedena převážně v cizím jazyce podle učebnic Sprechen Sie Deutsch I a II, které jsou doplněny testy a CD určenými k poslechu. 49

20 Výuka zahrnuje kromě klasických přístupů a metod také práci s fakty čerpané z ostatních předmětů přiměřené jazykové úrovně. Do výuky jsou zařazovány vhodné autentické texty a materiály získané prostřednictvím internetu. Žáci jsou podporováni ve tvorbě vlastních prezentací. Mezi průřezová témata jsou zařazeny následující: Osobnostní a sociální výchova (OSV), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, (VMEGS), Multikulturní výchova (MuV), Environmentální výchova (EV), Mediální výchova (MeV). Výchovné a vzdělávací strategie Prostřednictvím předmětu Německý jazyk rozvíjí učitel sebe samého a žáky těmito kompetencemi. Kompetence k učení vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a připravuje je na celoživotní učení učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu Kompetence k řešení problémů vytvářením praktických problémových situací učí žáky prakticky problémy řešit podporuje různé přijatelné způsoby řešení problému podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů podporuje využívání moderní techniky při řešení problémů rozvíjí tvořivost a logické myšlení Kompetence komunikativní vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty podporuje různé formy komunikace v rámci Evropy i světa klade důraz na kulturní úroveň komunikace podporuje integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky učí žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (např. školní časopis, prezentace) připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi obtížných a ohrožujících situacích učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace Kompetence sociální a personální minimalizuje používání frontální metody výuky, učí žáky pracovat v týmech, učí je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role 50

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Předmět: Konverzace v ruském jazyce

Předmět: Konverzace v ruském jazyce Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v ruském jazyce Vyučovací předmět Konverzace v ruském jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče český jazyk Kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ 1 z 5 Čtyřleté gymnázium ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Úvod do studia jazyka realizuje část vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Seminář z českého jazyka Dovednost užívat češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro tříleté obory ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou Platnost: od 1.9.2014 Podpis předsedy

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ 5.1.1.2 CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti RVP Jazyk a jazyková komunikace. Žák 2. stupně základní školy je vzděláván ve třech oblastech

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační

Více

jazyk a řeč; národní jazyk a jeho útvary; čeština a slovanské jazyky zásady spisovné výslovnosti; zvukové prostředky souvislé řeči

jazyk a řeč; národní jazyk a jeho útvary; čeština a slovanské jazyky zásady spisovné výslovnosti; zvukové prostředky souvislé řeči Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: kvinty a 1A OVO RVP OVO ŠVP Tematický celek Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Jazyk a jazyková komunikace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační

Více

Gramatika. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předpřítomný čas. Podmínkové věty typ I. Modální slovesa. Vyjadřování budoucnosti

Gramatika. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předpřítomný čas. Podmínkové věty typ I. Modální slovesa. Vyjadřování budoucnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Anglická konverzace. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu

Anglická konverzace. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Anglická konverzace Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu snižování jazykové bariéry a zvyšování sebedůvěry

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávání v oboru směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.1.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Český jazyk pro 7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, 1V8 1V5, 1V10, 1V1, 1V2, 1V5, 1V9, 1V10, Komunikační a slohová výchova 1V1, 1V5, 1V7, 1V10, 1V5, 1V6, 1V7, 1V10, 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, Český jazyk pro 7. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové

Více

Francouzský jazyk. Jazykové prostředky. Tematické okruhy. význam. Pravopis. zájmová činnost. projevu ve známých výrazech Gramatické kategorie na

Francouzský jazyk. Jazykové prostředky. Tematické okruhy. význam. Pravopis. zájmová činnost. projevu ve známých výrazech Gramatické kategorie na Francouzský jazyk ročník TÉMA G5 Tematické okruhy zájmová činnost tradice ni službu, informaci jednoduchý argument Porozumění a poslech běžně rozumí známým výrazům a větám se vztahem k osvojovaným tématům;

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Informatika 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika je zařazena jako samostatný předmět v

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

ŠVP - učební osnovy Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

ŠVP - učební osnovy Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení avprohlubování

Více

1. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je tvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru další cizí jazyk uvedeného v RVP ZV. Žákům je nabízen ve formě povinného předmětu s

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Více