USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 279 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 915/ Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2532 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 916/ Dodatek č. 6 ke Smlouvě o správě cizího majetku Usnesení RM č. 917/ Poskytnutí finančního daru Rozpočtové opatření č přesun mezi položkami - finanční dar Usnesení RM č. 918/ Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod, reklamační řád, podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod - vzor Usnesení RM č. 919/ Návrh znění stanov SVBJ 1015/II Usnesení RM č. 920/ Návrh znění stanov SVJ Táboritská 1100/II Třeboň Usnesení RM č. 921/ Přijetí finančního daru a uzavření darovací smlouvy mezi spol. Lázně Aurora s.r.o. a městem Třeboň Usnesení RM č. 922/ Přijetí finančního daru a uzavření darovací smlouvy mezi spol. Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a městem Třeboň Usnesení RM č. 923/ Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č navýšení příkonu v rozvaděči veřejného osvětlení Usnesení RM č. 924/ Branná dopravní opatření na místní komunikaci č. 1c Usnesení RM č. 925/ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁČNOSTI DPS 1 TŘEBOŇ - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Usnesení RM č. 926/ Rozpočtové opatření č. 143 Opravy MK Branná Usnesení RM č. 927/ Veřejná zakázka Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni Usnesení RM č. 928/ Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu pdf prostřednictvím služby ČSN online prodloužení smlouvy na další období Usnesení RM č. 929/ zapůjčení zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob Usnesení RM č. 930/ Předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 Usnesení RM č. 931/ Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky zřizovatele ke dni u příspěvkových organizací 3. mateřská škola Třeboň a Mateřská škola Sluníčko Třeboň Usnesení RM č. 932/ Uzavření Smlouvy o výpůjčce užívání nebytových prostor Usnesení RM č. 933/ Souhlas vlastníka pozemku s provedením ohňostrojné práce Usnesení RM č. 934/ Rozpočtové opatření č přesuny mezi položkami Usnesení RM č. 935/ Rozpočtové opatření č přijetí účelové neinvestiční dotace - ÚZ Usnesení RM č. 936/ Veřejná zakázka Diskové pole a pásková mechanika 1

2 Usnesení RM č. 937/ Změna č. 1 Spisového a skartačního řádu Usnesení RM č. 938/ Podání žaloby proti Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 645/II a 1047/II, ulice Táboritská v Třeboni Usnesení RM č. 939/ Výzva Okresního soudu v Jindřichově Hradci, č.j. 6 C 216/2015 ze dne Usnesení RM č. 940/ Smlouvy o veřejných službách k zajištění úhrady jízdného za občany na vybraných úsecích linek , , , , , a a dále úhrady jízdného a provozování spojů č. 28, 34, 35, 36, 37, 38,39, a 41 na lince Usnesení RM č. 941/ Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne Usnesení RM č. 30. Rozšíření a modernizace STA Lázní Aurora Usnesení RM č. 942/ Technické zhodnocení jídelen 1 a 2 Lázní Aurora Usnesení RM č. 943/ Úprava interiéru jídelen 1 a 2 v Lázních Aurora Usnesení RM č. 944/ Schválení výplaty pololetních odměn v Lázních Aurora s.r.o. Usnesení RM č. 945/ Schválení výplaty pololetních odměn v Bertiných lázních Třeboň s.r.o. Usnesení RM č. 946/ Plán hospodaření 2017 Městské slatinné lázně s r.o. Usnesení RM č. 947/ Organizační struktura, Kolektivní smlouvy Městské slatinné lázně s.r.o. Usnesení RM č. 948/ Rozšíření a modernizace STA Bertiných lázní Usnesení RM č. 949/ Rozpočtové opatření č přesun mezi položkami Usnesení RM č. 950/ Dodatek č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 Usnesení RM č. 951/ Usnesení RM č. 915/ zřízení služebnosti a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemku p. č. KN 279 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2016. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce,a. s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice). odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 916/ zřízení služebnosti a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemku p. č. KN 2532 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2016. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce,a. s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice). 2

3 odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 917/ uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o správě cizího majetku ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a společností Technické služby Třeboň, s.r.o., IČ: (Rybářská 811, Třeboň). Uzavřením dodatku dojde k rozšíření předmětu správy o budovu šaten vč. zázemí (budova čp. 241 včetně pozemků p. č. KN st. 200/1 o výměře 66 m 2 a p. č. KN st. 200/2 o výměře 98 m 2, vše v k. ú. Břilice). Dodatek se uzavírá od odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 918/ poskytnutí finančního daru ve výši ,00 Kč žadateli Okresní sdružení ČUS Jindřichův Hradec, z.s., I provedení rozpočtového opatření č. 141, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: -z položky 5222 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu akce a reprezentace, 3419, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5222 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - finanční dar 3419, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 919/ vzor Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod včetně Reklamačního řádu a Podmínek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, podle kterého je společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. jako smluvní provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Třeboně povinna uzavírat smlouvy s odběrateli s účinností od odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a o přijatém usnesení informovat společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. Usnesení RM č. 920/ I. bere na vědomí návrh znění stanov Společenství vlastníků bytových jednotek Svobody 1015/II Třeboň. I připomínky k předloženému návrhu stanov Společenství vlastníků bytových jednotek Svobody 1015/II Třeboň. I odboru finančnímu a majetkovému informovat SVBJ 1015/II o připomínkách města k návrhu znění stanov. Usnesení RM č. 921/ I. bere na vědomí návrh znění stanov Společenství vlastníků bytů Táboritská 1100/II Třeboň. 3

4 I připomínky k předloženému návrhu stanov Společenství vlastníků bytů Táboritská 1100/II Třeboň. I odboru finančnímu a majetkovému informovat společenství o připomínkách města k návrhu znění stanov. Usnesení RM č. 922/ přijetí finančního daru ve výši Kč od společnosti Lázně Aurora s.r.o. (IČ: , se sídlem Lázeňská 1001, Třeboň). Finanční dar bude vázán na financování potřeb v oblasti školství. I uzavření Darovací smlouvy mezi společností Lázně Aurora s.r.o. (IČ: , se sídlem Lázeňská 1001, Třeboň, jako dárcem ) a městem Třeboň (jako obdarovaným ), kdy předmětem smlouvy bude poskytnutí finančního daru ve výši dárcem městu Třeboň, a to do Finanční dar bude vázán na financování potřeb v oblasti školství. I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit starostce města smlouvu k podpisu. Usnesení RM č. 923/ příjetí finančního daru ve výši Kč od společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. (IČ: , se sídlem Tylova 171, Třeboň). Finanční dar bude vázán na financování potřeb v oblasti školství. I uzavření Darovací smlouvy mezi společností Bertiny lázně Třeboň s.r.o. (IČ: , se sídlem Tylova 171, Třeboň, jako "dárcem") a městem Třeboň (jako "obdarovaným"), kdy předmětem smlouvy bude poskytnutí finančního daru ve výši Kč dárcem městu Třeboň, a to do Finanční dar bude vázán na financování potřeb v oblasti školství. I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit starostce města smlouvu k podpisu. Usnesení RM č. 924/ uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, dle předloženého návrhu. Smlouva se týká navýšení proudové hodnoty hlavního jističe z velikosti 3/60 A na velikost 3/63 A na odběrném místě Třeboň, Táboritská rozvaděč VO, parcela č. 1693/1, k.ú. Třeboň. Podíl na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy činí 1.500,00 Kč. Usnesení RM č. 925/ I. souhlasí se zadáním dokumentace pro řešení zklidnění dopravy na místní komunikaci č. 1c (směrem na Domanín) v místní části Branná. Usnesení RM č. 926/ jako zadavatel veřejné zakázky dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zakázky SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁČNOSTI DPS 1 TŘEBOŇ spočívající ve zvýšení smluvní ceny díla z ,00 Kč vč. DPH na ,00 Kč vč. DPH z důvodu nepředvídaných prací, nutných k dokončení díla. odboru rozvoje a investic předložit dodatek smlouvy starostce k podpisu Usnesení RM č. 927/

5 provedení rozpočtového opatření č. 143, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5171 Oprava polní komunikace k.ú. Branná, 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5171 Oprava MK Branná, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet po schválení Rozpočtov é opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje (Kč): odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 928/ v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni na doporučení hodnotící komise jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku nabídku účastníka zadávacího řízení EKOIMPEX Vysočina s.r.o., sídlem Javorová 2262, Pelhřimov, IČ: , který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši ,97 Kč bez DPH, tj ,38 Kč vč. DPH. I uzavření smlouvy o dílo s účastníkem zadávacího řízení EKOIMPEX Vysočina s.r.o., sídlem Javorová 2262, Pelhřimov, IČ: , který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou na veřejnou zakázku s názvem Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni. I odboru rozvoje a investic zajistit postup podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a předložit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem starostce k podpisu. Usnesení RM č. 929/ záměr uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu pdf postřednictvím služby ČSN online s Českou republikou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu, IČ , Gorazdova 24, Praha 2. Odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit podpis dodatku a odeslání smluvní straně. Usnesení RM č. 930/ uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob s pí Zdeňkou Vávrovou. odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o výpůjčce k podpisu Usnesení RM č. 931/ přijetí účelově určeného peněžního daru Základní školou Třeboň, Na Sadech 375 od dárce: Komplexní poradenství s.r.o., Vinohradská 3473/6, Praha 2, provozovna Široká 204, Tábor, ve výši 5.000,00 Kč na vybavení do školní jídelny odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 932/

6 I. bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených na místě u příspěvkových organizací: -3.mateřské školy Třeboň,Jeronýmova 183 -Mateřské školy Sluníčko Třeboň, Svobody 1018 ředitelce Mateřské školy Sluníčko Třeboň, Svobody 1018 odstranit zjištěné nedostatky do konce února I odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 933/ uzavření Smlouvy o výpůjčce užívání nebytových prostor mezi Krajskou radou seniorů Jihočeského kraje, Svaz důchodců ČR - ZO Třeboň zastoupené paní Jarmilou Baštovou, Vrchlického 937, Třeboň a městem Třeboň týkající se prostoru kavárny v objektu KKC Roháč. Pro pravidelné schůze svazu důchodců. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od do odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 934/ udělit souhlas s provedením ohňostrojné práce společnosti CB Destrukce s.r.o., Antonína Slavíčka 298/29, České Budějovice dne 1. ledna odboru kultury a cestovního ruchu zajistit podpis a předání formuláře žadateli. Usnesení RM č. 935/ provedení rozpočtového opatření č. 144, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: -z položky 5171 Opravy a udržování - Dům přírody, 3315, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 7.200,00 Kč, -do položky 5169 Ostatní služby - Dům přírody, 3315, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 4.000,00 Kč, -do položky 5171 Opravy a udržování divadlo, 3311, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 3.200,00 Kč, -z položky 5169 DŠN výstavy, 3315, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5169 DŠN - grafické práce, 3315, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -z položky 5169 Ostatní služby - společenské akce, 3399, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5169 Ostatní služby - divadelní činnost, 3311, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 3 000,00 Kč, -do položky 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -z položky 5171 Opravy a udržování - zvuková a osvětlovací technika 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 5.200,00 Kč, -do položky 5171 Opravy a udržování divadlo, 3311, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 5.200,00 Kč, -z položky 5164 Ostatní služby - hudební činnost, 3312, ORJ 0900, ORG XXXXXXXXXX, UZ 0 v částce 2.000,00 Kč, -do položky 5139 Drobný spotřební materiál, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 2.000,00 Kč, -z položky 5164 Ostatní služby - slavnosti, akce, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 3.000,00 Kč, -do položky 5139 Drobný spotřební materiál, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 3.000,00 Kč, - z položky 5169 Ostatní služby - slavnosti, akce, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 1400,00 Kč, 6

7 -do položky 5139 Drobný spotřební materiál, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 1400,00 Kč, -z položky 5139 Třeboňský svět, 3349, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 100,00 Kč, -do položky 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům, 3369, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 100,00 Kč, -z položky 5139 Tisk propagačních materiálů - DŠN, 2143, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 2.600,00 Kč, -do položky 5169 DŠN - grafické práce, 3315, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 2.600,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje ( Kč): odboru kultury a cestovního ruchu a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 936/ přijetí účelové neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra generálního ředitelství HZS ČR prostřednictvím JK KÚ ve výši ,00 Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2016, I provedení rozpočtového opatření č. 142, které spočívá v přijetí účelové neinvestiční dotace do příjmové části rozpočtu a současné její použití ve výdajové části rozpočtu takto: -navýšení příjmové položky 4116 Dotace-JK KÚ-MV-NIV-činnost jednotek SDH, 0, ORJ 0770, ORG 0, NZUZ o částku ,00 Kč, -navýšení výdajových položek 5XXX Běžné výdaje podle druhového určení, 5512, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč 7

8 Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy ( Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje (Kč): XXX I útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 937/ uzavření kupní smlouvy mezi městem Třeboň (objednatel) a společností WV SYSTEMS, s.r.o. IČ: , Dr. Stejskala 111/6 České Budějovice (zhotovitel), když předmětem smlouvy je "Diskové pole a pásková mechanika". Cena díla činí ,83 Kč vč. DPH. útvaru tajemníka předložit smlouvu k podpisu starostce města. Usnesení RM č. 938/ změnu č. 1 Spisového a skartačního řádu. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 939/ podání žaloby k příslušnému soudu proti Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 645/II a 1047/II, ulice Táboritská v Třeboni, IČ: , se sídlem Táboritská 645/II, Třeboň, z důvodů neprovedení oprav společných částí domu, I zplnomocnění Mgr. Ondřeje Janouška, advokáta, zaps. u ČAK pod ev. č , se sídlem U Tří lvů 8, České Budějovice, k tomu, aby zmocnitele (město Třeboň) jako žalobce právně zatupoval ve všech věcech týkajících se podání žaloby dle bodu I. tohoto usnesení a v na to navazujících řízení, vč. všech souvisejících úkonů v tomto sporu, II útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 940/ I. bere na vědomí výzvu Okresního soudu v Jindřichově Hradci, č.j. 6 C 216/2015 ze dne , I odpověď na výzvu Okresního soudu v Jindřichově Hradci, č.j. 6 C 216/2015 ze dne dle důvodové zprávy - variantu A, I útvaru tajemníka informovat Mgr. Janouška o přijatém usnesení. Usnesení RM č. 941/ a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a ČSAD Jindřichův Hradec a.s. se sídlem U nádraží 964/II, Jindřichův Hradec, IČ jejímž předmětem je zajištění úhrady jízdného za občany na linkách na úseku Třeboň, Přeseka - Třeboň, aut. nádr. a opačně, na úseku Třeboň, Rožmberk rybník rozc Třeboň, aut. nádr. a opačně, linek , , na úseku Třeboň, U myslivny - Třeboň, aut. nádr. a opačně, linky na úseku Třeboň, Stará Hlína - Třeboň, aut. nádr. a opačně a linky na spojích 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 41. 8

9 b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a ČSAD Jindřichův Hradec a.s. se sídlem U nádraží 964/II, Jindřichův Hradec, IČ jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby spočívajícího v zajištění dopravní obslužnosti města Třeboň prostřednictvím spojů č. 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 41 na lince c) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a firmou GW BUS a.s., se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, IČ , jejímž předmětem je zajištění úhrady jízdného za občany na lince na spojích 13, 38 a 39 na úsecích Třeboň, Branná - Třeboň, aut. nádr. a opačně. Vše na dobu od do , odboru dopravy zajistit plnení usnesení a předložení smluv starostce města k podpisu. Usnesení RM č. I. bere na vědomí Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne Usnesení RM č. 942/ I. uděluje souhlas společnosti Lázně Aurora s.r.o., IČ: Lázeňská 1001, Třeboň s investicí vlastních finančních prostředků do rozšíření systému pro příjem DVB-T signálu pro Lázně Aurora v celkové hodnotě ,00 Kč včetně DPH v budově Dům čp. 1001/I LA - Primariat I, Třeboň ve vlastnictví města Třeboň inventární číslo I přeúčtování investice rozšíření systému pro příjem DVB-T signálu pro Lázně Aurora v období 2016 na základě Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na město Třeboň. I IV. ukládá Usnesení RM č. 943/ I. uděluje souhlas společnosti Lázně Aurora s.r.o., IČ: Lázeňská 1001, Třeboň s investicí vlastních finančních prostředků do technického zhodnocení jídelen 1 a 2 v Lázních Aurora v celkové hodnotě ,80 Kč včetně DPH v budově Stravovací část - čp. 1001/II, Třeboň-LA ve vlastnictví města Třeboň inventární číslo I přeúčtování investice technického zhodnocení jídelen 1 a 2 v Lázních Aurora na základě Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na město Třeboň. I IV. ukládá Usnesení RM č. 944/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázně Aurora s.r.o. uzavření smlouvy o dílo Úprava interiéru jídelen 1 a 2 v Lázních Aurora s firmou Frček interier, s. r. o., Hradišťská 2413, Písek v celkové hodnotě ,00 Kč bez DPH. II. pověřuje jednatele PhDr. Milana Kramárika uzavřením smlouvy o dílo Úprava interiéru jídelen 1 a 2 v Lázních Aurora s firmou Frček interier, s. r. o., Hradišťská 2413, Písek v celkové hodnotě ,00 Kč bez DPH. I Usnesení RM č. 945/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázně Aurora s.r.o. 9

10 výplatu pololetních odměn zaměstnancům a jednateli PhDr. Milanovi Kramárikovi dle důvodové zprávy. Usnesení RM č. 946/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. výplatu pololetních odměn zaměstnancům a jednateli PhDr. Milanovi Kramárikovi dle důvodové zprávy. Usnesení RM č. 947/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a podle 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázně Aurora, s. r. o. a Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. plán hospodaření společnosti Slatinné lázně Třeboň, s. r. o. pro rok 2017 včetně plánu oprav dle přílohy důvodové zprávy. II. bere na vědomí plán investic v Bertiných lázních a v Lázních Aurora v letech 2017 a I IV. ukládá Usnesení RM č. 948/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a podle 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázně Aurora, s. r. o. a Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. organizační strukturu společnosti Slatinné lázně Třeboň, s. r. o. platnou od dle přílohy důvodové zprávy. II. bere na vědomí znění Kolektivní smlouvy pro rok 2017 uzavřené se Základní organizací Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Lázně Aurora, s. r. o. III. bere na vědomí znění Kolektivní smlouvy pro rok 2017 uzavřené se Základní organizací Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, org. č Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. IV. ukládá Usnesení RM č. 949/ I. uděluje souhlas společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., IČ Tylova 171, Třeboň s investicí vlastních finančních prostředků do rozšíření systému pro příjem DVB-T signálu pro Bertiny lázně v celkové hodnotě ,00 Kč včetně DPH v budově Dům čp. 171, Bertiny lázně, Třeboň-bazén, vodo ve vlastnictví města Třeboň inventární číslo 01801/152. I přeúčtování investice rozšíření systému pro příjem DVB-T signálu pro Bertiny lázně v období 2016 na základě Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na město Třeboň. I IV. ukládá Usnesení RM č. 950/

11 provedení rozpočtového opatření č.145, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: -z položky 5139 Tiskařské práce, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5169 Různé finanční výdaje - nákup ost. služeb, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po útvar tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 951/ Dodatek č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne , ve znění pozdějších dodatků, která byla uzavřena mezi Městem Třeboň a Základní školou Třeboň, Na Sadech 375. odboru školství a sociálních věcí předložit Dodatek č. 5 starostce města k podpisu. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Ing. Josef Pindroch v. r. starostka místostarosta Bylo zpracováno dne

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2779/2016 ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.07.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 20.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 36 dotace JK regionální funkce knihoven v roce 2015

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1359/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 81/2016-16 2. Zpráva o

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.11.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3358/2016 Program: 1. Zahájení 2. Turistická oblast Třeboňsko Usnesení RM

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3340/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Program: 1. Zahájení 2. Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku

Více

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 21.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4671/2016 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření nájemní smlouvy Slatinné lázně

Více

Č. j. METRX00A8T1R. USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214.

Č. j. METRX00A8T1R. USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214. Č. j. METRX00A8T1R USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.02.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1 Rozpočtové opatření č. 7 soudní výlohy Usnesení RM č. 117/2016-40

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 23.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4668/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1 USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 22.06.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 118/2015-7 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 7 Veřejná zakázka Osobní automobily pro město Třeboň

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Usnesení 598/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 2. Souhlas s přijetím daru pro MCKV p.o. (Mgr. Mráčková)

Usnesení 598/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 2. Souhlas s přijetím daru pro MCKV p.o. (Mgr. Mráčková) USNESENÍ 42. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 21.10.2013 Usnesení 598/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Souhlas s přijetím daru pro

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 119 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení RM č. 75/2014-4 3. Rozpočtové opatření č.

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 25.5.2015 Usnesení 270/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rumpold T s.r.o. (p. Cícha, Mgr.

Více

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 16.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Nebytové prostory- technické zhodnocení 163/2016-41

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.3.2014 Usnesení č. 95/1665/14 Poskytnutí provozní dotace z rozpočtu města MěN poskytnutí provozní dotace Městské nemocnici Slavičín

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00AAF4C ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 16.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2305/2016 USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 08.06.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Panelové parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 30.06.2014 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení č. 2375: Rada města požádá o přezkoumání hospodaření obce za rok

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A6K89 USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 10.02.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1 Zahájení 2 Rozpočtové opatření č. 3 sociální fond zapojení zůstatku

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

U S N E S E N Í. Ing. Oto Potluka. p. Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Ing. Oto Potluka. p. Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 26. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 9.8.2010 Zastupitelstvo MČ návrhovou komise ve složení ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: s následujícím programem:

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Usnesení 615/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 615/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 43. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 10.11.2014 Usnesení 615/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

U S N E S E N Í. v o l í

U S N E S E N Í. v o l í U S N E S E N Í Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 27. 1. 2016 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení v o l í Ing.Čihák Pavel MUDr. Mandík Miloslav Hýža Ivan ověřovatele zápisu:

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z 95. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 6. 3. 2006

Z 95. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 6. 3. 2006 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 95. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 6. 3. 2006 123/2006 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č.1541/2 o výměře 423 m 2 (dle geometrického

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne 26. 5. 2008 Usnesení č. 41/0836/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 0894-08-P1 Usnesení

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Partnerství v rámci projektu Vital Watersheds

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 26. SRPNA 2015 R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, p. Cingroš Omluveni: Hosté: p. Mgr. Částka Zapisovatel: Ing. Vítek Rada města schvaluje

Více