II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování."

Transkript

1 POSTUP PŘI VYPRACOVÁNÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU A OSNOVA UPRAVUJÍCÍ ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU NA MAJETEK STÁTU, S NÍMŽ MÁ PRÁVO HOSPODAŘIT ÚČETNÍ JEDNOTKA ÚČTUJÍCÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU PRO PODNIKATELE I. Osnova a) Průvodní list privatizačního projektu se základními identifikačními údaji (Formulář č. 1). b) Vymezení vybraného k privatizaci ve Formuláři č. 2 (A) nebo č. 2 (B). Formulář č. 2 (A) se zpracovává v případě, že se privatizuje majetek celé právnické osoby, respektive subjektu, Formulář č. 2 (B) v případě, že se privatizuje pouze část právnické osoby. Formulář č. 2 (C) se zpracovává pouze v případech, kdy je do privatizačního projektu zahrnut majetek více právnických osob; obsahuje souhrn údajů z ostatních formulářů řady 2. c) Vymezení restitučního nároku oprávněných osob vztahujícího se k privatizovanému a návrh na způsob jeho vypořádání (Formulář č. 3 (A)). d) Vymezení částí nepoužitelných pro podnikatelské účely, které budou vypořádány ještě před zahájením privatizace (Formulář č. 3 (B)). e) Způsob privatizace vybraného státu, závazků, pohledávek nebo majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby tvořící samostatně privatizovanou jednotku. Za každou samostatně privatizovanou jednotku se zpracovává jeden z formulářů řady 4 (Formuláře č. 4 (A) až (F)). Jeden privatizační projekt může tvořit libovolné množství samostatně privatizovaných jednotek. Majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely, vypořádaný před privatizací, uvedený ve Formuláři č. 3 (B) se již nezahrnuje do aktiv při zpracování příslušných Formulářů č. 4 (A) až (F), nýbrž se do hodnoty zahrne předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto (například výnosy z jeho likvidace). f) Přehled údajů o privatizovaném nebo majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby (Formulář č. 5). II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

2 Formulář č. 1 PRŮVODNÍ LIST PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU 1. Zpracovatel privatizačního projektu: (Je-li zpracovatelem právnická osoba, uvede se název, sídlo, u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu a jde-li o podnikající fyzickou osobu jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání.). 2. Vztah zpracovatele k určenému k privatizaci podle zpracovávaného privatizačního projektu: (Uvede se vztah zpracovatele ke všem právnickým osobám, jejichž majetek je předmětem privatizace podle zpracovávaného privatizačního projektu, například vedoucí zaměstnanec podniku, zaměstnanec podniku, externí zájemce.). 3. Projekt předložen zakladateli (zakladatelům) k posouzení dne: 4. Seznam příloh: (Kromě příloh požadovaných ve formulářích řady 2 až 4 zpracovatel připojí tyto přílohy: 4.1. Doklad o projednání způsobu převodu průmyslového a jiného duševního vlastnictví s Úřadem průmyslového vlastnictví Tabulka č. 1: Použití jednotlivých subjektů. Tabulka č. 2: Přehled o samostatně privatizovaných jednotek (tabulka č. 2 se vyplňuje pouze v případech, kdy se majetek samostatně privatizované jednotky skládá z více subjektů). 5. Pokud se privatizační projekt týká nemovitého zapisovaného do katastru nemovitostí přiloží se také výpis z katastru nemovitostí 1). Formulář č. 2 (A) VYMEZENÍ MAJETKU STÁTU NEBO MAJETKOVÉ ÚČASTI STÁTU NA PODNIKÁNÍ JINÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB, JE-LI PŘEDMĚTEM PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU VEŠKERÝ MAJETEK PRÁVNICKÉ OSOBY, NEBO STOPROCENTNÍ MAJETKOVÁ ÚČAST STÁTU Zpracovává se samostatně za každou právnickou osobu, jejíž majetek včetně její případné majetkové účasti na podnikání jiné právnické osoby je předmětem zpracovávaného privatizačního projektu. 1) 10a odst. 5 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

3 Rovněž se samostatně zpracovává za každou právnickou osobu, na jejímž podnikání má majetkovou účast stát; tato účast je předmětem zpracovávaného privatizačního projektu. 1. Název právnické osoby: 2. Sídlo: 3. Identifikační číslo: 4. Zakladatel: 5. Právní forma: 6. V případě privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby se uvede: a) základní kapitál, druh, jmenovitá hodnota a počet vydaných akcií nebo u společností s ručením omezeným počet a výše vkladů společníků, b) název a sídlo ostatních zúčastněných osob, c) v případě, že je vyhrazeno právo na přednostní odprodej akcií, uvede se komu mají být akcie přednostně prodány, kolik akcií a za jakou cenu. 7. Stručná charakteristika právnické osoby: (Základní předmět činnosti, počet a adresa organizačních složek podniku, rozhodující dodavatelé a odběratelé, postavení právnické osoby na trhu a případná majetková účast právnické osoby na podnikání jiné právnické osoby; uvede se název a sídlo této právnické osoby a výše podílu.). 8. Ekonomická charakteristika právnické osoby: (Údaje vyplní zpracovatel privatizačního projektu z účetních závěrek 2) sestavených za tři po sobě jdoucí účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč) a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v pořizovací ceně) b) Oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému c) Vlastní kapitál d) Základní kapitál e) Výkony f) Přidaná hodnota g) Údaje o veškerých nákladech h) Provozní výsledek hospodaření i) Výsledek hospodaření za účetní období j) Přepočtený počet zaměstnanců k) Průměrný výdělek l) Výkonnost vlastního kapitálu/rentabilita vlastního kapitálu = Výsledek hospodaření za účetní období/vlastní kapitál x 100 m) Čistá rentabilita výkonů = Výsledek hospodaření za účetní období /výkony n) Produktivita z přidané hodnoty = přidaná hodnota/průměrný počet zaměstnanců. 2) 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4 9. Majetek právnické osoby vykázaný v rozvaze: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek právnické osoby vykázaný v rozvaze (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 11. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 12. Majetek právnické osoby celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 9 a 11). 13. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how a podobně, která nebudou předmětem privatizace a jejichž převod bude řešen samostatnými smlouvami mezi privatizovaným subjektem a nabyvatelem privatizovaného podle privatizačního projektu. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty nevykázaného v rozvaze v Kč 14. Údaje o tom, jakým způsobem stát majetek určený k privatizaci podle zpracovávaného privatizačního projektu nabyl: (Uvede se způsob a datum nabytí nemovitostí státem. U movitého se uvede pouze majetek, u kterého přichází v úvahu uplatnění restitučních nároků 3) a majetek, který přešel na stát po 25. únoru 1948 z vlastnictví církví, řádů, kongregací a náboženských společností.). 16. Způsob převodu práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pokud jsou tato práva majetkem subjektu: (Jedná se zejména o práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám.). 3) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

5 Formulář č. 2 (B) VYMEZENÍ MAJETKU STÁTU NEBO MAJETKOVÉ ÚČASTI STÁTU NA PODNIKÁNÍ JINÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB, JE-LI PŘEDMĚTEM PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU POUZE ČÁST MAJETKU SUBJEKTU Zpracovává se v případě, kdy předmětem privatizačního projektu je pouze část právnické osoby nebo týká-li se privatizační projekt pouze části majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby. 1. Název právnické osoby: 2. Sídlo: 3. Identifikační číslo: 4. Zakladatel: 5. Právní forma: 6. V případě privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby: a) základní kapitál, druh, jmenovitá hodnota a počet vydaných akcií nebo u společností s ručením omezeným počet a výše vkladů společníků, b) název, sídlo, případně adresa ostatních zúčastněných osob, c) v případě, že je vyhrazeno právo na přednostní odprodej akcií, uvede se komu mají být akcie přednostně prodány, jaký počet akcií a za jakou cenu. 7. Stručná charakteristika právnické osoby: (Základní předmět činnosti, vymezení vazeb mezi částí privatizovanou podle zpracovávaného privatizačního projektu a zbývající částí, případná majetková účast právnické osoby na podnikání jiné právnické osoby; uvede se název a sídlo této právnické osoby a výše podílu.). 8. Vymezení a stručná charakteristika určeného k privatizaci podle zpracovávaného privatizačního projektu: (Uvede se význam privatizovaného v rámci podniku, rozhodující stavební a technologické celky a pozemky.). 9. Ekonomická charakteristika právnické osoby: (Údaje vyplní zpracovatel privatizačního projektu z účetních závěrek 2) sestavených za tři po sobě jdoucí účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč.) a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v pořizovací ceně) b) Oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému c) Vlastní kapitál d) Základní kapitál e) Výkony

6 f) Přidaná hodnota g) Údaje o veškerých nákladech h) Provozní výsledek hospodaření i) Výsledek hospodaření za účetní období j) Přepočtený počet zaměstnanců k) Průměrný výdělek l) Výkonnost vlastního kapitálu/rentabilita vlastního kapitálu = Výsledek hospodaření za účetní období/vlastní kapitál x 100 m) Čistá rentabilita výkonů = Výsledek hospodaření za účetní období /výkony n) Produktivita z přidané hodnoty = přidaná hodnota/průměrný počet zaměstnanců 10. Odůvodnění privatizace části právnické osoby podle zpracovávaného privatizačního projektu: 11. Privatizovaný majetek právnické osoby vykázaný v rozvaze: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek právnické osoby vykázaný v rozvaze (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 13. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 14. Privatizovaný majetek celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 11 a 13). 15. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze, který se vztahuje k privatizovanému : (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how a podobně, která nebudou předmětem privatizace a jejichž převod bude řešen samostatnými smlouvami mezi privatizovaným subjektem a nabyvatelem privatizovaného podle privatizačního projektu. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty nevykázaného v rozvaze v Kč 16. Vymezení, který není zahrnut do privatizačního projektu, a odůvodnění tohoto postupu:

7 (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje: Aktiva celkem Cizí zdroje Část právnické osoby, která není zahrnuta do privatizačního projektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje). Pokud je subjektem uvedeným ve Formuláři č. 2 (B) bodu 16. existující akciová společnost, uvede se i údaj: Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vykázaná v rozvaze.) Majetek nezahrnutý do privatizačního projektu z důvodů nevyjasněných restitučních nároků: 5 Označení a stručná charakteristika Účetní hodnota Důvod vyjmutí z privatizace Způsob hospodaření s majetkem do vyjasnění restitučních nároků Způsob naložení s majetkem po vyjasnění restitučních nároků (Ve sloupci 4 je možno například uvádět převedení neprivatizovaného na zakladatele, organizační složku státu, Pozemkový fond České republiky nebo ponechání v přetrvávajícím státním podniku. Ve sloupci 5 je možno uvádět například předkupní právo pro nabyvatele souvisejícího privatizovaného, vklad do akciové společnosti, prodej ve veřejné dražbě.) Majetek nezahrnutý do privatizačního projektu z důvodu ponechání ve vlastnictví státu: Účetní hodnota Důvod ponechání ve vlastnictví státu Označení a stručná charakteristika Označení právnické osoby, která bude s majetkem hospodařit Majetek zahrnutý do jiného privatizačního projektu: Účetní hodnota Označení a stručná charakteristika Označení privatizačního projektu, do kterého je majetek zahrnut 16.4 Majetek nezahrnutý do zpracovávaného privatizačního projektu z jiných důvodů:

8 1 2 3 Účetní hodnota Označení a stručná charakteristika Odůvodnění, proč není majetek do privatizačního projektu zahrnut Majetek nezahrnutý do zpracovávaného privatizačního projektu celkem: (Uvede se součet údajů za body až 16.4.). 17. Údaje o tom, jakým způsobem stát privatizovaný majetek nabyl: (Uvede se způsob a datum nabytí nemovitostí státem. U movitého se uvede pouze majetek, u kterého přichází v úvahu uplatnění restitučních nároků 3) a majetek, který přešel na stát po 25. únoru 1948 z vlastnictví církví, řádů, kongregací a náboženských společností.). 19. Způsob převodu práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pokud jsou tato práva majetkem subjektu a vztahují se k privatizovanému : (Jedná se zejména o práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám.). Formulář č. 2 (C) SOUHRN MAJETKU JEDNOTLIVÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB URČENÉHO K PRIVATIZACI Zpracovává se pouze v případech, kdy je do privatizačního projektu zahrnut majetek více právnických osob. 1. Počet právnických osob, jichž se privatizační projekt týká: (Musí být shodný s počtem vyplněných Formulářů č. 2 (A) a 2 (B).). 2. Souhrn hodnoty privatizovaného jednotlivých právnických osob: (Uvede se součet hodnot uvedených v bodě 12 Formulářů č. 2 (A) a součet hodnot uvedených v bodě 14 Formulářů č. 2 (B) jednotlivých právnických osob.). Formulář č. 3 (A) VYMEZENÍ MAJETKU URČENÉHO K PRIVATIZACI, PODLÉHAJÍCÍHO RESTITUCI 1. Vymezení podléhajícího restituci a právnické osoby, která ho drží: 2. Způsob nabytí státem: (Uvedení právního předpisu vydaného v období , na základě kterého stát majetek nabyl.). 3. Datum, kdy majetek přešel na stát:

9 (Datum zápisu nového vlastníka po znárodnění do pozemkové knihy.) 4. Ocenění restitučního nároku: (Cena nemovitosti podle stavu v době odnětí stanovena soudním znalcem přiměřeně dle cenových předpisů platných k 1. dubna 1991, případně zvýšená o zůstatkovou cenu dosud existujících znárodněných movitých věcí. Pokud je majetek vydáván ve stavu odpovídajícím stavu znárodněného v době odnětí, není restituční nárok třeba oceňovat.) 5. Jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu oprávněné osoby: 6. Podklady pro uplatnění restitučního nároku: (Připojí se kopie výpisu z pozemkové knihy, popřípadě výměru o znárodnění a doklad potvrzující nástupnictví oprávněné osoby po původním vlastníku.). 7. Způsob vypořádání restitučního nároku: a) vydáním věci (U vydávaného se uvedou údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje: Aktiva celkem Cizí zdroje Hodnota vydávaného (Aktiva celkem - Cizí zdroje). Pokud se vydávají i aktiva, která nejsou vedena v účetnictví, ale byla vykázána v některém z formulářů řady 2, uvede se jejich hodnota zahrnutá v položce Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze ), b) finanční náhradou poskytnutou v akciích akciové společnosti, která se stala právním nástupcem držitele : (Uvede se pořadové číslo Formuláře č. 4 (D) nebo Formuláře č. 4 (E) zpracovaného na privatizaci formou založení akciové společnosti, která se stala držitelem restituovaného.), c) finanční náhradou poskytnutou směnkou Ministerstva financí. (Pouze v případech, že restituovaný majetek není vydáván a není začleněn do akciové společnosti, jejímiž akciemi by mohla být oprávněná osoba vypořádána.), d) vydáním věci a odprodejem souvisejícího (Tento způsob vypořádání se podrobněji popíše v samostatném formuláři č. 4(C), kde je restituovaný majetek spolu s majetkem odprodávaným vymezen jako jedna samostatně privatizovaná jednotka s tím, že část kupní ceny je uhrazena restitučním nárokem a rozdíl hodnoty takto vymezeného a výše restitučního nároku je uhrazen přímo. Ve Formuláři č. 3 (A) se uvede pořadové číslo formuláře č. 4 (C), který vypořádání řeší.) 8. Vyjádření oprávněné osoby ke způsobu vypořádání restitučního nároku: (Pokud není zpracovatelem privatizačního projektu).

10 9. Vyjádření právnické osoby, která majetek drží, ke způsobu vypořádání restitučního nároku oprávněné osoby: (Pokud není zpracovatelem privatizačního projektu). Formulář č. 3 (B) VYMEZENÍ ČÁSTI MAJETKU URČENÉHO K PRIVATIZACI NEPOUŽITELNÉHO PRO PODNIKATELSKÉ ÚČELY Tento formulář se zpracovává jen na movitý majetek s výjimkou cenných papírů. Nemovitosti a cenné papíry nepoužitelné pro podnikatelské účely se uvedou ve formuláři řady 4 nebo v jiném privatizačním projektu. 1. Vymezení části nepoužitelného pro podnikatelské účely: 1.1. Vymezení a stručná charakteristika : 1.2. Cena : (Údaje o dlouhodobém a ostatních aktivech v účetním ocenění. Jedná se pouze o movitý majetek) 1.3. Odůvodnění nepoužitelnosti pro podnikatelské účely: Vymezuje-li se více částí nepoužitelného pro podnikatelské účely, uvedou se údaje podle bodu 1.1. až 1.3. pro každou část samostatně. 2. Celková cena nepoužitelného pro podnikatelské účely: (Uvede se součet hodnot uvedených v bodě 1.2., u dlouhodobého hmotného a nehmotného a drobného hmotného a nehmotného se uvede pouze součet zůstatkových cen.). 3. Způsob naložení s majetkem nepoužitelným pro podnikatelské účely. Za každou vymezenou část se uvede: 3.1. Zda má být majetek prodán a jakým způsobem: 3.2. Zda má být majetek fyzicky likvidován: 3.3. Zda má být majetek bezplatně převeden, na koho a z jakých důvodů: (Za jednotlivé části se uvedou údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje: Aktiva celkem Cizí zdroje Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely před vypořádáním (Aktiva celkem - Cizí zdroje)

11 Očekávané tržby z prodeje, nebo výnos popřípadě náklad fyzické likvidace.) Zda má být majetek přeceněn: (Přecenění provedené na základě odborného odhadu v případech, kdy je majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely v dosavadní ceně vzhledem k jeho morálnímu opotřebení nebo k cenovému vývoji. Případné přecenění se nepromítá do účetnictví. Odborný odhad bude doložen v samostatné příloze. Za jednotlivé části se uvedou údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto údaje: Účetní hodnota nepotřebného před přeceněním a subjekt, který je příslušný s tímto majetkem hospodařit, včetně pořadového čísla příslušného formuláře řady 2: Účetní hodnota před přeceněním celkem: Navržená hodnota nepotřebného po přecenění a pořadové číslo příslušného formuláře řady 4 samostatně privatizované jednotky, do které bude přeceněný majetek začleněn: Navržená hodnota po přecenění celkem.) Majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely celkem: (Uvede se součet účetních údajů za body 3.1. až 3.3. ve struktuře rozvahy i jednotlivých souhrnných údajů, hodnota aktiv, cizích zdrojů, jejich rozdílu před vypořádáním a hodnota po vypořádání.). 4. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu 3.: (Uvede se součet hodnot za jednotlivé části = očekávané tržby z prodeje, nebo výnos případně náklad fyzické likvidace + navržená hodnota po přecenění.). 5. Rozdělení hodnoty nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání na jednotlivé samostatně privatizované jednotky: (Přihlédne se k původnímu začlenění, přičemž majetek po vypořádání musí být rozdělen beze zbytku.). Formulář č. 4 (A) SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA PRIVATIZACE FORMOU VEŘEJNÉ DRAŽBY 4) Zpracovává se samostatně pro každou část určenou zpracovávaným privatizačním projektem k privatizaci formou veřejné dražby. 1. Vymezení samostatně privatizované jednotky: 4) 14 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

12 (název, adresa, počet a územní rozložení provozoven a podobně.). 2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky: (Základní předmět činnosti, postavení na trhu a podobně). 4. Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč. V rámci jednotlivých položek aktiv a cizích zdrojů se uvedou pouze položky, které se týkají samostatně privatizované jednotky. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje týkající se samostatně privatizované jednotky: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 6. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 7. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu č. 3 Formuláře č. 3 (B): (Uvede se údaj z bodu 5 Formuláře č. 3 (B), který se vztahuje k této samostatné privatizované jednotce. Platí zde, že majetek uvedený ve Formuláři č. 2 (A) nebo 2 (B) snížený o hodnotu nepoužitelného pro podnikatelské účely a zvýšený o předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto z Formuláře č. 3 (B) je roven uvedenému ve Formuláři řady 4.). 9. Majetek samostatně privatizované jednotky celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 4, 6 a 7.). 10. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná Odhad hodnoty v Kč charakteristika 11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce: Smlouvy uzavřené v souvislosti s hospodářskou činností jednotky:

13 (Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně veřejných zakázek, předmět, čas plnění a cena.) Náklady vynaložené z důvodu odpovědnosti za vady: (Uvedou se údaje za poslední tři roky.) Majetek, na kterém vázne zástavní právo, popřípadě majetek zatížený omezením převodu nemovitosti: Hodnota zastaveného Doba omezení Označení Nesplacená část takto zajištěných závazků Smlouvy o nájmu : (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) nájemce Doba pronájmu Výše ročního nájemného Nájemní smlouvy: (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) Doba nájmu Výše ročního pronajímatele nájemného Leasingové smlouvy: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako pronajímatelem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) nájemce Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako nájemcem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) pronajímatele Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby

14 11.8. Ostatní práva a povinnosti: (Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady; jedná se například o závazky k náhradě škod, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů.). 12. Zdůvodnění použité metody privatizace: 13. Vymezení podmínek veřejné dražby: Vyvolávací cena samostatně privatizované jednotky ve veřejné dražbě: (Zároveň s vyvolávací cenou se explicitně uvede, zda jsou zásoby součástí dražby, či zda se prodávají v souvislosti s dražbou, jako pevně daná položka.) Podmínky účasti ve veřejné dražbě a případné podmínky uložené budoucímu vydražiteli: (Uvede se zejména výše dražební jistoty, poplatek za oprávnění účastnit se veřejné dražby, termín (termíny) a podmínky prohlídky samostatně privatizované jednotky.) Způsob zajištění převodu úvěrů, práv a závazků: (Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek.) Označení předmětu převodu Důvod zvláštního režimu Způsob zajištění převodu Způsob úhrady ceny vydraženého : (Uvede se, do kdy a jak bude zaplacena kupní cena po vydražení.) Další podmínky veřejné dražby: 14. Údaje o tom, že majetek státu navržený k privatizaci formou veřejné dražby není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných právních předpisů nebo že tyto budou vypořádány jiným způsobem: 15. Omezení vztahující se k samostatně privatizované jednotce: (Omezení vztahující se k hospodaření s majetkem samostatně privatizované jednotky včetně věcných břemen.). 16. Termín a místo konání veřejné dražby: *) U právnické osoby, se uvede název, sídlo, u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu a jde-li o podnikající fyzickou osobu jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání.

15 Formulář č. 4 (B) SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA PRIVATIZACE NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU VEŘEJNÉ SOUTĚŽE Zpracovává se samostatně pro každou část určenou k privatizaci prodejem na základě výsledku veřejné soutěže. 1. Vymezení samostatně privatizované jednotky: (Název, adresa, počet a územní rozložení provozoven a podobně.). 2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky: (Základní předmět činnosti, postavení na trhu a podobně). 4. Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč. V rámci jednotlivých položek aktiv a cizích zdrojů se uvedou pouze položky, které se týkají samostatně privatizované jednotky. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje týkající se samostatně privatizované jednotky: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 6. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 7. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu č. 3 Formuláře č. 3 (B): (Uvede se údaj z bodu 5 Formuláře č. 3 (B), který se vztahuje k této samostatné privatizované jednotce. Platí zde, že majetek uvedený ve Formuláři č. 2 (A) nebo 2 (B) snížený o hodnotu nepoužitelného pro podnikatelské účely a zvýšený o předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto z Formuláře č. 3 (B) je roven uvedenému ve Formuláři řady 4.). 9. Majetek samostatně privatizované jednotky celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 4, 6 a 7.). 10. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.).

16 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty v Kč 11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce: Smlouvy uzavřené v souvislosti s hospodářskou činností jednotky: (Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně veřejných zakázek, předmět, čas plnění a cena.) Náklady vynaložené z důvodu odpovědnosti za vady: (Uvedou se údaje za poslední tři roky.) Majetek, na kterém vázne zástavní právo, popřípadě majetek zatížený omezením převodu nemovitosti: Hodnota zastaveného Doba omezení Označení Nesplacená část takto zajištěných závazků Smlouvy o nájmu : (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) nájemce Doba pronájmu Výše ročního nájemného Nájemní smlouvy: (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) Doba nájmu Výše ročního pronajímatele nájemného Leasingové smlouvy: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako pronajímatelem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) nájemce Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako nájemcem, které se vztahují k této privatizované jednotce.).

17 5 Předmět smlouvy Označení *) pronajímatele Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Ostatní práva a povinnosti: (Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady; jedná se například o závazky k náhradě škod, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů.). 12. Zdůvodnění použité metody privatizace: 13. Údaje o tom, že majetek státu nabízený ve veřejné soutěži není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných právních předpisů nebo že tyto nároky byly vypořádány jiným způsobem: 14. Omezení vztahující se k samostatně privatizované jednotce: (Omezení vztahující se k hospodaření s majetkem samostatně privatizované jednotky včetně věcných břemen.). 15. Orientační, případně minimální cena, která bude oznámena při vyhlášení veřejné soutěže: 16. Způsob zajištění převodu úvěrů, práv a závazků: (Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek) Označení předmětu převodu Důvod zvláštního režimu Způsob zajištění převodu 17. Kritéria veřejné soutěže: (Zpracovatel navrhne kritéria vyhodnocování veřejné soutěže a zdůvodní použití této formy. Kritéria mohou být: cena, platební podmínky, přímá investice do rozvoje, vytvoření pracovních míst, podnikatelský plán, ekologické investice, řešení problémů obce a podobně.). 19. Okruh osob a orgánů, které se budou na vyhodnocování veřejné soutěže podílet: 20. Formulace nabídky pro účastníky veřejné soutěže: (Základní charakteristika samostatně privatizované jednotky, možnost získat bližší informace, publikace, navázání kontaktů s představiteli podniku za předpokladu rovného zacházení se všemi účastníky veřejné soutěže, prohlídka samostatně privatizované jednotky, termín předložení nabídky, okruh účastníků veřejné soutěže, režim veřejné soutěže, požadované reference o účastnících veřejné soutěže a podobně.). 21. Způsob vyhlášení veřejné soutěže: (Například webové stránky Ministerstva financí, reklama v tisku, televizi, prostřednictvím investičních bank, poradenských firem, termín zahájení propagandy.). 22. Termíny vyhlášení a ukončení veřejné soutěže:

18 *) U právnické osoby, se uvede název, sídlo, u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu a jde-li o podnikající fyzickou osobu jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání. Formulář č. 4 (C) SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA PRIVATIZACE PŘÍMÝM PRODEJEM PŘEDEM URČENÉMU VLASTNÍKU Zpracovává se samostatně pro každou část určenou zpracovávaným privatizačním projektem k privatizaci přímým prodejem mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbu. (Tento formulář se používá i pro případy, kdy již proběhlo nabídkové řízení a na základě jeho výsledků je v privatizačním projektu navržen konkrétní kupující.). 1. Vymezení samostatně privatizované jednotky: (Název, adresa, počet a územní rozložení provozoven a podobně.). 2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky: (Základní předmět činnosti, postavení na trhu a podobně.). 4. Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatelé se uvedou v tisících Kč. V rámci jednotlivých položek aktiv a cizích zdrojů se uvedou pouze položky, které se týkají samostatně privatizované jednotky. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje týkající se samostatně privatizované jednotky: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 6. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného. Náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného. Dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 7. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu č. 3 Formuláře č. 3 (B): (Uvede se údaj z bodu 5 Formuláře č. 3 (B), který se vztahuje k této samostatné privatizované jednotce. Platí zde, že majetek uvedený ve Formuláři č. 2 (A) nebo 2 (B) snížený o hodnotu nepoužitelného pro podnikatelské účely a zvýšený o předpokládaný výsledek

19 z vypořádání tohoto z Formuláře č. 3 (B) je roven uvedenému ve Formuláři řady 4.). 9. Majetek samostatně privatizované jednotky celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 4, 6 a 7.). 10. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty v Kč 11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce: Smlouvy uzavřené v souvislosti s hospodářskou činností jednotky: (Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně veřejných zakázek, předmět, čas plnění a cena.) Náklady vynaložené z důvodu odpovědnosti za vady: (Uvedou se údaje za poslední tři roky.) Majetek, na kterém vázne zástavní právo, popřípadě majetek zatížený omezením převodu nemovitostí: Hodnota zastaveného Doba omezení Označení Nesplacená část takto zajištěných závazků Smlouvy o nájmu : (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) nájemce Doba pronájmu Výše ročního nájemného Nájemní smlouvy: (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) Doba nájmu Výše ročního pronajímatele nájemného Leasingové smlouvy: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako pronajímatelem, které se vztahují k této privatizované jednotce.).

20 5 Předmět smlouvy Označení *) nájemce Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako nájemcem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) pronajímatele Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Ostatní práva a povinnosti: (Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady; jedná se například o závazky k náhradě škod, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů.). 12. Kupní cena samostatně privatizované jednotky určené k přímému prodeji: (Uvede se výše kupní ceny a způsob, jakým byla stanovena. Kupuje-li oprávněná osoba majetek související s majetkem jí vydávaným, stanoví se kupní cena jako rozdíl mezi oceněním restitučního nároku - bod 4 Formuláře č. 3 (A) - a samostatně privatizované jednotky celkem - bod 9 tohoto formuláře.). 13. Údaje o tom, že majetek státu určený k přímému prodeji není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných právních předpisů a nebo, že tyto nároky byly vypořádány jiným způsobem: Údaje o restitučních nárocích oprávněných osob podle platných právních předpisů vypořádávaných vydáním věci: (Použije se v případě, kdy se oprávněné osobě spolu s vydáním věci prodává související majetek.). 14. Způsob zajištění převodu úvěrů, práv a závazků: (Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek.) Označení předmětu převodu Důvod zvláštního režimu Způsob zajištění převodu 15. Údaje o předpokládaném kupci: U právnické osoby, se uvede název a identifikační číslo u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, a rodné číslo. (Rodné číslo lze uvádět pouze s předchozím písemným souhlasem jeho nositele.).

21 15.2. Sídlo, místo trvalého pobytu: Základní informace o předpokládaném kupujícím: (Dosavadní předmět podnikání, zkušenosti, finanční možnosti, předpoklady pro práci v daném oboru a pro realizaci podnikatelského záměru a podobně.). 16. Odůvodnění přímého prodeje: (Pokud je v privatizačním projektu navržen kupující na základě výsledků nabídkového řízení, přiloží se též informační memorandum, seznam účastníků řízení a vyhodnocení nabídkového řízení.). 17. Podnikatelský záměr předpokládaného kupce: 18. Návrh kupní smlouvy: 19. Způsob úhrady ceny prodávaného : *) U právnické osoby, se uvede název, sídlo, u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu a jde-li o podnikající fyzickou osobu jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání. Formulář č. 4 (D) SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA PRIVATIZACE FORMOU ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Zpracovává se samostatně pro každou část určenou zpracovávaným privatizačním projektem k privatizaci formou založení akciové společnosti. Zpracovává se i v případě, vkládá-li se majetek určený tímto privatizačním projektem do akciové společnosti. V případě založení jiné obchodní společnosti, nebo vkladu do jiné obchodní společnosti, se postupuje přiměřeně podle tohoto formuláře. 1. Vymezení samostatně privatizované jednotky: (Název, adresa, počet a územní rozložení provozoven a podobně.). 2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky: (Základní předmět činnosti, postavení na trhu a podobně.). 4. Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč. V rámci jednotlivých položek aktiv a cizích zdrojů se uvedou pouze položky, které se týkají samostatně privatizované jednotky. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje týkající se samostatně privatizované jednotky:

22 Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 6. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 7. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu č. 3 Formuláře č. 3 (B): (Uvede se údaj z bodu 5 Formuláře č. 3 (B), který se vztahuje k této samostatné privatizované jednotce. Platí zde, že majetek uvedený ve Formuláři č. 2 (A) nebo 2 (B) snížený o hodnotu nepoužitelného pro podnikatelské účely a zvýšený o předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto z Formuláře č. 3 (B) je roven uvedenému ve Formuláři řady 4.). 9. Majetek samostatně privatizované jednotky celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 4, 6 a 7.). 10. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty v Kč 11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce: Smlouvy uzavřené v souvislosti s hospodářskou činností jednotky: (Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně veřejných zakázek, předmět, čas plnění a cena.) Náklady vynaložené z důvodu odpovědnosti za vady: (Uvedou se údaje za poslední tři roky.) Majetek, na kterém vázne zástavní právo, popřípadě majetek zatížený omezením převodu nemovitosti: Hodnota zastaveného Doba omezení Označení Smlouvy o nájmu : Nesplacená část takto zajištěných závazků

23 (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) nájemce Doba pronájmu Výše ročního nájemného Nájemní smlouvy: (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) Doba nájmu Výše ročního pronajímatele nájemného Leasingové smlouvy: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako pronajímatelem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) nájemce Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako nájemcem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) pronajímatele Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Ostatní práva a povinnosti: (Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady; jedná se například o závazky k náhradě škod, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů.). 12. Údaje o tom, že majetek státu vložený do společnosti není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle zvláštního právního předpisu: 13. Základní kapitál akciové společnosti: 14. Výše rezervního fondu, který společnost zřídí při svém založení: 15. Výše a druh přímé kapitálové investice jiného než státního subjektu:

24 Budoucí akcionář Druh investice Předpokládaný podíl na základním kapitálu akciové společnosti (Kč, %, počet, druh, jmenovitá hodnota akcií) Způsob ocenění podílu Harmonogram uskutečnění investice Zdůvodnění výběru budoucího akcionáře 16. Odůvodnění privatizace formou založení akciové společnosti: 17. Podnikatelský záměr: Analýza výrobních a odbytových možností: Kvantifikace potřeby investic a možnosti jejich zajištění: Zvláštní dohodnuté podmínky Analýza potřeby pracovních sil: (Zejména předpokládané změny v počtu pracovních míst a kvalifikační struktuře pracovníků, náklady na možné rekvalifikace, náklady na odstupné a podobně.) Předpokládaná tvorba a rozdělení zisku: (Uvedou se údaje o předpokládaných výnosech, nákladech, o výši disponibilního zisku a o předpokládaném způsobu jeho rozdělení, a to minimálně za dvě účetní období následující po účetním období, v němž byl předložen privatizační projekt zakladateli.) Další údaje vyplývající z charakteru zakládané společnosti: (Uvedou se například údaje o řešení možných ekologických problémů, o možnosti získání finančních zdrojů formou vydání obligací.). 18. Založení akciové společnosti: Název a sídlo: Předpokládaný harmonogram založení: (Uvede se posloupnost úkonů vedoucích k založení společnosti.) Akcie akciové společnosti: (Uvede se zejména druh, počet a jmenovitá hodnota akcií.) Způsob zajištění převodu úvěrů, práv a závazků:

25 (Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek.) Označení předmětu převodu Důvod zvláštního režimu Způsob zajištění převodu 19. Způsob naložení s akciemi akciové společnosti: Bezúplatný převod: Počet akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti Druh akcií Jmenovitá hodnota akcií Budoucí akcionář Zdůvodnění Termín převedení Akcie v státu: 5 Počet akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti Druh akcií Jmenovitá hodnota akcií Důvod ponechání na Ministerstvu financí nebo Pozemkovém fondu České republiky Přímý prodej akcií: Počet akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti Druh akcií Jmenovitá hodnota akcií Budoucí akcionář Zdůvodnění prodeje Kupní cena Způsob úhrady ceny Kupní smlouva (Přiloží se návrh kupní smlouvy) Princip stanovení kupní ceny Harmonogram přímého prodeje Veřejně přístupná metoda privatizace: (Veřejná soutěž, prodej prostřednictvím zprostředkovatele; například banka, burza, obchodník s cennými papíry.)

26 5 6 Počet akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti Druh akcií Jmenovitá hodnota akcií Způsob stanovení kupní ceny Název, sídlo a adresa zprostředkovatele Akcie vydávané oprávněným osobám podle zvláštního právního předpisu: 5 6 Počet akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti Druh akcií Jmenovitá hodnota akcií Budoucí akcionář Důvod vydání akcií 20. Přílohy: (Přiloží se návrhy dokumentů, které jsou podle zvláštního právního předpisu potřebné pro založení obchodní společnosti: a) návrh zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny, b) návrh stanov nové společnosti, c) vymezení předmětu podnikání, d) návrh na jmenování 4 členů představenstva, 4 členů dozorčí rady s přiloženými stručnými životopisy a doklady o tom, že tyto osoby splňují podmínky podle zvláštního právního předpisu.). *) U právnické osoby, se uvede název, sídlo, u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu a jde-li o podnikající fyzickou osobu jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání. Formulář č. 4 (E) SAMOSTANĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA - PRIVATIZACE MAJETKOVÉ ÚČASTI STÁTU NA PODNIKÁNÍ JINÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Zpracovává se samostatně pro každou akciovou společnost na níž má majetkovou účast stát. 1. Vymezení samostatně privatizované jednotky: (Název, adresa, počet a územní rozložení provozoven a podobně.). 2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky: (Základní předmět činnosti, postavení na trhu a podobně.). 4. Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč. V rámci jednotlivých položek aktiv a cizích zdrojů se uvedou pouze položky, které se týkají samostatně privatizované jednotky.

27 Dále se uvedou tyto souhrnné údaje týkající se samostatně privatizované jednotky: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 6. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 7. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu č. 3 Formuláře č. 3 (B): (Uvede se údaj z bodu 5 Formuláře č. 3 (B), který se vztahuje k této samostatné privatizované jednotce. Platí zde, že majetek uvedený ve Formuláři č. 2 (A) nebo 2 (B) snížený o hodnotu nepoužitelného pro podnikatelské účely a zvýšený o předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto z Formuláře č. 3 (B) je roven uvedenému ve Formuláři řady 4.). 9. Majetek samostatně privatizované jednotky celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 4, 6 a 7.). 10. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty v Kč 11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce: Smlouvy uzavřené v souvislosti s hospodářskou činností jednotky: (Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně veřejných zakázek, předmět, čas plnění a cena.) Náklady vynaložené z důvodu odpovědnosti za vady: (Uvedou se údaje za poslední tři roky.) Majetek, na kterém vázne zástavní právo, popřípadě majetek zatížený omezením převodu nemovitosti: Hodnota zastaveného Doba omezení Označení Smlouvy o nájmu : Nesplacená část takto zajištěných závazků

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 15.08.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 324 V Y H L Á Š K A ministerstva pro

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 INFORMAČNÍ MEMORANDUM. k veřejné soutěži

MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 INFORMAČNÍ MEMORANDUM. k veřejné soutěži MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 INFORMAČNÍ MEMORANDUM k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části majetku České republiky, se kterou je příslušný hospodařit

Více

Ministr: Ing. Ježek CSc. v. r.

Ministr: Ing. Ježek CSc. v. r. Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 526/1991 Strana 2627 2 Byl-li návrh privatizačního projektu podniku nebo privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob předložen zakladateli

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00283789 Název: Obec Bohuslavice u Zlína A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00544566 Název: Obec Pravcice @U=721. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 22.02.2016 14h52m53s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 I Č O :00261874 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015

PŘÍLOHA za období : 12/2015 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 21.03.2016 15h53m11s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Svazek obcí Skupinový

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2014

PŘÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h21m23s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2014 I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Skupinový vodovod Dobrochov (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00273295 Obec Žernov Žernov čp. 112, 552 03 Žernov Netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Oproti

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 70951594 DSO Hustířanka Na zátiší 1, 552 11 Velichovky sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2016 IČO: 260576 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Město Jablonné v Podještědí

Více

Obchodní korzo a.s. 2013

Obchodní korzo a.s. 2013 Obchodní korzo a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA. Obec Nové Syrovice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. Informace podle 7 odst.

PŘÍLOHA. Obec Nové Syrovice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. Informace podle 7 odst. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 290009 Název: Obec Nové Syrovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 70154554 Název: Mikroregion Podchlumí Sídlo: Chomutice 4, Chomutice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00572314 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Čečovice Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00273295 Název: Městys Žernov Sídlo: Žernov čp. 112, 552 03 Žernov A.1. Netýká se nás A.2. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8.

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8. 477 VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 2 Finanční zpravodaj 1/2014 1 Změna Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech V souladu s ustanovením 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Licence: D03D XCRGUPXA / PXA ( / ) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví

Licence: D03D XCRGUPXA / PXA ( / ) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70829462 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00272574 Název: Obec Česká Čermná Sídlo: Česká Čermná 128, 549 21 Česká Čermná A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace tom,že by byl porušen princip

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

PŘÍLOHA. Olomoucký kraj. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2015 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Olomoucký kraj. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2015 IČO: Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2015 IČO: 60609460 Název: Olomoucký kraj A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. Netýká se A. Beze změny A. 00372161 Osvětová beseda Libňatov Libňatov, 542 36 Libňatov Hlavní činnost sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona)

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) Příloha k vyhlášce č. 578/2006 Sb. Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více