II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování."

Transkript

1 POSTUP PŘI VYPRACOVÁNÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU A OSNOVA UPRAVUJÍCÍ ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU NA MAJETEK STÁTU, S NÍMŽ MÁ PRÁVO HOSPODAŘIT ÚČETNÍ JEDNOTKA ÚČTUJÍCÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU PRO PODNIKATELE I. Osnova a) Průvodní list privatizačního projektu se základními identifikačními údaji (Formulář č. 1). b) Vymezení vybraného k privatizaci ve Formuláři č. 2 (A) nebo č. 2 (B). Formulář č. 2 (A) se zpracovává v případě, že se privatizuje majetek celé právnické osoby, respektive subjektu, Formulář č. 2 (B) v případě, že se privatizuje pouze část právnické osoby. Formulář č. 2 (C) se zpracovává pouze v případech, kdy je do privatizačního projektu zahrnut majetek více právnických osob; obsahuje souhrn údajů z ostatních formulářů řady 2. c) Vymezení restitučního nároku oprávněných osob vztahujícího se k privatizovanému a návrh na způsob jeho vypořádání (Formulář č. 3 (A)). d) Vymezení částí nepoužitelných pro podnikatelské účely, které budou vypořádány ještě před zahájením privatizace (Formulář č. 3 (B)). e) Způsob privatizace vybraného státu, závazků, pohledávek nebo majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby tvořící samostatně privatizovanou jednotku. Za každou samostatně privatizovanou jednotku se zpracovává jeden z formulářů řady 4 (Formuláře č. 4 (A) až (F)). Jeden privatizační projekt může tvořit libovolné množství samostatně privatizovaných jednotek. Majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely, vypořádaný před privatizací, uvedený ve Formuláři č. 3 (B) se již nezahrnuje do aktiv při zpracování příslušných Formulářů č. 4 (A) až (F), nýbrž se do hodnoty zahrne předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto (například výnosy z jeho likvidace). f) Přehled údajů o privatizovaném nebo majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby (Formulář č. 5). II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

2 Formulář č. 1 PRŮVODNÍ LIST PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU 1. Zpracovatel privatizačního projektu: (Je-li zpracovatelem právnická osoba, uvede se název, sídlo, u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu a jde-li o podnikající fyzickou osobu jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání.). 2. Vztah zpracovatele k určenému k privatizaci podle zpracovávaného privatizačního projektu: (Uvede se vztah zpracovatele ke všem právnickým osobám, jejichž majetek je předmětem privatizace podle zpracovávaného privatizačního projektu, například vedoucí zaměstnanec podniku, zaměstnanec podniku, externí zájemce.). 3. Projekt předložen zakladateli (zakladatelům) k posouzení dne: 4. Seznam příloh: (Kromě příloh požadovaných ve formulářích řady 2 až 4 zpracovatel připojí tyto přílohy: 4.1. Doklad o projednání způsobu převodu průmyslového a jiného duševního vlastnictví s Úřadem průmyslového vlastnictví Tabulka č. 1: Použití jednotlivých subjektů. Tabulka č. 2: Přehled o samostatně privatizovaných jednotek (tabulka č. 2 se vyplňuje pouze v případech, kdy se majetek samostatně privatizované jednotky skládá z více subjektů). 5. Pokud se privatizační projekt týká nemovitého zapisovaného do katastru nemovitostí přiloží se také výpis z katastru nemovitostí 1). Formulář č. 2 (A) VYMEZENÍ MAJETKU STÁTU NEBO MAJETKOVÉ ÚČASTI STÁTU NA PODNIKÁNÍ JINÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB, JE-LI PŘEDMĚTEM PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU VEŠKERÝ MAJETEK PRÁVNICKÉ OSOBY, NEBO STOPROCENTNÍ MAJETKOVÁ ÚČAST STÁTU Zpracovává se samostatně za každou právnickou osobu, jejíž majetek včetně její případné majetkové účasti na podnikání jiné právnické osoby je předmětem zpracovávaného privatizačního projektu. 1) 10a odst. 5 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

3 Rovněž se samostatně zpracovává za každou právnickou osobu, na jejímž podnikání má majetkovou účast stát; tato účast je předmětem zpracovávaného privatizačního projektu. 1. Název právnické osoby: 2. Sídlo: 3. Identifikační číslo: 4. Zakladatel: 5. Právní forma: 6. V případě privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby se uvede: a) základní kapitál, druh, jmenovitá hodnota a počet vydaných akcií nebo u společností s ručením omezeným počet a výše vkladů společníků, b) název a sídlo ostatních zúčastněných osob, c) v případě, že je vyhrazeno právo na přednostní odprodej akcií, uvede se komu mají být akcie přednostně prodány, kolik akcií a za jakou cenu. 7. Stručná charakteristika právnické osoby: (Základní předmět činnosti, počet a adresa organizačních složek podniku, rozhodující dodavatelé a odběratelé, postavení právnické osoby na trhu a případná majetková účast právnické osoby na podnikání jiné právnické osoby; uvede se název a sídlo této právnické osoby a výše podílu.). 8. Ekonomická charakteristika právnické osoby: (Údaje vyplní zpracovatel privatizačního projektu z účetních závěrek 2) sestavených za tři po sobě jdoucí účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč) a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v pořizovací ceně) b) Oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému c) Vlastní kapitál d) Základní kapitál e) Výkony f) Přidaná hodnota g) Údaje o veškerých nákladech h) Provozní výsledek hospodaření i) Výsledek hospodaření za účetní období j) Přepočtený počet zaměstnanců k) Průměrný výdělek l) Výkonnost vlastního kapitálu/rentabilita vlastního kapitálu = Výsledek hospodaření za účetní období/vlastní kapitál x 100 m) Čistá rentabilita výkonů = Výsledek hospodaření za účetní období /výkony n) Produktivita z přidané hodnoty = přidaná hodnota/průměrný počet zaměstnanců. 2) 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4 9. Majetek právnické osoby vykázaný v rozvaze: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek právnické osoby vykázaný v rozvaze (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 11. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 12. Majetek právnické osoby celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 9 a 11). 13. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how a podobně, která nebudou předmětem privatizace a jejichž převod bude řešen samostatnými smlouvami mezi privatizovaným subjektem a nabyvatelem privatizovaného podle privatizačního projektu. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty nevykázaného v rozvaze v Kč 14. Údaje o tom, jakým způsobem stát majetek určený k privatizaci podle zpracovávaného privatizačního projektu nabyl: (Uvede se způsob a datum nabytí nemovitostí státem. U movitého se uvede pouze majetek, u kterého přichází v úvahu uplatnění restitučních nároků 3) a majetek, který přešel na stát po 25. únoru 1948 z vlastnictví církví, řádů, kongregací a náboženských společností.). 16. Způsob převodu práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pokud jsou tato práva majetkem subjektu: (Jedná se zejména o práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám.). 3) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

5 Formulář č. 2 (B) VYMEZENÍ MAJETKU STÁTU NEBO MAJETKOVÉ ÚČASTI STÁTU NA PODNIKÁNÍ JINÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB, JE-LI PŘEDMĚTEM PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU POUZE ČÁST MAJETKU SUBJEKTU Zpracovává se v případě, kdy předmětem privatizačního projektu je pouze část právnické osoby nebo týká-li se privatizační projekt pouze části majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby. 1. Název právnické osoby: 2. Sídlo: 3. Identifikační číslo: 4. Zakladatel: 5. Právní forma: 6. V případě privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby: a) základní kapitál, druh, jmenovitá hodnota a počet vydaných akcií nebo u společností s ručením omezeným počet a výše vkladů společníků, b) název, sídlo, případně adresa ostatních zúčastněných osob, c) v případě, že je vyhrazeno právo na přednostní odprodej akcií, uvede se komu mají být akcie přednostně prodány, jaký počet akcií a za jakou cenu. 7. Stručná charakteristika právnické osoby: (Základní předmět činnosti, vymezení vazeb mezi částí privatizovanou podle zpracovávaného privatizačního projektu a zbývající částí, případná majetková účast právnické osoby na podnikání jiné právnické osoby; uvede se název a sídlo této právnické osoby a výše podílu.). 8. Vymezení a stručná charakteristika určeného k privatizaci podle zpracovávaného privatizačního projektu: (Uvede se význam privatizovaného v rámci podniku, rozhodující stavební a technologické celky a pozemky.). 9. Ekonomická charakteristika právnické osoby: (Údaje vyplní zpracovatel privatizačního projektu z účetních závěrek 2) sestavených za tři po sobě jdoucí účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč.) a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v pořizovací ceně) b) Oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému c) Vlastní kapitál d) Základní kapitál e) Výkony

6 f) Přidaná hodnota g) Údaje o veškerých nákladech h) Provozní výsledek hospodaření i) Výsledek hospodaření za účetní období j) Přepočtený počet zaměstnanců k) Průměrný výdělek l) Výkonnost vlastního kapitálu/rentabilita vlastního kapitálu = Výsledek hospodaření za účetní období/vlastní kapitál x 100 m) Čistá rentabilita výkonů = Výsledek hospodaření za účetní období /výkony n) Produktivita z přidané hodnoty = přidaná hodnota/průměrný počet zaměstnanců 10. Odůvodnění privatizace části právnické osoby podle zpracovávaného privatizačního projektu: 11. Privatizovaný majetek právnické osoby vykázaný v rozvaze: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek právnické osoby vykázaný v rozvaze (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 13. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 14. Privatizovaný majetek celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 11 a 13). 15. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze, který se vztahuje k privatizovanému : (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how a podobně, která nebudou předmětem privatizace a jejichž převod bude řešen samostatnými smlouvami mezi privatizovaným subjektem a nabyvatelem privatizovaného podle privatizačního projektu. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty nevykázaného v rozvaze v Kč 16. Vymezení, který není zahrnut do privatizačního projektu, a odůvodnění tohoto postupu:

7 (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje: Aktiva celkem Cizí zdroje Část právnické osoby, která není zahrnuta do privatizačního projektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje). Pokud je subjektem uvedeným ve Formuláři č. 2 (B) bodu 16. existující akciová společnost, uvede se i údaj: Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vykázaná v rozvaze.) Majetek nezahrnutý do privatizačního projektu z důvodů nevyjasněných restitučních nároků: 5 Označení a stručná charakteristika Účetní hodnota Důvod vyjmutí z privatizace Způsob hospodaření s majetkem do vyjasnění restitučních nároků Způsob naložení s majetkem po vyjasnění restitučních nároků (Ve sloupci 4 je možno například uvádět převedení neprivatizovaného na zakladatele, organizační složku státu, Pozemkový fond České republiky nebo ponechání v přetrvávajícím státním podniku. Ve sloupci 5 je možno uvádět například předkupní právo pro nabyvatele souvisejícího privatizovaného, vklad do akciové společnosti, prodej ve veřejné dražbě.) Majetek nezahrnutý do privatizačního projektu z důvodu ponechání ve vlastnictví státu: Účetní hodnota Důvod ponechání ve vlastnictví státu Označení a stručná charakteristika Označení právnické osoby, která bude s majetkem hospodařit Majetek zahrnutý do jiného privatizačního projektu: Účetní hodnota Označení a stručná charakteristika Označení privatizačního projektu, do kterého je majetek zahrnut 16.4 Majetek nezahrnutý do zpracovávaného privatizačního projektu z jiných důvodů:

8 1 2 3 Účetní hodnota Označení a stručná charakteristika Odůvodnění, proč není majetek do privatizačního projektu zahrnut Majetek nezahrnutý do zpracovávaného privatizačního projektu celkem: (Uvede se součet údajů za body až 16.4.). 17. Údaje o tom, jakým způsobem stát privatizovaný majetek nabyl: (Uvede se způsob a datum nabytí nemovitostí státem. U movitého se uvede pouze majetek, u kterého přichází v úvahu uplatnění restitučních nároků 3) a majetek, který přešel na stát po 25. únoru 1948 z vlastnictví církví, řádů, kongregací a náboženských společností.). 19. Způsob převodu práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pokud jsou tato práva majetkem subjektu a vztahují se k privatizovanému : (Jedná se zejména o práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám.). Formulář č. 2 (C) SOUHRN MAJETKU JEDNOTLIVÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB URČENÉHO K PRIVATIZACI Zpracovává se pouze v případech, kdy je do privatizačního projektu zahrnut majetek více právnických osob. 1. Počet právnických osob, jichž se privatizační projekt týká: (Musí být shodný s počtem vyplněných Formulářů č. 2 (A) a 2 (B).). 2. Souhrn hodnoty privatizovaného jednotlivých právnických osob: (Uvede se součet hodnot uvedených v bodě 12 Formulářů č. 2 (A) a součet hodnot uvedených v bodě 14 Formulářů č. 2 (B) jednotlivých právnických osob.). Formulář č. 3 (A) VYMEZENÍ MAJETKU URČENÉHO K PRIVATIZACI, PODLÉHAJÍCÍHO RESTITUCI 1. Vymezení podléhajícího restituci a právnické osoby, která ho drží: 2. Způsob nabytí státem: (Uvedení právního předpisu vydaného v období , na základě kterého stát majetek nabyl.). 3. Datum, kdy majetek přešel na stát:

9 (Datum zápisu nového vlastníka po znárodnění do pozemkové knihy.) 4. Ocenění restitučního nároku: (Cena nemovitosti podle stavu v době odnětí stanovena soudním znalcem přiměřeně dle cenových předpisů platných k 1. dubna 1991, případně zvýšená o zůstatkovou cenu dosud existujících znárodněných movitých věcí. Pokud je majetek vydáván ve stavu odpovídajícím stavu znárodněného v době odnětí, není restituční nárok třeba oceňovat.) 5. Jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu oprávněné osoby: 6. Podklady pro uplatnění restitučního nároku: (Připojí se kopie výpisu z pozemkové knihy, popřípadě výměru o znárodnění a doklad potvrzující nástupnictví oprávněné osoby po původním vlastníku.). 7. Způsob vypořádání restitučního nároku: a) vydáním věci (U vydávaného se uvedou údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje: Aktiva celkem Cizí zdroje Hodnota vydávaného (Aktiva celkem - Cizí zdroje). Pokud se vydávají i aktiva, která nejsou vedena v účetnictví, ale byla vykázána v některém z formulářů řady 2, uvede se jejich hodnota zahrnutá v položce Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze ), b) finanční náhradou poskytnutou v akciích akciové společnosti, která se stala právním nástupcem držitele : (Uvede se pořadové číslo Formuláře č. 4 (D) nebo Formuláře č. 4 (E) zpracovaného na privatizaci formou založení akciové společnosti, která se stala držitelem restituovaného.), c) finanční náhradou poskytnutou směnkou Ministerstva financí. (Pouze v případech, že restituovaný majetek není vydáván a není začleněn do akciové společnosti, jejímiž akciemi by mohla být oprávněná osoba vypořádána.), d) vydáním věci a odprodejem souvisejícího (Tento způsob vypořádání se podrobněji popíše v samostatném formuláři č. 4(C), kde je restituovaný majetek spolu s majetkem odprodávaným vymezen jako jedna samostatně privatizovaná jednotka s tím, že část kupní ceny je uhrazena restitučním nárokem a rozdíl hodnoty takto vymezeného a výše restitučního nároku je uhrazen přímo. Ve Formuláři č. 3 (A) se uvede pořadové číslo formuláře č. 4 (C), který vypořádání řeší.) 8. Vyjádření oprávněné osoby ke způsobu vypořádání restitučního nároku: (Pokud není zpracovatelem privatizačního projektu).

10 9. Vyjádření právnické osoby, která majetek drží, ke způsobu vypořádání restitučního nároku oprávněné osoby: (Pokud není zpracovatelem privatizačního projektu). Formulář č. 3 (B) VYMEZENÍ ČÁSTI MAJETKU URČENÉHO K PRIVATIZACI NEPOUŽITELNÉHO PRO PODNIKATELSKÉ ÚČELY Tento formulář se zpracovává jen na movitý majetek s výjimkou cenných papírů. Nemovitosti a cenné papíry nepoužitelné pro podnikatelské účely se uvedou ve formuláři řady 4 nebo v jiném privatizačním projektu. 1. Vymezení části nepoužitelného pro podnikatelské účely: 1.1. Vymezení a stručná charakteristika : 1.2. Cena : (Údaje o dlouhodobém a ostatních aktivech v účetním ocenění. Jedná se pouze o movitý majetek) 1.3. Odůvodnění nepoužitelnosti pro podnikatelské účely: Vymezuje-li se více částí nepoužitelného pro podnikatelské účely, uvedou se údaje podle bodu 1.1. až 1.3. pro každou část samostatně. 2. Celková cena nepoužitelného pro podnikatelské účely: (Uvede se součet hodnot uvedených v bodě 1.2., u dlouhodobého hmotného a nehmotného a drobného hmotného a nehmotného se uvede pouze součet zůstatkových cen.). 3. Způsob naložení s majetkem nepoužitelným pro podnikatelské účely. Za každou vymezenou část se uvede: 3.1. Zda má být majetek prodán a jakým způsobem: 3.2. Zda má být majetek fyzicky likvidován: 3.3. Zda má být majetek bezplatně převeden, na koho a z jakých důvodů: (Za jednotlivé části se uvedou údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje: Aktiva celkem Cizí zdroje Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely před vypořádáním (Aktiva celkem - Cizí zdroje)

11 Očekávané tržby z prodeje, nebo výnos popřípadě náklad fyzické likvidace.) Zda má být majetek přeceněn: (Přecenění provedené na základě odborného odhadu v případech, kdy je majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely v dosavadní ceně vzhledem k jeho morálnímu opotřebení nebo k cenovému vývoji. Případné přecenění se nepromítá do účetnictví. Odborný odhad bude doložen v samostatné příloze. Za jednotlivé části se uvedou údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli. Dále se uvedou tyto údaje: Účetní hodnota nepotřebného před přeceněním a subjekt, který je příslušný s tímto majetkem hospodařit, včetně pořadového čísla příslušného formuláře řady 2: Účetní hodnota před přeceněním celkem: Navržená hodnota nepotřebného po přecenění a pořadové číslo příslušného formuláře řady 4 samostatně privatizované jednotky, do které bude přeceněný majetek začleněn: Navržená hodnota po přecenění celkem.) Majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely celkem: (Uvede se součet účetních údajů za body 3.1. až 3.3. ve struktuře rozvahy i jednotlivých souhrnných údajů, hodnota aktiv, cizích zdrojů, jejich rozdílu před vypořádáním a hodnota po vypořádání.). 4. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu 3.: (Uvede se součet hodnot za jednotlivé části = očekávané tržby z prodeje, nebo výnos případně náklad fyzické likvidace + navržená hodnota po přecenění.). 5. Rozdělení hodnoty nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání na jednotlivé samostatně privatizované jednotky: (Přihlédne se k původnímu začlenění, přičemž majetek po vypořádání musí být rozdělen beze zbytku.). Formulář č. 4 (A) SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA PRIVATIZACE FORMOU VEŘEJNÉ DRAŽBY 4) Zpracovává se samostatně pro každou část určenou zpracovávaným privatizačním projektem k privatizaci formou veřejné dražby. 1. Vymezení samostatně privatizované jednotky: 4) 14 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

12 (název, adresa, počet a územní rozložení provozoven a podobně.). 2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky: (Základní předmět činnosti, postavení na trhu a podobně). 4. Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč. V rámci jednotlivých položek aktiv a cizích zdrojů se uvedou pouze položky, které se týkají samostatně privatizované jednotky. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje týkající se samostatně privatizované jednotky: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 6. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 7. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu č. 3 Formuláře č. 3 (B): (Uvede se údaj z bodu 5 Formuláře č. 3 (B), který se vztahuje k této samostatné privatizované jednotce. Platí zde, že majetek uvedený ve Formuláři č. 2 (A) nebo 2 (B) snížený o hodnotu nepoužitelného pro podnikatelské účely a zvýšený o předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto z Formuláře č. 3 (B) je roven uvedenému ve Formuláři řady 4.). 9. Majetek samostatně privatizované jednotky celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 4, 6 a 7.). 10. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná Odhad hodnoty v Kč charakteristika 11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce: Smlouvy uzavřené v souvislosti s hospodářskou činností jednotky:

13 (Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně veřejných zakázek, předmět, čas plnění a cena.) Náklady vynaložené z důvodu odpovědnosti za vady: (Uvedou se údaje za poslední tři roky.) Majetek, na kterém vázne zástavní právo, popřípadě majetek zatížený omezením převodu nemovitosti: Hodnota zastaveného Doba omezení Označení Nesplacená část takto zajištěných závazků Smlouvy o nájmu : (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) nájemce Doba pronájmu Výše ročního nájemného Nájemní smlouvy: (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) Doba nájmu Výše ročního pronajímatele nájemného Leasingové smlouvy: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako pronajímatelem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) nájemce Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako nájemcem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) pronajímatele Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby

14 11.8. Ostatní práva a povinnosti: (Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady; jedná se například o závazky k náhradě škod, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů.). 12. Zdůvodnění použité metody privatizace: 13. Vymezení podmínek veřejné dražby: Vyvolávací cena samostatně privatizované jednotky ve veřejné dražbě: (Zároveň s vyvolávací cenou se explicitně uvede, zda jsou zásoby součástí dražby, či zda se prodávají v souvislosti s dražbou, jako pevně daná položka.) Podmínky účasti ve veřejné dražbě a případné podmínky uložené budoucímu vydražiteli: (Uvede se zejména výše dražební jistoty, poplatek za oprávnění účastnit se veřejné dražby, termín (termíny) a podmínky prohlídky samostatně privatizované jednotky.) Způsob zajištění převodu úvěrů, práv a závazků: (Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek.) Označení předmětu převodu Důvod zvláštního režimu Způsob zajištění převodu Způsob úhrady ceny vydraženého : (Uvede se, do kdy a jak bude zaplacena kupní cena po vydražení.) Další podmínky veřejné dražby: 14. Údaje o tom, že majetek státu navržený k privatizaci formou veřejné dražby není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných právních předpisů nebo že tyto budou vypořádány jiným způsobem: 15. Omezení vztahující se k samostatně privatizované jednotce: (Omezení vztahující se k hospodaření s majetkem samostatně privatizované jednotky včetně věcných břemen.). 16. Termín a místo konání veřejné dražby: *) U právnické osoby, se uvede název, sídlo, u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu a jde-li o podnikající fyzickou osobu jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání.

15 Formulář č. 4 (B) SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA PRIVATIZACE NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU VEŘEJNÉ SOUTĚŽE Zpracovává se samostatně pro každou část určenou k privatizaci prodejem na základě výsledku veřejné soutěže. 1. Vymezení samostatně privatizované jednotky: (Název, adresa, počet a územní rozložení provozoven a podobně.). 2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky: (Základní předmět činnosti, postavení na trhu a podobně). 4. Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč. V rámci jednotlivých položek aktiv a cizích zdrojů se uvedou pouze položky, které se týkají samostatně privatizované jednotky. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje týkající se samostatně privatizované jednotky: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 6. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 7. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu č. 3 Formuláře č. 3 (B): (Uvede se údaj z bodu 5 Formuláře č. 3 (B), který se vztahuje k této samostatné privatizované jednotce. Platí zde, že majetek uvedený ve Formuláři č. 2 (A) nebo 2 (B) snížený o hodnotu nepoužitelného pro podnikatelské účely a zvýšený o předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto z Formuláře č. 3 (B) je roven uvedenému ve Formuláři řady 4.). 9. Majetek samostatně privatizované jednotky celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 4, 6 a 7.). 10. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.).

16 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty v Kč 11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce: Smlouvy uzavřené v souvislosti s hospodářskou činností jednotky: (Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně veřejných zakázek, předmět, čas plnění a cena.) Náklady vynaložené z důvodu odpovědnosti za vady: (Uvedou se údaje za poslední tři roky.) Majetek, na kterém vázne zástavní právo, popřípadě majetek zatížený omezením převodu nemovitosti: Hodnota zastaveného Doba omezení Označení Nesplacená část takto zajištěných závazků Smlouvy o nájmu : (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) nájemce Doba pronájmu Výše ročního nájemného Nájemní smlouvy: (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) Doba nájmu Výše ročního pronajímatele nájemného Leasingové smlouvy: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako pronajímatelem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) nájemce Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako nájemcem, které se vztahují k této privatizované jednotce.).

17 5 Předmět smlouvy Označení *) pronajímatele Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Ostatní práva a povinnosti: (Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady; jedná se například o závazky k náhradě škod, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů.). 12. Zdůvodnění použité metody privatizace: 13. Údaje o tom, že majetek státu nabízený ve veřejné soutěži není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných právních předpisů nebo že tyto nároky byly vypořádány jiným způsobem: 14. Omezení vztahující se k samostatně privatizované jednotce: (Omezení vztahující se k hospodaření s majetkem samostatně privatizované jednotky včetně věcných břemen.). 15. Orientační, případně minimální cena, která bude oznámena při vyhlášení veřejné soutěže: 16. Způsob zajištění převodu úvěrů, práv a závazků: (Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek) Označení předmětu převodu Důvod zvláštního režimu Způsob zajištění převodu 17. Kritéria veřejné soutěže: (Zpracovatel navrhne kritéria vyhodnocování veřejné soutěže a zdůvodní použití této formy. Kritéria mohou být: cena, platební podmínky, přímá investice do rozvoje, vytvoření pracovních míst, podnikatelský plán, ekologické investice, řešení problémů obce a podobně.). 19. Okruh osob a orgánů, které se budou na vyhodnocování veřejné soutěže podílet: 20. Formulace nabídky pro účastníky veřejné soutěže: (Základní charakteristika samostatně privatizované jednotky, možnost získat bližší informace, publikace, navázání kontaktů s představiteli podniku za předpokladu rovného zacházení se všemi účastníky veřejné soutěže, prohlídka samostatně privatizované jednotky, termín předložení nabídky, okruh účastníků veřejné soutěže, režim veřejné soutěže, požadované reference o účastnících veřejné soutěže a podobně.). 21. Způsob vyhlášení veřejné soutěže: (Například webové stránky Ministerstva financí, reklama v tisku, televizi, prostřednictvím investičních bank, poradenských firem, termín zahájení propagandy.). 22. Termíny vyhlášení a ukončení veřejné soutěže:

18 *) U právnické osoby, se uvede název, sídlo, u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu a jde-li o podnikající fyzickou osobu jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání. Formulář č. 4 (C) SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA PRIVATIZACE PŘÍMÝM PRODEJEM PŘEDEM URČENÉMU VLASTNÍKU Zpracovává se samostatně pro každou část určenou zpracovávaným privatizačním projektem k privatizaci přímým prodejem mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbu. (Tento formulář se používá i pro případy, kdy již proběhlo nabídkové řízení a na základě jeho výsledků je v privatizačním projektu navržen konkrétní kupující.). 1. Vymezení samostatně privatizované jednotky: (Název, adresa, počet a územní rozložení provozoven a podobně.). 2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky: (Základní předmět činnosti, postavení na trhu a podobně.). 4. Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatelé se uvedou v tisících Kč. V rámci jednotlivých položek aktiv a cizích zdrojů se uvedou pouze položky, které se týkají samostatně privatizované jednotky. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje týkající se samostatně privatizované jednotky: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 6. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného. Náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného. Dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 7. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu č. 3 Formuláře č. 3 (B): (Uvede se údaj z bodu 5 Formuláře č. 3 (B), který se vztahuje k této samostatné privatizované jednotce. Platí zde, že majetek uvedený ve Formuláři č. 2 (A) nebo 2 (B) snížený o hodnotu nepoužitelného pro podnikatelské účely a zvýšený o předpokládaný výsledek

19 z vypořádání tohoto z Formuláře č. 3 (B) je roven uvedenému ve Formuláři řady 4.). 9. Majetek samostatně privatizované jednotky celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 4, 6 a 7.). 10. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty v Kč 11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce: Smlouvy uzavřené v souvislosti s hospodářskou činností jednotky: (Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně veřejných zakázek, předmět, čas plnění a cena.) Náklady vynaložené z důvodu odpovědnosti za vady: (Uvedou se údaje za poslední tři roky.) Majetek, na kterém vázne zástavní právo, popřípadě majetek zatížený omezením převodu nemovitostí: Hodnota zastaveného Doba omezení Označení Nesplacená část takto zajištěných závazků Smlouvy o nájmu : (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) nájemce Doba pronájmu Výše ročního nájemného Nájemní smlouvy: (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) Doba nájmu Výše ročního pronajímatele nájemného Leasingové smlouvy: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako pronajímatelem, které se vztahují k této privatizované jednotce.).

20 5 Předmět smlouvy Označení *) nájemce Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako nájemcem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) pronajímatele Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Ostatní práva a povinnosti: (Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady; jedná se například o závazky k náhradě škod, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů.). 12. Kupní cena samostatně privatizované jednotky určené k přímému prodeji: (Uvede se výše kupní ceny a způsob, jakým byla stanovena. Kupuje-li oprávněná osoba majetek související s majetkem jí vydávaným, stanoví se kupní cena jako rozdíl mezi oceněním restitučního nároku - bod 4 Formuláře č. 3 (A) - a samostatně privatizované jednotky celkem - bod 9 tohoto formuláře.). 13. Údaje o tom, že majetek státu určený k přímému prodeji není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných právních předpisů a nebo, že tyto nároky byly vypořádány jiným způsobem: Údaje o restitučních nárocích oprávněných osob podle platných právních předpisů vypořádávaných vydáním věci: (Použije se v případě, kdy se oprávněné osobě spolu s vydáním věci prodává související majetek.). 14. Způsob zajištění převodu úvěrů, práv a závazků: (Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek.) Označení předmětu převodu Důvod zvláštního režimu Způsob zajištění převodu 15. Údaje o předpokládaném kupci: U právnické osoby, se uvede název a identifikační číslo u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, a rodné číslo. (Rodné číslo lze uvádět pouze s předchozím písemným souhlasem jeho nositele.).

21 15.2. Sídlo, místo trvalého pobytu: Základní informace o předpokládaném kupujícím: (Dosavadní předmět podnikání, zkušenosti, finanční možnosti, předpoklady pro práci v daném oboru a pro realizaci podnikatelského záměru a podobně.). 16. Odůvodnění přímého prodeje: (Pokud je v privatizačním projektu navržen kupující na základě výsledků nabídkového řízení, přiloží se též informační memorandum, seznam účastníků řízení a vyhodnocení nabídkového řízení.). 17. Podnikatelský záměr předpokládaného kupce: 18. Návrh kupní smlouvy: 19. Způsob úhrady ceny prodávaného : *) U právnické osoby, se uvede název, sídlo, u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu a jde-li o podnikající fyzickou osobu jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání. Formulář č. 4 (D) SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA PRIVATIZACE FORMOU ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Zpracovává se samostatně pro každou část určenou zpracovávaným privatizačním projektem k privatizaci formou založení akciové společnosti. Zpracovává se i v případě, vkládá-li se majetek určený tímto privatizačním projektem do akciové společnosti. V případě založení jiné obchodní společnosti, nebo vkladu do jiné obchodní společnosti, se postupuje přiměřeně podle tohoto formuláře. 1. Vymezení samostatně privatizované jednotky: (Název, adresa, počet a územní rozložení provozoven a podobně.). 2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky: (Základní předmět činnosti, postavení na trhu a podobně.). 4. Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč. V rámci jednotlivých položek aktiv a cizích zdrojů se uvedou pouze položky, které se týkají samostatně privatizované jednotky. Dále se uvedou tyto souhrnné údaje týkající se samostatně privatizované jednotky:

22 Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 6. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 7. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu č. 3 Formuláře č. 3 (B): (Uvede se údaj z bodu 5 Formuláře č. 3 (B), který se vztahuje k této samostatné privatizované jednotce. Platí zde, že majetek uvedený ve Formuláři č. 2 (A) nebo 2 (B) snížený o hodnotu nepoužitelného pro podnikatelské účely a zvýšený o předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto z Formuláře č. 3 (B) je roven uvedenému ve Formuláři řady 4.). 9. Majetek samostatně privatizované jednotky celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 4, 6 a 7.). 10. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty v Kč 11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce: Smlouvy uzavřené v souvislosti s hospodářskou činností jednotky: (Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně veřejných zakázek, předmět, čas plnění a cena.) Náklady vynaložené z důvodu odpovědnosti za vady: (Uvedou se údaje za poslední tři roky.) Majetek, na kterém vázne zástavní právo, popřípadě majetek zatížený omezením převodu nemovitosti: Hodnota zastaveného Doba omezení Označení Smlouvy o nájmu : Nesplacená část takto zajištěných závazků

23 (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) nájemce Doba pronájmu Výše ročního nájemného Nájemní smlouvy: (Smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce, a které se vztahují k této privatizované jednotce.). Předmět nájmu Označení *) Doba nájmu Výše ročního pronajímatele nájemného Leasingové smlouvy: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako pronajímatelem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) nájemce Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva: (Smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem jako nájemcem, které se vztahují k této privatizované jednotce.). 5 Předmět smlouvy Označení *) pronajímatele Zůstatková hodnota pronajatého Datum předpokládané poslední splátky Dosud nesplacené platby Ostatní práva a povinnosti: (Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady; jedná se například o závazky k náhradě škod, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů.). 12. Údaje o tom, že majetek státu vložený do společnosti není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle zvláštního právního předpisu: 13. Základní kapitál akciové společnosti: 14. Výše rezervního fondu, který společnost zřídí při svém založení: 15. Výše a druh přímé kapitálové investice jiného než státního subjektu:

24 Budoucí akcionář Druh investice Předpokládaný podíl na základním kapitálu akciové společnosti (Kč, %, počet, druh, jmenovitá hodnota akcií) Způsob ocenění podílu Harmonogram uskutečnění investice Zdůvodnění výběru budoucího akcionáře 16. Odůvodnění privatizace formou založení akciové společnosti: 17. Podnikatelský záměr: Analýza výrobních a odbytových možností: Kvantifikace potřeby investic a možnosti jejich zajištění: Zvláštní dohodnuté podmínky Analýza potřeby pracovních sil: (Zejména předpokládané změny v počtu pracovních míst a kvalifikační struktuře pracovníků, náklady na možné rekvalifikace, náklady na odstupné a podobně.) Předpokládaná tvorba a rozdělení zisku: (Uvedou se údaje o předpokládaných výnosech, nákladech, o výši disponibilního zisku a o předpokládaném způsobu jeho rozdělení, a to minimálně za dvě účetní období následující po účetním období, v němž byl předložen privatizační projekt zakladateli.) Další údaje vyplývající z charakteru zakládané společnosti: (Uvedou se například údaje o řešení možných ekologických problémů, o možnosti získání finančních zdrojů formou vydání obligací.). 18. Založení akciové společnosti: Název a sídlo: Předpokládaný harmonogram založení: (Uvede se posloupnost úkonů vedoucích k založení společnosti.) Akcie akciové společnosti: (Uvede se zejména druh, počet a jmenovitá hodnota akcií.) Způsob zajištění převodu úvěrů, práv a závazků:

25 (Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek.) Označení předmětu převodu Důvod zvláštního režimu Způsob zajištění převodu 19. Způsob naložení s akciemi akciové společnosti: Bezúplatný převod: Počet akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti Druh akcií Jmenovitá hodnota akcií Budoucí akcionář Zdůvodnění Termín převedení Akcie v státu: 5 Počet akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti Druh akcií Jmenovitá hodnota akcií Důvod ponechání na Ministerstvu financí nebo Pozemkovém fondu České republiky Přímý prodej akcií: Počet akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti Druh akcií Jmenovitá hodnota akcií Budoucí akcionář Zdůvodnění prodeje Kupní cena Způsob úhrady ceny Kupní smlouva (Přiloží se návrh kupní smlouvy) Princip stanovení kupní ceny Harmonogram přímého prodeje Veřejně přístupná metoda privatizace: (Veřejná soutěž, prodej prostřednictvím zprostředkovatele; například banka, burza, obchodník s cennými papíry.)

26 5 6 Počet akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti Druh akcií Jmenovitá hodnota akcií Způsob stanovení kupní ceny Název, sídlo a adresa zprostředkovatele Akcie vydávané oprávněným osobám podle zvláštního právního předpisu: 5 6 Počet akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti Druh akcií Jmenovitá hodnota akcií Budoucí akcionář Důvod vydání akcií 20. Přílohy: (Přiloží se návrhy dokumentů, které jsou podle zvláštního právního předpisu potřebné pro založení obchodní společnosti: a) návrh zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny, b) návrh stanov nové společnosti, c) vymezení předmětu podnikání, d) návrh na jmenování 4 členů představenstva, 4 členů dozorčí rady s přiloženými stručnými životopisy a doklady o tom, že tyto osoby splňují podmínky podle zvláštního právního předpisu.). *) U právnické osoby, se uvede název, sídlo, u fyzické osoby se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu a jde-li o podnikající fyzickou osobu jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání. Formulář č. 4 (E) SAMOSTANĚ PRIVATIZOVANÁ JEDNOTKA - PRIVATIZACE MAJETKOVÉ ÚČASTI STÁTU NA PODNIKÁNÍ JINÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Zpracovává se samostatně pro každou akciovou společnost na níž má majetkovou účast stát. 1. Vymezení samostatně privatizované jednotky: (Název, adresa, počet a územní rozložení provozoven a podobně.). 2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky: (Základní předmět činnosti, postavení na trhu a podobně.). 4. Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu: (Uvedou se údaje z rozvahy (bilance) z řádné účetní závěrky 2) sestavené za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období, předcházející účetnímu období v němž byl privatizační projekt předložen zakladateli; finanční ukazatele se uvedou v tisících Kč. V rámci jednotlivých položek aktiv a cizích zdrojů se uvedou pouze položky, které se týkají samostatně privatizované jednotky.

27 Dále se uvedou tyto souhrnné údaje týkající se samostatně privatizované jednotky: Aktiva celkem Cizí zdroje Majetek samostatně privatizované jednotky vykázaný v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí zdroje)). 6. Ostatní hmotná aktiva nevykázaná v rozvaze: (Jedná se o náklady na technické zhodnocení, které nebyly účtovány v rámci dlouhodobého hmotného, náklady na rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného a dále o hodnotu drobného hmotného vedeného na podrozvahových účtech nebo mimo účetnictví.). 7. Hodnota nepoužitelného pro podnikatelské účely po naložení podle bodu č. 3 Formuláře č. 3 (B): (Uvede se údaj z bodu 5 Formuláře č. 3 (B), který se vztahuje k této samostatné privatizované jednotce. Platí zde, že majetek uvedený ve Formuláři č. 2 (A) nebo 2 (B) snížený o hodnotu nepoužitelného pro podnikatelské účely a zvýšený o předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto z Formuláře č. 3 (B) je roven uvedenému ve Formuláři řady 4.). 9. Majetek samostatně privatizované jednotky celkem: (Souhrn údajů uvedených v bodech 4, 6 a 7.). 10. Dlouhodobý nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze: (Uvedou se zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how. Uvede se i technické zhodnocení na dlouhodobém nehmotném nezahrnutém v rozvaze.). 1 2 Označení a stručná charakteristika Odhad hodnoty v Kč 11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce: Smlouvy uzavřené v souvislosti s hospodářskou činností jednotky: (Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně veřejných zakázek, předmět, čas plnění a cena.) Náklady vynaložené z důvodu odpovědnosti za vady: (Uvedou se údaje za poslední tři roky.) Majetek, na kterém vázne zástavní právo, popřípadě majetek zatížený omezením převodu nemovitosti: Hodnota zastaveného Doba omezení Označení Smlouvy o nájmu : Nesplacená část takto zajištěných závazků

Ministr: Ing. Ježek CSc. v. r.

Ministr: Ing. Ježek CSc. v. r. Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 526/1991 Strana 2627 2 Byl-li návrh privatizačního projektu podniku nebo privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob předložen zakladateli

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00557889 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Drnovice Účetní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hradiště Účetní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2014 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003

Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003 Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003 I. Popis společnosti 1. Základní údaje Název společnosti: WEST BROKERS a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Plzeň, Purkyňova 25, č.p. 1008, PSČ: 30100 IČO:

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona)

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) Příloha k vyhlášce č. 578/2006 Sb. Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC Licence: DNTU XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více