O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A"

Transkript

1 O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Í R O D O V D E C K Á F A K U L T A Ú E T N I C T V Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006

2

3 1 O B S A H P E D M T U Úvod Význam a funkce ú etnictví Harmonizace ú etnictví ve sv t Legislativní úprava ú etnictví v R Majetek podniku Metodické prvky ú etnictví Dlouhodobý majetek Zásoby Finan ní ú ty Zú tovací vztahy Kapitálové ú ty Náklady Výnosy Záv rkové a podrozvahové ú ty Ú etní záv rka.144 e ení úloh Literatura 162 P íloha Sm rná ú tová osnova 163 Poznámky..165

4 2

5 Úvod 3 Ú V O D Studijní opora Ú etnictví je ur ena pro podporu výuky p edm tu Ú etnictví, a to p edev ím v kombinované form studia bakalá ského studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomice ve studijním programu Aplikovaná matematika, ale je mo no ji vyu ít i v dal ích oborech s ekonomickým zam ením. P edm t Ú etnictví navazuje na kurzy Podnikové ekonomiky a Základ financí, vyu ovaných v ni ích ro nících, proto p edpokládá základní znalost odborné ekonomické a zejména finan ní terminologie. Studijní opora je studijním materiálem pro za áte níky a slou í jako východisko pro pochopení podstaty ú tování o majetku podniku, nákladech, výnosech a výsledku hospoda ení, av ak zárove se p edpokládá i práce studenta s dal í literaturou, které je k dané problematice na trhu velké mno ství. Po prostudování textu budete znát: Základní ú etní zásady; Metodické prvky ú etnictví; Obsah a strukturu jednotlivých ú tových t íd v etn ú tování; Obsah a strukturu ú etní záv rky. p íklad Budete schopni: Zaú tovat jednoduché ú etní p ípady týkající se majetku podniku a ur it jejich p ípadnou vazbu na da ové zákony; Zaú tovat jednoduché ú etní p ípady týkající se výnos, náklad, resp. výsledku hospoda ení podniku a ur it jejich p ípadnou vazbu na da ové zákony; Sestavit jednoduchou ú etní záv rku podniku. Získáte: Schopnost rozpoznat základní ú etní zásady a ur it jejich podstatu; Teoretické i praktické znalosti o struktu e majetku podniku; Teoretické i praktické znalosti o nákladech, výnosech a výsledku hospoda ení podniku; Znalosti pot ebné k sestavení ú etní záv rky podniku. as pot ebný k prostudování u iva p edm tu: ,5 hodin (teorie + e ení úloh)

6 4

7 1. Význam a funkce ú etnictví 5 1. V Ý Z N A M A F U N K C E Ú E T N I C T V Í V této kapitole se dozvíte: K emu slou í ú etnictví; Kdo jsou u ivatelé ú etních informací; Jaké funkce ú etnictví plní; Budete schopni: Ur it u ivatele ú etních informací; Definovat obsah a podstatu funkcí ú etnictví. Klí ová slova této kapitoly: Ú etnictví, ú etní informace, ú etní záv rka, funkce ú etnictví as pot ebný k prostudování u iva kapitoly: 0,5 hodiny Pr vodce studiem. Ur it si dovedete p edstavit situaci, e budete ídit nebo vlastnit n jaký podnik. Pro Va e rozhodování budete pot ebovat informace o tom, jak je tento podnik úsp ný. Práv k tomu nám poslou í ú etnictví. Základní funkcí ú etnictví je poskytovat svým u ivatel m spolehlivé informace o tom, jak je daný podnik ekonomicky úsp ný. Od ú etnictví se po aduje, aby poskytovalo informace p edev ím o: finan ní situaci podniku a jejích zm nách, o vý i a struktu e majetku podniku, o výsledku hospoda ení podniku za ur ité asové období. Tyto informace vyu ívají jak interní, tak i externí u ivatelé. Jde p edev ím o tyto skupiny u ivatel ú etních informací: fyzické a právnické osoby, které se p ímo podílejí na financování podniku vlastníci, v itelé (dodavatelé, banky poskytující úv ry, majitelé dluhopis apod.) subjekty, které se na financování podniku p ímo nepodílejí, ale na jeho finan ních výsledcích jsou ur itým zp sobem zainteresovány finan ní ú ady, burzovní komise pro kontrolu cenných papír, zam stnanci, poradenské firmy, statistické orgány, potenciální investo i apod. Uvedeme si p íklady informací, které budou jednotliví u ivatelé preferovat. 1. Vlastníci sledují sv j ekonomický prosp ch, tedy výnosnost vlo ených prost edk.

8 6 Ú etnictví 2. Dodavatelé cht jí v d t, zda je podnik schopen dostát svým obchodním závazk m ve stanoveném termínu. 3. Ostatní v itele bude také zajímat schopnost podniku hradit své dluhy. 4. Zam stnanci se zajímají o schopnost podniku dostát svým mzdovým závazk m a následn i o finan ní stabilitu podniku. 5. Potenciální investo i cht jí v d t míru výnosnosti a rizika spojená s investicí. 6. Vláda a její orgány pot ebují informace pro sestavení národohospodá ských ukazatel, pro plánování a ízení finan ní a zejména da ové politiky státu apod. 7. Odb ratelé se zajímají p edev ím o dlouhodobou stabilitu podniku. 8. Ve ejnost ádá informace o prosperit podniku, o vývojových trendech. Ú etní informace se t mto u ivatel m p edkládají ve form ú etní záv rky, tedy ve form ú etních výkaz. Je nutné zajistit, aby informace v nich obsa ené byly v rohodné, srovnatelní a srozumitelné. Ú etnictví plní následující funkce: Informa ní, tj. poskytuje pot ebné informace svým u ivatel m. Registra ní, která spo ívá ve vedení soustavných zápis o hospodá ských operacích podniku. D kazního prost edku p i vedení spor, zejména t ch, které vyplývají ze vztah mezi v itelem a dlu níkem. Da ová, tj. ú etnictví je základem pro vym ení da ových povinností. Mana erská, tzn. ú etnictví je prost edkem, kterým profesionální mana e i prezentují vlastník m podniku, jak jsou i nejsou úsp ní p i správ sv eného majetku a jak s ním podnikají. Rozhodovací, tj. ú etnictví poskytuje podklady pro podnikové a vnitropodnikové rozhodovací procesy. K tomu, aby ú etnictví mohlo plnit vý e uvedené funkce, musí být pr kazné, úplné, spolehlivé, objektivní a musí podávat v rný obraz skute nosti. Úkol k textu. Uve te p íklady interních a externích u ivatel ú etních informací. Úkol k zamy lení. Zamyslete se nad tím, jaké informace byste po adovali, kdybyste byli akcioná i podniku. ást pro zájemce. Najd te si na internetu ú etní záv rku n jakého velkého podniku a podívejte se, co obsahuje. Otázky: 1. Co je cílem ú etnictví?

9 1. Význam a funkce ú etnictví 7 2. Kdo jsou u ivatelé ú etních informací? 3. Jaké funkce ú etnictví plní? Shrnutí kapitoly. V první kapitole jsme si ujasnili, co je prvo adým cílem ú etnictví poskytovat informace u ivatel m, ale i dal í funkce, které ú etnictví plní a také jsme si ukázali, jaké skupiny u ivatel ú etních informací m eme vysledovat a o jaké informace se tyto jednotlivé skupiny budou p edev ím zajímat.

10 8 Ú etnictví 2. H A R M O N I Z A C E Ú E T N I C T V Í V E S V T V této kapitole se dozvíte: Jaká je základní klasifikace ú etních systém ve sv t ; Co to jsou v eobecn uznávané ú etní zásady; Jaké jsou d vody pro harmonizaci ú etnictví; Jaké jsou p ístupy k harmonizaci ú etnictví. Budete schopni: Charakterizovat základní klasifikaci ú etních systém ve sv t ; Vysv tlit obsah a podstatu základních ú etních zásad; Popsat vývoj harmonizace ú etnictví; Objasnit t i p ístupy k harmonizaci ú etnictví ve sv t GAAP, IAS/IFRS a direktivy EU. Klí ová slova této kapitoly: Harmonizace, v eobecn uznávané ú etní zásady, US GAAP, Mezinárodní ú etní standardy (IAS), Mezinárodní standardy pro finan ní vykazování (IFRS), direktivy EU. US as pot ebný k prostudování u iva kapitoly: 1 hodina Pr vodce studiem. Proto e stále více nar stá pot eba mezinárodní srovnatelnosti ú etních informací, je stále aktuáln j í po adavek na harmonizaci ú etnictví ve sv t. Tomuto trendu se musí p izp sobit i eské ú etnictví. Na sv t existuje mnoho systém ú etnictví. Mezi základní znaky, jimi se od sebe odli ují, pat í zejména: vymezení okruhu u ivatel ú etních výkaz, míra regulace ú etnictví, e ení vztahu mezi ú etnictvím a dan mi, vykazování dan ze zisku, stupe uplat ované opatrnosti p i vykazování hospodá ského výsledku b ného roku, volba oce ovacích veli in, zejména rozsah uplat ování historických cen, stupe zohledn ní inflace.

11 2. Harmonizace ú etnictví v R 9 Jednou z hlavních p í in odli ností systém ú etnictví je rozdílný p ístup k e ení vztahu mezi ú etnictvím a da ovým právem. V n kterých zemích jsou ú etní výkazy toto né s da ovými výkazy, v jiných zemích nikoliv. Nap. n mecké ú etní výkazy vyhovují pln po adavk m da ových zákon. Kdyby zde ú etní záznamy nerespektovaly striktn da ové právo, berní ú ady by je odmítly jako nehodnov rnou základnu pro výpo et dan ze zisku. Naproti tomu nap. v USA, ve Velké Británii a v eské republice a dal ích zemích se ú etní výkazy li í od da ových výkaz p edkládaných finan ním ú ad m. Znamená to, e v t chto p ípadech nejsou ú etní výnosy a náklady toto né s da ov uznávanými náklady a výnosy. Dal í záva ná odli nost vyplývá z rozdílné praxe ve vykazování dan ze zisku. Nap. Argentina vykazuje tuto da jako náklad pouze tehdy, byla-li uhrazena vlád. Naproti tomu v t ina zemí vykazuje da ze zisku jako náklad v roce, v n m byla p edepsána k úhrad. Jinou podstatnou odli ností mezi systémy ú etnictví je rozsah, v jakém ú etní výkazy dané zem zohled ují inflaci. V 80. letech, kdy v USA do lo k nár stu inflace, p i el americký FASB s po adavkem, aby se dopl kov zve ej ovaly údaje upravené o vliv inflace. Po n kolika málo letech v ak do li odborníci k záv ru, e náklady spojené s p epo ty a s vykazováním t chto údaj p evý ily u itek vyplývající z jejich zve ej ování, a proto od této praxe upustili. Naproti tomu n které zem, jejich ekonomika je v dlouhodobé hyperinflaci, jako nap. Brazílie, Argentina, Peru a dal í vy adují plné nebo alespo áste né zohledn ní inflace ve zve ej ovaných výkazech ur ených ve ejnosti i da ovým institucím. Ú etní systémy pou ívané ve sv t lze klasifikovat z r zných hledisek. Jako základní klasifikace p ístup k vedení ú etnictví a sestavování ú etních záv rek se v t inou uvádí rozd lení zemí do t í skupin: 1) Anglosaský (angloamerický) p ístup. Vychází ze zvyklostí severoamerického, britského a holandského ú etnictví, kde je právní systém zalo en na zásad co není zakázané, je dovolené. Z toho vyplývá, e organizace i zp soby ú tování a vykazování jsou usm r ovány profesními organizacemi ú etních a auditor a legislativn se upravují jenom p ípad konflikt. Preferovanou právní formou podniku jsou akciové spole nosti. Pen ní prost edky se získávají p edev ím na finan ním trhu, financování z bankovních úv r má druho adý význam. Ú etnictví se zam uje hlavn na poskytování informací pro externí u ivatele, p edev ím pro akcioná e, dodavatele, potenciální investory, banky apod., a to formou zve ej ování ú etních záv rek. Pot eby mana er v procesu ízení jsou zabezpe eny p edev ím informacemi poskytovanými nákladovým a mana erským ú etnictvím. Do této skupiny zemí se adí p edev ím Velká Británie, USA, Kanada, Mexiko, zem bývalého Britského spole enství národ a Nizozemí. 2) Kontinentální p ístup. Je charakteristický pro zbytek evropských zemí a Japonsko. Organizace a metodika ú etnictví jsou usm r ovány zákony a p edpisy, jejich význam je mo no zjednodu en vyjád it tak, e co není dovoleno, je zakázáno. Krom specifických zákon týkajících se ú etnictví existují i da ové zákony, které ovliv ují jejich formu, obsah a rozsah. Proto e podnikání je charakteristické koncentrací financování a vlastnictví prost ednictvím malého po tu velkých pen ních ústav, je mo no pot ebné

12 10 Ú etnictví informace zabezpe ovat p ímým kontaktem v itele s úv rovaným podnikem. To se odrá í i v koncepci ú etnictví, které je p ednostn zam eno na ochranu v itele a na zji t ní da ových závazk v i státu. Dominantním principem v oblasti oce ování je princip opatrnosti, který slou í ke zmírn ní rizik spojených nepodnikáními a je asto spojen s tvorbou tichých rezerv v kombinaci s d sledným po íváním historických cen p i oce ování majetku. 3) Jihoamerický (infla ní) p ístup. Aplikuje se ve v t in zemí Ji ní Ameriky v souvislosti s jejich postavením ve funkci surovinových p ív sk vysp lých západních zemí. Nesoulad mezi nízkou cenou vyvá ených produkt a relativn vysokou cenou dová ených výrobk vede ke vzniku inflace nebo hyperinflace, která soustavn znehodnocuje pou ívané historické oce ovací veli iny ve finan ním výkaznictví. D sledkem toho je opu t ní zásady historických cen v praxi a pou ívání reproduk ních po izovacích cen nebo historických cen p epo ítaných koeficientem inflace, a to jak v b ném finan ním ú etnictví, tak i v ú etních záv rkách. Nejen v anglosaském, ale i v kontinentálním p ístupu k vedení ú etnictví a sestavování ú etních záv rek se uplat ují ú etní zásady. Nemají obvykle stejnou míru záva nosti, n které se pova ují za klí ové, jiné mají men í d le itost, p i em v hodnocení jejich významu není shoda. V t inou se uvád jí t i úrovn d le itosti: 1. Vyhlá ené ú etní zásady jsou obecn závazné. Vydávají je nevládní zájmové instituce, pop. i vládní orgány. 2. Nevyhlá ené zásady, které nemají v eobecnou závaznost a publikují se jako r zné sm rnice, stanoviska, dobrozdání apod. 3. Základní zásady, které p edstavují teoretický základ ú etnictví a tím i koncep ní rámec v ech úprav. Vycházejí ze zvykového práva a jednotný p ehled t chto zásad ani vymezení jejich nad azenosti a pod azenosti neexistuje, proto e nejsou vyhlá eny právním aktem. Obvykle se uvád jí jako v eobecn uznávané ú etní zásady v následujícím vý tu: Zásada ú etní jednotky: v ú etnictví se ekonomické jevy vyjad ují v dy za ur itý ekonomický celek ú etní jednotku. P edpoklad trvání podniku: p i procesu m ení a hodnocení ekonomických jev je t eba vycházet z ur itého p edpokladu o dob, po kterou podnik bude v provozu. Na této dob závisí ocen ní majetku v rozvaze, a to zejména t ch polo ek, které mají del í dobu ivotnosti. Zásada periodicity zji podniku. ování výsledku hospoda ení a finan ní situace Zásada objektivity ú etních informací: zm ny v aktivech a pasivech se nemají zaú tovat d íve, ne byly objektivn zji t ny. Za objektivní se p itom pova uje skute nost ov itelná nezávislým znalcem. Zásada historického ú etnictví: up ednost uje se oce ování majetku v po izovacích cenách.

13 2. Harmonizace ú etnictví v R 11 Zásada vymezení okam iku realizace: vychází z toho, e výnos vzniká okam ikem odeslání výrobk, nikoliv p ijetím pen z, jen ve výjime ných p ípadech se u ijí jiné momenty realizace. Zásada konzistence (zásada v cné a metodické stálosti): metody ú tování hospodá ských operací, metody oce ování, nápl p íslu ných polo ek ve výkazech apod. mají z stávat stejné nejen v rámci jednoho ú etního období, ale i mezi nimi, tj. musí zaji ovat srovnatelnost, kontinuitu. V p ípad nutných zm n musí podnik uvést takovou skute nost v p íloze a vy íslit vliv zm ny na výsledek hospoda ení. Zásada opatrnosti: p i oce ování majetku a závazk se má brát ohled na p ípadná rizika a nejistoty. Zásada materiálnosti ú etnictví: ú etní výkazy mají obsahovat informace významné pro rozhodování u ivatele. P ednost obsahu p ed formou: pro zachycení hospodá ských operací je rozhodující ekonomická podstata transakce p ed její právní formou. Akruální princip: vy aduje vykazování ekonomických jev v období, jeho se v cn týkají a nikoliv v období, kdy byly vydány nebo p ijaty pen ní prost edky. Dodr ování t chto zásad vyplývá z nejvy í, v em nad azené zásady zásady v rného zobrazení skute nosti, tj. zobrazení reálné majetkové, finan ní a d chodovou situaci podniku. Rozdíly v systémech ú etnictví a stále sílící globalizace trh, zejména finan ních, vede ke standardizaci ekonomických a finan ních mechanism ve firmách s r znou právní strukturou. To je dáno tím, e mezinárodní investo i musí pochopit a mít mo nost srovnávat údaje, které poskytuje ú etnictví firem v r zných zemích. Proto mluvíme o harmonizaci nebo také standardizaci ú etnictví ve sv t. Ve v t in zemí v ak existují p eká ky pro standardizaci. Jsou dvojího druhu: 1. Da ové p edpisy. Jsou zalo eny na ist národních principech a mají vliv na ú etnictví, nap. v oblasti metody odepisování nebo zhodnocení zásob a pen ních aktiv. 2. Právní funkce finan ních výkaz. Zisk uvád ný v samostatných výkazech ur uje právo akcioná na dividendy a rozhoduje o postavení ostatních skupin se stejnými zájmy. Z toho plyne konzervativní p ístup ke konsolidovaným záv rkám, které neur ují stejné právo na dividendy v t chto zemích. Ve sv t existují t i p ístupy ke standardizaci: US GAAP Mezinárodní ú etní standardy (IAS) direktivy Evropské unie US GAAP Vznik US GAAP (Generaly Accepted Accounting Principles) = V eobecn uznávaných ú etních princip je datován do t icátých let na eho

14 12 Ú etnictví století. Vznikly jako p ímý d sledek krachu na newyorské burze v roce 1928 jako národní regulace ú etnictví v USA, po 2. sv tové válce se postupn za aly roz i ovat i za hranice USA, a to díky povinnosti, vztahující se na akciové spole nosti, p edlo it záv rku v souladu s US GAAP, pokud se cht jí kótovat na americké burze. Na základ této skute nosti vznikl v USA Výbor pro ú etní postupy (Committee on Accounting Procedure - CAP) a bylo zpracováno 51 výzkumných zpráv, publikovaných v Accounting Research Bulletin - ARB. Dále vláda vytvo ila Komisi pro dozor nad cennými papíry a finan ními trhy (Securities and Exchange Commission - SEC). Tyto komise delegovala pravomoc na Výbor pro ú etní principy (Accounting Principles Board - APB) a pozd ji, v roce 1972 byl vytvo en Výbor pro ú etní standardy (Financial Accounting Standards Board - FASB). FASB je nevládní soukromou organizací, která je slo ena ze sedmi len : t i z ú etní profese, dva z oblasti pr myslu a po jednom ze kolství a vlády. V sou asné dob jsou záv rky sestavené podle US GAAP uznávány na v ech sv tových burzách. US GAAP sestávají ze t ech hierarchických úrovní: 1. fundamentální postuláty, 2. ucelený teoretický základ, 3. ú etní standardy. Pro fundamentální postuláty, na nich spo ívá výstavba ú etního systému USA, platí, e neexistuje jednotný p ehled t chto postulát, proto e nejsou vyhlá eny právním aktem. asto se uvád jí jako základní p edpoklady, nap. akruální koncept, koncept ú etní jednotky, p edpoklad trvání podniku, p edpoklad stabilního dolaru apod. a jako základní zásady, nap. realiza ní princip, zásada opatrnosti, zásada historického ú etnictví atd. Ucelený teoretický základ je obsa en v ad obecných koncept vydaných v letech Tyto koncepty ur ují cíle finan ního výkaznictví, po adované kvalitativní charakteristiky výkaz apod. Jsou uznávaným východiskem p i zpracování konkrétních ú etních standard. Ú etní standardy p edstavují nejpodrobn j í úrove regulace ú etnictví. V pr b hu své existence FASB publikoval více ne 150 standard a doporu ení. V dal ím textu se zam íme na vybrané problémové oblasti. IAS/IFRS V roce 1973 byl soukromou aktivitou ú etních profesionál zalo en Výbor pro mezinárodní ú etní standardy ( International Accounting Standards Committee - IASC) s cílem vypracovat úplný soubor mezinárodních ú etních standard (IAS). leny IASC, který má sídlo v Londýn, jsou profesionální ú etní organizace, které jsou leny Mezinárodní federace ú etních (International Federation of Accountants - IFAC). V roce 2002 do lo ke zm n názvu na Radu pro mezinárodní ú etní standardy (International Accounting Standards Board IASB) a standardy nov vydávané se ozna ují jako mezinárodní standardy pro finan ní vykazování (IFRS). innost IASC, resp. IASB ídí Správní rada, jejími leny jsou p edstavitelé profesních sdru ení ú etních organizací z ady zemí sv ta a dále p edstavitelé Mezinárodního koordina ního výboru asociace finan ních analytik

15 2. Harmonizace ú etnictví v R 13 (ICCFAA). Rada se pravideln schází s mezinárodní poradní skupinou, v ní pracují zástupci institucí jako jsou Mezinárodní federace finan ních burz, Mezinárodní obchodní komora, Mezinárodní bankovní asociace, Sv tová banka, Evropská komise apod. Mezinárodní ú etní standardy obsahují: úvod, p edmluvu a koncep ní rámec, ú etní standardy (IAS/IFRS) aplika ní vyhlá ky = interpretace (SIC/IFRIC) V sou asné dob jsou ú etní záv rky sestavené podle IAS/IFRS uznávány na v ech sv tových burzách v etn amerických, kde jsou v ak po adována ur itá dopln ní v oblastech, ve kterých se IAS/IFRS li í od US GAAP. IAS/IFRS jsou zalo eny na anglosaské koncepci ú etnictví, kde je v echno op eno o zásady a principy vedení ú etnictví. V pr b hu prosince 2003 a b ezna 2004 do lo k jedné z nejvýznamn j ích novelizaci v oblasti IAS/IFRS, kdy byly 3 standardy zru eny a 2 z nich nahrazeny novými, 15 standard novelizováno z d vodu sní ení po tu alternativních e ení a rozpor mezi n kterými standardy. Proto e zárove ji n kolik posledních let probíhá proces konvergence mezi IAS/IFRS a US GAAP, jsou úpravy odrazem také tohoto procesu. Zárove do lo i k redukci po tu aplika ních vyhlá ek SIC. Tento proces pokra oval i v letech 2005 a V sou asné dob je v platnosti 38 standard a 17 interpretací. Direktivy Evropské unie Smlouva o zalo ení Evropského hospodá ského spole enství z r si kladla za cíl vytvo it základy, na nich by bylo mo no uskute nit spojení evropských zemí s cílem zabezpe it spole nou inností jejich hospodá ský rozvoj. Na základ této smlouvy, je p edstavuje právní základ harmonizace, se uskute uje p izp sobování legislativy lenských stát prost ednictvím vydávaných norem - direktiv. Ty zabudovává ka dá zem Evropské unie do své národní úpravy. Av ak i poté, co jednotlivé zem EU zabudovaly do svého ú etnictví direktivy EU, z stávají jejich ú etní systémy zna n odli né. Direktivy toti umo ují v mnoha p ípadech právo volby a ve svém d sledku ádnou mezinárodní srovnatelnost nezaji ují. Rada Evropské unie p ijala postupn t i direktivy týkající se oblasti ú etnictví, které tvo í kodex ú etní legislativy EU. Jde o tyto direktivy: tvrtá direktiva, p ijatá , která upravuje problematiku ú etní záv rky spole ností vymezených právních forem, sedmá direktiva, p ijatá , upravující po adavky na konsolidovanou ú etní záv rku, osmá direktiva, z , je se zabývá vymezením po adavk na osoby, které mohou vykonávat audit ú etní dokumentace. V 90. letech byly direktivy drobn novelizovány a dopln ny o dal í p edpisy týkající se ú etní záv rek bank a poji oven, drobného podnikání apod.

16 14 Ú etnictví Nicmén v sou asné dob jsou ji zastaralé, a proto Evropská komise p ijala v roce 2002 rozhodnutí, e se ji nebudou novelizovat ani vydávat dal í a po ínaje musí v echny obchodní spole nosti kótované na burze v n kterém z lenských stát p edkládat ú etní záv rky sestavené podle IAS/IFRS. Podniky, které dosud p edkládaly záv rky sestavené podle US GAAP, mají tuto povinnost od Úkol k textu. Pro byly direktivy EU prakticky nahrazeny v Evropské unii pou itím IAS/IFRS, p esto e direktivy jsou formáln v platnosti stále? Úkol k zamy lení. Zamyslete se nad tím, zda mezi US GAAP a IAS/IFRS existuje ur itý konkuren ní boj? ást pro zájemce. Pokud Vám ned lá problémy angli tina, najd te si na internetu ú etní záv rku n jaké velké americké spole nosti sestavené podle US GAAP a záv rku evropské spole nosti sestavené podle IAS/IFRS a porovnejte je. Ur it ji na první pohled najdete rozdíly. Otázky: 1. Pro jsou ú etní systémy v jednotlivých zemích sv ta odli né? 2. Charakterizujte podstatu anglosaského, kontinentálního a jihoamerického p ístupu k ú etnictví a ú etním záv rkám. 3. Co je d vodem k harmonizaci ú etnictví? 4. Charakterizujte US GAAP. 5. Charakterizujte IAS/IFRS. 6. Charakterizujte direktivy EU. Shrnutí kapitoly. V této kapitole jsme se seznámili se základní klasifikací ú etních systém ve sv t a s d vody, které vedly k pot eb harmonizace ú etnictví. Vysv tlili jsme si vznik a vývoj 3 harmoniza ních p ístup US GAAP. IAS/IFRS a direktiv EU.

17 3. Legislativní úprava ú etnictví v R L E G I S L A T I V N Í Ú P R A V A Ú E T N I C T V Í V R V této kapitole se dozvíte: Jakými p edpisy je regulováno ú etnictví v R; Základní ú etní pojmy; Základní ú etní pravidla vyplývající ze zákona o ú etnictví; Budete schopni: Pracovat se základními ú etními pojmy; Definovat základní ú etní pravidla a dále je pou ívat. Klí ová slova této kapitoly: Ú etnictví, zákon o ú etnictví, eské ú etní standardy, ú etní jednotka, ú etní období, ú etní knihy, ú etní doklady, ú etní záv rka. as pot ebný k prostudování u iva kapitoly: 1,5 hodiny Pr vodce studiem. K tomu, abychom mohli ú tovat o hospodá ských operacích podniku, pot ebujeme znát základní pojmy a zásady i platnou ú etní legislativu. Ú etnictví podnikatel je v eské republice upraveno následujícími p edpisy: 1. Zákon. 563/1991 Sb. o ú etnictví ve zn ní pozd j ích p edpis. 2. Vyhlá ka. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o ú etnictví, pro ú etní jednotky, které jsou podnikateli ú tujícími v soustav podvojného ú etnictví. 3. eské ú etní standardy. Na ú etnictví mají silný vliv také da ové zákony, zejména zákon o daních z p íjm a zákon o DPH, ale i dal í. V neposlední ad musí ú etnictví respektovat také obchodní zákoník, ob anský zákoník, zákon o cenných papírech, zákon o dluhopisech, zákon sm ne ný a ekový, zákon o konkurzu a vyrovnání, právní p edpisy týkající se pracovního práva a dal í. Zákon o ú etnictví Je nejvy í právní normou, která reguluje ú etnictví a upravuje základní ú etní pojmy a zásady, z nich n které si v následujícím textu objasníme.

18 16 Ú etnictví P edm tem ú etnictví je podle tohoto zákony sledovat stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazk a jiných pasiv, náklad, výnos a výsledku hospoda ení. Zákon o ú etnictví se vztahuje na: a) Právnické osoby se sídlem na území R. b) Zahrani ní osoby podnikající na území R. c) Organiza ní slo ky státu. d) Fyzické osoby zapsané v obchodním rejst íku nebo fyzické osoby podnikatelé pokud jejich obrat dle zákona o DPH p esáhl za bezprost edn p edcházející kalendá ní rok 15 mil. K e) Ostatní fyzické osoby, které vedou ú etnictví dle vlastního rozhodnutí nebo jsou podnikateli a zárove jsou ú astníky sdru ení bez právní subjektivity, u kterého alespo jeden z ú astník vede ú etnictví, pop. jim tuto povinnost ukládá zvlá tní právní p edpis. Tyto osoby podléhající zákonu o ú etnictví jsou chápány jako ú etní jednotky. Ú etní jednotky ú tují podvojnými zápisy o skute nostech, které jsou p edm tem ú etnictví, do období, se kterým v cn a asov souvisejí. Ú etní období je nep etr it po sob jdoucích 12 m síc. Bu se shoduje s kalendá ním nebo hospodá ským rokem. Ú etní jednotky jsou povinny vést ú etnictví ode dne svého vzniku a do dne svého zániku a p itom dodr ovat sm rnou ú tovou osnovu, uspo ádání a ozna ování polo ek ú etní záv rky a konsolidované záv rky, obsahové vymezení t chto záv rek a ú etní metody. Ú etnictví musí být vedeno jako soustava ú etních záznam, a to v eském jazyce a v eské m n. Za informa ní systém m e být ú etnictví pova ováno pouze jako celek. Ú etní jednotky mohou pov it vedením svého ú etnictví jinou fyzickou nebo právnickou osobu, nezbavují se tím v ak odpov dnosti za správnost ú etnictví. Ú etnictví musí být vedeno tak, aby ú etní záv rka sestavená na jeho základ podávala v rný a poctivý obraz p edm tu ú etnictví a finan ní situace ú etní jednotky. Ú etnictví musí být správné (neodporuje zákon m), úplné (jsou zaú továny v echny ú etní p ípady), pr kazné (ú etní záznamy jsou pr kazné a byla provedena inventarizace), srozumitelné, p ehledné a vedené zp sobem zaru ujícím trvalost ú etních záznam (po dobu p edepsanou pro úschovu ú etních záznam ). Ú etnictví je mo no vést v plném nebo ve zjednodu eném rozsahu. Ve zjednodu eném rozsahu vedou ú etnictví nap. ob anská sdru ení, obecn prosp né spole nosti, nada ní fondy, spole enství vlastník jednotek, bytová dru stva (pokud nemají povinnost auditu), p ísp vkové organizace, územní samosprávní celky. Zjednodu ený rozsah ú etnictví znamená, e podniky mohou spojit ú tování v deníku a hlavní knize, nep ece ují majetek na reálnou hodnotu, nemusí

19 3. Legislativní úprava ú etnictví v R 17 tvo it rezervy a opravné polo ky, v ú tovém rozvrhu mohou uvést pouze ú tové skupiny, ú etní záv rku sestavují v mén podrobném len ní. Ú etní p ípad je skute nost, která je p edm tem ú etnictví. Ú etní zápis je zaznamenání ú etního p ípadu do ú etní knihy na základ ú etního dokladu. Ú etní doklad je pr kazný ú etní záznam, který má p edepsané nále itosti: 1. ozna ení ú etního dokladu, 2. obsah ú etního p ípadu a jeho ú astníci, 3. okam ik vyhotovení ú etního dokladu, 4. okam ik uskute n ní ú etního p ípadu, 5. podpisový záznam osob odpov dných za ú etní p ípad a jeho zaú tování. Ú etní knihy, které musí ú etní jednotka vést, jsou: a) deník, kde jsou ú etní záznamy uspo ádány chronologicky, b) hlavní kniha, v ní jsou ú etní záznamy uspo ádány systematicky, c) knihy analytických ú t, které podrobn ji rozvád jí ú etní zápisy hlavní knihy, d) knihy podrozvahových ú t, ve kterých se provád jí ú etní zápisy, které nejsou uvedeny v deníku a hlavní knize. Ú etní knihy se otevírají p edev ím ke dni vzniku povinnosti vést ú etnictví a k prvnímu dni ú etního období. Uzavírají se zejména ke dni zániku povinnosti vést ú etnictví a k poslednímu dni ú etního období. Sm rná ú tová osnova povinn stanovuje uspo ádání a ozna ení ú tových t íd, pop. ú tových skupin, které musí zajistit sestavení ú etní záv rky. Podniky jsou pak povinny sestavit ú tový rozvrh, v n m uvedou ú ty pot ebné k zaú tování v ech ú etních p ípad a k sestavení ú etní záv rky. Obsah ú tového rozvrhu je mo no dopl ovat i v pr b hu ú etního období. Ú etní jednotky mají povinnost sestavovat ú etní záv rku. Ú etní záv rka podniku je nedílný celek a tvo í ji: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, p íloha, pop. i p ehled o pen kapitálu. ních tocích a p ehled o zm nách vlastního Ú etní záv rka se sestavuje ke dni uzavírání ú etních knih jako ádná (k poslednímu dni ú etního období) nebo mimo ádná (v pr b hu ú etního období). Ú etní záv rka musí být ov ena auditorem, pokud ú etní jednotka za období, za které se sestavuje záv rka, a období bezprost edn p edcházející dosáhne nebo p ekro í: jedno ze t í dále uvedených kritérií v p ípad akciové spole nosti,

20 18 Ú etnictví Kritéria jsou: dv ze t í dále uvedených kritérií v p ípad ostatních obchodních spole ností a dru stev, resp. dal ích ú etních jednotek. aktiva celkem více ne 40 mil. K, ro ní úhrn istého obratu více ne 80 mil. K, pr m rný ro ní p epo tený stav zam stnanc v t í ne 50. Pokud má ú etní jednotka povinnost auditu, musí vyhotovit výro ní zprávu. Ú etní záv rka se zve ej uje ulo ením do sbírky listin obchodního rejst íku, pop. prost ednictvím Komise pro cenné papíry. Pokud je ú etní jednotka obchodní spole ností a vykonává v jiné ú etní jednotce rozhodující nebo podstatný vliv, má povinnost sestavit konsolidovanou ú etní záv rku za konsolida ní celek, pokud zárove ú etní jednotky na základ svých ádných záv rek dosáhly nebo p ekro ily alespo dv ze t í kritérií: aktiva celkem více ne 350 mil. K, ro ní úhrn istého obratu více ne 700 mil. K, pr m rný ro ní p epo tený stav zam stnanc v t í ne 250. Vyhlá ka. 500/2002 Sb. Vyhlá ka platí pouze v t ch ustanoveních, která nejsou o et ena ú etními standardy a stanoví p edev ím: rozsah a zp sob sestavování ú etní záv rky, eskými uspo ádání, ozna ování a obsahové vymezení polo ek aktiv a pasiv v ú etní záv rce, uspo ádání, ozna ování a obsahové vymezení polo ek náklad, výnos a výsledku hospoda ení v ú etní záv rce, uspo ádání a obsahové vymezení p ílohy, p ehledu o pen ních tocích a p ehledu o zm nách vlastního kapitálu, sm rnou ú tovou osnovu, ú etní metody, metody p echodu z jednoduchého ú etnictví nebo da ové evidence na ú etnictví, uspo ádání, ozna ování a obsahové vymezení polo ek konsolidované ú etní záv rky, metody konsolidace ú etní záv rky, postup zahrnování ú etních jednotek do konsolida ního celku. eské ú etní standardy Pro podnikatele je v sou asné dob v platnosti 23 standard : Ú ty a zásady ú tování na ú tech Otevírání a uzavírání ú etních knih Odlo ená da

21 3. Legislativní úprava ú etnictví v R Rezervy 005 Opravné polo ky Kurzové rozdíly 007 Inventariza ní rozdíly a ztráty v rámci norem p irozených úbytk zásob 008 Operace s cennými papíry a podíly 009 Deriváty 010 Zvlá tní operace s pohledávkami 011 Operace s podnikem 012 Zm ny vlastního kapitálu 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 014 Dlouhodobý finan ní majetek 015 Zásoby 016 Krátkodobý finan ní majetek a krátkodobé bankovní úv ry 017 Zú tovací vztahy 018 Kapitálové ú ty a dlouhodobé závazky 019 Náklady a výnosy 020 Konsolidace 021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 022 Inventarizace majetku a závazk p i p evodech majetku státu na jiné osoby 023 P ehled o pen ních tocích Úkol k textu. Pokuste se vysv tlit, zda v bec, pop. kdy m del í ne 12 po sob jdoucích m síc. e být ú etní období krat í, resp. Úkoly k zamy lení. Zamyslete se nad tím, v jakých dal ích situacích (krom t ch, které jsou uvedeny v textu) ú etní jednotky uzavírají nebo otevírají ú etní knihy. Dále se zamyslete nad tím, kdo zaplatí pokutu vym enou podniku finan ním ú adem za chybné vedení ú etnictví, kdy podnik si najal na vedení svého ú etnictví ú etní firmu. ást pro zájemce. Se e te si zve ejn nou ú etní záv rku podniku, nap. z obchodního rejst íku, na internetu, od známých apod. a podívejte se, co obsahuje. Otázky. 1. Jaké p edpisy regulují ú etnictví v R? 2. Co jsou ú etní jednotky? 3. Jaké ú etní knihy ú etní jednotky vedou? 4. Vyjmenujte nále itosti ú etních doklad. 5. Co je ú etní p ípad a ú etní zápis?

22 20 Ú etnictví 6. Co tvo í ú etní záv rku a jak ji podnik zve ejní? 7. Kdy musí být ú etní záv rka ov ena auditorem? 8. Kdy se sestavuje konsolidovaná ú etní záv rka? 9. Kdo vede ú etnictví ve zjednodu eném rozsahu? 10. Co upravuje sm rná ú tová osnova a co ú tový rozvrh? Shrnutí kapitoly. V této kapitole jsme si rozebrali právní p edpisy, které regulují ú etnictví v R. Definovali jsme si základní pojmy upravené zákonem o ú etnictví, jako nap. ú etní jednotka, ú etní období, ú etní p ípad, ú etní zápis, ú etní knihy, ú etní záv rka apod. a základní pravidla pro vedení ú etnictví.

23 4. Majetek podniku M A J E T E K P O D N I K U V této kapitole se dozvíte: Jak je chápán dvojí pohled na majetek podniku; Strukturu majetku podniku; Obsahovou nápl rozvahy podniku. Budete schopni: Definovat aktiva a pasiva podniku a jejich strukturu; Sestavit rozvahu podniku. Klí ová slova této kapitoly: Majetek, rozvaha, aktiva, pasiva, stálá aktiva, ob zdroje, cizí zdroje. ná aktiva, vlastní as pot ebný k prostudování u iva kapitoly: 1,5 h teorie + 0,5 h p íklady Pr vodce studiem. Prost edky, které podnik p i své hospodá ské innosti pou ívá, ozna ujeme jako majetek. Pochopit dvojí pohled na tento majetek nám pom e tato kapitola. Majetek podniku jsou v echny hospodá ské prost edky, které podnik p i své podnikatelské innosti pou ívá. Pro ú etnictví je charakteristické, e se na majetek podniku dívá ze dvou hledisek: Z hlediska konkrétní formy, v ní jsou hospodá ské prost edky vázány = AKTIVA Z hlediska zdroj, jimi jsou hospodá ské prost edky financovány = PASIVA Jde tedy o dva úhly pohledu na jedinou podstatu majetek. Toto dvojjediné chápání majetku je vyjád ením skute nosti, e ka dý druh majetku, s ním podnik hospoda í, musel být financován z ur itého finan ního zdroje. Soub ná dvojí klasifikace majetku p edstavuje základ, na n m je zalo eno ú etnictví jako systém, je jeho úst ední charakteristikou, výchozím metodickým prvkem, nazývaným bilan ní princip. Majetek podniku je zobrazen v rozvaze. Jde o statický výkaz, to znamená, e zobrazuje majetek podniku k ur itému datu, tzv. rozvahovému dni. Obsahem a základní funkcí rozvahy je p ehledn uspo ádat majetek podniku v pen ním vyjád ení a poskytnout základ pro zhodnocení finan ní situace podniku. Podle asového okam iku, k n mu se rozvaha sestavuje, rozli ujeme: 1. zahajovací rozvahu, která se sestavuje p i zalo ení podniku,

24 22 Ú etnictví 2. po áte ní rozvahu, která se sestavuje v dy k prvnímu dni ú etního období, 3. kone nou rozvahu, která se sestavuje v dy k poslednímu dní ú etního období a také p i ukon ení innosti podniku. Rozvaha se skládá z jednotlivých rozvahových polo ek, které jsou vyjád eny i íseln, v tomto p ípad mluvíme o rozvahovém stavu. Ve zjednodu ené podob má rozvaha následující strukturu: Rozvaha Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál - dlouhodobý nehmotný majetek - základní kapitál - dlouhodobý hmotný majetek - kapitálové fondy - dlouhodobý finan ní majetek emisní á io ostatní kapitálové fondy Ob ná aktiva - fondy ze zisku - zásoby zákonný rezervní fond materiál statutární a ostatní fondy nedokon ená výroba a polotovary - výsledek hospoda ení výrobky minulých let zbo í b ného období zví ata - pohledávky Cizí zdroje dlouhodobé - rezervy krátkodobé - dlouhodobé závazky - krátkodobý finan ní majetek - krátkodobé závazky peníze v hotovosti bankovní ú ty krátkodobé cenné papíry Ostatní aktiva Ostatní pasiva - p echodná aktiva - p echodná pasiva - dohadné polo ky aktivní - dohadné polo ky pasivní Aktiva celkem Pasiva celkem V dy musí platit tzv. zásada rovnováhy rozvahy, nebo-li bilan ní princip: Klasifikace aktiv A = P Aktiva se z hlediska funkce v hospodá ské innosti podniku lení na: 1. Stálá (fixní) aktiva, která v podniku slou í dlouhodob, tj. déle ne 1 rok, a spot ebovávají se postupn. Zahrnují dlouhodobý nehmotný, hmotný a finan ní majetek. 2. Ob ná aktiva, která se v t inou v podniku spot ebovávají najednou, pop. u nich proces p em ny v peníze nep esahuje jeden rok. Zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finan ní majetek.

25 4. Majetek podniku 23 Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, který nemá hmotnou podstatu, ale má dlouhodobý charakter. Pat í sem p edev ím r zné licence, patenty, autorská práva, software, výdaje spojené se zalo ením podniku apod. Dlouhodobý hmotný majetek má hmotnou podstatu a dlouhodobé u ití. Svoji hodnotu p edává postupn prost ednictvím odpisu, i kdy n které jeho slo ky se neodepisují (pozemky). Pat í zde zejména budovy a stavby, samostatné movité v ci a soubory movitých v cí, pozemky, zví ata základního stáda a ta ná zví ata, p stitelské celky, um lecká díla a dal í. Dlouhodobý finan ní majetek p edstavuje p edev ím majetkové, ale i úv rové cenné papíry s p edpokládanou dobou dr by nebo splatnosti del í ne 1 rok a poskytnuté dlouhodobé p j ky a úv ry. Zásoby p edstavují v t inou vstupy do výrobní innosti podniku a z ásti nebo úpln se v ní spot ebují. Zahrnují p edev ím materiál, jeho sou ástí jsou v t inou i náhradní díly a obaly. Dále zásoby vlastní výroby, jejich sou ástí jsou rozpracované výkony - nedokon ené výrobky a polotovary i dokon ené, ale dosud neprodané výkony hotové výrobky. Zbo í jako dal í slo ka zásob p edstavuje výrobky jiných podnik, které podniku nakupuje a v nezm n ném stavu dále prodává. Zví ata zahrnují p edev ím drobná ko e inová zví ata, ryby, v elstva, hejna dr be e, psy apod. Pohledávky m eme chápat jako dluhy jiných subjekt v i podniku, a to nap. za odebrané a dosud nezaplacené zbo í, výrobky a slu by. Jde vlastn o neuhrazené nároky podniku v i jiným subjekt m a lení se jednak podle asu, jednak podle povahy: krátkodobé, s dobou splatnosti do 1 roku, dlouhodobé, s dobou splatnosti nad 1 rok, z obchodního styku zejména pohledávky za odb rateli, ostatní pohledávky v i zam stnanc m a jiným fyzickým i právnickým osobám. Krátkodobý finan ní majetek je charakterizován vysokou likvidností, asto bezprost ední obchodovatelností a krátkodobostí. Zahrnuje p edev ím hotovostní peníze v etn jejich ekvivalent jako jsou ceniny, poukázky a eky, peníze na bankovních ú tech a cenné papíry slou ící ke krátkodobému ulo ení do asn volných pen ních prost edk, které podnik v p ípad pot eby rychle p em ní na hotové peníze. Ostatní aktiva a pasiva pak p edstavují p edev ím operace související s ú továním náklad a výnos do období, se kterým v cn a asov souvisejí, tj. p edev ím asové rozli ení a p echodné ú ty. Klasifikace pasiv Základním kritériem pro len ní zdroj podniku je hledisko vlastnictví, podle n ho se ve keré zdroje financování podnikových aktiv lení na 2 základní skupiny: 1. Vlastní zdroje, n kdy ozna ované jako vlastní kapitál, který p edstavuje ur itý finan ní základ podnikatelské innosti, jen se v pr b hu podnikatelské innosti m e m nit, a to zejména v závislosti na

26 24 Ú etnictví dosa eném výsledku hospoda ení. Zahrnují základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvo ené ze zisku, výsledek hospoda ení. 2. Cizí zdroje, nazývané také cizí kapitál, pasiva v u ím pojetí. Jejich sou ástí jsou p edev ím závazky a rezervy. Základní kapitál, je tvo en z vklad akcioná nebo spole ník, pop. len dru stva v závislosti na právní form podniku. Vklady p itom mohou být pen ité i nepen ité. Obchodní zákoník p edepisuje minimální vý i základního kapitálu pro jednotlivé právní formy podniku. Pod tuto minimální vý i nesmí základní kapitál klesnout, jinak podnik zaniká. U akciové spole nosti asto hovo íme o upsaném základním kapitálu, tj. kapitálu, který se zájemci o akcie zavá í zápisem do upisovací listiny splatit v p edepsané lh t. Vý e základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejst íku. V pr b hu podnikatelské innosti m e dojít ( i kdy ne p íli asto) ke zm n vý e základního kapitálu a to sm rem nahoru (upsáním nových vklad i emisí nových akcií) i sm rem dol (vyplacením vklad nebo sta ením akcií z ob hu). Sní ení základního kapitálu je v dy negativním signálem. Kapitálové fondy p edstavují p edev ím emisní á io (rozdíl mezi nominální hodnotou a emisním kurzem akcie p i zvy ování základního kapitálu akciové spole nosti) a ostatní kapitálové fondy, tj. prost edky získané p edev ím z dar. Fondy tvo ené ze zisku leníme na: Povinné, zákonné, tj. fondy, jejich p edpis. Dobrovolné, tj. tvo ené z rozhodnutí podniku tvorbu, pop. vý i ukládá zákonný Rezervní, resp. ned litelný fond pat í mezi fondy povinné pro kapitálové obchodní spole nosti a dru stva. Obchodní zákoník ur uje jednotlivým právním formám podniku jeho minimální vý i a minimální ro ní p íd l ze zisku. Tento fond slou í p edev ím ke krytí ztrát z podnikání a ke krytí neo ekávaných výkyv v hospoda ení podniku. Statutární fondy jsou tvo eny rovn p íd lem ze zisku a pat í mezi dobrovolné fondy. Ú el pou ití i zp sob tvorby a erpání je uveden ve stanovách, resp. spole enské smlouv podniku, které schvaluje valná hromada. Ostatní fondy se tvo í a erpají na základ rozhodnutí vedení podniku. Výsledek hospoda ení je rozdíl mezi výnosy (pen n vyjád ené výkony podniku) a náklady (ú elov vynakládané prost edky na vstupu do výrobního procesu) podniku. M e být kladný, tj. zisk nebo záporný, tj. ztráta. Zisk je základní ekonomickou kategorií a vlastním cílem podnikání. Po spln ní zákonných povinností m e podnik nerozd lený zisk pou ít jako vlastní zdroj financování. Snahou ka dého podniku by nem lo být rozd lení ve kerého istého zisku, ale ást tohoto zisku zadr et a tím posílit finan ní situaci podniku. Závazky jsou chápány jako dluhy podniku v i jiným subjekt m, které se v t inou vztahují k ji uskute n ným hospodá ským operacím, ale které budou hrazeny v p í tích obdobích. Základním kritériem jejich klasifikace je schopnost podniku uhradit své závazky v as. Podle toho se lení na:

27 4. Majetek podniku 25 Krátkodobé, tj. splatné do 1 roku. Jejich úkolem je financovat p edev ím b ný provoz podniku. Jde zejména o závazky v i dodavatel m zbo í a slu eb, dlu né dan, krátkodobé bankovní úv ry, závazky v i zam stnanc m a r zným institucím apod. Dlouhodobé, tedy takové, u nich je doba splatnosti del í ne 1 rok. Jsou ur eny k financování t ch slo ek aktiv, která mají del í ivotnost. Pat í sem dlouhodobé bankovní úv ry, emitované dlouhodobé dluhopisy a sm nky apod. asto se podle podstaty je t závazky lení na závazky z obchodního styku, úv rové závazky a ostatní závazky. Rezervy se adí mezi cizí zdroje z toho d vodu, e p edstavují budoucí závazky v i t etím osobám. P edstavují zadr ené ástky, ur ené jednak na p ípadná budoucí rizika a jednak na p esn vymezené budoucí výdaje. Tvo í se a erpají z náklad a lení se na: o Zákonné, tj. upravené zákonem o rezervách a zohledn né zákonem o daních z p íjm, o Ostatní, tj. tvo ené a erpané dle rozhodnutí podniku, nezohledn né zákonem o daních z p íjm. Úkoly k textu. Z obchodního zákoníku zjist te minimální vý i základního kapitálu a rezervního fondu pro jednotlivé právní formy podniku a také vý i minimálního ro ního p íd lu ze zisku do rezervního fondu. Ze zákona o rezervách zjist te druhy zákonných rezerv. Úkol k zamy lení. Zamyslete se nad tím, jaké jsou rozdíly mezi rezervním fondem a rezervami. P íklad Následující slo ky majetku uspo ádejte podle toho, zda pat í do aktiv nebo do pasiv: Budovy, pozemky, dopravní prost edky, závazky v i dodavatel m, pohledávky za odb rateli, zisk, peníze v pokladn, peníze na b ném ú tu, krátkodobý bankovní úv r, základní kapitál, rezervní fond, ceniny, materiál, hotové výrobky, rezerva na restrukturalizaci, závazek z emitovaného dluhopisu. e ení: Aktiva: Budovy, pozemky, dopravní prost edky, pohledávky za odb rateli, peníze v pokladn, peníze na b ném ú tu, ceniny, materiál, hotové výrobky. Pasiva:

28 26 Ú etnictví Závazky v i dodavatel m, zisk, krátkodobý bankovní úv r, základní kapitál, rezervní fond, rezerva na restrukturalizaci, závazek z emitovaného dluhopisu. Úloha. 4.1 Sestavte rozvahu podniku, pokud znáte tento stav majetku podniku: Budovy 1 mil. K, stroje 400 tis. K, pozemky tis. K, základní kapitál - 2 mil. K, rezervní fond 400 tis. K, ostatní fondy 200 tis. K, dodavatelé 350 tis. K, pokladna 50 tis. K, b ný ú et 800 tis. K, odb ratelé 250 tis. K, materiál 190 tis. K, zbo í 220 tis. K, rezervy 120 tis. K, zisk 340 tis. K. Otázky: 1. Co jsou aktiva a pasiva podniku? 2. Definujte podstatu dlouhodobého hmotného majetku. 3. Co je to zbo í? 4. ím je charakteristický ob ný majetek? 5. Jak se lení pasiva? 6. Pro pat í rezervy do cizích zdroj? 7. Jak vzniká základní kapitál? 8. Jak je chápán zisk podniku? 9. Co je to rozvaha a kdy se sestavuje? 10. Uve te 3 p íklady dlouhodobého nehmotného majetku. Shrnutí kapitoly. Ve tvrté kapitole jsme si ukázali podstatu a strukturu majetku podniku, jak jej zobrazuje rozvaha. Definovali jsme si aktiva a pasiva a uvedli si, jak se lení a které polo ky obsahují.

29 5. Metodické prvky ú etnictví M E T O D I C K É P R V K Y Ú E T N I C T V Í V této kapitole se dozvíte: Jak leníme ú ty; Jaká jsou pravidla zápisu na ú ty; Jaký je vnit ní kontrolní systém ú etnictví; Jaké typy hospodá ských operací se v podniku vyskytují a jak je zaú tujeme. Budete schopni: Ur it typy ú t, jejich ozna ení a pravidla zápisu; Zaú tovat hospodá ské operace na rozvahových a výsledkových ú tech; Charakterizovat vnit ní kontrolní systém ú etnictví. Klí ová slova této kapitoly: Ú et rozvahový, výsledkový, syntetický, analytický, Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prosp ch, podvojnost, souvzta nost, vnit ní kontrolní systém. as pot ebný k prostudování u iva kapitoly: 2 h teorie + 2 h p íklady Pr vodce studiem. V páté kapitole si vytvo íme v domostní základ pro dal í studium textu a pro následující ú tování. Jde o klí ovou kapitolu, která nám osv tlí principy podvojného ú etního zápisu na jednotlivé typy ú t. Dopln ním pak bude stru ná charakteristika vnit ního kontrolního systému ú etnictví. V p edcházející kapitole jsme poznali klí ový prvek ú etní metody bilan ní princip a na n m zalo enou rozvahu. Rozvaha v ak p edstavuje zna ný stupe agregace, pro pot eby ízení je nezbytn nutné znát stavy a pohyby aktiv, pasiv, náklad a výnos na mnohem podrobn j í úrovni. e ením je rozklad rozvahy na soustavu ú t, které jsou specializovány na jednotlivé slo ky aktiv a pasiv. Ú et je základním t ídícím znakem ú etnictví. Ú et m e mít r znou formu. Pro výukové ú ely se nej ast ji pou ívá tzv. T-forma, pop ípad ú etní zápisy formou p edkontací. Ka dý ú et má dv strany, z nich levá strana se ozna uje MD (má dáti), pop. na vrub nebo debetní strana, pravá strana ú tu se ozna uje D (dal), pop. ve prosp ch nebo kreditní strana. Toto uspo ádání umo uje sledovat odd len p ír stky od úbytk. Ka dý ú et má sv j p esný název a íselné ozna ení, které vyplývá ze sm rné ú tové osnovy a ú tového rozvrhu sestaveného podnikem podle svých pot eb.

30 28 Ú etnictví Ú ty m eme lenit z r zných hledisek. Podle vazby na ú etní knihy leníme ú ty na: o o Syntetické, které mají vazbu na hlavní knihu, Analytické, které mají vazbu na knihy analytické evidence. V dal ím výkladu budeme pracovat p edev ím se syntetickými ú ty. Podle vazby na slo ky ú etní záv rky leníme ú ty na: Rozvahové, ze kterých se sestavuje rozvaha, resp. po áte ní i kone ný ú et rozva ný, Výsledkové, ze kterých se sestavuje Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka), resp. Ú et zisku a ztráty. Rozvahové ú ty se dále lení na: Aktivní, které zachycují stav a pohyb aktiv, Pasivní, které zachycují stav a pohyb pasiv. Výsledkové ú ty se dále lení na: Nákladové, které sledují náklady podniku, Výnosové, které zachycují výnosy podniku. Pro ú tování na vý e uvedených ú tech platí zásada podvojnosti a souvzta nosti, to znamená, e ka dý ú etní p ípad se zachytí na dvou r zných ú tech, jednou na stranu MD a podruhé na stranu D. Zásady pro zápis ú etních p ípad na ú ty Rozvahové ú ty MD Ú et aktiv D Po áte ní z statek Úbytky P ír stky Obrat MD = p ír stk Obrat D = úbytk Kone ný z statek MD Ú et pasiv D Úbytky Po áte ní z statek P ír stky Obrat MD = úbytk Obrat D = p ír stk Kone ný z statek

31 5. Metodické prvky ú etnictví 29 Výsledkové ú ty MD Ú et náklad D P ír stky Úbytky Obrat MD = p ír stk Obrat D = úbytk Kone ný stav MD Ú et výnos D Úbytky P ír stky Obrat MD = úbytk Obrat D = p ír stk Kone ný stav Ú tování hospodá ských operací s vlivem na rozvahu Majetek podniku vstupuje b hem ú etního období do hospodá ské innosti, v ní dochází k neustálé p em n jeho forem. Tato p em na rovn vyvolává odpovídající zm ny ve slo ení zdroj. Tím dochází ke zm nám polo ek rozvahy. Rozeznáváme 4 typy hospodá ských operací s vlivem na rozvahu: 1. operace typu aktiva + aktiva Jde o hospodá ské operace, které p edstavují zm nu pouze v aktivech. Jedna polo ka aktiv se zvý í, druhá polo ka aktiv se sní í. Tato operace je bez vlivu na bilan ní sumu. Nap. výb r pen z z b ného ú tu do pokladny ú tujeme b ný ú et MD / pokladna D 2. operace typu pasiva + pasiva Jde o hospodá ské operace, které p edstavují zm nu pouze v pasivech. Jedna polo ka pasiv se zvý í, druhá polo ka pasiv se sní í. Tato operace je bez vlivu na bilan ní sumu. Nap. úhrada dodavatelské faktury z úv ru ú tujeme dodavatelé MD / úv rový ú et D 3. operace typu aktiva + pasiva + Tyto hospodá ské operace p edstavují zm nu v aktivech i pasivech. Ob polo ky, aktivní i pasivní se zvý í, dojde tedy ke zvý ení bilan ní sumy. Nap. dodavatelská faktura za nákup zbo í ú tujeme zbo í MD / dodavatelé D. 4. operace typu aktiva pasiva Tyto hospodá ské operace p edstavují zm nu v aktivech i pasivech. Ob polo ky, aktivní i pasivní se sní í, dojde tedy ke sní ení bilan ní sumy. Nap. splátka úv ru z b ného ú tu ú tujeme úv rový ú et MD / b ný ú et D.

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Jiří Ficbauer David Ficbauer 5. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Jiří Ficbauer, David Ficbauer 2012 ISBN 978-80-7418-143-6 Obsah 1

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2007 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2007 1 2 60196459 Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s.

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Základní údaje akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Zpráva dozorčí rady 14 Doplňující informace o společnosti 16 Zpráva o vztazích mezi

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více