ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Transkript

1 Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/167/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2012: ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou JUDr. Zuzanou Stolárovou v právnej veci žalobcu: Solidní finance, uzavřený investiční fond, a.s., so sídlom v Českej republike, Brno, Špitálka 8, IČ: , zastúpený advokátom Mgr. Radkem Zapletalem, so sídlom v Senici, Železničná 1511, proti žalovanému: R. Y., nar. XX.XX.XXXX, naposledy bytom v Q., P. XXX/XX, toho času na neznámom mieste, zastúpený opatrovníčkou R. Q., zamestnankyňou Okresného súdu Košice I, o zaplatenie 38,84 Eur s príslušenstvom a trovy konania, takto r o z h o d o l : Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 38,84 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 7,75 % ročne z čiastky 35,61 EUR od do zaplatenia, všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu v prevyšujúcej časti uplatňovaného úroku z omeškania z a m i e t a. Žalovaný j e p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 64,52 EUR, ktorá pozostáva zo sumy 48,02 EUR ako trovy právneho zastúpenia a zo sumy 16,50 EUR ako iné trovy, a to na účet právneho zástupcu žalobcu v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. o d ô v o d n e n i e : Žalobca sa žalobou došlou súdu dňa domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 38,84 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z čiastky 35,61 Eur od do zaplatenia a trov konania pozostávajúcich zo súdneho poplatku a z trov právneho zastúpenia za 2 úkony právnej služby á 16,60 Eur + 2x 7,41 Eur režijný paušál titulom nezaplateného prepravného v rámci prepravnej dopravy spoločnosti České dráhy, a.s., spoj č. 345 medzi stanicami Brno hl. n. a Břeclav v Českej republike zo dňa K žalobe pripojil ako listinné doklady Hlášenku - prvopis č. C XXXXXX, Oznámenie o závadách z , list vo veci Výzva k zaplacení z , Smlouvu o postoupení pohledávek č , list vo veci oznámení o postoupení pohledávky, Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu, taríf Českých drah pro vnitroštátní přepravu cestujících a zavazadel. Podľa ust. 29 ods. 2 O.s.p., súd žalovaného, ktorého pobyt súdu nie je známy a ktorý mal naposledy hlásený pobyt bezdomovca, súd ustanovil opatrovníčku, ktorá sa vo veci nevyjadrila.

2 Podľa ust. 101 ods. 2 O.s.p. súd pojednával v neprítomnosti žalobcu, jeho právneho zástupcu a tiež opatrovníčky žalovaného, vykonal dokazovanie oboznámením so žalobným návrhom, listinnými dôkazmi pripojenými k žalobe a zistil nasledovný skutkový stav veci. Zo žaloby a z pripojených listinných dokladov - Hlášenka - prvopis série C a Oznámení o závadách vyplýva, že žalovaný dňa ( v žalobe je zrejme nesprávne uvedený dátum ) použil ku svojej preprave vlak spoločnosti České dráhy, a.s., spoj číslo 345, pričom pri kontrole cestovných dokladov prepravcom poverenou osobou medzi stanicami Brno hl. n. a Břeclav sa nevedel preukázať platným cestovným lístkom pre jazdu v 2. vozovej triede. Na základe toho bol povinný zaplatiť v zmysle bodu 98 Zmluvných prepravných podmienok účinných od prepravcovi obyčajné jednosmerné cestovné vo výške 81,- Kč (tarifa TR 10) a prirážku k cestovnému vo výške 800,- Kč. Pretože žalovaný cestovné a prirážku k cestovnému prepravcovi nezaplatil, prepravca žalovaného písomne vyzval k úhrade dlžnej čiastky, čím žalobcovi vznikla ďalšia pohľadávka za vyhotovenie písomnej výzvy k zaplateniu a poštovného a to podľa prílohy C Tarify TR 10 vo výške 30,- Kč a 50,- Kč poštovného podľa Tarify Českej pošty, a.s.. Celkovo tak výška pohľadávky prepravcu voči žalovanému dosahuje výšku 961,- Kč, čo pri prepočte kurzu českej a slovenskej meny podľa devízového kurzu ČNB platného ku dňu spracovania žaloby (24,74 Kč/ 1 Euro) činí 38,84 Eur. Prepravca svoju pohľadávku voči žalovanému v celkovej výške 961,- Kč spolu s príslušenstvom postúpil žalobcovi na základe Smlouvy o postoupení pohledávek č zo dňa , ktoré postúpenie bolo žalovanému oznámené listom zo Táto skutočnosť súčasne vyplýva z pripojenej Smlouvy o postoupení pohledávek č zo dňa , ktorej súčasťou je seszam postoupených pohledávek z predmetnej zmluvy a tiež list vo veci oznámenia o postúpení predmetnej pohľadávky z 12. října Zo žalobného návrhu ďalej vyplýva, že nakoľko žalovaný do dnešného dňa dlžnú čiastku nezaplatil, dostal sa tak s jej úhradou do omeškania, a preto žalobca voči nemu požaduje tiež zaplatenie zákonného úroku z omeškania, avšak iba z čiastky 881,- Kč (35,61 Eur) predstavujúcu cestovné a prirážku k cestovnému. Úroku z omeškania z čiastky 80,- Kč (3,23 Eur) predstavujúci poplatok za výzvu k zaplateniu a poštovné sa žalobca výslovne vzdáva. Podľa ust. 760 zák. č.40/1964 Sb., smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu, který za stanovené jízdné použije dopravní prostředek, právo, aby ho dopravce přepravil do místa určení řádně a včas. Podľa ust. 37 ods. 4 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb. o dráhách, průvodčí drážního vozidla, osoba, která řídí drážní vozidlo, nebo jiná osoba ve veřejné drážní osobní dopravě pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pověřená osoba je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě; osobními údaji potřebnými k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno, příjmení a datum a místo narození a adresa pro doručování6i). Podľa ust. 37 ods. 6 zák. č. 266/1994 Sb. o dráhách, výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku Kč. Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem činí nejvýše Kč. Podľa ust. 3 ods. 3 Vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla. Podľa ust. 7 ods. 1 Vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, cestující za jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenku časovou (dále jen "jízdenka") platí

3 jízdné podle tarifu, sjednané v souladu s cenovými předpisy. Pro použití spojů označených v jízdním řádu cestující platí kromě jízdného i cenu příplatku nebo místenky ( 4 odst. 3) ve výši podle tarifu. Podľa ust. 7 ods. 2 Vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, dopravce zajišťuje prodej jízdenek před nástupem do vozidla. Nezajistil-li dopravce prodej jízdenek před nástupem do vozidla, musí umožnit cestujícímu zakoupit si jízdenku po nástupu do vozidla za jízdné bez přirážky. Dopravce v jízdním řádu zajistí označení stanic, případně linek nebo spojů, u kterých je umožněn nástup cestujících do vozidla bez jízdenky a zakoupení jízdenky bez přirážky po nástupu do vozidla. Podľa ust. 7 ods. 3 Vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, cestující platí jízdné před nástupem do vozidla a dopravce mu za zaplacené jízdné vydá jízdenku. Platí-li cestující jízdné po nástupu do vozidla, dopravce mu vydá jízdenku ve vozidle nebo zajistí, aby takto zaplacené jízdné bylo zaevidováno odbavovacím systémem. Podľa ust. 7 ods. 5 Vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, nezakoupil-li si cestující jízdenku před nástupem do vozidla, přestože mu to dopravce umožnil, smí nastoupit do vozidla bez jízdenky, jestliže dopravce zajišťuje ve vozidle prodej jízdenek a cestující si zakoupí jízdenku po nástupu do vozidla bezodkladně. V takovémto případě cestující zaplatí jízdné s přirážkou. Výši této přirážky stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách a uvede v tarifu. Dopravce ve smluvních přepravních podmínkách uvede linky nebo spoje, u kterých je možno po nástupu do vozidla zakoupit si jízdenku s přirážkou. Podľa ust. 7 ods. 6 Vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, nezakoupil-li si cestující jízdenku podle odstavce 3 nebo podle odstavce 5 a je přepravován bez platné jízdenky, považuje se za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem. Podľa ust. 1 Nariadenia vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákonníku, v znení účinnom od , výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Prevedeným dokazovaním má súd preukázané, že medzi žalovaným a postupcom predmetnej pohľadávky bol použitím dopravného prostriedku prostredníctvom českých drách zo strany žalovaného uzavretý občianskoprávny vzťah zmluvou o preprave osôb. Dokazovaním bolo tiež preukázané, že žalovaný si nesplnil základnú povinnosť cestujúceho pri tejto preprave, keď sa pri vykonanej kontrole nevedel preukázať platným cestovným lístkom. Za nesplnenie tejto povinnosti je v zmysle citovanej právnej úpravy povinný zaplatiť cestovné a prirážku k cestovnému vrátane pohľadávky za písomnú výzvu k zaplateniu a tiež poštovné v celkovej žalovanej čiastke, a to žalobcovi, ktorý prevzal dlžnú čiastku od prepravcu na základe zmluvy o postúpení pohľadávok. Nakoľko žalovaný do dnešného dňa dlžnú sumu nezaplatil vôbec, dostal sa tak do omeškania s jej úhradou odo dňa a je preto povinný popri istine zaplatiť aj príslušné úroky z omeškania. Keďže v danom prípade ide o vzťah medzi dvomi subjektmi rôznej štátnej príslušnosti, bolo potrebné posúdiť rozhodné právo pre riešenie daného nároku v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve tak, že nakoľko v danom prípade nedošlo k voľbe práva a preprava osoby sa uskutočnila v mieste pobytu prepravcu, zmluva sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu prepravcu, t.j. v tomto prípade právom Českej republiky (Čl. 5 ods. 2 ). Na základe uvedeného bolo potrebné celý vzťah, na rozdiel od jeho posúdenia zo strany právneho zástupcu žalobcu, posúdiť podľa právnych predpisov Českej republiky, vrátane predpisov upravujúcich úroky z omeškania.

4 Na základe uvedeného súd zaviazal žalovaného na zaplatenie dlžnej čiastky 38,84 Eur spolu s príslušným 7,75% zákonným ročným úrokom z omeškania zo sumy 35,61 Eur od do zaplatenia a súčasne žalobu v prevyšujúcej časti uplatňovaných úrokov z omeškania zamietol, čím súd vyhovel žalobe čiastočne. Priznaný dátum, od ktorého sa žalovaný dostal do omeškania bolo potrebné stanoviť až na deň , pretože predloženými listinnými dokladmi bolo preukázané cestovanie žalovaného na čierno dňom a nie dňom , tak ako to žalobca (zrejme iba nedopatrením) uvádza v žalobe. Výrok o trovách konania sa opiera o ust. 142 ods. 3 O.s.p., keď súd zaviazal neúspešného žalovaného na plnú náhradu trov konania voči úspešnému žalobcovi (neúspech žalobcu je nepatrný vo vzťahu k jeho úspechu). Trovy konania žalobcu predstavujú sumu 64,52 Eur pozostávajúci zo súdneho poplatku 16,50 Eur a z trov právneho zastúpenia 48,02 Eur za 2 úkony právnej služby á 16,60 Eur (prevzatie a príprava, žaloba) + 2x režijný paušál á 7,41 Eur v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z.. v znení neskorších zmien a predpisov. Pretože žalobca je v konaní zastúpený advokátom, žalovaný je povinný trovy konania zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu podľa ust. 149 ods. 1 O.s.p. Podľa ust. 151 ods. 8 O.s.p. súd vyjadril vo výroku o náhrade trov konania osobitne trovy právneho zastúpenia a osobitne iné trovy. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie na Okresný súd Košice I do 15 dní odo dňa jeho doručenia v dvoch písomných vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( 205 ods. 1 O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( 205a),

5 f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. (205 ods. 2 O.s.p.). Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, môže oprávnený podať návrh na výkon exekúcie podľa osobitného zákona ( 251 O.s.p.).

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/141/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112214894 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112214894.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Skalica Spisová značka: 1C/22/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2712208180 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jarmila Bíliková ECLI: ECLI:SK:OSSI:2013:2712208180.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 3C/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5912201026 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Renáta Krajčiová ECLI: ECLI:SK:OSRK:2012:5912201026.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 15C/40/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110217800 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Anna Vargová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2012:8110217800.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trebišov Spisová značka: 15C/74/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7914205924 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viera Petrová ECLI: ECLI:SK:OSTV:2015:7914205924.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš Spisová značka: 4C/211/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5613207043 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Bajlová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava V Spisová značka: 7C/48/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1514215167 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šajmovičová ECLI:

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa:

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: 9.12.2011 R O Z H O D C O V S K Ý R O Z S U D O K Dolu podpísaný Ing. Miloš Valach, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, rozhodca Rozhodcovského Súdu

Více

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013 S.R.O. - v súlade s právom 1 1.4.2013 - - Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur - - 2 Organizácia a fungovanie s.r.o. S.R.O. - v súlade s právom - - - - - - - S.R.O.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 7C/168/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114207773 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Farkášová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2015:8114207773.1

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 2C/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8512202533 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Danka Majdáková ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Galanta Spisová značka: 10C/345/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2312229009 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Foltánová ECLI: ECLI:SK:OSGA:2013:2312229009.4

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Brezno Spisová značka: 2Ps/7/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6313205867 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Zlocha ECLI: ECLI:SK:OSBR:2013:6313205867.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 27C/77/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3113233826 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Sopková ECLI: ECLI:SK:OSTN:2015:3113233826.6

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 17C/128/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112233829 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erik Kačmár ECLI: ECLI:SK:OSTN:2013:3112233829.2

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Pezinok Spisová značka: 8C/375/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1709207263 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Králová ECLI: ECLI:SK:OSPK:2011:1709207263.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Lučenec Spisová značka: 12C/76/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6614210248 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Šulajová ECLI: ECLI:SK:OSLC:2015:6614210248.4

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trnava Spisová značka: 36Cb/77/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2113214666 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Smolko ECLI: ECLI:SK:OSTT:2013:2113214666.2

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 26Cb/46/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112220729 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Zsiga ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112220729.5

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 6C/212/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8509200915 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erik Uhlár ECLI: ECLI:SK:OSSL:2011:8509200915.3

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a.

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a. Súd: Okresný súd Poprad Spisová značka: 17Cpr/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712215430 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Markéta Marečková ECLI: ECLI:SK:OSPP:2013:8712215430.5

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Čl. I. Úvodné ustanovenia uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 v spojení s ust. 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Dohoda ) Zmluvné strany: 1. Obchodné meno: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/106/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012200783 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašíková PhD.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Revúca Spisová značka: 3C/50/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6814201573 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Csank ECLI: ECLI:SK:OSRA:2014:6814201573.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 11C/229/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214215863 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Hana Posluchová ECLI:

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice II Spisová značka: 41C/143/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7215205207 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Oreničová ECLI: ECLI:SK:OSKE2:2015:7215205207.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 9C/85/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5915201684 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Topoľančík ECLI:

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Rozhodnutie. Okresný súd Lučenec

Rozhodnutie. Okresný súd Lučenec Súd: Okresný súd Lučenec Spisová značka: 11C/80/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6614201105 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Červenková ECLI:

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Ing. František Halmo, hlavný kontrolór Číslo materiálu: 909/2013 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly uplatňovania

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Topoľčany Spisová značka: 5C/195/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4614207373 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Dagmar Snopeková ECLI: ECLI:SK:OSTO:2014:4614207373.1

Více

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje SPP-IDOK Smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Karlovarského kraje Účinnost od 1.7.2004 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČR IDS KPT PTV PŘ Sb.

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108235780 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7108235780.1

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky. r o z h o d o l :

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky. r o z h o d o l : SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 255/03-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. decembra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 15C/243/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1210228527 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Donnerová

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 15Cpr/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112238119 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Otília Belavá ECLI:

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ 1. register zamestnávateľov SADZOBNÍK POKÚT Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

K ú p n a z m l u v a

K ú p n a z m l u v a K ú p n a z m l u v a na predaj nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Predávajúcim: Obec Zborov ul. Lesná 415, 086 33 Zborov IČO : 00322741 DIČO: 2020624804 zastúpená

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Svidník Spisová značka: 7C/205/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8611206686 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Keselicová ECLI: ECLI:SK:OSSK:2012:8611206686.2

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 16C/99/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110211817 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2010 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Wildeová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2010:8110211817.1

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Osobitné ustanovenia. 2. Postupník sa v prípade omeškania so zaplatením Odplaty zaväzuje zaplatiť Postupcovi úrok z omeškania vo výške 10,00 % p. a..

Osobitné ustanovenia. 2. Postupník sa v prípade omeškania so zaplatením Odplaty zaväzuje zaplatiť Postupcovi úrok z omeškania vo výške 10,00 % p. a.. Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFH/SK/001/2015 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Rimavská Sobota Spisová značka: 12C/459/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6913217076 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Margita Žilková ECLI:

Více

Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu všeobecné. a osobitné náležitosti

Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu všeobecné. a osobitné náležitosti Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu všeobecné a osobitné náležitosti podľa Zákona č. 348/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 13C/11/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114201767 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Peter Revický ECLI: ECLI:SK:OSPO:2015:8114201767.5

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretá dnešného dňa, mesiaca a roku v súlade s ust. 588 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb., Občianky zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 6C/30/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1412215322 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miriam Szárazová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bánovce n/b Spisová značka: 4C/48/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3213201342 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Sitáriková ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/65/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209211511 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7209211511.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Piešťany Spisová značka: 10C/61/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2512200545 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimíra Slobodová ECLI:

Více

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to:

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to: Kúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a 11 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Námestovo Spisová značka: 7C/28/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5409200846 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miriam Srogončíková ECLI:

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

platná od a účinná od

platná od a účinná od Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 PRÍLOHA Č.3 PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013,OPATRENIE

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Humenné Spisová značka: 11C/40/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8314202172 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Koščo ECLI: ECLI:SK:OSHE:2014:8314202172.1

Více

Uznesenie. r o z h o d o l : Návrh povinného na zastavenie a odklad exekúcie zo dňa sa z a m i e t a. o d ô v o d n e n i e :

Uznesenie. r o z h o d o l : Návrh povinného na zastavenie a odklad exekúcie zo dňa sa z a m i e t a. o d ô v o d n e n i e : Súd: Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Spisová značka: 4Er/601/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3512211431 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Emília Brešťanská

Více

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY Štádiá exekučného konania Začatie exekučného konania Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného Vykonanie exekúcie Skončenie exekučného

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6CoPr/10/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1313211013 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Murgaš ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1313211013.3

Více