Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k"

Transkript

1 Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným rozpočtom mesta Žiar nad Hronom pre rok Plnenie bežného rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu boli na úrovni 106% oproti upravenému rozpočtu mesta, v celkovej sume Eur. Plnenie výdavkov bežného rozpočtu mesta bolo na 97% upraveného rozpočtu v celkovej sume Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo na úrovni Eur. Plnenie kapitálového rozpočtu. Celkové Kapitálové príjmy, kde hlavnú časť tvorili kapitálové transfery z fondov EU a ŠR na projekt CZO boli na v sume Eur. Na druhej strane kapitálové výdavky boli na v sume Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu v sume Eur bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu. Finančné operácie. Príjmové finančné operácie boli v sume Eur. Výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov a zvýšenie základného imania v Technických službách, boli v sume Eur. Záporné saldo z finančných operácii bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu ako aj z časti, prebytkov predchádzajúcich rokov rezervný fond mesta. Vyčíslenie použitého prebytku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (rezervný fond mesta), na vykrytie finančných operácii bude obsahom Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok Názov Schválený Upravený Skutočnosť % Bežný rozpočet Bežné príjmy % Bežné výdavky % Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy % Kapitálové výdavky % Finančné operácie Príjmové finančné operácie % Výdavkové finančné operácie % Celkové príjmy % Celkové výdavky % 1

2 Príjmy Bežné príjmy 100 Daňové príjmy % 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku % 111 Dane z príjmov fyzickej osoby % Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve % 120 Dane z majetku % 121 Daň z nehnuteľností % Z pozemkov % Zo stavieb % Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome % 130 Dane za tovary a služby % 133 Dane za špecifické služby % Za psa % Za nevýherné hracie prístroje % Za predajné automaty % Za ubytovanie % Za užívanie verejného priestranstva % Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady % 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku % 212 Príjmy z vlastníctva % Z prenajatých pozemkov % Z prenajatých budov, priestorov a objektov % 220 Administratívne a iné poplatky a platby % 221 Administratívne poplatky % Ostatné poplatky % 222 Pokuty, penále a iné sankcie % Za porušenie finančnej disciplíny Za porušenie predpisov % Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a 223 služieb % Za predaj výrobkov, tovarov a služieb % Za školy a školské zariadenia % Za prebytočný hnuteľný majetok Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby % Za znečisťovanie ovzdušia % 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov % 242 Z vkladov % 290 Iné nedaňové príjmy % 292 Ostatné príjmy % Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov % Iné Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % 311 Granty % 312 Transfery v rámci verejnej správy % Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % Z rozpočtu obce % 2

3 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery % 321 Granty Transfery v rámci verejnej správy % Zo štátneho rozpočtu % Od ostatných subjektov verejnej správy % Príjmy právnych subjektov % Kapitálové príjmy 230 Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z predaja pozemkov Tuzemské kapitálové granty a transfery % 321 Granty Transfery v rámci verejnej správy % Zo štátneho rozpočtu % Od ostatných subjektov verejnej správy % Príjmové finančné operácie Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 400 pasívami % Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných 410 finančných výpomocí (len istín) % 411 Od úverovaných subjektov % Od fyzickej osoby % 450 Z ostatých finančných operácií % 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov % Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku % 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % 514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci % Dlhodobé z audiovizuálneho fondu % 3

4 Výdavky podľa programového rozpočtu 1 Vnútorná správa úradu % 1. 1 Ľudské zdroje % Obce % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % Zahraničné % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 013 Na odchodné % 015 Na nemocenské dávky % Iné všeobecné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné %

5 vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Všeobecná pracovná oblasť % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % 5

6 Ďalšie sociálne služby - staroba % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 012 Na odstupné % 013 Na odchodné Na nemocenské dávky Príspevky neštátnym subjektom - staroba % 600 Bežné výdavky % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 1. 2 Mestský úrad % Obce % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Prepravné a nájom dopravných prostriedkov % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % Kolkové známky % Manká a škody % Pokuty a penále % 640 Bežné transfery % % 006 Na členské príspevky % 6

7 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % Osobných automobilov % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie % 814 Účasť na majetku % V tuzemsku % Finančná a rozpočtová oblasť % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Iné všeobecné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Reprezentačné % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Prepravné a nájom dopravných prostriedkov % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Stravovanie % 1. 3 Informačné technológie % Obce % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Výpočtová technika % Všeobecný materiál % Softvér % 635 Rutinná a štandardná údržba % Softvéru % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 7

8 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Výpočtovej techniky % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 1. 4 Grantový systém % Obce % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % % 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % 014 Jednotlivcom % 1. 5 Dlhová služba % Transakcie verejného dlhu % 600 Bežné výdavky % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným % prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku % Banke a pobočke zahraničnej banky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Z bankových úverov dlhodobých % 2 Mestská polícia % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Výpočtová technika % Telekomunikačná technika % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % 8

9 Poistenie % Karty, známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Propagácia, reklama a inzercia % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Náhrady % 640 Bežné transfery % % 006 Na členské príspevky % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % Osobných automobilov % 3 Životné prostredie % 3. 1 Verejná zeleň % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy % 3. 2 Vody % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3. 3 Odpadové hospodárstvo % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 9

10 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 4 Intenzifikácia separovaného zberu % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 5 Uzatvorenie a rekultivácia skládky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál Všeobecný materiál Služby % Všeobecné služby % Poistné % 3. 6 Centrum zhodnocovania % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 10

11 4 Správa majetku mesta % 4. 1 Mestské objekty % Obce % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Telekomunikačná technika % Všeobecný materiál % Palivá ako zdroj energie % 634 Dopravné % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poistné % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Pozemkov % 11

12 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Náboženské a iné spoločenské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 4. 2 Údržba chodníkov a ciest % Správa a údržba ciest % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné

13 Poistenie Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 4. 3 Miestne komunikácie % Správa a údržba ciest % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 4. 4 MHD % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Ostatnej právnickej osobe % 4. 5 Verejné osvetlenie % Verejné osvetlenie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 4. 6 Rekreačné a športové zariadenia % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % 13

14 Poistné % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % Ostatnej právnickej osobe % 700 Kapitálové výdavky % 720 Kapitálové transfery % 723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % 4. 7 Príležitostné trhy % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 637 Služby % Všeobecné služby % 4. 8 Mestský rozhlas % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 636 Nájomné za nájom % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 637 Služby % Poplatky a odvody % 4. 9 Riadenie projektov a investičné akcie % Policajné služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované % 14

15 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Štúdie, expertízy, posudky % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Rekreačné a športové služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % 5 Športové aktivity % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % 640 Bežné transfery % % 014 Jednotlivcom % Transfery nefinančným subjektom a transfery 644 príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % 15

16 6 Kultúra % Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Príspevkovej organizácii % 7 Komunikačné prostriedky % Obce % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Reprezentačné % 637 Služby % Propagácia, reklama a inzercia % Špeciálne služby % Reprezentačné výdavky % Vysielacie a vydavateľské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 8 Sociálna starostlivosť % Obce % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Všeobecné služby % Všeobecná pracovná oblasť % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Výpočtová technika % Všeobecný materiál % 16

17 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % Ďalšie sociálne služby - staroba % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % Príspevky neštátnym subjektom - staroba % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % % 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % % 014 Jednotlivcom % 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke % 9 Školstvo % Základné vzdelanie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Reprezentačné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % 17

18 Obci okrem transferu na úhradu nákladov % preneseného výkonu štátnej správy % 004 Cirkevným školám % Názov Schválený Upravený Skutočnosť % Základná škola na Ul. Dr. Jánského % Základné vzdelávanie % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery školské stravovanie % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Sociálna pomoc občanom v HN % 640 Transfery % Názov Schválený Upravený Skutočnosť % Základná škola na Ul. M.R.Štefánika % Základné vzdelávanie % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % školské stravovanie % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Sociálna pomoc občanom v HN % 18

19 640 Transfery % Názov Schválený Upravený Skutočnosť % Základná škola na Ul. Jilemnického % Základné vzdelávanie % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery školské stravovanie % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery Sociálna pomoc občanom v HN % 640 Transfery % Názov Schválený Upravený Skutočnosť % Centrum voľného času % Nedefinovateľné vzdelávanie % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery Názov Schválený Upravený Skutočnosť % Základná umelecká škola % Nedefinovateľné vzdelávanie % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 19

20 Názov Schválený Upravený Skutočnosť % Materská škola na Ul. Dr. Jánskeho % Predškolská výchova % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % Školské stravovanie % 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Transfery % 710 Kapitálové výdavky % Sociálna pomoc občanom v HN % 640 Transfery % Informácia o zmene rozpočtu V zmysle 14 ods.1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol rozpočet k upravený o prostriedky zo štátneho rozpočtu, fondov EU a účelových grantov, pri ktorých bol určený účel. V tomto prípade ide o rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie rozpočtu pri dosiahnutí vyšších príjmov (v zmysle 14 ods. 2b) zákon 583/2004 Z..z.). V zmysle schváleného VZN 1/2008 bola rozhodnutím primátora mesta schválená posledná zmena rozpočtu - presuny prostriedkov medzi výdavkovými položkami v rámci programov, v zmysle 14 ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celková výška výdavkov programov v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v zmysle hore uvedeného VZN zostala nezmenená. 20

21 21

22 22

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2016. Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Více

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta... 2 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015... 26 3. Mimorozpočtové fondy mesta... 26 4. Prehľad o poskytnutých dotáciách...

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Obec Oravský Podzámok SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Bežné príjmy 2018 2014-sk.pl. 2015-sk.pl. 2016-sch.roz. 2016-oč.sk. 2017 2019 Zdroj Daňové príjmy 565582 613905 568346 650000

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 01.1. Výdavky verejnej správy 56844 54124 55 811 55 811 57 570 57 570 57 570 01.1.1.6 Manažment obce 55109 52073 53

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY 111003 Daň zo závislej činnosti FO 644696,76 523965,54 523000,00 550000,00 550000,00 550000,00 550000,00 121001 Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov 8705,68 9954,55 12000,00 12000,00 12000,00

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

Návrh rozpočtu príjmov na roky

Návrh rozpočtu príjmov na roky Návrh rozpočtu príjmov na roky Bežné príjmy Kód Bežné príjmy zdroja 41 Daňové príjmy 332 850 342 850 352 850 41 111 003 výnos dane z príjmov 269 400 279 400 289 400 41 121 daň z nehnuteľností 63 450 63

Více

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 780 98 642006

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA Čerpanie finančného rozpočtu r. 2012-2014 a návrh finančného rozpočtu na r. 2015-2017 Vyvesené: 04.12.2014 Zvesené: 09.12. 2014 Schválené uznesením OZ č. 21/2014-2015, dňa 19.12.2014.

Více

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013 ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: 31.3.211 Bežné príjmy 211 212 213 EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 3 Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,

Více

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY

Více

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo- ložka 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 920 533 0 0 0 0 0 0 920 533 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 918 253 0 0 0 0

Více

Rozpočet mesta Trnava na roky

Rozpočet mesta Trnava na roky Rozpočet mesta Trnava na roky 2008-2010 tabuľka č. 5 Príjmy Rozp. 2007 Rozpočet Rozpočet po 4.aktual. na r. 2008 na r. 2009 I. Miestne dane a poplatky 250 122 275 171 278 341 1. Daň z nehnuteľností 147

Více

Obec Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane 512 792.00 524 460,98 573 712 567 478,00 562 478,00 560 000,00 550 000,00 121001 41 Z pozemkov 23 327.82 25

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k Mestský úrad v Žiline odbor ekonomický Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03. 2014 Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.03.2014 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť k 31. 12. 2013 plnenia BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 029 768 4 194 447 4 177 068 100 Daňové

Více

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2006 Bežný Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 41 111001 Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 46540 41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 730

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

Rozpočet príjmov na roky

Rozpočet príjmov na roky Rozpočet príjmov na roky 2016 2018 Bežné príjmy Kód Bežné príjmy Rok Rok Rok zdroja 2016 2017 2018 41 Daňové príjmy 338 980 348 980 358 980 41 270 530 280 530 290 530 111 003 výnos dane z príjmov 41 121

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. : Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Více

Záverečný účet obce Nálepkovo

Záverečný účet obce Nálepkovo 2014 Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Rozpočet obce na rok 2014... 1 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014... 2 3. Rozbor

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 190 371 4 220 478 2 204 811 Daňové príjmy spolu 1 873 953 1 904 753 954 926 50 111003 Výnos dane poukázaný územnej

Více

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Finančné 2016 2017 Príjmy 2,065,444.95 500.00 26,200.00 2,189,371.65 2,307,635.02 Výdavky 1908444.6288 207500 0.00 2,209,345 2,121,955 Bilancia 157,000.32-207,000.00

Více

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ján Bartoš, starosta obce V Kurime dňa 16. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. mája 2016 Záverečný

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY O1116 O111 Rozpočet na roky 2017-2019 Výdavky BEŢNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány 2014 2015 2016 2016S 2017 2018 2019 610 41 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Rekapitulácia Programového rozpočtu

Rekapitulácia Programového rozpočtu Rekapitulácia Prograového rozpočtu PROGRAM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 140-1 080-1 080 - PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ 3 535-3 500-3 510 - PROGRAM 3: Kounikácie

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21.03.2016 Návrh záverečného

Více

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 V Petrovej Vsi február 2014 Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov

Více

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly V zmysle 18 d ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov predkladám zastupiteľstvu v Obci Budkovce správu o

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009 Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009 V Hornom Dubovom Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa 25.6.2010 Uznesením č. 12 /2010 Záverečný účet obce za rok 2009 OBSAH : 1. Rozpočet

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Návrh rozpočtu obce na rok 217 s výhľadom na roky 218-219 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.216 Zvesené z úradnej tabule

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Schválený rozpočet na rok 216 s výhľadom na roky - 218 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 2.11.215 Zvesené z úradnej tabule

Více

Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky

Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky 2016-2018 Skut. plnenie Skut.plnenie Rozpočet očakáv.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet BEŽNÉ PRÍJMY za rok 2013 za rok 2014 2015 za rok 2015 na rok 2016 na

Více

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k 2015 Monitorovacia správa obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmilaa Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Návrh na uznesenie... 1 2. Úvod... 2 3. Príjmy obce (tabuľková časť)...

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k Mestský úrad v Žiline odbor ekonomický Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 30.09. 2012 Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.09.2012 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2017 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 436135 121001 41 Dan z pozemkov FO 2523 121001 41 Dan z pozemkov PO 11030

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

Záverečný účet Obce Kotešová

Záverečný účet Obce Kotešová Záverečný účet Obce Kotešová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : PhDr., Mgr. Peter Mozolík Spracoval: Daniela Hozáková V Kotešovej, dňa 20.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Strana 1. Skutočnos ť za rok Skutočnos ť za rok 2014

Strana 1. Skutočnos ť za rok Skutočnos ť za rok 2014 Strana 1 Schválený rozpočet obce y,, B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov Skutočnos Skutočnos 2014 111 41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 769375 816776 915 000 915 000 990 000 990

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013-2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 25 950 25 950 25 950 3 1 Výkon funkcie starostky MČ Košice

Více

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Ratková a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Spracoval: Beata Pilišová V Ratkovej dňa 9.6.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016 Záverečný účet schválený

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce B U D Č A a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. František Moravec starosta obce Spracoval: Anna Lukáčová - ekonómka V Budči, dňa 10.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY Z 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626 237 250 244 0 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 190 000 195 800 201 680 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 11 000 11 220 11 560 Daň zo stavieb FO 3 000

Více

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013 Obec Streženice Záverečný účet za rok 2013 V Streženiciach, marec 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 Schválený rozpočet obce na s výhľadom na roky 2016-2017 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 9.10.2014 Zvesené z úradnej

Více

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015 Vo Vrbove, jún 2015 Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více