Rozšíření biokoridoru Hloučela I.etapa - Prostějov

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšíření biokoridoru Hloučela I.etapa - Prostějov"

Transkript

1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce k.ú Čechovice u Prostějova (618853) Zadavatel: Statutární město Prostějov IČO: nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ Prostějov-Prostějov V dne

2 List č.2 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. Vymezení některých pojmů Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. Cenová soustava Použitá cenová soustava Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. Technické podmínky Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese Individuální položky Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem vlastní. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Závaznost a změna soupisu Závaznost soupisu Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných

3 List č.3 prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. Příplatky za ztížené podmínky prací Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. Vedlejší a ostatní náklady Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU Elektronická podoba soupisu V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: Zpracování elektronické podoby soupisu Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. Jiný formát soupisu Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. Závěrečné ustanovení Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

4 List č.4 Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Objekt/Soupis Název JKSO Počet položek Stavba Severní část Jižní část Ostatní a vedlejší náklady 2

5 List č.5 Soupis: 00-1 Ostatní a vedlejší náklady VN Vedlejší náklady R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. ON Ostatní náklady Náklady na úpravu drobných inženýrských objektů soubor 1,00000 Vlastní skruž na deštové kanalizaci na p.č.543/1, vzdušníková šachta na vodovodu p.č.348

6 List č.6 Krycí list objektu, provozního souboru Základní údaje: Třídník stavebních objektů (JKSO): Plochy a úpravy území Úpravy území a samostatné zemní práce kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační novostavba objektu Počet MJ jednotek: Popis: m2 Rekapitulace soupisů Dílčí soupis číslo Název Počet položek 01-1 Severní část Jižní část

7 List č.7 Soupis: 01-1 Severní část 1 Zemní práce Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením R00 s přemístěním na vzdálenost do 50 m m , RTS Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12 komunikace: odpočet červeně vyšrafovaná část: -3,9*20 plocha valu vlevo+ vpravo: tl.500mm: 3693*0,5-78, , , Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, R00 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 590, RTS Výkaz výměr: plocha valu vlevo+ vpravo/ pro zpětné použítí ornice: ( )*0,5 590, R00 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do m m , RTS Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12 komunikace - ornice: ( )*0, ,00 odpočet červeně vyšrafovaná plocha: -3,9*20*0,5 Mezisoučet: dovezená zemina pro valy výměra dle projektanta: Mezisoučet: dovezená zemina pro komunikaci: ( )*0,2 odpočet červeně vyšrafovaná plocha: -3,9*20*0,2 viz Souhrnná technická zpráva str.12 - u přídlažy za opěrou: (( )- ( ))/0,2*0,16*0,3/2 odpočet červeně vyšrafovaná plocha: -(20*0,16*0,3/2)*2 Mezisoučet: -39, , ,00-15,60 36,60-0,96 538, Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku R00 přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m , RTS Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12 komunikace odvoz ornice: ( )*0, ,00 odpočet červeně vyšrafovaná plocha: -3,9*20*0,5 Mezisoučet: plocha valu vlevo+ vpravo - pro zpětné použití ornice: ( )*0,5 Mezisoučet: dovezená zemina pro komunikaci: ( )*0,2 odpočet červeně vyšrafovaná plocha: -3,9*20*0,2 viz Souhrnná technická zpráva str.12 - u přídlažy za opěrou: (( )- ( ))/0,2*0,16*0,3/2 odpočet červeně vyšrafovaná plocha: -(20*0,16*0,3/2)*2 Mezisoučet: dovezená zemina pro valy výměra dle projektanta: Mezisoučet: -39, ,00 590,50 590,50 518,00-15,60 36,60-0,96 538, Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, R00 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 538, RTS Výkaz výměr: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz Souhrnná technická zpráva str.12 - u přídlažy za opěrou: (( )- ( ))/0,2*0,16*0,3/2 36,60

8 List č.8 Soupis: 01-1 Severní část odpočet červeně vyšrafovaná plocha: -(20*0,16*0,3/2)*2-0,96 viz Souhrnná technická zpráva str.12 - komunikace: ( )*0,2 518,00 odpočet červeně vyšrafovaná plocha: -3,9*20*0,2-15, Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : R00 v hornině 1 až 4, se zhutněním m , RTS Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12: odpočet červeně vyšrafovaná část: -3,9*20-78, Úprava pozemku Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání R00 Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 20 m m RTS Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm. Výkaz výměr: výměra dle projektanta zemní val vlevo cca 840m3: zemní val vpravo cca 510m3: Úprava pláně v násypech vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, R00 v hornině 1 až 4, se zhutněním m , RTS Výkaz výměr: plocha valu vlevo+ vpravo výměra dle projektanta: , Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, R00 v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm m , RTS Výkaz výměr: plocha valu vlevo+ vpravo výměra dle projektanta: , R00 v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm m , RTS Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12 z komunikace - ornice: ( )*0, ,00 odpočet červeně vyšrafovaná část: -3,5* Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 m , RTS Výkaz výměr: plocha valu vlevo+ vpravo výměra dle projektanta: ,00 18 Povrchové úpravy terénu Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m , RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3: 19266, , Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 43, RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz.5+16: ,00

9 List č.9 Soupis: 01-1 Severní část R00 Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5 kus 1, RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz.10: 1 1, Obdělávání půdy R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m , RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3: 19266, , R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m , RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3: 19266, , R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m , RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3: 19266, , Výsadba stromů bez balu Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím R00 Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině kus 44, RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz : , Chemické odplevelení půdy před založením kultury Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m , RTS Včetně dovozu vody do 10 km. Výkaz výměr: viz v.č. C3: 19266, ,29 plocha keřů: 208,92*2 417, Mulčování Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením R00 Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina m2 157, RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3 pro stromy: 157,79 157, Hnojení Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz tableta 10g/4ks/jeden strom: ( )*4* Uválcování trávníku R00 Uválcování trávníku v rovině m , RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3: 19266, , Dovoz vody pro zálivku rostlin R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 4, RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz ks/100l: ( )*0,1 4, R00 Příplatek za každý další 1 km dovozu vody m3 17, RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz ks/100l do 10km: ( )*0,1*4 17, Výsadba stromu s balem (od kategorie OK 10-12cm včetně) ks 83,00000 Vlastní * hloubení jam, výsadba se zalitím (vč. dovozu vody), hnojení, kotvení, zhotovení závlahové mísy a obalu kmene, ošetření vysazených

10 List č.10 Soupis: 01-1 Severní část dřevin, odvoz a likvidace odpadu * součástí agregované položky je doprava a přesun materiálu na lokalitě Výkaz výměr: viz v.č.c3 oz : ,00 odpočet z červené vyšrafované plochy oz 1 viz v.č. C3: Výsadba prostokořeného stromu do vel. odrostek ks 74,00000 Vlastní * hloubení jam, výsadba se zalitím (vč. dovozu vody), hnojení, kotvení, zhotovení závlahové mísy a obalu kmene, ošetření vysazených dřevin, odvoz a likvidace odpadu * součástí agregované položky je doprava a přesun materiálu na lokalitě Výkaz výměr: viz v.č.c3 oz : , Ochrana kmene - plastová chránička ks 44,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz : , Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině kus 44,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz : , Vylepšení zeminy stimulátorem podporující tvorbu kořenového systému a ks 44,00000 Vlastní mykorhizou pro zlepšený, příjem vody Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz : ( ) 44, Skupina výsadba keřů m2 208,92000 Vlastní hloubení jam, výsadba se zalitím (vč. dovozu vody), hnojení, zhotovení závlahové mísy, mulčování, ošetření vysazených dřevin, odvoz a likvidace odpadu součástí agregované položky je doprava a přesun materiálu na lokalitě Výkaz výměr: viz souhrnná technická zpráva str.10: viz v.č. C3 výměra dle projektanta oz A+C+D+C odpočet vyšraf.červeně plochy: - (158,24+82,3+158,24+82,3) -481, Vyměření záhonů a ploch hod 8,00000 Vlastní Výkaz výměr: odhad: 8 8, Vytýčení výsadeb stromů před jejich založením ks 201,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č.c3 oz : ,00 odpočet z červeně vyšrafované plochy oz 1: Směs bylino- travní kg 577,98870 Vlastní Výkaz výměr: 0,03kg/m2: 19266,29*0,03 577, Jeřáb břek - Sorbus torminalis 10/12 B ks 7,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 14: 7 7, Javor babyka - Acer campestre, VK kus 22,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 5: 22 22, Vrba bílá - Salix alba B ks 4,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 13: 4 4,00

11 List č.11 Soupis: 01-1 Severní část Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos 10/12 P kus 31,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 15: 31 31, Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior kus 21,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 16: 21 21, Javor mléč - Acer platanoides 10/12, prostokoř kus 25,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 3: 25 25, Svída krvavá - Cornus sanguinea cm kus 21,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz A ( odpočet vyšrafováná plocha červeně): , Řešetlák - Rhamnus cathartica cm kus 21,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz B: 21 21, Růže šípková - Rosa canina 60-80cm ks 54,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz C ( odpočet vyšrafováná plocha červeně): , Vrba nachová - Salix purpurea 60-80cm ks 17,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz D ( odpočet vyšrafováná plocha červeně): , Kalina obecná - Viurnum opulus 60-80cm ks 28,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz E: 28 28, Bříza bílá- Betula alba bříza bílá 10/12 B ks 8,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 6: 8 8, Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia cm B ks 2,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 1 ( odpočet vyšrafováná plocha červeně): , Habr obecný - Carpinus betulus 10/12 B ks 18,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 7: 18 18, Jablon - Malus SP 10/12 B ks 2,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 8: 2 2, R dřevina listnatá Javor klen; Acer pseudoplatanus; velikost 81 až 120 cm; kus 1,00000 SPCM RTS poloodrostek, prostokořenná sadba, kořenový systém upravován podřezáváním Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 4: 1 1, Topol bílý - Populus alba P ks 17,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 9: 17 17, Střemcha obecná -prunus padus VK ks 1,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 10: 1 1, Dub letní - Querus robur 12/14 B ks 4000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 11: Dub uherský - Quercus frainetto 12/14 B ks 2,00000 Vlastní

12 List č.12 Soupis: 01-1 Severní část Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 12: 2 2, Voda pro záliku m3 4,40000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz ks/100l: ( )*0,1 4, R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 23,66850 SPCM RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3 pro stromy: 157,79*0,15 23, Herbicid totální l 9,84206 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3: 19266, ,29 plocha keřů: 208,92*2 5l/ha: 1,968413*5 417,84 9, Rozpustné hnojivo pro listnaté stromy - tableta ks 176,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz tableta 10g/4ks/jeden strom: ( )*4 176, R kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; kus 44,00000 SPCM RTS druhý konec špice Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz : , Pevný a pružný úvazek kus 44,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz : ( ) 44, Redukční řez korun stromů po výsadbě do 2m ks 44,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz : , Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 15, RTS Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 33,35,38,39,49,55,58,59,: Součet:: 15, ,50 5 Komunikace Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 100 mm m , RTS Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12: ,00 odpočet červeně vyšrafované plochy: -3,5* Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 130 mm m , RTS Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12: odpočet červeně vyšrafované plochy: -3,9*20-78, Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 100 mm m , RTS Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12: ,00

13 List č.13 Soupis: 01-1 Severní část odpočet červeně vyšrafované plochy: -3,5* Zakalení povrchu vč dodávky ostrého písku(nezahliněný) tl.15mm m ,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12: ,00 odpočet červeně vyšrafované plochy: -3,5* Písek kopaný t 354,40000 Vlastní Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12: ( )*0,1*1,6 365,60 odpočet červeně vyšrafované plochy: -3,5*20*0,1*1,6-11,20 91 Doplňující práce na komunikaci Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou R00 z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 1 485, RTS Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12 při šířce 0,2m: (( )-( ))/0, ,00 odpočet červeně vyšrafované plochy: -(20*3,9-20*3,5)/0, R00 z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C m 1 485, RTS 12/15 Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12 při šířce 0,2m: (( )-( ))/0, ,00 odpočet červeně vyšrafované plochy: -(20*3,9-20*3,5)/0, Dlažební žulová kostka 100/100mm t 66,88889 Vlastní Výkaz výměr: viz Souhrnná technická zpráva str.12-1t/4,5m2: (( )-( ))/4,5 67,78 odpočet červeně vyšrafované plochy: -(20*3,7-20*3,5)/4,5-0,89 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m R00 jakékoliv délky objektu t 2 016, RTS Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 63,64,65,66,67,68,69,: Součet:: 2016, , Ostatní Mobiliář - odpadkový koš kruhového tvaru z masivních dřevěných prvků z ks 9,00000 Vlastní odolných dřevin Výkaz výměr: viz v.č. C3: 9 9, Mobiliář-venkovní lavička bez opěradel z masivních dřevěných prvků z odolných ks 1000 Vlastní dřevin, možnost sezení z obou stran nebo lehnutí Výkaz výměr: viz v.č. C3: 10 1

14 List č.14 Soupis: 01-2 Jižní část 1 Zemní práce Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením R00 s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 39, RTS Výkaz výměr: tl.500mm: 3,9*20*0,5 39, Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, R00 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do m m3 54, RTS Výkaz výměr: komunikace - ornice: 3,9*20*0,5 39,00 dovezená zemina pro komunikaci: 3,9*20*0,2 15, Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku R00 přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 54, RTS Výkaz výměr: Položka pořadí 2: , Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, R00 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16, RTS včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkaz výměr: u přídlažy za opěrou: 20*0,16*0,3/2*2 0,96 komunikace: 3,9*20*0,2 15, Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : R00 v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 78, RTS Výkaz výměr: 20*3,9 78, Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, R00 v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm m2 39, RTS Výkaz výměr: z komunikace - ornice: 3,9*20*0,5 39,00 18 Povrchové úpravy terénu Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m , RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3: 4627, , Obdělávání půdy R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m , RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3: 4627, , R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m , RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3: 4627, ,48

15 List č.15 Soupis: 01-2 Jižní část R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m , RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3: 4627, , Chemické odplevelení půdy před založením kultury Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m , RTS Včetně dovozu vody do 10 km. Výkaz výměr: viz v.č. C3: 4627, ,48 viz v.č. C3 v místě keřů: 481,08*2 962, Mulčování Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením R00 Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina m2 7, RTS Výkaz výměr: viz v.č C3 pro stromy: 7,85 7, Uválcování trávníku R00 Uválcování trávníku v rovině m , RTS Výkaz výměr: viz v.č. C3: 4627, , Výsadba stromu s balem (od kategorie OK 10-12cm včetně) ks 1000 Vlastní * hloubení jam, výsadba se zalitím (vč. dovozu vody), hnojení, kotvení, zhotovení závlahové mísy a obalu kmene, ošetření vysazených dřevin, odvoz a likvidace odpadu * součástí agregovanépoložek je doprava a přesun materiálu na lokalitě Výkaz výměr: viz v.č.c3 oz.1: Skupina výsadba keřů m2 481,08000 Vlastní hloubení jam, výsadba se zalitím (vč. dovozu vody), hnojení, zhotovení závlahové mísy, mulčování, ošetření vysazených dřevin, odvoz a likvidace odpadu součástí agregované položky je doprava a přesun materiálu na lokalitě Výkaz výměr: viz v.č. C3 výměra dle projektanta oz A+C+D+C: 158,24+82,3+158,24+82,3 481, Vyměření záhonů a ploch hod 5,00000 Vlastní Výkaz výměr: odhad: 5 5, Vytýčení výsadeb stromů před jejich založením ks 1000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 1: Kamenná zídka skládaná na sucho š.500mm vč.dodávky kamene m2 10,80000 Vlastní Součástí agregované položky je doprava a přesun materiálu na lokalitě Výkaz výměr: viz v.č. C3: 24*0,45 10, Osazení soliterního kamene ks 17,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3: 17 17, Směs bylino- travní kg 140,07210 Vlastní

16 List č.16 Soupis: 01-2 Jižní část Výkaz výměr: 0,03kg/m2: 4669,07*0,03 140, Svída krvavá - Cornus sanguinea cm kus 25,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz A: 25 25, Růže šípková - Rosa canina 60-80cm ks 5000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz C: Vrba nachová - Salix purpurea 60-80cm ks 25,00000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz D: 25 25, Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia cm B ks 1000 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 oz 1: R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 1,17750 SPCM RTS Výkaz výměr: viz v,č C3 pro stromy: 7,85*0,15 1, Herbicid totální l 2,94800 Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3: 4627, ,48 viz v.č. C3 v místě keřů: 481,08*2 5l/ha: 0,5896*5 962,16 2, Kámen D1500mm kg Vlastní Výkaz výměr: viz v.č. C3 odhad hmotnosti 1 kusu kamene 2000kg: 17* Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 34, RTS Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 19,20,25,: Součet:: 34, ,85 5 Komunikace Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 100 mm m RTS Výkaz výměr: 3,5* Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 130 mm m2 78, RTS Výkaz výměr: 3,9*20 78, Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 100 mm m RTS Výkaz výměr: 3,5* Zakalení povrchu vč dodávky ostrého písku(nezahliněný) tl.15mm m Vlastní Výkaz výměr: 3,5*20 7

17 List č.17 Soupis: 01-2 Jižní část Písek kopaný t 11,20000 Vlastní Výkaz výměr: 3,5*20*0,1*1,6 11,20 91 Doplňující práce na komunikaci Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou R00 z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m RTS Výkaz výměr: (20*3,9-20*3,5)/0, R00 z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C m RTS 12/15 Výkaz výměr: Položka pořadí 34: Dlažební žulová kostka 100/100mm t 0,88889 Vlastní Výkaz výměr: 1t/4,5m2: (3,9*20-3,7*20)/4,5 0,89 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m R00 jakékoliv délky objektu t 60, RTS Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 30,31,32,33,34,35,36,: Součet:: 60, ,87

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.6 Pasport prvků Dokument: 179-5.D6 Razítko Datum: 4/2014 Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Sadové úpravy EČO Název části Místo Praha 7 IČ DIČ Objednatel Městská část Praha 7 Projektant Lesprojekt

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU olní cesta C 5 v k.ú. Drahotín KSO: CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad, obočka Domažlice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, jejíž zadání se v souladu s ust. 18 odst. 5

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu Stupeň PD Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2799 "Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční - hurá zpátky k přírodě" Projektant

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : C3F/160514 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Zadavatel : IČO : DIČ : Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČO : 01643541

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH REKAPITULACE Trávníky a přípravné práce Výsadby Komunikace Mobiliář a herní prvky Vedlejší rozpočtové náklady % 82,880.50 Kč 73,705.00 Kč 46,905.00 Kč 243,530.00 Kč 6,470.2 Kč CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail MONSTAVBY MORAVA s.r.o. Na Michalůvce 1326/10 Prostřední Suchá 735 64 Havířov

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Přestupní terminál Svitavy nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Přestupní terminál Svitavy

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo č na zhotovení stavby (PRV) Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice. mezi smluvními stranami

DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo č na zhotovení stavby (PRV) Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice. mezi smluvními stranami DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 152-2017-523101 na zhotovení stavby (PRV) Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice mezi smluvními stranami Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský

Více

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Objednatel: město Rýmařov Vypracovala: ing. Anna Zábojníková Datum: II./2015 P:Č. KCN Kod položky Popis položky MJ množství cena/mj celkem I. Pěstební

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 0679-12-P08 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce SPZ Holešov sanace kanalizace Svazek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce Realizace úspor energií - Zateplení objektu - Základní

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

Šternberk - Hřbitov. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Šternberk - Hřbitov. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo s názvem: Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic mezi smluvními stranami

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo s názvem: Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic mezi smluvními stranami Č.j. objednatele č. : 9-208-520 Č.j. objednatele č. 2: 03 PT-003655 Č.j. zhotovitele:.. DODATEK č. ke smlouvě o dílo s názvem: Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic mezi smluvními stranami Objednatel č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka II. a III.

Více

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH ceníky ÚRS Odstranění dřevin a pařezů 111 21-2212 Odstranění nevhodných dřevin pr. kmene do 100 mm, výšky do 1m s odstranění m pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 - část porostu za erozní rýhou m

Více

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R DODATEK Č. 2 S M L O U V Y O D Í L O Č. objednatele 13/2015/R uzavřený podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Drobná architektura 0 0 4. Herní prvky 0 0 5. Dokončující konstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Domov pro seniory Loučka - dokončení protipožárních opatření dodávka stavby SVAZEK 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Domov pro seniory Loučka - dokončení protipožárních opatření dodávka stavby SVAZEK 4 Příloha č. 1086-16-P10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Domov pro seniory

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Soupis objektů s DPH. Stavba: 12-107 - ÚPRAVA PARKU NA NÁMĚSTÍ, RYCHNOV U JABLONCE N/N. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 1 3.1.

Soupis objektů s DPH. Stavba: 12-107 - ÚPRAVA PARKU NA NÁMĚSTÍ, RYCHNOV U JABLONCE N/N. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 1 3.1. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 3..2 Soupis objektů s DPH - Varianta: ZŘ - Základní řešení Odbytová cena [] OC + DPH [] Objekt Popis OC DPH OC + DPH _ 80 PRAKOVÉ ÚPRAVY 80 PRAKOVÉ ÚPRAVY _ 802 OBILIÁŘ

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. podlimitní veřejná zakázka VD Šance drenážní štola Svazek 4 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ZADAVATEL:

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2015-31 Polní cesty Drahov KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Drahov Datum: 1.6.2017 Zadavatel: IČ: 01312774 KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774 Uchazeč: IČ: 60838744

Více

NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, HROTOVICE, P.Č. 3/1 A 9/11

NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, HROTOVICE, P.Č. 3/1 A 9/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVĚ CENY Veřejná zakázka na stavební práce: NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ,

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: Výstava polní cesty VPC 5 R v k.ú. Šemnice

REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: Výstava polní cesty VPC 5 R v k.ú. Šemnice REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Semnice p. č. 1401 Datum: 23. 6. 2017 Zadavatel: IC: 01312774 Uchazeč: IC: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČ: 01782975 B-PROJEKTY

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

MĚSTYS ŽELETAVA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO NOVOU ZÁSTAVBU RD UL. ŠAŠOVSKÁ

MĚSTYS ŽELETAVA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO NOVOU ZÁSTAVBU RD UL. ŠAŠOVSKÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Veřejná zakázka na stavební práce: MĚSTYS ŽELETAVA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,00. Cena s DPH ,88. Cena bez DPH. 14_367a2 Protierozní val a polní cesty HPC1, HPC2 a DPC1 v k.ú.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,00. Cena s DPH ,88. Cena bez DPH. 14_367a2 Protierozní val a polní cesty HPC1, HPC2 a DPC1 v k.ú. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 14_367a2 Protierozní val a polní cesty HPC1, HPC2 a DPC1 v k.ú.lysec_výsadba KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Pytlíkov Datum: 8. 2. 2018 Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo:

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2162/16 č. zhotovitele 21/16/S uzavřené dne 08.06.2016 uzavřené dne 08.06.2016 dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav 1234536789 12 1.1 Technologické postupy 1.1.1 Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav Před založením výsadeb a realizací ošetření na stromech budou pokáceny určené stromy, odstraněny pařezy (viz.

Více