Denas Energy s.r.o., Hradní 27/37, Ostrava, IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Denas Energy s.r.o., Hradní 27/37, 71000 Ostrava, IČ 28641019"

Transkript

1 Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy, na základě které se obstaravatel přepravy zavazuje obstarat přepravu zásilky a příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu-cenu zasílatelských služeb. Obchodní podmínky tak závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi obstaravatelem přepravy a příkazcem při obstarání přepravy zásilek. Aktuální ceník je zveřejněn na internetových stránkách společnosti: Obstaráním přepravy zásilek se rozumí souhrn všech nezbytných činností a úkonů souvisejících s přemístěním zásilky od obstaravatele přepravy (tím je míněna firma Denas energy s.r.o. a její kontaktní adresa Přátelství 1009, Třinec ) k příjemci. Přepravu zásilek k této firmě zabezpečuje příkazce svým jménem na svůj vlastní účet, pokud se nejedná o svoz obstaravatele přepravy (svoz musí být jednoznačně uveden v zasílatelské smlouvě, společně s dalšími náležitostmi, popřípadě zde může být uvedena jiná varianta doručení zásilky firmě Denas energy s.r.o.). Obstaravatel přepravy přebírá odpovědnost za zásilku právě tehdy, kdy ji fyzicky přijal od vnitrostátního přepravce (dle výběru příkazce). Odpovědnost za příkazcovu zásilku zaniká okamžikem, kdy ji předal zahraniční přepravní společnosti. Obstaravatel přepravy samostatně vybírá vhodný způsob dopravy do zahraničí v závislosti na zemi a charakteru zásilky. Zásilky lze dopravovat pouze do zemí, které jsou uvedeny na stránkách společnosti. Příkazce rovněž může nejpozději při zadání zásilky do administračního systému firmy Denas energy s.r.o. (umístěného na internetových stránkách; v případě, že tento systém není v provozu, informační systém nahrazuje ová korespondence) zvolit, zda jde o doručení zásilky na dobírku a specifikovat dobírkovou částku. Dobírkovou částku inkasuje příkazce přímo na svůj bankovní účet uvedený v zasílatelské smlouvě. V případě, kdy dobírkové částky jsou vypláceny na účet obstaravatele přepravy, je nutné individuálně dohodnout termín přeposíláni dobírkových částek na účet příkazce (týdně, měsíčně, apod.). 2. Základní pojmy Není-li v těchto podmínkách nebo v zasílatelské smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají pro účely vztahu smluvních stran založeného zasílatelskou smlouvou následující pojmy dále uvedený význam: obstaravatel přepravy (v zasilatelské smlouvě jako zasílatel) znamená společnost Denas Energy s.r.o., IČ: , se sídlem Ostrava Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSĆ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě. příkazce znamená osobu, se kterou obstaravatel přepravy uzavřel zasílatelskou smlouvu a která je jako příkazce označena v zasílatelské smlouvě zásilka znamená věci, které byly obstaravatelem přepravy převzaty jako jeden celek k poskytnutí služby dle zasílatelské smlouvy uzavřené mezi příkazcem a obstaravatelem přepravy. korespondenční adresa čili adresa, na kterou je nutno zasílat všechny zásilky je: Přátelství 1009, Třinec (v případě zaslání zásilky na sídlo firmy, zásilka nebude doručena, nebo bude doručena se zpožděním a příkazci bude zaúčtována částka dle ceníku vybraného vnitrostátního přepravce za přepravní službu ze sídla firmy na kontaktní adresu firmy) Dále v těchto podmínkách nebo v zasilatelské smlouvě mohou být uvedeny další pojmy. Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v zasílatelské smlouvě a v dokumentech užívaných v rámci vztahu příkazce a obstaravatele přepravy založeného zasílatelskou smlouvou stejný význam, jako v těchto obchodních podmínkách. 3. Obstaravatelem přepravy vymíněné vlastnosti zásilek Obstaravatel přepravy si vymiňuje, aby zásilky předávané k přepravě splňovaly následující podmínky, dle typologie přepravy: a) Z České republiky do Polské republiky -min. rozměry zásilky: 9 x 14 cm. -max. rozměry zásilky: 200 x 80 x 60 cm, přitom součet obvodu a nejdelší hrany zásilky nesmí přesáhnout 300 cm. max. hmotnost zásilky: 31,5 kg. b) Z České republiky do Slovenské republiky -min. rozměry zásilky: 9 x 14 cm. -max. rozměry zásilky: délka nejdelší strany max. 175 cm, celkové rozměry max. 300 cm obvodní délky (nejdelší strana + obvod balíku) -max. hmotnost zásilky: 50 kg. c) Z Polské republiky či Slovenské republiky do České republiky -délka zásilky (nejdelší strana) nesmí překročit 2m.

2 -součet obvodu zásilky a její délky nesmí překročit 3m. -hmotnost zásilky včetně obalu nesmí překročit 30 kg. d) Z České republiky do vybraných států Evropy -max. rozměry zásilky: 60 x 60 x 120 cm a zároveň součet obvodu a nejdelší hrany zásilky max. 300 cm. -max. hmotnost zásilky: 30kg Obstaravatel přepravy si dále vymiňuje, aby obsahem přepravované zásilky nebylo následující: předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, omamné látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ADR- Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí: jedy radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách, apod. předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, bankovky, mince, aktivované platební a jiné peněžní karty a ceniny s výjimkou stravenek, nabíjecích kuponů do mobilních telefonů, SIM karet, dálničních známek, poštovních známek, výherních losů a telefonních karet operátorů pevných telefonních linek předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou rychle se kazící zboží, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), živé rostliny apod., živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod., předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou alkohol a jiné drahé tekutiny ve skleněných lahvích apod. jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů jako jsou například volně ložené substráty. Příkazce je povinen o podmínkách a vymíněných vlastnostech zásilek dle tohoto článku informovat třetí osoby, které budou předávat zásilky k přepravě, a zajistit, aby zásilky předávané k přepravě na základě jeho objednávky vyhovovaly těmto ustanovením; za nesplnění těchto požadavků příkazce odpovídá stejně, jako by zásilku k přepravě předával sám. Příkazce se zavazuje (v závislosti na charakteru obsahu přepravované zásilky) zásilku řádně zabalit tak, aby: obsah zásilky byl zajištěn proti pohybu tak, aby obal zásilky zajišťoval dostatečnou ochranu zejména pro křehké části obsahu zásilky, u předmětů a látek (jako jsou předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu- drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, bankovky, mince, aktivované platební karty, ceniny apod.) nebylo vizuálně zřejmé, co je obsahem zásilky, dále musí být tyto předměty anebo látky zabaleny v bezpečnostních obálkách nebo v obalu zajištěném neporušenou jedinečnou kontrolní páskou příkazce, obal zásilky umožňoval bezpečnou manipulaci se zásilkou jedné osobě, obal poskytoval přirozenou ochranu přepravovanému obsahu při běžné manipulaci, zásilka neohrožovala další společně přepravované zásilky, použitý dopravní prostředek a skladové prostory obstaravatele přepravy, zásilka neohrožovala život, zdraví a bezpečnost osob, které přijdou se zásilkou do styku, umožňovala (při dodržení elementární opatrnosti a odborné péče) přepravu zásilek ve vrstvách na ložné ploše dopravního prostředku, obal zásilky byl celistvý, pravidelného tvaru. 4. Cena zasílatelských služeb a platební podmínky Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí zasílatelských služeb úplatu (cenu) určenou na základě sazeb dle aktuálního ceníku daných produktů. Nárok obstaravatele přepravy na uhrazení ceny za zasílatelské služby vzniká předáním zásilky obstaravateli přepravy. Cena může být snížena o slevy z aktuálního ceníku pro jednotlivé produkty uvedené v zasílatelské smlouvě. Cena přepravy zásilky se může zvýšit o následující položky: a) doběrečné / dobírkový poplatek, jehož výše je stanovena ve zvláštním ceníku (týká se dobírkových zásilek); doběrečné / dobírkový poplatek je zasílatel oprávněn účtovat za každou zásilku označenou dobírkovou etiketou, b) příplatek za mýtné a palivový příplatek, - výše jednotlivých poplatků a další podrobnosti k jejich výpočtu jsou stanoveny v ceníku, který je umístěn na internetových stránkách - příkazce se zavazuje uhradit obstaravateli přepravy za zasílatelské služby dohodnutou cenu, a to nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na fakturách vystavených obstaravatelem přepravy. V případě prodlení s úhradou ceny je příkazce povinen zaplatit zasílateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý (i započatý) den prodlení. 5. Převzetí zásilky k přepravě Příkazce je oprávněn objednat přepravu zásilky em nebo pomocí objednávkového formuláře, který je dostupný na internetových stránkách Pokud obstaravatel přepravy převezme zásilku daný den do 12h(pro služby ze Slovenska a z Polska platí do 10h), je expedována ještě týž den. Pokud zásilka dorazí k obstaravateli přepravy daný den po 12h(pro služby ze Slovenska a z Polska platí po 10h), je expedována až další pracovní den. Převzetí jednotlivých zásilek obstaravatelem přepravy k přepravě se děje následujícím způsobem: a) Osobně na adrese: Přátelství 1009, Třinec,

3 b) Doručením zásilky příkazcem vybraným vnitrostátním přepravcem (dle aktuálního ceníku vybraného přepravce) na kontaktní adresu firmy: Přátelství 1009, Třinec, c) V případě zásilek ze Slovenska a z Polska se za převzetí zásilky obstaravatelem přepravy považuje jeho fyzické přebrání dané zásilky na jednom ze zahraničních P.O. boxů, nebo jiné kontaktní adrese blíže specifikované v zasílatelské smlouvě. 1. Při předání zásilky k přepravě je příkazce povinen: a) Při zasílání jednoho kusového balíku je příkazce povinen uvést na balík svou adresu jakožto odesílatele a jako příjemce označit firmu Denas Energy s.r.o. a poslat jej na kontaktní adresu firmy. Současně s tímto úkonem je povinen podat e- mailovou avizaci firmě Denas Energy s.r.o. ( ová adresa: která musí obsahovat identifikaci subjektu, kterému zásilku chce zaslat (pokud se jedná o platbu dobírkou-nutno uvést výši doběrečné sumy). Identifikací subjektu se rozumí: jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby příjemce a přesná adresa doručení, včetně PSČ a telefonního spojení, identifikace osoby oprávněné zásilku za příjemce nebo jeho jménem přijmout (dále jen oprávněná osoba nebo kontaktní osoba ), případně jiné důležité informace, které usnadňují doručení zásilky; příkazce se zavazuje věnovat zvýšenou pozornost správnosti PSČ a bere na vědomí, že rozhodující pro doručení je PSČ a že zasílatel nezkoumá, zda PSČ, vyznačené na etiketě, je v souladu s názvem místa doručení, b) Při zasílání více balíku v jednom je příkazce povinen uvést na balík svou adresu jakožto odesílatele a jako příjemce označit firmu Denas Energy s.r.o. a poslat jej na kontaktní adresu firmy. Každý jednotlivý menší balík uvnitř jedné velké zásilky musí být jasně a nezaměnitelně označen číslem balíku. Současně s tímto úkonem je povinen podat ovou avizaci firmě Denas Energy s.r.o. která musí obsahovat čísla balíků a identifikace subjektů, kterým zásilku chce zaslat (pokud se jedná o platbu dobírkou-nutno uvést výši doběrečné sumy). Každému číslu balíku musí být přiřazena právě jedna identifikace subjektu. Identifikací subjektu se rozumí: jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby příjemce a přesná adresa doručení, včetně PSČ a telefonního spojení, identifikace osoby oprávněné zásilku za příjemce nebo jeho jménem přijmout (dále jen oprávněná osoba nebo kontaktní osoba ), případně jiné důležité informace, které usnadňují doručení zásilky; příkazce se zavazuje věnovat zvýšenou pozornost správnosti PSČ a bere na vědomí, že rozhodující pro doručení je PSČ a že zasílatel nezkoumá, zda PSČ, vyznačené na etiketě, je v souladu s názvem místa doručení, 2. Odstranit ze zásilky všechna zavádějící sdělení, označení, adresy, případně použité etikety, které nemají souvislost s právě zahájenou přepravou, a zajistit, aby každá zásilka byla opatřena pouze jednou platnou etiketou, a to i pro případ, že obal zásilky bude použit vícekrát; obstaravatel přepravy je oprávněn požadovat po příkazci smluvní pokutu do výše Kč 2.500,- za každý případ příkazcem nesplněné povinnosti podle předchozí věty, 3. Pokud to povaha a charakter zásilky vyžaduje, označit zásilku příslušnou výstražnou nálepkou, která vymezuje způsob zacházení se zásilkou. Pokud označení zásilky není jednoznačné (např. na zásilce je více výstražných nálepek, jejichž význam není vzájemně slučitelný), má se za to, že zásilka nevyžaduje zvláštní zacházení. Jiná upozornění než nalepené výstražné nálepky, případně výstražné značky natištěné přímo na originálním obale zásilky, nebudou brána zasílatelem v úvahu. Příkazce odpovídá za splnění povinností dle tohoto odstavce i v případě, že zásilku předává k přepravě třetí osoba. 4. Obstaravatel přepravy je oprávněn odmítnout převzetí zásilky k přepravě, pokud je zřejmé, že nemá vymíněné vlastnosti nebo není řádně označena (viz. výše). V případě, že obstaravatel přepravy tuto skutečnost zjistí až po převzetí zásilky, je oprávněn zásilku příkazci vrátit. Obstaravateli přepravy pro tento případ vzniká vůči příkazci nárok na úhradu přepravného, manipulačního poplatku a na úhradu skutečných nákladů souvisejících se zpětným doručením zásilky. V případě, že zásilka nemá vymíněné vlastnosti a obstaravatel přepravy příkazci zásilku nevrátí, je obstaravatel přepravy oprávněn zajistit doručení zásilky prostřednictvím třetích stran, včetně použití služeb dalšího zasílatele, k čemuž tímto dává příkazce obstaravateli přepravy souhlas. Příkazce bere na vědomí a souhlasí s tím, že doba přepravy se v tomto případě může prodloužit a že obstaravateli přepravy pro tento případ vzniká vůči příkazci nárok na úhradu přepravného dle sazeb aktuálního ceníku pro tyto zásilky. 5. V případě, že pro doručení zásilky byla sjednána objednávka přepravy, je příkazce povinen zajistit splnění povinností dle těchto obchodních podmínek a možnost převzetí zásilky na sjednané adrese, jinak je povinen k náhradě nákladů, které zasílateli a/nebo třetím osobám vzniknou v důsledku nesplnění těchto povinností. 6. Doručení zásilky 1. Obstaravatel přepravy obvykle obstará doručení zásilky do Polska a na Slovensko do čtyř pracovních dnů od momentu převzetí zásilky (rychlost doručení je závislá na typologii zásilky a výběru poštovní či kurýrní služby). Do ostatních evropských zemí je orientační doba dodání uvedena na internetových stránkách jako součást ceníku z Čr do Evropy. Po dohodě s příjemcem nebo na základě zasílatelské smlouvy, může být zásilka doručena odlišně od tohoto pravidla. 2. Obstaravatel přepravy vynaloží přiměřené úsilí, aby zásilka byla doručena v souladu s odst. 1 tohoto článku. Obstaravatel přepravy však neodpovídá za škody, které vzniknou následně příkazci z důvodu nedodržení výše uvedené orientační lhůty. 3. Obstaravatel přepravy obstará doručení zásilky příjemci v místě, uvedeném jako adresa příjemce, přičemž zásilka je doručena předáním osobě, která prokáže svou totožnost a u níž nejsou pochybnosti o její příslušnosti k příjemci. 4. Předáním zásilky je míněno fyzicky předání zásilky oprávněné osobě za pomocí smluvních zahraničních či domácích přepravců. V případě balíků na dobírku se předáním zásilky rozumí fyzický předání zásilky společně se zaplacením dobírkové částky. 5. Dobírková částka bude vyplácena přímo na účet příkazce. Pokud je ve smlouvě uvedeno, že dobírkové částky budou chodit na bankovní účet firmy Denas Energy s.r.o., termín přeposlání na účet příkazce je individuálně dohodnut (v zasílatelské smlouvě).

4 V případě, že věc, jejíž přepravu měl zasílatel obstarat, nebude subjektem, kterému měla být věc doručena, převzata, obstaravatel přepravy věc uskladní u sebe a o této skutečnosti příkazce vyrozumí. Příkazce je povinen do sedmi dnů od odeslání mu vyrozumění o uskladnění zasílatele informovat, zda požaduje, aby mu byla věc zaslána zpět či aby věc byla uskladněna u zasílatele. Po tuto dobu se skladné u zasílatele neplatí. Obstaravatel přepravy se spolu s příkazcem dohodli, že zásilka může být uskladněna u zasílatele maximálně po dobu tří měsíců, pokud v konkrétním případě nebude dohodnuto jinak. Po uplynutí této doby je obstaravatel přepravy oprávněn zásilku zaslat zpět příkazci anebo ji rozbalit a její obsah prodat. Právo volby má obstaravatel přepravy. V takovém případě se skladné platí až do odeslání zásilky zpět příkazci nebo až do prodeje zásilky. K rozbalení zásilky a jejímu prodeji příkazce uděluje zplnomocnění prostřednictvím podpisu zasílatelské smlouvy. Pokud obstaravatel přepravy usoudí, že zásilka není vhodná ke skladování, je oprávněn jí neprodleně zaslat příkazci zpět. Osoba provádějící doručení zásilky není povinna se účastnit kontroly obsahu zásilky prováděné při doručení. 7. Otevření zásilky 1. Obstaravatel přepravy je oprávněn otevřít zásilku v případě, že: a) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky, nebo jejíž přeprava z jiného důvodu není dovolena, b) zásilka má narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu, např. obsah vytéká, při manipulaci je slyšet, že obsah je rozbitý apod., c) obstaravatel přepravy má důvodné podezření, že obsahem zásilky jsou předměty a látky poškozené ještě před okamžikem předání zásilky k přepravě obstaravateli přepravy, d) je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo e) je to nezbytné k dodržení povinností uložených obstaravateli přepravy právním předpisem nebo zasílatelskou smlouvou. 2. Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle platných právních předpisů. 3. Při opětovném uzavření zásilky, bude zásilka zajištěna k další přepravě. 8. Odpovědnost obstaravatele přepravy za škodu 1. Obstaravatel přepravy odpovídá příkazci pouze za skutečnou škodu vzniklou na přepravované zásilce při obstarání přepravy (obstaráním přepravy se míní všechny úkony spojené s doručením zásilky, které firma Denas Energy s.r.o. provede od převzetí zásilky od vnitrostátního přepravce až po dobu jejího předání zahraničnímu přepravci k další přepravě). Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však obstaravatel přepravy neodpovídá příkazci za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s obstaráním přepravy vzniknout, ani za škody vzniklé příkazci nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky. 2. Obstaravatel přepravy se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena: a) příkazcem, odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, b) vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku, c) vadným obalem, na který obstaravatel přepravy upozornil příkazce (odesílatele) při převzetí zásilky k přepravě. Pokud obstaravatel přepravy neupozornil na vadnost obalu, neodpovídá za škodu způsobenou na zásilce vadným obalem jen tehdy, pokud nebyla vadnost obalu zřejmá. 3. Obstaravatel přepravy se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, která je obvyklá v odvětví zasílatelských služeb. 9. Odpovědnost příkazce za škodu Příkazce odpovídá za škodu, která obstaravateli přepravy nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností příkazce dle zasílatelské smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, zejména (nikoliv však výlučně) povinnosti poskytnout obstaravateli správné a úplné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k uzavření smlouvy o přepravě nebo obstarání a/nebo provedení přepravy zásilky. 10. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce 1. Příkazce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, která vznikla v době od převzetí zásilky firmou Denas Energy s.r.o. do doby odeslání této zásilky touto firmou do zahraničí.

5 a) Poškozením se rozumí změna stavu- změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti či složení věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu. b) Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu. 2. Škoda představuje: a) v případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má příkazce nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, b) v případě zničení nebo ztráty zásilky skutečnou hodnotu zásilky v době převzetí zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část. 3. Reklamaci je nutno uplatnit písemně u obstaravatele přepravy na kontaktní adrese: Přátelství 1009, Třinec, Příkazce je povinen zajistit při převzetí zásilky příjemcem provedení kontroly, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou přejímcem zjištěny zjevné vady, odpovídá příkazce za to, aby tato skutečnost byla oznámena písemně v okamžiku doručení. 5. Příkazce je povinen zajistit oznámení skrytého poškození zásilky zasílateli bez odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. 6. Obstaravatel přepravy má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je příkazce povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo. 7. Pokud příkazce nesplní včas své povinnosti (viz. výše), má obstaravatel přepravy právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody. 8. U poškozených zásilek je příkazce i příjemce povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny obstaravatele přepravy. 9. Příkazce je povinen zajistit vydání poškozené zásilky obstaravateli přepravy v okamžiku, kdy zasílatel příkazci sdělil, že odpovědnost za škodu uznává a že škodu v plném rozsahu uhradí; tato povinnost se uplatní pouze v případě, že náhrada škody odpovídá hodnotě zásilky. 10. Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn u obstaravatele přepravy uplatnit pouze příkazce. 11. K reklamaci musí být přiloženy doklady o vzniku škody během přepravy, její povaze a rozsahu a o výši skutečné škody. Vznik škody na přepravované zásilce se prokazuje zápisem o škodě. Vyčíslení skutečné škody musí být doloženo věrohodným daňovým dokladem či fakturou, za které byly předměty a/nebo látky tvořící obsah zásilky pořízeny. Škodní nárok se vůči obstaravateli přepravy uplatňuje zásadně bez DPH, a to ve všech případech s výjimkou škod řešených (v ekonomicky zdůvodněných případech) opravou poškozeného výrobku, která bude fakturována jako samostatný úkon, nebo v případech, kdy příkazce není plátcem DPH. 12. V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu zásilky je faktura v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni převzetí zásilky k přepravě. 13. V případě poškození starší věci (např. elektronika, výpočetní technika apod.) nebo použité či opotřebené věci, která je obsahem poškozené zásilky, se skutečná hodnota věci v době přepravy odvíjí od stáří poškozené věci a jejího opotřebení. Výše náhrady škody bude vypočítána z hodnoty věci v okamžiku těsně předcházejícímu vzniku škody s přihlédnutím ke stáří, opotřebovanosti a amortizaci věci podle příslušných koeficientů pojišťovny obstaravatele přepravy; obstaravatel přepravy neodpovídá za škodu přesahující takto zjištěnou částku. 14. Obstaravatel přepravy je oprávněn vyzvat příkazce k doplnění reklamace. V době od odeslání výzvy k doplnění reklamace do doručení doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Obstaravatel přepravy je povinen úplnou reklamaci (obsahující zápis o škodě, vyčíslení skutečné škody, případně znalecký posudek a doklad o eventuálním prodeji reklamovaného zboží) vyřídit nejpozději do 30 dnů poté, kdy mu byla reklamace doručena, a sdělit příkazci své stanovisko. 15. Jsou-li k vyřízení reklamace nezbytné podklady od orgánů činných v trestním řízení, od institucí působících v pojišťovnictví nebo od jiného orgánu či instituce, neběží lhůta pro vyřízení reklamace do té doby, než obstaravatel přepravy takové podklady získá. 16. Vlastní úhrada řádně uplatněné a obstaravatelem přepravy uznané reklamace se uskuteční nejdříve do 20 pracovních dnů ode dne uznání reklamace obstaravatelem přepravy. Nárok na náhradu škody není příkazce oprávněn započítat proti nároku obstaravatele přepravy na zaplacení ceny zasílatelských služeb před uplynutím lhůty dle předchozí věty nebo pravomocným přiznáním nároku na náhradu škody soudem. 17. V případě, že pohřešovaná zásilka, případně její část, je nalezena kdykoliv během reklamačního řízení, považuje se nárok příkazce na náhradu škody na zásilce za uhrazený okamžikem, kdy příkazce získá možnost se zásilkou nakládat; byla-li zásilka nalezena příkazcem nebo příjemcem, je o této skutečnosti příkazce povinen zasílatele písemně informovat. Pokud byla před nalezením zásilky příkazci škoda, nebo její část, obstaravatelem přepravy uhrazena v penězích, je příkazce povinen tuto částku obstaravateli přepravy vrátit, případně po dohodě obstaravateli přepravy zásilky vydat. 18. V případě, že existuje podezření na spáchání trestného činu, jsou příkazce i obstaravatel přepravy povinni spolupracovat a bez prodlení předávat všechny potřebné informace sloužící k rychlému dopadení pachatele. Tato povinnost se týká jak vzájemné spolupráce mezi příkazcem a obstaravatelem přepravy, tak i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Příkazce bere na vědomí, že v případech stanovených právními předpisy je obstaravatel přepravy povinen na výzvu orgánu činného v trestním řízení, správního orgánu či soudu sdělit tomuto orgánu informace týkající se příkazce, příjemce nebo zásilky.

6 11. Zvláštní ujednání pro zásilky do zahraničí mimo Polsko a Slovensko 1. Pro obstarání zahraniční přepravy zásilky do zemí mimo Slovensko a Polsko (dále jen ostatní státy Evropy ) platí následující ustanovení. 2. Zasílatel si vymiňuje, aby zásilky do ostatních států Evropy splňovaly následující podmínky: a) maximální rozměry zásilky nepřekročily 60 cm x 60 cm x 120 cm, b) součet obvodu zásilky a její délky nesmí překročit 3 m, c) hmotnost zásilky včetně obalu nesmí překročit 30 kg, d) hodnota jedné zásilky obsahující ceniny nepřesáhne hodnotu Kč ,-, e) hodnota jedné zásilky bez připojištění nesmí překročit Kč ,- bez DPH,. 3. Není-li zasílatelskou smlouvou stanoveno jinak, platí pro: Doručení do ostatních států Evropy dodací podmínky: příkazce hradí cenu přepravy až k příjemci. Za splnění povinností ze strany příjemce ručí příkazce. Tuto skutečnost odesílatel uvede na faktuře. Obstaravatel přepravy vynaloží přiměřené úsilí, aby zásilka byla při zahraniční přepravě doručena v souladu s lhůtami uvedenými jako součást ceníku do ostatních států Evropy. Obstaravatel přepravy však neodpovídá za škody, které vzniknou následně příkazci z důvodu nedodržení uvedených lhůt. Příkazce bere na vědomí, že doba doručení zásilek při zahraniční přepravě v podstatné míře závisí na kalendáři platném v každém státě, jímž zásilka během přepravy prochází. 4. V otázkách, jež nejsou speciálně upraveny ustanoveními tohoto článku, platí obecná ustanovení těchto obchodních podmínek. 5. Lhůta pro oznámení skrytého poškození zásilky činí v případě doručení do ostatních států Evropy 3 pracovní dny ode dne doručení zásilky. Příkazce je povinen doložit obstaravateli přepravy povahu a rozsah škody na zásilce poskytnutím obrazové dokumentace do 10 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. 6. Příkazce je povinen zajistit při převzetí zásilky příjemcem provedení kontroly, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, odpovídá příkazce za to, aby tato skutečnost byla oznámena písemně v okamžiku doručení. 12. Ochrana osobních údajů 1. Příkazce souhlasí s tím, aby obstaravatel přepravy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje příkazce uvedené v zasílatelské smlouvě a další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje budou obstaravatelem přepravy zpracovávány a uchovávány v klientském registru obstaravatele přepravy pro účely plnění jeho závazků ze zasílatelské smlouvy a evidenční účely. 2. Poskytnutí osobních údajů osob, které s obstaravatelem přepravy hodlají uzavřít zasílatelskou smlouvu je dobrovolné, nicméně ze strany obstaravatele přepravy je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu a plnění závazků obstaravatele přepravy z tohoto smluvního vztahu. 3. Požádá-li příkazce obstaravatele přepravy o informaci o zpracování svých osobních údajů, je obstaravatel přepravy povinen v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mu informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud příkazce zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných obstaravatelem přepravy, je oprávněn žádat, aby obstaravatel přepravy provedl opravu. 4. Pokud příkazce zjistí nebo se domnívá, že obstaravatel přepravy provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života příkazce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat obstaravatele přepravy o vysvětlení, b) požadovat, aby obstaravatel přepravy odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li obstaravatel přepravy žádosti příkazce, má příkazce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše uvedený postup nevylučuje, aby se obstaravatel přepravy obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 5. Příkazce uděluje souhlas dle odst. 1 tohoto článku na dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě zasílatelské smlouvy mezi příkazcem a obstaravatelem přepravy, a na dobu dalších pěti (5) let od splnění veškerých práv a povinností příkazce z takovéto zasílatelské smlouvy. 6. Příkazce se zavazuje zajistit souhlas odesílatele a příjemce/adresáta zásilky se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační povinnosti dle ustanovení 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby obstaravatel přepravy mohl řádně plnit povinnosti vyplývající ze zasílatelské smlouvy. Pro tento případ se příkazce ve smyslu 725 a násl. obchodního zákoníku dále zavazuje uhradit obstaravateli přepravy jakoukoliv újmu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů odesílatelů či příjemců/adresátů vznikne.

7 13. Závěrečná ustanovení 1. Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, uzavírá se zasílatelská smlouva na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této zasílatelské smlouvy v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Pro vyloučení pochybností se za podstatné porušení povinností příkazce pro účely zasílatelské smlouvy považuje zejména prodlení příkazce se splněním kterékoliv peněžité částky dle zasílatelské smlouvy delší než čtrnáct (14) dní a/nebo porušení povinností nebo nedodržení podmínek vymíněných obstaravatelem přepravy. 3. Obstaravatel přepravy je oprávněn provést změny a doplňky zasílatelské smlouvy, včetně obchodních podmínek a ceníku. O změně ceníku obstaravatel přepravy neinformuje své partnery. Směrodatný a aktuální ceník je uveden vždy na internetových stránkách Orientační ceny v ceníku v CZK se mohou lišit v závislosti na daném devizovém kurzu ČNB. O navržené změně zasílatelské smlouvy nebo obchodních podmínek je obstaravatel přepravy povinen příkazce vyrozumět písemně, faxem nebo em zpravidla alespoň 10 pracovních dnů před dnem účinnosti navržených změn. V případě, že příkazce nejpozději 1 pracovní den přede dnem účinnosti navržených změn nesdělí zasílateli písemně, faxem nebo em svůj nesouhlas, nebo i po dni účinnosti navržených změn objednává přepravu zásilek, má se za to, že s navrženými změnami či doplňky souhlasí. 4. V případě, že příkazce projeví nesouhlas se změnami dle odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek, je příkazce oprávněn od zasílatelské smlouvy odstoupit. Aktuální znění obchodních podmínek, Ceníku a další informace jsou zveřejňovány na 5. Výzvy, odstoupení a další jednostranné úkony provedené jednou ze stran podle této smlouvy nebo podle zákona vůči straně druhé se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co strana úkon činící jej podala ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci. 6. Příkazce stvrzuje podpisem obchodních podmínek, že se s jejich obsahem seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí. Platnost obchodních podmínek od Datum podpisu: Podpis příkazce:

Všeobecné zasílatelské podmínky

Všeobecné zasílatelské podmínky Všeobecné zasílatelské podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné zasílatelské podmínky jsou vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku a řídí se jimi poskytování všech zasílatelských

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o. 1 Definice zasilatelských služeb a základních používaných pojmů a) Zasilatelské služby - představují souhrn činností, které poskytuje zasilatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je Obchodní podmínky Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serverů shop.ok-net.cz mezi prodávajícím Romanem Pleslem,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky platné od 24.8.2011 pro www.sportfotbal.cz provozovaný firmou David Hrubý, IČ 67790909, Farského 1/1385, 170 00 Praha 7, registrováno pod spisovnou značkou OŽV/0000719/ZIM ze dne 29.3.2002

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Stolařství-Avrat s.r.o., U ovčárny 10, Krnov 794 01, IČO: 29445884, DIČ: CZ29445884

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost ASPEKO s.r.o., IČ: 03480763, DIČ: CZ03480763, se sídlem Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností e-shop partner s.r.o., se sídlem Modletice, Modletice 128, PSČ 251

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více