Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1022/2016 RM 33 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1023/2016 RM 33 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková, Ing. Vilém Zeiner. 1024/2016 RM 33 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 966/2016-RM 30, 967/2016-RM 30, 968/2016-RM 30, 981/2016-RM 31, 993/2016-RM 31, 994/2016-RM 31, 995/2016-RM 31, 996/2016-RM 31, 997/2016-RM 31, 998/2016-RM 31, 999/2016-RM 31, 1000/2016-RM 31, 1001/2016-RM 31, 1003/2016-RM 31, 1005/2016-RM 31, 1007/2016-RM 32, 1008/2016-RM 32, 1009/2016-RM 32, 1010/2016-RM 32, 1011/2016-RM 32, 1014/2016-RM 32, 1015/2016-RM 32, 1016/2016-RM 32, 1017/2016-RM 32, 1019/2016-RM 32, 1020/2016-RM 32, 1021/2016-RM 32. 1

2 1025/2016 RM 33 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje s účinností od změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou a změnu platového výměru zástupkyně ředitele Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvkové organizace dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platových výměrů. T: /2016 RM 33 Termíny pro konání občanských sňatků v roce RM po projednání schvaluje pro rok 2017 navržené dny, jako termíny pro konání občanských sňatků ve společenském sále v Zámecké konírně, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I Město, Bratrská čp. 358, a to v době od 09:00 do 14:00 hodin. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu zajistit zveřejnění schválených dnů pro konání občanských sňatků na rok 2017 na vývěsce městského úřadu a webových stránkách města. T: /2016 RM 33 Revokace bodu 3 usnesení č. 1695/2014 RM 63 RM po projednání revokuje bod 3 usnesení č. 1695/2014 RM /2016 RM 33 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/18834/2016, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Jana Šiváka (generálie dle důvodové zprávy), který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2

3 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T: /2016 RM 33 Žádost o dotaci 1. RM po projednání neschvaluje poskytnutí individuální dotace subjektu Hospic na Svatém Kopečku se sídlem nám. Sadové 4/24, Svatý Kopeček, Olomouc 9, IČO: , dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti o dotaci s uvedením důvodu nevyhovění žádosti dle důvodové zprávy. 3. RM pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví podpisem sdělení o nevyhovění žádosti o dotaci. T: /2016 RM 33 Žádost o dotaci 1. RM po projednání neschvaluje poskytnutí individuální dotace subjektu Diakonie ČCE hospic Citadela se sídlem Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí 1, IČO: , dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti o dotaci s uvedením důvodu nevyhovění žádosti dle důvodové zprávy. 3. RM pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví podpisem sdělení o nevyhovění žádosti o dotaci. T:

4 1031/2016 RM 33 Souhlas zřizovatele - výpůjčka 1. RM po projednání uděluje souhlas s prodloužením výpůjčky nebytových prostor ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou spravovaných Sociálními službami Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Základní škole a mateřské škole Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2016 RM 33 Směrnice k zadávání veřejných zakázek 1. RM po projednání schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek, kterou se stanovuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění závazný postup při zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Lipník nad Bečvou, s účinností od RM pověřuje starostu podpisem Směrnice k zadávání veřejných zakázek. T: ihned 1033/2016 RM 33 Udržovací práce domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou zahájení veřejné soutěže 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na realizaci stavby Udržovací práce domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 4

5 1034/2016 RM 33 Demolice objektu č.p. 658, ul. Nádražní, Lipník nad Bečvou, Smlouva číslo: Z_S24_12_ o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu číslo: Z_S24_12_ o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČ ) a ČEZ Distribuce, a.s. (IČ ). 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2016 RM 33 Křižovatka u sokolovny, Lipník nad Bečvou Smlouva o právu provést stavbu 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu týkající se akce: Křižovatka u sokolovny, Lipník nad Bečvou uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČO: ), nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou a Olomouckým krajem (IČO: ), zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. (IČO: ), Lipenská 120, Olomouc. 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2016 RM 33 Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou, kterými se stanovuje v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění závazný postup při zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou, s účinností od RM pověřuje starostu města podpisem Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou. T: ihned 3. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury seznámit ředitele všech příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou. T:

6 1037/2016 RM 33 Předání technického zhodnocení příspěvkové organizaci 1. RM po projednání schvaluje předání technického zhodnocení budovy č. p. 32 na pozemku parc. č. st. 23/1 v k. ú. Loučka subjektu Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace, IČ , a to k RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit předání technického zhodnocení a pověřuje ji podpisem protokolu o předání a převzetí majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření. T: RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace navýšit pořizovací cenu budovy č. p. 32 na pozemku parc. č. st. 23/1 v k. ú. Loučka o hodnotu předaného technického zhodnocení. T: do /2016 RM 33 Předání technického zhodnocení příspěvkové organizaci 1. RM po projednání schvaluje předání technického zhodnocení budovy č. p na pozemku parc. č. st. 204/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , a to k RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit předání technického zhodnocení a pověřuje ji podpisem protokolu o předání. T: RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace navýšit pořizovací cenu budovy č. p na pozemku parc. č. st. 204/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou o hodnotu předaného technického zhodnocení. T: /2016 RM 33 Schválení cen Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 1. RM po projednání schvaluje Základní škole a mateřské škole Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvkové organizaci, IČ předložené ceny zájmové činnosti pro školní rok 2016/2017 dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T:

7 1040/2016 RM 33 Schválení cen 1. RM po projednání schvaluje Středisku volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ předložené ceny zájmové činnosti dětí a mládeže dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2016 RM 33 Povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí ve třídách mateřské školy v Základní škole a mateřské škole Loučka, příspěvková organizace, Loučka 32, Lipník nad Bečvou RM po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu, 2. povoluje výjimku z nejnižšího počtu dětí v mateřské škole při Základní škole a mateřské škole Loučka, příspěvková organizace, Loučka 32, Lipník nad Bečvou , pro školní rok 2016/2017 dle důvodové zprávy, 3. ukládá vedoucí Odboru školství zaslat ředitelce školy oznámení o povolení výjimky dle bodu 2 usnesení. T: /2016 RM 33 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, Komenského sady 1334, Lipník nad Bečvou , příspěvková organizace, IČ , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T:

8 1043/2016 RM 33 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2016 RM 33 Výpověď z nájmu bytu č. 6 v domě č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci panu Zdeňkovi Zahradníkovi (generália viz důvodová zpráva) z nájmu bytu č. 6 se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v domě č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 2288, odst. 1, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 08/2015, 09/2015, 10/2015, 01/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/ RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2016 RM 33 Výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 1005, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci paní Evě Kovaříkové (generália viz důvodová zpráva) z nájmu bytu č. 5 se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, v domě č.p. 1005, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 2288, odst. 1, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 06/2015, 07/2015, 09/2015, 04/2016, 05/2016, 06/ RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T:

9 1046/2016 RM 33 Nájemní smlouva k bytu č. 4 v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Antonínem Machalíkem, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní Renatou Juřicovou, bytem.., s panem Robertem Haluškou, bytem.., s panem Jaroslavem Ryškou, bytem.., s panem Jiřím Haluškou, bytem.., s panem Jiřím Sykorou, bytem.., s panem Ladislavem Baranem, bytem.., s paní Hanou Šatánkovou, bytem.., s panem Zbyňkem Pavlicou, bytem.., s panem Petrem Novákem, bytem.., s panem Jiřím Stuchlíkem, bytem.., s panem Nikolasem Pompou, bytem RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2016 RM 33 Nájemní smlouva k bytu č. 2 v domě č.p. 1018, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 1018, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Marcelou Volfovou, bytem... V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T:

10 3. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 1018, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní Michaelou Šebestovou, bytem.., s paní Zdeňkou Zedkovou, bytem.., s paní Renatou Juřicovou, bytem.., s paní Bc. Janou Krausovou, bytem.., s paní Radmilou Kociánovou, bytem.., s panem Jakubem Simonem, bytem.., s paní Monikou Pelcovou, bytem.., s panem Robertem Haluškou, bytem.., s panem Jaroslavem Ryškou, bytem.., s paní Janou Konvičnou, bytem.., s paní Veronikou Zimmerovou, bytem.., s panem Jiřím Haluškou, bytem.., s panem Vítězslavem Schotli, bytem.., s panem Jiřím Sykorou, bytem.., s paní Petrou Vallášovou, bytem.., s panem Petrem Suchánkem. bytem.., s paní Zdeňkou Langovou, bytem.., s paní Hanou Šatánkovou, bytem.., s panem Zbyňkem Pavlicou, bytem.., s paní Vlastou Roučkovou, bytem.., s paní Janou Roučkovou, bytem.., s paní Jitkou Martiškovou, bytem.., s panem Petrem Novákem, bytem.., s panem Ladislavem Mánkem, bytem..., s panem Jiřím Stuchlíkem, bytem..., s panem Nikolasem Pompou, bytem, s panem Františkem Kociánem, bytem.., s panem Máriem Ištokem, bytem.., 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2016 RM 33 Nájemní smlouva k bytu č. 3 v domě č.p. 1033, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 1033, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 1160/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Radmilou Kociánovou, bytem... V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T:

11 3. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 1033, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 1160/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní Bc. Janou Krausovou, bytem.., s paní Michaelou Šebestovou, bytem.., s paní Zdeňkou Zedkovou, bytem.., s paní Renatou Juřicovou, bytem.., s panem Jakubem Simonem, bytem.., s paní Monikou Pelcovou, bytem.., s panem Robertem Haluškou, bytem.., s panem Jaroslavem Ryškou, bytem.., s paní Janou Konvičnou, bytem.., s paní Veronikou Zimmerovou, bytem.., s panem Jiřím Haluškou, bytem.., s panem Jiřím Sykorou, bytem.., s panem Petrem Suchánkem, bytem.., s paní Zdeňkou Langovou, bytem.., s paní Hanou Šatánkovou, bytem.., s panem Zbyňkem Pavlicou, bytem.., s paní Vlastou Roučkovou, bytem.., s paní Janou Roučkovou, bytem.., s paní Jitkou Martiškovou, bytem.., s panem Petrem Novákem, bytem.., s panem Ladislavem Mánkem, bytem.., s panem Jiřím Stuchlíkem, bytem.., s panem Nikolasem Pompou, bytem.., s panem Františkem Kociánem, bytem.., s paní Janou Sivákovou, bytem.., 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2016 RM 33 Vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti, který je součástí parcely p. č. st. 483/5 v k. ú. Lipník nad Bečvou (kavárna v západním křídle zámku) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 143,92 m 2, a to: - kavárna o výměře 81,00 m 2, - salónek o výměře 25,00 m 2, - přípravna kavárny o výměře 22,40 m 2, - šatna + chodba o výměře 10,58 m 2, - soc. zařízení personál o výměře 4,94 m 2, v objektu občanské vybavenosti, který je součástí parcely p. č. st. 483/5 v k. ú. Lipník nad Bečvou, organizaci Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , za níže uvedených podmínek. - Účel výpůjčky provozování kavárny. - Doba výpůjčky od do

12 - Vypůjčitel je povinen hradit náklady spojené s užíváním nemovitosti, tj. vytápění, vodné, stočné a odběr elektrické energie. - Vypůjčitel je povinen na vlastní náklady zajišťovat běžnou údržbu předmětu výpůjčky. - Vypůjčitel je povinen v nebytových prostorách zajišťovat drobné opravy a veškeré povinné revize. Případné závady způsobené vypůjčitelem, je vypůjčitel povinen neprodleně odstranit. - Vypůjčitel je povinen dodržovat bezpečnostní a požární předpisy. - Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele. - Ukončení výpůjčky: - písemnou dohodou obou smluvních stran, - v případě, že půjčitel bude předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve, může požadovat jeho předčasné vrácení, - v případě, že vypůjčitel bude porušovat některou z povinností dle smlouvy o výpůjčce, může ho půjčitel vyzvat k vrácení předmětu výpůjčky. Výzva k vrácení předmětu výpůjčky musí mít písemnou formu a musí obsahovat odůvodnění, - při skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen odevzdat předmět výpůjčky ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádně prováděné údržbě. - O výpůjčce rozhodne Odbor správy majetku do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky úřadu. Upozornění: Nebytové prostory jsou do v pronájmu. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. T: /2016 RM 33 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě Vyhlášení záměru propachtování parcel v k. ú. Loučka (výsadba sadu) 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , jako pronajímatelem, a společností Agrochov Jezernice, a. s., IČO , se sídlem Jezernice 42, jako nájemcem, kterým se mění čl. I. Předmět a účel nájmu a čl. III. Nájemné smlouvy, vypouští se parcely p. č a p. č v k. ú. Loučka a upravuje se výměra užívaných parcel dle veřejného registru půdy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku. T:

13 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování parcel p. č orná půda, p. č orná půda a části parcel p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3041 m 2, p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2420 m 2, p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 558 m 2, p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1025 m 2 a p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2492 m 2 v k. ú. Loučka (viz situační plány), za níže uvedených podmínek. - Přenechání parcel k dočasnému užívání a požívání, za účelem výsadby ovocného sadu), a to na dobu určitou od podpisu smlouvy o pachtu do Pachtovné je stanoveno ve výši 870 Kč/ha/rok a je splatné ročně pozadu k Pachtovné bude každý rok upravováno podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu. - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: o dohodou obou smluvních stran, o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, o výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o pachtu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pachtu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pachtu. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: /2016 RM 33 Vyhlášení záměru propachtování parcely p. č. 1242/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Zelince) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování parcely p. č. 1242/1 orná půda o výměře m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - Přenechání parcely k dočasnému užívání a požívání (zemědělské účely), a to na dobu určitou od do Pachtovné je stanoveno ve výši Kč a je splatné do Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o pachtu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. 13

14 - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pachtu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru propachtování. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: /2016 RM 33 Vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č. 2401/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (u Škrabalky) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č. 2401/1 trvalý travní porost o výměře cca 930 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Parcela bude využita k uskladnění vytěženého štěrkopísku z koryta Bečvy. - Doba pronájmu od podpisu smlouvy do Cena za pronájem je stanovena ve výši Kč. - Nájemné bude splatné nejpozději do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. - Po ukončení pronájmu uvede nájemce užívanou nemovitost do původního stavu. - Nájemce bude povinen nejpozději do 30 dnů od skončení pronájmu, předat předmět pronájmu zástupci města. - V případě, že dojde činností nájemce k poškození parcely nebo dřevin na ní rostoucích, je nájemce povinen nahradit způsobenou škodu a zajistit náhradní výsadbu. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

15 1053/2016 RM 33 Revokace usnesení č. 246/2016 ZM 12 ze dne Vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou (v blízkosti cyklostezky Lipník - Týn) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit revokaci usnesení č. 246/2016 ZM 12 ze dne RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 720 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou za níže uvedených podmínek. - Předmětná část parcely bude využita ke scelení sousedních parcel užívaných jako sad. - Nájemce je povinen zachovat charakter (způsob využití) parcely. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. - Cena za pronájem je stanovena ve výši 500 Kč/rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - V případě potřeby je nájemce povinen umožnit vlastníkům parcel p. č. 2408/1, p. č. 2409, p. č. 2410, p. č. 2408/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou přístup k těmto nemovitostem. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, odstoupením pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

16 1054/2016 RM 33 Vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 387 v k. ú. Lipník nad Bečvou (Ořechy) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 387 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2016 RM 33 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP / 01 Lipník - Podhoří, Bagár, p. č. 21/7, NNv, NNk k. ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ELTOM, s.r.o. se sídlem Oběžná 163/19, Mariánské Hory, Ostrava, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci spol. NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako stranou oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové přípojky NN v rámci stavby Lipník - Podhoří, Bagár, p. č. 21/7, NNv, NNk, které je umístěno v parcelách p. č. 173/8 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 914/4 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 943 trvalý travní porost v k. ú. Podhoří na Moravě (viz geometrický plán č /2015 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 33 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE v rámci stavby Lipník-Podhoří, směr Peklo, obnova NNv k. ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy nadzemního elektrického vedení NN na parcele p. č. 972 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Podhoří na Moravě, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník-Podhoří, směr Peklo, obnova NNv dle předložené situace. 16

17 b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností Profiprojekt s. r. o. se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek, IČO , DIČ CZ , zastoupenou Petrem Obdržálkem, jednatelem (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy nadzemního elektrického vedení NN na parcele p. č. 972 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Podhoří na Moravě v rámci stavby Lipník-Podhoří, směr Peklo, obnova NNv dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 33 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. EP /01 v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Loučská 237, škola - NNk k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy přeložky podzemního kabelového vedení NN na parcelách p. č ostatní plocha zeleň a p. č. st. 560 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Loučská 237, škola - NNk dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /01 uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROPROGRES Hranice, spol. s r. o. se sídlem Mostní 689, Hranice, IČO , DIČ CZ , zastoupenou Ing. Martinou Mikolášikovou, jednatelkou (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy přeložky podzemního kabelového vedení NN na parcelách p. č ostatní plocha zeleň a p. č. st. 560 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Loučská 237, škola - NNk dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

18 1058/2016 RM 33 Bezúplatný převod majetku (veřejného osvětlení) (Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace) 1. RM po projednání schvaluje bezúplatný převod veřejného osvětlení v Trnávce (rozšíření 1 světelného bodu u zastávky), z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, IČO RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. T: /2016 RM 33 Plán zimní údržby na období RM po projednání schvaluje Plán zimní údržby období T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 18

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 04.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne 2.9.2013 ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/56/1/2013 program jednání 1. s c h v a l u j e program 56.jednání

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení ze 47. schůze Rady města a, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 1. Změna schváleného

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více