ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)"

Transkript

1 ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010

2 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení implementace Pekingské akní platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevená spolenost o.p.s. Centrum ProEquality bezen 2010

3 Publikace eny a eská spolenost: Hodnocení implementace Pekingské akní platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) byla vydána za finanní podpory Friedrich-Ebert- Stiftung e.v. Prag. Vydává: Otevená spolenost o.p.s. Editorky: Bc. Petra Kubálková, Mgr. Tereza Wennerholm áslavská Autorský tým: Mgr. Michaela Appeltová; MUDr. Milena erná; Blanka Hanilová, PhD, JUDr. Barbara Havelková, LL.M.; Mgr. Martina Hronová; Mgr. Alexandra Jachanová Doleelová; Lucie Jarkovská, PhD; PhDr. Eva Kíová, PhD; Bc. Petra Kubálková; Mgr. Míla O'Sullivan; Zdena Prokopová; Mgr. Linda Sokaová; Petra Sovová; Ing. Blanka imnková, M.A.; Mgr. Veronika princová; Mgr. Hana Víznerová; Mgr. Tereza Wennerholm áslavská; Mgr. David Zahumenský Úvodní slovo: Dr. Erfried Adam, editel, Friedrich-Ebert-Stiftung Odborné konzultace: Markéta Kristová (J. eny a média) ISBN: Edice: Policy Paper ProEquality

4 Otevená spolenost, o.p.s., je nestátní neziskovou organizací, která pispívá ke konsolidaci obanské spolenosti v R rozvojem princip a prosazováním politik zaloených na kultue práva a právního státu, demokratické formy správy státu a ochrany lidských práv. Tato publikace je tvrtou ze série zamené na tematické analýzy a zprávy, kterou vydává Otevená spolenost, o. p. s. Centrum ProEquality. Je urena odborné i irí veejnosti, médiím, politikm, politikám a vem dalím zájemcm a zájemkyním. Centrum ProEquality Otevená spolenost o.p.s.

5

6 PEDMLUVA Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) je nezávislá a nevládní organizace, která se hlásí k hodnotám sociální spravedlnosti, genderové rovnosti a solidarit. Ve své innosti podporuje lidská práva, která jsou základním prvkem mezinárodní rozvojové spolupráce a FES tento velice dleitý aspekt sleduje i ve svých zastoupeních po celém svt. Souasná finanní a ekonomická krize v sob skýtá nebezpeí zhorování situace v oblasti lidských práv. Podle Svtové banky se miliony lidí ocitly v extrémní chudob a jejich postavení se dále zhoruje v kombinaci s ozbrojenými konflikty, xenofobií a násilím. Ale také v evropských zemích nejsou lidská práva pln respektována, napíklad pokud se podíváme na oblast sociálního zabezpeení a podmínek dstojného ivota. Podle této publikace je jedna skupina nadále znevýhodnna: eny jsou zasaeny chudobou a poruováním lidských práv více ne mui, a proto potebují vtí podporu ze strany spolenosti a vládních politik. Friedrich-Ebert-Stiftung se zamuje na genderovou rovnost jako historické ddictví sociální demokracie. Mezinárodní innost FES podporuje tyto hodnoty tsnou spoluprací s místními enskými organizacemi a enskými odborovými výbory s cílem posílit roli en ve spolenosti. Toto není nutností pouze v rozvojových zemích, ale také v rozvinutých oblastech svta, kde ekonomická a politická elita je stále ovládána mui a kde eny stále musí bojovat za uplatnní svých práv v tchto zemích, vetn eské republiky. Pekingská akní platforma vyzývá k ochran irokého spektra práv, vetn práva na stejný plat za stejnou práci nebo práva na úast na vlád. eská republika se zavázala k uplatování tchto práv v Národním akním plánu prosazování rovných píleitostí, který je mimo jiné vládní prioritou. Tato stínová zpráva sleduje realizaci priorit eské vlády v této oblasti, kriticky reflektuje innost vlády a hodnotí, zda v posledních 15 letech implementace akního plánu vedla k úspnému zajitní rovnosti en a mu v uritých oblastech. Jako pedstavitel FES v eské republice vítám tuto publikaci a dkuji autorkám a autorm jak editorkám, jmenovit Tereze Wennerholm áslavské a Pete Kubálkové z Centra ProEquality, za realizaci tohoto projektu. Vím, e tato stínová zpráva podpoí diskuzi a povede k viditelným výsledkm v eské politice. Dr. Erfried Adam editel, Friedrich-Ebert-Stiftung Praha / Bratislava

7

8 OBSAH I. ÁST Národní DIMENZE NAPLOVÁNÍ PEKINGSKÉ AKNÍ PLATFORMY... 1 eny a chudoba... 1 eny a vzdlávání eny a zdraví Násilí na enách eny a hospodáství eny u moci a v rozhodovacích pozicích institucionální zajitní rovných píleitostí eny a Lidská práva eny a média eny a ivotní prostedí Dti enského pohlaví II. ÁST - MEZINÁRODNÍ DIMENZE NAPLOVÁNÍ PEKINGSKÉ AKNÍ PLATFORMY eny a ozbrojený konflikt mezinárodní dimenze Lidská práva en mezinárodní dimenze Literatura a pouité zdroje Autorský tým

9 SLOVNÍK POJMA ZKRATEK PAP Pekingská akní platforma Vládní zpráva Peking +5, +10, +15 Vládní zpráva o stavu implementace Pekingské akní platformy z roku 2000, 2005 a 2010 CEDAW Úmluva o odstranní vech forem diskriminace en (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination on Women) NNO Nevládní neziskové organizace Priority Priority a postupy vlády pi prosazování en a mu Souhrnné zprávy Souhrnné zprávy o plnní Priorit a postup vlády pi prosazování rovnosti en a mu MPSV Ministerstvo práce a sociálních vcí MV Ministerstvo vnitra MMT Ministerstvo kolství, mládee a tlovýchovy MZe Ministerstvo zemdlství MI Ministerstvo informatiky MD Ministerstvo dopravy MPO Ministerstvo prmyslu a obchodu MZd Ministerstvo zdravotnictví MK Ministerstvo kultury MP Ministerstvo ivotního prostedí MO Ministerstvo obrany MS Ministerstvo spravedlnosti MF Ministerstvo financí MZV Ministerstvo zahraniních vcí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

10 ÚVOD Letos v záí uplyne 15. let od pijetí klíové Pekingské akní platformy, která dodnes pedstavuje jeden z nejobsáhlejích globálních politických rámc k dosaení cíl genderové rovnosti a posílení postavení en. Mezinárodní spoleenství v Pekingu v roce 1995 deklarovalo, e pro rozvoj a bezpenost je zcela zásadní zajitní plné úasti en na vech úrovních spolenosti, vetn rozhodovacích pozic a pístupu k moci. Platforma uruje 12 stejních oblastí zájmu a pedstavuje cíle a doporuené kroky pro zlepení pístupu en k právm v tchto oblastech. K tmto cílm a opatením se eská republika politicky zavázala a na jejich základ vytvoila strategický vládní materiál Priority a postupy vlády pi prosazování rovnosti en a mu. Míra naplování strategických cíl Platformy vládami se hodnotí v ptiletých cyklech a od roku 1995 jsou tudí hodnotící zprávy o postavení en na globální, národní a lokální úrovni obvykle uvádné pod zkratkou Peking +5 a +10 a nyní Peking +15. Klíovou roli pi vzniku Pekingské akní platformy sehrály svým nesmírným a dlouhodobým úsilím nevládní enské/genderové organizace, a proto i hodnocení o jejím naplování pichází celosvtov nejen ze strany vlád, ale pedevím ze strany obanské spolenosti. I tato publikace pedstavuje kritický pohled obanské spolenosti na praktické naplování závazk deklarovaných ped 15 lety v Pekingu. Publikace si klade za cíl zhodnotit míru naplování jednotlivých kritických oblastí Pekingské akní platformy s drazem na období 2004 a 2009, piem hodnotí vývoj postavení en v eské spolenosti s pesahem do mezinárodního kontextu. Pekingská akní platforma neobsahuje jasné indikátory, dle kterých by se hodnotila míra dostání závazk v kritických oblastech. Pi hodnocení vycházíme z indikátor vyvinutých Radou Evropské unie. Od roku 1999 se jednotlivá pedsednictví EU zavazují k vypracování indikátor pro jednotlivé oblasti a v souasné dob jsou vypracovány indikátory pro 9 z 12 oblastí, chybí pro oblast lidských práv, médií a ivotního prostedí. Soubor kvalitativních a kvantitativních indikátor by ml slouit jako ukazatel pro vývoj situace tedy zda se postavení en zlepuje, nap. sniuje se gender pay gap, zvyuje se poet otc na rodiovské dovolené, sniuje se poet en mezi obmi násilí apod. Pi struktue zprávy vycházíme ze vech 12 kritických oblastí Pekingské akní platformy a zvlá jsme zaadili hodnocení mezinárodní dimenze. eská vláda nemá oficiáln rzné akní plány pro vnitrostátní a zahraniní politiku v oblasti rovnosti en a mu a ob úrovn jsou zahrnuty ve zmínném národním akním plánu. Jeliko chápání mezinárodního dopadu není do dneního dne usazené, vypracovali jsme tuto kapitolu samostatn a zahrnuli do ní dv z 12 kritických oblastí, a to eny a ozbrojený konflikt a Lidská práva en. Na nkterých kapitolách se podíleli a tyi autorky/i, abychom pokryli iroké spektrum jednotlivých oblastí. Vtina autorek/r pochází z nevládních organizací a/nebo z akademického sektoru a dlouhodob se jednotlivými tématy zabývá. Obanská spolenost disponuje obrovskou expertizou, zkuenostmi a prkopnickými mylenkami a je nezpochybnitelné, e bez nevládních organizací by posuny a zmny v pístupu k opatením pro dosaení genderové rovnosti veejné správy nenastaly. Doufáme, e publikace bude pínosná pro vechny, kteí se zajímají o postavení en (nejen) v eské spolenosti. Tereza Wennerholm áslavská Centrum ProEquality

11

12 I. ÁST NÁRODNÍ DIMENZE NAPLOVÁNÍ PEKINGSKÉ AKNÍ PLATFORMY ENY A CHUDOBA A. STRATEGICKÉ CÍLE ENY A CHUDOBA A. 1 Pezkoumat, schválit, pijmout a udrovat zásadu makroekonomické politiky a strategie hospodáského rozvoje, které oslovují poteby a úsilí en, je upadly do chudoby. A. 2 Revidovat zákony a správní postupy a praktiky za úelem zabezpeení rovných práv pro eny v oblasti pístupu k hospodáským zdrojm. A. 3 Zajistit enám pístup k mechanizmm spoení a k úvrovým mechanizmm a institucím. A. 4 Vypracovat genderov zaloené metodiky a provádt výzkumy za úelem zjitní píin feminizace chudoby. Milena erná Pekingská akní platforma (dále PAP) nese datum 1995 a nabízí hodnocení míry naplování strategických cíl, k jejich plnní se lenské státy Organizace spojených národ (dále OSN) zavázaly. OSN nezstala pouze u mechanického plnní svých závazk, ale kladla draz na aktuální aspekty prbn vyjadované, nap. v Rozvojových cílech tisíciletí v roce 2005 nebo v analýze dopad hospodáské krize na eny ve svt v roce V oblasti odstraování chudoby en doporuila PAP jednotlivým vládám, aby vypracovaly strategii ekonomického rozvoje zohledující poteby en ijících v chudob, vypracovaly revizi národních legislativ s ohledem na zabezpeení rovných práv pro eny (zejména v oblasti pístupu k ekonomických zdrojm), aby usnadnily enám vyuívání úvrových systém a v neposlední ad aby vypracovaly metodiky zaloené na principu gender. Souástí metodik by ml být výzkum zamený na zodpovzení otázky, pro jsou eny ve svt více zasaeny chudobou. 1 Podle veobecných poznatk je chudoba en vyvolávána limity v pístupu k ekonomickým zdrojm, vzdlání a úasti na rozhodovacích procesech. Bez ohledu na to, e princip gender zahrnuje rovný pístup en a mu k ekonomickým zdrojm a lidským právm, u en pirozen zvyuje chudobu vazba na dti, a tak se chudoba en dotýká zásadním zpsobem i problému dtské chudoby. DEFINICE CHUDOBY Definice chudoby naráí na problém, a tím je otázka, zda staí mit chudobu píjmy, i je za indikátory chudoby poteba vzít v úvahu celé etzce fenomén, jim jsou chudí lidé ve spolenosti 1 Women and Poverty; the Beijing Platform for Action, 1995, (cit ) 1

13 vystaveni. Pokusy o definici chudoby ukazují, e míra chudoby, i kdy zúena na problém minimálního píjmu a neschopnosti nakoupit si urené minimum zboí a slueb, se vyznauje zaostáváním za mírou jednotlivých sloek ivotního stylu, jaký vyuívá zbytek populace. Odtud se odvíjí otázka relativní chudoby, pochopitelná v kontextu bohatích zemí, kde v dsledku daových politik a dalích opatení, nezídka souvisejících s historickým vývojem a uznávanými tradiními hodnotami, existuje jak vysoká míra ekonomického rozvoje, tak i vysoká míra rovnoprávnosti mu a en. V pojetí EAPN R (European Anti-Poverty Network) chudoba oznauje nepíznivou ivotní situaci, v ní lidé nemají vzdlání, zamstnání, domov nebo nejsou schopni uspokojit jiné dleité ivotní poteby. Výsledkem pokus o komplexní definici se stává zjednoduené, ale praktické a srozumitelné, dlení chudoby na absolutní chudobu pod hranicí definovanou ivotn dleitými minimálními potebami a chudobu relativní, tj. chudobu definovanou vzhledem k ivotní úrovni vtiny v dané spolenosti. V této souvislosti hrají jistou roli pojmy minimální mzda a ivotní minimum. Minimální mzda byla v naí republice stanovena na poátku 90. let jako nejnií ástka, kterou je zamstnavatel povinen poskytnout za 1 msíc práce svým zamstnancm. Byla koncipována jako 50% prmrné mzdy a pedstavovala ástku o 6% vyí, ne bylo stanovené ivotní minimum. Do dnení doby se ástky postavené na pomrných i absolutních íslech znan zdeformovaly a ukázalo se, e lidi ijící v chudob tato opatení ped dlouhodobými dsledky chudoby nechrání. V zemích EU se povauje za hranici ivotního minima polovina prmrného píjmu v dané zemi a také v dané dob. Od roku 2008 probíhají v lenských zemích EU kampan za uzákonní minimálního píjmu, které koordinuje Evropská sí proti chudob (EAPN). Do roku 2009 byla eská republika se svými 8% obyvatel ijících v chudob nejmén ohroenou zemí EU. Na opaném konci ebíku se umístilo Slovensko s 23% lidí ijících v chudob. Na základ nových informaních zdroj a v neposlední ad také zmnou indikátor chudoby uveejnil koncem roku 2009 Eurostat aktuální ebíek zemí EU podle procentního zastoupení svých obyvatel ijících v chudob. 2 eská republika stojí opt na prvním míst s nejniím zastoupením, 9% lidí ijících pod hranicí chudoby, na dalích místech, s 11%, se umístilo Slovensko a Nizozemí. Na samém konci ebíku se umístilo Lotysko a Rumunsko se 23% a Bulharsko se 21%. Nmecko se v této souti ocitlo uprosted tabulky (15%). Jako indikátory chudoby poslouila kritéria typu: vlastní-li osoby zahrnuté do statistiky osobní automobil, jak asto bhem roku jezdí na dovolenou, pípadn tráví-li dovolenou v zahranií, mají-li dost prostedk na vytápní vlastního domu nebo jak asto jedí maso. 3 Chudoba vak není jen statistické íslo. Za ním se skrývá denní boj o peití skupiny lidí, kterých je v Evropské unii 80 milión. U nás zhruba 1 milión. Podobn jako v ostatních zemích EU mezi cílové skupiny ohroené chudobou a sociálním vylouením patí eny samoivitelky s díttem nebo více dtmi, dlouhodob nezamstnaní, dále Romové, lidé se zdravotním postiením a migranti. Více faktor chudoby kumuluje její dopady. Bez nadsázky lze za nejvíce ohroené povaovat osamle ijící eny, pípadn eny vyího vku, eny z romského etnika, pípadn se zdravotním handicapem. V podobn bídné situaci se nacházejí eny pisthovalé, krátce migrantky. 2 Report from the Eurobarometer: Survey on Poverty and Social Exclusion Luxembourg: Publications Office of the EU. (cit ) 3 European Commission Eurostat: Indicators of the Social Inclusion Strand. clusion_and_social_protection/social_inclusion_strand (cit ) 2

14 FEMINIZACE CHUDOBY Na konci sedmdesátých let minulého století se objevil a rychle rozíil pojem feminizace chudoby. Je doloeno, e v tchto letech pevaovaly chudé eny nad chudými mui ve vech vkových skupinách, tedy v produktivním vku i v dchodu. Nesouhlasím vak s pojmem feminizace, a se týká chudoby i okupování uritého segmentu slueb (kolství, zdravotnictví, sociální sluby) enami. Tento termín má zeteln pejorativní obsah a vedle statistického vyjádení poetní pevahy en nese v sob i negativn hodnotící hledisko, z pohledu gender zcela nepípustné. Feminizace chudoby v sob obsahuje dalí konotaci, a sice vytváení dojmu, jakoby eny chudobu svým ustrojením a tradiními rolemi pitahovaly. Práv v oborech kolství, zdravotnictví a sociálních slueb není na vin ena, která se pro daný obor rozhodne, nýbr genderová role, která je jí od toho okamiku ve spolenosti pipisována. Nízké platy jsou souástí politiky, která eny v platových podmínkách znevýhoduje. Pojem feminizace pouívaný zejména sociology je beznadjn svázán s genderovou dimenzí, v tomto pípad s neschopností povaovat za spravedlivé rovné aspirace a poteby mu a en. Automaticky jsou tyto obory finann nízko hodnocené. Paradoxním zpsobem tak objevení pojmu feminizace uspokojuje odvkou pravdu, e ena je slabím pohlavím a pi budování své kariéry musí poítat s niím postavením. Na pozadí se objevuje fatální rys tohoto fenoménu, který ve svých dsledcích pispívá k udrování stavu, jaký pes znané tematizování otázek rovnosti mu a en existuje v zemích EU. 4 Dsledky se mohou projevit nejen v oblasti sociální a v oblasti bydlení, ale té nap. v soudnictví nebo v podnikání. 5 SITUACE V ESKÉ REPUBLICE KOMBINACE ZAMSTNÁNÍ A MATESTVÍ Kombinace zamstnání a mateství eské eny výrazn znevýhoduje. Akoliv se postoje ke genderovým rolím ve spolenosti v posledních 10 letech posouvají smrem k uvdomní si rovnosti pohlaví, výzkumy veejného mínní svdí o konzervativním pístupu, na kterém se spolupodílejí i samy eny. Tradiní pedstava, v ní mu nese odpovdnost za finanní zajitní a ena zajiuje péi o domácnost, o dti a osoby blízké, má vliv nejen na nerovné postavení en a mu, ale té na vtí ohroení en chudobou jak v prbhu aktivního ivota, tak ve stáí. 6 4 Pouívání adekvátních pojm není samoúelné. Americký federální zákon O Amerianech se zdravotním postiením dává jasný píklad. Lidé se zdravotním postiením jsou nejdíve obany státu a teprve v druhé linii lidmi, kteí se musejí potýkat s obtíemi svého zdravotního postiení. Nediskriminující pojem s sebou vícemén automaticky pináí nediskriminující pístup k lidem se zdravotním postiením, a pispívá tak ke zmn náhledu nejen v okruhu nejbliích osob, ale i celé spolenosti. 5 Zaslechnuto v Monitorovacím výboru JPD 2. eník z EU: Jsou-li dva projekty rovnocenné, je vhodné dát pednost tomu, který podává ena. Veobecné pochechtávání. lenka MV: Vyprouji si, aby byl tento princip zesmován. ijeme v zemi, kde je bohuel teba návodn zasahovat, nebo lidé o principu rovnosti gender nemají ani pontí. len MV sedící vedle (smíliv): No, bude pece záleet na tom, jestli bude projekt vhodný pro enu nebo pro mue. Bude-li to hospoda, pak to dáme muovi. Bude-li to kadenictví, tak to dáme en. M. erná 6 Hana Haková, Pracující matky a genderové role ve výsledcích mezinárodního longitudinálního výzkumu, Gender sociologie,

15 Zajímavý údaj poskytuje statistika Eurofondu 7 rok 2005, která srovnává prmrný as strávený za týden domácími pracemi a as strávený v placené práci: u eských en iní tento pomr 21 hodin ku 42 hodinám, u eských mu pipadá na domácí práce 5,5 hodiny, zatímco v práci stráví za týden 47 hodin. Pi stejné délce pracovního týdne pracují doma déle ne eky eny z Estonska, ecka a Kypru, naopak podstatn kratí dobu Litevky. Mezi mui patí k tm nejpilnjím doma po práci Holanané se 14,3 hodinami a Lucemburané s 12,5 hodinami. Ale i jejich eny vnují více asu domácím pracím. Holananky vnují týdn 36,6 hod. práci pro rodinu, zatímco v placené práci stráví 29,5 hod. Lucemburanky se pi 37hodinovém pracovním týdnu vnují práci pro rodinu v prmru 30 hod. 8 Z tohoto porovnání vyplývá oekávaný fakt, e eny se i pi placeném zamstnání vnují více péi o domácnost, dti a blízké osoby ne mui, nicmén v ad evropských zemí je bné, e mui uritý díl tchto inností pebírají. CHUDOBA A SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Na chudobu bylo v bohatých zemích svta dlouho nahlíeno jako na brzdu hospodáského rstu a spoteby. Hluboce zakoenné sociální a psychologické dimenze problému byly pehlíeny jako sekundární a pedpokládalo se, e k jejich likvidaci dojde automaticky pi pekonání problém hospodáských. V posledních letech dochází k vnímání komplexnosti fenoménu chudoby a interakce mezi její ekonomickou a sociální dimenzí, a tím se nenápadn, le konsekventn, dostává do popedí moment sociálního vylouení. Minimáln v evropském kontextu se zhruba od poloviny devadesátých let minulého století vyslovuje ohroení chudobou a sociálním vylouením jedním dechem. Tento úhel pohledu pak ovlivuje aplikaci politik, které mají za cíl vymýcení chudoby, a jejich alfou i omegou je mainstreaming sociálního zaleování. Na zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000 byla za klíový prvek evropské strategie oznaena sociální soudrnost 9. Sociální vylouení je situace, která mue, enu i dít vyluuje z bné pospolitosti a znemouje jeho návrat do spolenosti bez cílené intervence. Sociální zaleování je naopak proces, který usiluje o návrat lovka do bného ivota. Sociální pée pedstavuje kontinuální stav, v pojmu sociální podpory je obsaen dleitý prvek posunu lovka z nepíznivé situace do stavu, v nm se mu ji lépe daí. Hlavním úkolem sociálního zaleování je bojovat proti marginalizaci skupin osob ohroených sociálním vylouením a poskytovat podporu a pomoc osobám ijícím v odlouených komunitách, asto té s cílem zabránit dalímu vyluování vylouených, co se v posledních 5 letech stává fenoménem v R a oblíbeným populistickým tahem lokálních politik, kteí tak prezentují svoji snahu o zajitní bezpeí v obci, vymýcení kriminality a v nkterých pípadech a jakýsi druh koneného eení zavánjící pravicov extrémistickými postoji. PÍJMY MU A EN V eské republice v 80. letech minulého století byl bný rozdíl 30%, o které mly eny nií mzdy ne mui ve stejném postavení. V dsledku prosazování rovného pístupu mu a en k procesm 7 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions orgán Evropské unie, jeho cílem je zlepit ivotní a pracovní podmínky Evropan a Evropanek. 8 Eurofound Mind the gap Womens and mens quality of work and employment. Background paper for EESC/ Labour Market Observatory meeting 29 April Dublin: Eurofound. 9 Ukazuje se, e míra sociální soudrnosti, a není mitelná jinak ne otevenou metodou koordinace (OMC), souvisí se spoleenským klimatem v té které zemi, jeho mitelnými indikátory jsou míra dvry k druhým lidem, vztah k obecn uznávaným hodnotám i míra solidarity s lidmi ijícími na okraji spolenosti. 4

16 rozhodování, stanovení odmny za práci a odstraování stereotypních pístup k mum a enám dolo v posledních dvou desetiletích k mírn pozitivnímu vývoji (rozdíl v R dnes iní cca 25%) a tato diskrepance má tendenci se (moná za sto let) vyrovnat. Velmi výrazn se na nízkých výdlcích en veobecn podílí nií míra kvalifikace, vyplývající z niího nebo nedostateného vzdlání a pípravy na povolání. Nejvyí rozdíl v platech mu a en v R je ve vkové skupin let. O tom, e jsou eny v R i v zemích EU diskriminovány, svdí i fakt, e míra zamstnanosti en v EU je v porovnání s mui asi o 14% nií. V eské republice je tento rozdíl jet vtí. Zamstnanost mu iní pes 75%, zatímco u en jen 58%. eny bez dtí mají vtí anci získat zamstnání ne eny s dtmi; tento diskriminaní prvek je v R patrnjí ne v ostatních zemích EU. Je pravdpodobné, e krize v evropském i v eském hospodáství tento pomr jet více zvtí, nebo pi omezeních spojených s utlumením výroby jsou eny propoutny jako první. Podle eského statistického úadu (SÚ) tvoí eny více ne polovinu obyvatelstva, nicmén na nezamstnanosti se podílejí tém 50%. ROZVODY Dalím fenoménem v R, který iní eny fragilnjími a náchylnjími k chudob, jsou rozvody. Je prokázáno, e k zchudnutí je odsouzeno signifikantní procento en po rozvodu a e nejmarkantnjí rozdíly v ivotní úrovni rozvedených en a mu nastávají v dob odpoinku ve stáí. Pro eny má rozvod neporovnateln horí sociální a ekonomické dopady na ivotní podmínky. Obvykle dojde k pechodu domácnosti se dvma píjmy na domácnost s jedním píjmem, piem vekerá tíe a odpovdnost za chod domácnosti a výchovu dtí spoívá na en. I z dlouhodobého hlediska mui z rozvodu spíe profitují, nebo ve svém kariérním rstu nejsou omezováni závazky vi dtem a rodin a i v pípad, e hradí výivné na dti a mohou mít obtíe s bydlením, nedochází u nich vtinou k takovému propadu ivotní úrovn, jako se to po rozvodu dje enám. Negativní atributy en stigmatizovaných rozvodem a péí o nezaopatené dti jsou veobecn povaovány za pekáku pi výbru odpovídajícího zamstnání. Podle údaj SÚ v roce 2008 konilo 50% uzavených manelství rozvodem. Bhem prvního roku po rozvodu klesl ivotní standard eny v prmru o 73%. Zhruba 50% en se po rozvodu ocitá v pásmu ohroených chudobou, pesnji eeno neúplné domácnosti vedené enou/matkou po rozvodu má píjmy pod hranicí 1,5násobku ivotního minima. Neexistuje statistika týkající se placení tzv. aliment po rozvodu, nicmén dvody mu pro jejich neplacení jsou známé z praxe. Vedle dvod hmotných (nezamstnanost, výkon trestu, dluhy) mui psychicky trpí ztrátou kontroly nad vyuíváním svých píjm, které mli v dob fungujícího manelství, ztrátou vedoucí role a vlivu a finanní úhrady bývalé partnerce náleející zpochybují. CHUDOBA EN STARÍHO VKU Debata o genderovém rozdílu v penzijních systémech probíhá paraleln v evropských zemích piblin se stejnými výsledky. Mui mají v prmru lepí podmínky pro stanovení penzí ne eny. Smyslem penzí je pedevím ochrana ped chudobou ve stáí a udrení pedchozí ivotní úrovn, jsou konstruovány jednak na principu solidarity mladích generací se starími, jednak na dchodovém pojitní. Tendence ve smrnicích EK naznaují, e je teba oslabovat princip solidarity a posilovat princip plateb pojistného. V eské republice petrvává ze socialistické éry vkový rozdíl pi odchodu do dchodu u mu a en a podle potu enami odchovaných dtí. To pedstavuje unikum mezi státy Evropské unie. V podmínkách reálného socialismu byl dívjí odchod do dchodu ve vazb na péi o dti povaován za relativní výhodu. Na základ doporuení EU se rozdíl ve vku odchodu do 5

17 dchodu u mu a en postupn pibliuje. 10 Podle zákona existují v R dchody starobní, vdovské, sirotí, pln a ásten invalidní 11, nerovnost ve výi dchod je podle tohoto zákona mírn kompenzována náhradní dobou pojitní, do které je zahrnuta pée o dti do 4 let vku a pée o blízké, co se vztahuje ve valné vtin pípad na eny. Statistické údaje SÚ za rok 2008 svdí o nerovné výi dchod u mu a en v eské republice. Rozdíl v msíních dchodech u mu a en iní v absolutním vyjádení K. V procentním vyjádení mají eny 80-82% muských dchod (Gender Pension Gap). Jak u bylo uvedeno, je to dáno pedevím tím, e eny v eské republice mají (i ve stejných pozicích) cca o jednu tvrtinu nií výdlek ne mui (Gender Pay Gap). Rozdíl ve výi dchod u mu a en se udruje zhruba na výi roku 2000 pesto, e s ohledem na inflaci a dalí faktory se prmrný dchod stále mírn zvyuje. Také ze statistik eské správy sociálního zabezpeení vyplývá, e nerovnost ve výi dchod se za posledních 10 let nezmnila. Podle Eurostatu, SILC a národních zdroj statistických dat se uvádí jako riziko chudoby u starích en a mu (65+) v eské republice v pomru 8:2. Starí eny se ocitají v riziku chudoby podstatn astji také proto, e se v eské republice vedle výe platu dchod odvíjí od délky odpracované doby. eny jsou po této stránce znevýhodnny vdy, kdy peruí zamstnání nebo pracují na zkrácený úvazek proto, e peují o dti, starí, nemocné i zdravotn postiené leny rodiny % en se stará o své rodie ve stáí 12. Nií dchod je do jisté míry ovlivnn také niím vkem en pi odchodu do dchodu. Na výi dchodu má negativní vliv i peruení zamstnání z dvod pée o dti, avak nemá vliv, zda se ena starala o vtí poet dtí - naopak, ím více dtí, tím díve odchází do dchodu, co ji vlastn staví do nevýhodného postavení. Tak, jak je v souasné dob penzijní systém nastaven, eny jednoznan znevýhoduje. 13 Podstatným faktorem zmn sociálního statutu ve stáí je rovn prodlouení vkové hranice pi ovdovní. V roce 2007 byl prmrný vk en pi ovdovní 68 let, vk mu byl 70 let. 14 Také tento faktor me pispívat k vyí míe chudoby u starích lidí. U starých en je vyí pravdpodobnost, e budou na sklonku ivota ít v samot a chudob. Mezi starími lidmi ijícími v chudob jsou 3 ze 4 eny. Z nich asi 80% neilo v chudob za ivota manela. Je to dsledek niího vzdlání, mén zkueností se zamstnáním i vtí odpovdnosti, jakou eny pociují vi zabezpeení své rodiny. PEDLUENÍ Nejen v R, ale i v ostatních lenských zemích EU je stále aktuálnjí otázka pedluení, která vede k zvyování podílu lidí ijících v chudob. Souasná ekonomická krize pináející vzrst nezamstnanosti vytváí irí pole pro psobnost institucí poskytujících úvry. Bankovní i nebankovní 10 Zákon. 306/2008 Sb., kterým se mní podmínky zákona. 155/1995 s úinností od , nkteré jeho ásti od Zákon. 155/1995 Sb., o dchodovém pojitní 12 eny a mui v datech 2008: Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti.sú (cit ) 13 Koldinská, K., Tome I., Rovnost mu a en v oblasti dchodového a nemocenského pojitní, NCSS, eny a mui v datech 2008: Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti.sú (cit ) 6

18 instituce mohutn vyuívají neznalosti finanních pojm týkajících se úvr pro skupiny obyvatel s nízkými píjmy, osamlých en, matek-samoivitelek, obyvatel romských ghett, starích lidí a dalích zranitelných cílových skupin ijících v existenní nejistot. Obané a obanky v R jsou na kadém kroku oslovováni nabídkami finanního trhu, který tí z vdomí ekonomické krize a ubezpeování, e zadluení je normální. Chování institucí poskytujících úvry je závislé na právním vdomí a právním prostedí v kadé zemi, kde psobí. NNO sdruené pod zátitou EAPN R zpracovaly pipomínky vyplývající z praxe poradenství a sociální práce s osobami, které se dostaly do situace pedluení. Nejlépe jsou na tom státy evropské estnáctky, které mly monost doladit ochranu spotebitele ji díve. Znamená to, e se ponechává svobodná monost bankovním i nebankovním institucím pjovat peníze tak, aby je neminul zisk, ale i klient si svobodn pjuje peníze na základ pedem daných a dkladn známých pravidel. Inspirujícím píkladem je také zruení institutu rozhodích doloek, k nmu dolo v roce 2009 na Slovensku. Mohlo by se namítnout, e spotebitelský úvr je doménou resortu prmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem financí a s otázkou sociálního vylouení nemá co dlat, ale to je chybný úsudek. NNO tvoící sí EAPN R ji díve poukázaly na nedostatené varování obyvatel a na nedokonalé právní normy. 15 Zadluení se netýká jen dluník. Neetické praktiky zvyují zisky spoleností, na druhé stran vak vedou k sociálnímu vylouení, kriminalit a v koneném efektu ke zvyování veejných náklad. Nkteré dávky státní sociální podpory podléhají exekuci; dávky pomoci v hmotné nouzi sice pímo exekuci nepodléhají, jsou-li poukazovány na úet píjemce dávky, me vak dojít k nepímé exekuci. V tchto souvislostech vyvstal dosud netuený problém, e je poteba zvýit finanní gramotnost obyvatel - jako prevenci sociálního vylouení. Zde u záleitosti pekraují i resort práce a sociálních vcí a dostávají se do sféry resort kolství, vnitra, místního rozvoje a spravedlnosti. MAINSTREAMING SOCIÁLNÍHO ZALEOVÁNÍ V ESKÉ REPUBLICE Mainstreaming sociálního zaleování odvádí politiky na centrální, regionální i lokální úrovni od nepraktického a neuiteného resortismu. Není-li zabudován v principech, strategických dokumentech a bné praxi na úrovni ústedních orgán státní správy, je obtíné jej aplikovat i vyadovat na niích stupních veejné správy. Na druhé stran je to práv komunita, kde se konkrétní pípady vylouení i zaleování eí. Spolenost má nástroje, jak chudobu a sociální vylouení odstranit díve, ne se projeví její dlouhodobé a pro spolenost nákladné pozdní následky. Zde máme na mysli vechny druhy finanní podpory v hmotné nouzi a obtíné ivotní situaci, provoz ubytoven, domov pro matky s dtmi, domov pro obti domácího násilí, azyl pro bezdomovce, dtských domov, kojeneckých ústav, eení zdravotních problém lidí, kteí nejsou pojitní, sociální sluby. Prevence sociálního vylouení spoívá ve vasné intervenci v situacích, které se schylují k nejhorímu: extrémní chudob, bezdomovectví, chudob en a dtí. Jsou-li politiky státu nastaveny tak, e je moné uchránit lidi nap. od pedluení, vysthování na ulici, odebrání dtí do dtského domova a dlouhodobé závislosti na sociálních slubách, zabrání se fatálním dsledkm. Nemusíme 15 Terénní práce a píleitostné publikace NNO, jako nap. IQ Roma servis, Vzájemné souití, Nový prostor, SPES, Poradna pi finanní tísni, výzkum o. p. s. lovk v tísni 7

19 být ekonomy, abychom pochopili, e mainstreaming sociálního zaleování je výhodný té ekonomicky. 16 U sociálního zaleování je práv gender neopominutelným hlediskem; je rozdíl mezi problémy mu a en migrant, mezi problémy mu a en dlouhodob nezamstnaných, mezi dluhy, které psobí mui a které psobí eny, mezi komerními sexuálními pracovníky a pracovnicemi, rozdílný je obchod se enami a muský podíl na tomto obchodu. Zrcadlem mainstreamingu sociálního zaleování v kadé zemi je Národní akní plán sociálního zaleování (NAPSI), který se kadé dva roky obnovuje na dalí období. Krátká psobnost tchto jednotlivých plán vypovídá i o dynamice a sloitosti sociální inkluze a malé míe pedvídatelnosti pi jejím eení, vázané na ekonomický rozvoj v jednotlivých zemích, v Evrop, ve svt. Vzhledem k mnohosti pístup rzných resort pi konstrukci národních akních plán se jako úinné jeví modely dobré praxe. eský NAPSI na léta byl podroben kritice jak ze strany EK, tak ze strany NNO v R, které se dlouhodob zabývají pomocí a podporou lidem ijícím v chudob. 17 Akoliv se k jeho sestavení scházela Komise pro sociální zaleování MPSV, sloená ze zástupc vekerých resort i vybraných NNO, výsledek byl spíe zprávou o souasné situaci ne dokumentem, z nho lze vyíst metody a postupy pro zlepení situace lidí ijících v chudob. Je vak pravdou, e Komise pro sociální zaleování jakékoliv kompetence k ovlivnní tvorby dokumentu postrádala. Pojem inkluze se sice v NAPSI vyskytuje, avak analýza dokument 18 ukazuje, e nebyly stanoveny konkrétní mitelné cíle, opatení, hodnotící kritéria, podmínky pro udritelnost rzných opatení, propojení rzných úrovní státní správy atd. Genderový mainstreaming chybí a orgány jej prosazující (gender equality body) 19 nebyly do pípravy NAPSI pizvány. Jeliko je NAPSI jet v roce 2010 v bhu, nelze prozatím vydat závrený posudek. EVROPSKÝ ROK BOJE PROTI CHUDOB A SOCIÁLNÍMU VYLOUENÍ 2010 Práv zahájený Evropský rok boje proti chudob a sociálnímu vylouení 2010 má ti hlavní cíle uvdomit lidi o jejich právech, podpoit stejné píleitosti pro vechny, ukázat na píkladech, jak je prospná rozmanitost pro celou spolenost. 16 erná, M., Koálová J., Zajaroová Z.: Mainstreaming sociálního zaleování; píleitostná publikace v rámci projektu Stop sociálnímu vylouení, vydal SKOK o. s. v Praze, Projekt byl financován z prostedk Evropského spoleenství a Ministerstva práce a sociálních vcí R. 17 Analýza nástroj a platných koncepcí politiky sociálního zaleování v eské republice, indikace klíových nástroj sociálního zaleování a vyhodnocení efektivity opatení sociálního zaleování na národní úrovni. Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha, záí Národní akní plán sociálního zaleování (NAPSI), (cit ) 19 poradní orgány vlády (Rady) 8

20 Na cest od chudoby k sociální soudrnosti tvoí dsledné rozvíjení aspektu gender jednu z neopominutelných podmínek. 20 V R je garantem akcí poádaných v roce 2010 ministerstvo práce a sociálních vcí. 21 Jak na evropské, tak i národní úrovni se zmny neobejdou bez nevládních neziskových organizací. NNO mají proti vem ostatním slokám spolenosti jednu nespornou pednost: samy si téma rovných píleitostí stanoví jako své poslání, antidiskriminaci jako cíl, práci s lidmi ohroenými vylouením ze spolenosti pro jinou barvu pleti, náboenské vyznání, zdravotní a sociální handicapy, píslunost k etnické minorit apod. jako své aktivity. Ji pedem dávají zeteln najevo, e zde se myslí, mluví a koná antidiskriminan. Národní program inností v rámci Evropského roku boje proti chudob a sociálnímu vylouení 2010 uvádí jako prioritu prevenci sociálního vylouení v dsledku pedluenosti. Jako cílové skupiny ohroené sociálním vylouením v dsledku velké zadluenosti jmenuje: mue, eny a dti ijící v sociáln vylouených komunitách matky samoivitelky, poetné rodiny, nezamstnané, pedevím dlouhodob nezamstnané, mladé lidi, starí lidi, osoby se zdravotním postiením, vzn, resp. osoby po návratu z výkonu trestu, mladé lidé po ukonení ústavní nebo ochranné výchovy a náhradní rodinné pée, cizince. Smrnice Evropské komise o spotebitelském úvru, její zalenní do eské legislativy se pedpokládá v polovin roku 2010, by se mla uplatnit jako efektivní nástroj pro ochranu spotebitele. Meme ji tedy vnímat jednak jako souást procesu harmonizace eského práva s právem evropským, ale i a to zejména jako základ pro opatení k zamezení lichvy a dalích kriminálních jev spojených s neregulovanými úvry, které postihují obyvatele. Ji v lednu probhl na toto téma seminá v Senátu PR. Nejdleitjí souástí smrnice je zmínka o odpovdném úvrování, pojem, který se v naí legislativ dosud nevyskytuje. Znamená to napíklad zkoumání úvrové historie a odhad kredibility klienta ped uzavením smlouvy, monost nahlíet do úvrových databází. Ji v reklam na spotebitelské úvry musejí firmy zeteln uvádt relevantní informace. Smrnice upravuje i znní smluv a dalí povinnosti zprostedkovatel. Tuto transpozici eí spolen resorty prmyslu a obchodu a financí. 20 Taking part in the EY2010 information and communication campaign: Which channels and how to proceed? Vademecum for stakeholders, EAPN, Národní program Evropského roku boje proti chudob a sociálnímu vylouení 2010, eská republika, MPSV

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA POLICY PAPER STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA EFEKTIVITY (Prošlo oponentním řízením) Ondřej Horký, Míla Lukášová září 2009 Ústav mezinárodních vztahů,

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více