ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy, k čemu slouží, jaké jsou jejich hlavní přednosti a jaké jsou jejich nedostatky? Co vše potřebujeme znát, abychom se mohli správně rozhodovat a správně určovat směr firmy? Jaké je využití finančních výkazů pro řízení společnosti? Potřebujeme porozumět koloběhu kapitálu ve firmě Rozumět účetním výkazům 1. KOLOBĚH PROVOZNÍHO KAPITÁLU VE FIRMĚ Je třeba, aby jsme poznali reálný pohyb procesů v podniku. Výrobní cyklus společnosti tj. pohyb výroby a prodeje lze popsat jako pohyb fondů v podniku. Fondy se v průběhu mění z jedné formy do druhé. Zajímá nás tedy jaký je koloběh provozního kapitálu ve firmě. Stejně jako mění při koloběhu vody v přírodě voda své skupenství zrovna tak mění svou podobu ve firmě i kapitál a tím i přechází jedna forma majetku ve druhou. Tyto jednotlivé formy majetku spadají do majetku krátkodobého nebo-li oběžného. JEDNOTLIVÉ FORMY OBĚŽNÉHO MAJEKTU PODNIKU: Peníze Pohledávky Zásoby materiálu Zásoby hotových výrobků a zboží

2 Z finančních prostředků v materiál, stroje, práci a technologii, potom v polotovary následně v hotové zboží a opět ve finanční prostředky ve formě peněz Majetek podniku, jeho koloběh a podstata CF Majetek - existuje v různých formách, které se účastní procesu v podniku, avšak v různém časovém rozložení - základní fáze koloběhu : a) nákup b) výroba (transformace na výkony) c) prodej Předpokládejme peněžní formu jako výchozí, pak lze koloběh celkového majetku vyjádřit: Peníze - Výroba Peníze a) b) c) Dlouhodobý majetek Z D R O J E P E N Í Z E V ý r o b a Zásoby materiálu Peníze na výplatu mezd a nákup N á k l a d y Hot ové výr obk y P r o d e j V ý n o s y Pohle dávky P E N Í Z E 2

3 2. FINANČNÍ VÝKAZY Jaké známe základní finanční výkazy? 1) Rozvaha, Bilance (Balance sheet) zobrazuje stav majetku (aktiv) a zdrojů krytí, kapitálu (pasiv) podniku. 2) Výkaz zisku a ztrát, Výsledovka (Income statement, Profit and Loss statement) zobrazuje co společnost vyprodukovala za určité období, zpravidla za jeden rok tj. výši výnosů, nákladů a hospodářského výsledku. 3) Výkaz o peněžních tocích (Cash flow) zobrazuje stav příjmů a výdajů podniku Co je pro podnik důležitější aby byl ziskový, nebo aby měl peníze? Pro podnik jsou důležité obě kritéria, ale peníze jsou důležitější Rozvaha Zachycuje stav majetku v podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí (pasiv) na druhé straně k určitému datu. Tak jako mince má dvě strany i rozvahu tvoří dvě strany aktiva, majetek a pasiva, zdroje krytí. Podstatou rozvahy je fotografické zachycení koloběhu procesů ve firmě k určitému okamžiku. Aktiva (Assets) uvádí přehled toho, co podnik vlastní např. budovy, stroje, peněžní hotovost, zásoby) a co mu dluží další ekonomické subjekty (pohledávky, majetkové účasti). Pasiva (Liabilities) ukazuje jakým způsobem jsou aktiva firmy financována, co firma dluží jiným ekonomickým subjektům (bankovní půjčky, obligace, závazky vůči dodavatelům, mzdové závazky, daňové závazky) a vlastní kapitál (majetek akcionářů, akcionářský kapitál). 3

4 PASIVA (Liabilities and AKTIVA ( Assets ) Shareholdrs Equity) Ozn. Položka ozn. Položka Aktiva celkem (Total Assets) Pasiva celkem (Total Liabilities) A. Pohledávky za upsané jmění A. Vlastní kapitál (Capital Stock)* B. Dlouhodobá aktiva (Fixed Assets) A.I. Základní kapitál (Common Stock)* B.I. B.II. B.III. Dlouh. Nehm. majetek (Intangible Assets) Dlouh. Hmotný majetek (Tangible Assets) Dlouh. Finanční majetek (Investments) A.II. Kapitálové fondy (Capital Funds) A.III. Fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření.min. let (Retained Earnings) C. Oběžná aktiva (Current Assets) A.V. Výsledek hospodaření běžn.obd.(retained Earnings) C.I. Zásoby (Inventory) B. Cizí kapitál (Liabilities) C.II. Dlouh.pohledávky ( Long Term Account Receivable) B.I. Rezervy (Reserves) Dlouhodobé závazky Long-Term C.III. Krátk. Pohledávky (Short Term AR) B.II. Liab. C.IV. Finanční majetek (Financial Assets) D. Ostatní aktiva - přechod. účty (Other Assets) B.III. Krátkodobé závazky Current Liabil. B.IV. Bankovní úvěry, Loans C. Ostatní pasiva - přechodné účty Other Liabilities 4

5 Schéma č. 1: Uspořádání údajů o majetku v rozvaze struktura rozvahy ROZVAHA AKTIVA (Majetek) struktura PASIVA (Kapitál) zdroje krytí DLOUHODOBÁ AKTIVA VLASTNÍ KAPITÁL Nehmotný dlouhodobý majetek - Základní kapitál - software Emitované akcie - ocenitelná práva - Kapitálové fondy Hmotný dlouhodobý majetek - Fondy ze zisku - pozemky, budovy, haly, - stroje, přístroje,zařízení, dopravní prostředky, inventář - Hospodářský výsledek /+Zisk,-Ztráta/ Finanční dlouhodobý majetek Hospodářský výsledek běžného období - cenné papíry nakoupené akcie, dluhopisy minulých let OBĚŽNÁ AKTIVA CIZÍ ZDROJE Zásoby - materiál - Bankovní úvěry - nedokončená výroba - Závazky vůči dodavatelům - hotové výrobky - zaměstnancům Pohledávky (dlouhodobé i krátkodobé) - orgánům SZP Finanční krátkodobý majetek - státnímu rozpočtu - peníze (pokladna) - Emitované dluhopisy - účty v bankách - Směnky - krátkodobé cenné papíry - Rezervy OSTATNÍ AKTIVA OSTATNÍ PASIVA AKTIVA CELKEM = PASIVA CELKEM 5

6 Vždy platí základní vztah: Aktiva = Pasiva 2.2. Výkaz zisků a ztrát (Výsledovka) Profit and Loss Statement Zobrazuje nám jak firma hospodařila tj. jaký byl rozdíl mezi tržbami a náklady ve společnosti za určité období zpravidla za jeden rok. Slouží ke zjišťování výše, způsobu tvorby a složek hospodářského výsledku (zisku, nebo ztráty) net profit, loss. Zisk je ta část, která po zdanění zůstane podnikateli na zvýšení hodnoty firmy, tím, že zůstane ve firmě, a částečně může být rozdělena na dividendách a tím podnítí investory k další investici. Podává přehled o: platí: nákladech spotřebě statků a služeb za určité období, které slouží k tvorbě určitých výkonů výnosech výkony, které společnost vyprodukovala za určité období Výnosy Náklady = + zisk, - ztráta Náklady Costs Výnosy Revenue Zisk, Profit Z obrázku je patrné, že hospodářský výsledek (zisk) můžeme: zvyšovat jednak snižováním nákladů tj. hospodárností a současně zvyšováním výnosů neboli tržeb (Revenue). Výkaz zisku a ztrát členíme: 6

7 provozní finanční mimořádný EAT Výsledek hospodaření po zdanění (Earnings after taxes) převádíme ho po skončení účetního období do rozvahy na stranu pasiv do vlastního kapitálu pod názvem Výsledek hospodaření běžného období. EBT = EAT + daň z příjmu EBT Výsledek hospodaření před zdaněním (Earnings before taxes) EBIT = EBT + nákladové úroky EBIT Výsledek hospodaření před daněmi a úroky (Earnings before taxes and interest) EBITDA = EBIT + odpisy EBITDA Výsledek hospodaření před daněmi, úroky a odpisy (Earnings before taxes, interest, depreciation and amortisation) GM obchodní marže (Gross margin) VA přidaná hodnota (Value added) NOPAT provozní výsledek po zdanění (Net Operating Profit after Taxes) EVA ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) EVA = NOPAT Kapitál * WACC WACC průměrné náklady kapitálu (Weigted Average Cost of Capital) MVA tržní přidaná hodnota (Market Value Added) MVA = tržní hodnota vlastního kapitálu účetní hodnota vlastního kapitálu 7

8 Výkaz zisku a ztrát detailní přehled č. řádku Výkaz zisku a ztrát - Česká verze I. Tržby za prodej zboží A. Náklady na prodané zboží "+" Obchodní marže GM II. Výkony 1. Tržby za prodej vlastních výkonů a služeb 2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba 1. Spotřeba materiálu a energie 2. Služby "+" Přidaná hodnota - VA C. Osobní náklady (Mzdové náklady, sociální a zdravotní zabezpečení) D. Daně a poplatky (Daň ze mzdy, silniční daň, daň z nemovitosti) E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření NOPAT = provozní výsledek *(1-t) VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů J. Prodané cenné papíry a vklady VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů L. Náklady na přecenění CP a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 8

9 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období EAT po zdanění Výsledek hospodaření před zdaněním EBT EBIT Hospodářský výsledek před daněmi a úroky EBIT - EBT + nákladové úroky EBITDA Hospodářský výsledek před daněmi, úroky a odpisy EBITDA EBIT + odpisy NOPAT (Net operating profit after taxes), provozní hospodářský výsledek po zdanění 2.3. Výkaz peněžních toků (cash flow) Jak název vypovídá jedná se o průtok peněz firmou včetně jejích přírůstků a úbytků. Jaké je využití výkazu cash flow? Vypovídá o tom kolik peněz podnik vytvořil a jak je použil Dokazuje, že zisk a peníze nejsou totéž!!! Je dobrým základem pro analýzy zejména likvidity společnosti tj. schopnosti společnosti hradit své závazky. Je dobrým kritériem pro úvěrující banky, potenciální investory, obchodní partnery, neboť je základem schopnosti podniku splácet své závazky z vytvořené hotovosti. 9

10 Má velký význam pro manažery firem a sestavuje se zpravidla také za kratší období než rok, obvykle vždy ke konci daného měsíce. Jaké jsou odlišnosti mezi ziskem a stavem peněz? Náklady, které nejsou výdaji odpisy, Výdaje, které nejsou náklady půjčka zaměstnanci, dary, platba DPH, splátka jistiny půjčky, zálohové platby, časový nesoulad mezi přijetím faktury a její platbou, výplata dividend, podílů na zisku Příjmy, které nejsou výnosy dary, příjem DPH, vklady vlastníků, zálohové platby od zákazníků, časový nesoulad mezi vystavením faktury a její úhradou Výnosy, které nejsou příjmy rozpouštění rezerv a opravných položek Metody zjišťování CASH FLOW Uvedené vztahy jsou základem dvou různých metod zjišťování změny peněžních aktiv (C-F): a) Přímá metoda, na základě toků plateb, tj. příjmů a výdajů (přímá metoda) Použijeme: krátkodobém plánování peněžních prostředků např. v horizontu týdnů, měsíců. b) Nepřímá metoda, na základě zisku za běžné období korigovaného o změny stavu položek rozvahy (nepřímá metoda) a o náklady, které nejsou výdaji a výnosy, které nejsou příjmy, Použijeme tuto metodu při: ročním vykazování výsledků minulého roku plánování na období 1 rok a déle tj. i při strategickém finančním plánování při hodnocení investic, oceňování podniku pomocí výnosových metod Ad A) přímá metoda sestavení výkazu C-F, - využitelná u malé firmy při krátkodobém plánování, vychází z evidence saldokonta závazků a pohledávek. 10

11 Příjmy Výkaz C-F Výdaje Počáteční stav Příjmy za určité období : P1 P2 P3... Výdaje za určité období : V1 V2 V3... Konečný stav Součet = Součet Ad B) nepřímá metoda: upravován je hospodářský výsledek (tj. rozdíl výnosů a nákladů) o změny stavu aktiv a pasiv a úpravu nákladů, které nejsou výdaji a výnosů, které nejsou příjmy. Ve výkazu nejde již o modifikovanou podobu příjmů a výdajů, místo o příjmech a výdajích jde zde spíše o zdroje a užití peněžních prostředků (i označení Výkaz cash-flow je zde méně přesné, spíše výkaz toku kapitálu, zdrojů a užití fin. prostředků ). - nejčastěji používaná metoda, nejdostupnější data Výkaz CF v retrográdní podobě (sloupcové - rozčleněný podle oblastí činnosti) : Počáteční stav peněz na počátku období + Hospodářský výsledek období +/- Změny stavu položek rozvahy, +/- ZS závazků -/+ ZS pohledávek -/+ ZS zásob + korekce nákladů, které nejsou výdaji např. odpisy - výnosů, které nejsou příjmy - výdaje, které nejsou náklady např. výplata dividend + příjmy, které nejsou výnosy např. 11

12 náhrada od pojišťovny, úhrada DPH, dary Konečný stav peněz na konci období Pro zvýšení vypovídací schopnosti je C-F zjišťován v ustálené struktuře (u nás i v zahraničí) za tři základní, samostatné oblasti: Provozní - označena A - Úpravy o nepeněžní operace - A1 - Změna položek pracovního kapitálu A2 - Mimořádné položky A3 Investiční - B Finanční - C a) Peněžní tok - C-F z provozní činnosti, která představuje základní aktivity podniku, které přinášejí podniku výnosy, která je hlavním zdrojem vnitřního financování - patří sem především peněžní toky v podobě: - úhrady od odběratelů včetně poskytnutých záloh - příjmy z prodeje či postoupení autorských práv, licencí, know how a obdobných produktů - peněžní příjmy ze zprostředkovatelské činnosti - platby dodavatelům za materiál, zboží a služby včetně placených záloh - platby zaměstnancům a jejich jménem - příjmy a výdaje z mimořádné činnosti - splatná daň z příjmů včetně záloh - přijaté a vyplacené úroky, přijaté dividendy, resp. podíly na zisku - vyplacené dividendy (podíly na zisku) v případech, kdy podnik pouze přerozděluje přijaté dividendy mezi akcionáře (tj. všechny toky, které nejsou začleněny do investiční činnosti ani do financování) b) Peněžní tok - C-F z investiční činnosti je oblast nakupování a prodávání dlouhodobých aktiv, event. poskytování úvěrů, půjček a výpomocí; C-F vypovídá o tom, v jaké míře podnik vynakládá pen.prostředky na dlouhodobá aktiva v tomto širokém pojetí (tj. i finanční aktiva). Spadají do této oblasti: - příjmy z prodeje dlouhodobých hmotných, nehmotných a finančních aktiv - příjmy ze splátek úvěrů půjček a výpomocí od spřízněných osob - platby za pořízení dlouhodobých aktiv - platby související s poskytování úvěrů, půjček a výpomocí c) C-F z oblasti financování financováním je oblast, do které se promítají změny ve 12

13 výši a struktuře podnikového kapitálu (není tedy totožná s finanční oblastí při vykazování hospodářského výsledku. C-F vykázaný za tuto oblast umožňuje usuzovat na budoucí potřeby peněžních prostředků (splátky úvěrů). Spadají do této oblasti: - příjmy z emise akcií či podílů, dluhopisů, - příjmy z peněžních darů - příjmy z přijatých úvěrů a půjček - příjmy na úhradu ztrát min. období - splátky úvěrů a půjček - výplaty dividend Položka Popis Hodnota P. Stav peněžních prostředků na začátku období Peněžní účty z hlavní výdělečné (provozní) činnosti Z. Účetní zisk n. ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace (součet A.1.1. až A.1.5.) A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv, přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-), A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (+) A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných, a vyúčtované výnosové úroky (-). A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z. + A.1.) A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.4.) A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (-/+) A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) A.2.3. Změna stavu zásob (-/+) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku (+/-) 13

14 A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A.* + A.2.) A.3. Výdaje z plateb úroků (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost (-) A.6. A.*** Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek, (+/-) Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3. až A.6.) Peněžní toky z investiční činnosti: B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv netto nebo brutto / přírůstek investičního majetku (-) je korigován o změnu stavu závazků spojených s pořízením inv. majetku (+)/ B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-) B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. až B.3.) Peněžní toky z finanční činnosti: C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) C.2. C.2.1. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1. až C.2.6.) Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu, včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílů z vlastního kapitálu společníkům (-) C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 14

15 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejných obch. spol. a komplementáři (-) C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2. + C.3.) F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (A.*** + B.*** + C.***) + Počáteční stav peněz = Konečný stav peněžních prostředků Jaké jsou základní vazby mezi jednotlivými účetními výkazy? Výkaz cash-flow Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Počáteční stav peněžních prostředk ů Výdaje aktiva Majetek pasiva Vlastní kapitál Cizí kapitál Náklady Výnosy Příjmy Konečný stav peněžních prostředků = Peněžní Zisk = prostředky Zisk Hospodářský výsledek za účetní období ve výkazu zisku a ztrát = Výsledek hospodaření běžného období v rozvaze 15

16 Peníze na běžném účtě a v pokladně v rozvaze = Konečný zůstatek peněžních prostředků ve výkaze cash flow Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce je povinnou součástí účetní závěrky, jejímž úkolem je: Komentovat a rozvádět podstatné informace obsažené v rozvaze a ve výkaze zisku a ztrát Doplnit významné informace neobsažené v rozvaze a výkaze zisků a ztrát, neboť: (1) Nepatří do rozsahu položek a výkazu zisku a ztrát (2) Udály se po skončení účetního období Jaká může být forma přílohy k účetní závěrce? Popisný způsob Ve formě tabulek Kombinací předchozích metod, což je v praxi nejčastěji používaná forma Příloha se stejně jako rozvaha a výkaz zisku a ztrát sestavuje v plném rozsahu ( auditované společnosti), nebo ve zkráceném rozsahu (mohou volit neauditované společnosti). Jaké jsou hlavní části přílohy k účetní závěrce? Účetní závěrka se skládá ze čtyř hlavních částí: 1) Obecné údaje o účetní jednotce 2) Informace o použitých účetních metodách a způsobech oceňování 3) Doplňující informace k rozvaze a výkaze zisku a ztrát 4) Přehled o peněžních tocích, výkaz cash flow 1) Obecné údaje o účetní jednotce Popis účetní jednotky Osoby podílející se více než 20% na základním kapitálu účetní jednotky Popis organizační struktury včetně změn Členové statutárních a dozorčích orgánů Společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl Průměrný počet zaměstnanců ( z toho řídících) a výše osobních nákladů Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů, výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění 16

17 2) Informace o použitých účetních metodách a způsobech oceňování Na vykazovaném množství majetku účetní jednotky a výši docíleného hospodářského výsledku má významný vliv, volba metod ocenění. Z toho důvodu je nutné je uvést, pokud jsou významné, v druhé části přílohy. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody Způsoby oceňování u jednotlivých majetkových složek Způsob stanovení opravných položek Způsob sestavení odpisových plánů Způsob uplatněný při přepočtů údajů v cizích měnách na českou měnu Podstatné změny ve zvolených metodách a způsobech 3) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát uvádí účetní jednotka v případě, kdy se jedná významnou položku, jejíž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice účetní jednotky a pro další analýzu výkazů. Součástí doplňujících údajů k účetním výkazům musí být také případné vysvětlení významných událostí, které nastaly mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou finanční výkazy schváleny k předání uživatelům (v případě auditovaných výkazů se jedná o šest měsíců). Součástí těchto informací musí být také finanční dopad nastalých událostí. Rozpis hlavních skupin nehmotného a hmotného investičního majetku včetně vyjádření cen Podrobné informace o leasingu Přehled přírůstků a úbytků investičního majetku Majetek neuvedený v rozvaze Majetek zatížený zástavním právem Specifikace finančních investic Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky k podnikům ve skupině Pohledávky neuvedené v rozvaze Pohledávky kryté zástavou Popis změn vlastního kapitálu včetně rozdělení zisku Závazky po lhůtě splatnosti Závazky k podnikům ve skupině Závazky neuvedené v rozvaze Závazky kryté zástavou Tvorba a čerpání rezerv Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku členění na tuzemsko a zahraničí Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj 17

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více