Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje"

Transkript

1 Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ 3. Popis pracovních skupin tabulka členění dle jednotlivých KPSS 4. Priority dle typologie zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších úprav A) Odborné sociální poradenství B) Služby sociální péče (graf č. 1 a 2) C) Služby sociální prevence ( graf č. 3) 5. Systémové priority úzce související se sociálními službami (graf č. 4) 6. Priority návazných služeb A) Bydlení jiného typu (graf č. 5) B) Tabulka popsaných návazných služeb ( graf č. 6) 7. Závěrečné shrnutí priorit sociálních a jiných služeb získaných z komunitních plánů sociálních služeb/ střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ (graf č. 7) 1. Úvod V rámci tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji byla zpracována analýza jednotlivých střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb (komunitních plánů sociálních služeb) dále jen KPSS zpracovaných na 1. (obecní) úrovni. S ohledem na situaci, kdy komunitní plány sociálních služeb byly tvořeny v období, kdy ještě nový zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách nenabyl platnosti, je patrná jistá nesourodost výstupních dat. Pro následující období bude nezbytné jednotné metodické vedení jednotlivých procesů hlavně v oblasti struktury a obsahů. Rovněž zpracování jednotlivých návrhů opatření dosud není jednotné a proto dále bude uváděna u každého výstupu analýzy poznámka, zpřesňující jeho relevantnost. Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb byly zpracovávány na územích různého charakteru a na různá období.

2 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb / Dokument a jeho časové pole Komunitní plánování sociálních služeb Ve městě Šumperk na období let Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Přerově pro období let rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic na období Let Komunitní plán sociálních služeb na Uničovsku Na období let Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku Komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro období Let Komunitní plán sociálních služeb Litovelska na období let Územní působnost Město Šumperk Město Přerov Město Olomouc ORP Hranice ORP Uničov ORP Mohelnice ORP Lipník nad Bečvou ORP Litovel a obce Náměšť na Hané a Loučany (společně tvoří Mikroregion Litovelsko)

3 3. Popis pracovních skupin KPSS v Olomouckém kraji Pracovní skupiny byly tvořeny v jednotlivých KPSS individuálně dle skladby potřebnosti obyvatelstva. Dokument Komunitní plánování sociálních služeb Ve městě Šumperk na období let Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Přerově pro období let rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic na období Let Komunitní plán sociálních služeb na Uničovsku Na období let Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku Komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku Členění pracovních skupin senioři osoby se zdravotním postižením děti, mládež a rodina osoby v krizi a sociálně vyloučení senioři občané se zdravotním postižením rodiny, děti a mládež občané ohrožení sociálním vyloučením senioři občané se zdravotním postižením občané s mentálním postižením občané dlouhodobě duševně nemocní děti a mládež občané v přechodné krizi občané ohrožení drogou etnické menšiny senioři osoby se zdravotním postižením SPEKTRUM osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením Senioři osoby se zdravotním postižením děti, mládež a osoby ohrožené návykovým chováním a drogami občané v přechodné sociální krizi, osoby společensky nepřizpůsobivé senioři osoby zdravotně postižené a osoby zdravotně znevýhodněné osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením senioři občané se zdravotním postižením a mentálně postižení občané Děti a mládež, osoby ohrožené návykovým chováním, drogou, občané v přechodné krizi a občané společensky nepřizpůsobení

4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro období Let Komunitní plán sociálních služeb Litovelska na období let senioři osoby se zdravotním postižením rodina, děti a mládež romská komunita senioři a osoby pečující o osoby blízké osoby se zdravotním postižením rodiny s dětmi a osoby v přechodné krizi osoby společensky nepřizpůsobené (ohrožené sociálně-patologickými jevy, závislostmi, kriminalitou) Příslušníci romských komunit a dalších etnických skupin 4. Priority dle typologie zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších úprav Priority a cíle komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ na obecní úrovni zahrnuté do analýzy, byly zpracovány následujícím způsobem. Jednotlivé typy služeb byly zaznamenány tolikrát za každý plán, kolikrát se objevily v prioritách a cílech jednotlivých pracovních skupin. A) Odborné sociální poradenství Přiřazená priorita dle kvatntitativního hlediska výskytu návrhů na řešení potřebnosti služby (sestupně od nejvyšší priority po nejnižší) v jednotlivých KPSS: Č. Odborné sociální poradenství Lokalita 1. občanská poradna ORP- Jeseník, Mohelnice, Lipník nad Bečvou 2. poradna pro osoby se zdravotním postižením Město Přerov ORP Uničov 3. poradnu pro ženy a dívky, manželské a rodinné poradny,poradny pro seniory, právní a sociálně právní poradenství a půjčovny kompenzačních pomůcek. Poznámka : Priority v bodě č.3 obsahují stejnou kvantitu. Město Přerov ORP Mohelnice, Mikroregion Litovel

5 B) Služby sociální péče Služby sociální péče jsou tříděny ze dvou hledisek. Dle typu služby a dle formy poskytování na terénní, ambulantní a pobytové služby. Přiřazená priorita dle kvantitativního hlediska výskytu návrhů na řešení potřebnosti služby. Třídění dle typu služby sociální péče: Č. Služby sociální péče Lokalita 1. pečovatelská služba Město Šumperk ORP- Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou 2. osobní asistence Město Šumperk, Přerov, Olomouc Mikroregion Litovel 3. denní stacionáře Město Přerov, Lipník nad Bečvou 4. odlehčovací služby ORP Hranice, Jeseník a Mohelnice 4.1. domov pro seniory Město Přerov ORP Lipník nad Bečvou Mikroregion Litovel 4.2. chráněné bydlení Města- Přerov, Olomouc 5. tísňová péče Města- Šumperk, Olomouc 5.1 domov se zvláštním režimem Města- Šumperk, Olomouc 6. Průvodcovské a předčitatelské služby Město Přerov 6.1. podpora samostatného bydlení Město Olomouc 6.2. centra denních služeb Město Olomouc ORP Mohelnice Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně, body 4, 5 a 6 obsahují služby se stejnou kvantitou. Shrnutí: K prioritě č, 1 - pečovatelská služba - převážně se jedná o pokrytí území službou (tedy její rozšíření), rozšíření služby mimo běžnou pracovní dobu a v sobotu a v neděli. Patrný je nedostatečný vozový park pro tyto terénní služby. Nedostatek vozů se projevuje obvzláště v oblastech s velkým dojezdovým rádiusem. K prioritě 3. denní stacionář - Město Přerov- denní stacionář má být určen pro osoby se stařeckou alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

6 Graf č. 1: K prioritě č domov se zvláštním režimem se týká osob se stařeckou alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, osoby s chronickým duševním onemocněním nebo osoby závislé na návykových látkách. Služby sociální péče sociální služby poskytované ve domovy pro osoby se zdravotním postižením týdenní stacionáře centra denních služeb podpora samostatného bydlení průvodcovské a předčitatelské služby domovy se zvláštním režimem Tísňová péče chráněné bydlení domovy pro seniory odlehčovací služby denní stacionáře osobní asistence pečovatelská služba Priority služeb sociální péče, třídění dle formy terénní služby, ambulantní služby, pobytové služby Č. Terénní služby Č. Ambulantní Č. Pobytové služby služby 1. pečovatelská služby 1. denní stacionář 1. domov pro seniory 2. asistenční služby 2. centra denních 2. chráněné bydlení služeb 3. odlehčovací služby 3. domov se zvláštním režimem 4. tísňová péče 5. průvodcovské a předčitatelské služby 6. podpora samostatného bydlení Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně od nejvyšší k nejnižší prioritě. Graf č. 2

7 Formy sociálních služeb Pobytové sl. Ambulantní sl. Terénní sl Shrnutí: V rámci kraje jsou v KPSS preferovány formy terénních sociálních služeb. Odpovídá to tendenci zachovat osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. C) Služby sociální prevence Č. Služby sociální prevence Lokalita 1. terénní programy Města- Přerov, Olomouc ORP- Jeseník, Lipník nad Bečvou 2. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Město Přerov ORP- Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou 3. azylový dům Města- Šumperk, Přerov, ORP- Hranice, Jeseník 3.1. dům na půl cesty Města- Šumperk, Olomouc ORP- Hranice, Uničov 4. nízkoprahové denní centrum Města- Šumperk, Přerov ORP- Uničov 5. raná péče Město Olomouc 5.1. krizová pomoc Města- Šumperk, Přerov, Olomouc 5.2. služby následné péče Města- Šumperk, Olomouc ORP- Jeseník 5.3. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Město Přerov ORP Uničov 6. tlumočnické služby Město Olomouc

8 6.1. sociálně terapeutické dílny Město Přerov 6.2. sociální rehabilitace Město Olomouc 6.3. telefonická krizová pomoc Město Olomouc 7. kontaktní centra ORP Mohelnice 7.1. intervenční centra Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně od nejvyšší k nejnižší prioritě. Graf č. 3 Služby sociální prevence Intervenční centra kontaktní centra tlumočnické služby telefonická krizová pomoc sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny sociálně aktivizační služby služby následné péče krizová pomoc raná péče nízkoprahová denní centra domy na půl cesty azylové domy nízkoprahová zařízení pro terénní programy Shrnutí: Vzhledem k datům, ze kterých je tato analýza vytvářena nelze rozčlenit služby sociální prevence dle formy poskytování. 5. Systémové priority úzce související se sociálními službami K základnímu vymezení priorit a cílů v rámci typologie zákona je nezbytnou přílohou přehled systémových souvisejících priorit, které se přímoúměrně podílejí na kvalitě a fungování sociálních služeb. Č. Systémová opatření Lokalita 1. informovanost Města- Šumperk, Přerov, Olomouc ORP-Hranice, Uničov, Jeseník, Mohelnice 2. financování sociálních služeb Města- Šumperk, Přerov, Olomouc ORP- Jeseník, Mohelnice

9 Mikroregion- Litovelsko 3. bariéry Města- Šumperk, Olomouc ORP- Hranice, Uničov, Mohelnice, Lipník nad Bečvou 4. spolupráce s úřady práce Města- Přerov, Olomouc ORP- Hranice, Uničov 5. vzdělávání sociálních pracovníků Město Přerov 6. udržitelnost KPSS- hodnocení a plánování sociálních služeb Města- Šumperk, Olomouc ORP Uničov Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně od nejvyšší k nejnižší prioritě. Graf č. 4: Systémová opatření vzdělávání sociálních pracovníků udržitelnost kpsshodnocení a plánování ss informovanost spolupráce s úřadem práce bariéry financování sociálních služeb informovanost financování sociálních služeb bariéry spolupráce s úřadem práce vzdělávání sociálních pracovníků udržitelnost kpss- hodnocení a plánování ss Shrnutí: Všechny uvedené priority v garfu č. 4 jsou zpracovány v jednotlivých KPSS do samostatných opatření. Tato kapitola byť nespadá přímo do typologie sociálních služeb je velmi závažná, protože tyto problematiky se netýkají jen těch, kteří zpracovali opatření na tato témata, ale všech poskytovatelů sociálních služeb, potažmo všech osob užívajících sociálních služeb. Právě tyto okruhy jednotlivých problematik se prolínají všemi sociálními službami a skupinami uživatelů. Jedinou výjimkou jsou úřady práce a senioři.

10 6. Priority návazných služeb: V neposlední řadě součástí této analýzy je přehled služeb přímo navazujících na sociální služby. Jejich existence vhodně doplňuje sociální služby. Relevantnost těchto údajů není úplná, jelikož dokumenty byly tvořeny různými metodickými postupy týká se vymezení obsahu dat v KPSS, do jaké míry má dokument obsahovat nesociální služby. A) Bydlení jiného typu Č. Typ bydlení Lokalita 1. sociální byty Města- Šumperk, Olomouc 1.1. byty pro seniory Město Přerov ORP- Hranice, Lipník nad Bečvou 2. startovací byty ORP- Hranice, Lipník nad Bečvou 3. byty pro vymezené příjmové skupiny obyvatel. Město Přerov Graf č. 5 Byty pro vymezené příjmové skupiny obyvatel Bydlení jiného typu Sociální byty na přechodné období Startovací byty Byty pro seniory Sociální byty na přechodné období Byty pro seniory Startovací byty Byty pro vymezené příjmové skupiny obyvatel B) Tabulka popsaných návazných služeb Č. Služba Lokalita 1. preventivní programy Města- Šumperk, Olomouc ORP- Hranice, Uničov, Jeseník, Lipník nad Bečvou 2. kluby a aktivity pro seniory Město Přerov ORP- Hranice, Mohelnice

11 3. celoživotní vzdělávání uživatelů Město Olomouc ORP Lipník nad Bečvou 3.1. podporované zaměstnání/zaměstnávání osob v krizi Města- Šumperk, Přerov ORP Mohelnice 3.2. chráněné dílny Města- Šumperk, Přerov ORP Mohelnice 4. mateřské centrum Město Přerov ORP Lipník nad bečvou 4.1. sekundární programy 4.2. terciální programy 4.3. volnočas pro děti a mládež ORP- Mohelnice, Lipník nad Bečvou 4.4. systém včasné intervence Města- Šumperk, Olomouc 5. ošetřovatelská služba 5.1 specifické ambulantní služby/ drogy, gambeling / Město Olomouc 5.2. manažer pro oblast soc. nepřizpůsobivých osob 5.3. zdravotní péče pro osoby sociálně vyloučené Město Olomouc 5.4. vícegenerační soužití ORP Uničov 5.5. rovnoměrné rozložení priorit krajských dotačních Město Šumperk titulů 5.6. sociální podnikání - samofinancován Město Šumperk poskytovatelů soc. služeb Graf č. 6

12 Volnočas pro děti a mládež Související a návazné služby Systém včasné intervence Ostatní služby- Ošetřovatelská služba, sociální podnikání, Preventivní programy Terciální programy Sekundární programy Kluby a aktivity pro seniory Mateřské centrum Chráněné dílny Podporované zaměstnání/zaměstnává ní osob v krizi Celoživotní vzdělávání uživatelů Preventivní programy Kluby a aktivity pro seniory Celoživotní vzdělávání uživatelů Podporované zaměstnání/zaměstnávání osob v krizi Chráněné dílny Mateřské centrum Sekundární programy Terciální programy Volnočas pro děti a mládež Systém včasné intervence Ostatní služby- Ošetřovatelská služba, sociální podnikání, 7. Závěrečné shrnutí priorit sociálních a jiných služeb získaných z komunitních plánů sociálních služeb/ střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ Č. Sociální služba Kvantita 1. odborné sociální poradenství terénní programy pečovatelská služba 9 3. osobní asistence 8 4. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 5. denní stacionáře azylové domy domy na půl cesty 5 6. odlehčovací služby domovy pro seniory chráněné bydlení nízkoprahová denní centra 4 7. tísňová péče domovy se zvláštním režimem raná péče krizová pomoc 3

13 7.4. služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 8. průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení telefonická krizová pomoc tlumočnické služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace 2 9. intervenční centra centra denních služeb kontaktní centra týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Graf č. 7 Souhrn priorit sociálních služeb Odborné sociální poradenství Terénní programy Osobní asistence Nízkoprahová zařízení pro dě.. Denní stacionáře Azylové domy Pečovatelská služba Domy na půl ce sty Odlehčovací služby Domovy pro seniory Chráněné bydlení Nízkoprahová denní centra Tísňová péče Domovy se zvláštním režim em Raná péče Krizová pomoc Služby následné péče Sociálně aktivizační služby p.. Průvodcovské a předčitatels.. Podpora sam ostatného bydlení Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Intervenční centra Centra denních služeb Kontaktní centra Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdra... Analýza priorit a návrhů sociálních služeb vypovídá o kvantitativních pohledech na sociální služby na územích, která mají zpracovány komunitní plány sociálních služeb. Obsahuje výčtově jednolivé priority, které je nutno řešit. V každém komunitním plánu sociálních služeb je popis jednotlivých aktivit potřebných k uskutečnění vytčených cílů. Důležitou informací je i to, že jednotlivé aktivity k dosažení cílů jsou nakrokovány na dostatečný časový úsek, většinou na plánovací období jednotlivých plánů. ( Kapitola č. 2 - tabulka č. 1 )

14 Kvantitativní měřítko hodnocení jednotlivých priorit je vypovídající z hlediska trendu vývoje sociálních služeb. Poznámka analytika: Tato analýza však nevypovídá o kvalitativních měřítkách. Z toho plyne zásadní upozornění, že sociální služby, které se neumístily na prvních pozicích, mohou mít prioritu přidělenou z hlediska pohledu potřebnosti služby, velikosti území a kvality služby. Doporučení pro tvorbu druhého střednědobého plánu OK je zajistit data pro kvalitativní analýzu sociálních služeb v Olomouckém kraji. Příklad: Domov se zvláštním režimem, či intervenční centrum se z kvantitativního hlediska umístily na nízkých pozicích kvantitativních priorit. Přitom jsou to služby, které by měly působit na poměrně velkém území přesahujícím působnost i dvou ORP. Potřebnost této sociální služby v lokalitách je patrná a stávající služby tohoto typu jsou kapacitně stoprocentně využité, místně nedostupné nebo neexistují. Proto tato analýza je pouze jedním z možných měřítek, jak lze posuzovat potřebnost sociální služby. Ze získaných údajů vyplývá potřebnost podpory i v oblastech úzce souvisejících se sociálními službami. Jedná se především o problematiky informovanosti, způsobu financování, bariér, či zajištění vzdělávání sociálních pracovníků. Poznámka analytika: V komunitních plánech ve většině případů nebyla zpracována priorita tvorba střednědobých plánů sociálních služeb na další období, či na fázi implementace, přesto udržitelnost a rozvoj těchto činností bezpochyby jsou prioritou číslo 1. Vycházím z předpokladu, že druhý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje bude tvořen na základě střednědobých plánů rozvoje na obecní úrovni. Během jednotlivých procesů se objevila i potřebnost vyřešení otázky placených koordinátorů v procesech KPSS, které mají minimální působnost ORP. / S procesem střednědobého plánování sociálních služeb je potřeba počítat především na tzv. bílých místech Olomouckého kraje./ Celkovým trendem je nepopiratelně rozvoj terénních služeb pro všechny cílové skupiny a vytvoření jejich funkčního a efektivního systému práce. Nejvyššími prioritami jsou pečovatelské, asistenční a odlehčovací služby. V oblasti poradenství se jeví nejpotřebnější odborné sociální poradenství. S nejvyšší prioritou pak občanské poradny. Pobytové sociální služby v rámci typologie sociálních služeb se objevují v menší míře, přesto mají velkou váhu. Jedná se o domy na půl cesty, azylové domy, domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem. Poznámka analytika: V návrzích však byly i pobytové služby, které jsou řešeny například formou sociálních bytů, startovacích či nájemních bytů pro seniory. I tyto návrhy mají své opodstatnění pro specifické cílové skupiny, které jsou znevýhodněné z hlediska věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Řadíme k nim i mládež do 26. let, vracející se ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody nebo osob bez přístřeší. Celkově lze shrnout, že KPSS jsou přínosem pro zhodnocení existujících sociálních služeb a k postupnému nastavení systému sociálních služeb do takové roviny, aby sociální služby byly dostupné všem potřebným osobám při zachování jejich efektivního fungování.

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS 27. 9. 2016 Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 80 000 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 82 000 Opora Pečovatelská služba OPORA 603 000 Opora Domácí hospicová péče OPORA 210 000

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při

Více

opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb

opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM IROP opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 27. 2. 2019 Představení opatření Alokace: 6 228 440 (= CZV = 100 %) 5 917 000

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence Název služby Počet klientů Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 37 sociální poradenství 6 225 39 osobní asistence

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016 Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 06. Počet realizovaných inspekcí V roce 06 bylo celkem realizováno 7 inspekcí. V I. pololetí roku 06 bylo vykonáno 89 inspekcí poskytování sociálních

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více

Komunitní plánování zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro kraje povinnost pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje soc.. služe

Komunitní plánování zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro kraje povinnost pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje soc.. služe Komunitní péče Mgr. Martina Pluháčková Komunitní plánování zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro kraje povinnost pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje soc.. služeb plánování

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro osoby se zdravotním Osoby s mentálním Osoby s tělesným Osoby s duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby se sluchovým Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Osoby s

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření,

Více

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc 24. 11. 2009 Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Síť služeb pro osoby s PAS v Olomouckém kraji. workshop

Síť služeb pro osoby s PAS v Olomouckém kraji. workshop Síť služeb pro osoby s PAS v Olomouckém kraji workshop 13. 4. 2017 Síť sociálních služeb nastavena síť sociálních služeb, která se ročně aktualizuje prostřednictvím akčních plánu rozvoje sociálních služeb

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I.

Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I. Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I. 17. července 2017, zasedací místnost MěÚ Mohelnice Typy podporovaných aktivit Rozvoj sociálních

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav na základě dotazování organizací poskytujících sociální služby na území města Mladá Boleslav uskutečněného v roce 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji Financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015-2018 Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: PRSS Šluknovského výběžku 2014-2017

Více

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv 7. přednáška III. pilíř sociální zabezpečení (ČR) Sociální pomoc III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze,

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá problémovými okruhy v sociální oblasti, informovaností

Více

Plánování a financování sociálních služeb. Konference samospráv Olomouc 13.května 2019

Plánování a financování sociálních služeb. Konference samospráv Olomouc 13.května 2019 Plánování a financování sociálních služeb Konference samospráv Olomouc 13.května 2019 Legislativní rámec Základní: Zákon o obcích a zákon o krajích obec a kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Aktualizace Manuálu byla provedena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více