Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje"

Transkript

1 Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ 3. Popis pracovních skupin tabulka členění dle jednotlivých KPSS 4. Priority dle typologie zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších úprav A) Odborné sociální poradenství B) Služby sociální péče (graf č. 1 a 2) C) Služby sociální prevence ( graf č. 3) 5. Systémové priority úzce související se sociálními službami (graf č. 4) 6. Priority návazných služeb A) Bydlení jiného typu (graf č. 5) B) Tabulka popsaných návazných služeb ( graf č. 6) 7. Závěrečné shrnutí priorit sociálních a jiných služeb získaných z komunitních plánů sociálních služeb/ střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ (graf č. 7) 1. Úvod V rámci tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji byla zpracována analýza jednotlivých střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb (komunitních plánů sociálních služeb) dále jen KPSS zpracovaných na 1. (obecní) úrovni. S ohledem na situaci, kdy komunitní plány sociálních služeb byly tvořeny v období, kdy ještě nový zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách nenabyl platnosti, je patrná jistá nesourodost výstupních dat. Pro následující období bude nezbytné jednotné metodické vedení jednotlivých procesů hlavně v oblasti struktury a obsahů. Rovněž zpracování jednotlivých návrhů opatření dosud není jednotné a proto dále bude uváděna u každého výstupu analýzy poznámka, zpřesňující jeho relevantnost. Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb byly zpracovávány na územích různého charakteru a na různá období.

2 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb / Dokument a jeho časové pole Komunitní plánování sociálních služeb Ve městě Šumperk na období let Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Přerově pro období let rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic na období Let Komunitní plán sociálních služeb na Uničovsku Na období let Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku Komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro období Let Komunitní plán sociálních služeb Litovelska na období let Územní působnost Město Šumperk Město Přerov Město Olomouc ORP Hranice ORP Uničov ORP Mohelnice ORP Lipník nad Bečvou ORP Litovel a obce Náměšť na Hané a Loučany (společně tvoří Mikroregion Litovelsko)

3 3. Popis pracovních skupin KPSS v Olomouckém kraji Pracovní skupiny byly tvořeny v jednotlivých KPSS individuálně dle skladby potřebnosti obyvatelstva. Dokument Komunitní plánování sociálních služeb Ve městě Šumperk na období let Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Přerově pro období let rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic na období Let Komunitní plán sociálních služeb na Uničovsku Na období let Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku Komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku Členění pracovních skupin senioři osoby se zdravotním postižením děti, mládež a rodina osoby v krizi a sociálně vyloučení senioři občané se zdravotním postižením rodiny, děti a mládež občané ohrožení sociálním vyloučením senioři občané se zdravotním postižením občané s mentálním postižením občané dlouhodobě duševně nemocní děti a mládež občané v přechodné krizi občané ohrožení drogou etnické menšiny senioři osoby se zdravotním postižením SPEKTRUM osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením Senioři osoby se zdravotním postižením děti, mládež a osoby ohrožené návykovým chováním a drogami občané v přechodné sociální krizi, osoby společensky nepřizpůsobivé senioři osoby zdravotně postižené a osoby zdravotně znevýhodněné osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením senioři občané se zdravotním postižením a mentálně postižení občané Děti a mládež, osoby ohrožené návykovým chováním, drogou, občané v přechodné krizi a občané společensky nepřizpůsobení

4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro období Let Komunitní plán sociálních služeb Litovelska na období let senioři osoby se zdravotním postižením rodina, děti a mládež romská komunita senioři a osoby pečující o osoby blízké osoby se zdravotním postižením rodiny s dětmi a osoby v přechodné krizi osoby společensky nepřizpůsobené (ohrožené sociálně-patologickými jevy, závislostmi, kriminalitou) Příslušníci romských komunit a dalších etnických skupin 4. Priority dle typologie zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších úprav Priority a cíle komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ na obecní úrovni zahrnuté do analýzy, byly zpracovány následujícím způsobem. Jednotlivé typy služeb byly zaznamenány tolikrát za každý plán, kolikrát se objevily v prioritách a cílech jednotlivých pracovních skupin. A) Odborné sociální poradenství Přiřazená priorita dle kvatntitativního hlediska výskytu návrhů na řešení potřebnosti služby (sestupně od nejvyšší priority po nejnižší) v jednotlivých KPSS: Č. Odborné sociální poradenství Lokalita 1. občanská poradna ORP- Jeseník, Mohelnice, Lipník nad Bečvou 2. poradna pro osoby se zdravotním postižením Město Přerov ORP Uničov 3. poradnu pro ženy a dívky, manželské a rodinné poradny,poradny pro seniory, právní a sociálně právní poradenství a půjčovny kompenzačních pomůcek. Poznámka : Priority v bodě č.3 obsahují stejnou kvantitu. Město Přerov ORP Mohelnice, Mikroregion Litovel

5 B) Služby sociální péče Služby sociální péče jsou tříděny ze dvou hledisek. Dle typu služby a dle formy poskytování na terénní, ambulantní a pobytové služby. Přiřazená priorita dle kvantitativního hlediska výskytu návrhů na řešení potřebnosti služby. Třídění dle typu služby sociální péče: Č. Služby sociální péče Lokalita 1. pečovatelská služba Město Šumperk ORP- Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou 2. osobní asistence Město Šumperk, Přerov, Olomouc Mikroregion Litovel 3. denní stacionáře Město Přerov, Lipník nad Bečvou 4. odlehčovací služby ORP Hranice, Jeseník a Mohelnice 4.1. domov pro seniory Město Přerov ORP Lipník nad Bečvou Mikroregion Litovel 4.2. chráněné bydlení Města- Přerov, Olomouc 5. tísňová péče Města- Šumperk, Olomouc 5.1 domov se zvláštním režimem Města- Šumperk, Olomouc 6. Průvodcovské a předčitatelské služby Město Přerov 6.1. podpora samostatného bydlení Město Olomouc 6.2. centra denních služeb Město Olomouc ORP Mohelnice Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně, body 4, 5 a 6 obsahují služby se stejnou kvantitou. Shrnutí: K prioritě č, 1 - pečovatelská služba - převážně se jedná o pokrytí území službou (tedy její rozšíření), rozšíření služby mimo běžnou pracovní dobu a v sobotu a v neděli. Patrný je nedostatečný vozový park pro tyto terénní služby. Nedostatek vozů se projevuje obvzláště v oblastech s velkým dojezdovým rádiusem. K prioritě 3. denní stacionář - Město Přerov- denní stacionář má být určen pro osoby se stařeckou alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

6 Graf č. 1: K prioritě č domov se zvláštním režimem se týká osob se stařeckou alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, osoby s chronickým duševním onemocněním nebo osoby závislé na návykových látkách. Služby sociální péče sociální služby poskytované ve domovy pro osoby se zdravotním postižením týdenní stacionáře centra denních služeb podpora samostatného bydlení průvodcovské a předčitatelské služby domovy se zvláštním režimem Tísňová péče chráněné bydlení domovy pro seniory odlehčovací služby denní stacionáře osobní asistence pečovatelská služba Priority služeb sociální péče, třídění dle formy terénní služby, ambulantní služby, pobytové služby Č. Terénní služby Č. Ambulantní Č. Pobytové služby služby 1. pečovatelská služby 1. denní stacionář 1. domov pro seniory 2. asistenční služby 2. centra denních 2. chráněné bydlení služeb 3. odlehčovací služby 3. domov se zvláštním režimem 4. tísňová péče 5. průvodcovské a předčitatelské služby 6. podpora samostatného bydlení Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně od nejvyšší k nejnižší prioritě. Graf č. 2

7 Formy sociálních služeb Pobytové sl. Ambulantní sl. Terénní sl Shrnutí: V rámci kraje jsou v KPSS preferovány formy terénních sociálních služeb. Odpovídá to tendenci zachovat osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. C) Služby sociální prevence Č. Služby sociální prevence Lokalita 1. terénní programy Města- Přerov, Olomouc ORP- Jeseník, Lipník nad Bečvou 2. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Město Přerov ORP- Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou 3. azylový dům Města- Šumperk, Přerov, ORP- Hranice, Jeseník 3.1. dům na půl cesty Města- Šumperk, Olomouc ORP- Hranice, Uničov 4. nízkoprahové denní centrum Města- Šumperk, Přerov ORP- Uničov 5. raná péče Město Olomouc 5.1. krizová pomoc Města- Šumperk, Přerov, Olomouc 5.2. služby následné péče Města- Šumperk, Olomouc ORP- Jeseník 5.3. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Město Přerov ORP Uničov 6. tlumočnické služby Město Olomouc

8 6.1. sociálně terapeutické dílny Město Přerov 6.2. sociální rehabilitace Město Olomouc 6.3. telefonická krizová pomoc Město Olomouc 7. kontaktní centra ORP Mohelnice 7.1. intervenční centra Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně od nejvyšší k nejnižší prioritě. Graf č. 3 Služby sociální prevence Intervenční centra kontaktní centra tlumočnické služby telefonická krizová pomoc sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny sociálně aktivizační služby služby následné péče krizová pomoc raná péče nízkoprahová denní centra domy na půl cesty azylové domy nízkoprahová zařízení pro terénní programy Shrnutí: Vzhledem k datům, ze kterých je tato analýza vytvářena nelze rozčlenit služby sociální prevence dle formy poskytování. 5. Systémové priority úzce související se sociálními službami K základnímu vymezení priorit a cílů v rámci typologie zákona je nezbytnou přílohou přehled systémových souvisejících priorit, které se přímoúměrně podílejí na kvalitě a fungování sociálních služeb. Č. Systémová opatření Lokalita 1. informovanost Města- Šumperk, Přerov, Olomouc ORP-Hranice, Uničov, Jeseník, Mohelnice 2. financování sociálních služeb Města- Šumperk, Přerov, Olomouc ORP- Jeseník, Mohelnice

9 Mikroregion- Litovelsko 3. bariéry Města- Šumperk, Olomouc ORP- Hranice, Uničov, Mohelnice, Lipník nad Bečvou 4. spolupráce s úřady práce Města- Přerov, Olomouc ORP- Hranice, Uničov 5. vzdělávání sociálních pracovníků Město Přerov 6. udržitelnost KPSS- hodnocení a plánování sociálních služeb Města- Šumperk, Olomouc ORP Uničov Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně od nejvyšší k nejnižší prioritě. Graf č. 4: Systémová opatření vzdělávání sociálních pracovníků udržitelnost kpsshodnocení a plánování ss informovanost spolupráce s úřadem práce bariéry financování sociálních služeb informovanost financování sociálních služeb bariéry spolupráce s úřadem práce vzdělávání sociálních pracovníků udržitelnost kpss- hodnocení a plánování ss Shrnutí: Všechny uvedené priority v garfu č. 4 jsou zpracovány v jednotlivých KPSS do samostatných opatření. Tato kapitola byť nespadá přímo do typologie sociálních služeb je velmi závažná, protože tyto problematiky se netýkají jen těch, kteří zpracovali opatření na tato témata, ale všech poskytovatelů sociálních služeb, potažmo všech osob užívajících sociálních služeb. Právě tyto okruhy jednotlivých problematik se prolínají všemi sociálními službami a skupinami uživatelů. Jedinou výjimkou jsou úřady práce a senioři.

10 6. Priority návazných služeb: V neposlední řadě součástí této analýzy je přehled služeb přímo navazujících na sociální služby. Jejich existence vhodně doplňuje sociální služby. Relevantnost těchto údajů není úplná, jelikož dokumenty byly tvořeny různými metodickými postupy týká se vymezení obsahu dat v KPSS, do jaké míry má dokument obsahovat nesociální služby. A) Bydlení jiného typu Č. Typ bydlení Lokalita 1. sociální byty Města- Šumperk, Olomouc 1.1. byty pro seniory Město Přerov ORP- Hranice, Lipník nad Bečvou 2. startovací byty ORP- Hranice, Lipník nad Bečvou 3. byty pro vymezené příjmové skupiny obyvatel. Město Přerov Graf č. 5 Byty pro vymezené příjmové skupiny obyvatel Bydlení jiného typu Sociální byty na přechodné období Startovací byty Byty pro seniory Sociální byty na přechodné období Byty pro seniory Startovací byty Byty pro vymezené příjmové skupiny obyvatel B) Tabulka popsaných návazných služeb Č. Služba Lokalita 1. preventivní programy Města- Šumperk, Olomouc ORP- Hranice, Uničov, Jeseník, Lipník nad Bečvou 2. kluby a aktivity pro seniory Město Přerov ORP- Hranice, Mohelnice

11 3. celoživotní vzdělávání uživatelů Město Olomouc ORP Lipník nad Bečvou 3.1. podporované zaměstnání/zaměstnávání osob v krizi Města- Šumperk, Přerov ORP Mohelnice 3.2. chráněné dílny Města- Šumperk, Přerov ORP Mohelnice 4. mateřské centrum Město Přerov ORP Lipník nad bečvou 4.1. sekundární programy 4.2. terciální programy 4.3. volnočas pro děti a mládež ORP- Mohelnice, Lipník nad Bečvou 4.4. systém včasné intervence Města- Šumperk, Olomouc 5. ošetřovatelská služba 5.1 specifické ambulantní služby/ drogy, gambeling / Město Olomouc 5.2. manažer pro oblast soc. nepřizpůsobivých osob 5.3. zdravotní péče pro osoby sociálně vyloučené Město Olomouc 5.4. vícegenerační soužití ORP Uničov 5.5. rovnoměrné rozložení priorit krajských dotačních Město Šumperk titulů 5.6. sociální podnikání - samofinancován Město Šumperk poskytovatelů soc. služeb Graf č. 6

12 Volnočas pro děti a mládež Související a návazné služby Systém včasné intervence Ostatní služby- Ošetřovatelská služba, sociální podnikání, Preventivní programy Terciální programy Sekundární programy Kluby a aktivity pro seniory Mateřské centrum Chráněné dílny Podporované zaměstnání/zaměstnává ní osob v krizi Celoživotní vzdělávání uživatelů Preventivní programy Kluby a aktivity pro seniory Celoživotní vzdělávání uživatelů Podporované zaměstnání/zaměstnávání osob v krizi Chráněné dílny Mateřské centrum Sekundární programy Terciální programy Volnočas pro děti a mládež Systém včasné intervence Ostatní služby- Ošetřovatelská služba, sociální podnikání, 7. Závěrečné shrnutí priorit sociálních a jiných služeb získaných z komunitních plánů sociálních služeb/ střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ Č. Sociální služba Kvantita 1. odborné sociální poradenství terénní programy pečovatelská služba 9 3. osobní asistence 8 4. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 5. denní stacionáře azylové domy domy na půl cesty 5 6. odlehčovací služby domovy pro seniory chráněné bydlení nízkoprahová denní centra 4 7. tísňová péče domovy se zvláštním režimem raná péče krizová pomoc 3

13 7.4. služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 8. průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení telefonická krizová pomoc tlumočnické služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace 2 9. intervenční centra centra denních služeb kontaktní centra týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Graf č. 7 Souhrn priorit sociálních služeb Odborné sociální poradenství Terénní programy Osobní asistence Nízkoprahová zařízení pro dě.. Denní stacionáře Azylové domy Pečovatelská služba Domy na půl ce sty Odlehčovací služby Domovy pro seniory Chráněné bydlení Nízkoprahová denní centra Tísňová péče Domovy se zvláštním režim em Raná péče Krizová pomoc Služby následné péče Sociálně aktivizační služby p.. Průvodcovské a předčitatels.. Podpora sam ostatného bydlení Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Intervenční centra Centra denních služeb Kontaktní centra Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdra... Analýza priorit a návrhů sociálních služeb vypovídá o kvantitativních pohledech na sociální služby na územích, která mají zpracovány komunitní plány sociálních služeb. Obsahuje výčtově jednolivé priority, které je nutno řešit. V každém komunitním plánu sociálních služeb je popis jednotlivých aktivit potřebných k uskutečnění vytčených cílů. Důležitou informací je i to, že jednotlivé aktivity k dosažení cílů jsou nakrokovány na dostatečný časový úsek, většinou na plánovací období jednotlivých plánů. ( Kapitola č. 2 - tabulka č. 1 )

14 Kvantitativní měřítko hodnocení jednotlivých priorit je vypovídající z hlediska trendu vývoje sociálních služeb. Poznámka analytika: Tato analýza však nevypovídá o kvalitativních měřítkách. Z toho plyne zásadní upozornění, že sociální služby, které se neumístily na prvních pozicích, mohou mít prioritu přidělenou z hlediska pohledu potřebnosti služby, velikosti území a kvality služby. Doporučení pro tvorbu druhého střednědobého plánu OK je zajistit data pro kvalitativní analýzu sociálních služeb v Olomouckém kraji. Příklad: Domov se zvláštním režimem, či intervenční centrum se z kvantitativního hlediska umístily na nízkých pozicích kvantitativních priorit. Přitom jsou to služby, které by měly působit na poměrně velkém území přesahujícím působnost i dvou ORP. Potřebnost této sociální služby v lokalitách je patrná a stávající služby tohoto typu jsou kapacitně stoprocentně využité, místně nedostupné nebo neexistují. Proto tato analýza je pouze jedním z možných měřítek, jak lze posuzovat potřebnost sociální služby. Ze získaných údajů vyplývá potřebnost podpory i v oblastech úzce souvisejících se sociálními službami. Jedná se především o problematiky informovanosti, způsobu financování, bariér, či zajištění vzdělávání sociálních pracovníků. Poznámka analytika: V komunitních plánech ve většině případů nebyla zpracována priorita tvorba střednědobých plánů sociálních služeb na další období, či na fázi implementace, přesto udržitelnost a rozvoj těchto činností bezpochyby jsou prioritou číslo 1. Vycházím z předpokladu, že druhý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje bude tvořen na základě střednědobých plánů rozvoje na obecní úrovni. Během jednotlivých procesů se objevila i potřebnost vyřešení otázky placených koordinátorů v procesech KPSS, které mají minimální působnost ORP. / S procesem střednědobého plánování sociálních služeb je potřeba počítat především na tzv. bílých místech Olomouckého kraje./ Celkovým trendem je nepopiratelně rozvoj terénních služeb pro všechny cílové skupiny a vytvoření jejich funkčního a efektivního systému práce. Nejvyššími prioritami jsou pečovatelské, asistenční a odlehčovací služby. V oblasti poradenství se jeví nejpotřebnější odborné sociální poradenství. S nejvyšší prioritou pak občanské poradny. Pobytové sociální služby v rámci typologie sociálních služeb se objevují v menší míře, přesto mají velkou váhu. Jedná se o domy na půl cesty, azylové domy, domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem. Poznámka analytika: V návrzích však byly i pobytové služby, které jsou řešeny například formou sociálních bytů, startovacích či nájemních bytů pro seniory. I tyto návrhy mají své opodstatnění pro specifické cílové skupiny, které jsou znevýhodněné z hlediska věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Řadíme k nim i mládež do 26. let, vracející se ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody nebo osob bez přístřeší. Celkově lze shrnout, že KPSS jsou přínosem pro zhodnocení existujících sociálních služeb a k postupnému nastavení systému sociálních služeb do takové roviny, aby sociální služby byly dostupné všem potřebným osobám při zachování jejich efektivního fungování.

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Sociální služby upravuje zákon o sociálních službách, který nabyl účinnosti k 1. lednu 27 (zákon č. 18/26 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tento zákon byl naposledy vyhlášen

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 Obsah Část I 3 Základní principy a priority... 3 Část II..3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkové náklady ORP KYJOV: SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENTVÍ 6 237 697 Kč počet MAXIMÁLNÍ PROCENTNÍ ORP POSKYTOVATEL IČO NÁZEV SLUŽBY REG. ČÍSLO POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15 Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Metodický pokyn č. 2/2011 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více