Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2002"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2002 Vsetín 20. února 2003

2 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace Svárov Vsetín IČO: ĆÚ: ředitelka: /0100 KB PhDr. Helena Gajdušková tel.: , , fax: web: Zřizovatel: Město Vsetín Vsetín Počet oddělení a knihoven: Svárov: oddělení pro dospělé studovna a čítárna, informační centrum, regionální informace oddělení pro mládež a hudební oddělení antikvariát Trávníky: Rokytnice: Luh: dětská a zvuková knihovna (nevidomí) dětská knihovna a oddělení pro dospělé dětská knihovna a oddělení pro dospělé Pod Zakopanicú. oddělení katalogizace a automatizace, Středisko regionálních knihovnických služeb (pro knihovny okresu Vsetín)

3 Obsah: 1. Úvod 2. Kalendář významných událostí 3. Knihovnické a informační služby 3.1. Základní služby 3.2. Další služby 3.3. Přehled základních ukazatelů za uplynulé tři roky 3.4. Půjčovní doba v jednotlivých odděleních 3.5. Vzdělávací a výchovné akce 3.6. Oddělení zvukových knih pro zrakově postižené 4. Knihovní fondy 4.1. Stav knihovního fondu 4.2. Složení nákupu knihovního fondu MVK 5. Katalogizace a tisk katalogizačních lístků 5.1. Knihy 5.2 Ostatní dokumenty 5.3 Tisk čárových kódů 6. Středisko regionálních knihovnických služeb 6.1 Knihovny okresu Vsetín 6.2 Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín 6.3 Poradenská a konzultační činnost 6.4 Statistika a vykazování knihovnických činností 6.5 Pomoc při revizi a aktualizaci KF 6.6 Nákup knihovního fondu z prostředků obcí 6.7 Zpracování záznamů (katalogizace) KF z prostředků obcí 6.8 Výměnný fond 6.9 Cirkulace výměnného fondu 6.10 Servis výpočetní techniky 6.11 Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 7. Automatizace 7.1. Stav výpočetní techniky v MVK Vsetín 7.2. Servis HW, SW 7.3. Knihovnický program 8. Vzdělávání 8.1 Výběr seminářů, školení 8.2 Vzdělávací akce provedené pracovníky MVK pro veřejnost 8.3 Prezentace MVK na odborných knihovnických seminářích 9. Ediční činnost 10. Kontakty, spolupráce 11. Úspěšné projekty 12. Organizační a metodická činnost 12.1 Kontroly 12.2 Personální změny 13. Hospodaření a provoz 13.1 Provoz 13.2 Hospodaření 14. Závěr

4 1. Úvod: Knihovna je veřejnou budovou, která má symbolický charakter: společný dům, společné místo, místo, kde je virtuálně shromážděna komunita (tzn. místo, kde se komunita může shromáždit). Je místem, které shromažďuje a propojuje lidi napříč generacemi, skupinami s různou vzdělanostní úrovní či různým sociálním statutem, s různými zvyklostmi (využívání kultury), s různým očekáváním, potřebami. Nemůžeme prostor zcela roztříštit, protože tak bychom dospěli tomu, že všechny vzájemně separujeme. Knihovna vždy potřebuje velký prostor, jehož úkolem je sjednocovat (Gérard Thibalt francouzský architekt) Masarykova veřejná knihovna (MVK) je příspěvkovou organizací, zřizovanou městem Vsetín. MVK je tradiční institucí, zabývající se shromažďováním, zpracováním, uchováním a zpřístupněním publikovaných dokumentů v jakékoliv formě. Je významným nástrojem praktického uskutečňování základního lidského práva na rovný přístup k informacím, na jejich svobodnou výměnu, na získávání vědomostí a svobodné utváření názorů. Slouží jako prostředek naplňování ústavně zakotveného práva na informace a je tedy jedním z pilířů demokracie. Její činnost se odvíjí ve dvou liniích: a) pro město Vsetín b) pro knihovny okresu Vsetín, evidované na Ministerstvu kultury ČR Činnost MVK je veřejnou službou a ve svém poslání se zaměřuje zejména na: celoživotní vzdělávání, podporu nezávislého rozhodování a duchovního rozvoje a uspokojování kulturních potřeb všech občanů bez rozdílu vytváření infrastruktury pro oblast vzdělávání zpřístupňování informací z oblasti státní správy a samosprávy občanům zprostředkování informací na podporu podnikání, zejména menším a středním podnikatelům zprostředkování, zpřístupňování a uchování lidského poznání uchování národního kulturního dědictví (zejm. literatura Valašska) utváření života komunity Aby MVK mohla uskutečňovat své tradiční i nové poslání a postupně naplnit očekávání svých uživatelů, musí pokračovat v zásadních změnách své činnosti a rozšířit své služby s využitím informačních a komunikačních technologií. V současných nevyhovujících prostorách již MVK dosáhla maxima možností vzhledem k veřejnosti, a nelze široké možnosti, které nové typy služeb moderních knihoven zejména směrem ke vzdělávání obyvatelstva otevírají, do praxe úspěšně zavádět.

5 Od platí zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb (knihovní zákon), který nahradil zastaralý a zcela nevyhovují knihovnický zákon č. 53 z roku Knihovní zákon ustavil konečně to, o co MVK společně s mnohými dalšími knihovnami v čele s Ústřední knihovnickou radou usilovala, a to spolupráci knihoven jako systému, protože žádná izolovaná knihovna není schopna uspokojit stále náročnější a odbornější požadavky čtenářů. Systém knihoven pak umožňuje daleko efektivnější fungování knihoven, umožňuje zabránit zbytečným multiplicitám jak v činnostech, tak také při koordinaci nákupu knihovního fondu. Knihovní zákon také stanovil pravidla pro poskytování regionálních funkcí. Garantem výkonu regionálních funkcí se stala ve Zlínském kraji Krajská knihovna Františka Bartoše, která uzavřela s MVK Vsetín smlouvu o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu, (tj. MVK) - pro knihovny okresu Vsetín. Regionální funkce, které vykonávalo pro knihovny okresu Vsetín Středisko regionálních knihovnických služeb při MVK Vsetín od r. 1997, mohlo tedy úspěšně působit pro knihovny okresu i nadále, a tím je zajištěna odbornost i efektivní fungování systému knihoven v okrese Vsetín. Činnosti, které jsou pro knihovny v místech prováděny, jsou postupně standardizovány, čímž je zabezpečena alespoň minimální úroveň tzv. obsluhovaných knihoven. Krajská knihovna se ujala i dalších funkcí jako metodický a koordinační orgán knihoven kraje, jednou z největších výhod je bezplatné vzdělávání knihovníků celého kraje a to v současné době zejména v oblasti počítačové gramotnosti na úrovni ECDL; postupně budou vzdělávací aktivity dále rozšiřovány. Ministerstvo kultury zavedlo (v souladu s knihovním zákonem) evidenci knihoven, zaevidované knihovny pak jsou zahrnuty do systému knihoven, který je podporován ze státní dotace a jsou jim poskytovány určité výhody (možnost účastnit se grantových řízení, spravovat knihovní fond podle speciální vyhlášky, podílet se na regionálních funkcích atd.) V okrese Vsetín se zaregistrovaly všechny veřejné knihovny bez jediné výjimky. V souladu s dikcí knihovního zákona, resp. dalšími právními předpisy byl zpracován také nový knihovní řád MVK a některé další vnitřní předpisy (o vnitřní kontrole, o účetnictví, o FKSP, o odpadech, pracovní řád a organizační řád). Vzhledem k tomu, že se nezačal realizovat již téměř hotový projekt na rekonstrukci budovy MŠ Zahradní pro knihovnu, snažili jsme se sledovat veškerá grantová řízení, která by umožnila získat městu finanční prostředky pro rekonstrukci této budovy. (Účast na jednání e- culture, Knihovny bez hranic, studium grantového kalendáře, různých českých i zahraničních nadačních a jiných fondů a společností). Na základě snahy sledovat průběžně grantové možnosti jsme došli k závěru, že bude pravděpodobně velmi obtížné řešit rekonstrukci knihovny pomocí prostředků Phare nebo jiných evropských zdrojů (podmínky jsou nastaveny obvykle tak, že se např. jedná o projekty na mezinárodní úrovni, projektu se musí účastnit několik zemí, z nichž alespoň jedna je členská v EU atd.). Je nutno si uvědomit, že městská knihovna není mezinárodní záležitostí a není tedy pravděpodobně reálné očekávat, že bude možno z těchto prostředků čerpat investiční prostředky na rekonstrukci či stavbu knihovny. Knihovna je však připravena spolupracovat se svým zřizovatelem ze všech sil na řešení kritické prostorové situace.

6 2. Kalendář významných událostí: V únoru uspořádala MVK ve spolupráci s Domem kultury již čtvrtý Malý ples pro knihu. Ples se konal pod záštitou starosty Vsetína pana Jiřího Čunka. V měsíci únoru probíhala akce 30 dní pro občanský sektor, pořadatelem a hlavním koordinátorem bylo Informační centrum nadací Praha a na její organizaci v okrese Vsetín se podílela i MVK Vsetín. Velmi úspěšná byla přednáška realizovaná pracovníky MVK a místostarostou Mgr. Daliborem Sedláčkem Jak psát projekty. V březnu proběhla celostátní akce Březen Měsíc Internetu (BMI), které se v MVK zúčastnilo 1304 návštěvníků. V roce 2002 byly cílovými skupinami, jimž byla tato akce nabídnuta, především nezaměstnaní, senioři, ženy, pracovníci obecních úřadů a mládež. Akce BMI se zúčastnily i ostatní knihovny okresu. Součástí BMI byla i soutěž o nejlepší web stránku veřejných knihoven ČR, ve které MVK Vsetín získala v kategorii nad obyvatel 6. místo, Městská knihovna Valašské Meziříčí získala 8. místo. Městská knihovna Rožnov p.r.v kategorii do obyvatel získala 2. místo. V březnu byl vyhlášen již čtvrtý ročník literární a znalostní soutěže pro děti "O poklad strýca Juráša. Do konce května odevzdalo soutěžní práce 193 dětí z okresu Vsetín. V Domě kultury ve Vsetíně proběhlo vyhodnocení okresního kola pod názvem Možná přijde i kouzelník. MVK vydala ve spolupráci s Městkou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm almanach dětských literárních prací okresu Vsetín Valašské pohádky a vyprávěnky aneb Poklad strýca Juráša, ve kterém jsou uveřejněny vítězné práce. Publikace byla vydána díky grantové podpoře MK ČR. Vítězové okresního kola postoupili do kola krajského, které proběhlo v Uherském Hradišti. V regionálním kole malí Valaši obsadili v kategorii próza ve všech věkových kategoriích první místa. Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně si v dubnu 2002 připomněla 10. výročí založení zvukové knihovny na Trávníkách. MVK ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a zrakově postižených Vsetín uspořádala slavnostní koncert v Domě kultury pod záštitou starosty města Vsetína. Ve spolupráci s Hnutím na vlastních nohou - střediskem Základní školy Trávníky, Městskou knihovnou v Rožnově p.r. byla uspořádána humanitární sbírka školních potřeb Pastelky pro bosenské děti. Humanitární sbírka byla realizována s českými vojáky, kteří viděli utrpení a bídu bosenských dětí. 26. dubna 2002 jsme se zúčastnili již 13. ročníku akce Den Země. V květnu a červnu připravila MVK Vsetín ve spolupráci s Centrem pro demokracii a svobodné podnikání dvě setkání s politiky. V letních měsících proběhly revize knihovního fondu dle stanoveného harmonogramu. V září byla vyhlášena celostátní sbírka na pomoc knihovnám postiženým povodní, do níž se MVK i některé další knihovny v okrese zapojily. Sbírka bude ukončena v březnu r V roce 2002 již po šesté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků Týden knihoven, který proběhl v celé republice ve dnech října.Všechny knihovny okresu Vsetín připravily bohaté a zajímavé programy. Ve vsetínské knihovně proběhl Literární

7 kabinet - Velká literární soutěž pro dospělé, vítězové byli odměněni pěknými knihami. Soutěž se setkala s velkým ohlasem u čtenářů. MVK Vsetín získala dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR na projekt podpory zdraví Vsetín - Akční plán zdraví, na němž spolupracuje s řadou institucí i jednotlivců. V rámci Měsíce české a slovenské vzájemnosti, který byl vyhlášen ministerstvy kultury ČR a SR, se uskutečnila pod patronací MVK v Ľubovnianské knižnici ve Staré Ľubovni výstava fotografií JUDr. Libora Bureše a beseda Z Valašska až na konec světa. Knihovny okresu Vsetín se tradičně podílejí na společenských a kulturních akcích, které probíhají ve městech a obcích (ve Vsetíně Valašské záření, Dobrá zpráva, Den Země, Živý Betlém, v Horní Lidči Živý Betlém, Rožnov p.r., Val. Meziříčí humanitární akce ve spolupráci s Adrou, Hnutím na vlastních nohou a Charitou, benefiční koncerty atd.) 3. Knihovnické a informační služby: 3.1 Základní služby Podstatnou část knihovnických služeb tvoří klasické knihovnické služby, tzn. především absenční a prezenční půjčování knihovních dokumentů. Nabídka klasických knihovnických služeb je v posledních letech stále více doplňována nabídkou bibliografických a informačních služeb poskytovaných prostřednictvím moderních informačních zdrojů. V MVK jsou pro uživatele přístupny elektronické zdroje: - elektronický katalog MVK (záznamy knižního fondu, článků z regionálního tisku, periodik, audiovizuálních dokumentů, divadelních her) - Česká národní bibliografie - Automatizovaný systém právních informací - ASPI - Internet, mj. přístupy do placených internetových databází: TAM TAM Anopress plná znění článků z celostátních i regionálních periodik, encyklopedie, elektronická knihovna parlamentu ČR a další informační zdroje ČTK Infobanka největší zdroj informací v ČR pro sdělovací prostředky, ale také státní úřady a veřejné instituce EBSCO články ze zahraničních časopisů, publikace z oblasti sociálních a humanitních věd ProQuest 5000 bibliografické záznamy článků z více než 8000 periodik, především z oblasti přírodních a společenských věd, u poloviny z nich jsou uvedeny plné texty PCI Web bibliografický rejstřík článků z periodik KnewEurope informace o institucích, zemích, regionech, lidech, politice a procesech Evropské unie a Evropy Přestože se jedná o vynikající služby, je obtížné je veřejnosti zpřístupnit jinak, než ukázkou, prezentační akcí, které v současných prostorových podmínkách nelze ve větší míře uskutečnit.

8 Narůstá také velmi výrazně podíl výpůjček CD (v současné době probíhá spor mezi vydavateli CD, kteří chtějí prosadit zákaz půjčování CD v knihovnách) a CD RO. CD ROM jsou využívány především na dětských odděleních. Po dohodě s Úřadem práce byla rozšířena nabídka pro nezaměstnané, kteří si mohou v určité dny vyhledávat zaměstnání pomocí Internetu zdarma. Pokračovala také spolupráce s mateřským centrem, kam byly zapůjčovány soubory knih a mladé maminky měly možnost naučit se v knihovně pracovat s Internetem Další služby Kromě výpůjčních a informačních služeb poskytuje knihovna tyto další služby: - besedy, přednášky, semináře a další vzdělávací akce - zvuková knihovna pro zrakově postižené - antikvariát - kopírování - skenování - možnost použití počítačů Internet, program OFFICE (textový editor WORD, tabulkový kalkulátor Microsoft Excel) - knihovna působila také jako místo setkání některých občanských sdružení a neformálních komunit (KOS, YWCA, fotografové ) 3.3. Přehled základních ukazatelů za uplynulé čtyři roky Ukazatel Čtenáři Návštěvníci Výpůjčky Ve srovnání s rokem 2001 je počet registrovaných čtenářů poněkud nižší. Pokles je ovlivněn poklesem počtu obyvatel ve městě Vsetíně. Často také chodí si půjčovat na jednu legitimaci dva lidé (např. starší manželé). Přesto však počet návštěvníků knihovny stále ještě narůstá, i toto číslo je však pravděpodobně na hranici a v příštím období bude již klesat. (Důvodem jsou opět nedostačující prostory). Automatizovaný výpůjční systém (knihovnický program KP-sys) je zaveden a používán ve všech odděleních. V roce 2002 byl zakoupen Kpwin a v roce 2003 je plánován přechod na KPwin Internet je zpřístupněn pro uživatele na 19 počítačích (Svárov 8, Luh 3, Rokytnice 4, Trávníky speciálně upravený počítač pro zrakově handicapované s TV lupou, skenerem a hlasovým výstupem).

9 Výpůjčky naučné literatury, která není obsažena ve fondu MVK, zajišťujeme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z jiných knihoven ČR, která se realizuje v oddělení pro dospělé čtenáře. Na základě požadavků čtenářů rezervujeme naučnou literaturu. Čtenáři, kteří využívají služeb na Svárově, si mohou knihy rezervovat telefonicky i em.. Telefonicky i elektronickou poštou lze prolongovat dokumenty, kterým končí výpůjční lhůta. Žádanou službou je kopírování a skenování. Součástí studovny a čítárny je Informační centrum (IC), které poskytuje informační a konzultační služby jak faktografického, tak bibliografického rázu. Ve studovně jsou soustředěny knihovní dokumenty s regionální tématikou. Je zde oddělení regionální literatury (knihy, periodika, inf. materiály). Pravidelně se provádí excerpce regionálního tisku. V IC jsou umístěny informační prameny týkající se neziskového sektoru, neboť se zaměřujeme na informační služby pro občanský sektor. Velmi se osvědčila služba Informační servis (informace o nových knihách, akcích knihovny, kulturních akcích ve Vsetíně a okolí, informace pro neziskový sektor, zajímavé webové stránky). Oddělení pro mládež, hudební oddělení se trvale zaměřuje na individuální práci s mladými čtenáři a poskytuje pro uživatele 6 počítačů napojených na Internet. Zaměřuje se i na nákup kompaktních disků, které ve velké míře si půjčují mladí lidé. Hudební oddělení však doplatilo na rozvoj Internetu přístupová místa k Internetu pohltila oblíbená poslechová místa v hudebním oddělení, pro tato místa již v oddělení pro mládež chybí prostor. Antikvariát nabídl veřejnosti novou službu - ON LINE nabídku knih na webových stránkách MVK, které si zájemci mohou objednat elektronickou poštou a následně jsou doručeny dobírkou Půjčovní doba v jednotlivých odděleních: ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ STUDOVNA A ČÍTÁRNA ANTIKVARIÁT Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ STUDOVNA A ČÍTÁRNA Sobota 9 12

10 DĚTSKÁ KNIHOVNA (LUH, ROKYTNICE,TRÁVNÍKY) ZVUKOVÁ KNIHOVNA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ (TRÁVNÍKY) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vzdělávací a výchovné akce Vzdělávací a výchovné akce - přehled pro dospělé 40 pro mládež 88 pro děti 322 Celkem 450 MVK uspořádala 450 akcí pro děti, mládež i dospělé. Akce pro dospělé - výběr Literární: Beseda o knize Skryté letokruhy Mojmír Trávníček, Dalibor Malina, Jiří Hrabal Nálady, Kolemjdoucí Zuzana Maléřová, Vlado Bohdan Alexandra Berková uváděl Jiří Hrabal Petr Šabach uváděl Jiří Hrabal Okres Vsetín Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko Dan Žárský, Libor Lenža Zlatá studánka Helena Mičkalová, Eva Hanková Zuzana Nováková Renčová, Jaroslav Novák uváděl Mojmír Trávníček Milovat po česku Táňa Nálepková Cestopisné: Islámská republika na vlastní kůži Pavel Novotný Cesta na Altaj Anežka Mikulenková Křížem krážem Jižní Amerikou Ing.Michal Brunner Na kole napříč Evropou Martin Stiller Přes Rodnu a Caliman Josef Janků, Zdeněk Drga Ghana s úsměvem Vladimír Klíma

11 Různé: Homeopatie mýty a skutečnost Jaroslav Graclík Postmoderní situace výtvarného umění Zdeněk Prokop Umění zvládnout stres 1.část Stres ve tvém životě 2.část Vrátí se můj život 3.část Komunikace 4.část Pracovní stres 5.část Když ti život hází pod nohy samé klacky 6.část Největší potřeby a otázky 7.část Milovat a být milován 8.část Vědomí vlastní hodnoty Styl to nejsou jen šaty - Eva Vojtková Jak psát (úspěšně) granty BMI Internet vesele i vážně Neseme smrt ze vsi, nové léto do vsi PhDr. Jaroslav Štika, CSc. Kam s ním? (O odpadech) Petr Šulák, Jiří Čunek, Josef Slovák Nemoc jako cesta Helena Zelenková Role rodiny a státu Michaela Šojdrová Jiří Čunek Náboženství očima psychologie přednáška Tomáše Halíka (v rámci akce Dobrá zpráva) Výtvarné techniky grafika, vzorování látek PhDr. Alena Podzemná, Helena Galbavá Zdravě a chutně Roman Uhrin Kouzlo valašských vánoc Karljovjanky, Jana Dočkalová, Hana Hladká, Eva Oškerová, Zdena Valová Koncerty: Slavnostní koncert k 10. výročí založení zvukové knihovny Eva Švehlová, Andrea Jurčíková, Jana Rončková Koncert pěveckého sboru MG Vsetín pod vedením PaedDr. Heleny Kaločové zvuková knihovna Trávníky Akce pro mládež Informatika, Internet, exkurze žáků a studentů vsetínských SŠ a SOU. Akce pro děti Pracovnice dětských oddělení připravily pro děti řadu soutěží. Nejúspěšnější byla soutěž O poklad strýca Juráša. Další soutěže pro děti : Poslouchej a najdi správnou odpověď, Pojďte s námi do knihovny a výtvarné soutěže: výtvarná soutěž k výzdobě chodby v Rokytnici, Malování v knihovně aj. Výběr z besed a knihovnických lekcí pro děti: Pracujeme s počítačem, Dobrodružná literatura, Ilustrátoři dětem, Jarní povídání, Pracujeme s Internetem, Valašské pověsti, Humor v poezii, Za pohádkou kolem světa, Klasické pohádky, Zima je tu, Pohádkový videostop, Počítače, Internet, O věcech důležitých (dospívání), Poezie pro nejmenší, Nové knihy pro nejmenší, Čtení na prázdniny, Valašské báje a pověsti, Ilustrátoři dětem, Novinky pod stromeček Osvědčené, každoročně pořádané akce: BMI počítače, Internet, zábavná odpoledne ke Dni dětí, Dny otevřených dveří, Týden knihoven, Vánoční besídky.

12 Knihovnické lekce, lekce informatiky Dětské oddělení Luh 12 Dětské oddělení Rokytnice 13 Dětské oddělení Trávníky 7 Oddělení pro mládež 5 Cyklus besed pro MŠ Cyklus besed literárně - estetické výchovy pro děti předškolního věku, počítače Dětské oddělení Luh 6 Dětské oddělení Rokytnice 21 Dětské oddělení Trávníky 6 Oddělení zvukových knih pro zrakově postižené Zvukové dokumenty byly objednávány dle nabídkových seznamů Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E.Macana v Praze, dále byl fond doplňován tituly z vydavatelství Audiostory ap. Nákup zvukových dokumentů je financován zejména díky úspěšným grantům. Finanční prostředky jsme získali od Města Vsetína a Ministerstva kultury ČR. Ve zvukové knihovně se pravidelně pořádají besedy pro zrakově handicapované. Počet uživatelů zvukové knihovny: 51 Počet besed: 10 Počet výpůjček: Výstavy Na chodbách MVK byly instalovány čtyři výstavy fotografií. 4. Knihovní fondy: 4.1. Stav knihovního fondu: knihovních jednotek přírůstek: knihovních jednotek úbytek: knihovních jednotek Počet odebíraných titulů periodik: 257

13 4.2. Nákup knihovního fondu MVK: Složení přírůstku: Naučná literatura Krásná literatura Ostatní dokumenty 941 Celkem Částka na nákup knihovního fondu pro město Vsetín: ,40- Kč knihy, ,73 Kč časopisy, ,60 Kč CD ROMy celkem ,73 Kč tj. 24,96 Kč na 1 obyvatele 5. Katalogizace a tisk katalogizačních lístků (i pro knihovny okresu Vsetín) 5.1 Knihy - v roce 2002 bylo zpracováno titulů knih v počítačové podobě, tisk knižních lístků v roce 2001 bylo zpracováno titulů knih v počítačové podobě, tisk knižních lístků Z výše uvedeného počtu bylo 1608 katalogizačních záznamů na naučnou literaturu (tj. i věcné zpracování) a 1892 záznamů na beletrii. Průběžně byly aktualizovány záznamy z retrokonverze (chybné údaje, autority). Vyexpedováno 21 zpracovaných souborů novinek včetně zaslání příslušných záznamů. 5.2 Ostatní dokumenty v roce 2002 bylo zpracováno 936 titulů zvukových dokumentů, 1 titul hudebnin, 4 mapy v roce 2001 bylo zpracováno 431 titulů zvukových dokumentů, 5 titulů hudebnin 5.3 Tisk čárových kódů - byl zajišťován na základě požadavků jednotlivých knihoven, a to na jednotlivé druhy dokumentů (nové přírůstky i retro) a na čtenářské legitimace - celkový počet natištěných čárových kódů činil: rok kusů rok kusů

14 6. Středisko regionálních knihovnických služeb 6.1 Knihovny okresu Vsetín: Knihovny střediska Vsetín: Hošťálková, Janová, Kateřinice, Liptál, Ratiboř, Ústí, Lužná, Pozděchov, Prlov, Lhota, Valašská Polanka, Seninka, Leskovec Knihovny střediska Horní Lideč: Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice) Knihovny střediska Jablůnka: Bystřička, Zbrojovka Jablůnka, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka) Knihovny střediska Horní Bečva: Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice Knihovny střediska Kelč: Babice, Choryně, Komárovice, Němetice, Kladeruby, Lhota u Kelče Knihovny střediska Nový Hrozenkov: Huslenky, Zděchov Knihovny střediska Rožnov pod Radhoštěm: Hážovice, Tylovice, Horní Paseky, Vidče, Střítež n.b., Valašská Bystřice Knihovny střediska Valašské Meziříčí: Branky na Mor., Bynina, Hrachovec, Jarcová I, Jasenice, Juřinka, Krhová, Kunovice, Lhota u Chor., Lešná, Lhotka n.b.,loučka, Perná, Podlesí, Podolí, Police, Poličná, Příluky, Velká Lhota, Veselá, Vysoká, ZŠ Vyhlídka, V.M.Rajka, Zašová Knihovny střediska Velké Karlovice: Jezerné Knihovny střediska Zubří: Staré Zubří Samostatné profesionální knihovny: Halenkov, Hovězí, Karolinka 6.2 Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín Výkon regionálních funkcí probíhal na základě smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb, jíž Krajská knihovna Františka Bartoše pověřila MVK výkonem těchto funkcí. Tyto služby byly financovány ze státní dotace. MVK je poskytovala opět na základě smluv s obecními úřady, resp. s knihovnami, jsou-li právními subjekty všem veřejným knihovnám v okrese Vsetín. V roce 2002 ukončily činnost knihovny: Vsetín- Jasenka, Velké Karlovice-Jezerné, Vysoká a Zbrojovka Jablůnka. Počet knihoven tedy proti r klesl na 83 (z 87).

15 6.3 Poradenská a konzultační činnost Konzultace vykazované za r zahrnují: - metodické návštěvy v jednotlivých knihovnách - konzultace ke knihovnické technice - konzultace k retrokonverzi KF - zapracování nových knihovníků - konzultace k projektům VISK, kontroly projektů realizovaných v r jednání s OÚ-např. uzavírání smluv, evidence knihoven, zřizovací listiny, knihovní řády apod. - běžné konzultace na pracovišti toho, kdo konzultaci poskytuje, příp. telefonicky. 6.4 Statistika a vykazování knihovnických činností V MVK Vsetín se zpracovávaly základní statistiky o činnosti knihoven čtvrtletně + celoroční statistika za r V pololetí a koncem r se sestavovaly výkazy k výkonu regionálních funkcí včetně komentářů pro KFBZ Zlín a Ministerstvo kultury ČR. 6.5 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů (KF) V květnu byl po konzultaci s knihovníky zpracován harmonogram revizí KF na léta , po poradě profesionálních knihovníků v září byl harmonogram aktualizován.v souladu s tímto harmonogramem byla v 15 knihovnách okresu uskutečněna revize KF (celkem zrevidováno svazků). V 17 knihovnách byla provedena prověrka a aktualizace KF. SK Horní Lideč - MK Lidečko prověrka KF, aktualizace, 5696 sv. SK Jablůnka - MK Bystřička prověrka KF, aktualizace a revize 3929 sv. Měk Kelč - MK Babice prověka KF a aktualizace, revize 1053 sv. - MK Němetice prověrka KF a aktualizace, revize 1736 sv. - MěK Kelč revize 9052 sv. Měk Rožnov - MK Dolní Bečva, aktualizace a revize KF, 6663 sv. - MK Hážovice, aktualizace a revize KF, 3892 sv. - MK Vidče prověrka KF, aktualizace, 7968 sv. - MK Valašská Bystřice aktualizace a revize KF, 9309 sv. Měk Val. Meziříčí - MK Lhota u Ch., aktualizace a revize KF, 2209 sv. - MK Police prověrka KF a aktualizace, revize 2532 sv. - MK Veselá, aktualizace a revize KF, 3126 sv. - MK Zašová, aktualizace a revize KF, 6239 sv. - Měk Val. Meziříčí, revize KF pobočky Pod Oborou, sv. - revize Vyhlídka, 9300 sv. Vsetín - MK Ratiboř prověrka KF a aktualizace, 6585 sv. - MK Ústí prověrka KF a aktualizace, 2836 sv. - MK Val. Polanka, prověrka a aktualizace KF, 7893 sv. - MK Kateřinice prověrka a aktualizace KF, revize 5246 sv. - MK Seninka aktualizace a revize KF, 2022 sv.

16 6.6 Nákup knihovních fondů (KF) z prostředků obcí Pracovnice střediskových knihoven se podílejí na akvizici a zpracování KF pro neprofesionální knihovny. Tato činnost zahrnuje: - nákup KF v knihkupectví - evidenci KF v PC - technické zpracování KF - razítkování, značení, balení apod. - seznamy k souborům zpracovaných knih - vedení karet pohybu KF - úpravu a řazení katalogizačních lístků, práci s katalogy - sledování čerpání finanční dotace od OÚ, dokladování 6.7 Zpracování záznamů (katalogizace) KF z prostředků obcí Zajišťuje OKA (oddělení katalogizace MVK Vsetín) katalogizace všech druhů dokumentů pro knihovny okresu dle dodaných knihovních jednotek. Mimo katalogizaci toto oddělení na základě požadavků knihoven zajišťuje: - tisk čárových kódů na KF a čtenářské legitimace - tisk katalogizačních lístků 6.8 Výměnný fond Výměnný fond (VF) je v MVK Vsetín budován od r z finančních prostředků na regionální funkce, příp. z grantů. V současné době má 3151 knihovních jednotek (knihy a CD-ROM). Ostatní knihovny, pokud provádějí cirkulaci ze svých vlastních fondů, nemají tento fond vyčleněn (Kelč, Rožnov, Val. Meziříčí). Jedná se o očtené tituly, které se z jedné knihovny přesunou tam, kde je ještě neměli. Způsob cirkulace má každá SK jiný, vychází z místních podmínek. 6.9 Cirkulace VF Do cirkulace KF od r zahrnuto 72 knihoven (mimo MVK Vsetín včetně 3 městských poboček, Val. Meziříčí včetně 2 městských poboček, Rožnov a pobočku v Zubří). V r došlo ke změně koncepce cirkulace v rámci regionu, MVK Vsetín připravila samostatné soubory pro všech 72 knihoven. Zároveň ještě dobíhal starý způsob cirkulace, kdy výměnné soubory pro své středisko dostala příslušná středisková knihovna a ta pak cirkulaci v rámci svého střediska organizovala s rozvozem novinek, kdy soubory dodané z MVK přerozdělila mezi jednotlivé MK, ponechala je zde cca 6 měsíců a po této době pak postoupily dál.

17 6.10 Servis výpočetní techniky Do této činnosti zahrnujeme: - generování a aktualizaci souborného katalogu v knihovnách okresu, celkem 99x - reinstalace KP systému je prováděna v rámci metodických návštěv - servis KP systému (+smlouva s firmou KPSYS a servisní návštěvy pracovníků firmy hrazeny z finančních prostředků na RF), HW - řešení základních problémů - konzultace k této problematice zahrnuto do konzultací V současné době pracuje s knihovnickým SW KP-systém 13 profesionálních a 10 neprofesionálních knihoven, 2 neprofesionální knihovny zatím provedly pouze nákup tohoto SW Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí Služební vozidlo MVK Vsetín je využíváno pro potřeby knihoven okresu, a to nejen na návštěvy knihoven regionu a rozvoz KF, ale i na dopravu na školení, semináře a další knihovnické akce (konané mimo region) v případě, že jedou dva-tři knihovníci z celého okresu. 7. Automatizace 7.1. Stav výpočetní techniky v MVK Vsetín Nakoupená výpočetní technika: 1 PC z grantu multimediální počítač pro dětské oddělení 2 PC (ředitelna, metodika) staré PC z ředitelny a metodického odd. byly použity: jeden na pracoviště pro nevidomé a slabozraké na Trávníkách a druhý jako multimediální tamtéž. 1 PC do oddělení pro dospívající mládež služební počítač (posílení v rámci přechodu na KP-WIN), stávající byl použit pro internetovou stanici pro veřejnost 2 PC pro oddělení katalogizace a automatizace (OKA): posílení v rámci přechodu na KP- WIN a výměna serveru pro sdílení dat v OKA 4 laserové tiskárny HP laser jet 1200: - OKA (tisk katalogizačních lístků) - Dětské odd. Luh - Dětské odd. Rokytnice - Dětské odd. Trávníky Nákupem nové výp.techniky jsme posílili výkonnost hardwaru pro přechod na KP-WIN, starší technika byla použita na dětských odděleních pro posílení multimediálních PC na CD- ROMy pro děti a zkvalitnění přístupu na internet (i Svárov)

18 Nové laserové tiskárny nahradily dosluhující jehličkové (Rokytnice, Zakopanica) a inkoustové (Trávníky, Luh), které už nezvládaly narůstající nároky na tisk katalogizačních lístků, upomínek a průkazů pro čtenáře. Byly zakoupeny také dva UPS zdroje. 7.2 Servis HW, SW Servis HW na základě požadavků knihoven zajišťovala MVK Vsetín ve spolupráci s firmou VS Computer system Vsetín vesměs řešení problémů se stávajícím HW, instalace nového HW a připojení místních knihoven na Internet (granty), průběžně se aktualizoval antivirový program AVG Servis knihovnického programu zajišťovala firma KPSYS Sezemice, a to na základě uzavřených smluv pro všechny veřejné knihovny okresu. 7.3 Knihovnický program V současné době MVK využívá knihovnický program KP systém. Tento program dosud pracuje v operačním systému MS DOS, což současným nárokům již neodpovídá. Proto byl koncem roku 2002 zakoupen program Kpwin nová verze tohoto knihovnického programu pracující v prostředí Windows. Rok 2003 bude tedy rokem náročné konverze dat do nového systému. Tomu bude muset odpovídat i kvalita počítačového vybavení. 8. Vzdělávání: Pracovníci měli možnost navštívit knižní veletrhy v Praze, Havlíčkově Brodu a Olomouci. Většina pracovníků se zúčastňovala školení počítačové gramotnosti, které organizovala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Pracovníci se účastnili také školení a seminářů pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků, Informačním centrem nadací Praha, Moravskoslezskou vědeckou knihovnou Ostrava, Moravskou zemskou knihovnou Brno, Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a tematických seminářů pro pracovníky knihoven pořádaných Národní knihovnou ČR. Pracovníci ekonomického oddělení se pravidelně účastní školení s ekonomickým zaměřením. 8.1 Výběr seminářů, školení, kterých se zúčastnili pracovníci MVK: Rekvalifikační kurz, obor knihovnictví a informačních služeb (1 pracovník) Knižní veletrh Praha (5 pracovníků) Kurzy počítačové gramotnosti KKFB Zlín (9 pracovníků) Semináře v rámci grantu Zdravé město Vsetín (3 pracovnice)

19 Seminář k přípravě projektů do Společného fondu malých projektů programu Phare CBS pro česko slovenskou hranici (Vsetín 1 pracovník) Koordinační schůzka - knihovnický program KP WIN v Ostravě (5 pracovníků) Písemnictví v úřednické praxi (Vsetín 5 pracovníků) Kulaté stoly Vsetín (3 pracovnice) Seminář o kontrolách hospodaření se státními dotacemi (4 pracovníci) Jak napsat žádost o grant do programů PHARE a ACCESS (Ostrava 2 pracovníci) Tisková konference k 30 dní pro neziskový sektor (Vsetín 1 pracovník) SKIP Brno (1 pracovník) Jarní setkání pracovníků dětských knihoven v Moravské zemské knihovně v Brně (2 pracovníci) Internet ve státní správě a samosprávě (1 pracovník) Regionální funkce Brno (1 pracovník) Knihovnická dílna Praha (2 pracovníci) Konference NNO Brno (1 pracovník) Dětské slyšení Vsetín (1 pracovník) Příští desítiletí diskusních fór a moderování Kutná Hora (1 pracovník) KnewEUROPE Zlín (3 pracovníci) Knihovny současnosti Seč (2 pracovníci) Inforum 2002 Praha (1 pracovník) Soudobá zahraniční vážná hudba Brno (1 pracovník) Soudobá česká vážná hudba Brno (1 pracovník) Informační databanka ČTK Brno (1 pracovník) Konference Informační gramotnost Brno (1 pracovník) Regionální bibliografie v KP Sysu Zlín (4 pracovnice) Informační systémy Valašské Meziříčí (3 pracovníci) Zapojení veřejné správy, neziskového sektoru a dalších reg. partnerů do přípravy ESF Kroměříž (1 pracovník) Regionální informace Prostějov (1 pracovník) Vlnová teorie konfliktů Vsetín (1 pracovník) Internet a děti Uh.Hradiště (1 pracovník) Knihovnické autority Vyškov (1 pracovník) Knihovny bez hranic - K. Vary (1 pracovník) Seminář e-culture Praha (1 pracovník) Věcné zpracování knihovních fondů - NK Praha- (2 pracovníci) Mezinárodní standardy katalogizačních pravidel věcné zpracování KF Zlín (2 pracovníci) 4 semináře (jmenné a věcné zpracování KF) Zlín (3 pracovníci) Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí DK Vsetín Účetnictví přísp. organizací ANAG Olomouc Aktuality r v účetnictví PO Svaz účetních Svitavy Kontrola grantů, RF Praha Školení k odpisování budov MěÚ Vsetín 6 x cyklická školení mzdových účetní DK Vsetín MVK zorganizovala pro knihovníky okresu Vsetín exkurzi do Státní vědecké knihovny v Liberci ( ).

20 V listopadu se uskutečnilo Setkání knihovníků okresu Vsetín, v rámci setkání vystoupili lektoři Marie Haisová (komunikativní dovednosti), Dalibor Malina (současná česká literatura), Helena Mičkalová (valašské pověsti). Kromě odborného knihovnického vzdělávání a PC gramotnosti jsme se zaměřili také na nácvik komunikačních dovedností, protože neustále přibývá problémových klientů MVK a je nutno se učit tyto situace zvládat. 8.2 Vzdělávací akce realizované MVK pro veřejnost Vzdělávací akce provedené pracovníky MVK pro veřejnost Jak psát (úspěšně) granty H.Gajdušková, M.Pokorná ( v rámci celorepublikové akce 30 dní pro neziskový sektor ) Březen měsíc Internetu - BMI vesele i vážně M.Kovář, V.Galda (v rámci celorepublikové akce BMI) Semináře organizované MVK pro veřejnost Ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný život regionální pobočka Bílé Karpaty se uskutečnil seminář Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje květen, pobočka Trávníky. Seminář pro vedoucí pracovníky neziskových organizacích 2 denní seminář (říjen), který vedl Ing. Martin Pala pro 18 pracovníků vsetínských občanských sdružení. Vlnová teorie konfliktů 1 denní seminář (prosinec) pro pracovníky NNO. Konzultantka PaedDr. Olga Medlíková. 8.3 Prezentace MVK na odborných knihovnických seminářích Knihovnická Olomouc Knihovna jako vzdělávací centrum regionu - Celoživotní vzdělávání občanů a role knihoven PhDr.H.Gajdušková Jak získat další finanční zdroje pro knihovnu PhDr. Helena Gajdušková (Praha ) 9. Ediční činnost: - Valašské pohádky a vyprávěnky aneb Poklad strýca Juráša (sborník vítězných prací) - Schneiderka, Frydrych - soubory pohlednic - Bulletin MVK Vsetín - drobný příležitostný tisk - příspěvky do regionálního a odborného tisku

21 10. Kontakty, spolupráce: MVK je členem SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků) a Asociace knihoven. Ředitelka MVK je členkou kulturní komise města, kulturní komise kraje (současně grantová komise pro přidělování grantů z Fondu kultury Zlínského kraje), členkou grantové komise Ministerstva kultury pro program VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven vzdělávání), členkou komise pro Zdravé město a Místní agendu 21. Zástupkyně ředitelky je členkou grantové komise Ministerstva kultury pro program Knihovna 21. století. Vedoucí SRKS je členkou grantové komise Ministerstva kultury VISK 3 (Připojení Internetu do malých knihoven) Knihovna pokračovala v dobré spolupráci: s občanským sdružením YWCA Vsetín, Sdružením nevidomých a slabozrakých, Cestovní kanceláří VSACAN TOUR, Domem kultury, Okresním vlastivědným muzeem Vsetín, ALCEDEM, Pěveckým sborem Masarykova gymnázia Vsetín, Informačním centrem nadací Praha, občanskými sdruženími KVAK, KOS, ACET a ADRA, Masarykovou dělnickou akademií Vsetín, Charitou, mateřskými, základními i středními školami a odbornými učilišti, Diakonií a církvemi, mateřským centrems Ľubovnianskou knižnicou a s knihovnami různého zaměření i velikosti v celé České republice a s dalšími organizacemi i jednotlivci. V rámci projektu Zdravé město MVK spolupracovala s dalšími subjekty při organizování akcí pro veřejnost např. Den zdraví a pohybu (OHS), Den bariér v nás a kolem nás (ve spolupráci se ZŠ Integra) a dalších vzdělávacích akcí Oponentury: Na jaře 2002 zpracovávala v MVK diplomovou práci Zvýšení návštěvnosti kulturně společenských činností městské veřejné knihovny studentka Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (ekonomická fakulta) Pavla Adamcová. Oponentura: H. Gajdušková. Závěrečnou práci na VOŠIS Brno Masarykova veřejná knihovna a její regionální služby (absolventská práce) zpracovala v MVK Lucie Černotová:. Oponentka: Mgr. Daniela Ptáčková. Vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb je členem kontrolního týmu MK ČR na dodržování faktického plnění programu VISK pro knihovny v okrese Zlín a Vsetín, ředitelka MVK je členem kontrolního týmu VISK 2 vzdělávací centra krajských knihoven. 11. Úspěšné projekty : Město Vsetín: Knihovnické služby pro zdravotně handicapované 5.000,- Kč V dubnu 2002 oslavila zvuková knihovna pro zrakově postižené ve Vsetíně na Trávníkách 10. výročí založení. MVK Vsetín ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ve Vsetíně (pod záštitou starosty Vsetína) uspořádala slavnostní koncert pro veřejnost.

22 O poklad strýca Juráša ,- Dětská literární a znalostní soutěž zaměřená na regionální znalosti pro děti 1. až 9. třídy ZŠ. Slavnostního vyhodnocení městského kola a předání cen se zúčastnil místostarosta Vsetína Mgr. Dalibor Sedláček.. Ministerstvo kultury ČR: Zefektivnění přístupu k informacím v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně ,- Kč Přínosem realizovaného projektu bylo rozšíření míst pro práci s internetem pro veřejnost a zefektivnění zpracování knihovních fondů. Knihovna bez bariér Knihovnické služby pro nevidomé a slabozraké ,- Kč Cílem projektu bylo rozšíření nabídky zvukových dokumentů pro zrakově handicapované. V roce 1992 jsme začínali se 14 tituly a 12 čtenáři. V současné době má zvuková knihovna 567 titulů a 42 čtenářů. O poklad strýca Juráša aneb Valašské pohádky a vyprávěnky Valašského království ,-Kč Literární soutěž pro děti ZŠ byla zaměřena na jejich kreativitu a písemný projev. Okresního kola soutěže se zúčastnilo 193 dětí z okresu Vsetín. Z vítězných prací byl vydán almanach Valašské pohádky a vyprávěnky aneb Poklad strýca Juráša. Slavnostní předání cen a diplomů proběhlo v rámci celorepublikové akce Týden knihoven v malém sále Domu kultury ve Vsetíně, součástí slavnostního vyhodnocení byl zábavný program Možná přijde i kouzelník. Ministerstvo zdravotnictví ČR: Vsetín akční plán zdraví ,- Předmětem projektu bylo vytvoření podmínek a kapacit pro zpracování akčního plánu zdraví Města Vsetín s dopadem na Mikroregion Vsetínsko. Akční plán zdraví byl zpracován spoluprací Masarykovy veřejné knihovny (předkladatel) ve spolupráci s Okresní hygienickou stanicí, Domem dětí a mládeže, Krizovým centrem, Stacionářem, dalšími poskytovateli zdravotních či sociálních služeb, neziskovými společnostmi, odbornou a zainteresovanou veřejností a za účasti Městského úřadu. Výsledkem je zpracovaný a postupně uskutečňovaný Akční plán zdraví města Vsetín a několik vzdělávacích seminářů a aktivit k uvedené problematice

23 12. Organizační a metodická činnost Počet seminářů, odborných porad: 17 Počet konzultací pro knihovny okresu Vsetín: 295 Porada městských, střediskových a profesionálních knihoven 4 x ročně. V listopadu jsme uspořádali setkání knihovníků okresu, které mělo funkci jak vzdělávací, tak společenskou. V jeho rámci se knihovníci mohli zúčastnit internetové lekce a vyslechli 3 přednášky z oblasti psychologie, literatury a národopisu (sběr lidových pověstí na Valašsku). Kromě toho individuální poradenská, konzultační a metodická činnost. Zaměření převážného počtu návštěv: uzavírání smluv s obecními úřady a s knihovnami, cirkulace knihovních fondů, pomoc místním knihovnám, metodika, organizační záležitosti, kontrolní činnost, pomoc s psaním grantů, řešení problémů s automatizací, provádění besed apod Kontroly Kontrola plnění povinnosti organizace v sociálním zabezpečení Ekologický audit 12.2 Personální změny K byla propuštěna jedna pracovnice z oddělení katalogizace a automatizace (snížený příspěvek na regionální funkce na rok 2003). 13. Hospodaření a provoz: 13.1 Provoz - malování - dětské oddělení Rokytnice, malování po zatečení Luh, malování Zakopanica - revize hasicích přístrojů všechny budovy - výměna parapetu po zatečení Zakopanica, výpůjční pult Luh - výměna desky výpůjčního pultu - DO - výměna lina DO + schodiště celé - oprava kuchyňského koutu a WC Svárov

24 13.2 Hospodaření Náklady celkem Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné soc. pojištění Příděl FKSP Příspěvek na stravné Civilní voj. služba Materiál a energie Materiál Energie Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Služby ostatní Jiné ostatní náklady Poplatky KB Poplatky Internet Pojištění, ost. poplatky Odpisy DHM Příjmy celkem Provozní dotace Dotace MěÚ Dotace na RF Granty z toho : MěÚ MK / ,- Kč na investice / MZ Vlastní činnost Tržby z vlastní činnosti z toho : Zápisné, upomínky Internet Půjčovné CD Kopírování Antikvariát-prodej knih Ostatní Zůčtování fondů + ost. výnosy Hospodářská činnost Úroky Hospodářský výsledek 1 750

25 14. Závěr: Pracovníci MVK si uvědomují, že chtějí-li nadále budovat knihovnu jako zázemí pro kulturní život člověka a jeho celoživotní vzdělávání, je nutno: - vytvořit moderní velké zařízení schopné dalšího rozvoje, schopné přijmout nová informační a komunikační média a odpovědět na nové potřeby nových skupin uživatelů: na jedné straně dospívající mládeže a mladých dospělých, na druhé straně na potřeby zaměstnanců podniků, kteří se potřebují vzdělávat a také nezaměstnaných - dát v knihovně nejširší veřejnosti k dispozici moderní informační a komunikační technologie, neboť jsou každodenním nástrojem rozvoje ekonomiky, vzdělání a zaměstnanosti a naučit je s nimi pracovat - přitom je potřeba respektovat čtyři zásady: nové služby - noví uživatelé - nové technologie - tvůrčí činnosti a kulturní akce V několika posledních letech obor knihovnictví prodělal velký přelom. Veřejné knihovny se zviditelnily a otevřely široké veřejnosti. Už dávno nejsou a nikdy nebudou pouze zaprášenými archivy knih, půjčovnami detektivek či sladkých románů na dovolenou. Od poloviny devadesátých let přibyl knihovnám nový informační fenomén internet. Jeho význam pro informační služby byl rychle rozeznán a internetové stanice se staly přirozenou součástí moderní knihovny. Z knihoven se tak stávají skutečně moderní informační instituce, často fungující jako informační centra obcí, vybavená nejmodernějšími informačními technologiemi. Na druhé straně však knihovny nezůstávají ani jen půjčovnou knih, ani pouhým přístupovým místem k internetu, ale tradičně jsou a stále výrazněji se profilují jako přirozená centra společenského života, místa k rozvoji občanské společnosti, jimiž ve skutečnosti vesměs vlastně již jsou; působí jako skutečná neformální komunitní centra, jako živá místa setkávání v obci, jako společenská centra, ve kterých může být provozováno mnoho důležitých aktivit místních občanů v duchu rozvoje místní komunity. Současná doba předurčuje působení moderní knihovny v občanské společnosti, a tím její nabídka může být velmi široká, přes obyčejné půjčování knih, hledání rozličných informací, organizování akcí, odborné rešerše až k působení knihovny jako centra života místní komunity. Vsetínská knihovna stojí v tomto smyslu na rozhraní: svými službami sleduje moderní trendy v knihovnictví i ve společnosti, její prostorové možnosti a vybavení však již dnešní době nedopovídají. Vsetín, Helena Gajdušková

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2003

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2003 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2003 Vsetín 10. února 2004 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace Svárov 714 755 01 Vsetín IČO: 00851817

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky Heleny Gajdušková RF -

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1.

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Rokytnice 413 755 01 tel, fax.571 417 854, E-mail:osh.vsetin@tiscali.cz, oshvs@volny.cz www.osh-vsetin.cz Organizační zajištění obvodových

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2007. sestavil Pavel Zajíc

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2007. sestavil Pavel Zajíc Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2007 sestavil Pavel Zajíc 1 Motto: Knihovna je místem vzájemného setkávání všemožných názorů, myšlenek

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2004. Vsetín 1. března 2005

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2004. Vsetín 1. března 2005 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2004 Vsetín 1. března 2005 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006. sestavil Pavel Zajíc

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006. sestavil Pavel Zajíc Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006 sestavil Pavel Zajíc 1 Motto: Knihovna je místem vzájemného setkávání všemožných názorů, myšlenek

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2012 Valašské Meziříčí 2013 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Novinky, tipy a možnosti pro knihovny H. Pekárková

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková

a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková Knihovna v číslech Údaje k 31.12.2014 příspěvková organizace města počet čtenářů: 6 856 počet návštěvníků: 237 570 počet výpůjček: 399 825 počet

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.9.20 13 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.9.20 13 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.9.20 13 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky H. Gajduškové Virtuální

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006 Zpracovala: M.Vacková, ředitelka MěK ve Svitavách Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003.

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 Valašské Meziříčí 2014 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Knihovny roku 2014 za rok 2014

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Knihovny roku 2014 za rok 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně Knihovny roku 2014 za rok 2014 Vsetín 2. března 2015 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356 755

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20. 2. 2014 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně OBSAH 1. ÚVOD 2.

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 14.11.2013 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 14.11.2013 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 14.11.2013 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: - Informace p. ředitelky H. Gajduškové - Základní

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2012 Vsetín 15.3.2013 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 2001 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

KOMENTÁŘ. ke statistickým výkazům Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a veřejných knihoven okresu Vsetín za rok 2011

KOMENTÁŘ. ke statistickým výkazům Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a veřejných knihoven okresu Vsetín za rok 2011 KOMENTÁŘ ke statistickým výkazům Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a veřejných knihoven okresu Vsetín za rok 2011 Vsetín 2012 Základní údaje Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013

Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013 Některá místa otevírají lidem oči. Knihovny takovými místy jsou. Však ve starých dobách se nad nimi objevoval nápis zde mrtví otevírají

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2007

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2007 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2007 Zpracovala: M.Vacková, ředitelka MěK ve Svitavách Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003.

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. J. L. Borges Úvod V roce 2011 jsme kromě běžné činnosti zajišťování

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště Obsah: 1. Úvod 2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech 3. Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 4. Hodnocení ekonomických ukazatelů 5. Celkové

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více