ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012"

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Jan Schneider Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Ing. Petr Bábor, Ph.D. Mgr. Zdeňka Dohnálková Bc. Jiří Dospíšil, zástup dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Tišnov Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty Omluveno: 0 Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Zpráva o výběru místních poplatků k Zápis z jednání komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Zápis z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Zápis z Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise dopravní a stavební RM Tišnova č. 3/2012 ze dne Zpráva o investičních akcích roku Výběrové řízení na veřejnou zakázku Objekt pro volnočasové aktivity přístavba, nástavba a stavební úpravy č.p. 318 v ulici Riegrova, Tišnov 10. Investiční akce řešené dle Metodiky řízení projektů 11. Veřejná zakázka - Oprava chodníků v ulici Dvořáčkova 12. Uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky na ul. Brněnská - žadatel Rodinné centrum Studánka o.s. 13. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku parc.č. 2375/14 v k.ú. Tišnov 14. Prodej pozemku parc.č. 349 v k.ú. Pejškov u Tišnova 15. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne s místní organizací Český červený kříž 16. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám v objektu polikliniky čp.24 na nám. Míru v Tišnově 17. Valorizace nájemného z nebytových prostor 18. Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 19. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 20. Pronájem bytu č. 8 na ulici Polní 639 v Tišnově 21. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní M. D. 22. Zpráva o hospodaření s byty za rok Smlouva o zřízení místa zpětného odběru 24. Udělení souhlasu k přijetí daru ZŠ nám. 28. října 25. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na zhotovení Tišnovských novin 26. Schválení pravidel pro tvorbu kroniky města Tišnova 27. Vypracování komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období Návrh Organizačního řádu Městského úřadu Tišnov 1

2 29. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.2/2012, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů 30. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova 31. Mimořádné dotace z rozpočtu města 32. Výroční zpráva Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, za rok Dotazy, podněty a připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Pan Schneider za ověřovatele navrhl: Ing. Petra Bábora, Ph.D. zapisovatelkou stanovil: Bc. Renátu Srstkovou, Dis. Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 11/2012 Rady města Tišnova Ing. Petra Bábora, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Místostarosta Babák z programu jednání odstranil bod č. 10 (Investiční akce řešené dle Metodiky řízení projektů), místo kterého byl zařazen bod Zřízení věcného břemene k pozemků parc. č. 786/26, 711/16, 711/5, 711/8, st. 2079, st a st v k.ú. Tišnov. Starosta Schneider odstranil bod. č. 28 (Návrh Organizačního řádu Městského úřadu Tišnov), místo kterého byl zařazen bod Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji mezi městem Tišnov a Státní tiskárnou cenin, s.p. Na závěr programu jednání byl přirazen bod č. 33 Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a bod č. 34 Informace o výběrovém řízení na tajemníka MěÚ Tišnov. Rada města Tišnova schvaluje program jednání schůze č. 11/2012 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Zpráva o výběru místních poplatků k Zápis z jednání komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Zápis z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Zápis z Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise dopravní a stavební RM Tišnova č. 3/2012 ze dne Zpráva o investičních akcích roku Výběrové řízení na veřejnou zakázku Objekt pro volnočasové aktivity přístavba, nástavba a stavební úpravy č.p. 318 v ulici Riegrova, Tišnov 10. Zřízení věcného břemene k pozemků parc. č. 786/26, 711/16, 711/5, 711/8, st. 2079, st a st v k.ú. Tišnov 11. Veřejná zakázka - Oprava chodníků v ulici Dvořáčkova 12. Uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky na ul. Brněnská - žadatel Rodinné centrum Studánka o.s. 2

3 13. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku parc.č. 2375/14 v k.ú. Tišnov 14. Prodej pozemku parc.č. 349 v k.ú. Pejškov u Tišnova 15. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne s místní organizací Český červený kříž 16. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám v objektu polikliniky čp.24 na nám. Míru v Tišnově 17. Valorizace nájemného z nebytových prostor 18. Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 19. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 20. Pronájem bytu č. 8 na ulici Polní 639 v Tišnově 21. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní M. D. 22. Zpráva o hospodaření s byty za rok Smlouva o zřízení místa zpětného odběru 24. Udělení souhlasu k přijetí daru ZŠ nám. 28. října 25. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na zhotovení Tišnovských novin 26. Schválení pravidel pro tvorbu kroniky města Tišnova 27. Vypracování komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji mezi městem Tišnov a Státní tiskárnou cenin, s.p. 29. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.2/2012, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů 30. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova 31. Mimořádné dotace z rozpočtu města 32. Výroční zpráva Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, za rok Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 34. Informace o výběrovém řízení tajemníka MěÚ Tišnov. 35. Dotazy, podněty a připomínky Krátké přestavení Ing. Tomáše Halase (účastník výběrového řízení na pozici tajemník MěÚ Tišnov) a pojednání navržené koncepce městského úřadu. Radní měli několik dotazů, jako např., zkušenosti se státní správou, řízení kolektivu, spolupráce komerční sféry s městem, atd. Diskuze. 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Informace podal starosta města. Rada města Tišnova zrekapitulovala stav jednotlivých úkolů. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3. Zpráva o výběru místních poplatků k K jednání Rady města Tišnova byla přivolána paní Zavřelová (pracovnice odboru správy majetku a investic). Radní se dotazovali na poplatky za užívání veřejného prostranství, předzahrádky, nájemní smlouvy atd. Dále hovořila paní Halamová (pracovnic finančního odboru) a taktéž paní Marvánková (pracovnice finančního odboru). Všechny dotazy byly řádně zodpovězeny. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o výběru místních poplatků k Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3

4 4. Zápis z jednání komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Informace podala radní Dohnálková. Nikdo neměl připomínky. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5. Zápis z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí zápis ze schůze Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6. Zápis z Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Rada města Tišnova ber na vědomí zápis ze schůze Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební RM Tišnova č. 3/2012 ze dne Součástí zápisu bylo projednávání žádostí společnosti Němec Jiří stavitel, s.r.o. Rada bere na vědomí připomínky komise a tyto žádosti bude projednávat jako samostatný bod v RM. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 3/2012 ze dne Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8. Zpráva o investičních akcích roku 2012 K jednání Rady města Tišnova byla přizvána paní Jelínková (pracovnice odboru správy majetku a investic). Proběhla konzultace na téma vodoteče, digitalizace kina, okružní křižovatka a v neposlední řadě silnice Brněnská. Momentálně u této problematiky probíhá anketa Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o investičních akcích r Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4

5 9. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Objekt pro volnočasové aktivity přístavba, nástavba a stavební úpravy č.p. 318 v ulici Riegrova, Tišnov Informace podala paní Jelínková. Diskuze na téma fungování elektronických aukcí. Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Objekt pro volnočasové aktivity přístavba, nástavba a stavební úpravy č.p. 318 v ulici Riegrova, Tišnov dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje okruh uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na veřejnou zakázku Objekt pro volnočasové aktivity přístavba, nástavba a stavební úpravy č.p. 318 v ulici Riegrova, Tišnov. dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 11: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Objekt pro volnočasové aktivity přístavba, nástavba a stavební úpravy č.p. 318 v ulici Riegrova, Tišnov, dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 12: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10. Zřízení věcného břemene k pozemků parc. č. 786/26, 711/16, 711/5, 711/8, st. 2079, st a st v k.ú. Tišnov Informace podala paní Jelínková. Nikdo neměl připomínky. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností Teplo T s. r. o., se sídlem Tišnov, IČ , jako budoucím oprávněným z věcného břemene, k pozemkům parc.č. 786/26, 711/16, 711/15, 711/8, st. 2079, st a st v katastrálním území Tišnov, dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 13: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11. Veřejná zakázka - Oprava chodníků v ulici Dvořáčkova K jednání Rady města Tišnova byl přizván pan Dvořáček (pracovník odboru správy majetku a investic), který informoval o připravované akci. Rada města Tišnova schvaluje výzvu k účasti v on-line výběrovém řízení Oprava chodníků v ulici Dvořáčkova, dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 14: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5

6 Rada města jmenuje hodnotící komisi na veřejnou zakázku Oprava chodníků v ulici Dvořáčkova ve složení Radovan Klusák, Lukáš Válka, Ing. Ladislav Suchomel, Luboš Dvořáček, Ing. František Šanca. Hlasování č. 15: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 12. Uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky na ul. Brněnská - žadatel Rodinné centrum Studánka o.s. Informace podal starosta. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu vývěsní skříňky mezi Městem Tišnovem a občanským sdružením Rodinné centrum Studánka o.s., IČ: , se sídlem v Tišnově, Květnická 821, dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 16: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 13. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku parc.č. 2375/14 v k.ú. Tišnov K předloženému materiálu neměl nikdo připomínky. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2375/14 mezi městem Tišnov a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 17: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 14. Prodej pozemku parc.č. 349 v k.ú. Pejškov u Tišnova Informace podala paní Svobodová. Nikdo neměl připomínky. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit prodej pozemku v k.ú. Pejškov u Tišnova parc.č. 349 o výměře 16 m 2 R. M., bytem P. za kupní cenu ve výši Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí. Hlasování č. 18: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 15. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne s místní organizací Český červený kříž Informace podala paní Svobodová. Nikdo neměl připomínky. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne na výpůjčku vestavěné skříně v objektu polikliniky čp. 24 na nám. Míru v Tišnově mezi městem Tišnov a místní organizací ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, IČ: , dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 19: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6

7 16. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám v objektu polikliniky čp.24 na nám. Míru v Tišnově Informace podala paní Svobodová. Nikdo neměl připomínky. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě č. 19/97/P o nájmu nebytových prostor ze dne v objektu polikliniky čp. 24 na nám. Míru v Tišnově mezi městem Tišnov a Rudolfem Vrzalem, bytem Tišnov, IČ: , dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 20: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 13/95/P o nájmu nebytových prostor ze dne v objektu polikliniky čp. 24 na nám. Míru v Tišnově mezi městem Tišnov a MUDr. Zdeňkou Chytilkovou, bytem Brno, IČ: , dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 21: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 21/10/P o nájmu nebytových prostor ze dne v objektu polikliniky čp. 24 na nám. Míru v Tišnově mezi městem Tišnov a Diecézní charitou Brno- Oblastní charitou Tišnov, se sídlem v Tišnově, IČ: , dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 22: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 17. Valorizace nájemného z nebytových prostor Informace podala paní Svobodová. Nikdo neměl připomínky. Rada města Tišnova schvaluje valorizaci nájemného z nebytových prostor k ve výši 1,9 % s výjimkou nájemného z nebytových prostor, u kterých došlo k uzavření nájemní smlouvy s účinností od roku 2012 nebo ke změně výše nájemného v roce Hlasování č. 23: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 18. Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov Informace podal starosta Schneider. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na pronájem části pozemku parc.č. 467/1 o výměře 15 m 2 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov a společností Tišnovská Rychta, s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 24: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 19. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov Informace podala paní Svobodová. Nikdo neměl připomínky. 7

8 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 467/1 o výměře 20 m 2 v k.ú. Tišnov, společnosti Tišnovská Rychta, s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově za účelem rozšíření plochy pro umístění hracích prvků. Hlasování č. 25: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 20. Pronájem bytu č. 8 na ulici Polní 639 v Tišnově K jednání Rady města Tišnova byla přizvána paní Smetanová (pracovnice odboru správy majetku a investic). Rada města Tišnova neměla výhrady. Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 8 na ulici Polní 639 v Tišnově paní M. J. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 26: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 21. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní M. D. Informace podala paní Smetanová. Nikdo neměl připomínky. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. D., bytem T., dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 27: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 22. Zpráva o hospodaření s byty za rok 2011 Informace podala paní Smetanová a místostarosta Babák. Místostarosta Bábor měl dotaz na stav prodeje městských bytů. Paní Smetanová řádně odpověděla. Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o hospodaření s byty za rok Hlasování č. 28: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 23. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru mezi Městem Tišnov a společností Ekolamp s.r.o. se sídlem v Praze, IČ: , dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 29: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 24. Udělení souhlasu k přijetí daru ZŠ nám. 28. října 8

9 Rada města Tišnova uděluje Základní škole, Tišnov, nám. 28. října 1708 souhlas k přijetí finančního daru od Lesů České republiky, IČ: , se sídlem v Hradci Králové ve výši Kč na projekt vybudování venkovní učebny v atriu školy. Hlasování č. 30: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 25. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na zhotovení Tišnovských novin Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Tišnovských novin mezi městem Tišnov a společností Reakce s.r.o., IČ: , se sídlem v Předklášteří dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 31: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 26. Schválení pravidel pro tvorbu kroniky města Tišnova Radní Dohnálková připomínkovala čl.2, kde by vložila jako bod č. 7 archivace, která je nutná ze zákona. Dále požádala, aby oblast životního prostředí byla vyjmuta z kapitoly výstavba, doprava a spoje a ponecháno samostatně. Radní Dohnálková veškeré změny projedná s paní Pokornou (vedoucí odboru kultury a školství). Rada města Tišnova schvaluje Pravidla tvorby kroniky města Tišnova podle návrhu Komise kulturní a školské Rady města Tišnova dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 32: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 27. Vypracování komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období Informace podal místostarosta Babák. Nikdo neměl připomínky. Rada města Tišnova schvaluje projektový plán,,vypracování komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období Hlasování č. 33: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 28. Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji mezi městem Tišnov a Státní tiskárnou cenin, s.p. Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji mezi městem Tišnov a Státní tiskárnou cenin, s. p. dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 34: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 9

10 29. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.2/2012, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů Informace podal starosta města. Diskuze na téma veřejné prostranství. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 2/2012, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 35: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 30. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 3/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova, dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 36: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 31. Mimořádné dotace z rozpočtu města Informace podal starosta města. Proběhla diskuse. Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné veřejné finanční podpory z rozpočtu města v jednotlivých částkách do 50 tis. Kč dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 37: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 32. Výroční zpráva Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, za rok 2011 Informace podal místostarosta Babák. Diskuze na dané téma. Rada města Tišnova bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, za rok Hlasování č. 38: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 33. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Informace podal starosta města. 10

11 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi městem Tišnova a Státním zemědělským intervenčním fondem se sídlem v Praze, IČ: , dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 39: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 34. Informace o výběrovém řízení tajemníka MěÚ Starosta města seznámil radní s výsledkem výběrového řízení. Rada města Tišnova bere na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na tajemníka MěÚ. Hlasování č. 40: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 35. Dotazy, podněty a připomínky Radní Dohnálková informovala o průběhu schůzky Místních akčních skupin dne Dále radní Dohnálková vznesla požadavek na zřízení Centra zdravého životního stylu. Starosta odpověděl, že byl již v dané věci osloven. Diskuze. Závěr Schůzi Rady města Tišnova ukončil Jan Schneider starosta města Tišnova ve 13:40 hodin. Osobní údaje jsou v originále zápisu, který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov. 11

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: Jan Schneider Radovan

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Zahájení ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 5.6.2012 Přítomni: 6 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, JUDr.

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

K projednávání daného bodu byla přizvána paní Plchová, bytová správa.

K projednávání daného bodu byla přizvána paní Plchová, bytová správa. Město Pohořelice Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 19. 12. 2018 Účast: Bc. Novák, Ing. Svoboda, Mgr. Veselý, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, MBA, Kloudová, DiS., Ing. Blecha, tajemník a Mgr. Babčanová,

Více

Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12. 1. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 12. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15.43 hod v Hospůdce Pod Květnicí. Přítomno: 7 členů, MK je usnášeníschopná.

Více

Omluveni: Mgr. Zdenek Krutek, Vladimír Lieberzeit, Ing. Michaela Škopíková

Omluveni: Mgr. Zdenek Krutek, Vladimír Lieberzeit, Ing. Michaela Škopíková Zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 7. listopadu 2016 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Datum: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Datum: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 322 666 e-mail: ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Naše č. j.: OBCR/309/2019 Vyřizuje: Vencl Počet listů: 7 Počet příloh:5/5 Datum: 30. 05. 2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 11 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Ing. Čermáková Libuše - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 13:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 019 dne 13.3.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S (6) členů,

Více

USNESENÍ z 15. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 15. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 15. schůze Rady města (RM) dne 05.09.2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, František Sedláček, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová,

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel Omluveni: Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel Omluveni: Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC ZÁPIS Z 68. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC KONANÉ DNE 06.11.2017 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konaného dne 22. února 2012 v 18,00 hodin na Obecním úřadě ve Vohančicích Přítomni: Milan Šejnoha, Roman Nejez, Pavla Poláčková, Babák Martin, Veronika Slámová

Více

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS budoucí Zápis [59/RM/1.10.201$] Page I of7 Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.70.2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin Přítomní: Milan

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 dne 3.6.2016 od 15:00 hodin, Centrum služeb DSO Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Naše č. j.: OBCR/364/2016 Vyřizuje: Vencl Počet listů: 6 Počet příloh: 8/9 Datum: 04. 08. 2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva:

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.08.2016, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ze schůze ZM č. 5/2011 konané dne 30. června 2011

USNESENÍ ze schůze ZM č. 5/2011 konané dne 30. června 2011 USNESENÍ ze schůze ZM č. 5/2011 konané dne 30. června 2011 0. Zahájení 01/05/2011 ZM schvaluje program zasedání, předložený starostou města Tišnova Janem Schneiderem. 1. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1)

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1) - 1 - U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu 2014 (č. 1/1 17/1) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

z 11.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov

z 11.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov USNESENÍ z 11.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne 9. 4. 2019 od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov Usnesení RaMěst č. 11/1/2019/R z 9. 4. 2019 1. Jmenování člena komise -

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne v 19:00 hodin.

Zápis 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne v 19:00 hodin. Zápis 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 8. 2. 2016 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: Hosté: Občanů: 1 Program : 1. Zahájení 2. Smlouvy E.On věcná břemena 3. Rozpočet

Více

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne 19. 6. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:44 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S členů,

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 26. 6. 2012 v 13,00 hodin

Více

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen ZM).

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen ZM). Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 26. března 2014 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích Dle prezenční listiny, která je přílohou

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více