4.1. Veejná obchodní spolenost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1. Veejná obchodní spolenost"

Transkript

1 Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn. Nedochází tedy k oddlení statutárních orgán od spoleník, jak je tomu u jiných typ spoleností. B) Základní znaky spolenosti: Minimální poet dvou spoleník (fyzických nebo právnických osob). Pokud dojde podle 92c ObchZ ke zrušení veejné obchodní spolenosti s pevodem jmní na jediného spoleníka, neznamená to, že nedochází k likvidaci spolenosti, ale uvedený jediný spoleník si ponechá celé jmní spolenosti a zárove dojde ke zrušení spolenosti a k jejímu výmazu z obchodního rejstíku. Spoleníkem veejné obchodní spolenosti mže být jen fyzická osoba splující všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona, u níž není dána pekážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním pedpisem, a to bez ohledu na to, v jakém pedmtu spolenost podniká. Je-li spoleníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s úastí ve spolenosti její statutární orgán, popípad jím povený zástupce splující podmínky pro provozování živnosti pro fyzickou osobu. Spolenost nemže být zízena k jinému úelu než k podnikání. Spoleníci neomezen ruí za závazky spolenosti veškerým svým majetkem, a to spolen a nerozdíln. Obchodní firma spolenosti musí obsahovat oznaení veejná obchodní spolenost, jež mže být nahrazeno zkratkou ve. obch. spol. nebo v. o. s. ; obsahuje-li firma jméno alespo jednoho ze spoleník, postaí dodatek a spol.. Spolenost nevytváí povinn základní kapitál a spoleníci nemají ze zákona povinnost poskytovat vklady. Zakladatelský dokument, tj. zakladatelská smlouva, nemusí mít formu notáského zápisu. To znamená, že spoleenskou smlouvu 224

2 si mohou sepsat spoleníci (zakladatelé) sami nebo ji mohou nechat sepsat u advokáta i notáe. C) Vzor spoleenské smlouvy: Spoleenská smlouva o založení veejné obchodní spolenosti Dne 21. ledna 2002 se spoleníci: I. Spoleníci 1. Ing. Boivoj Dashöfer, trvale bytem Boivojova 11, Praha 4, r / Ing. Jií Matlocha, trvale bytem Ostravská 11, Praha 10, r / Ludmila Válendová, trvale bytem Londýnská 11, Praha 2, r /143 rozhodli založit veejnou obchodní spolenost s tím, že právní vztahy mezi spoleníky se budou ídit touto spoleenskou smlouvou. II. Obchodní firma spolenosti Obchodní firma spolenosti je: Modas, v. o. s. III. Sídlo spolenosti Sídlem spolenosti je: Perovská 11, Praha 2 Pedmtem podnikání spolenosti je: IV. Pedmt podnikání 1. Koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej. 2. Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými pípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných inností na úseku rostlinolékaské pée. 3. Výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilát získaných pstitelským pálením). 225

3 V. Práva a povinnosti spoleník 1. Každý ze spoleník je povinen plnit své povinnosti osobn, a to s takovou mírou pelivosti a odbornosti, aby bylo dosaženo cíle založení spolenosti, kterým je podnikatelská innost obsažená v lánku IV této spoleenské smlouvy. 2. Obchodním vedením povují spoleníci spoleníka Ing. Jiího Matlochu. Tento spoleník je oprávnn rozhodovat o zamení obchodní politiky spolenosti v rámci jejího pedmtu podnikání a rozhodovat o výbru smluvních partner spolenosti. Ped rozhodnutím o obchodním vedení je tento spoleník povinen své rozhodnutí pedem s ostatními spoleníky projednat. Pokud nedojde k dohod, spoleníci o úkonu poveného spoleníka hlasují s tím, že každý má jeden hlas. Spoleník povený obchodním vedením mže své povení vypovdt písemnou formou. Pokud by po doruení výpovdi spolenosti hrozila spolenosti škoda, musí tento spoleník uinit veškeré úkony, které jsou zapotebí k zabránní škody. Po nabytí úinnosti výpovdi vykonávají obchodní vedení ostatní spoleníci, a to do povení jiného spoleníka obchodním vedením. 3. K uzavení smlouvy, na jejímž základ by spolenost byla zavázána hradit smluvnímu partnerovi penžitou ástku nebo poskytnout nepenžité plnní v nominální hodnot pesahující K je zapotebí souhlasu všech tí spoleník. Tento souhlas musí mít písemnou podobu. V pípad, že jeden ze spoleník poruší uvedené pravidlo rozhodování v této oblasti obchodního vedení, a v dsledku tohoto právního úkonu vznikne spolenosti škoda, odpovídá spoleník vi spolenosti za vzniklou škodu bez jakéhokoli omezení. 4. Pi rozhodování o obchodním vedení, má každý ze spoleník jeden hlas. 5. Jako statutární orgán jedná za spolenost ve vztahu k tetím osobám spolenice Ludmila Válendová. 6. Pi uzavírání smluv jménem spolenosti je povinen spoleník povený výkonem funkce statutárního orgánu respektovat rozhodnutí spoleník o obchodním vedení. V pípad, že takovýto spoleník, který je poven funkcí statutárního orgánu, nebude rozhodnutí spoleník o obchodním vedení respektovat, odpovídá za vzniklou škodu vi spolenosti celým svým majetkem, a to bez možnosti vyvinní. 7. Spoleníci berou na vdomí, že z hlediska dan z píjmu platí každý z nich svoji da individuáln. 8. Pokud jde o dlení zisku dosaženého pi podnikatelské innosti spolenosti, bude výše zisku zjištna na základ ádné úetní závrky 226

4 sestavené vždy do 20. února roku následujícího za pedcházející úetní období. Podíl na zisku spolenosti bude jednotlivým spoleníkm vyplacen bezhotovostn do ticeti dn po sestavení úetní závrky. Povinnost spolenosti vyplatit podíl na zisku jednotlivému spoleníkovi je splnna pipsáním ástky pipadající na jednotlivého spoleníka na jeho úet. 9. Pokud je výsledkem hospodaení spolenosti v jednotlivém kalendáním roce ztráta, podílejí se na její úhrad jednotliví spoleníci rovným dílem. Povinnost uhradit ztrátu znamená, že jednotliví spoleníci zašlou do ticeti kalendáních dn od sestavení úetní závrky finanní prostedky ve výši jejich podílu na ztrát. 10. Spoleník nesmí bez výslovného písemného souhlasu zbylých spoleník samostatn podnikat, a to jako spoleník jiné obchodní spolenosti nebo družstva nebo jako fyzická osoba s živnostenským oprávnním, v pedmtu podnikání vymezeném v lánku IV bod 2. V pedmtu podnikání uvedeném v lánku IV bodech 1 a 3 spoleník bez svolení ostatních spoleník podnikat mže. VI. Zmny spoleenské smlouvy 1. Jakékoli zmny této spoleenské smlouvy musí být písemné a musí být jako zmna spoleenské smlouvy oznaeny. Takováto zmna spoleenské smlouvy musí být podepsána všemi spoleníky s úedn ovenými podpisy. 2. Ke zmn spoleenské smlouvy je zapotebí nadpoloviní vtšiny hlas spoleník s tím, že musí existovat doklad o hlasování spoleník v písemné form s úedn ovenými podpisy hlasujících spoleník. 3. Formou zmny spoleenské smlouvy lze dohodnout, že do spolenosti pistupuje další spoleník nebo že existující spoleník ze spolenosti vystupuje. Podmínkou je, že po vystoupení spoleníka zstanou ve spolenosti nejmén dva zbylí spoleníci. 4. Nový spoleník, který do spolenosti pistoupí, ruí spolen a nerozdíln za všechny závazky spolenosti vzniklé ped jeho pistoupením. Takový spoleník však mže žádat na ostatních spolenících, aby v pípad, kdy uspokojí pohledávku tetí osoby, kterou na nm tato osoba uplatní z titulu ruení spoleníka, žádal formou penžité i nepenžité náhrady od zbylých spoleník spolu s náklady, které mu v prokázané výši v této souvislosti vznikly. 5. Spoleník, který ze spolenosti vystoupí, ruí vi tetím osobám pouze za ty závazky, které vznikly spolenosti do doby jeho vystoupení ze spolenosti. Rozhodným dnem, k nmuž takovýto spoleník 227

5 ruí za závazky spolenosti, je den, kdy vznikla právní skutenost dokumentující jeho vystoupení ze spolenosti. Za dobu od vzniku této právní skutenosti do doby výmazu jména spoleníka z obchodního rejstíku, takovýto spoleník za závazky spolenosti neruí. 6. Spoleníku, který ze spolenosti formou zmny spoleenské smlouvy vystoupil, vznikne nárok na zaplacení vypoádacího podílu. Tento nárok vzniká spoleníkovi vi spolenosti. Vypoádací podíl musí být vyplacen v penzích. Pokud nedojde k jiné dohod, stanoví se výše vypoádacího podílu ke dni zániku úasti spoleníka ve spolenosti z vlastního kapitálu, zjištného z úetní závrky sestavené ke dni zániku úasti spoleníka. Právo na vyplacení vypoádacího podílu má spoleník ve lht tí msíc od schválení úetní závrky. Pokud nedojde ke schválení úetní závrky bez vážného dvodu, má spoleník právo na vyplacení vypoádacího podílu uplynutím tí msíc ode dne, kdy mla být úetní závrka schválena. 7. Spolenost se mže domáhat u soudu vylouení spoleníka, který porušuje závažným zpsobem své povinnosti, pestože byl k jejich plnní vyzván a na možnost vylouení byl písemn upozornn. S podáním návrhu k soudu musí souhlasit spoleníci, kteí mají alespo poloviní podíl na spolenosti. 8. Za závažné porušení povinností spoleníka se pokládá neplnní úkol spoleníka obsažených v lánku V bodu 1 této smlouvy a porušení zákazu konkurence podle lánku V bodu 10 této smlouvy spoívající v jeho jednání i pasivit poškozující dobré jméno spolenosti s tím, že chování spoleníka mže vést ke vzniku škody nebo jí takovou škodu zpsobit. 9. Pokud spoleník zpsobil svým jednáním i pasivitou, které jsou dvodem vylouení ze spolenosti, škodu, zapoítává se vzniklá a prokázaná škoda na vypoádací podíl, který by jinak tomuto spoleníkovi náležel. VII. Zrušení a likvidace spolenosti 1. Spolenost mže být zrušena z následujících dvod: a) výpovdí spoleníka podanou nejpozdji šest msíc ped uplynutím úetního období, b) rozhodnutím soudu o zrušení spolenosti na návrh spoleníka, jestliže jiný spoleník porušil závažným zpsobem svoje povinnosti nebo není-li možné dosáhnout úelu, pro který byla spolenost založena, 228

6 c) smrtí spoleníka. Spolenost se však nezrušuje v pípad, že podíl spoleníka pejde na ddice a ddicové neodmítnou ddictví a ve spolenosti zstávají alespo dva spoleníci, d) zánikem právnické osoby, která je spoleníkem. Spolenost se však nezrušuje v pípad, kdy pejde podíl na právního nástupce a ve spolenosti zstávají alespo dva spoleníci, e) prohlášením konkursu na majetek nkterého ze spoleník nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nkterého ze spoleník nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, f) pravomocným naízením výkonu rozhodnutí k postižení podílu spoleníka ve spolenosti nebo vydáním exekuního píkazu postižení podílu spoleníka ve spolenosti, a to po právní moci usnesení o naízení exekuce, g) zbavením nebo omezením zpsobilosti k právním úkonm nkterého ze spoleník, h) jestliže spoleník pestane splovat všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona a nastane u nj pekážka provozování živnosti stanovená živnostenským zákonem. 2. V pípad, že se spoleníci dohodnou na dalším trvání spolenosti a poté dojde ke zrušení konkursu na majetek spoleníka z jiných dvod, než po splnní rozvrhového usnesení soudu, nebo pro nedostatek majetku, úast spoleníka ve spolenosti se obnovuje. Pokud spolenost vyplatila spoleníkovi jeho vypoádací podíl, musí jej spoleník do dvou msíc od zrušení konkursu spolenosti vrátit. 3. V pípad smrti spoleníka nebo zániku právnické osoby, která je spoleníkem, vzniká ddici (ddicm) nebo právnímu nástupci vi spolenosti nárok na vypoádací podíl. 4. V pípad úmrtí spoleníka, pechází jeho obchodní podíl na ddice. Ddic podílu je oprávnn vypovdt úast ve spolenosti, i když je spolenost založena na dobu uritou, a to ve lht tí msíc od právní moci rozhodnutí soudu o ddictví, jinak toto právo ddice zaniká. Výpovdní lhta ddice podílu iní ti msíce. Ddic, který podal výpov, není povinen osobn se podílet na innosti spolenosti, ani kdyby spoleenská smlouva takovou povinnost stanovila. 5. Pokud spolenost vstoupí do likvidace, musí o tom rozhodnout nadpoloviní vtšina spoleník formou zápisu s úedn ovenými podpisy. Spoleníci jmenují likvidátora, který pejímá psobnost statutárních orgán od tohoto jmenování. 229

7 6. Likvidátor iní jménem spolenosti pouze takové právní úkony, které smují k likvidaci spolenosti. Úkony nad tento rámec jsou neplatné. Likvidátor mže plnit pouze závazky spolenosti, uplatovat její pohledávky vi dlužníkm a pijímat plnní ve prospch spolenosti, zastupovat spolenost ped soudy a jinými státními orgány. Likvidátor mže pouze mnit, doplovat, popípad rušit existující závazkové vztahy k datu likvidace. Jiné nové smlouvy mže likvidátor uzavírat pouze v pímé souvislosti s dosud nevypoádanými smluvními pípady. 7. Spolenost mže být zrušena bez likvidace nebo se mže pemnit v jinou formu spolenosti. 8. Spolenost mže být slouena s jinou veejnou obchodní spoleností nebo spolenostmi, nebo mže s veejnými obchodními spolenostmi splynout. Smlouva o fúzi, slouení i splynutí musí být podepsána všemi spoleníky všech zúastnných spoleností. Neplatnosti smlouvy o fúzi se mohou dovolávat pouze zúastnné spolenosti a jejich spoleníci. Návrh na zápis nástupnické spolenosti do obchodního rejstíku podepisují všichni budoucí spoleníci. V Praze dne... VIII. Podpisy smluvních stran První spoleník Druhý spoleník Tetí spoleník 230

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ kterými se mění Stanovy pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ schválené dne 6. 12. 2012 Část prvá : Obecná ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více