OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX"

Transkript

1 OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I]

2 Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech svých podnikatelských aktivit, a jejím cílem je fungovat v souladu s nejvyššími etickými, společenskými a environmentálními standardy. Uvědomujeme si, že naši obchodní partneři hrají velmi důležitou úlohu v tom, jak budeme úspěšní. Společnost MSD se proto snaží udržovat obchodní vztahy s jednotlivci a organizacemi, které sdílejí naše odhodlání dodržovat vysoké etické standardy, a kteří pracují odpovědně vůči společnosti i vůči životnímu prostředí. Pro posílení standardů, ke kterým jsme se jako společnost MSD zavázali, jsme vypracovali tento Etický kodex obchodního partnera, který je založen na zásadách farmaceutického průmyslu vyjádřených iniciativou PSCI (iniciativou dodavatelského řetězce ve farmacii), tedy na 10 principech platformy OSN "Global Compact", a na našich zásadách uvedených v dokumentu "Naše hodnoty a standardy".

3 OBSAH Očekávání 4 Lidská práva a práva pracujících 6 Svoboda volby zaměstnání 6 Práce dětí a nezletilých 6 Zákaz diskriminace 6 Rovné zacházení 6 Mzdy, benefity a pracovní doba 6 Svoboda shromažďování 6 Ochrana osobních údajů a soukromí 6 Zdraví, bezpečnost a životní prostředí 7 Ochrana zaměstnanců 7 Bezpečnost procesů 7 Předběžná opatrnost a odezva v případě nouze 7 Informování o rizicích 7 Odpovědnost vůči životnímu prostředí 7 Odpady a emise 7 Vylití a úniky 7 Systémy řízení 8 Závazek a odpovědnost 8 Zákonné požadavky a požadavky zákazníků 8 Hodnocení a řízení rizik 8 Dokumentace 8 Vzdělávání a kompetence 8 Obchodní kontinuita 8 Neustálé zlepšování 8 Etická obchodní praxe 9 Poctivé obchodní jednání 9 Spravedlivá soutěž 9 Identifikace obav a problémů 9 Přesnost obchodních záznamů 9 Ochrana informací 9 Duševní vlastnictví 9 Dodržování předpisů při obchodování 9 Klinické testy 10 Kvalita produktů 10 Marketingová a propagační praxe 10 Dary, pohoštění a zábava 10 Péče o zvířata 10 Střet zájmů 10 Upozorňování na problémy 12 Etický kodex obchodního partnera společnosti MSD byl přijat korporátním výborem pro zajištění shody s předpisy společnosti MSD dne 15. listopadu 2011, s platností od téhož dne. 3

4 OČEKÁVÁNÍ Společnost MSD prosazuje vysoký standard, pokud jde o etické podnikání a obchodování v souladu se zákonem. Totéž očekáváme od našich obchodních partnerů. Tento Etický kodex obchodního partnera představuje základní principy chování obchodních partnerů, kteří jsou v obchodním vztahu se společností MSD. Těmito principy se řídíme při výběru obchodních partnerů i při monitorování toho, zda se těmito principy naši obchodní partneři řídí. Naši obchodní partneři by také měli aplikovat tyto nebo podobné principy ve vztahu ke svým partnerům, s nimiž spolupracují při poskytování zboží a služeb společnosti MSD. OD OBCHODNÍCH PARTNERŮ SE OČEKÁVÁ, ŽE BUDOU... Pevně dodržovat etické principy, které se týkají pracovní síly, životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a systémů řízení. Zavádět tyto principy do své praxe a budou je komunikovat a aplikovat. Plně dodržovat příslušné zákony, pravidla a předpisy. Uplatňovat tyto principy v rámci svého přístupu a úsilí o neustálé zlepšování, vedoucímu k lepšímu výkonu. KLÍČOVÉ BODY: Mezi obchodní partnery patří organizace, které poskytují služby, dodávají suroviny, aktivní ingredience, komponenty, hotové výrobky nebo jiné produkty společnosti MSD a jejím provozům a pobočkám. Tyto principy nemají nahradit ani být ve střetu s jakýmkoliv příslušným zákonným či regulačním požadavkem nebo závazkem vyplývajícím ze smlouvy se společností MSD a jejími provozními jednotkami, divizemi a pobočkami. Je na každém obchodním partnerovi, aby určil, jak vyhovět a jak doložit shodu s principy a standardy uvedenými v tomto Etickém kodexu obchodního partnera. Tam, kde je smluvně specifikováno, si společnost MSD podrží právo auditu či inspekce, aby si shodu ověřila. Součástí základního výběru nových obchodních partnerů je, že MSD sleduje zajištění shody s tímto Etickým kodexem obchodního partnera tím, že budoucí partnery vyzve, aby vyplnili autoevaluační dotazník. Tam, kde je identifikováno vysoké riziko, společnost MSD následně žádá o návštěvu na místě. Podrobnější informace, jak těmto očekáváním vyhovět, najdete na webu: 4

5 Ve společnosti MSD naše hodnoty a standardy vždy tvořily základ našeho úspěchu. Jsme přesvědčeni o tom, že společnosti i podniku nejlépe slouží zodpovědné obchodní chování a praxe. Základem této víry je přesvědčení, že naprosto minimální požadavek je, že obchod musí probíhat plně v souladu s veškerými relevantními zákony, předpisy a pravidly. Jsme si vědomi toho, že kultura může být různá, a že v různých částech světa mohou být tyto principy interpretovány a aplikovány různým způsobem, ale věříme, že to, co očekáváme my, je platné univerzálně. Chápeme, že metody a přístupy vedoucí k tomu, že bude vyhověno zákonům, společenským hodnotám a kulturnímu očekávání v různorodém prostředí světa se mohou v různých místech lišit. Věříme v rozvíjení vzájemně výhodných vztahů s našimi obchodními partnery, založenými na důvěře a respektu. Podnikáme čestně; vyhovujeme všem příslušným zákonům, předpisům a pravidlům platným v zemích, kde působíme. Usilujeme o to, abychom měli kladný vliv na život našich zaměstnanců, jejich rodin a komunit, v nichž působíme. Očekáváme od společností v naší síti obchodních partnerů, že budou dělat totéž. 5

6 LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVA PRACUJÍCÍCH Obchodní partneři budou podporovat a řídit se mezinárodně prosazovanými požadavky na ochranu lidských práv, a dbát na to, aby se nepodíleli na porušování lidských práv. SVOBODY VOLBY ZAMĚSTNÁNÍ Obchodní partneři nesmí využívat nucené, vázané nebo upsané pracovní síly ani nedobrovolné vězeňské práce. Od zaměstnanců se nesmí před začátkem práce vyžadovat záruka ve formě úschovy, zástavy, jistoty atd. PRÁCE DĚTÍ A NEZLETILÝCH Obchodní partneři nesmí používat dětské pracovní síly. Zaměstnávání pracovníků mladších 18 let je možné jedině v případě práce, která není spojena s rizikem, a jedině když mladí zaměstnanci překročili zákonnou spodní hranici věku, od níž se v dané zemi po dokončení povinné školní docházky smí legálně pracovat. ZÁKAZ DISKRIMINACE Obchodní partneři jsou povinni dbát na to, aby na pracovišti nedocházelo k obtěžování nebo diskriminaci. Diskriminace například na základě rasy, barvy pleti, věku, pohlaví, sexuální orientace, etnické příslušnosti, fyzické vady, genetické informace, náboženské víry, politického přesvědčení, členství v asociaci nebo rodinného stavu se netoleruje. ROVNÉ ZACHÁZENÍ Obchodní partneři musí dbát na to, aby na pracovišti nedocházelo k hrubému či nelidskému zacházení. Patří sem i jakéhokoliv sexuální obtěžování, sexuální zneužívání, tělesné tresty, duševní či fyzický nátlak, verbální napadání zaměstnanců či hrozby, že takový zacházení by mohl být použit. MZDY, BENEFITY A PRACOVNÍ DOBA Obchodní partneři musí vyplácet zaměstnancům mzdy v souladu s příslušnými zákony, včetně předpisů, které se týkají minimální mzdy, práce přesčas a nárokových benefitů. Obchodní partneři jsou povinni komunikovat se zaměstnanci o výši odměny za práci řádným způsobem a včas. Od obchodních partnerů se dále očekává, že se s pracovníky dohodnou v případě, že bude potřeba pracovat přesčas, a že práce přesčas bude zaplacena. SVOBODA SHROMAŽĎOVÁNÍ Otevřená komunikace a přímé zapojení zaměstnanců (popřípadě jmenovaných pracovníků odborů) při řešení problémů na pracovišti a mzdové problematiky se podporuje. Obchodní partneři musí respektovat práva pracujících volně se sdružovat či vstupovat do odborových svazů a angažovat se a reprezentovat v zaměstnaneckých radách, zaručovaná místními zákony. Zaměstnanci musí mít možnost komunikovat s vedením o pracovních podmínkách otevřeně, bez vyhrožování odvetnými opatřeními, bez ponižování či šikanování. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ Obchodní partneři musí respektovat jednotlivce způsobem, který je ve shodě s právy na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů. Informace o lidech musí být vždy používány řádným způsobem a předpokládanému účelu, a musí být chráněny před zneužitím tak, aby nemohlo dojít k poškození osob, jako například diskriminace, nactiutrhání nebo jiné škody na dobré pověsti a osobní důstojnosti, k negativnímu dopadu na fyzickou integritu, ani k podvodům, finančním ztrátám či krádeži identity. 6

7 ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A PROSTŘEDÍ Obchodní partneři musí zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí, což se týká i rezidenční oblasti, kterou společnost zajišťuje. OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ Obchodní partneři musí chránit své zaměstnance před nadměrným vystavením chemickým, biologickým a fyzickým rizikům i nadměrné fyzické zátěži na pracovišti i v jakékoliv rezidenční oblasti zajišťované společností. BEZPEČNOST PROCESŮ Obchodní partneři musí mít programově zavedeny procesy zajišťování bezpečnosti tak, aby bylo možné zabránit nebo minimalizovat následky nehod při úniku chemikálií, které se používají v provozech a procesech. Programy musí být souměřitelné s velikostí rizika. Obchodní partneři musí pracovat způsobem, který je efektivní a zodpovědný vůči prostředí, a tím minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Obchodní partneři jsou vyzýváni k tomu, aby šetřili přírodní zdroje, nepoužívali rizikové suroviny či materiály všude tam, kde to je možné a zapojovali se do aktivit zaměřených na opakované používání a recyklaci. PŘEDBĚŽNÁ OPATRNOST A ODEZVA V PŘÍPADĚ NOUZE Obchodní partneři jsou povinni identifikovat a vyhodnocovat nouzové situace na pracovišti v rezidenčních oblastech spravovaných společností, a minimalizovat jejich dopad cestou prevence a implementace nouzových plánů a postupů odezvy na nouzovou situaci. INFORMOVÁNÍ O RIZICÍCH Informace, které se týkají nebezpečných materiálů, včetně farmaceutických produktů a farmaceutických meziproduktů, musí být k dispozici tak, aby zaměstnanci mohli být vyškoleni nebo poučeni o správné manipulaci s materiály tak, aby nebyli vystavováni rizikům. ODPOVĚDNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Obchodní partneři jsou povinni vyhovět všem příslušným předpisům na ochranu životního prostředí. Musí si zajistit veškerá vyžadovaná povolení, licence registrace či výjimky, týkající se životního prostředí, a musí plnit jejich požadavky, pokud jde o provoz a předkládání informací a hlášení. ODPADY A EMISE Obchodní partneři musí mít zavedeny systémy, které zajistí bezpečnou manipulaci, přepravu, ukládání, recyklování, opakované použití či zpracování, čištění a likvidaci odpadů, emisí a odpadní vody. Veškerý odpad, odpadní vody či emise s potenciálem negativního dopadu na lidské zdraví nebo životní prostředí musí být řádně zpracovány, kontrolovány a upraveny v souladu s předpisy dříve, než budou uvolněny do prostředí. VYLITÍ A ÚNIKY Obchodní partneři musí mít zavedeny systémy pro prevenci a zmírnění následků náhodného vylití či úniku do prostředí. 7

8 SYSTÉMY ŘÍZENÍ Obchodní partneři jsou povinni používat systémy řízení, které umožňují neustálé zlepšování a shodu s očekáváními, která jsou spojena s principy etické obchodní praxe. ZÁVAZEK A ODPOVĚDNOST Obchodní partneři musí doložit závazek dodržovat koncepci popsanou v tomto dokumentu tím, že dodržování tohoto závazku přidělí potřebné zdroje. VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE Obchodní partneři musí mít zaveden program vzdělávání a školení, který umožní dosahovat potřebné úrovně znalostí, dovedností a schopností vedení i ostatních zaměstnanců vyhovět očekáváním. ZÁKONNÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ Obchodní partneři musí identifikovat a vyhovět požadavkům příslušných zákonů, předpisů a standardů i relevantních požadavků zákazníků, a věnovat se mezerám, které budou identifikovány, odpovědně a včas. HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK Obchodní partneři musí mít mechanismy potřebné k tomu, aby mohli vyhodnotit a řídit rizika ve všech oblastech, které jsou pokryty v tomto dokumentu. DOKUMENTACE Obchodní partneři musí udržovat dokumentaci potřebnou k tomu, aby mohli doložit vyhovění očekáváním a shodu s příslušnými předpisy. OBCHODNÍ KONTINUITA Obchodní partneři jsou odpovědní za vypracování a implementaci relevantních plánů obchodní kontinuity pro operace, které se týkají spolupráce se společností MSD. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Od obchodních partnerů se očekává, že budou neustále zlepšovat svůj výkon nastavováním cílů, realizací plánů implementace a prováděním nápravných opatření, která budou řešit nedostatky identifikované interním nebo externím hodnocením, inspekcemi a kontrolami vedoucích pracovníků. 8

9 ETICKÁ OBCHODNÍ PRAXE Obchodní partneři musí podnikat a obchodovat etickým způsobem a jednat čestně. POCTIVÉ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ Jakákoliv korupce, vynucování či vydírání nebo zpronevěra jsou zakázány. Obchodní partneři nesmí nabízet, dávat ani přijímat úplatky ani participovat na jiných způsobech ovlivňování obchodu či vztahů s úřady. Obchodní partneři musí odmítat korupci v jakékoli formě. SPRAVEDLIVÁ SOUTĚŽ Obchodní partneři musí provádět své obchodní aktivity konzistentně v duchu spravedlivé a dynamické hospodářské soutěže a v souladu s relevantními protimonopolními zákony. Obchodní partneři jsou povinni používat čestné obchodní praktiky, včetně inzerce, která je obsahem přesná a pravdivá. IDENTIFIKACE OBAV A PROBLÉMŮ Obchodní partneři musí podporovat zaměstnance v tom, aby upozorňovali na problémy či nezákonné činnosti bez toho, že by museli mít obavy z odvety, ponižování nebo šikanování; pokud je potřeba, musí problém vyšetřit a popřípadě realizovat nápravná opatření. PŘESNOST OBCHODNÍCH ZÁZNAMŮ Účetní knihy a záznamy musí být v souladu s obecně platnými účetními předpisy. Záznamy musí být přesné ve všech zásadních aspektech. Záznamy musí být čitelné, transparentní, a musí odrážet skutečné transakce a platby. OCHRANA INFORMACÍ Obchodní partneři jsou povinni chránit důvěrné informace, včetně osobních údajů shromážděných pro/od společnosti MSD, a musí jednat tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, zneužití, krádeži, podvodu, neoprávněnému přístupu, odhalení či pozměnění. Patří sem i komunikace bez oprávnění a/nebo publikování či poskytnutí informací získaných od společnosti MSD nebo jejím jménem. Obchodní partneři, kteří požadují výměnu důvěrných informací se společností MSD, budou požádáni, aby předem uzavřeli dohodu o mlčenlivosti se společností MSD. Bez souhlasu společnosti MSD obchodní partneři nesmí sdílet důvěrné informace získané od MSD ani jiné informace, které získali v souvislosti s obchodním vztahem se společností MSD. Obchodní partneři musí zajistit, a musí být připraveni případně doložit, že mají zavedeno odpovídající zabezpečení tak, aby osobní a jiné důvěrné informace byly chráněny. Neoprávněné použití, odhalení či ztráta důvěrných informací společnosti MSD musí být okamžitě oznámena Kanceláři pro etiku společnosti MSD. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Práva k duševnímu vlastnictví musí být respektována; transfer technologií a know-how musí probíhat tak, aby byla zajištěna ochrana práv k duševnímu vlastnictví. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ PŘI OBCHODOVÁNÍ Obchodní partneři musí vyhovovat veškerým relevantním kontrolám, sankcím a jiným opatřením, která se týkají dovozu a vývozu a které platí ve Spojených státech, a také zákonům platným v zemi (zemích), kde daná obchodní transakce probíhá. 9

10 ETICKÁ OBCHODNÍ PRAXE KLINICKÉ TESTY Pokud se provádějí klinické testy jménem společnosti MSD, musí být vždy prováděny v souladu s globálními standardy dobré klinické praxe, v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy a na základě etických principů, které jsou vyjádřeny v Helsinské deklaraci. KVALITA PRODUKTŮ Obchodní partneři, kteří jsou zapojeni do dodávek, výroby, balení, testování, skladování a distribuce materiálů/produktů jménem společnosti MSD, musí dbát na to, aby byla všude tam, kde se to vyžaduje, zajištěna shoda s příslušnými požadavky Předpisů pro kvalitu dobrou výrobní a laboratorní praxi pro trhy, na kterých jsou tyto produkty registrovány a distribuovány. MARKETINGOVÁ A PROPAGAČNÍ PRAXE Veškeré marketingové a propagační materiály a aktivity musí vyhovovat vysokým etickým, lékařským i vědeckým standardům a musí vyhovovat všem relevantním zákonům a předpisům. V kontaktu s odborným zdravotnickým personálem, pacienty nebo personálem, který pečuje o zdraví zvířat, musí všichni obchodní partneři dodržovat příslušné oborové normy a standardy chování, které se jich týkají, např. standardy Evropské federace asociací farmaceutického průmyslu (EFPIA), Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a asociací (IFPMA) a asociace pro farmaceutický výzkum a výrobu v Americe (PhRMA). DARY, POHOŠTĚNÍ A ZÁBAVA Obchodní partneři nesmí poskytovat dary, pohoštění či zábavu zaměstnancům společnosti MSD v žádné situaci, která by mohla ovlivnit nebo by se mohlo zdát, že by mohla ovlivnit, rozhodnutí zaměstnance ve vztahu s obchodním partnerem. V jiných situacích je akceptovatelné nabídnout zaměstnanci společnosti MSD nenákladné dárky, občerstvení či zábavu, a pokud se nejedná o finanční hotovost nebo ekvivalent, pokud je to obvyklou obchodní praxí, není to často a není to drahé, a pokud to neporušuje žádný zákon. PÉČE O ZVÍŘATA Se zvířaty se musí zacházet s respektem a bolest a stres se musí minimalizovat. Testování na zvířatech se dá provádět jedině po zvážení, zda je možná jiná alternativa, na minimálním počtu zvířat, a za předpokladu, že jejich strádání bude minimalizováno. Alternativní způsoby musí být nasazeny všude tam, kde je to možné, z vědeckého hlediska validní a pro regulatorní orgány přijatelné. STŘET ZÁJMŮ Obchodní partneři se musí vyhýbat jakékoli interakci se zaměstnancem společnosti MSD, které by mohly vyvolat střet nebo by se jako střet mohly jevit, pokud by takový zaměstnanec jednal v nejlepším zájmu společnosti MSD. Například, partneři nesmí zaměstnávat ani jiným způsobem v průběhu jakékoliv transakce mezi obchodním partnerem a společností MSD hradit žádné částky žádnému zaměstnanci společnosti MSD jiné než v souladu s ustanoveními smlouvy uzavřené s MSD. Pokud je obchodní partner v rodinném vztahu se zaměstnancem MSD nebo pokud má obchodní partner jiný vztah se zaměstnancem společnosti MSD, který by mohl představovat střet zájmů, pak tento obchodní partner je povinen o tomto vztahu informovat MSD. 10

11

12 UPOZORŇOVÁNÍ NA PROBLÉMY Zaměstnanci obchodních partnerů by při řešení interních problémů v oblasti etiky a shody s předpisy měli začít tak, že kontaktují svou společnost. Obchodní partneři, kteří mají za to, že zaměstnanec společnosti MSD nebo kdokoliv jiný, kdo vystupuje jménem společnosti MSD, se zapojil do nezákonných nebo jinak nepřípustných praktik, by měl záležitost oznámit přímo společnosti MSD. Kancelář pro etiku společnosti MSD poskytuje několik zdrojů, na které se můžete obrátit se svými obavami nebo s problémem bez toho, že byste museli mít obavy z následných represí. Proveďte oznámení na online formuláři: Volejte: nebo Faxujte: (důvěrné číslo faxu) Pošlete Linka pomoci společnosti MSD je k dispozici po celém světě 24 hodin denně a provozuje ji externí organizace, takže váš hovor může zůstat anonymní. Operátor neposkytuje přímou pomoc, ale předává informaci o problému Kanceláři pro etiku, a vy obdržíte číslo případu a datum, kdy máte znovu zavolat. Při předávání otázek a tlumočení obav přijatých prostřednictvím linky pomoci do Kanceláře pro etiku nebudou bez souhlasu volajícího předány žádné identifikující informace. Kontaktování Linky pomoci: Přes internet: Telefonicky: (v USA) nebo (mimo USA) Poznámka: Společnost MSD je v USA a Kanadě známá pod názvem Merck.

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX Kodex jednání dodavatelů společnosti STOMIX 1 Kodex jednání dodavatelů Tento kodex jednání představuje normativní rámec pro všechny dodavatele a partnery, kteří mají obchodní styk se společností STOMIX.

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT pro dodavatele a obchodní partnery Verze: 2.0 Platný od: 1. 1. 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu Engineering

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o.

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o. Vnitřní etický řád společnosti Praha, 2007 Úvod Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

The LEGO Group - PRAVIDLA CHOVÁNÍ

The LEGO Group - PRAVIDLA CHOVÁNÍ The LEGO Group - PRAVIDLA CHOVÁNÍ Verze 4.0 Úvod Ve jménu naplnění svého hesla Jen to nejlepší je dost dobré se chce LEGO Group řídit svými závazky v novém měnícím se světě, kde je tempo rozvoje a prosperity

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání 1. Úvodní ustanovení Etický kodex se vztahuje na zaměstnance společnosti FlexI T agency s.r.o (dále jen Společnost ). Etický kodex je jednou ze základních řídících norem společnosti. Základem pro přijetí

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Kodex etického nákupu. Vodafone Power to you

Kodex etického nákupu. Vodafone Power to you Kodex etického nákupu Vodafone Power to you ROZSAH Všechny smlouvy Vodafone Czech Republic a.s. o nákupu s dodavateli. SMĚRNICE 1. Úvod 1.1 Tento kodex etického nákupu ( kodex ) stanoví povinnosti dodavatele

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL Kodex chování a etická pravidla společnosti KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL SPOLEČNOSTI červen 2014 1. Úvod Společnost Amcor uznává své zodpovědnosti celosvětového výrobce obalových materiálů a poskytovatele

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. Etický kodex společnosti Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. stanovuje normy, jejichž cílem je zajistit, že pracovní podmínky

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A. Účel Září 2010 Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývanými společnost ) jsou zavázáni chránit soukromí osob,

Více

Etický kodex pro smluvní partnery. My Business. Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF. Měníme vize v hodnoty.

Etický kodex pro smluvní partnery. My Business. Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF. Měníme vize v hodnoty. Etický kodex pro smluvní partnery My Business our ethics Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF Měníme vize v hodnoty. Obsah Preambule...3 Zásady...4 Konflikty zájmů a korupce...4 Trestné činy v souvislosti

Více

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA Naposledy upravená a účinná od 12. července 2016 Viacom respektuje ochranu soukromí subjektu údajů a usiluje o shromažďování,

Více

KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM Znění schválené valnou hromadou AIFP konanou dne 21. listopadu 2013,

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft

Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft Microsoft se snaží být více než jen dobrou společností snaží se být vynikající společností. Na cestě k tomuto cíli jsme odhodláni plnit naše poslání spočívající

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Etický kodex dodavatele společnosti Teva

Etický kodex dodavatele společnosti Teva Etický kodex dodavatele společnosti Teva Dodavatelé společnosti Teva představují nedílnou součást jejího celkového úspěchu. Každý den dělá společnost Teva a její dodavatelé rozhodnutí, která mají dopad

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák

PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák Často se diskutují i v souvislosti se vzděláváním pro potřeby stavebního průmyslu. Oba pojmy se často zaměňují: Morálka - konkrétní chování lidí. Etika

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více