2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2"

Transkript

1 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce Objavovanie Zeme a vesmíru Usmerňovaný rozhovor s využitím poznatkov žiakov z predchádzajúcich ročníkov Výklad nových pojmov Riešenie problémových úloh: Prečo sa strieda deň a noc? Prečo sa striedajú ročné obdobia? Ako to súvisí s tvarom Zeme? Kedy by sa nestriedali ročné obdobia? Čo by sa stalo, keby Zem nemala tvar gule a keby sa netočila okolo svojej osi? Vyhľadať informácie o cestách moreplavcov Skupinová práca Indukcia, dedukcia, analýza, syntéza Individuálna, skupinová, frontálna práca žiakov, práca s učebnicou a atlasom, demonštrácia a pozorovanie, diferencované vyučovanie Mapa a glóbus Výklad nových pojmov, praktické aktivity s mapou, rôzne hry s mapou, vychádzka do okolia školy- použitie mapy Indukcia, dedukcia, analýza, syntéza Individuálna, skupinová, frontálna práca žiakov, práca s učebnicou a atlasom, demonštrácia a pozorovanie, diferencované vyučovanie

2 Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek Usmerňovaný rozhovor s využitím poznatkov žiakov z predchádzajúcich ročníkov aj z rôznych iných zdrojov, Výklad nových pojmov Riešenie problémových úloh Príprava obrázkov z vybraných lokalít sveta: pohorie, sopka, vodopád, rieka, kaňon, ľadovec, skalné mesto, púšť... Môžu byť CD, videofilmy, skupinová práca, práce na projekte - Získavania informácií o miestach na rôznych častiach zeme, ktoré vytvorila príroda alebo človek a patria medzi svetové naj... Usmerňovaný rozhovor s využitím poznatkov žiakov z predchádzajúcich ročníkov aj z rôznych iných zdrojov Výklad nových pojmov Riešenie problémových úloh Príprava obrázkov z vybraných lokalít sveta: Paríž, New York, Mexico City, Tadž Mahal, Veľký čínsky múr..., práca s odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií, prezentovanie návrhov, skupinová práca. Indukcia, dedukcia, analýza, syntéza Indukcia, dedukcia, analýza syntéza Individuálna, skupinová, frontálna práca žiakov, práca s učebnicou a atlasom, demonštrácia a pozorovanie diferencované vyučovanie Individuálna, skupinová, frontálna práca žiakov, práca s učebnicou a atlasom, demonštrácia a pozorovanie, diferencované vyučovanie 2

3 Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Objavovanie Zeme a vesmíru Odborná literatúra RNDr. I. Ružek a kol. Geografia pre 5.ročník ZŠ Tolmáči a kol. Zemepis pre 5. ročník 1. časť Zemepisná čítanka I. časť Mapa a glóbus RNDr. I. Ružek a kol. Geografia pre 5.ročník ZŠ Tolmáči a kol. Zemepis pre 5. ročník 1. časť Zemepisná čítanka I. časť Didaktická technika Meotar, dataprojektor, PC, notebook, videotechnika, Meotar, PC Materiálne výučbové prostriedky Pomôcky z kabinetných zbierok Pomôcky z kabinetných zbierok Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... Internet Školská knižnica Časopisy, encyklopédie Internet Školská knižnica Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi RNDr. I. Ružek a kol. Geografia pre 5.ročník ZŠ Tolmáči a kol. Zemepis pre 5. ročník 1. časť Zemepisná čítanka I. časť Meotar, dataprojektor, PC, notebook, videotechnika Pomôcky z kabinetných zbierok Internet Školská knižnica Časopisy, encyklopédie Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek RNDr. I. Ružek a kol. Geografia pre 5.ročník ZŠ Tolmáči a kol.zemepis pre 5. ročník 2. časť Zemepisná čítanka I. časť Meotar, dataprojektor, PC, notebook, videotechnika Pomôcky z kabinetných zbierok Internet Školská knižnica Časopisy, encyklopédie 3

4 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Geografia Ročník: 5 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov tematického celku vrátane tém 1. Objavovanie Zeme a vesmíru Počet hodín: 14 hodín Zem ako planéta vo vesmíre. Tvar Zeme. Cesty do vesmíru a na Mesiac. Slnečná sústava, Slnko, planéty v slnečnej sústave, Mesiac, vesmír, planéta Zem. Tvar Zeme, Pohyby Zeme obeh Zeme okolo Slnka, rotácia Zeme okolo osi. Dôsledky pohybov. Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta. Plavby K. Kolumba, F. Magalhaesa, J.Cooka, Vasco da Gama. Svetadiely,oceány Medzipredmetové vzťahy Názov predmetu Dejepis Fyzika Očakávané vzdelávacie výstupy (VV) Žiak má: opísať tvar Zeme podľa glóbusu. Predviesť s glóbusom rotáciu Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka. Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci a ako to súvisí s otáčaním Zeme okolo osi. Uviesť aké sú dôsledky obehu Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi. Poznať dobu otočenia Zeme okolo osi a obehu okolo Slnka. Žiak má vedieť diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí Zeme Kritériá hodnotenia (KH VV) Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia Žiak: opísal tvar Zeme podľa glóbusu. Predviedol s glóbusom rotáciu Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka. Vysvetlil príčiny striedania dňa a noci a ako to súvisí s otáčaním Zeme okolo osi. Uviedol aké sú dôsledky obehu Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi. Poznal dobu otočenia Zeme okolo osi a obehu okolo Slnka. Žiak vedel diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí Zeme Ústne skúšanie Písomné skúšanie Ústna odpoveď Didaktický test cieľových otázok Názov tematického celku 2.Glóbus a mapa Počet hodín 15 hodín Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské pologule, obratníky, polárne kružnice. Mapy, automapy, mapy na Názov predmetu Žiak má na glóbuse určiť zemskú os, severný pól, južný pól, zemské pologule, rovník, nultý poludník, rovnobežky, poludníky, obratníky, polárne kružnice Určiť svetové strany na Žiak: na glóbuse určil zemskú os, severný pól, južný pól, zemské pologule, rovník, nultý poludník, rovnobežky, poludníky, obratníky, polárne kružnice Určil svetové strany na mape a v teréne. Ústne skúšanie Písomné skúšanie určovania polohy bodov na mapách Ústna odpoveď Písomné riešenie zadaných úloh

5 internete plán mesta, tematické mapy, turistické mapy Legenda mapy symboly, znaky. čítanie mapy, získavanie údajov z mapy, zakresľovanie údajov do mapy. grafická mierka (nezavádzať číselnú mierku) a meranie vzdialeností na mape, legenda mapy Geografická poloha, geografické súradnice Orientácia na mape, určovanie geografickej polohy mape a v teréne. Zdôvodniť vytvorenie geografickej siete a opísať ju. Určiť polohu ľubovoľného miesta na mape geografickými súradnicami. Odmerať vzdialenosť na mape grafickou mierkou Zdôvodnil vytvorenie geografickej siete a opísal ju. Určil polohu ľubovoľného miesta na mape geografickými súradnicami. Odmeral vzdialenosť na mape grafickou mierkou Názov tematického celku 3.Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda Počet hodín: 23 hodín Stavba Zeme, zemské jadro, plášť, zemská kôra, zemské platne a ich pohyb, vznik pohoria, vznik zemetrasenia, sopečná činnosť a i.), cenami, zlomy, Kaňony, vodopády, jazerá (činnosť vody riek, ľadovca), prítoky, delta Názov predmetu Biológia Žiak má: Na modeli Zeme rozlíšiť časti Zeme Porovnať povrch Zeme v jednotlivých častiach (pologuliach), vymenovať a ukázať na mape a glóbuse oceány, svetadiely Opísať pohyb zemských krýh Vysvetliť, ako vzniká pohorie, sopka, sopečná činnosť, zemetrasenie na základe pohybu zemských krýh. Určiť na mape vybraté povrchové celky. Žiak na modeli Zeme rozlíšil časti Zeme Porovnal povrch Zeme v jednotlivých častiach (pologuliach), vymenoval a ukázal na mape a glóbuse oceány, svetadiely Opísal pohyb zemských krýh Vysvetlil, ako vzniká pohorie, sopka, sopečná činnosť, zemetrasenie na základe pohybu zemských krýh. Určil na mape vybraté povrchové celky. Opísal ich polohu. Ústne skúšanie Písomné skúšanie Ústna odpoveď Didaktický test 5

6 Činnosť vetra Púšte, skalné mestá (činnosť vetra) Dažďové lesy, savana, lesy, púšť, (rastlinstvo, živočíšstvo Opísať ich polohu. Orientovať sa bez problémov na mape. Poznať názvy najvyšších vrchov pohorí, vedieť ich porovnať podľa výšky. Porozprávať zaujímavosti o nebezpečenstvách vysokých pohorí. Určiť na mape sopečné oblasti, oblasti zemetrasení. Opísať ich výnimočnosť. Určiť na mape sopečný pás a ktoré oblasti sveta sú najviac ohrozené. Uviesť príklady živelných pohrôm vo svete a diskutovať o možnostiach predchádzať im (cunami, zemetrasenie) Vysvetliť ako pôsobia rieka a vietor na zemský povrch Na základe príkladov porovnať oblasti na Zemi podľa rastlinstva Orientoval sa bez problémov na mape. Poznal názvy najvyšších vrchov pohorí, vedel ich porovnať podľa výšky. Porozprával zaujímavosti o nebezpečenstvách vysokých pohorí. Určil na mape sopečné oblasti, oblasti zemetrasení. Opísal ich výnimočnosť. Určil na mape sopečný pás a ktoré oblasti sveta sú najviac ohrozené. Uviedol príklady živelných pohrôm vo svete a diskutoval o možnostiach predchádzať im (cunami, zemetrasenie) Vysvetlil ako pôsobia rieka a vietor na zemský povrch Na základe príkladov porovnal oblasti na Zemi podľa rastlinstva Názov tematického celku 4.Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek Počet hodín: 12 hodín Názov predmetu Dejepis Anglický jazyk Žiak má na príklade modelového regiónu vytvoriť podrobnú charakteristiku regiónu Žiak na príklade modelového regiónu vytvoril podrobnú charakteristiku Ústne skúšanie Písomné skúšanie Prezentácia projektu Ústna odpoveď Didaktický test Projekt 6

7 Sídla na Zemi Mestá a dediny (ako žijú ľudia na rôznych miestach Zeme) Kultúrne a technické stavby (príklad chrámy, pyramídy,) Pamiatky UNESCO Pripraviť prezentáciu o živote ľudí vo vybranej oblasti regiónu Pripravil prezentáciu o živote ľudí vo vybranej oblasti 7

8 1. Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Štúdium geografie im umožní spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Ciele geografie v 5. ročníku: Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať Všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi plány miest, autoatlas, turistická a internetová mapa Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí Rozumieť grafom, diagramom Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho) Diskutovať o návrhoch Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť. Požadovaný výstup žiakov z geografie v 5. ročníku a) orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc, b) orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete c) vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im, d) interpretovať údaje získané z grafu, diagramu

9 e) vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky pohybov Zeme na prírodné procesy f) vysvetliť vznik časových pásiem, g) počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou h) podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady i) pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho j) diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych k) získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru Obsahové témy: Zem vo vesmíre, pohyby Zeme, Svetadiely, moria, ostrovy a polostrovy, prielivy, prieplavy, zálivy, Pohyb zemských krýh, najvyššie pohoria, sopky, zemetrasenia, cunami, ich vznik, Ľadovce, rieky, jazerá, Činnosť rieky, vetra, Rôznorodosť rastlinstva a živočíšstva na zemi, Obyvateľstvo v rôznych častiach Zeme, Kultúrne pamiatky vo svete Časový rozsah výučby: 2 hodiny / týždeň 66 hodín / rok Geografiu sme v 5. ročníku posilnili o 1 vyuč. hodinu oproti štátnemu vzdelávaciemu programu. Túto 1 hodinu využijeme na: posilnenie niektorých tém, prácu v rôznych geografických projektoch v rámci učiva daného ročníka. Prierezové témy v 5. ročníku V 5. ročníku sa v geografii budú vyučovať tieto prierezové témy: 1. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA Tematický celok: Objavovanie Zeme a vesmíru Cesty do vesmíru a na Mesiac Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda Kaňony, vodopády, jazerá Skalné mestá a púšte činnosť vetra CIEĽ: schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu; rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, 2

10 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 2. TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI Tematický celok: Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda, Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek Kultúrne a technické stavby Pamiatky UNESCO CIEĽ: komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. 3. MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA Tematický celok: Povrch Zeme, svetadiely a oceány, Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek Mestá a dediny CIEĽ: rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí, rozvíjať poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a dokázať s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 4. OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA Tematický celok: Objavovanie Zeme a vesmíru, Zem ako planéta vo vesmíre Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda. Ľadovce Dažďové pralesy Polárne kraje CIEĽ: zvládnuť situácie vzniknuté vplyvom ekologických havárií, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. 3

11 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník šiesty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku I. Planéta Zem Usmerňovaný rozhovor s využitím poznatkov žiakov z predchádzajúcich ročníkov Výklad nových pojmov Riešenie problémových úloh Vyhľadávanie informácií z encyklopédií a internetu Skupinová práca Hry s mapou Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce Indukcia, dedukcia, analýza, syntéza Individuálna, skupinová, frontálna práca žiakov, práca s učebnicou a atlasom, demonštrácia a pozorovanie, diferencované vyučovanie, prezentácia projektu II. Austrália a Oceánia najvzdialenejší svetadiel Usmerňovaný rozhovor s využitím poznatkov žiakov z predchádzajúcich ročníkov aj z rôznych iných zdrojov, Výklad nových pojmov Riešenie problémových úloh Príprava obrázkov z Austrálie a Oceánie Môžu byť CD, videofilmy, skupinová práca Vytváranie projektov Získavanie nových informácií o Austrálii a Oceánii, ktoré vytvorila príroda alebo človek a patria medzi svetové naj... Zemepisné hry Indukcia, dedukcia, analýza, syntéza Individuálna, skupinová, frontálna práca žiakov, práca s učebnicou a atlasom, demonštrácia a pozorovanie, diferencované vyučovanie, prezentácia projektu 4

12 III. Amerika Usmerňovaný rozhovor s využitím poznatkov žiakov z predchádzajúcich ročníkov aj z rôznych iných zdrojov, Výklad nových pojmov Riešenie problémových úloh Príprava obrázkov z Ameriky Môžu byť CD, videofilmy, skupinová práca Vytváranie projektov Získavanie nových informácií o Amerike, ktoré vytvorila príroda alebo človek a patria medzi svetové naj... Zemepisné hry Indukcia, dedukcia, analýza, syntéza Individuálna, skupinová, frontálna práca žiakov, práca s učebnicou a atlasom, demonštrácia a pozorovanie diferencované vyučovanie, prezentácia projektu 5

13 Učebné zdroje Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Planéta Zem Odborná literatúra RNDr. P. Likavský a kol. Geografia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Tolmáči a kol. Zemepis pre 5. ročník 1. časť Didaktická technika Meotar, dataprojektor, PC, notebook, videotechnika, Materiálne výučbové prostriedky Pomôcky z kabinetných zbierok Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... Internet Školská knižnica Časopisy, encyklopédie Zaťková a kol. Zemepis pre 6. ročník 1. časť Zemepisná čítanka I. diel Austrália a Oceánia - najvzdialenejší svetadiel RNDr. P. Likavský a kol. Geografia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Tolmáči a kol. Zemepis pre 7. ročník 1. časť Meotar, dataprojektor, PC, notebook, videotechnika Pomôcky z kabinetných zbierok Internet Školská knižnica Časopisy, encyklopédie Amerika Zemepisná čítanka II. diel RNDr. P. Likavský a kol. Geografia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Tolmáči a kol. Zemepis pre 7. ročník 1. časť Meotar, dataprojektor, PC, notebook, videotechnika Pomôcky z kabinetných zbierok Internet Školská knižnica Časopisy, encyklopédie Zemepisná čítanka II. diel 6

14 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Geografia Ročník: 6 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov tematického celku vrátane tém 1. Planéta ZEM Počet hodín: 14 Úvodná hodina Opakovanie učiva z 5. roč. Povrch Zeme oceány a svetadiely, rozloženie oceánov a svetadielov na Zemi, polárne oblasti Zeme- Antarktída a Arktída Šírkové a výškové pásma Vznik pohorí Medzipredmetové vzťahy Názov predmetu Matematika Biológia Očakávané vzdelávacie výstupy (VV) Žiak má: Kognitívna oblasť: určiť, na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely a oceány, vedieť základnú charakteristiku jednotlivých oceánov vysvetliť vznik podnebných a rastlinných pásiem na Zemi vysvetliť vznik sopečných, kryhových a vrásových pohorí utvoriť správny pohľad na oblasť Antarktídy a Arktídy Afektívna oblasť: získať žiakov pre myšlienku ochrany Zeme Psychomotorická oblasť: čítať mapy podľa legendy mapy určiť polohu miesta na Zemi geografickými súradnicami Žiak má vedieť diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí Zeme Kritériá hodnotenia (KH VV) Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia Žiak: určil, na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely a oceány, vedel základnú charakteristiku oceánov, určil polohu miesta na Zemi geografickými súradnicami čítal mapy podľa legendy mapy vysvetlil vznik podnebných a rastlinných pásiem na Zemi vysvetlil vznik sopečných, kryhových a vrásových pohorí utvoril správny pohľad na oblasť Antarktídy a Arktídy Žiak vedel diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí Zeme Ústne skúšanie Písomné skúšanie Práca s mapou Ústna odpoveď Didaktický test cieľových otázok

15 Názov tematického celku 2. Austrália a Oceánia najvzdialenejší svetadiel Počet hodín: 15 Poloha Austrálie a Oceánie ostrovy, polostrovy, prielivy, zálivy, oblasti Oceánie Povrch Austrálie a Oceánie Podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, ochrana prírody Objavenie Austrálie a Oceánie, kultúrna rôznorodosť, pôvodní obyvatelia Sídla, mestá, spoločenské zvyky, hlavné mesto, štátne zriadenie, samostatné štáty Oceánie Hospodárstvo Austrálie a Oceánie Zaujímavosti a rekordy, kultúra, veda, šport. Názov predmetu Biológia Informatika Dejepis Občianska výchova Žiak má Kognitívna oblasť: určiť polohu Austrálie na Zemi vo vzťahu k ostaným svetadielom určiť polohu Austrálie v geografickej sieti prezentovať poznatky z odborného textu, vedieť ich zatriediť vysvetliť kauzálne vzťahy vysvetliť, prečo sa v Austrálii nachádzajú niektoré druhy rastlín a živočíchov a inde na svete nie diskutovať o zaujímavostiach opísať spôsob príchodu Európanov do Austrálie a Oceánie a spôsoby spolužitia s domorodcami vytvoriť zoznam zaujímavých miest Austrálie a Oceánie porovnať vybrané mestá Austrálie podľa polohy, štruktúry obyvateľstva vymenovať druhy kultúry alebo športu, ktoré preslávili Austráliu, predstaviteľov vedy, kultúry, športu aktualizovať, zostaviť zoznam športovcov Žiak: určil polohu Austrálie na Zemi vo vzťahu k ostaným svetadielom určil polohu Austrálie v geografickej sieti prezentoval poznatky z odborného textu, vedel ich zatriediť vysvetlil kauzálne vzťahy vysvetlil, prečo sa v Austrálii nachádzajú niektoré druhy rastlín a živočíchov a inde na svete nie diskutoval o zaujímavostiach opísal spôsob príchodu Európanov do Austrálie a Oceánie a spôsoby spolužitia s domorodcami vytvoril zoznam zaujímavých miest Austrálie a Oceánie porovnal vybrané mestá Austrálie podľa polohy, štruktúry obyvateľstva vymenoval druhy kultúry alebo športu, ktoré preslávili Austráliu, predstaviteľov vedy, kultúry, športu opísal, čo všetko je potrebné si uvedomiť pri ceste do Austrálie Ústne skúšanie Písomné skúšanie Práca s mapou Prezentácia projektu Prezentácia referátu Ústna odpoveď Písomné riešenie zadaných úloh Projekt Referát 8

16 opísať, čo všetko je potrebné si uvedomiť pri ceste do Austrálie a Oceánie pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať pri návšteve Afektívna oblasť: pestovať u žiakov tolerantnosť k rôznym rasám, národom, národnostiam vzbudiť záujem žiakov o ochranu prírody na Zemi Psychomotorická oblasť: rozoznať a popísať povrchové celky vedieť čítať tematickú mapu nadobúdať zručnosti pri práci s obrysovou mapou orientovať sa na mape a vedieť lokalizovať svetadiely vedieť čítať základné údaje z mapy pripraviť a prezentovať projekt a Oceánie orientoval sa na mape a vedel lokalizovať Austráliu a Oceániu rozoznal a popísal povrchové celky vedel čítať tematické mapy Austrálie a Oceánie preukázal zručnosti pri práci s obrysovou mapou vedel čítať základné údaje z mapy Austrálie a Oceánie vedel čítať tematické mapy pripravil a prezentoval projekt o Austrálii a Oceánii 9

17 Názov tematického celku 3. Amerika Počet hodín: 32 Poloha Ameriky, ostrovy, polostrovy, zálivy, prielivy, prieplavy Povrch Podnebie Vodstvo rieky, jazerá, vodopády Rastlinstvo a živočíšstvo Ochrana prírody- NP Objavenie Ameriky, príchod Európanov Obyvateľstvo a sídla Oblasti a štáty Ameriky Spojené štáty americké Kanada Mexiko Karibská oblasť Brazília a guyanská oblasť Laplatská oblasť Andská oblasť Zaujímavosti a rekordy, kultúra, veda šport Názov predmetu Biológia Dejepis Občianska výchova Informatika Žiak má: Kognitívna oblasť: na mape určiť polohu Ameriky vo vzťahu k iným svetadielom vysvetliť, ako vznikli pohoria opísať nížiny Ameriky podľa mapy určiť oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky, opísať, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ameriky pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky, činnosť rieky, vznik vodopádov vysvetliť vzťahy podnebné pásmorastlinné pásmo podľa mapy ku každému podnebnému pásmu priradiť rastlinné pásma a opísať ho podľa typických znakov opísať príchod Európanov a Afričanov do Ameriky opísať sídla Ameriky, ich vznik a súčasné postavenie určiť oblasti husto a riedko osídlené porovnať mestá v Žiak : na mape určil polohu Ameriky vo vzťahu k iným svetadielom vysvetlil, ako vznikli pohoria opísal nížiny Ameriky podľa mapy určil oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky, opísal, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ameriky pracoval s mapou, vysvetlil vznik rieky, činnosť rieky, vznik vodopádov vysvetlil vzťahy podnebné pásmo- rastlinné pásmo podľa mapy ku každému podnebnému pásmu priradil rastlinné pásmo a opísal ho podľa typických znakov opísal príchod Európanov a Afričanov do Ameriky opísal sídla Ameriky, ich vznik a súčasné postavenie určil oblasti husto a riedko osídlené porovnal mestá v Amerike podľa veľkosti, štruktúry mesta, obyvateľstva vymenoval problémy, ktoré môžu byť v Ústne skúšanie Písomné skúšanie Práca s mapou Prezentácia projektu Prezentácia referátu Didaktický test Ústna odpoveď Písomné riešenie zadaných úloh Projekt Referát 10

18 Amerike podľa veľkosti, štruktúry mesta, obyvateľstva vymenovať problémy, ktoré môžu byť v jednotlivých mestách a riešenia problémov súvisiacich s rastom miest opísať spôsob života vo vidieckych sídlach, vymenovať, ktoré druhy kultúry alebo športu preslávili Ameriku vymenovať predstaviteľov vedy, kultúry, športu aktualizovať opísať zvyky, čo je vhodné, čo nevhodné pri ceste do Ameriky vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Ameriky podľa určitých kritérií Afektívna oblasť: uvedomiť si jedinečnosť života na Zemi pestovať u žiakov tolerantnosť k rôznym rasám, národom a národnostiam pestovať u žiakov pocit vzájomnej spolupatričnosti jednotlivých mestách a riešenia problémov súvisiacich s rastom miest opísal spôsob života vo vidieckych sídlach, vymenoval, ktoré druhy kultúry alebo športu preslávili Ameriku vymenoval predstaviteľov vedy, kultúry, športu aktualizoval opísal zvyky, čo je vhodné, čo nevhodné pri ceste do Ameriky vytvoril zoznam najzaujímavejších miest Ameriky podľa určitých kritérií uvedomil si jedinečnosť života na Zemi rozoznal a popísal povrchové celky Ameriky vedel čítať tematické mapy Ameriky nadobudol zručnosti pri práci s obrysovou mapou orientoval sa na mape a vediel lokalizovať svetadiely vediel čítať základné údaje z mapy pripravil a prezentoval projekt 11

19 Psychomotorická oblasť: rozoznať a popísať povrchové celky Ameriky vedieť čítať tematické mapy Ameriky nadobúdať zručnosti pri práci s obrysovou mapou orientovať sa na mape a vedieť lokalizovať svetadiely vedieť čítať základné údaje z mapy pripraviť a prezentovať projekt 12

20 Charakteristika predmetu v 6. ročníku Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Ciele vyučovacieho predmetu Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Ciele geografie v 6. ročníku: - Získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov, - rozvíjať si chuť učiť sa, - rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, - prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, - vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi plány miest, autoatlas, mapy na internete, - riešiť modelové situácie, - vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí, - rozumieť grafom, diagramom, - hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho, diskutovať o návrhoch), - oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, - orientovať sa na mape podľa súradníc, - podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales,

21 - uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Austráliu a Ameriku, - pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať a odprezentovať ho, - diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych, - získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, - tvoriť mentálne mapy so symbolmi, - rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. Základné otázky geografie sú: Čím je to zaujímavé? Kde to je? Ako to vyzerá? Ako to vzniklo? Ako tam žijú ľudia? Obsah vzdelávania V 6. ročníku je obsahom štúdia geografie Planéta Zem a na nej Austrália a Amerika. Poznatky sú interpretované v teoretickej aj v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom. Obsahové témy: Orientácia na mape svetadielov, orientácia na mape sveta tematické mapy, čítanie rôznych druhov máp, poznať svetadiely, oceány. Pásmovitosť na Zemi. Podnebné pásma, rastlinné pásma. Poloha Austrálie fyzickogeografická, matematickogeografická. Prírodné pomery - podnebie, podnebné pásma na Zemi, Austrália v podnebných pásmach, povrchové celky (Austrálske Alpy, Ayers Rock), vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo (koala, kengura, eukalyptus), životné prostredie, Gondwana, Pangea. Obyvateľstvo v Austrálii, objavenie a príchod prvých obyvateľov a ich spolužitie s Aboriginmi, Aboriginovia, objavenie Austrálie Jamesom Cookom. Mestá a život v nich, kultúrna rôznorodosť, typy sídiel v Austrálii, multikultúrne mestá, Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra. Kultúra, veda, šport. Spoločenské zvyky - spoločenský zvyk, tradícia, čo potrebujeme vedieť pri ceste do Austrálie. Austrálske naj... 2

22 Poloha Ameriky vo vzťahu k ostatným svetadielom a oceánom. Podnebie, faktory ovplyvňujúce podnebie (morské prúdy, geografická šírka, prúdenie vetrov), podnebné pásma, geografická šírka, oceány morské prúdy, vetry, povrch. Povrch pohoria, nížiny, vznik pohoria, - vrásové, kryhové (Kordillery, Andy, Amazonská nížina). Vodstvo na pevnine, okolo pevniny (Mississippi, Amazonka, 5 veľkých jazier, vodopády Niagarské, vznik vodopádov na rieke. Prieplav (Panamský), zálivy (Golfský, Hudsonov), prieliv (Magalhaesov, Beringov). Rastlinstvo a živočíšstvo súvislosť rastlinstva a podnebných pásiem, národné parky, rastlinné pásma (tundra, tajga, listnaté lesy, stepi prérie, pampy, púšte, dažďové lesy). Národné parky Yelowstonský, Yossemitský. Obyvateľstvo v Amerike, príchod Európanov, Mayovia, Aztékovia, Inkovia. Súčasné zloženie obyvateľstva. Štáty v severnej Amerike a hlavné mestá, USA, Kanada, Mexiko, rozmiestnenie obyvateľstva. Štáty v južnej Amerike a vybrané hlavné a veľké mestá. Život v mestách a ich problémy. Mesto, hlavné mesto, megalopolis. Život mimo miest. Vidiecke sídla Kultúra, umenie, veda, šport, zamestnanie obyvateľov. Spoločenské zvyky. Naj Ameriky... 3

23 Prierezové témy: Prierezová téma Ciele a kľúčové kompetencie Tematický celok Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu skupiny Poloha Austrálie vytvorenie mentálnej mapy. Prírodné pomery Austrálie rastlinstvo a živočíšstvo, endemické druhy. Obyvateľstvo v Austrálii Aboriginovia, James Cook. Mestá a život v nich. Zaujímavosti Austrálie. Poloha Ameriky vytvorenie mentálnej mapy. Vodstvo Ameriky Veľké jazerá, Niagarské vodopády. Rastlinstvo a živočíšstvo Ameriky - národné parky. Obyvateľstvo Ameriky K. Kolumbus, A. Vespuci, vyspelé indiánske kultúry. Mestá Ameriky. Zaujímavosti Ameriky. Osobnostný a sociálny - rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať Austrália obyvateľstvo, rozvoj základy pre plnohodnotný a zodpovedný život, rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, ktoré spätne podporujú akademický rozvoj - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálnopatologických javov v škole kultúra, veda, šport. Austrália spoločenské zvyky a tradície. Amerika obyvateľstvo kultúra, umenie, veda, šport, zamestnanie. Amerika spoločenské zvyky. Environmentálna výchova - prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností Austrália prírodné pomery (životné prostredie). 4

24 Multikultúrna výchova nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu - výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné Mestá v Austrálii problémy veľkomiest. Amerika vodstvo (znečisťovanie riek, jazier a morí). Amerika život v mestách a ich problémy. Austrália obyvateľstvo. Mestá v Austrálii kultúrna rôznorodosť, multikultúrne mestá. Amerika obyvateľstvo. 5

25 4. Požiadavky na výstup Požadovaný výstup žiakov z geografie v 6. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach: - čitateľskej gramotnosti čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať, - získavať údaje z nesúvislých textov grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov, - čítať obrázky, rozvíjať vizuálnu gramotnosť. - prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť geografie - pôjde najmä o vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach sveta, - kultúrnej gramotnosti - získavanie informácií o rôznych kultúrach sveta a ich hodnotenie, - matematická gramotnosť je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej geografie, mediálna gramotnosť sa rozvíja u žiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou, v týchto častiach je potrebné sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií 6

26 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník siedmy Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku I. Premeny Zeme Usmerňovaný rozhovor s využitím poznatkov žiakov z predchádzajúcich ročníkov Výklad nových pojmov Riešenie problémových úloh Vyhľadávanie informácií z encyklopédií a internetu Skupinová práca Zemepisné hry II. Afrika Usmerňovaný rozhovor s využitím poznatkov žiakov z predchádzajúcich ročníkov aj z rôznych iných zdrojov, Výklad nových pojmov Riešenie problémových úloh Príprava obrázkov o Afrike Môžu byť CD, videofilmy, skupinová práca Vytváranie projektov Získavanie nových informácií o miestach v Afrike, ktoré vytvorila príroda alebo človek a patria medzi svetové naj... Zemepisné hry Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce Indukcia, dedukcia, analýza, syntéza Indukcia, dedukcia, analýza, syntéza Individuálna, skupinová, frontálna práca žiakov, práca s učebnicou a atlasom, demonštrácia a pozorovanie, diferencované vyučovanie, prezentácia projektu Individuálna, skupinová, frontálna práca žiakov, práca s učebnicou a atlasom, demonštrácia a pozorovanie, diferencované vyučovanie, prezentácia projektu 7

27 III. Ázia Usmerňovaný rozhovor s využitím poznatkov žiakov z predchádzajúcich ročníkov aj z rôznych iných zdrojov, Výklad nových pojmov Riešenie problémových úloh Príprava obrázkov o Ázii Môžu byť CD, videofilmy, skupinová práca Vytváranie projektov Získavanie nových informácií o miestach v Ázii, ktoré vytvorila príroda alebo človek a patria medzi svetové naj... Zemepisné hry Indukcia, dedukcia, analýza, syntéza Individuálna, skupinová, frontálna práca žiakov, práca s učebnicou a atlasom, demonštrácia a pozorovanie diferencované vyučovanie, prezentácia projektu 8

28 Učebné zdroje Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Premeny Zeme Odborná literatúra Tolmáči a kol. Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Tolmáči a kol. Zemepis pre 5. ročník 1. časť Tolmáči a kol. Zemepis pre 5. ročník 2. časť Didaktická technika Meotar, dataprojektor, PC, notebook, videotechnika, Materiálne výučbové prostriedky Pomôcky z kabinetných zbierok Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... Internet Školská knižnica Časopisy, encyklopédie Zemepisná čítanka I. diel Afrika Tolmáči a kol. Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Tolmáči a kol. Zemepis pre 5. ročník 2. časť Meotar, dataprojektor, PC, notebook, videotechnika Pomôcky z kabinetných zbierok Internet Školská knižnica Časopisy, encyklopédie Ázia Zemepisná čítanka I. diel Tolmáči a kol. Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Tolmáči a kol. Zemepis pre 7. ročník 1. časť Meotar, dataprojektor, PC, notebook, videotechnika Pomôcky z kabinetných zbierok Internet Školská knižnica Časopisy, encyklopédie Zemepisná čítanka I. diel 9

29 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Geografia Ročník: 7 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov tematického celku vrátane tém 1. Premeny Zeme Počet hodín: 10 Úvodná hodina Opakovanie učiva zo 6. roč. Podnebné oblasti Zeme /pasáty, monzúny/ Prví ľudia na Zemi Vznik kultúr, rasy, náboženstvá Medzipredmetové vzťahy Názov predmetu Matematika Biológia Očakávané vzdelávacie výstupy (VV) Žiak má: Kognitívna oblasť: Vysvetliť vznik podnebných pásiem na Zemi a charakterizovať ich Vysvetliť prúdenie pasátov a monzúnov ich vplyv v daných oblastiach Poukázať na vietor ako pomocníka človeka a ako ničiteľa Vedieť porozprávať ako človek osídľoval Zem a kde sa našli prvé stopy človeka. Vysvetliť hustotu zaľudnenia, ukázať na mape oblasti husto a riedko osídlené. Vysvetliť príčiny nerovnomerného rozmiestnenia obyvateľstva. Poznať počet obyvateľov Zeme. Vedieť vymenovať a ukázať na mape rozšírenie základných ľudských rás, náboženstiev Kritériá hodnotenia (KH VV) Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia Žiak: vysvetlil vznik podnebných pásiem na Zemi a charakterizoval ich Vysvetlil prúdenie pasátov a monzúnov ich vplyv v daných oblastiach Poukázal na vietor ako pomocníka človeka a ako ničiteľa Vedel porozprávať ako človek osídľoval Zem a kde sa našli prvé stopy človeka. Vysvetlil hustotu zaľudnenia, ukázal na mape oblasti husto a riedko osídlené. Vysvetlil príčiny nerovnomerného rozmiestnenia obyvateľstva. Poznal počet obyvateľov Zeme. Vedel vymenovať a ukázať na mape rozšírenie základných ľudských rás, náboženstiev a najpočetnejších Ústne skúšanie Písomné skúšanie Práca s mapou Ústna odpoveď Didaktický test cieľových otázok

30 a najpočetnejších národov Afektívna oblasť: získať žiakov pre myšlienku ochrany Zeme pestovať u žiakov tolerantnosť k rôznym rasám, náboženstvám, národom, národnostiam národov Vedel čítať mapy podľa legendy, vyhľadával informácie z rôznych zdrojov Názov tematického celku 2. Afrika Počet hodín: 22 Poloha Afriky ostrovy, polostrovy, prielivy, zálivy, Povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, ochrana prírody. Obyvateľstvo, pôvodní obyvatelia, staré civilizácie, sídla, veľké mestá. Hospodárstvo, oblasti severná, východná, južná, západná Zaujímavosti a rekordy, kultúra, veda, šport. Problémy v Afrike /hlad, choroby, nepokoje, sahel,/ Školstvo, zdravotníctvo, Názov predmetu Biológia Informatika Dejepis Občianska výchova Psychomotorická oblasť: čítať mapy podľa legendy mapy Vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov,/ internet, encyklopédie../ Žiak má Kognitívna oblasť: určiť polohu Afriky na Zemi vo vzťahu k ostaným svetadielom určiť polohu Afriky v geografickej sieti Poznať povrch, podnebie rastlinstvo, živočíšstvo. Poznať pôvodných obyvateľov, staré civilizácie, sídla, veľké mestá život v nich. Poznať hospodárstvo, oblasti Afriky, štáty. prezentovať poznatky z odborného textu, vedieť ich zatriediť vysvetliť kauzálne vzťahy Žiak: určil polohu Afriky na Zemi vo vzťahu k ostaným svetadielom určil polohu Afriky v geografickej sieti Poznal povrch, podnebie rastlinstvo, živočíšstvo. Poznal pôvodných obyvateľov, staré civilizácie, sídla, veľké mestá život v nich. Poznal hospodárstvo, oblasti Afriky, štáty. prezentoval poznatky z odborného textu, vedel ich zatriediť vysvetlil kauzálne vzťahy Ústne skúšanie Písomné skúšanie Práca s mapou Prezentácia projektu Prezentácia referátu Ústna odpoveď Písomné riešenie zadaných úloh Projekt Referát 11

31 Národné parky. diskutovať o zaujímavostiach vytvoriť zoznam zaujímavých miest Afriky opísať, čo všetko je potrebné si uvedomiť pri ceste do Afriky, pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať pri návšteve Afektívna oblasť: pestovať u žiakov tolerantnosť k rôznym rasám, náboženstvám, národom, národnostiam vzbudiť záujem žiakov o ochranu prírody na Zemi Psychomotorická oblasť: rozoznať a popísať povrchové celky vedieť čítať tematickú mapu nadobúdať zručnosti pri práci s obrysovou mapou orientovať sa na mape a vedieť lokalizovať objekty na nej vedieť čítať základné údaje z mapy pripraviť a prezentovať projekt o Afrike diskutoval o zaujímavostiach vytvoril zoznam zaujímavých miest Afriky opísal, čo všetko je potrebné si uvedomiť pri ceste do Afriky, pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať pri návšteve rozoznal a popísal povrchové celky vedel čítať rôznu tematickú mapu Afriky nadobudol zručnosti pri práci s obrysovou mapou orientoval sa na mape a vedel lokalizovať objekty na mape Afriky vedel čítať základné údaje z mapy pripravil a prezentoval projekt o Afrike 12

32 Názov tematického celku 3. Ázia Počet hodín: 32 Poloha Ázie, ostrovy, polostrovy, zálivy, prielivy, prieplavy Povrch, sopečná činnosť a zemetrasenia Podnebie- rôznosť podnebia v závislosti od podnebných činiteľov. Klimatické diagramy z rôznych častí Ázie /hlavné znaky podnebného pásma / Vodstvo rieky, jazerá, Rastlinstvo a živočíšstvo Ochrana prírody- NP Obyvateľstvo a sídla. Nadmerná hustota zaľudnenia určitých oblastí Hospodárstvo Ázie. Boom priemyselnej výroby / ázijské tigre/ Oblasti /južná, juhovýchodná, východná, severná, stredná, juhozápadná/ a štáty - /Čína, India, Japonsko.../ Zaujímavosti a rekordy, školstvo, zdravotníctvo, kultúra, veda šport. Názov predmetu Biológia Dejepis Občianska výchova Informatika Žiak má: Kognitívna oblasť: na mape určiť polohu Ázie vo vzťahu k iným svetadielom určiť polohu podľa geografickej siete, vysvetliť ako vznikli pohoria opísať nížiny Ázie podľa mapy určiť oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky, opísať, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ázie pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky, činnosť rieky, jazerá vysvetliť vzťahy podnebné pásmorastlinné pásmo podľa mapy ku každému podnebnému pásmu priradiť rastlinné pásma a opísať ich podľa typických znakov poznať počet obyvateľov, rasy, národy, opísať sídla Ázie, ich vznik a súčasné postavenie určiť oblasti husto a riedko osídlené vymenovať problémy, ktoré môžu byť v jednotlivých mestách a riešenia Žiak : na mape určil polohu Ázie vo vzťahu k iným svetadielom vysvetlil, ako vznikli pohoria opísal nížiny Ázie podľa mapy určil oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky, opísal, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ázie pracoval s mapou, vysvetlil vznik rieky, činnosť rieky, jazerá vysvetlil vzťahy podnebné pásmo- rastlinné pásmo podľa mapy ku každému podnebnému pásmu priradil rastlinné pásma a opísal ich podľa typických znakov poznal počet obyvateľov, rasy, národy, opísal sídla Ázie, ich vznik a súčasné postavenie určil oblasti husto a riedko osídlené vymenoval problémy, ktoré môžu byť v jednotlivých mestách a riešenia problémov súvisiacich s rastom miest opísal spôsob života vo vidieckych sídlach, Poznal hospodárstvo, oblastí Ázie, štáty vymenoval predstaviteľov vedy, kultúry, športu Ústne skúšanie Písomné skúšanie Práca s mapou Prezentácia projektu Prezentácia referátu Didaktický test Ústna odpoveď Písomné riešenie zadaných úloh Projekt Referát 13

33 problémov súvisiacich s rastom miest opísať spôsob života vo vidieckych sídlach, Poznať hospodárstvo, oblastí Ázie, štáty vymenovať predstaviteľov vedy, kultúry, športu aktualizovať opísať zvyky, čo je vhodné, čo nevhodné pri ceste do oblastí Ázie vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Ázie, podľa určitých kritérií Afektívna oblasť: uvedomiť si jedinečnosť života na Zemi pestovať u žiakov tolerantnosť k rôznym rasám, náboženstvám, národom a národnostiam pestovať u žiakov pocit vzájomnej spolupatričnosti Podporovať záujem žiakov o ochranu prírody na Zemi opísal zvyky, čo je vhodné, čo nevhodné pri ceste do oblastí Ázie vytvoril zoznam najzaujímavejších miest Ázie, podľa určitých kritérií rozoznal a popísal povrchové celky Ázie, vedel čítať tematické mapy Ázie nadobudol zručnosti pri práci s obrysovou mapou orientoval sa na mape a vedel lokalizovať objekty na nej vedel čítať základné údaje z mapy pripravil a prezentoval projekt o Ázii Psychomotorická oblasť: rozoznať a popísať povrchové celky Ázie, vedieť čítať tematické 14

34 mapy Ázie nadobúdať zručnosti pri práci s obrysovou mapou orientovať sa na mape a vedieť lokalizovať objekty na nej vedieť čítať základné údaje z mapy pripraviť a prezentovať projekt o Ázii 15

35 Charakteristika predmetu v 7. ročníku V 7.ročníku sa predmet zameriava na regióny Afriky a Ázie. V úvode sa venuje podnebným pásmam, charakteristikám obyvateľstva a jeho rozmiestneniu na Zemi. Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavosti o prostredí v danej oblasti a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Žiaci pri vyučovaní sa oboznámia nielen s geografickou polohou svetadielov, ale spoznajú tiež spoločenské zvyky, zaujímavosti a rekordy v jednotlivých svetadieloch. V rámci vyučovania sa značný priestor venuje práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami. Do predmetu sú zaradené prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, multikultúrna výchova, tvorba projektov a ich prezentácia. Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Ciele geografie v 7. ročníku: získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, komplexne hodnotiť obidva svetadiely z hľadiska ich prírodných i kultúrnych charakteristík, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky pre život človeka v jednotlivých oblastiach, prejavovať záujem o kultúru spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov s mapou a zaujímavými miestami oboch svetadielov. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine. kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch sveta. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie, vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a používať ju pri získavaní informácií o daných lokalitách, vedieť nájsť mapu na internete, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych pamiatkach regiónov, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. Obsah vzdelávania

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Více

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Školský vzdelávací program Geografia/

Školský vzdelávací program Geografia/ Školský vzdelávací program Geografia/ Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne Ročník príma Škola Gymnázium Stropkov Školský rok 2010/2011 Charakteristika predmetu v príme Regionálna

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 8. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Základná škola PODVYSOKÁ, 023 57 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 6,8 - ročník 66 hodín ročne, 7,9 ročník-33 hodín ročne Ročník šiesty, siedmy,

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Geografia Názov predmetu Geografia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 9., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom

Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom Vzdelávacia oblasť : Človek a spoločnosť Názov predmetu : Geografia Časový rozsah výučby : 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín Ročník : piaty Škola : Základná škola

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike Stupeň vzdelania Niţšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia

Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike Stupeň vzdelania Niţšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník piaty Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Názov ŠkVP

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1 1 1 4 Školský vzdelávací program 1 1 SPOLU 1 1 1 2 5 Kód a názov odboru

Více

Školský vzdelávací program. Geografia 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Geografia 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Základná škola, Zarevúca 18 03401 Ružomberok Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Ak chceš hýbať svetom, pohni sám sebou

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

ŠkVP. Geografia 6. ročník

ŠkVP. Geografia 6. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

ŠkVP. Geografia 5. ročník

ŠkVP. Geografia 5. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu SEMINÁR Z GEOGRAFIE Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 Školský vzdelávací program 2 2 4 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí Mesiac Tematický celok Téma Strana Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové

Více

GEOGRAFIA 5.ROČNÍK. Tradície regiónu v srdciach našich žiakov Stupeň vzdelávania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2

GEOGRAFIA 5.ROČNÍK. Tradície regiónu v srdciach našich žiakov Stupeň vzdelávania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 GEOGRAFIA 5.ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu GEOGRAFIA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 2 hodin y, spolu 66 v yučovacích hodín 1/1 h. Š k o

Více

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU Geografia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 - Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Ročník 9. Časový rozvrh výučby

Více

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina Učebné osnovy z predmetu geografia 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací 0 program Časový rozsah 1h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Geografia Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Škola Geografia Človek a spoločnosť 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne šiesty ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2010 Školský vzdelávací program pre 5-ročné bilingválne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským anglickým v školskom roku 2010/2011 Geografia 1. ročník Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová Geografia II. stupeň ISCED2 Bartovic, Bubelová GEOGRAFIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah

Více

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Jarmila Dujková 1 Časová dotácia: Geografia 5. ročník

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM GEOGRAFIA (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre geografiu Bratislava 2010 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk Učebné osnovy Názov predmetu Dejepis Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník Ôsmy Škola ZŠ Branč, Nitrianska 98, Branč Kód a názov ŠkVP

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Seminár z geografie. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu

Seminár z geografie. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu Seminár z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet seminár z geografie rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Predmet : geografia M H Tematic ký celok Obsahový štandard Výkonový štandard Kľúčové kompetencie, spôsobilosti a zručnosti (a ich spôsoby rozvíjania Použité formy

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Geografia. Obsah vzdelávania v 5. ročníku. Školský vzdelávací program Ţivá škola

Geografia. Obsah vzdelávania v 5. ročníku. Školský vzdelávací program Ţivá škola Geografia Školský vzdelávací program Ţivá škola Obsah vzdelávania v 5. ročníku I. Tvar Zeme, vesmír / 10 hodín Tvar Zeme. Zem ako planéta vo vesmíre. Cesty do vesmíru a na Mesiac. II. Objavenie Zeme a

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Geografia. 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne. ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike

Geografia. 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne. ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Učebné osnovy: Geografia Ročník: 5., Počet hodín : 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike ŠkVP: Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Geografia. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu

Geografia. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu Geografia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme.

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více