ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE katastrální území Radošovice, Tupesy vydaná Zastupitelstvem obce Radošovice formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY okres České Budějovice Jihočeský kraj Projektant: Architektonický ateliér Štěpán Ing. arch. Václav Štěpán autorizovaný architekt č. autorizace ČKA Žižkova Č. Budějovice Objednatel: Obec Radošovice zastoupená starostou Ing. Michalem Borovkou Radošovice Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice Odbor územního plánování a architektury Nám. Přemysla Otakara II č. 1, České Budějovice zpracováno: 2009/04 Strana 1 (celkem 1)

2 Záznam o účinnosti: Vydává: Zastupitelstvo obce Radošovice Číslo jednací (usnesení): 4/2009 Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Úřední osoba pořizovatele:... Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice v.r. Strana 2 (celkem 2)

3 Obsah: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY...4 a) Vymezení zastavěného území...4 b) Řešené území, koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...4 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně...5 d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování...6 e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a pod...8 f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)...8 g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit...11 h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo...11 i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti...12 j) Údaje o počtu listů změny č. 1 ÚPO a počtu výkresů k ní připojené grafické části...12 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO...13 a) Proces pořízení změny...13 b) Řešené území, koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...14 c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území...15 d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů...16 e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů...16 f) Vyhodnocení splnění zadání...16 g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení...16 h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí...17 i) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch...18 j) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...18 k) Rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí o námitkách...21 l) Vyhodnocení připomínek...21 m) Úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek...21 n) Údaje o počtu listů odůvodnění změny č. 1 ÚPO a počtu výkresů grafické části...21 Strana 3 (celkem 3)

4 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Radošovice, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ) a 10, 11 a 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), v souladu s 84, odst. (2), písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění a v souladu s 43 odst. (4) stavebního zákona vydává po provedeném řízení podle 50 až 53 odst. (2) ve vazbě na 55 a 188 odst. (4) stavebního zákona a ve vazbě na 171 až 174 správního řádu, podle 54 stavebního zákona ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE v katastrálním území Radošovice, Tupesy (dále jen změna č. 1 ÚPO ) FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, schváleného usnesením Zastupitelstvem obce Radošovice dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 1/2001 s účinností od , v rozsahu návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku projednání podle 50 až 53 stavebního zákona ve vazbě na 55 odst. (2) a 188 odst. (4) stavebního zákona a podle 171 až 174 správního řádu. a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území sídla Radošovice je vymezeno schváleným územním plánem obce Radošovice (dále jen ÚPO ). V území řešeném změnou č. 1 ÚPO je hranice zastavěného území upravena (nově vymezena) tak, aby se zastavěné území nepřekrývalo se zastavitelnými plochami navrženými změnou č. 1 ÚPO. b) Řešené území, koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Řešené území změny č. 1 zahrnuje celkem 3 lokality, přičemž 2 lokality se nachází v katastrálním území Radošovice a 1 lokalita v katastrálním území Tupesy. Strana 4 (celkem 4)

5 Lokalita 1a Řešené území se nachází v katastrálním území Radošovice podél východní hranice zastavěného území obce jedná se o rozšíření návrhu ploch pro bydlení, dopravní infrastrukturuu (obslužná komunikace) a technickou infrastruktury (trasa vedení el. energie 22kV a trafostanici, rozšíření čistírny odpadních vod) potřebné k zajištění realizace obytné zástavby. Lokalita 1b Řešené území se nachází v katastrálním území. Radošovice v sousedství zemědělského areálu při silnici III. třídy směr Dehtáře jedná se o návrh plochy smíšené výrobní. Lokalita 1c Řešené území se nachází v katastrálním území Tupesy podél západní hranice zastavěného území Tupesy při silnici III. třídy směr Němčice jedná se o rozšíření návrhu ploch pro bydlení. Vzhledem k tomu, že všechny plochy navržené změnou č. 1 ÚPO navazují na zastavěná nebo zastavitelná území dle ÚPO, resp. zastavitelné plochy, nebudou přírodní i kulturní a civilizační hodnoty a podmínky rozvoje obce narušeny. Naopak touto změnou je sledován a podporován přirozený nárůst trvale žijících obyvatel návrhem nových dostupných ploch určených pro bydlení ( lokalita 1a a 1c). Nemovité kulturní památky se v řešeném území změny č. 1 ÚPO nevyskytují. V lokalitě 1a při komunikaci III. třídy směr Dehtáře se nachází drobná sakrální stavba ( kříž), pro kterou se návrhem změny č. 1 ÚPO stanovuje její respektování. Celé řešené území lze označit za území s archeologickými nálezy. Na všech zastavitelných plochách navržených změnou č. 1 ÚPO budou respektovány urbanistické a architektonické hodnoty území, velikost parcel bude porovnatelná se stávající parcelací v zastavěném území a objekty budou svým objemem a charakterem (architektonickým a materiálovým řešením) respektovat okolní stávající zástavbu a dodržovat ráz sídla. c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Základní urbanistická koncepce zůstává shodná s ÚPO. Vymezení zastavitelných ploch pro lokality změny č. 1 ÚPO je totožné ve smyslu platných vlastnických parcel. Lokalita 1a Zahrnuje reálně dosažitelný rozvoj obce na volných plochách podél východní hranice zastavěného území. Celá lokalita je určena pro výstavbu individuelních rodinných domů. Je navržena nová páteřní obslužná komunikace propojující silnici III. třídy směr Dehtáře s místní komunikací směr Tupesy. Zastavitelné plochy pro bydlení jsou navrženy oboustranně podél uvedené obslužné komunikace. V místě, kde do řešeného území zasahuje ochranné pásmo ČOV (dále jen ČOV ) bude zástavba pouze jednostranná. Tato zástavba je oddělena od objektů ČOV prostorově i vizuálně pásem ochranné zeleně s možným řešením odstavných ploch. Lokalita 1b Na části plochy lokality 1a řešené změnou č. 1 ÚPO je navržena změna funkce vymezené v původním ÚPO pro podnikatelskou činnost ve prospěch ploch pro bydlení. Proto rozhodlo zastupitelstvo obce o rozšíření řešeného území změny č. 1 Strana 5 (celkem 5)

6 ÚPO o novou lokalitu jižně od silnice III/1453 (část pozemku parc. č. 502/1 dle návrhu pozemkových úprav samostatný pozemek parc. č. 502/34) s funkcí smíšenou výrobní navazující na stávající areály zemědělské výroby. Lokalita 1c Na jihozápadním okraji zastavěného a zastavitelného území je navrženo rozšíření plochy pro výstavbu rodinných domů, včetně dopravní a technické infrastruktury. Výsledkem tohoto návrhu je využití plochy části pozemku parc. č mezi zastavěným územím a lesními pozemky při silnici III. třídy ve směru na Němčice. V kontaktu plochy s pozemky určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL ) je navržen pás ochranné zeleně o šířce 25 m. Plochy přestavby nejsou navrženy. Systém sídelní zeleně dle ÚPO není změnou č. 1 ÚPO dotčen, v lokalitě 1a bude doplněn o ochrannou zeleň v dotyku s PUPFL. d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Doprava Lokalita 1a, 1c Návrh dopravního řešení v těchto lokalitách navazuje na hlavní cestní síť tj. III/14539 směr Dehtáře a místní komunikaci směr Tupesy (lokalita 1a) a na místní obslužnou komunikaci (lokalita 1c) v platném ÚPO. V obou lokalitách jsou navrženy nové páteřní obslužné komunikace. Nově navrhované místní komunikace v rozsahu uvedeném ve výkresové části jsou veřejně prospěšnými stavbami. Mají charakter obslužných komunikací funkční skupiny C. Navrženo je vybudovat v šířkových parametrech s šířkou vozovky 6.0 m mezi obrubami a doplněné alespoň jednostranným chodníkem (v území se souvislou oboustrannou zástavbou s chodníkem oboustranným); v místech jednostranného chodníku na opačné straně komunikace bezpečnostní odstupový pás šířky (nejméně) 0.50 m. Za veřejně prospěšnou stavbu nutno považovat i plošné nároky na výstavbu chodníků. Lokalita 1b Tato lokalita bude napojena ze silnice III/ Technické vybavení 1. Vodohospodářské řešení (zásobování vodou a odkanalizování) Zásobování vodou - Systém zásobování vodou nebude změnou č. 1 ÚPO dotčen. - Pro uvažovanou zástavbu ve všech lokalitách jsou navrženy nové vodovodní řady či přeložky vodovodních řadů. Kanalizace Radošovice lokalita 1a - Navržená zástavba v této lokalitě bude odkanalizována do stávající kanalizace (viz výkres č. O1a,b). - Splaškové vody z jednotlivých objektů budou zaústěny do navržené splaškové kanalizace, která bude napojena na stávající jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody z jednotné sítě budou po odlehčení čištěny v centrální ČOV Radošovice. Strana 6 (celkem 6)

7 - Dešťové vody budou odváděny dešťovou kanalizací (povrchovou nebo trubní) do meliorované vodoteče pod obcí. Dešťové vody ze střech jednotlivých objektů budou v maximální míře likvidovány na vlastních pozemcích. - Možnost napojení obytné zástavby v lokalitě 1a na stávající ČOV bude prokázána předepsanou územní studii s ohledem na postupnou výstavbu rodinných domů. - V případě nedostačující kapacity bude ČOV rozšířena. Radošovice lokalita 1b - Navržená zástavba v této lokalitě bude odkanalizována do stávající kanalizace (viz výkres O1a,b). Je navržena oddílná kanalizace splaškové vody budou přečerpávány. - Napojení na ČOV je možné za předpokladu dostatečné kapacity ČOV a charakteru odpadních vod ( komunální odpadní vody). - Možnost napojení na stávající ČOV bude vždy prokázáno v rámci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí u konkrétních jednotlivých staveb. - V případě nedostačující kapacity bude ČOV rozšířena. Tupesy lokalita 1c - Navržená zástavba v této lokalitě bude odkanalizována do stávající kanalizace (viz výkres O1c). V této zástavbě je navržena kanalizace k odvodnění komunikací a k odvedení splaškových vod ze zástavby. - Je navrženo individuální čištění odpadních vod. Vyčištěné vody budou odvedeny navrženou a stávající kanalizací do rybníčka pod obcí a následně do Břehovského potoka. - Dešťové vody ze střech budou v maximální míře likvidovány na jednotlivých parcelách. 2. Zásobování elektrickou energií a teplem Zásobování el. energií Cílem změny č. 1 ÚPO je rozšíření možností výstavby rodinných domů (lokality 1a a 1c) a komerčních činností (lokalita 1b) a zajištění připojení na elektrorozvodné sítě vysokého napětí (dále jen VN ) a nízkého napětí (dále jen NN ). Radošovice lokalita 1a V území se nenachází žádné elektrické sítě, které by byly vhodné pro napojení navrhované zástavby. Rozvody VN a NN návrh: - výstavba nové sloupové trafostanice 22/0,4 kv, včetně přípojky VN, - pokládka kabelového vedení NN a veřejného osvětlení (dále jen VO ). Radošovice lokalita 1b Napojení navržené plochy smíšené výrobní bude řešeno individuálně v dalších stupních projektové dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí, stavební povolení) na základě potřeby nárůstu el. energie konkrétního investorského záměru. Tupesy lokalita 1c V území se nenachází žádné elektrické sítě, které by byly vhodné pro napojení navrhované zástavby. Zástavba je navrhována na opačnou stranu obce, než je stávající trafostanice. Rozvody VN a NN návrh: - výstavba nové sloupové trafostanice dle schváleného ÚPO, Strana 7 (celkem 7)

8 - pokládka kabelového vedení NN a VO. Zásobování teplem Pro vytápění budou využívána paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv. V navržených lokalitách je možné využití obnovitelných zdrojů energie např. využitím biomasy (odpadní dřevo, řepka, sláma a seno). Dále je možné využít solární kolektory, popřípadě tepelná čerpadla. Nakládání s odpady Domovní odpad bude likvidován formou vyvážení popelnicových nádob odbornou firmou, která působí na ostatních zastavěných plochách v obci. Ostatní závadný odpad bude likvidován odbornou oprávněnou firmou. e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a pod. Návrhem změny č. 1 ÚPO nedochází k narušení původní koncepce uspořádání krajiny, tzn. uspořádání krajiny není měněno. Zástavba je navržena převážně na zemědělské půdě, podél současného zastavěného nebo zastavitelného území. Změna č. 1 ÚPO se převážně týká ploch pro funkci obytné nízkopodlažní zástavby s případným hospodářským zázemím (lokality 1a a 1c), plocha pro funkci smíšenou výrobní (lokalita 1b) je navržena při jihovýchodním okraji zastavěného území obce a navazuje na stávající areál zemědělské výroby. Ve všech případech se jedná o pozemky orné půdy nebo luk a pastvin. Tyto plochy jsou bez jakékoliv jiné výsadby stromů či ochranné zeleně nebo oplocení a navazují na stávající zástavbu a místní komunikační síť. V ploše lokality 1a je uloženo prověřit změnu jejího využití územní studií viz kapitola j) výrokové části tohoto opatření obecné povahy. Využitelnost plochy lokality 1b pro funkci smíšenou výrobní je limitována hygienickými limity (hluk, prašnost a exhalace) ve vztahu k sousední navrhované obytné zástavbě. Do řešeného území změny č. 1 ÚPO nezasahují prvky územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES ) z ÚPO ani se změnou č. 1 ÚPO nevymezují nové prvky ÚSES Prostupnost krajiny není měněna oproti původnímu ÚPO. Řešené území změny č. 1 ÚPO se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, ani území náchylném k erozím. V řešeném území změny č. 1 ÚPO se nevymezují plochy pro rekreaci. V řešeném území není evidováno žádné ložisko nerostných surovin ani těžba. Změna č. 1 ÚPO nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně Strana 8 (celkem 8)

9 základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) Jedná se o rozšíření stávajících funkčních ploch do přímo navazujících volných ploch. Změna č. 1 ÚPO nebude mít negativní dopad na pozemky změnou dotčené ani přímo sousedící. Podmínky využití ploch 1. Plochy bydlení rodinné domy Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech. Přípustné využití: - individuální stavby pro bydlení vesnického charakteru, které mají odpovídající zázemí užitkové zahrady s možností chovu drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu, - možnost výstavby doplňkového objektu pro zajištění údržby zahrady, - parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně přípustným využitím území, - zřizovat obslužné komunikace, - občanská vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci. Podmíněně přípustné využití: - zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost, která svým charakterem nesmí narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity. Nepřípustné využití: - veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které překračují stupeň zátěže stanovený příslušnými hygienickými normami, - veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které překračují stupeň zátěže stanovený příslušnými hygienickými normami - stavby pro výrobu, - velkokapacitní stavby občanského vybavení, - velkokapacitní stavby pro dopravu, - velkokapacitní stavby technického vybavení. Podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) - min. velikost parcel 900 m 2, - výška výstavby přízemní popřípadě zvýšené přízemí + obyvatelné podkroví, - objekty budou svým objemem a charakterem (architektonickým a materiálovým řešením) respektovat okolní stávající zástavbu a dodržovat ráz obce, - lokalita 1c zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa (do 50 m od okraje lesa). Při umístění konkrétních staveb (včetně oplocení) v této lokalitě rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů a předpisů souvisejících. 2. Plochy smíšené výrobní Hlavní využití: - drobná a řemeslná výroba a ekologicky čistá výroba. Strana 9 (celkem 9)

10 Přípustné využití: - objekty pro drobnou a řemeslnou výrobu, - zařízení pro ekologicky čistou výrobu. - objekty přidružené zemědělské výroby, - parkovací stání, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřeby, - vyvolané přípustným využitím území, - technická infrastruktura pro potřeby vyvolané přípustným využitím území. Podmíněně přípustné využití: - byt majitele firmy, případně byt správce. Nepřípustné využití: - veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které překračují stupeň zátěže stanovený příslušnými hygienickými normami, - veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které překračují stupeň zátěže stanovený příslušnými hygienickými normami. Podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) - pro drobnou a řemeslnou výrobu je zastavitelnost pozemku stanovena na max. 50% plochy pozemku, - v případě specifického nároku na větší zastavitelnost bude tato posuzována s ohledem na charakter výroby především ve vztahu k sousedním plochám pro bydlení a pro zemědělskou výrobu, - podmínkou výškové regulace je nepřekročit horizont stávající zástavby, který je daný stávajícími objekty sousedního zemědělského areálu. 3. Plochy dopravní infrastruktury Hlavní využití: - veřejná dopravní infrastruktura (komunikace, chodníky) Přípustné využití: - obslužné komunikace a chodníky, - technická infrastruktura základní technická vybavenost, - parkoviště, - travnaté plochy a výsadba zeleně za předpokladu dostatečné šířky uličního prostoru. Podmíněně přípustné využití: - do doby realizace navržených záměrů lze plochy využívat pro dočasná zařízení bez nároků na pevné základy např. včelín). Nepřípustné využití: - veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí. 4. Plochy technické infrastruktury Hlavní využití: - veřejná technická infrastruktura (ČOV, trafostanice). Přípustné využití: - výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb energetických a vodohospodářských. Podmíněně přípustné využití: - do doby realizace navržených záměrů lze plochy využívat pro dočasná zařízení bez nároků na pevné základy např. včelín). Strana 10 (celkem 10)

11 Nepřípustné využití: - veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí. 5. Plochy veřejných prostranství ochranná zeleň Hlavní využití: - ochrana obytné zástavby. Přípustné využití: - výsadba ochranné zeleně (autochtonní keře a stromy).odstavné plochy podél navržené obslužné podél navržené obslužné komunikace, - umístění kontejnerů pro separovaný odpad. Nepřípustné využití: - jiné než přípustné využití. g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 1. Veřejně prospěšné stavby: Změnou č. 1 ÚPO nejsou dotčeny veřejně prospěšné stavby vymezené v ÚPO. Jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby veřejné infrastruktury: Technická a dopravní infrastruktura označení katastrální území Účel navržených VPS VPS 1 k.ú. Radošovice Navržené obslužné komunikace včetně chodníků v lokalitě 1a VPS 2 k.ú. Radošovice Rozšíření čistírny odpadních vod VPS 3 k.ú. Radošovice Navržené vodovodní řady VPS 4 k.ú. Radošovice Navržené kanalizační řady VPS 5 k.ú. Radošovice Navržená trafostanice včetně přípojky VPS 6 k.ú. Tupesy Navržené obslužné komunikace včetně chodníků v lokalitě 1c VPS 7 k.ú. Tupesy Navržené vodovodní řady VPS 8 k.ú. Tupesy Navržené kanalizační řady 2. Veřejně prospěšná opatření: Nejsou vymezeny. 3. Stavby a opatření k zajištění obrany státu: Nejsou vymezeny. 4. Plochy pro asanaci: Nejsou vymezeny. h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změnou č. 1 ÚPO nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. Strana 11 (celkem 11)

12 i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Lokalita 1a změny č. 1 ÚPO Radošovice se vymezuje jako plocha, ve které je podmínkou pro rozhodování prověření změn jejího využití územní studií, na základě níž budou stanoveny podrobné podmínky pro rozhodování v území. Územní studie bude podrobně řešit členění plochy na jednotlivé parcely pro výstavbu rodinných domů a jejich dopravní napojení a dopravní obsluhu, včetně řešení odstavných stání pro parkování na pozemku s dostatečnou kapacitou pro potřeby objektů pro bydlení, podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu a urbanistických a architektonických hodnot (například uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu využití pozemků). Územní studie stanoví možnost napojení objektů na stávající inženýrské sítě s ohledem na postupnou realizaci výstavby. Územní studie dále stanoví základní principy zachování funkce stávajících melioračních sítí na meliorovaných pozemcích a dále stanoví podmínku, že v dalších stupních projektové dokumentace (projekty pro územní řízení a stavební povolení) je nutné navrhnout podrobněji takové řešení, aby nebyla tato funkce narušena. Lhůta pro pořízení územní studie jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje do doby ÚPO. j) Údaje o počtu listů změny č. 1 ÚPO a počtu výkresů k ní připojené grafické části 1. Výroková část dokumentace změny č. 1 ÚPO obsahuje v originálním vyhotovení 9 listů A4 textové části ( strany 4 až 12 tohoto opatření obecné povahy). 2. Grafická část změny č. 1 ÚPO je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.1 a obsahuje celkem 6 výkresů: č. N1a,b Výkres základního členění území (k.ú. Radošovice) 1:2 000, č. N1c Výkres základního členění území (k.ú. Tupesy) 1:2 000, č. N2a,b Hlavní výkres (k.ú. Radošovice) 1:2 000, č. N2c Hlavní výkres (k.ú. Tupesy) 1:2 000, č. N3a,b Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (k.ú. Radošovice) 1:2 000, č. N3c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (k.ú. Tupesy) 1: Strana 12 (celkem 12)

13 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO a) Proces pořízení změny 1. Řešené území změny č. 1 ÚPO je vymezeno v grafické části této územně plánovací dokumentace. Předkládaný návrh změny č. 1 ÚPO je výsledkem procesu projednávání s Krajským úřadem Jihočeský kraj, dotčenými orgány, obcí Radošovice, pro kterou se tato změna pořizovala, sousedními obcemi, veřejností, správci sítí a ostatními příslušnými orgány a organizacemi, kterých se řešení změny č. 1 ÚPO dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, připomínky a námitky z procesu projednávání. 2. ÚPO byl schválen Zastupitelstvem obce Radošovice dne , jeho závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2001 s účinností od Dne v bodě 3. schválilo Zastupitelstvo obce Radošovice návrh na pořízení změny č. 1 ÚPO, a to pro lokalitu 1a v katastrálním území Radošovice a lokalitu 1c v katastrálním území Tupesy. 4. Pořizovatelem je Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury, který byl požádán o pořizování ve smyslu 14 odst. (1) tehdy platného stavebního zákona. Protokol o předání pořizování byl mezi obcí a pořizovatelem byl podepsán Projektantem změny č. 2 je Ing. arch. Václav Štěpán, autorizovaný architekt č. autorizace ČKA , Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 12, Č. Budějovice. 6. Na základě výkresu limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovení záplavových území a dostupných podkladů stanovil pořizovatel v souladu s ustanovením 20 odst. (1) tehdy platného stavebního zákona v návrhu zadání hlavní cíle a požadavky pro vypracování změny č. 1 ÚPO. Toto zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Radošovice usnesením č. 2/2006 dne V souladu s 31 odst. (2) tehdy platného stavebního zákona bylo na základě schváleného zadání spojeno zpracování a projednání konceptu a návrhu řešení. Po schválení zadání bylo pořizování změny č. 1 ÚPO pozastaveno do doby návrhu pozemkových úprav, které jsou v současné době již projednány s veřejností. 7. V mezidobí od schválení zadání do odevzdání návrhu změny č. 1 ÚPO došlo 2x k rozšíření řešeného území, a to takto: Dne schválilo Zastupitelstvo obce Radošovice usnesením č. 4/2008 rozšíření řešeného území změny č. 1 ÚPO o novou lokalitu jižně od silnice III/14539 s částí pozemku parc. č. 502/1 v katastrálním území Radošovice (dle návrhu pozemkových úprav bude mít jako samostatný pozemek parc.č. 502/34) pro funkční využití plocha smíšená výrobní. Ke svému rozhodování mělo zastupitelstvo obce k dispozici souhlasné vyjádření příslušného dotčeného orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, které bylo vydáno Krajským orgánem Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví dne Strana 13 (celkem 13)

14 pod čj.: KUJCK/8585/2008/OZZL/2/St. Pořizovatel dohodl rozšíření území řešeného změnou č. 1 ÚPO s dotčenými orgány. Dne schválilo Zastupitelstvo obce Radošovice usnesením č. 6/2008 rozšíření řešeného území ještě na základě rozpracovaného návrhu změny č. 1 ÚPO, a to u lokality 1a o plochy technické infrastruktury pro rozšíření ČOV, pro trasu el. kabelového vedení 22 kv a umístění nové trafostanice. Tento postup byl dohodnut v rámci metodické pomoci s krajským úřadem 8. Společné jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO, zpracovaného podle nového stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb. ), proběhlo dne V rámci společného jednání bylo uplatněno 14 stanovisek dotčených orgánů, z nichž 1 obsahovalo požadavek, který byl v návrhu pro veřejné projednání respektován. Následně na základě pořizovatelem doloženého návrhu změny č. 1 ÚPO a zprávy o jeho projednání po posouzení podle 51 stavebního zákona vydal Krajský úřad Jihočeský kraj dne pod č.j.: KUJCK 2220/2009 OREG/2 své stanovisko, v kterém konstatoval, že návrh změny č. 1 ÚPO není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Návrh změny č. 1 ÚPO byl před veřejným vystavením upraven dle doporučení, které krajský úřad v rámci metodické pomoci uvedl ve předmětném posouzení. 9. Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 ÚPO podle 52 ve vazbě na 55 odst. (2) a 188 odst. (4) stavebního zákona a 171 až 174 správního řádu bylo učiněno veřejnou vyhláškou. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách obce Radošovice a Magistrátu města České Budějovice po dobu min. 45 dnů (od do ). Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách obce Radošovice a statutárního města České Budějovice spolu s textovou částí a výkresy č. N2a,b Hlavní výkres (k.ú. Radošovice) a č. N2c Hlavní výkres (k.ú. Tupesy). Veřejné projednání proběhlo dne V rámci veřejného vystavení a veřejného projednání bylo uplatněno 5 připomínek, jejich vyhodnocení je součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy. V rámci veřejného vystavení nebyla uplatněna žádná námitka dotčených osob podle 52 odst. (2) stavebního zákona.. b) Řešené území, koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Soulad s politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ) Návrh změny č. 1 ÚPO je v souladu s PÚR. Řešené území změny č. 1 ÚPO se dle PÚR nachází v území rozvojové oblasti OB10 České Budějovice, kterou plně respektuje. Z hlediska místního se jedná o klidové území a průvodní jevy rozvojové oblasti do tohoto území nezasahují. Řešené území se nachází fakticky, v měřítku obce, mimo plochu multimodálního koridoru M 1, který je součástí OS4 rozvojové osy Praha České Budějovice hranice ČR (-Linz). Toto území se také nedotýká koridorů a ploch technické infrastruktury dle PÚR. Toto území se také nedotýká specifické oblasti Šumava SOB 01, ani záměrů v oblasti technické infrastruktury. Rovněž se nedotýká koridoru vodní cesty na Vltavě VD5. V souladu s čl. (20) PÚR byla v návrhu ÚP při stanovování funkčního využití území zvažována jak ochrana přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel. Strana 14 (celkem 14)

15 2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Návrh změny č. 1 ÚPO je v souladu s platným územním plánem velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace (dále jen ÚP VÚC ČBSRA) a s jeho změnami č. 1 a 2. V ÚP VÚC ČSBRA je dán požadavek směřování rozvoje individuální bytové výstavby do sídel trvalého významu s předpoklady rozvoje a stabilizace. Obec Radošovice je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje dále jen ZÚR ), které jsou ve fázi návrhu po společném jednání dle 37 stavebního zákona, tzn. nejsou zatím schváleny. Nicméně projektant prověřil i případné požadavky z této rozpracované územně plánovací dokumentace, které se nedotýkají řešeného území změny č. 1 ÚPO. 3. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Změna č. 1 ÚPO nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních obcí, její řešené území se nachází uvnitř správního území obce Radošovice. Řešené území změny č. 1 ÚPO se nachází v návaznosti na zastavěné a zastavitelné území, bez podstatného vlivu na širší vztahy sídelní a krajinné struktury. Sousední obce neuplatnily žádné připomínky. c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Rozvojem obytné a smíšené výrobní funkce přispěje změna č. 1 ÚPO k vytváření předpokladů pro výstavbu a k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Změna č. 1 ÚPO je v souladu s cíly a úkoly územního plánování obsaženými v 18 a 19 stavebního zákona. ÚPO je změnou č. 1 ÚPO doplněn o 2 nové lokality pro bydlení v rodinných domech a 1 lokalitu pro smíšenou výrobní činnost, v ploše sousedící se stávajícím zemědělským areálem. Nové zastavitelné plochy navazují na urbanizované části obce Radošovice a místní části Tupesy. Příslušný dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF ) nevznesl žádné požadavky na ochranu ZPF v řešených lokalitách. Převážná část ploch pro bydlení (lokality 1a a 1c) zůstane v evidenci půdního fondu se změnou kultury max. na zahradu. Stanovením podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu je zajištěn nemasivní rozvoj zástavby, čímž bude respektován a zachován tradiční způsob zástavby v obci. Ochrana architektonických a urbanistických hodnot je zajištěna stanovením podmínek pro využití ploch a podmínek prostorového uspořádání v kapitole g) výrokové části tohoto opatření obecné povahy, dále pak v lokalitě 1a jejím vymezením jako plochy, u které je podmínkou pro změnu jejího využití zpracování územní studie dle kapitoly j) výrokové části tohoto opatření obecné povahy. Změna č. 1 ÚPO je v souladu s požadavky na ochranu nezastavěného území, její řešené území se nachází v návaznosti na zastavěné území a zastavitelné území, resp. zastavitelné plochy. Hranice zastavěného území je řešením změny č. 1 ÚPO upravena (nově vymezena) tak, aby se současné zastavěné území dle ÚPO, resp. zastavěné území, nepřekrývalo se zastavitelnými plochami navrženými změnou č. 1 ÚPO. Strana 15 (celkem 15)

16 d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Návrh změny č. 1 ÚPO byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona ( 22, 50 až 53, 55 a 188 odst. (4)) a s 171 až 174 správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Změna č. 1 ÚPO se stane registrovanou součástí ÚPO jako samostatná příloha a bude uložena společně s ním. e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 1 ÚPO je zpracována v souladu s požadavky zvláštních předpisů. K návrhu změny č. 1 ÚPO bylo v rámci společného jednání uplatněno 14 stanovisek dotčených orgánů, z nichž 1 obsahovalo požadavek, který byly v návrhu pro veřejné projednání respektován. Návrh změny č. 1 ÚPO byl před veřejným vystavením upraven dle doporučení, které krajský úřad v rámci metodické pomoci uvedl ve předmětném posouzení. Zároveň nebyly vzneseny žádné rozpory. f) Vyhodnocení splnění zadání Zadání změny č. 1 ÚPO bylo schváleno Zastupitelstvem obce Radošovice usnesením č. 2/2006 dne V souladu s 31 odst. (2) tehdy platného stavebního zákona bylo na základě schváleného zadání spojeno zpracování a projednání konceptu a návrhu řešení. Návrh změny č. ÚPO splňuje požadavky dané tímto zadáním a obsah je v souladu s novým stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb. Po schválení zadání bylo pořizování změny č. 1 ÚPO pozastaveno do doby návrhu pozemkových úprav, které jsou v současné době již projednány s veřejností. V mezidobí od schválení zadání do odevzdání návrhu změny č. 1 ÚPO došlo 2 x k rozšíření řešeného území, a to u lokality 1a o plochy technické infrastruktury potřebné k zajištění realizace obytné zástavby a o lokalitu 1b, která řeší návrh plochy smíšené výrobní. g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Rozvoj obce vyplývá ze současných trendů vývoje menších sídel. Obec Radošovice má charakter s hlavní funkcí obytnou a částečně rovněž zemědělskou a podnikatelskou. Terénní morfologií jsou obec Radošovice a místní část Tupesy vázány do povodí Břehovského potoka a v nadřazených dopravně inženýrských souvislostech jsou obsluhovány především ze silnice II/145 České Budějovice, Češňovice, Nemčice, Netolice, Prachatice a z titulu zásobování vodou jsou obslouženy odbočkou z hlavního vedení Vodárenské soustavy Římov v prostoru mezi Břehovem a Tupesy. Zásobování el. energií je z kmenové linky Pištín, Němčice, Netolice. Prostorová i dopravně technická poloha obce je při severozápadním okraji hranic Českobudějovického okresu a řešená sídla Radošovice a Tupesy mají všechny základní předpoklady dalšího rozvoje. Zachovalé životní prostředí předurčuje sídlo k zájmu o výstavbu objektů především pro bydlení i rekreaci. Hlavním cílem řešení změny č. 1 ÚPO je tedy rozvoj funkce bydlení za předpokladu přímé návaznosti na stávající dopravně technické vybavení obce. Strana 16 (celkem 16)

17 Změnou č. 1 ÚPO je sledován a podporován přirozený nárůst trvale žijících obyvatel návrhem nových ploch určených pro bydlení jak v obci Radošovice (lokalita 1a), tak v místní části Tupesy (lokalita 1c). Dále změna č. 1 ÚPO řeší rozvoj podnikatelských aktivit návrhem plochy smíšené výrobní v obci Radošovice. Ve způsobu navrženého zastavění je důsledně stanovena regulace zástavby na dotčených plochách s ohledem na místní specifikace týkající se kvality prostředí v jednotlivých lokalitách. Radošovice lokalita 1a a 1b Při zpracovávání návrhu změny č. 1 ÚPO byly posouzeny stávající kapacity technické infrastruktury (možnost zásobování el. energií, kapacita ČOV). Na základě výpočtů spotřeby el. energie ( pro předpokládaných cca rodinných domů) bylo nutné navrhnout novou trafostanici při severním okraji zastavěného území obce Radošovice. Pro odkanalizování zástavby je navržena oddílná kanalizace která bude napojena na stávající jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody z jednotné sítě budou po odlehčení čištěny v centrální ČOV Radošovice, Výpočet spotřeby vody pro výše uvedený počet rodinných domů prokázal nutnost rozšíření stávající ČOV. Termín realizace navržené technické infrastruktury (navržená trafostanice a rozšíření ČOV) bude určen územní studií předepsanou pro lokalitu 1a s ohledem na postupnou výstavbu rodinných domů. Možnost napojení navržených ploch smíšených výrobních v lokalitě 1b na stávající ČOV bude vždy prokázáno v rámci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí u konkrétních jednotlivých staveb. Tupesy lokalita 1c Zástavba navržená změnou č. 1 navazuje na rozvojové plochy schváleného územního plánu obce. Předpokládané výpočty spotřeby el. energie pro cca 15 rodinných domů potvrdily nutnost výstavby nové trafostanice dle schváleného územního plánu obce. S ohledem na velikost této místní části a na to, že v této místní části nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, je možné řešit likvidaci odpadních vod individuelně. Splaškové vody z jednotlivých objektů budou čištěny v domovních ČOV. Vyčištěné vody budou odvedeny navrženou a stávající kanalizací do rybníčka pod obcí a následně do Břehovského potoka. V zadání nebyl dán požadavek na zpracování variantního řešení. h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Změna č 1 ÚPO respektuje cíle územního plánování 18 odst. 1 stavebního zákona. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území (udržitelný rozvoj území), tzn. že vytváří předpoklady pro výstavbu, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Předpokládané důsledky tohoto řešení nebudou mít zásadní negativní vliv na krajinu ani na životní prostředí. Navržena je výstavba rodinných domů v tradičních formách se zahradami, objekty pro místní podnikání, plochy zeleně. Zásadní varianty řešení nebyly hodnoceny, základní urbanistická koncepce sídla vychází z ÚPO a není měněna. Strana 17 (celkem 17)

18 V zadání změny č. 1 ÚPO nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Ze souhrnného stanoviska odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeský kraj čj.: KUJCK 30832/2005/OZZL/2/Sf ze dne k návrhu zadání, které bylo vydáno v souladu s ustanovením 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že v řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území dle tohoto zákona a tato změna č. 1 ÚPO nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí (soustava Natura 2000). Po provedení zjišťovacího zřízení podle 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů krajský úřad ve svém stanovisku konstatoval, že tato územně plánovací dokumentace nepodléhá posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. K návrhu změny č. 1 ÚPO v rámci společného jednání tento orgán již své stanovisko neuplatnil. i) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změna č. 1 ÚPO nově nevymezuje zastavěné území obce, vyjma části lokality 1a, kde je tato hranice upravena (nově vymezena) tak, aby se současné zastavěné území dle ÚPO, resp. zastavěné území, nepřekrývalo se zastavitelnými plochami navrženými změnou č. 1 ÚPO. Změna č. 1 ÚPO přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. V zájmu obce je přispět ke zlepšení nabídky stavebních pozemků pro bydlení, ale i podnikání. Na části plochy lokality 1a je navržena změna funkce vymezené v původním ÚPO pro podnikatelskou činnost ve prospěch ploch pro bydlení. Proto rozhodlo zastupitelstvo obce o rozšíření řešeného území změny č. 1 ÚPO o novou lokalitu 1b s funkcí smíšenou výrobní navazující na stávající areály zemědělské výroby. Nově navržené zastavitelné plochy navazují smysluplně na zastavěné a zastavitelné území obce, jsou navrženy tak, aby doplňovaly stávající sídla. j) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd ochrany zemědělské půdy dle MP MŽP č.j. OOLP/1067/96 2. Charakteristika hlavních půdních jednotek 3. Charakteristika tříd ochrany půdy dle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 4. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení 5. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení 6. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů Použité právní předpisy: Strana 18 (celkem 18)

19 Zákon č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. č. 13/1994 Sb, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Vyhl. č. 327/1998 Sb. ve znění vyhl. č. 546/2002 Sb., Metodický pokyn MŽP č.j. OOLP/1067/ Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdních ekologických jednotek a tříd ochrany dle MP MŽP č.j. OOLP/1076/96 plocha č. B1 T ZO1 VS B2 ZO2 místní část funkční využití plochy bydlení v RD vč. plochy dopravní infrastruktury plochy tech. Infrastruktury ČOV plochy veřejných prostranství ochranná zeleň plochy výrobní smíšené plochy bydlení v RD vč. plochy dopravní infrastruktury plochy veřejných prostranství ochranná zeleň plocha celkem (ha) plocha ZPF (ha) BPEJ k.ú. Radošovice lokalita 1a 5,379 5, plocha BPEJ (ha) 0,908 0,144 2,377 1,053 0,867 třída ochrany II II III III IV druh pozemku Orná TTP Orná TTP orná 0,202 0, ,202 II orná 0,812 0, k.ú. Radošovice lokalita 1b 0,353 0,040 0,409 II II III Orná TTP TTP 0,611 0, ,611 III orná k.ú. Tupesy lokalita 1c 1,651 1, ,596 0,044 III IV Orná zahrady 0,255 0, ,255 III orná Celkem 8,910 8,859 8,859 Strana 19 (celkem 19)

20 funkční využití ploch navržené plochy celkem (ha) plochy ZPF celkem (ha) plochy bydlení - rodinné domy vč. 7,030 6,989 plochy dopravní infrastruktury plochy smíšené výrobní 0,611 0,611 plochy tech. infrastruktury - ČOV 0,202 0,202 plochy veřejných prostranství - 1,067 1,057 zeleň ochranná Celkem 8,910 8,859 Tabulka předpokládaného záboru ZPF podle druhu pozemků a tříd ochrany ZPF (v ha) Druh pozemku Třída ochrany Plochy ZPF celkem II. III. IV orná 1,463 4,839 0,867 7,169 trvalý travní porost 0,184 1,462 1,646 zahrada 0,044 0,044 Celkem 1,647 6,301 0,911 8, Charakteristika hlavních půdních jednotek 47 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření, 50 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření, 53 Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze ojediněle středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené. 3. Charakteristika tříd ochrany dle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 II. třída půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. III. třída půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánováním využít pro event. výstavbu. IV. třída půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 4. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení Navržená zástavba v lokalitě 1a zasahuje na meliorované pozemky. Základní principy zachování funkce stávajících melioračních sítí na meliorovaných pozemcích stanoví územní studie a dále stanoví podmínku, že v dalších stupních projektové dokumentace Strana 20 (celkem 20)

21 (projekty pro územní řízení a stavební povolení) je nutné navrhnout podrobněji takové řešení, aby nebyla tato funkce narušena. 5. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném narušení Navržená zástavba nezasahuje do areálů zemědělské výroby. 6. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů Návrh změny č. 1 ÚPO navazuje na schválený ÚPO. V lokalitě 1a a 1c se jedná o rozšíření ploch pro bydlení, v lokalitě 1b o plochy smíšené výrobní. Ve všech případech se jedná o pozemky v těsné návaznosti na současně zastavěné území obce v dosahu inženýrských sítí a možnosti napojení na místní cestní síť. Plochy navrhované změnou č. 1 ÚPO jsou v kategoriích nižších tříd ochrany ZPF, a sice převažující je III. až IV třída ochrany. Ve všech případech je požadované vymezení ploch a rozměr (rozsah) zástavby na nich korigován co do množství a intenzity provedení zástavby (dle regulativu je min. plocha parcely pro výstavbu RD 900 m 2 ). Tím je splněna jedna z podmínek pro ochranu půdního fondu, neboť převážná část těchto ploch zůstane v evidenci půdního fondu se změnou kultury max. na zahradu. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL Zástavba navržená změnou č. 1 ÚPO nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa.. Lokalita 1c však zasahuje do ochranného pásma lesa (50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa) V případě výstavby objektů (včetně oplocení) v ochranném pásmu lesa je nutné podat žádost o udělení výjimky z ochranného pásma lesa příslušnému orgánu státní správy lesů. k) Rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí o námitkách V rámci veřejného vystavení a projednání návrhu změny č. 1 ÚPO nebyla podána žádná námitka ve smyslu 52 odst. (2) stavebního zákona. l) Vyhodnocení připomínek V rámci veřejného vystavení a projednání návrhu změny č. 1 ÚPO bylo podáno celkem 5 připomínek, které ovšem byly všechny fakticky bez připomínek, a to od níže uvedených organizací: 1. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. doručeno , 2. Úřad pro civilní letectví doručeno , 3. Ředitelství silnic a dálnic ČR doručeno , 4. RWE Transgas Net, s.r.o. doručeno , 5. Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje doručeno m) Úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek Na základě uplatněných připomínek nebylo nutné dokumentaci změny č. 1 ÚPO upravit. n) Údaje o počtu listů odůvodnění změny č. 1 ÚPO a počtu výkresů grafické části 1. Dokumentace odůvodnění změny č.1 ÚPO obsahuje v originálním vyhotovení 10 listů textové části (strany 13 až 22 tohoto opatření obecné povahy). Strana 21 (celkem 21)

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Více

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Projektant: Ing. arch. Petr Žížala Fr. Halase 13, 370 08 České Budějovice

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOREK

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOREK ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOREK vydaná Zastupitelstvem obce Borek formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář ÚP STUDIO Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice Pořizovatel:

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více