KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group"

Transkript

1 KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group Verze 5.0 Úvod Jen to nejlepší je dost dobré je ústředním principem, kterým se společnost LEGO Group vždy v minulosti řídila a který aplikujeme ve všech oblastech podnikání. Věrni tomuto heslu chceme tento svůj závazek demonstrovat také v oblasti zodpovědnosti a udržitelnosti, protože si uvědomujeme, že máme silný vliv na sociální a environmentální problémy. Pro společnost LEGO Group je podstatné, aby se se zaměstnanci, kteří se přímo či nepřímo účastní výroby LEGO výrobků, ať už v našich vlastních továrnách nebo v továrnách našich dodavatelů, jednalo s úctou a důstojností, aby jim byly poskytnuty dobré pracovní podmínky a aby pracovali v podmínkách, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Účelem prosazování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group v našem dodavatelském řetězci je zavázat dodavatele společnosti LEGO a jejich subdodavatele, aby poskytovali společnosti LEGO Group služby eticky a zodpovědně. Kodex etického chování společnosti LEGO Group je založen na Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, osmi základních úmluvách Mezinárodní organizace práce (ILO) a případně na dalších platných úmluvách UN a ILO. Tento Kodex stanovuje soubor základních norem a využívá principu, který ukládá podnikům povinnost respektovat lidská práva, tj. podniky se nesmějí dopouštět porušování práv jednotlivců, a proto je třeba, aby tento princip uplatňovaly s náležitým úsilím. Strana 1/8

2 Použití Společnost LEGO Group dodržuje principy tohoto Kodexu etického chování a vyžaduje totéž od svých dodavatelů, jakož i od obchodních partnerů, kde je to relevantní, a to prostřednictvím zavedení podnikové politiky a systémů řízení, podle sektoru a velikosti, aby bylo zajištěno plnění Kodexu. Dodavatelé zodpovídají za zajištění dodržování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group či jiných srovnatelných pravidel v rámci své výroby a ze strany svých subdodavatelů. To předpokládá vedení dialogu a sledování dodržování příslušných pravidel ze strany relevantních dodavatelů (např. strategických a vysoce rizikových dodavatelů). Srovnatelnými pravidly máme na mysli pravidla, která jsou založena minimálně na Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a základních úmluvách ILO o práci dětí, nucené práci, eliminaci diskriminace a právu na svobodu sdružování a kolektivního vyjednávání, a zahrnují povinnost dodržovat národní legislativu. Kromě toho musí pravidla obsahovat ustanovení o boji proti korupci, o zdraví a bezpečnosti, environmentálních a pracovních podmínkách, a to srovnatelná s Kodexem etického chování společnosti LEGO Group. Posouzení srovnatelných pravidel závisí na individuálním vyhodnocení provedeném společností LEGO Group. Dodržování zákonů Dodavatelé musí dodržovat veškeré příslušné národní zákony, předpisy a průmyslové normy. Je třeba, aby dodavatelé vždy aplikovali tu nejpřísnější normu. Dojde-li k rozporu mezi národním zákonem a Kodexem etického chování společnosti LEGO Group, dodavatelé se musí okamžitě poradit se společností LEGO Group. Za výjimečných okolností, kdy stát národní právo neprosazuje a tato situace je mezi příslušnými podílníky obecně známa, zavede společnost LEGO Group mezinárodní standardy, přičemž bude zároveň progresivně pracovat na tom, aby splnila vnitrostátní právní požadavky. Komunikace Dodavatelé musí podniknout příslušné kroky, aby zajistili, že budou mít všichni příslušní zaměstnanci přístup k textu a vysvětlení principů Kodexu etického chování společnosti LEGO Group či srovnatelných pravidel na základě náležité komunikace a školení. Práce dětí a mladí pracovníci Je zakázáno se angažovat v práci dětí či z ní mít užitek. Minimální věk pro práci na plný úvazek nesmí být nižší než věk splnění povinné školní docházky a zároveň v žádném případě nesmí být nižší než 15 let (nebo 14 let tam, kde tak stanoví místní zákon Strana 2/8

3 podle výjimky ILO pro rozvojové země). Zaměstnanci mladší 18 let se nesmějí účastnit rizikové práce ani práce v noci, a to bez ohledu na počet odpracovaných hodin. Minimální věk pro lehkou práci (práci, která nezasahuje do povinné školní docházky a neohrožuje zdraví, bezpečnost a vývoj dítěte) nesmí být nižší než 13 let (nebo 12 let tam, kde tak stanoví národní zákon podle výjimky ILO pro rozvojové země). Pokud je dodavateli zaměstnáváno dítě mladší minimálního věku pro práci na plný úvazek, takové dítě nesmí být propuštěno a je nutné mu umožnit vzdělání v kombinaci s prací na částečný úvazek. Pokud dítě nedosahuje minimálního věku pro lehkou práci v dané zemi, je dodavatel povinen dítěti nebo jeho rodině poskytnout při propuštění odstupné v kombinaci se vzděláním. Společnost LEGO Group pomůže dodavateli s realizací sociálně zodpovědné nápravné akce a vyhrazuje si právo angažovat místní či mezinárodní organizace, aby zajistila řádný proces nápravy. U všech typů práce je dodavatel povinen stanovit typ práce, plány práce a intenzitu práce, a to se zvláštním ohledem k mladým pracovníkům mladším 18 let. Společnost LEGO Group podporuje vytváření učňovských programů v souladu s národními zákony a předpisy. [ILO C33, C79, C90, C138, C182, R146] Nucená práce a svoboda pohybu Je zakázáno využívat nucené práce či povinné práce, a to včetně moderních forem otroctví, jako je obchod s lidmi, nebo z ní mít prospěch. Nucená práce či povinná práce je definována jako nucení lidí k práci proti jejich vůli nebo pod tlakem hrozby či trestu. Nucení zaměstnanců k nadměrné práci přesčas či zadržování osobních dokumentů, vkladů či kompenzací patří k mírným formám nucené práce a je zakázáno. To se týká i neadekvátních půjček a záloh na plat, které pracovníka vážou k pracovišti. Zaměstnanci musí mít zajištěnu svobodu pohybu na pracovišti v souladu s jejich pracovní pozicí. Strážce je dovoleno rozmisťovat pouze z běžných bezpečnostních důvodů k ochraně zaměstnanců a majetku společnosti. [ILO C29, C105] Strana 3/8

4 Nátlakové a disciplinární postupy Fyzické tresty, výhrůžky násilím, obtěžování včetně sexuálního a jiné formy psychického a fyzického nátlaku či zneužívání nesmějí být uplatňovány. Peněžní pokuty či srážky ze mzdy jako prostředky disciplinárního opatření lze uplatňovat pouze tehdy, umožňuje-li to národní zákon a příslušná kolektivní smlouva. Srážky v souvislosti s poškozením výrobků či vybavení firmy nejsou dovoleny, pokud není jasně prokázáno, že je zaměstnanec za škodu zodpovědný. Srážky v souvislosti s produktivitou práce a pracovním výkonem nejsou dovoleny. Srážky musí být omezeny tak, aby částka čisté mzdy z celkového příjmu zaměstnance stačila k zajištění základních potřeb a odpovídala přinejmenším výši minimální mzdy, jak ji stanoví národní zákon. [Reference: ILO C95] Diskriminace Diskriminace, přímá či nepřímá, v rámci rozhodování o zaměstnání, včetně najímání, povýšení, propouštění, mezd a přístupu k benefitům, založená na rase, barvě pleti, pohlaví, jazyku, náboženství, politickém či jiném názoru, věku, národnosti, sociálním či etnickém původu, majetku, sexuální orientaci, původu, zdravotním stavu, členství v odborech, psychické či fyzické vadě nebo jiném stavu nesmí být uplatňována ani podporována. Zaměstnancům je zakázáno ukládat zdravotní testy (např. HIV/AIDS či těhotenské testy), které nejsou vzhledem k funkci zaměstnání relevantní. Nechráněným skupinám, jako jsou přistěhovalečtí pracovníci, které mohou požívat menší ochrany národních zákonů, je nutné poskytnout stejné benefity a příležitosti jako národním pracovníkům. [Reference: ILO C100, C111, C143, C158, C159] Mzdy, benefity a dovolená Zaměstnanci mají nárok přinejmenším na místní minimální mzdu za standardní pracovní týden či na referenční mzdu v daném průmyslu, kterákoli z nich je vyšší. Mzda musí být dostatečná, aby pokryla náklady na jídlo a ubytování a jiné základní potřeby zaměstnance a osob na něm/ní závislých, a musí poskytovat příjem k volnému použití. Mzda musí být vyplácena v zákonné měně přímo zaměstnanci a minimálně jednou měsíčně. Na výplatní pásce musí být uvedeny veškeré relevantní mzdové informace jazykem snadno srozumitelným pro zaměstnance. Strana 4/8

5 Musí být poskytnuty veškeré benefity, jako je penze a zaopatření v případě nemoci či dovolené, které nařizují místní zákony a předpisy, a to včetně každoroční dovolené, nemocenské a mateřské dovolené v uplatnitelném rozsahu. I když se nejedná o požadavek, společnost LEGO Group apeluje na dodavatele, aby v souladu s normami ILO poskytovali zaměstnancům přinejmenším tři týdny každoroční placené dovolené a 14 týdnů placené mateřské dovolené. [ILO C26, C95, C117, C131, C132, C183] Pracovní doba Společnost LEGO Group se řídí mezinárodními normami pro práci a ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a požaduje, aby maximální povolená pracovní doba za týden nepřesahovala pravidelně 48 hodin s maximálním počtem 60 efektivních hodin za týden, což zahrnuje přesčasy, avšak nezahrnuje obědové ani jiné pauzy, nebo počtem nižším, pokud tak předepisují národní zákony. Přesčasy musí být dobrovolné, pokud nejsou naplánovány a dohodnuty v souladu s příslušnými národními zákony či kolektivními smlouvami. Přesčasové hodiny nesmí být vyžadovány pravidelně a musí být plánovány tak, aby byly zajištěny bezpečné pracovní podmínky. Přesčasové hodiny musí být odměněny prémiovou sazbou, která musí být alespoň 1,25násobkem běžné částky hodinové odměny, případně vyšší, pokud tak nařizuje zákon. Alternativně může být zaměstnancům na základě národního zákona nabídnuto namísto proplacení přesčasů volno. Zaměstnancům musí být dopřáno minimálně 24 souvislých hodin odpočinku po každých 7 dnech, nebo více hodin, předepisuje-li to zákon. [ILO C1, C14, C30] Podmínky zaměstnání Zaměstnancům musí být poskytnuto písemné potvrzení zaměstnaneckého poměru uvádějící podmínky zaměstnání v jazyce pro ně srozumitelném. Potvrzení musí obsahovat informace o pracovních hodinách a mzdových a platebních podmínkách. Kromě toho by společnost LEGO Group měla apelovat na dodavatele, aby uvedli veškeré důležité informace příslušné konkrétnímu zaměstnání, např. trvání dovolené a odpočinku, benefity atd. Nesmí docházet k nadměrnému využívání smluv na dobu určitou, uzavírání dodavatelských a subdodavatelských smluv pouze na práci za účelem vyhnutí se povinnostem vůči zaměstnancům, které vyplývají z předpisů o práci a sociálním zabezpečení v souvislosti s řádným pracovním vztahem. Strana 5/8

6 Svoboda shromažďování a právo na kolektivní vyjednávání Právo všech zaměstnanců na založení odborové organizace či připojení se k ní (nebo nepřipojení se), právo na volbu svých vlastních zástupců a kolektivní vyjednávání nesmí být narušeno ani omezeno. Pokud zákon zakazuje či omezuje vznik odborových organizací nebo pokud jsou dovoleny pouze státem schválené organizace, má dodavatel povinnost uplatnit zavedení alternativních opatření tak, aby se zaměstnanci mohli nezávisle shromažďovat a diskutovat o pracovní problematice. [ILO C87, C98, C135, C154] Svoboda vyjadřování Je zakázáno používat zastrašovací praktiky s cílem bránit zaměstnancům ve vyjadřování nespokojenosti s pracovními podmínkami. Zaměstnancům musí být umožněno upozornit inspektory v průběhu monitorovacích návštěv na jakékoli porušení tohoto Kodexu, a to bez jakékoli odvety. Postup vyřizování stížností Dodavatelé jsou povinni mít zavedený postup vyřizování stížností, přiměřený velikosti a sektoru podniku, aby měli zaměstnanci možnost podávat stížnosti týkající se jejich pracovních podmínek. V rámci mechanizmu podávání stížností musí být pro všechny zaměstnance zajištěna důvěrnost informací. Musí fungovat zavedený proces zpracování stížností a rozhodnutí plynoucí z použití těchto postupů musí být přijata a dodržena. Ubytování Jestliže společnost svým zaměstnancům zajišťuje ubytování, je nutné zajistit, aby byla tato zařízení bezpečná, finančně dostupná a vybavená základním příslušenstvím (voda, příslušenství pro hygienu, stravování a vaření), a aby měla náležitou velikost odpovídající potřebám pracovníků. Zdraví a bezpečnost V souladu s národními zákony a předpisy musí být zajištěno bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Aby dodavatelé dodržovali níže uvedené požadavky, musí mít zavedeny systémy řízení odpovídající velikosti a sektoru podnikání. Je třeba podniknout příslušné kroky k zajištění bezpečných a zdravých pracovních provozoven pro zaměstnance a k ochraně zaměstnanců před riziky souvisejícími s prací a předvídaným nebezpečím na pracovišti. Zaměstnanci musí mít k dispozici veškeré příslušné osobní ochranné vybavení pro všechny příslušné pracovní procesy. Zaměstnancům musí být poskytnuty adekvátní informace a školení tak, aby mohli vykonávat své úkoly bezpečně. Strana 6/8

7 Za zavedení pravidel a postupů týkajících se zdraví, bezpečnosti, sociálních a obecných zařízení, jakož i za systémy zajišťující jejich dodržování, musí zodpovídat jeden či více představitelů vedení společnosti. Pravidla a postupy musí zahrnovat povinnost zajistit, aby byly pracovní podmínky v každé situaci bezpečné a zdravé. Měla by být ustavena komise pro zdraví a bezpečnost s účastí pracovníků a adekvátní velikosti společnosti. [ILO C148, C155, R164, C170, R190, C148] Životní prostředí Je nutné dodržovat veškeré národní zákony týkající se životního prostředí. Dodavatelé musí mít zavedeny systémy řízení odpovídající velikosti a sektoru podnikání, aby zajistili nepřetržité zlepšování a předcházeli, minimalizovali a prováděli nápravu nepříznivých dopadů na životní prostředí způsobených vlastní činností a výrobky. Zvláště musí dodavatelé zajistit, aby systém řízení ošetřoval: nakládání s chemikáliemi bezpečně s ohledem na životní prostředí; zacházení s nebezpečným odpadem, jeho skladování a likvidaci způsobem šetrným k životnímu prostředí; obvyklou praxi pro zabránění znečištění. Kromě toho je třeba, aby dodavatel neustále zlepšoval výkonnost a sledoval následující cíle: snížení množství odpadu, energie a emisí vypouštěných do vzduchu, na zem i do vody; podílel se na recyklaci a opětovném použití materiálů a produktů; zavedl technologie šetrné k životnímu prostředí. Korupce a úplatkářství Dodavatel musí zajistit prostřednictvím školení a systémů řízení adekvátních k velikosti firmy, že nebude docházet k nabízení, slibování, přijímání, přehlížení ani vyžadování úplatků, ani k vědomému profitování z nich. Monitorování a hodnocení Společnost LEGO Group bude aktivně monitorovat a kontrolovat určité kategorie dodavatelů prostřednictvím auditů třetími stranami, aby si ověřila dodržování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group. Všichni dodavatelé jsou povinni společnosti LEGO Group a/nebo jí určeným zástupcům plně umožnit inspekci svého působiště (tj. také výrobních míst nespadajících pod společnost LEGO), dále umožnit přístup ke všem záznamům, které mohou prokázat dodržování či nedodržení Kodexu etického chování společnosti LEGO Group, a dále rovněž umožnit rozhovory s namátkou vybranými zaměstnanci během monitorovacích návštěv, a to i v případě neohlášených návštěv. Strana 7/8

8 Skutečnosti zjištěné společností LEGO Group a svědčící o nedodržování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group se mohou stát součástí dialogu s dodavatelem o Kodexu etického chování. Výsledky všech monitorovacích návštěv budou dokumentovány v monitorovací zprávě. Pokud inspekce pracoviště odhalí nedodržování tohoto Kodexu etického chování, společnost LEGO Group zahájí s daným dodavatelem konstruktivní dialog s cílem podmínky zlepšit. Společnost LEGO Group bude vyžadovat zahájení adekvátního plánu opatření k nápravě problematických záležitostí v souvislosti s nedodržováním Kodexu a podnikne následné inspekce, aby si ověřila, že náprava byla sjednána. Ačkoli společnost LEGO Group nezodpovídá za dodržování Kodexu etického chování dodavatelem, zavazuje se zvyšovat schopnosti dodavatelů a školit je tak, aby pomohla s výzvami, kterým dodavatelé mohou čelit při dodržování Kodexu. Pokud dodavatel vykazuje nedodržování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group navzdory snahám o nápravu prostřednictvím konstruktivního dialogu, nebo vykazuje-li nedodržování závažného charakteru, má společnost LEGO Group právo ukončit takový obchodní vztah s okamžitým účinkem. Společnost LEGO bude pravidelně zveřejňovat informace o dodržování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group. Datum Obchodní partner Strana 8/8

Definice indikátorů Lidská práva (HR) 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Definice indikátorů Lidská práva (HR) 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Definice indikátorů Lidská práva (HR) Lidská práva Ukazatele výkonu Hledisko: Investiční a nákupčí postupy Hledisko: Nucená a povinná práce Základní Základní HR1 HR2 Percentuální podíl a celkový počet

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961)

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) Preambule Níže podepsané vlády, jsouce členy Rady Evropy Majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Preambule Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, a) majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené

Více

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí 14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. října 1961 byla v Turínu přijata Evropská sociální charta. Jménem České a Slovenské Federativní

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Výběr nejlepší hodnoty Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Poděkování Tato příručka

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Editor/koordinátor týmu: PhDr. Martin Jára Jazyková úprava: Soňa Čapková

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Rovné příležitosti

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více