KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group"

Transkript

1 KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group Verze 5.0 Úvod Jen to nejlepší je dost dobré je ústředním principem, kterým se společnost LEGO Group vždy v minulosti řídila a který aplikujeme ve všech oblastech podnikání. Věrni tomuto heslu chceme tento svůj závazek demonstrovat také v oblasti zodpovědnosti a udržitelnosti, protože si uvědomujeme, že máme silný vliv na sociální a environmentální problémy. Pro společnost LEGO Group je podstatné, aby se se zaměstnanci, kteří se přímo či nepřímo účastní výroby LEGO výrobků, ať už v našich vlastních továrnách nebo v továrnách našich dodavatelů, jednalo s úctou a důstojností, aby jim byly poskytnuty dobré pracovní podmínky a aby pracovali v podmínkách, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Účelem prosazování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group v našem dodavatelském řetězci je zavázat dodavatele společnosti LEGO a jejich subdodavatele, aby poskytovali společnosti LEGO Group služby eticky a zodpovědně. Kodex etického chování společnosti LEGO Group je založen na Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, osmi základních úmluvách Mezinárodní organizace práce (ILO) a případně na dalších platných úmluvách UN a ILO. Tento Kodex stanovuje soubor základních norem a využívá principu, který ukládá podnikům povinnost respektovat lidská práva, tj. podniky se nesmějí dopouštět porušování práv jednotlivců, a proto je třeba, aby tento princip uplatňovaly s náležitým úsilím. Strana 1/8

2 Použití Společnost LEGO Group dodržuje principy tohoto Kodexu etického chování a vyžaduje totéž od svých dodavatelů, jakož i od obchodních partnerů, kde je to relevantní, a to prostřednictvím zavedení podnikové politiky a systémů řízení, podle sektoru a velikosti, aby bylo zajištěno plnění Kodexu. Dodavatelé zodpovídají za zajištění dodržování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group či jiných srovnatelných pravidel v rámci své výroby a ze strany svých subdodavatelů. To předpokládá vedení dialogu a sledování dodržování příslušných pravidel ze strany relevantních dodavatelů (např. strategických a vysoce rizikových dodavatelů). Srovnatelnými pravidly máme na mysli pravidla, která jsou založena minimálně na Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a základních úmluvách ILO o práci dětí, nucené práci, eliminaci diskriminace a právu na svobodu sdružování a kolektivního vyjednávání, a zahrnují povinnost dodržovat národní legislativu. Kromě toho musí pravidla obsahovat ustanovení o boji proti korupci, o zdraví a bezpečnosti, environmentálních a pracovních podmínkách, a to srovnatelná s Kodexem etického chování společnosti LEGO Group. Posouzení srovnatelných pravidel závisí na individuálním vyhodnocení provedeném společností LEGO Group. Dodržování zákonů Dodavatelé musí dodržovat veškeré příslušné národní zákony, předpisy a průmyslové normy. Je třeba, aby dodavatelé vždy aplikovali tu nejpřísnější normu. Dojde-li k rozporu mezi národním zákonem a Kodexem etického chování společnosti LEGO Group, dodavatelé se musí okamžitě poradit se společností LEGO Group. Za výjimečných okolností, kdy stát národní právo neprosazuje a tato situace je mezi příslušnými podílníky obecně známa, zavede společnost LEGO Group mezinárodní standardy, přičemž bude zároveň progresivně pracovat na tom, aby splnila vnitrostátní právní požadavky. Komunikace Dodavatelé musí podniknout příslušné kroky, aby zajistili, že budou mít všichni příslušní zaměstnanci přístup k textu a vysvětlení principů Kodexu etického chování společnosti LEGO Group či srovnatelných pravidel na základě náležité komunikace a školení. Práce dětí a mladí pracovníci Je zakázáno se angažovat v práci dětí či z ní mít užitek. Minimální věk pro práci na plný úvazek nesmí být nižší než věk splnění povinné školní docházky a zároveň v žádném případě nesmí být nižší než 15 let (nebo 14 let tam, kde tak stanoví místní zákon Strana 2/8

3 podle výjimky ILO pro rozvojové země). Zaměstnanci mladší 18 let se nesmějí účastnit rizikové práce ani práce v noci, a to bez ohledu na počet odpracovaných hodin. Minimální věk pro lehkou práci (práci, která nezasahuje do povinné školní docházky a neohrožuje zdraví, bezpečnost a vývoj dítěte) nesmí být nižší než 13 let (nebo 12 let tam, kde tak stanoví národní zákon podle výjimky ILO pro rozvojové země). Pokud je dodavateli zaměstnáváno dítě mladší minimálního věku pro práci na plný úvazek, takové dítě nesmí být propuštěno a je nutné mu umožnit vzdělání v kombinaci s prací na částečný úvazek. Pokud dítě nedosahuje minimálního věku pro lehkou práci v dané zemi, je dodavatel povinen dítěti nebo jeho rodině poskytnout při propuštění odstupné v kombinaci se vzděláním. Společnost LEGO Group pomůže dodavateli s realizací sociálně zodpovědné nápravné akce a vyhrazuje si právo angažovat místní či mezinárodní organizace, aby zajistila řádný proces nápravy. U všech typů práce je dodavatel povinen stanovit typ práce, plány práce a intenzitu práce, a to se zvláštním ohledem k mladým pracovníkům mladším 18 let. Společnost LEGO Group podporuje vytváření učňovských programů v souladu s národními zákony a předpisy. [ILO C33, C79, C90, C138, C182, R146] Nucená práce a svoboda pohybu Je zakázáno využívat nucené práce či povinné práce, a to včetně moderních forem otroctví, jako je obchod s lidmi, nebo z ní mít prospěch. Nucená práce či povinná práce je definována jako nucení lidí k práci proti jejich vůli nebo pod tlakem hrozby či trestu. Nucení zaměstnanců k nadměrné práci přesčas či zadržování osobních dokumentů, vkladů či kompenzací patří k mírným formám nucené práce a je zakázáno. To se týká i neadekvátních půjček a záloh na plat, které pracovníka vážou k pracovišti. Zaměstnanci musí mít zajištěnu svobodu pohybu na pracovišti v souladu s jejich pracovní pozicí. Strážce je dovoleno rozmisťovat pouze z běžných bezpečnostních důvodů k ochraně zaměstnanců a majetku společnosti. [ILO C29, C105] Strana 3/8

4 Nátlakové a disciplinární postupy Fyzické tresty, výhrůžky násilím, obtěžování včetně sexuálního a jiné formy psychického a fyzického nátlaku či zneužívání nesmějí být uplatňovány. Peněžní pokuty či srážky ze mzdy jako prostředky disciplinárního opatření lze uplatňovat pouze tehdy, umožňuje-li to národní zákon a příslušná kolektivní smlouva. Srážky v souvislosti s poškozením výrobků či vybavení firmy nejsou dovoleny, pokud není jasně prokázáno, že je zaměstnanec za škodu zodpovědný. Srážky v souvislosti s produktivitou práce a pracovním výkonem nejsou dovoleny. Srážky musí být omezeny tak, aby částka čisté mzdy z celkového příjmu zaměstnance stačila k zajištění základních potřeb a odpovídala přinejmenším výši minimální mzdy, jak ji stanoví národní zákon. [Reference: ILO C95] Diskriminace Diskriminace, přímá či nepřímá, v rámci rozhodování o zaměstnání, včetně najímání, povýšení, propouštění, mezd a přístupu k benefitům, založená na rase, barvě pleti, pohlaví, jazyku, náboženství, politickém či jiném názoru, věku, národnosti, sociálním či etnickém původu, majetku, sexuální orientaci, původu, zdravotním stavu, členství v odborech, psychické či fyzické vadě nebo jiném stavu nesmí být uplatňována ani podporována. Zaměstnancům je zakázáno ukládat zdravotní testy (např. HIV/AIDS či těhotenské testy), které nejsou vzhledem k funkci zaměstnání relevantní. Nechráněným skupinám, jako jsou přistěhovalečtí pracovníci, které mohou požívat menší ochrany národních zákonů, je nutné poskytnout stejné benefity a příležitosti jako národním pracovníkům. [Reference: ILO C100, C111, C143, C158, C159] Mzdy, benefity a dovolená Zaměstnanci mají nárok přinejmenším na místní minimální mzdu za standardní pracovní týden či na referenční mzdu v daném průmyslu, kterákoli z nich je vyšší. Mzda musí být dostatečná, aby pokryla náklady na jídlo a ubytování a jiné základní potřeby zaměstnance a osob na něm/ní závislých, a musí poskytovat příjem k volnému použití. Mzda musí být vyplácena v zákonné měně přímo zaměstnanci a minimálně jednou měsíčně. Na výplatní pásce musí být uvedeny veškeré relevantní mzdové informace jazykem snadno srozumitelným pro zaměstnance. Strana 4/8

5 Musí být poskytnuty veškeré benefity, jako je penze a zaopatření v případě nemoci či dovolené, které nařizují místní zákony a předpisy, a to včetně každoroční dovolené, nemocenské a mateřské dovolené v uplatnitelném rozsahu. I když se nejedná o požadavek, společnost LEGO Group apeluje na dodavatele, aby v souladu s normami ILO poskytovali zaměstnancům přinejmenším tři týdny každoroční placené dovolené a 14 týdnů placené mateřské dovolené. [ILO C26, C95, C117, C131, C132, C183] Pracovní doba Společnost LEGO Group se řídí mezinárodními normami pro práci a ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a požaduje, aby maximální povolená pracovní doba za týden nepřesahovala pravidelně 48 hodin s maximálním počtem 60 efektivních hodin za týden, což zahrnuje přesčasy, avšak nezahrnuje obědové ani jiné pauzy, nebo počtem nižším, pokud tak předepisují národní zákony. Přesčasy musí být dobrovolné, pokud nejsou naplánovány a dohodnuty v souladu s příslušnými národními zákony či kolektivními smlouvami. Přesčasové hodiny nesmí být vyžadovány pravidelně a musí být plánovány tak, aby byly zajištěny bezpečné pracovní podmínky. Přesčasové hodiny musí být odměněny prémiovou sazbou, která musí být alespoň 1,25násobkem běžné částky hodinové odměny, případně vyšší, pokud tak nařizuje zákon. Alternativně může být zaměstnancům na základě národního zákona nabídnuto namísto proplacení přesčasů volno. Zaměstnancům musí být dopřáno minimálně 24 souvislých hodin odpočinku po každých 7 dnech, nebo více hodin, předepisuje-li to zákon. [ILO C1, C14, C30] Podmínky zaměstnání Zaměstnancům musí být poskytnuto písemné potvrzení zaměstnaneckého poměru uvádějící podmínky zaměstnání v jazyce pro ně srozumitelném. Potvrzení musí obsahovat informace o pracovních hodinách a mzdových a platebních podmínkách. Kromě toho by společnost LEGO Group měla apelovat na dodavatele, aby uvedli veškeré důležité informace příslušné konkrétnímu zaměstnání, např. trvání dovolené a odpočinku, benefity atd. Nesmí docházet k nadměrnému využívání smluv na dobu určitou, uzavírání dodavatelských a subdodavatelských smluv pouze na práci za účelem vyhnutí se povinnostem vůči zaměstnancům, které vyplývají z předpisů o práci a sociálním zabezpečení v souvislosti s řádným pracovním vztahem. Strana 5/8

6 Svoboda shromažďování a právo na kolektivní vyjednávání Právo všech zaměstnanců na založení odborové organizace či připojení se k ní (nebo nepřipojení se), právo na volbu svých vlastních zástupců a kolektivní vyjednávání nesmí být narušeno ani omezeno. Pokud zákon zakazuje či omezuje vznik odborových organizací nebo pokud jsou dovoleny pouze státem schválené organizace, má dodavatel povinnost uplatnit zavedení alternativních opatření tak, aby se zaměstnanci mohli nezávisle shromažďovat a diskutovat o pracovní problematice. [ILO C87, C98, C135, C154] Svoboda vyjadřování Je zakázáno používat zastrašovací praktiky s cílem bránit zaměstnancům ve vyjadřování nespokojenosti s pracovními podmínkami. Zaměstnancům musí být umožněno upozornit inspektory v průběhu monitorovacích návštěv na jakékoli porušení tohoto Kodexu, a to bez jakékoli odvety. Postup vyřizování stížností Dodavatelé jsou povinni mít zavedený postup vyřizování stížností, přiměřený velikosti a sektoru podniku, aby měli zaměstnanci možnost podávat stížnosti týkající se jejich pracovních podmínek. V rámci mechanizmu podávání stížností musí být pro všechny zaměstnance zajištěna důvěrnost informací. Musí fungovat zavedený proces zpracování stížností a rozhodnutí plynoucí z použití těchto postupů musí být přijata a dodržena. Ubytování Jestliže společnost svým zaměstnancům zajišťuje ubytování, je nutné zajistit, aby byla tato zařízení bezpečná, finančně dostupná a vybavená základním příslušenstvím (voda, příslušenství pro hygienu, stravování a vaření), a aby měla náležitou velikost odpovídající potřebám pracovníků. Zdraví a bezpečnost V souladu s národními zákony a předpisy musí být zajištěno bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Aby dodavatelé dodržovali níže uvedené požadavky, musí mít zavedeny systémy řízení odpovídající velikosti a sektoru podnikání. Je třeba podniknout příslušné kroky k zajištění bezpečných a zdravých pracovních provozoven pro zaměstnance a k ochraně zaměstnanců před riziky souvisejícími s prací a předvídaným nebezpečím na pracovišti. Zaměstnanci musí mít k dispozici veškeré příslušné osobní ochranné vybavení pro všechny příslušné pracovní procesy. Zaměstnancům musí být poskytnuty adekvátní informace a školení tak, aby mohli vykonávat své úkoly bezpečně. Strana 6/8

7 Za zavedení pravidel a postupů týkajících se zdraví, bezpečnosti, sociálních a obecných zařízení, jakož i za systémy zajišťující jejich dodržování, musí zodpovídat jeden či více představitelů vedení společnosti. Pravidla a postupy musí zahrnovat povinnost zajistit, aby byly pracovní podmínky v každé situaci bezpečné a zdravé. Měla by být ustavena komise pro zdraví a bezpečnost s účastí pracovníků a adekvátní velikosti společnosti. [ILO C148, C155, R164, C170, R190, C148] Životní prostředí Je nutné dodržovat veškeré národní zákony týkající se životního prostředí. Dodavatelé musí mít zavedeny systémy řízení odpovídající velikosti a sektoru podnikání, aby zajistili nepřetržité zlepšování a předcházeli, minimalizovali a prováděli nápravu nepříznivých dopadů na životní prostředí způsobených vlastní činností a výrobky. Zvláště musí dodavatelé zajistit, aby systém řízení ošetřoval: nakládání s chemikáliemi bezpečně s ohledem na životní prostředí; zacházení s nebezpečným odpadem, jeho skladování a likvidaci způsobem šetrným k životnímu prostředí; obvyklou praxi pro zabránění znečištění. Kromě toho je třeba, aby dodavatel neustále zlepšoval výkonnost a sledoval následující cíle: snížení množství odpadu, energie a emisí vypouštěných do vzduchu, na zem i do vody; podílel se na recyklaci a opětovném použití materiálů a produktů; zavedl technologie šetrné k životnímu prostředí. Korupce a úplatkářství Dodavatel musí zajistit prostřednictvím školení a systémů řízení adekvátních k velikosti firmy, že nebude docházet k nabízení, slibování, přijímání, přehlížení ani vyžadování úplatků, ani k vědomému profitování z nich. Monitorování a hodnocení Společnost LEGO Group bude aktivně monitorovat a kontrolovat určité kategorie dodavatelů prostřednictvím auditů třetími stranami, aby si ověřila dodržování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group. Všichni dodavatelé jsou povinni společnosti LEGO Group a/nebo jí určeným zástupcům plně umožnit inspekci svého působiště (tj. také výrobních míst nespadajících pod společnost LEGO), dále umožnit přístup ke všem záznamům, které mohou prokázat dodržování či nedodržení Kodexu etického chování společnosti LEGO Group, a dále rovněž umožnit rozhovory s namátkou vybranými zaměstnanci během monitorovacích návštěv, a to i v případě neohlášených návštěv. Strana 7/8

8 Skutečnosti zjištěné společností LEGO Group a svědčící o nedodržování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group se mohou stát součástí dialogu s dodavatelem o Kodexu etického chování. Výsledky všech monitorovacích návštěv budou dokumentovány v monitorovací zprávě. Pokud inspekce pracoviště odhalí nedodržování tohoto Kodexu etického chování, společnost LEGO Group zahájí s daným dodavatelem konstruktivní dialog s cílem podmínky zlepšit. Společnost LEGO Group bude vyžadovat zahájení adekvátního plánu opatření k nápravě problematických záležitostí v souvislosti s nedodržováním Kodexu a podnikne následné inspekce, aby si ověřila, že náprava byla sjednána. Ačkoli společnost LEGO Group nezodpovídá za dodržování Kodexu etického chování dodavatelem, zavazuje se zvyšovat schopnosti dodavatelů a školit je tak, aby pomohla s výzvami, kterým dodavatelé mohou čelit při dodržování Kodexu. Pokud dodavatel vykazuje nedodržování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group navzdory snahám o nápravu prostřednictvím konstruktivního dialogu, nebo vykazuje-li nedodržování závažného charakteru, má společnost LEGO Group právo ukončit takový obchodní vztah s okamžitým účinkem. Společnost LEGO bude pravidelně zveřejňovat informace o dodržování Kodexu etického chování společnosti LEGO Group. Datum Obchodní partner Strana 8/8

The LEGO Group - PRAVIDLA CHOVÁNÍ

The LEGO Group - PRAVIDLA CHOVÁNÍ The LEGO Group - PRAVIDLA CHOVÁNÍ Verze 4.0 Úvod Ve jménu naplnění svého hesla Jen to nejlepší je dost dobré se chce LEGO Group řídit svými závazky v novém měnícím se světě, kde je tempo rozvoje a prosperity

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX Kodex jednání dodavatelů společnosti STOMIX 1 Kodex jednání dodavatelů Tento kodex jednání představuje normativní rámec pro všechny dodavatele a partnery, kteří mají obchodní styk se společností STOMIX.

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o.

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o. Vnitřní etický řád společnosti Praha, 2007 Úvod Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána

Více

Kodex etického nákupu. Vodafone Power to you

Kodex etického nákupu. Vodafone Power to you Kodex etického nákupu Vodafone Power to you ROZSAH Všechny smlouvy Vodafone Czech Republic a.s. o nákupu s dodavateli. SMĚRNICE 1. Úvod 1.1 Tento kodex etického nákupu ( kodex ) stanoví povinnosti dodavatele

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Strana 1 z 10 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Naše obchodní filozofie, která má hluboké kořeny v pěti principech společnosti Mars, vyžaduje, abychom pracovali pouze s dodavateli,

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01 Integrovaný systém řízení příkaz č. P 01 Politika ISŘ číslo výtisku: 01 Politika integrovaného systému řízení společnosti Hutní montáže, a.s. Hutní montáže, a.s. jsou přední českou společností zabývající

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Zákoník práce základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tyto vztahy jsou pracovněprávní vztahy závislá práce

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY VIZE A POSLÁNÍ: Společnost Wrigley, která je součástí společnosti Mars, Incorporated, je velice hrdá na to, že vyrábí vysoce kvalitní cukrovinky. Naše obchodní

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Jak dál s agenturním zaměstnáváním Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Charakteristiky prekérní práce - Nízké mzdy, resp. příjmy (working poor) - Nejistota pracovního úvazku, případně jeho transformace na statut

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Přednáška 5. Odměňování práce (náklady na mzdy)

Přednáška 5. Odměňování práce (náklady na mzdy) Přednáška 5 Odměňování práce (náklady na mzdy) Legislativa Mzdový systém Katalog prací Hodinová sazba doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví B 417 heralova@fsv.cvut.cz

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT pro dodavatele a obchodní partnery Verze: 2.0 Platný od: 1. 1. 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu Engineering

Více

Kodex dodavatele Nestlé

Kodex dodavatele Nestlé Policy Mandatory December 2013 Kodex dodavatele Nestlé December 2013 Policy Mandatory December 2013 Issuing Function Corporate Procurement Target audience Suppliers and co-manufacturers to Nestlé, Nestlé

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace Hlavní 15, Dolní Životice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace Hlavní 15, Dolní Životice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace Hlavní 15, Dolní Životice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 202 2008 Vypracoval: Schválila: Mgr.Bohuslava Kvarčáková Školská rada dne 15.10.2008 Pedagogická

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

VIZE A POSLÁNÍ. Založeno na základech příslušných právních standardů

VIZE A POSLÁNÍ. Založeno na základech příslušných právních standardů březen 2014 VIZE A POSLÁNÍ Společnost Mars, Incorporated je společností globálního dosahu, která je rozdělena do šesti obchodních segmentů zahrnujících Chocolate (čokoládové výrobky), Petcare (výrobky

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. Etický kodex společnosti Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. stanovuje normy, jejichž cílem je zajistit, že pracovní podmínky

Více

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání 1. Úvodní ustanovení Etický kodex se vztahuje na zaměstnance společnosti FlexI T agency s.r.o (dále jen Společnost ). Etický kodex je jednou ze základních řídících norem společnosti. Základem pro přijetí

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Rozbor instrumentů. Čl. 9 Listiny stanoví, že nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.

Rozbor instrumentů. Čl. 9 Listiny stanoví, že nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. Rozbor instrumentů Úmluva Čl. 1 prací v cizí domácnosti, se rozumí práce vykonávaná v cizí domácnosti nebo domácnostech či pro domácnost nebo domácnosti; pojem pracovník v cizí domácnosti označuje každou

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Preambule

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Preambule ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Preambule Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., v platném znění, s hlavním posláním naplňovat veřejný

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION

PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION Verze 4.0 (2012) PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION Pravidla chování sdružení Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC ) zavádějí normy pro zajištění toho, že pracovní

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 Definice NÁSTUPNÍ FÁZE Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto grantovou dohodu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více