Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016"

Transkript

1 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje v rámci sledování závazných ukazatelů účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje. MPZ č. 2/2016 je závazný pro všechny příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem (dále jen organizace ) ode dne jeho schválení zřizovatelem a za jeho dodržování zodpovídá statutární orgán příspěvkové organizace. MPZ č. 2/2016 schválila Rada PK svým usnesením č. 4408/16 dne Vymezení pojmů a) Transferem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtu územních samospráv či státních fondů, tedy zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, návratné finanční výpomoci, podpory a peněžní dary. 1 b) Za transfer se nepovažuje poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, a peněžní prostředky poskytnuté zřizovatelem a určené na pořízení dlouhodobého majetku s výjimkou drobného dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci, pokud nebyly poskytnuty z peněžních prostředků z transferu přijatého zřizovatelem za tímto účelem, a také odvod těchto peněžních prostředků příspěvkovou organizací zpět zřizovateli. 1 c) Investičním transferem se rozumí transfer, který je určen k financování dlouhodobého majetku příjemce, který tento dlouhodobý majetek pořizuje s výjimkou drobného dlouhodobého majetku. 1 d) Vyúčtování transferů - okamžik, ke kterému příjemce (tzn. organizace) odsouhlasuje čerpání transferu s poskytovatelem transferu. e) Vypořádaní transferu okamžik úhrady doplatku peněžních prostředků poskytovatelem transferu nebo vratky peněžních prostředků příjemcem transferu. 2. Základní obecná pravidla O výnosech z neinvestičních transferů budou organizace účtovat měsíčně v alikvotní výši k čerpaným nákladům, na které byl transfer poskytnut. Výjimkou mohou být transfery poskytnuté obecně na provoz organizace, např. příspěvek zřizovatele na provoz bez účelového určení, kdy může být transfer čerpán měsíčně rovnoměrně. Pro čerpání transferu není rozhodující výše skutečně poskytnutých peněžních prostředků (připsaných na BÚ organizace), ale celková výše transferu dle rozhodnutí poskytovatele. 1 Viz blíže ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery. 1

2 V případě, že poskytovatel umožňuje čerpání a finanční vypořádání transferu v rámci dílčích vyúčtování (např. víceleté financování s ročním vyúčtováním), organizace zruší účetní operací dohadné položky i v rámci těchto dílčích vyúčtování. Organizace sledují transfery a související zálohy obvykle na samostatných analytických účtech, popř. v jiných položkách účetní věty. Organizace se vždy řídí podmínkami stanovenými poskytovatelem transferu. a) Časové hledisko přijatých záloh O přijetí peněžních prostředků z transferů, které podléhají finančnímu vypořádání, se účtuje jako o zálohách, které se rozlišují na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobost a dlouhodobost přijaté zálohy na jednotlivý transfer posuzuje organizace na základě doby vymezené: Začátkem doby = den přijetí peněžních prostředků organizací, v případě splátek záloh den přijetí první splátky (další splátky již nebudou organizace posuzovat, nebudou mít vliv na časové hledisko přijatých záloh). Koncem doby = den schválení závěrečného finančního vypořádání transferu. Pokud bude doba od okamžiku přijetí první zálohy do okamžiku provedení finančního vypořádání transferu delší než 1 rok, bude se jednat o zálohy dlouhodobé, v opačném případě se bude jednat o zálohy krátkodobé. b) Účtování o podmíněných pohledávkách Organizace účtují o tvorbě dohadné položky k transferu, který byl poskytnut formou zálohy a podléhá vyúčtování (vypořádání) v následujícím roce (v následujících účetních obdobích), nejpozději ke každému kalendářního roku, který předchází okamžiku vyúčtování (případně k okamžiku zařazení dlouhodobého majetku, dále též M, do užívání). Prostřednictvím dohadných položek se účtuje také o čerpání neinvestičních transferů v průběhu roku. ohadné položky nebudou PO tvořit v případě, že transfer nepodléhá vyúčtování ani vypořádání, nebo vyúčtování investičního transferu (dále též IT ) proběhne před zařazením majetku do užívání ve stejném období, ve kterém byl IT poskytnut. c) Účtování o nepřesném stanovení investičního transferu Pokud u organizace dochází k vyúčtování a vypořádání IT až po uvedení M do užívání a stanovený odhad se neshoduje se skutečnou výší IT dle následného vyúčtování, postupuje organizace v závislosti na okolnostech dle jedné z níže uvedených variant: IT je vyúčtován ve stejném období, v jakém byl M zařazen do užívání organizace upraví zpětně k datu zařazení M do užívání výši IT, transferový podíl i časové rozlišení IT, které již bylo zúčtováno do výnosů. IT je vyúčtován v některém období následujícím po zařazení M do užívání odhad IT byl stanoven chybně výše IT, transferový podíl i již provedené časové rozlišení IT se opraví k datu zařazení M do užívání (opravu je nutné rozdělit na opravu v běžném účetním období a na opravu předcházejících účetních období dle 26 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. kritéria významnosti). 2

3 odhad IT byl na základě všech známých skutečností stanoven v dobré víře a rozdíl oproti skutečné výši je dle vyúčtování: a) nevýznamná částka výše transferového podílu ani IT se neupravuje, organizace rozdíl jednorázově zúčtuje prostřednictvím SÚ 403 a SÚ 672 (ČÚS č. 709, bod 4.2.6); b) významná částka informaci o skutečné výši IT doporučujeme považovat za novou skutečnost (chyba při stanovení odhadu), úpravu SÚ 403 i transferového podílu provede organizace k datu zjištění této skutečnosti. Již provedené časové rozlišení IT se zpětně neupravuje (tento postup není upraven v ČÚS, ale byl uveden jako jedna z možností MF ČR). c) účtování o korekcích v případě nepřesného odhadu nebo opravy chyby pokud dochází k vypořádání IT podle ČÚS č. 703 Transfery až po uvedení příslušného M do stavu způsobilého k užívání, postupuje účetní jednotka podle ČÚS č. 709, bod Poznámka: Kritéria pro posuzování významnosti změn výše IT stanovených dohadem si organizace v případě potřeby upraví ve svém vnitřním předpisu. Hranici významnosti doporučujeme v tomto případě stanovit maximálně ve výši 40 tis. Kč. d) Převod nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu (dále též RF ) U neinvestičních transferů, se kterými hospodaří organizace podle 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tzn.: a) dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, b) dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na jejichž základě jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z Finančního mechanismu Norska a Programu švýcarskočeské spolupráce, je doplněno účtování, které je povinna organizace provést k v souladu s 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., tj. pokud se výše uvedené prostředky nespotřebují do konce kalendářního roku, převádí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. M Účtování k kalendářního roku (běžného účetního období) zaúčtování nevyčerpaných peněžních prostředků neinvestič. transferů do výnosů (dle 28 odst. 3 zák. 250/2000 Sb.) převod nevyčerpaných peněžních prostředků do RF 388 *

4 Účtování v násl. kalendářním roce (následujícím účetním období) postupné čerpání prostředků z rezervního fondu na úhradu nákladů (průběžně) * Ke zrušení dohadné položky (388) dojde až při závěrečném vyúčtování a vypořádání transferu. 3. Vybrané postupy účtování - neinvestiční transfery a) neinvestiční transfer bez vyúčtování a vypořádání (např. příspěvek zřizovatele na provoz bez účelového určení schválený v rozpočtu kraje (zřizovatele) na příslušný kalendářní rok) M předpis pohledávky (zaúčtování předpisu příspěvku zřizovatele bude provedeno nejpozději k kalend. roku ve výši závazného ukazatele) průběžné připsání peněž. prostředků na BÚ průběžné čerpání provozního příspěvku V případě, že organizace zjistí, že schválený roční provozní příspěvek nevyčerpá celý, tak ve výši přesahující hranici osvobození dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o P ), požádá organizace nejpozději do konce měsíce listopadu prostřednictvím zřizovatelského odboru o snížení závazného ukazatele a proplacení provozního příspěvku v měsíci prosinci v ponížené výši (formou písemné žádosti). snížení předpisu pohledávky o nevyčerpané peněžní prostředky (zaúčtování snížení předpisu bude provedeno ke dni schválení snížení závazného ukazatele usnesením Rady PK, nejpozději k kalendářního roku) M 384 (- 348) 348 (- 384) V případě, že organizace zjistí, že provozní příspěvek, který již obdržela na svůj bankovní účet, nespotřebuje, tak ve výši přesahující hranici osvobození dle zákona o P si organizace požádá (formou písemné žádosti) o snížení závazného ukazatele prostřednictvím zřizovatelského odboru a nespotřebované peněžní prostředky převede 4

5 na bankovní účet zřizovatele tak, aby došlo k jejich připsání na bankovní účet zřizovatele nejpozději do kalendářního roku. M předpis závazku (zaúčtování předpisu bude provedeno nejpozději ke dni podání žádosti o snížení závazného ukazatele zřizovatelskému odboru) úhrada vratky peněžních prostředků z BÚ Poznámka: Jestliže se bude jednat o neinvestiční transfer, který je poskytnutý od vybrané místní vládní instituce (např. z rozpočtu ÚSC), budou organizace účtovat na SÚ 348, od vybrané ústřední vládní instituce (např. ze SR) na SÚ 346 a ze zahraničí na SÚ 344. b) neinvestiční transfer s vyúčtováním a vypořádáním ve stejném účetním období s časovým rozlišením (např. účelově určený příspěvek na provoz schválený individuálně v rozpočtu kraje (zřizovatele) rozpočtovým opatřením - usnesení Rady PK) M připsání peněžních prostředků (zálohy) na BÚ čerpání provozního příspěvku do výnosů v alikvotní výši k uhrazeným nákladům Vyúčtování příspěvku (nejpozději k kalendářního roku) pohledávka vůči zřizovateli a zúčtování dohadu ve výši skutečného čerpání příspěvku dle podkladů k finančnímu vypořádání zúčtování zálohy s pohledávkou za zřizovatelem vypořádání - úhrada vratky peněžních prostředků z BÚ dle podkladů k finančnímu vypořádání (může být provedeno v následujícím účetním období) Poznámka: Jestliže se bude jednat o neinvestiční transfer, který je poskytnutý od vybrané místní vládní instituce (např. z rozpočtu ÚSC), budou organizace účtovat na SÚ 348, od vybrané ústřední vládní instituce (např. ze SR) na SÚ 346 a ze zahraničí na SÚ

6 c) neinvestiční transfer s vyúčtováním a vypořádáním v následujícím účetním období s časovým rozlišením (např. účelově určený příspěvek na provoz schválený individuálně v rozpočtu kraje (zřizovatele) rozpočtovým opatřením - usnesení Rady PK) M připsání peněžních prostředků (zálohy) na BÚ čerpání provozního příspěvku do výnosů v alikvotní výši k uhrazeným nákladům (472) Vyúčtování příspěvku (v roce ukončení doby použitelnosti) pohledávka vůči zřizovateli a zúčtování dohadu ve výši skutečného čerpání příspěvku dle podkladů k finančnímu vypořádání zúčtování zálohy s pohledávkou za zřizovatelem vypořádání - úhrada vratky peněžních prostředků z BÚ dle podkladů k finančnímu vypořádání (472) (472) 241 Poznámka: Jestliže se bude jednat o neinvestiční transfer, který je poskytnutý od vybrané místní vládní instituce (např. z rozpočtu ÚSC), budou organizace účtovat na SÚ 348, od vybrané ústřední vládní instituce (např. ze SR) na SÚ 346 a ze zahraničí na SÚ 344. d) neinvestiční transfer - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz schválený individuálně v rozpočtu kraje (zřizovatele) rozpočtovým opatřením (usnesení Rady PK), který je proplacený na základě Žádosti o uvolnění finančních prostředků PK, jejíž přílohou jsou např. FA došlé organizaci předpis pohledávky (podrozvaha) (zaúčtování předpisu bude provedeno ke dni schválení rozpočtového opatření usnesením Rady PK) Žádost o proplacení FA došlé organizaci zrušení předpisu pohledávky ve výši Žádosti o poplacení proplacení Žádosti (připsání peněžních prostředků na BÚ) M

7 V případě, že organizace zjistí, že schválený navýšený účelový provozní příspěvek od zřizovatele nevyčerpá celý, požádá nejpozději do kalendářního roku prostřednictvím zřizovatelského odboru o snížení závazného ukazatele (formou písemné žádosti). snížení předpisu pohledávky (podrozvaha) o nevyčerpané peněžní prostředky (zaúčtování snížení předpisu bude provedeno ke dni schválení snížení závazného ukazatele usnesením Rady PK, nejpozději k kalendářního roku) M 999 (- 915) 915 (- 999) e) neinvestiční transfer - příspěvek na přímé výdaje (pouze u školských organizací) M příjem zálohy na BÚ čerpání příspěvku na přímé výdaje vyúčtování dohadu vyúčtování zálohy úhrada vratky nespotřebovaného příspěvku na přímé výdaje z BÚ f) návratná finanční výpomoc (u organizací ze sociální oblasti) M přijatá návratná finanční výpomoc od zřizovatele Účtování o vrácení přijaté finanční výpomoci vrácení přijaté návratné finanční výpomoci zřizovateli Vybrané postupy účtování - investiční příspěvky a transfery a) účelově určený investiční příspěvek zřizovatele schválený v rozpočtu kraje (zřizovatele) na příslušný kalendářní rok, který je proplacený 7

8 na základě Žádosti o uvolnění finančních prostředků PK, jejíž přílohou jsou např. FA došlé organizaci M předpis pohledávky (podrozvaha) (zaúčtování předpisu bude provedeno nejpozději k kalendářního roku) Předpis pohledávky v okamžiku podání žádosti o proplacení FA došlé organizaci zrušení předpisu pohledávky ve výši Žádosti o proplacení proplacení Žádosti (připsání peněžních prostředků na BÚ) tvorba FI ve výši přijatých peněžních prostředků na BÚ čerpání peněžních prostředků z FI (organizace účtuje současně s úhradou FA došlé na pořízení M nebo TZ) V případě, že organizace zjistí, že schválený účelový investiční příspěvek od zřizovatele nevyčerpá celý, požádá nejpozději do kalendářního roku prostřednictvím zřizovatelského odboru o snížení závazného ukazatele. snížení předpisu pohledávky (podrozvaha) o nevyčerpané peněžní prostředky (zaúčtování snížení předpisu bude provedeno ke dni schválení snížení závazného ukazatele usnesením Rady PK, nejpozději k kalendářního roku) M 999 (- 991) 991 (- 999) b) účelově určený investiční příspěvek zřizovatele schválený individuálně v rozpočtu kraje (zřizovatele) rozpočtovým opatřením (usnesení Rady PK) M předpis pohledávky

9 (zaúčtování předpisu bude provedeno ke dni schválení rozpočtového opatření usnesením Rady PK) připsání peněžních prostředků na BÚ tvorba FI ve výši přijatých peněžních prostředků na BÚ čerpání peněžních prostředků z FI (organizace účtuje současně s úhradou FA došlé na pořízení M nebo TZ) V případě, že organizace zjistí, že investiční příspěvek zřizovatele, který již obdržela na svůj bankovní účet, nespotřebuje, požádá si o snížení závazného ukazatele prostřednictvím zřizovatelského odboru (formou písemné žádosti) a nespotřebované peněžní prostředky převede na bankovní účet zřizovatele (popř. po domluvě se zřizovatelským odborem může organizace požádat o změnu účelu již proplaceného investičního příspěvku v tomto případě účetní operace uvedené v tabulce níže organizace neúčtuje). M předpis závazku (zaúčtování předpisu bude provedeno nejpozději ke dni podání žádosti o snížení závazného ukazatele zřizovatelskému odboru) úhrada vratky nespotřebovaného investičního příspěvku z BÚ snížení tvorby FI ve výši úhrady vratky investičního příspěvku z BÚ c) účelově určený investiční příspěvek zřizovatele schválený individuálně v rozpočtu kraje (zřizovatele) rozpočtovým opatřením (usnesení Rady PK), který je proplacený na základě Žádosti o uvolnění finančních prostředků PK, jejíž přílohou jsou např. FA došlé organizaci M předpis pohledávky (podrozvaha) (zaúčtování předpisu bude provedeno ke dni schválení rozpočtového opatření usnesením Rady PK) předpis pohledávky na základě žádosti o proplacení FA došlé organizaci

10 zrušení předpisu pohledávky ve výši Žádosti o proplacení proplacení Žádosti (připsání peněžních prostředků na BÚ) tvorba FI ve výši přijatých peněžních prostředků na BÚ čerpání peněžních prostředků z FI (organizace účtuje současně s úhradou FA došlé na pořízení M nebo TZ) V případě, že organizace zjistí, že schválený investiční příspěvek zřizovatele nevyčerpá celý, požádá nejpozději do kalendářního roku prostřednictvím zřizovatelského odboru o snížení závazného ukazatele. snížení předpisu pohledávky (podrozvaha) o nevyčerpané peněžní prostředky (zaúčtování snížení předpisu bude provedeno ke dni schválení snížení závazného ukazatele usnesením Rady PK, nejpozději k kalendářního roku) M 999 (- 991) 991 (- 999) d) investiční transfer (IT) s vyúčtováním a vypořádáním ve stejném účetním období (např. investiční dotace ze SR, SF) M předpis pohledávky (podrozvaha) (zaúčtování předpisu bude provedeno ke dni podpisu smlouvy o dotaci k příslušnému projektu) přijetí peněžních prostředků (jednotlivé úhrady záloh připsané na BÚ) tvorba FI ve výši přijatých peněžních prostředků na BÚ snížení předpisu pohledávky ve výši obdržených peněžních prostředků čerpání peněžních prostředků z FI (organizace účtuje současně s úhradou FA došlé na pořízení M nebo TZ) 915 (955) (955) (- 915, - 955) (- 999)

11 Vyúčtování IT (IT nebyl stanoven dohadem) pohledávka z IT dle vyúčtování zúčtování zálohy ve výši pohledávky z IT Vypořádání vratka nedočerpaných prostředků (nejpozději k kalendářního roku) úhrada vratky peněžních prostředků z BÚ snížení tvorby FI ve výši úhrady vratky Vypořádání doplatek IT přijetí peněžních prostředků na BÚ tvorba FI ve výši doplatku IT případná úprava podrozvahy na základě závěrečného vypořádání (955) Poznámka: Jestliže se bude jednat o IT, který je poskytnutý od vybrané místní vládní instituce (např. z rozpočtu ÚSC mimo zřizovatele), budou organizace účtovat na SÚ 348, od vybrané ústřední vládní instituce (např. ze SR) na SÚ 346 a ze zahraničí na SÚ 344. V případě podmíněných pohledávek z investičních transferů ze zahraničí použije organizace SÚ 913 (953). e) investiční transfer (IT) s vyúčtováním a vypořádáním v následujícím účetním období (např. investiční dotace ze SR, SF) M předpis pohledávky (podrozvaha) (zaúčtování předpisu bude provedeno ke dni podpisu smlouvy o dotaci k příslušnému projektu) přijetí peněžních prostředků (jednotlivé úhrady záloh připsané na BÚ) tvorba FI ve výši přijatých peněžních prostředků na BÚ zrušení předpisu pohledávky ve výši obdržených peněžních prostředků čerpání peněžních prostředků z FI (organizace účtuje současně s úhradou FA došlé na pořízení M nebo TZ) Stanovení dohadné položky dle čerpání IT k (nebo nejpozději při zařazení M nebo TZ do užívání) 915 (955) (472) (955)

12 Vyúčtování IT v následujícím roce (varianty A C) (předpis AVIZA zaslaného poskytovatelem IT) A) poskytnutý IT je ve stejné výši jako dohad B) poskytnutý IT je vyšší než dohad (zúčtování dohadné položky) část IT nad rámec dohadné položky C) poskytnutý IT je nižší než dohad (zúčtování dohadné položky) vypořádání dohadné položky nad rámec IT zúčtování záloh 374 (472) 346 Vypořádání IT vratka nedočerpaných prostředků úhrada vratky peněžních prostředků z BÚ 374 (472) 241 snížení tvorby FI ve výši úhrady vratky Vypořádání IT doplatek IT přijetí peněžních prostředků na BÚ zvýšení FI ve výši doplatku IT případná úprava podrozvahy na základě závěrečného vypořádání (955) Poznámka: Jestliže se bude jednat o IT, který je poskytnutý od vybrané místní vládní instituce (např. z rozpočtu ÚSC mimo zřizovatele), budou organizace účtovat na SÚ 348, od vybrané ústřední vládní instituce (např. ze SR) na SÚ 346 a ze zahraničí na SÚ 344. V případě podmíněných pohledávek z investičních transferů ze zahraničí použije organizace SÚ 913 (953). f) investiční transfer (IT) s proplacením peněžních prostředků od poskytovatele IT po ukončení realizace projektu (např. investiční dotace ze SR) M pokud bude M pořizovaný z projektu zařazen do užívání před přijetím peněžních prostředků od poskytovatele IT, účtuje organizace o výši IT dohadně Vyúčtování IT v následujícím roce (varianty A C) (předpis AVIZA zaslaného poskytovatelem IT) A) poskytnutý IT je ve stejné výši jako dohad

13 B) poskytnutý IT je vyšší než dohad (zúčtování dohadné položky) část IT nad rámec dohadné položky C) poskytnutý IT je nižší než dohad (zúčtování dohadné položky) vypořádání dohadné položky nad rámec IT přijetí peněžních prostředků IT na BÚ tvorba FI ve výši přijatých peněžních prostředků IT na BÚ Poznámka: Jestliže se bude jednat o IT, který je poskytnutý od vybrané místní vládní instituce (např. z rozpočtu ÚSC mimo zřizovatele), budou organizace účtovat na SÚ 348, od vybrané ústřední vládní instituce (např. ze SR) na SÚ 346 a ze zahraničí na SÚ 344. Předfinancování investičních a neinvestičních transferů bude řešeno samostatným vnitřním předpisem. ne: Kontakt: Zřizovatelský odbor KÚPK 13

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Strana 341 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Český účetní standard č. 703 Transfery

Český účetní standard č. 703 Transfery Český účetní standard č. 703 Transfery Obsah: I. Vymezení pojmů. 1 II. Obecné postupy účtování o transferech. 3 III. Některé postupy účtování...5 Zprostředkovatel.5 Poskytovatel 6 Příjemce.10 Transfery

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Český účetní standard č Transfery

Český účetní standard č Transfery Český účetní standard č. 703 - Transfery I. Vymezeni pojmů: Pro účely tohoto standardu se rozumí a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

Přijaté NIV transfery

Přijaté NIV transfery Přijaté NIV transfery Metodická pomůcka pro obce a DSO - platná od 1.1.2012 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 19.11.2013 SÚ AÚ POL UZ 1. Podléhající finančnímu vypořádání - dotace

Více

6/3.1.4 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 Transfery)

6/3.1.4 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 Transfery) Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 PO Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 ransfery) ransfer je poskytnutí peněžních prostředků

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Metodická podpora příspěvkových organizací

Metodická podpora příspěvkových organizací Metodická podpora příspěvkových organizací 19. 6. 2014 www.kr-vysocina.cz Krajský úřad dokumenty odborů odbor ekonomický metodická podpora pro PO Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2011, kterými se stanoví

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 40595/2011 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 40595/2011 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím Josef zřizovaných Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

5/3 PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTOVANÉ PODLE ČÚS 703 TRANSFERY

5/3 PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTOVANÉ PODLE ČÚS 703 TRANSFERY str. 1 O ŘÍSĚVKY A DOACE OSKYOVANÉ ODLE ČÚS 703 RANSFERY ransfer je poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, včetně prostředků ze zahraničí, z rozpočtů ÚSC, ze státních fondů s výjimkou daní,

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI /2011 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI /2011 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO 1 Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO Určeno: Příjemcům finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, IČ 63113074, při realizaci projektu Posilování

Více

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni 1/2016 Opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s ustanovením 65 odst. 6) vyhlášky č. 410/2009 S., ve znění pozdějších předpisů. V případě pohledávek se považuje

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 13 PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: 1. 8.

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 13 PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: 1. 8. JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 13 PLATNOST OD: 1. 8. 2017 ÚČINNOST OD: 1. 8. 2017 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a DSO v územní působnosti Krajského

Více

Příklady účtování transferů pro příspěvkové organizace

Příklady účtování transferů pro příspěvkové organizace 1. Příklad účtování investičního transferu na pořízení dlouhodobého majetku u příspěvkových organizací Pořízení speciálního auta 10. 4. 2014 bylo podepsáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 12 PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: 1. 8.

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 12 PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: 1. 8. JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 12 PLATNOST OD: 1. 8. 2016 ÚČINNOST OD: 1. 8. 2016 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a DSO v územní působnosti Krajského

Více

Pravidla doplňkové činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ P/7 na rok 2015

Pravidla doplňkové činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ P/7 na rok 2015 Příloha č. 8 k usnes. R MČ č. /15 z 2015, Z MČ č. /15 z.2015 Pravidla doplňkové činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ P/7 na rok 2015 1. Z důvodu lepšího využití všech svých hospodářských možností

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 10 PLATNOST OD: 28. 5. 2014 ÚČINNOST OD: 28. 5. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a DSO v územní působnosti

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

Doporučený účetní postup s komentářem:

Doporučený účetní postup s komentářem: 1 Doplnění je zvýrazněno MODŘE!!! Doporučený účetní postup s komentářem: Metodický pokyn pro obce a DSO Určeno: Příjemcům finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 5 PLATNOST OD: ÚČINNOST OD:

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 5 PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 5 PLATNOST OD: 01.01. 2011 ÚČINNOST OD: 01.01. 2011 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a DSO v územní působnosti

Více

Metodika. zpracování účetnictví rok 2015

Metodika. zpracování účetnictví rok 2015 Metodika zpracování účetnictví rok 2015 pro ÚSC Olomouckého kraje list 1 1. transfery - vymezení pojmů list 2 2. přijaté transfery list 3 3. poskytnuté transfery list 4 4. průtokové transfery list 5 5.

Více

METODICKÁ POMOC OBCÍM A MĚSTŮM

METODICKÁ POMOC OBCÍM A MĚSTŮM METODICKÁ POMOC OBCÍM A MĚSTŮM 2010 Fenix účtování, rozpočtová skladba, účtová osnova ze dne 13.3.2010 sestavil: spoluautoři: Miroslav Máče Jitka Ročárková a kol. 1 Metodická pomůcka vznikla přepracováním

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

VYBRANÉ ÚČETNÍ POSTUPY ÚČETNICTVÍ ÚSC - PŘÍKLADY S ŘEŠENÍM. ZADÁNÍ. Irena Opluštilová

VYBRANÉ ÚČETNÍ POSTUPY ÚČETNICTVÍ ÚSC - PŘÍKLADY S ŘEŠENÍM. ZADÁNÍ. Irena Opluštilová VYBRANÉ ÚČETNÍ POSTUPY ÚČETNICTVÍ ÚSC - PŘÍKLADY S ŘEŠENÍM. ZADÁNÍ Irena Opluštilová OBSAH 1 Rozpočtová skladba... 3 2 Účtování nákladů a výnosů ÚSC... 4 3 Účtování o příjmech a výdajích hrazených v hotovosti

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2010... 209 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2010... 209 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příloha č. 1...119 Příloha č. 2...151 Příloha č. 3... 170 Příloha č. 4...171 Příloha č. 5... 172 Příloha č. 6... 194 Příloha č. 7... 195 Příklady účtových

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Ke dni 1.6. 2011 se stala účetní jednotka plátcem DPH. A 2 Informace podle

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více

Metodická podpora příspěvkových organizací

Metodická podpora příspěvkových organizací Metodická podpora příspěvkových organizací 11. 12. 2013 www.kr-vysocina.cz Krajský úřad dokumenty odborů odbor ekonomický metodická podpora pro PO Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2011, kterými se stanoví

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Uhřičice, okres Přerov, příspěvková organizace Uhřičice příspěvková organizace

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Uhřičice, okres Přerov, příspěvková organizace Uhřičice příspěvková organizace Mateřská škola Uhřičice, okres Přerov, okamžik sestavení:26.01.2015 23:31:28 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst. 4

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč)

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč) A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Není informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona 1. Změna v účtování pořizování dlouhodobého

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a DSO v územní působnosti Krajského úřadu - Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a DSO v územní působnosti Krajského úřadu - Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBCE A DSO ČÍSLO: MP/28/OEKO ZMĚNA Č.: 9 PLATNOST OD: 1. 1. 2013 ÚČINNOST OD: 1. 4. 2013 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a DSO v územní působnosti Krajského

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016) Vyhláška č. 410/2009

Více

Zálohy základní charakteristika

Zálohy základní charakteristika Zálohy základní charakteristika 1 Cílem kurzu je seznámení se s charakteristikou záloh, a to jak přijatých tak poskytnutých, základními postupy účtování a následně s praktickými příklady účtování. 2 Obsah

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ÚSC

ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ÚSC ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ÚSC A. Propojení rozpočtu a účetnictví Rozpočet a účetnictví jsou propojeny přes tzv. účty rozpočtového hospodaření konkrétně přes bankovní účty používané v rozpočtové činnosti.

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Základní a Mateřská škola Dražice IČ: 75000580

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Základní a Mateřská škola Dražice IČ: 75000580 Okamžik sestavení: 30.4.2014 14:23:19 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k 312010 IČO 70998370 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Mateřská škola Kramolna Kramolna čp. 170, 547 01 Kramolna Finanční okruhy Účetnictví 44.1 (Škola), verze: 2010.13 1 z 17 A.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2011 Finanční okruhy Účetnictví 3.46.1 (NovyHradek), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Účet Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 z toho na: výzkum a vývoj

Více

Účtování o prostředcích na podporu činnosti Junáka

Účtování o prostředcích na podporu činnosti Junáka Účtování o prostředcích na podporu činnosti Junáka Obsahem metodického listu je rekapitulace postupů účtování o prostředcích určených na podporu činnosti Junáka. Jde o problematiku odlišnou od běžného

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312015 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ :

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o sloučení nebo ukončení v roce 2015. Bude pokračovat ve své činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Netvořice, Školní 171, Netvořice

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Netvořice, Školní 171, Netvořice IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70996865 700 Příspěvková organizace 3.3.2015 22:33:05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A 2 0 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) a) způsob účtování zásob A b) opravné položky účtovány k 31.12.kalendářního

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.2.2015 8:20:08 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Předměřice nad Labem

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Předměřice nad Labem A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka účtuje poskytnuté příspěvky do nákladů

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) (v korunách Kč na 2 des. místa) A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona

Více

P Ř Í L O H A. č. 410/2009 Sb. Název nadřízeného orgánu. Obec Hošťálkovy (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

P Ř Í L O H A. č. 410/2009 Sb. Název nadřízeného orgánu. Obec Hošťálkovy (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) P Ř Í L O H A V souladu s vyhláškou příspěvkové organizace č. 410/2009 Sb. Název nadřízeného orgánu sestavená k 31. 12. 2015 Obec Hošťálkovy (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO CZ-NACE Název

Více

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název:

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona (text) Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.

Příloha. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona (text) Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955, Sestaveno k 31.12.2014 v Kč,s přesností na dvě desetinná čísla Okamžik sestavení : 14.01.2015 12:59 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne. Palán/ Bromová/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne. Palán/ Bromová/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Vážený Odvětvovým pan odborům krajského úřadu Josef s výkonem Tvrdý zřizovatelské funkce provozní Všem příspěvkovým

Více

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Strana 340 35 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Referent: JUDr. David Bauer, tel.: 257 044 180 Ing. Michal Svoboda, tel.:

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 18602/2012 OE M. Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 18602/2012 OE M. Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Všem příspěvkovým organizacím zřízených Krajem Vysočina Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V

Více

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech.

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech. Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 10.1.2013 19:47:13 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161 okamžik sestavení:13.07.2015 15:48:54 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: sestavený k 312011 75015188 Základní škola a Mateřská škola Velké Svatoňovice čp. 198, 542 35 Velké Svatoňovice Finanční okruhy Účetnictví 52 (Škola), verze: 20102 1 z 17 A. Informace

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.3.2014 15:15:47 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Předmět činnosti: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, Holešov předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ :

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, Holešov předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A. 5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) A. 6. Informace

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Použité účetní metody - účtování o zásobách způsobem A. Majetek je oceňován cenou pořízení

Použité účetní metody - účtování o zásobách způsobem A. Majetek je oceňován cenou pořízení Příloha A.1. - A.3. (ZÁKLADNÍ) Exportovat přílohu A.1. Exportovat přílohu A.2. Exportovat přílohu A.3. Účetní období: Dolní Kalná č.p. 7 položky Text položky A.1. 01 Informace podle 7 odst. 3 zákona Použité

Více

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. 2015 12 70998752 A. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona Obsahové vymezení

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov,Lešetínská5 Lešetínská 5 Přerov I-město příspěvková organizace sestavená k:

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov,Lešetínská5 Lešetínská 5 Přerov I-město příspěvková organizace sestavená k: o Příloha okamžik sestavení:26.01.2015 15:47:21 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více