, 9, U 7, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "63080401, 9, U 7, PSČ"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: , se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ , zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka vydané dle zák.č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, zák.č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění a zák.č. 121/2000 Sb.Zákona o právu autorském v platném znění 1. Preambule Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy mezi společností KOUKAAM a.s., IČ: , se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ , Česká republika zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka a jejími smluvními partnery, které vzniknou při uzavírání kupních smluv v rámci činnosti společnosti KOUKAAM a.s., ve kterých společnost KOUKAAM a.s. bude vystupovat jako prodávající a její obchodní partneři jako kupující a předmětem prodeje bude produkt, popř. produkty vyrobené společností KOUKAAM a.s. nebo třetími osobami. 2. Prodávající Prodávajícím je dle těchto všeobecných smluvních podmínek vždy společnost s obchodní firmou KOUKAAM a.s., se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ , Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka dále jen (KOUKAAM a.s.), založená v souladu a dle práva platného v zemi jejího založení a registrace, to jest práva České republiky. Společnost KOUKAAM a.s. tímto prohlašuje, že je zcela v souladu s právními předpisy země, ve které byla založena a registrována, oprávněna provádět činnost spočívající mimo jiné v uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej hardwarových a softwarových produktů vlastní výroby a třetích osob, produktů blíže specifikovaných v článku 5. těchto všeobecných smluvních podmínek (dále jen produkt ). Společnost KOUKAAM a.s. tímto prohlašuje, že není omezena ve své smluvní volnosti uzavírat kupní smlouvy, a že jí nejsou známy ke dni vydání těchto všeobecných smluvních podmínek žádné okolnosti, které by jí bránily v tom, uzavřít tyto kupní smlouvy, to jest že není zejména žádným soudním ani jiným rozhodnutím či jinou právně významnou skutečností omezena ve smluvní volnosti uzavřít těmito všeobecnými smluvními podmínkami předvídané kupní smlouvy. Společnost KOUKAAM a.s dále prohlašuje, že ke dni uzavření každé kupní smlouvy je vlastníkem daného produktu či zboží, který je předmětem takové kupní smlouvy, a tedy že tento je v jejím výlučném vlastnictví, popřípadě má k němu zákonné či smluvní právo, které ji umožňuje uzavřít kupní smlouvu předvídanou těmito všeobecnými smluvními podmínkami. 3. Kupující Obchodním partnerem (dále jen Kupujícím) je každý subjekt plně způsobilý k právním úkonům, ať už fyzická či jakákoliv právnická osoba, která dle těchto všeobecných smluvních podmínek učiní objednávku jednoho či více produktů u společnosti KOUKAAM a.s. a tyto produkty za splnění těchto všeobecných smluvních podmínek převezme. Kupující je povinen při učinění objednávky produktu společnosti KOUKAAM a.s.. uvést:

2 a) všechny rozhodné údaje prokazující jeho nespornou a prokazatelnou identitu a to jak z hlediska právního tak daňového. Fyzické osoby jsou povinny uvést úplné jméno, datum narození, úplnou adresu jejich bydliště v zemi, kde jsou trvale usazeny, v případě, že jsou trvale usazeny v zemi odlišné od země ke které mají státní občanství, jsou povinni uvést i tuto zemi a adresu v ní vedenou. Právnické osoby jsou pak povinny uvést úplné jméno společnosti, úplnou adresu sídla společnosti, veškerá identifikační čísla, daňová identifikační čísla a označení obchodního či jiného rejstříku, ve kterém je tato společnost zapsána. V případě, že kupující neuvede v objednávce veškeré potřebné údaje, společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za případné neúplné označení kupujícího v dokladech, které jsou spolu s produkty předávány kupujícímu, a to včetně údajů uvedených na faktuře. b) Přesné místo dodání, včetně uvedení adresáta, liší-li se od kupujícího c) Kontaktní údaje( , telefon, fax) d) Způsob dodání zboží určený dle těchto všeobecných smluvních podmínek (bod 7) Kupující, který učiní objednávku dle všeobecných smluvních podmínek se zavazuje, že při učinění objednávky uvedl všechny požadované údaje, a že tyto jsou úplné a správné. V případě, že by byl později zjištěn opak, odpovídá kupující za veškerou škodu, která porušením této povinnosti vznikne společnosti KOUKAAM,a.s. Kupující dále současně s učiněním objednávky prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v tom, uzavřít kupní smlouvu se společností KOUKAAM a.s., to jest že není zejména žádným soudním ani jiným rozhodnutím či jinou právně významnou skutečností omezen ve smluvní volnosti uzavřít těmito všeobecnými smluvními podmínkami předvídanou kupní smlouvou, a to jak dle práva České republiky, tak dle práva jakékoliv jiné země, ve které kupující bydlí, sídlí, je jejím občanem či je v této zemi zapsán v obchodním či jiném rejstříku, popřípadě práva země, které může být na právní vztah mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícím použito dle mezinárodních smluv a jiných aktů mezinárodního práva. V případě porušení tohoto prohlášení kupující odpovídá za veškerou škodu, která společnosti KOUKAAM a.s. tímto vznikne. 4. Uzavření kupní smlouvy Kupní smlouva mezi společností KOUKAAM a.s. jako prodávajícím a kupujícím je uzavřena po kumulativním splnění těchto podmínek: a) kupující učiní objednávku produktů u společnosti KOUKAAM a.s. prostřednictvím dopisu, e - mailu,faxu, telefonicky či jinými běžně užívanými komunikačními prostředky, ve které uvede veškeré údaje dle článku 3 těchto všeobecných smluvních podmínek. b) objednávka učiněná dle předchozího bodu je doručena prokazatelným způsobem společnosti KOUKAAM a.s. a to buď na adresu jejího sídla, nebo prostředky elektronické či telefonické komunikace. c) Společnost KOUKAAM a.s. objednávku akceptuje. Dokladem o akceptaci objednávky je vystavení dokladu o koupi faktury dle těchto všeobecných smluvních podmínek. Společnost KOUKAAM a.s. si vyhrazuje právo odmítnout uzavření jakékoliv kupní smlouvy i bez uvedení důvodu. 5. Produkt Předmětem prodeje je jakýkoliv produkt, který v rámci své podnikatelské a obchodní činnosti společnost KOUKAAM a.s. nabízí, a to jak produkt hardwarový či softwarový, vlastní produkce, či produkce třetích osob.

3 6. Kupní cena Kupující provedením objednávky výslovně souhlasí s kupní cenou, která je stanovena prodávajícím společností KOUKAAM a.s. a to dle jejích zveřejňovaných ceníků produktů, s tím že pro prodej se vychází vždy z kupní ceny dle ceníku platného ke dni objednání produktu kupujícím. Součástí kupní ceny nejsou náklady na přepravu, náklady spojené s celní deklarací a další náklady vzniklé v souvislosti s dodáním produktů kupujícímu. Tyto náklady jsou účtovány zvlášť dle článku 7. těchto všeobecných smluvních podmínek Kupující se zavazuje zaplatit společnosti KOUKAAM a.s. za prodej produktů výše uvedeným způsobem určenou kupní cenu a náklady spojené s přepravou, celní deklarací a pod. jedním z těchto způsobů: a) v hotovosti v sídle společnosti KOUKAAM a.s. a jejích pobočkách při převzetí zakoupeného zboží b) bankovním převodem na bankovní účet společnosti KOUKAAM a.s. a to nejpozději před převzetím produktu kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou v sídle společnosti KOUKAAM a.s. a jejích pobočkách, nebo před předáním produktů, které jsou předmětem kupní smlouvy k přepravě do místa dodání označeném v objednávce, c) Společnost KOUKAAM a.s. si vyhrazuje právo uzavřít s kupujícím individuální dohodu o způsobu úhrady kupní ceny a splatnost kupní ceny posunout i na pozdější termín, než je stanoveno v článku 6 písm.a).b) těchto všeobecných smluvních podmínek. V případě uzavření takové individuální dohody kupující výslovně souhlasí se zvláštními podmínkami pro tento prodej, zejména s podmínkou výhrady vlastnictví. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je dále společnost KOUKAAM a.s. oprávněna účtovat penále ve výši 0,1 % z dlužné částky denně a dále vymáhat veškerou škodu, která jí takovým porušením smluvní povinnosti kupujícím vznikne, a to jak škody vyplývající občanskoprávní, obchodní a trestněprávní odpovědnosti.taková zvláštní dohoda vyžaduje písemnou podobu. 7. Dodání Společnost KOUKAAM a.s. se zavazuje dodat produkt kupujícímu v nejbližším možném termínu dle svých možností a možností svých obchodních partnerů, přepravních společností a to jedním z těchto způsobů : a) kupující, nebo jím výslovně zmocněná osoba nebo smluvní přepravce kupujícího produkt osobně převezme v sídle společnosti KOUKAAM a.s. b) společnost KOUKAAM a.s. předá produkt k přepravě poště, popřípadě jiné třetí osobě, jejímž předmětem je smluvní provádění přeprav a to i do státu, ve kterém se nachází požadovaná dodací adresa kupujícího, není-li kupujícím výslovně uveden jiný požadovaný způsob převzetí a přepravy zboží. Společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za zpoždění způsobené přepravcem, či jinou osobou, které společnost KOUKAAM a.s. nemohla ovlivnit, popřípadě zpoždění zapříčené působením vnějších sil (vis major) jako je živelnou událostí, válečným stavem a pod.. Společnost KOUKAAM a.s. nehradí náklady na přepravu zboží, náklady související s vyřízením celních deklarací a dalších poplatků, které v souvislosti s dopravou produktů do místa dodání vzniknou. Tyto náklady společnost KOUKAAM a.s. vyúčtuje ve faktuře dle bodu 10 těchto všeobecných smluvních podmínek. Pro úhradu těchto nákladů platí obdobně ustanovení článku 6. o úhradě kupní ceny.

4 To neplatí v případě, že zboží bude předáno k přepravě třetí osobě, která tuto přepravu zajišťuje na základě smluvního vztahu s kupujícím, vyúčtování a náhrada těchto nákladů je pak řešena mezi kupujícím a touto třetí osobou a netýká se žádným způsobem společnosti KOUKAAM a.s. 8. Přechod vlastnického práva výhrada vlastnictví Kupující uzavřením kupní smlouvy se společností KOUKAAM a.s. výslovně souhlasí se zřízením práva výhrady vlastnictví této společnosti k produktu, který je předmětem prodeje. Dle této výhrady vlastnictví je společnost KOUKAAM a.s. jediným a výlučným vlastníkem produktu, a to až do úplné úhrady kupní ceny. V případě, že kupující kupní cenu neuhradí v termínu splatnosti, je společnost KOUKAAM a.s. oprávněna požadovat okamžité vrácení produktu a náhradu škody, která jí porušením kupní smlouvy dle těchto všeobecných smluvních podmínek vznikne. Společnost KOUKAAM a.s. je dále oprávněna účtovat penále z dlužné částky a to dle článku 6 těchto všeobecných smluvních podmínek. Kupující je povinen produkt neprodleně vrátit, jinak odpovídá za veškerou škodu vzniklou společnosti KOUKAAM a.s. nevrácením zboží ve vlastnictví společnosti KOUKAAM a.s. a nese plnou trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost za neoprávněné užívání produktů ve vlastnictví společnosti KOUKAAM a.s.. Kupující je povinen po dobu od převzetí produktu až do doby přechodu vlastnického práva dle tohoto článku, t.j. do úplného uhrazení kupní ceny, nakládat s produktem pouze pro své vlastní potřeby dle jeho účelu využití. Kupujícímu se však zakazuje do doby přechodu vlastnického práva produkt dále neposkytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu společnosti KOUKAAM a.s., jinak odpovídá za škodu tím společnosti KOUKAAM a.s. vzniklou. Kupující a osoby za něj jednající tímto berou na vědomí, že společnost KOUKAAM a.s. je oprávněna požadovat plnou náhradu škody z titulu plnění občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti kupujícího a osob za něj jednajících, která vznikla dalším neoprávněným nakládáním s produkty zakoupenými dle těchto všeobecných smluvních podmínek u společnosti KOUKAAM a.s.. 9. Přechod nebezpečí zkázy či znehodnocení věci. Nebezpečí zkázy či znehodnocení věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží u společnosti KOUKAAM a.s. kupujícím, popřípadě předáním zboží třetí osobě, která zajišťuje přepravu zboží. Společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za vady způsobené na produktu přepravcem a to z důvodů nedodržení pokynů k přepravě produktu, či z jiných důvodů vyplývajících z nevhodnosti skladování či přepravy s ohledem na charakter produktu, popřípadě vady vzniklé z důvodu působení vis major. V případě, že kupující zajišťuje přepravu zboží sám, popřípadě prostřednictvím třetích osob jím zmocněných nebo přepravců, které sám kupující provedením přepravy pověří, společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá žádným způsobem za zajištění pojištění přepravovaných produktů a za eventuelní vznik škody na přepravovaných produktech. Pokud je přeprava zajišťována prostřednictvím společnosti KOUKAAM a.s. dle článku 7 odst. b) těchto všeobecných smluvních podmínek, kupující je povinen výslovně objednat též připojištění zásilky a náklady na toto připojištění společnosti KOUKAAM a.s. uhradit. Pokud tak neučiní, zásilka nebude pro přepravu pojištěna a společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za jakékoliv škody, které na produktech v průběhu přepravy vzniknou. 10. Faktura Společnost KOUKAAM a.s. vystaví doklad o uzavření kupní smlouvy fakturu. Tento doklad musí mít náležitosti dané právním řádem České republiky pro daňové doklady. V dokladu bude uveden krom dalších náležitostí stanovených právním řádem České republiky, druh produktu, počet, cena, přepravné a bankovní účet společnosti KOUKAAM a.s.. Kupující bere

5 výslovně na vědomí, že pokud neuvede v objednávce úplně své identifikační údaje, nebude tento doklad tyto údaje obsahovat. Faktura bude společností KOUKAAM a.s. vystavena nejpozději při předání zboží kupujícímu nebo k přepravě do místa určeném kupujícím. Součástí faktury je krom určení předmětu prodeje, jeho ceny též výčet nákladů spojených s přepravou, celní deklarací, pojištěním přepravy produktu a pod.. Tento doklad je potvrzením o uzavření kupní smlouvy mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícím za podmínek stanovených těmito všeobecnými podmínkami. 11. Odpovědnost za vady Společnost KOUKAAM a.s. odpovídá za vady produktu vlastní výroby a to v délce dvou let od zakoupení produktu kupujícím u společnosti KOUKAAM a.s.. Pokud je součástí produktu baterie, vztahuje se na ni omezená záruka v délce 6ti měsíců. Je-li součástí produktu software vytvořený společností KOUKAAM a.s., zaručuje se, že tento software instalovaný na produktech společnosti nebo jejich smluvních partnerů bude při své funkci z podstatné části splňovat specifikace programů. Společnost KOUKAAM a.s. neposkytuje záruky na úplný výkon a funkce veškerých programů, ale jen záruku za nepřerušovaný, bezporuchový dlouhodobý chod. Záruka se nevztahuje na : - obvyklé opotřebení způsobené užíváním produktu, zejména poškozením povrchu, trhlin, poškozením,laku, displejů a skel - poškození způsobená nesprávným užíváním v rozporu s pokyny uživatelské příručky dodávané s produkty, zanedbáním, nesprávnou instalací nebo testováním, neoprávněnými pokusy o otevření, opravu či jiný zásah do produktu a jeho softwaru, který nebyl proveden společností KOUKAAM a.s. nebo jím pověřeným subjektem - poškození způsobená nehodami, požárem, vlhkostí,kapalinami, bleskem, detonací, výpadky sítě, úmyslným nebo nedbalostním poškozením produktu nebo jakýmkoliv jiným zásahem vis major - použitím produktu spolu s jiným produktem, nedodaným společností KOUKAAM a.s., pokud toto spojení je v příčinné souvislosti se vznikem poruchy na produktu. Výše uvedené ustanovení o záruce se nevztahuje na produkty třetích osob, které společnost KOUKAAM a.s. nabízí na základě smluvního vztahu s výrobci či prodejci těchto produktů, a u kterých na základě smluvního vztahu mezi společností KOUKAAM a.s. a touto třetí osobou není společnost KOUKAAM a.s.nositelem záruky. V takovém případě se použijí záruční ujednání vydaná výrobcem takového produktu či poskytovatelem licencí. Případná práva z vad je pak třeba uplatnit dle záručních podmínek těchto výrobců a poskytovatelů licencí způsobem v nich uvedených. Společnost KOUKAAM a.s. není odpovědná za splnění závazků vyplývajících ze záruk třetích stran. V případě vzniku závady na produktu společnosti KOUKAAM a.s. je kupující povinen bezodkladně informovat společnost KOUKAAM a.s. a dle pokynů společnosti předat produkt na vlastní náklady do opravy společnosti KOUKAAM a.s. nebo jím autorizovaného servisu. Při tom je povinen předložit doklad o koupi fakturu, vydanou společností KOUKAAM a.s. dle článku 10 těchto všeobecných smluvních podmínek. Je-li to s ohledem na závažnost poruchy možné pak společnost KOUKAAM a.s. produkt opraví a zašle zpět kupujícímu. V případě, že je vada neodstranitelná, společnost KOUKAAM a.s. produkt vymění za nový. Není li to již možné, vymění jej za jiný obdobný produkt, který svou povahou a funkcemi je podobný reklamovanému produktu, popřípadě vrátí kupujícímu zpět kupní cenu. Způsob vyřízení reklamace je určen společností KOUKAAM a.s.. Tento postup se nepoužije, pokud se na vadu produktu nevztahuje záruka dle těchto všeobecných smluvních podmínek. V takovém případě společnost KOUKAAM a.s. upozorní kupujícího na skutečnost, že není možné uplatnit na vadu záruku. Náklady spojené s provedením diagnostiky při přijetí produktu do opravy nese osoba uplatňující záruku. Ta

6 dále sdělí, zda souhlasí s provedením pozáruční opravy na její vlastní náklad. Na způsob úhrady těchto nákladů se použijí přiměřeně ustanovení o úhradě kupní ceny. Společnost KOUKAAM a.s. je oprávněna podmiňovat vydání produktu po provedení pozáruční opravy oproti úhradě opravy a nákladů s ní spojených. Společnost KOUKAAM a.s. a její dodavatelé nebo poskytovatelé licencí nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřímé, zvláštní, následné, trestné nebo náhodné škody jakéhokoliv druhu, za ztráty informací nebo dat nebo jiné finanční škody vyplývající nebo jinak spojené s používáním nebo činností produktů či jejích částí, ať už je to založeno na smluvním vztahu, mimosmluvním (včetně nedbalosti) nebo na jakémkoliv jiném základě, a to i v případě, že společnost KOUKAAM a.s. byla informována o možnosti vzniku takové škody. Celková odpovědnost společnosti KOUKAAM a.s. je omezena na opravu, výměnu nebo náhradu částky zaplacené za produkt, přičemž rozhodnutí je výhradně na straně společnosti KOUKAAM a.s.. 12.Licenční ujednání Toto licenční ujednání uděluje každé právnické nebo fyzické osobě, která řádně nabyla tento produkt od společnosti KOUKAAM a.s. nebo jejích obchodních partnerů (dále jen koncovému uživateli) nevýlučnou, nepřenosnou a odvolatelnou licenci pro použití softwaru již instalovaného na produktu, či současně dodávaného na CD nosiči spolu s produktem, nebo staženého z internetových stránek společnosti KOUKAAM a.s., který je koncový uživatel oprávněn užívat pouze spolu s dodávaným produktem. Koncový uživatel bere výslovně na vědomí, že tento software je chráněn autorskými právy společnosti KOUKAAM a.s., popřípadě jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Koncový uživatel produktu není oprávněn tento software dále šířit, kopírovat, upravovat, veřejně prezentovat či jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy společnosti KOUKAAM a.s. či jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Výjimky z tohoto zákazu může udělit pouze společnost KOUKAAM a.s. či jejích dodavatelé a poskytovatelé licencí. Koncový uživatel je oprávněn se softwarem dále nakládat pouze jako se součástí produktu, pokud tento produkt prodává jako movitou věc třetí osobě. V takovém případě je dodaný software neoddělitelnou součástí produktu s tím, že koncový uživatel si při takovém postupu nesmí ponechat žádnou část nebo kopii softwaru, dřívější aktualizace či starší verze programu, které od společnosti KOUKAAM a.s. v souvislosti se zakoupením a držením produktu kdy obdržel. Koncovému uživateli nevzniká zakoupením produktu nárok na aktualizace softwaru zdarma, pokud se k nim společnost KOUKAAM a.s. výslovně písemně nezavázala. Na veškeré další aktualizace se pak vztahuje toto licenční ujednání a mohou být poskytnuty i za úplatu. Společnost KOUKAAM a.s. ani její dodavatelé či poskytovatelé licencí neodpovídají za jakékoliv další nakládání uživatelů se softwarem, kterým by byly porušeny zákony a jiné právní předpisy práva jak vnitrostátního práva, které lze na tyto případy použít či práva mezinárodního, kterými by došlo ke vzniku jakékoliv nepřímé, zvláštní, následné, trestné nebo náhodné škody jakéhokoliv druhu, za ztráty informací nebo dat, vyplývající nebo jinak spojené s používáním nebo činností software nebo dokumentace k ní. Toto licenční ujednání se nevztahuje na osoby, které produkty společnosti KOUKAAM a.s. získají nelegálně, to jest zejména trestným činem, krádeží, podvodem, nalezením či jiným jednáním nezávislým na vůli společnosti KOUKAAM a.s. nebo jejích smluvních partnerů, kteří takový produkt zakoupili. Těmto osobám se výslovně zakazuje jakkoliv s produktem i jeho součástmi včetně softwaru jakkoliv dále nakládat, jinak odpovídají za škodu tím vzniklou společnosti KOUKAAM a.s. a jejím smluvním partnerům, a to jak z hlediska občanskoprávní, trestněprávní i správní odpovědnosti.

7 13. Rozhodující právo. Rozhodujícím právem uplatňovaným na právní vztahy mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícími je právo České republiky. V případě, že by se později ukázalo, že je některé z ustanoveních těchto všeobecných smluvních podmínek neplatné, protiprávní nebo neúčinné, zůstávají zbývající ustanovení v platnosti bez jakéhokoliv ustanovení 14. Platnost a účinnost Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem Společnost KOUKAAM a.s. si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky měnit a to ve formě dodatku popřípadě nově vydaných všeobecných smluvních podmínek s derogativními účinky ve vztahu k původním všeobecným smluvním podmínkám. 15. Akceptace smluvních všeobecných podmínek KOUKAAM a.s. Kupující současně provedením objednávky produktů společnosti KOUKAAM a.s. prohlašuje, že se před objednávkou seznámil s textem těchto všeobecných smluvních podmínek, a že s těmito podmínkami výslovně souhlasí, a za těchto podmínek uzavírá se společností KOUKAAM a.s. kupní smlouvu. Odchýlit se od těchto smluvních podmínek je možné pouze na základě vzájemné písemné dohody uzavřené mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícím. V Praze dne KOUKAAM a.s.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více