, 9, U 7, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "63080401, 9, U 7, PSČ"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: , se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ , zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka vydané dle zák.č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, zák.č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění a zák.č. 121/2000 Sb.Zákona o právu autorském v platném znění 1. Preambule Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy mezi společností KOUKAAM a.s., IČ: , se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ , Česká republika zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka a jejími smluvními partnery, které vzniknou při uzavírání kupních smluv v rámci činnosti společnosti KOUKAAM a.s., ve kterých společnost KOUKAAM a.s. bude vystupovat jako prodávající a její obchodní partneři jako kupující a předmětem prodeje bude produkt, popř. produkty vyrobené společností KOUKAAM a.s. nebo třetími osobami. 2. Prodávající Prodávajícím je dle těchto všeobecných smluvních podmínek vždy společnost s obchodní firmou KOUKAAM a.s., se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ , Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka dále jen (KOUKAAM a.s.), založená v souladu a dle práva platného v zemi jejího založení a registrace, to jest práva České republiky. Společnost KOUKAAM a.s. tímto prohlašuje, že je zcela v souladu s právními předpisy země, ve které byla založena a registrována, oprávněna provádět činnost spočívající mimo jiné v uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej hardwarových a softwarových produktů vlastní výroby a třetích osob, produktů blíže specifikovaných v článku 5. těchto všeobecných smluvních podmínek (dále jen produkt ). Společnost KOUKAAM a.s. tímto prohlašuje, že není omezena ve své smluvní volnosti uzavírat kupní smlouvy, a že jí nejsou známy ke dni vydání těchto všeobecných smluvních podmínek žádné okolnosti, které by jí bránily v tom, uzavřít tyto kupní smlouvy, to jest že není zejména žádným soudním ani jiným rozhodnutím či jinou právně významnou skutečností omezena ve smluvní volnosti uzavřít těmito všeobecnými smluvními podmínkami předvídané kupní smlouvy. Společnost KOUKAAM a.s dále prohlašuje, že ke dni uzavření každé kupní smlouvy je vlastníkem daného produktu či zboží, který je předmětem takové kupní smlouvy, a tedy že tento je v jejím výlučném vlastnictví, popřípadě má k němu zákonné či smluvní právo, které ji umožňuje uzavřít kupní smlouvu předvídanou těmito všeobecnými smluvními podmínkami. 3. Kupující Obchodním partnerem (dále jen Kupujícím) je každý subjekt plně způsobilý k právním úkonům, ať už fyzická či jakákoliv právnická osoba, která dle těchto všeobecných smluvních podmínek učiní objednávku jednoho či více produktů u společnosti KOUKAAM a.s. a tyto produkty za splnění těchto všeobecných smluvních podmínek převezme. Kupující je povinen při učinění objednávky produktu společnosti KOUKAAM a.s.. uvést:

2 a) všechny rozhodné údaje prokazující jeho nespornou a prokazatelnou identitu a to jak z hlediska právního tak daňového. Fyzické osoby jsou povinny uvést úplné jméno, datum narození, úplnou adresu jejich bydliště v zemi, kde jsou trvale usazeny, v případě, že jsou trvale usazeny v zemi odlišné od země ke které mají státní občanství, jsou povinni uvést i tuto zemi a adresu v ní vedenou. Právnické osoby jsou pak povinny uvést úplné jméno společnosti, úplnou adresu sídla společnosti, veškerá identifikační čísla, daňová identifikační čísla a označení obchodního či jiného rejstříku, ve kterém je tato společnost zapsána. V případě, že kupující neuvede v objednávce veškeré potřebné údaje, společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za případné neúplné označení kupujícího v dokladech, které jsou spolu s produkty předávány kupujícímu, a to včetně údajů uvedených na faktuře. b) Přesné místo dodání, včetně uvedení adresáta, liší-li se od kupujícího c) Kontaktní údaje( , telefon, fax) d) Způsob dodání zboží určený dle těchto všeobecných smluvních podmínek (bod 7) Kupující, který učiní objednávku dle všeobecných smluvních podmínek se zavazuje, že při učinění objednávky uvedl všechny požadované údaje, a že tyto jsou úplné a správné. V případě, že by byl později zjištěn opak, odpovídá kupující za veškerou škodu, která porušením této povinnosti vznikne společnosti KOUKAAM,a.s. Kupující dále současně s učiněním objednávky prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v tom, uzavřít kupní smlouvu se společností KOUKAAM a.s., to jest že není zejména žádným soudním ani jiným rozhodnutím či jinou právně významnou skutečností omezen ve smluvní volnosti uzavřít těmito všeobecnými smluvními podmínkami předvídanou kupní smlouvou, a to jak dle práva České republiky, tak dle práva jakékoliv jiné země, ve které kupující bydlí, sídlí, je jejím občanem či je v této zemi zapsán v obchodním či jiném rejstříku, popřípadě práva země, které může být na právní vztah mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícím použito dle mezinárodních smluv a jiných aktů mezinárodního práva. V případě porušení tohoto prohlášení kupující odpovídá za veškerou škodu, která společnosti KOUKAAM a.s. tímto vznikne. 4. Uzavření kupní smlouvy Kupní smlouva mezi společností KOUKAAM a.s. jako prodávajícím a kupujícím je uzavřena po kumulativním splnění těchto podmínek: a) kupující učiní objednávku produktů u společnosti KOUKAAM a.s. prostřednictvím dopisu, e - mailu,faxu, telefonicky či jinými běžně užívanými komunikačními prostředky, ve které uvede veškeré údaje dle článku 3 těchto všeobecných smluvních podmínek. b) objednávka učiněná dle předchozího bodu je doručena prokazatelným způsobem společnosti KOUKAAM a.s. a to buď na adresu jejího sídla, nebo prostředky elektronické či telefonické komunikace. c) Společnost KOUKAAM a.s. objednávku akceptuje. Dokladem o akceptaci objednávky je vystavení dokladu o koupi faktury dle těchto všeobecných smluvních podmínek. Společnost KOUKAAM a.s. si vyhrazuje právo odmítnout uzavření jakékoliv kupní smlouvy i bez uvedení důvodu. 5. Produkt Předmětem prodeje je jakýkoliv produkt, který v rámci své podnikatelské a obchodní činnosti společnost KOUKAAM a.s. nabízí, a to jak produkt hardwarový či softwarový, vlastní produkce, či produkce třetích osob.

3 6. Kupní cena Kupující provedením objednávky výslovně souhlasí s kupní cenou, která je stanovena prodávajícím společností KOUKAAM a.s. a to dle jejích zveřejňovaných ceníků produktů, s tím že pro prodej se vychází vždy z kupní ceny dle ceníku platného ke dni objednání produktu kupujícím. Součástí kupní ceny nejsou náklady na přepravu, náklady spojené s celní deklarací a další náklady vzniklé v souvislosti s dodáním produktů kupujícímu. Tyto náklady jsou účtovány zvlášť dle článku 7. těchto všeobecných smluvních podmínek Kupující se zavazuje zaplatit společnosti KOUKAAM a.s. za prodej produktů výše uvedeným způsobem určenou kupní cenu a náklady spojené s přepravou, celní deklarací a pod. jedním z těchto způsobů: a) v hotovosti v sídle společnosti KOUKAAM a.s. a jejích pobočkách při převzetí zakoupeného zboží b) bankovním převodem na bankovní účet společnosti KOUKAAM a.s. a to nejpozději před převzetím produktu kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou v sídle společnosti KOUKAAM a.s. a jejích pobočkách, nebo před předáním produktů, které jsou předmětem kupní smlouvy k přepravě do místa dodání označeném v objednávce, c) Společnost KOUKAAM a.s. si vyhrazuje právo uzavřít s kupujícím individuální dohodu o způsobu úhrady kupní ceny a splatnost kupní ceny posunout i na pozdější termín, než je stanoveno v článku 6 písm.a).b) těchto všeobecných smluvních podmínek. V případě uzavření takové individuální dohody kupující výslovně souhlasí se zvláštními podmínkami pro tento prodej, zejména s podmínkou výhrady vlastnictví. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je dále společnost KOUKAAM a.s. oprávněna účtovat penále ve výši 0,1 % z dlužné částky denně a dále vymáhat veškerou škodu, která jí takovým porušením smluvní povinnosti kupujícím vznikne, a to jak škody vyplývající občanskoprávní, obchodní a trestněprávní odpovědnosti.taková zvláštní dohoda vyžaduje písemnou podobu. 7. Dodání Společnost KOUKAAM a.s. se zavazuje dodat produkt kupujícímu v nejbližším možném termínu dle svých možností a možností svých obchodních partnerů, přepravních společností a to jedním z těchto způsobů : a) kupující, nebo jím výslovně zmocněná osoba nebo smluvní přepravce kupujícího produkt osobně převezme v sídle společnosti KOUKAAM a.s. b) společnost KOUKAAM a.s. předá produkt k přepravě poště, popřípadě jiné třetí osobě, jejímž předmětem je smluvní provádění přeprav a to i do státu, ve kterém se nachází požadovaná dodací adresa kupujícího, není-li kupujícím výslovně uveden jiný požadovaný způsob převzetí a přepravy zboží. Společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za zpoždění způsobené přepravcem, či jinou osobou, které společnost KOUKAAM a.s. nemohla ovlivnit, popřípadě zpoždění zapříčené působením vnějších sil (vis major) jako je živelnou událostí, válečným stavem a pod.. Společnost KOUKAAM a.s. nehradí náklady na přepravu zboží, náklady související s vyřízením celních deklarací a dalších poplatků, které v souvislosti s dopravou produktů do místa dodání vzniknou. Tyto náklady společnost KOUKAAM a.s. vyúčtuje ve faktuře dle bodu 10 těchto všeobecných smluvních podmínek. Pro úhradu těchto nákladů platí obdobně ustanovení článku 6. o úhradě kupní ceny.

4 To neplatí v případě, že zboží bude předáno k přepravě třetí osobě, která tuto přepravu zajišťuje na základě smluvního vztahu s kupujícím, vyúčtování a náhrada těchto nákladů je pak řešena mezi kupujícím a touto třetí osobou a netýká se žádným způsobem společnosti KOUKAAM a.s. 8. Přechod vlastnického práva výhrada vlastnictví Kupující uzavřením kupní smlouvy se společností KOUKAAM a.s. výslovně souhlasí se zřízením práva výhrady vlastnictví této společnosti k produktu, který je předmětem prodeje. Dle této výhrady vlastnictví je společnost KOUKAAM a.s. jediným a výlučným vlastníkem produktu, a to až do úplné úhrady kupní ceny. V případě, že kupující kupní cenu neuhradí v termínu splatnosti, je společnost KOUKAAM a.s. oprávněna požadovat okamžité vrácení produktu a náhradu škody, která jí porušením kupní smlouvy dle těchto všeobecných smluvních podmínek vznikne. Společnost KOUKAAM a.s. je dále oprávněna účtovat penále z dlužné částky a to dle článku 6 těchto všeobecných smluvních podmínek. Kupující je povinen produkt neprodleně vrátit, jinak odpovídá za veškerou škodu vzniklou společnosti KOUKAAM a.s. nevrácením zboží ve vlastnictví společnosti KOUKAAM a.s. a nese plnou trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost za neoprávněné užívání produktů ve vlastnictví společnosti KOUKAAM a.s.. Kupující je povinen po dobu od převzetí produktu až do doby přechodu vlastnického práva dle tohoto článku, t.j. do úplného uhrazení kupní ceny, nakládat s produktem pouze pro své vlastní potřeby dle jeho účelu využití. Kupujícímu se však zakazuje do doby přechodu vlastnického práva produkt dále neposkytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu společnosti KOUKAAM a.s., jinak odpovídá za škodu tím společnosti KOUKAAM a.s. vzniklou. Kupující a osoby za něj jednající tímto berou na vědomí, že společnost KOUKAAM a.s. je oprávněna požadovat plnou náhradu škody z titulu plnění občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti kupujícího a osob za něj jednajících, která vznikla dalším neoprávněným nakládáním s produkty zakoupenými dle těchto všeobecných smluvních podmínek u společnosti KOUKAAM a.s.. 9. Přechod nebezpečí zkázy či znehodnocení věci. Nebezpečí zkázy či znehodnocení věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží u společnosti KOUKAAM a.s. kupujícím, popřípadě předáním zboží třetí osobě, která zajišťuje přepravu zboží. Společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za vady způsobené na produktu přepravcem a to z důvodů nedodržení pokynů k přepravě produktu, či z jiných důvodů vyplývajících z nevhodnosti skladování či přepravy s ohledem na charakter produktu, popřípadě vady vzniklé z důvodu působení vis major. V případě, že kupující zajišťuje přepravu zboží sám, popřípadě prostřednictvím třetích osob jím zmocněných nebo přepravců, které sám kupující provedením přepravy pověří, společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá žádným způsobem za zajištění pojištění přepravovaných produktů a za eventuelní vznik škody na přepravovaných produktech. Pokud je přeprava zajišťována prostřednictvím společnosti KOUKAAM a.s. dle článku 7 odst. b) těchto všeobecných smluvních podmínek, kupující je povinen výslovně objednat též připojištění zásilky a náklady na toto připojištění společnosti KOUKAAM a.s. uhradit. Pokud tak neučiní, zásilka nebude pro přepravu pojištěna a společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za jakékoliv škody, které na produktech v průběhu přepravy vzniknou. 10. Faktura Společnost KOUKAAM a.s. vystaví doklad o uzavření kupní smlouvy fakturu. Tento doklad musí mít náležitosti dané právním řádem České republiky pro daňové doklady. V dokladu bude uveden krom dalších náležitostí stanovených právním řádem České republiky, druh produktu, počet, cena, přepravné a bankovní účet společnosti KOUKAAM a.s.. Kupující bere

5 výslovně na vědomí, že pokud neuvede v objednávce úplně své identifikační údaje, nebude tento doklad tyto údaje obsahovat. Faktura bude společností KOUKAAM a.s. vystavena nejpozději při předání zboží kupujícímu nebo k přepravě do místa určeném kupujícím. Součástí faktury je krom určení předmětu prodeje, jeho ceny též výčet nákladů spojených s přepravou, celní deklarací, pojištěním přepravy produktu a pod.. Tento doklad je potvrzením o uzavření kupní smlouvy mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícím za podmínek stanovených těmito všeobecnými podmínkami. 11. Odpovědnost za vady Společnost KOUKAAM a.s. odpovídá za vady produktu vlastní výroby a to v délce dvou let od zakoupení produktu kupujícím u společnosti KOUKAAM a.s.. Pokud je součástí produktu baterie, vztahuje se na ni omezená záruka v délce 6ti měsíců. Je-li součástí produktu software vytvořený společností KOUKAAM a.s., zaručuje se, že tento software instalovaný na produktech společnosti nebo jejich smluvních partnerů bude při své funkci z podstatné části splňovat specifikace programů. Společnost KOUKAAM a.s. neposkytuje záruky na úplný výkon a funkce veškerých programů, ale jen záruku za nepřerušovaný, bezporuchový dlouhodobý chod. Záruka se nevztahuje na : - obvyklé opotřebení způsobené užíváním produktu, zejména poškozením povrchu, trhlin, poškozením,laku, displejů a skel - poškození způsobená nesprávným užíváním v rozporu s pokyny uživatelské příručky dodávané s produkty, zanedbáním, nesprávnou instalací nebo testováním, neoprávněnými pokusy o otevření, opravu či jiný zásah do produktu a jeho softwaru, který nebyl proveden společností KOUKAAM a.s. nebo jím pověřeným subjektem - poškození způsobená nehodami, požárem, vlhkostí,kapalinami, bleskem, detonací, výpadky sítě, úmyslným nebo nedbalostním poškozením produktu nebo jakýmkoliv jiným zásahem vis major - použitím produktu spolu s jiným produktem, nedodaným společností KOUKAAM a.s., pokud toto spojení je v příčinné souvislosti se vznikem poruchy na produktu. Výše uvedené ustanovení o záruce se nevztahuje na produkty třetích osob, které společnost KOUKAAM a.s. nabízí na základě smluvního vztahu s výrobci či prodejci těchto produktů, a u kterých na základě smluvního vztahu mezi společností KOUKAAM a.s. a touto třetí osobou není společnost KOUKAAM a.s.nositelem záruky. V takovém případě se použijí záruční ujednání vydaná výrobcem takového produktu či poskytovatelem licencí. Případná práva z vad je pak třeba uplatnit dle záručních podmínek těchto výrobců a poskytovatelů licencí způsobem v nich uvedených. Společnost KOUKAAM a.s. není odpovědná za splnění závazků vyplývajících ze záruk třetích stran. V případě vzniku závady na produktu společnosti KOUKAAM a.s. je kupující povinen bezodkladně informovat společnost KOUKAAM a.s. a dle pokynů společnosti předat produkt na vlastní náklady do opravy společnosti KOUKAAM a.s. nebo jím autorizovaného servisu. Při tom je povinen předložit doklad o koupi fakturu, vydanou společností KOUKAAM a.s. dle článku 10 těchto všeobecných smluvních podmínek. Je-li to s ohledem na závažnost poruchy možné pak společnost KOUKAAM a.s. produkt opraví a zašle zpět kupujícímu. V případě, že je vada neodstranitelná, společnost KOUKAAM a.s. produkt vymění za nový. Není li to již možné, vymění jej za jiný obdobný produkt, který svou povahou a funkcemi je podobný reklamovanému produktu, popřípadě vrátí kupujícímu zpět kupní cenu. Způsob vyřízení reklamace je určen společností KOUKAAM a.s.. Tento postup se nepoužije, pokud se na vadu produktu nevztahuje záruka dle těchto všeobecných smluvních podmínek. V takovém případě společnost KOUKAAM a.s. upozorní kupujícího na skutečnost, že není možné uplatnit na vadu záruku. Náklady spojené s provedením diagnostiky při přijetí produktu do opravy nese osoba uplatňující záruku. Ta

6 dále sdělí, zda souhlasí s provedením pozáruční opravy na její vlastní náklad. Na způsob úhrady těchto nákladů se použijí přiměřeně ustanovení o úhradě kupní ceny. Společnost KOUKAAM a.s. je oprávněna podmiňovat vydání produktu po provedení pozáruční opravy oproti úhradě opravy a nákladů s ní spojených. Společnost KOUKAAM a.s. a její dodavatelé nebo poskytovatelé licencí nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřímé, zvláštní, následné, trestné nebo náhodné škody jakéhokoliv druhu, za ztráty informací nebo dat nebo jiné finanční škody vyplývající nebo jinak spojené s používáním nebo činností produktů či jejích částí, ať už je to založeno na smluvním vztahu, mimosmluvním (včetně nedbalosti) nebo na jakémkoliv jiném základě, a to i v případě, že společnost KOUKAAM a.s. byla informována o možnosti vzniku takové škody. Celková odpovědnost společnosti KOUKAAM a.s. je omezena na opravu, výměnu nebo náhradu částky zaplacené za produkt, přičemž rozhodnutí je výhradně na straně společnosti KOUKAAM a.s.. 12.Licenční ujednání Toto licenční ujednání uděluje každé právnické nebo fyzické osobě, která řádně nabyla tento produkt od společnosti KOUKAAM a.s. nebo jejích obchodních partnerů (dále jen koncovému uživateli) nevýlučnou, nepřenosnou a odvolatelnou licenci pro použití softwaru již instalovaného na produktu, či současně dodávaného na CD nosiči spolu s produktem, nebo staženého z internetových stránek společnosti KOUKAAM a.s., který je koncový uživatel oprávněn užívat pouze spolu s dodávaným produktem. Koncový uživatel bere výslovně na vědomí, že tento software je chráněn autorskými právy společnosti KOUKAAM a.s., popřípadě jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Koncový uživatel produktu není oprávněn tento software dále šířit, kopírovat, upravovat, veřejně prezentovat či jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy společnosti KOUKAAM a.s. či jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Výjimky z tohoto zákazu může udělit pouze společnost KOUKAAM a.s. či jejích dodavatelé a poskytovatelé licencí. Koncový uživatel je oprávněn se softwarem dále nakládat pouze jako se součástí produktu, pokud tento produkt prodává jako movitou věc třetí osobě. V takovém případě je dodaný software neoddělitelnou součástí produktu s tím, že koncový uživatel si při takovém postupu nesmí ponechat žádnou část nebo kopii softwaru, dřívější aktualizace či starší verze programu, které od společnosti KOUKAAM a.s. v souvislosti se zakoupením a držením produktu kdy obdržel. Koncovému uživateli nevzniká zakoupením produktu nárok na aktualizace softwaru zdarma, pokud se k nim společnost KOUKAAM a.s. výslovně písemně nezavázala. Na veškeré další aktualizace se pak vztahuje toto licenční ujednání a mohou být poskytnuty i za úplatu. Společnost KOUKAAM a.s. ani její dodavatelé či poskytovatelé licencí neodpovídají za jakékoliv další nakládání uživatelů se softwarem, kterým by byly porušeny zákony a jiné právní předpisy práva jak vnitrostátního práva, které lze na tyto případy použít či práva mezinárodního, kterými by došlo ke vzniku jakékoliv nepřímé, zvláštní, následné, trestné nebo náhodné škody jakéhokoliv druhu, za ztráty informací nebo dat, vyplývající nebo jinak spojené s používáním nebo činností software nebo dokumentace k ní. Toto licenční ujednání se nevztahuje na osoby, které produkty společnosti KOUKAAM a.s. získají nelegálně, to jest zejména trestným činem, krádeží, podvodem, nalezením či jiným jednáním nezávislým na vůli společnosti KOUKAAM a.s. nebo jejích smluvních partnerů, kteří takový produkt zakoupili. Těmto osobám se výslovně zakazuje jakkoliv s produktem i jeho součástmi včetně softwaru jakkoliv dále nakládat, jinak odpovídají za škodu tím vzniklou společnosti KOUKAAM a.s. a jejím smluvním partnerům, a to jak z hlediska občanskoprávní, trestněprávní i správní odpovědnosti.

7 13. Rozhodující právo. Rozhodujícím právem uplatňovaným na právní vztahy mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícími je právo České republiky. V případě, že by se později ukázalo, že je některé z ustanoveních těchto všeobecných smluvních podmínek neplatné, protiprávní nebo neúčinné, zůstávají zbývající ustanovení v platnosti bez jakéhokoliv ustanovení 14. Platnost a účinnost Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem Společnost KOUKAAM a.s. si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky měnit a to ve formě dodatku popřípadě nově vydaných všeobecných smluvních podmínek s derogativními účinky ve vztahu k původním všeobecným smluvním podmínkám. 15. Akceptace smluvních všeobecných podmínek KOUKAAM a.s. Kupující současně provedením objednávky produktů společnosti KOUKAAM a.s. prohlašuje, že se před objednávkou seznámil s textem těchto všeobecných smluvních podmínek, a že s těmito podmínkami výslovně souhlasí, a za těchto podmínek uzavírá se společností KOUKAAM a.s. kupní smlouvu. Odchýlit se od těchto smluvních podmínek je možné pouze na základě vzájemné písemné dohody uzavřené mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícím. V Praze dne KOUKAAM a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOUKAAM a.s., IČ: 63080401 se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00, Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3291

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://pikron.cz/eshop-online-,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596;

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti PROPEC spol. s r.o., se sídlem Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82, IČ: 489 51 609, společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle.

Kupní smlouva. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle. Kupní smlouva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli:. společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle., vložka č. identifikační číslo: DIČ: sídlem: zastoupená: bankovní spojení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, Spisová značka: C 93240 vedená u Krajského soudu

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky I.Preambule Ing. Radek Vondrák, IČ: 40378454, sídlo Výstavní 8, 612 00 Brno 12 vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ Označení Název dílu Počet kusů 1 Základna

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více