, 9, U 7, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "63080401, 9, U 7, PSČ"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: , se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ , zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka vydané dle zák.č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, zák.č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění a zák.č. 121/2000 Sb.Zákona o právu autorském v platném znění 1. Preambule Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy mezi společností KOUKAAM a.s., IČ: , se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ , Česká republika zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka a jejími smluvními partnery, které vzniknou při uzavírání kupních smluv v rámci činnosti společnosti KOUKAAM a.s., ve kterých společnost KOUKAAM a.s. bude vystupovat jako prodávající a její obchodní partneři jako kupující a předmětem prodeje bude produkt, popř. produkty vyrobené společností KOUKAAM a.s. nebo třetími osobami. 2. Prodávající Prodávajícím je dle těchto všeobecných smluvních podmínek vždy společnost s obchodní firmou KOUKAAM a.s., se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ , Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka dále jen (KOUKAAM a.s.), založená v souladu a dle práva platného v zemi jejího založení a registrace, to jest práva České republiky. Společnost KOUKAAM a.s. tímto prohlašuje, že je zcela v souladu s právními předpisy země, ve které byla založena a registrována, oprávněna provádět činnost spočívající mimo jiné v uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej hardwarových a softwarových produktů vlastní výroby a třetích osob, produktů blíže specifikovaných v článku 5. těchto všeobecných smluvních podmínek (dále jen produkt ). Společnost KOUKAAM a.s. tímto prohlašuje, že není omezena ve své smluvní volnosti uzavírat kupní smlouvy, a že jí nejsou známy ke dni vydání těchto všeobecných smluvních podmínek žádné okolnosti, které by jí bránily v tom, uzavřít tyto kupní smlouvy, to jest že není zejména žádným soudním ani jiným rozhodnutím či jinou právně významnou skutečností omezena ve smluvní volnosti uzavřít těmito všeobecnými smluvními podmínkami předvídané kupní smlouvy. Společnost KOUKAAM a.s dále prohlašuje, že ke dni uzavření každé kupní smlouvy je vlastníkem daného produktu či zboží, který je předmětem takové kupní smlouvy, a tedy že tento je v jejím výlučném vlastnictví, popřípadě má k němu zákonné či smluvní právo, které ji umožňuje uzavřít kupní smlouvu předvídanou těmito všeobecnými smluvními podmínkami. 3. Kupující Obchodním partnerem (dále jen Kupujícím) je každý subjekt plně způsobilý k právním úkonům, ať už fyzická či jakákoliv právnická osoba, která dle těchto všeobecných smluvních podmínek učiní objednávku jednoho či více produktů u společnosti KOUKAAM a.s. a tyto produkty za splnění těchto všeobecných smluvních podmínek převezme. Kupující je povinen při učinění objednávky produktu společnosti KOUKAAM a.s.. uvést:

2 a) všechny rozhodné údaje prokazující jeho nespornou a prokazatelnou identitu a to jak z hlediska právního tak daňového. Fyzické osoby jsou povinny uvést úplné jméno, datum narození, úplnou adresu jejich bydliště v zemi, kde jsou trvale usazeny, v případě, že jsou trvale usazeny v zemi odlišné od země ke které mají státní občanství, jsou povinni uvést i tuto zemi a adresu v ní vedenou. Právnické osoby jsou pak povinny uvést úplné jméno společnosti, úplnou adresu sídla společnosti, veškerá identifikační čísla, daňová identifikační čísla a označení obchodního či jiného rejstříku, ve kterém je tato společnost zapsána. V případě, že kupující neuvede v objednávce veškeré potřebné údaje, společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za případné neúplné označení kupujícího v dokladech, které jsou spolu s produkty předávány kupujícímu, a to včetně údajů uvedených na faktuře. b) Přesné místo dodání, včetně uvedení adresáta, liší-li se od kupujícího c) Kontaktní údaje( , telefon, fax) d) Způsob dodání zboží určený dle těchto všeobecných smluvních podmínek (bod 7) Kupující, který učiní objednávku dle všeobecných smluvních podmínek se zavazuje, že při učinění objednávky uvedl všechny požadované údaje, a že tyto jsou úplné a správné. V případě, že by byl později zjištěn opak, odpovídá kupující za veškerou škodu, která porušením této povinnosti vznikne společnosti KOUKAAM,a.s. Kupující dále současně s učiněním objednávky prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v tom, uzavřít kupní smlouvu se společností KOUKAAM a.s., to jest že není zejména žádným soudním ani jiným rozhodnutím či jinou právně významnou skutečností omezen ve smluvní volnosti uzavřít těmito všeobecnými smluvními podmínkami předvídanou kupní smlouvou, a to jak dle práva České republiky, tak dle práva jakékoliv jiné země, ve které kupující bydlí, sídlí, je jejím občanem či je v této zemi zapsán v obchodním či jiném rejstříku, popřípadě práva země, které může být na právní vztah mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícím použito dle mezinárodních smluv a jiných aktů mezinárodního práva. V případě porušení tohoto prohlášení kupující odpovídá za veškerou škodu, která společnosti KOUKAAM a.s. tímto vznikne. 4. Uzavření kupní smlouvy Kupní smlouva mezi společností KOUKAAM a.s. jako prodávajícím a kupujícím je uzavřena po kumulativním splnění těchto podmínek: a) kupující učiní objednávku produktů u společnosti KOUKAAM a.s. prostřednictvím dopisu, e - mailu,faxu, telefonicky či jinými běžně užívanými komunikačními prostředky, ve které uvede veškeré údaje dle článku 3 těchto všeobecných smluvních podmínek. b) objednávka učiněná dle předchozího bodu je doručena prokazatelným způsobem společnosti KOUKAAM a.s. a to buď na adresu jejího sídla, nebo prostředky elektronické či telefonické komunikace. c) Společnost KOUKAAM a.s. objednávku akceptuje. Dokladem o akceptaci objednávky je vystavení dokladu o koupi faktury dle těchto všeobecných smluvních podmínek. Společnost KOUKAAM a.s. si vyhrazuje právo odmítnout uzavření jakékoliv kupní smlouvy i bez uvedení důvodu. 5. Produkt Předmětem prodeje je jakýkoliv produkt, který v rámci své podnikatelské a obchodní činnosti společnost KOUKAAM a.s. nabízí, a to jak produkt hardwarový či softwarový, vlastní produkce, či produkce třetích osob.

3 6. Kupní cena Kupující provedením objednávky výslovně souhlasí s kupní cenou, která je stanovena prodávajícím společností KOUKAAM a.s. a to dle jejích zveřejňovaných ceníků produktů, s tím že pro prodej se vychází vždy z kupní ceny dle ceníku platného ke dni objednání produktu kupujícím. Součástí kupní ceny nejsou náklady na přepravu, náklady spojené s celní deklarací a další náklady vzniklé v souvislosti s dodáním produktů kupujícímu. Tyto náklady jsou účtovány zvlášť dle článku 7. těchto všeobecných smluvních podmínek Kupující se zavazuje zaplatit společnosti KOUKAAM a.s. za prodej produktů výše uvedeným způsobem určenou kupní cenu a náklady spojené s přepravou, celní deklarací a pod. jedním z těchto způsobů: a) v hotovosti v sídle společnosti KOUKAAM a.s. a jejích pobočkách při převzetí zakoupeného zboží b) bankovním převodem na bankovní účet společnosti KOUKAAM a.s. a to nejpozději před převzetím produktu kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou v sídle společnosti KOUKAAM a.s. a jejích pobočkách, nebo před předáním produktů, které jsou předmětem kupní smlouvy k přepravě do místa dodání označeném v objednávce, c) Společnost KOUKAAM a.s. si vyhrazuje právo uzavřít s kupujícím individuální dohodu o způsobu úhrady kupní ceny a splatnost kupní ceny posunout i na pozdější termín, než je stanoveno v článku 6 písm.a).b) těchto všeobecných smluvních podmínek. V případě uzavření takové individuální dohody kupující výslovně souhlasí se zvláštními podmínkami pro tento prodej, zejména s podmínkou výhrady vlastnictví. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je dále společnost KOUKAAM a.s. oprávněna účtovat penále ve výši 0,1 % z dlužné částky denně a dále vymáhat veškerou škodu, která jí takovým porušením smluvní povinnosti kupujícím vznikne, a to jak škody vyplývající občanskoprávní, obchodní a trestněprávní odpovědnosti.taková zvláštní dohoda vyžaduje písemnou podobu. 7. Dodání Společnost KOUKAAM a.s. se zavazuje dodat produkt kupujícímu v nejbližším možném termínu dle svých možností a možností svých obchodních partnerů, přepravních společností a to jedním z těchto způsobů : a) kupující, nebo jím výslovně zmocněná osoba nebo smluvní přepravce kupujícího produkt osobně převezme v sídle společnosti KOUKAAM a.s. b) společnost KOUKAAM a.s. předá produkt k přepravě poště, popřípadě jiné třetí osobě, jejímž předmětem je smluvní provádění přeprav a to i do státu, ve kterém se nachází požadovaná dodací adresa kupujícího, není-li kupujícím výslovně uveden jiný požadovaný způsob převzetí a přepravy zboží. Společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za zpoždění způsobené přepravcem, či jinou osobou, které společnost KOUKAAM a.s. nemohla ovlivnit, popřípadě zpoždění zapříčené působením vnějších sil (vis major) jako je živelnou událostí, válečným stavem a pod.. Společnost KOUKAAM a.s. nehradí náklady na přepravu zboží, náklady související s vyřízením celních deklarací a dalších poplatků, které v souvislosti s dopravou produktů do místa dodání vzniknou. Tyto náklady společnost KOUKAAM a.s. vyúčtuje ve faktuře dle bodu 10 těchto všeobecných smluvních podmínek. Pro úhradu těchto nákladů platí obdobně ustanovení článku 6. o úhradě kupní ceny.

4 To neplatí v případě, že zboží bude předáno k přepravě třetí osobě, která tuto přepravu zajišťuje na základě smluvního vztahu s kupujícím, vyúčtování a náhrada těchto nákladů je pak řešena mezi kupujícím a touto třetí osobou a netýká se žádným způsobem společnosti KOUKAAM a.s. 8. Přechod vlastnického práva výhrada vlastnictví Kupující uzavřením kupní smlouvy se společností KOUKAAM a.s. výslovně souhlasí se zřízením práva výhrady vlastnictví této společnosti k produktu, který je předmětem prodeje. Dle této výhrady vlastnictví je společnost KOUKAAM a.s. jediným a výlučným vlastníkem produktu, a to až do úplné úhrady kupní ceny. V případě, že kupující kupní cenu neuhradí v termínu splatnosti, je společnost KOUKAAM a.s. oprávněna požadovat okamžité vrácení produktu a náhradu škody, která jí porušením kupní smlouvy dle těchto všeobecných smluvních podmínek vznikne. Společnost KOUKAAM a.s. je dále oprávněna účtovat penále z dlužné částky a to dle článku 6 těchto všeobecných smluvních podmínek. Kupující je povinen produkt neprodleně vrátit, jinak odpovídá za veškerou škodu vzniklou společnosti KOUKAAM a.s. nevrácením zboží ve vlastnictví společnosti KOUKAAM a.s. a nese plnou trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost za neoprávněné užívání produktů ve vlastnictví společnosti KOUKAAM a.s.. Kupující je povinen po dobu od převzetí produktu až do doby přechodu vlastnického práva dle tohoto článku, t.j. do úplného uhrazení kupní ceny, nakládat s produktem pouze pro své vlastní potřeby dle jeho účelu využití. Kupujícímu se však zakazuje do doby přechodu vlastnického práva produkt dále neposkytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu společnosti KOUKAAM a.s., jinak odpovídá za škodu tím společnosti KOUKAAM a.s. vzniklou. Kupující a osoby za něj jednající tímto berou na vědomí, že společnost KOUKAAM a.s. je oprávněna požadovat plnou náhradu škody z titulu plnění občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti kupujícího a osob za něj jednajících, která vznikla dalším neoprávněným nakládáním s produkty zakoupenými dle těchto všeobecných smluvních podmínek u společnosti KOUKAAM a.s.. 9. Přechod nebezpečí zkázy či znehodnocení věci. Nebezpečí zkázy či znehodnocení věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží u společnosti KOUKAAM a.s. kupujícím, popřípadě předáním zboží třetí osobě, která zajišťuje přepravu zboží. Společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za vady způsobené na produktu přepravcem a to z důvodů nedodržení pokynů k přepravě produktu, či z jiných důvodů vyplývajících z nevhodnosti skladování či přepravy s ohledem na charakter produktu, popřípadě vady vzniklé z důvodu působení vis major. V případě, že kupující zajišťuje přepravu zboží sám, popřípadě prostřednictvím třetích osob jím zmocněných nebo přepravců, které sám kupující provedením přepravy pověří, společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá žádným způsobem za zajištění pojištění přepravovaných produktů a za eventuelní vznik škody na přepravovaných produktech. Pokud je přeprava zajišťována prostřednictvím společnosti KOUKAAM a.s. dle článku 7 odst. b) těchto všeobecných smluvních podmínek, kupující je povinen výslovně objednat též připojištění zásilky a náklady na toto připojištění společnosti KOUKAAM a.s. uhradit. Pokud tak neučiní, zásilka nebude pro přepravu pojištěna a společnost KOUKAAM a.s. neodpovídá za jakékoliv škody, které na produktech v průběhu přepravy vzniknou. 10. Faktura Společnost KOUKAAM a.s. vystaví doklad o uzavření kupní smlouvy fakturu. Tento doklad musí mít náležitosti dané právním řádem České republiky pro daňové doklady. V dokladu bude uveden krom dalších náležitostí stanovených právním řádem České republiky, druh produktu, počet, cena, přepravné a bankovní účet společnosti KOUKAAM a.s.. Kupující bere

5 výslovně na vědomí, že pokud neuvede v objednávce úplně své identifikační údaje, nebude tento doklad tyto údaje obsahovat. Faktura bude společností KOUKAAM a.s. vystavena nejpozději při předání zboží kupujícímu nebo k přepravě do místa určeném kupujícím. Součástí faktury je krom určení předmětu prodeje, jeho ceny též výčet nákladů spojených s přepravou, celní deklarací, pojištěním přepravy produktu a pod.. Tento doklad je potvrzením o uzavření kupní smlouvy mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícím za podmínek stanovených těmito všeobecnými podmínkami. 11. Odpovědnost za vady Společnost KOUKAAM a.s. odpovídá za vady produktu vlastní výroby a to v délce dvou let od zakoupení produktu kupujícím u společnosti KOUKAAM a.s.. Pokud je součástí produktu baterie, vztahuje se na ni omezená záruka v délce 6ti měsíců. Je-li součástí produktu software vytvořený společností KOUKAAM a.s., zaručuje se, že tento software instalovaný na produktech společnosti nebo jejich smluvních partnerů bude při své funkci z podstatné části splňovat specifikace programů. Společnost KOUKAAM a.s. neposkytuje záruky na úplný výkon a funkce veškerých programů, ale jen záruku za nepřerušovaný, bezporuchový dlouhodobý chod. Záruka se nevztahuje na : - obvyklé opotřebení způsobené užíváním produktu, zejména poškozením povrchu, trhlin, poškozením,laku, displejů a skel - poškození způsobená nesprávným užíváním v rozporu s pokyny uživatelské příručky dodávané s produkty, zanedbáním, nesprávnou instalací nebo testováním, neoprávněnými pokusy o otevření, opravu či jiný zásah do produktu a jeho softwaru, který nebyl proveden společností KOUKAAM a.s. nebo jím pověřeným subjektem - poškození způsobená nehodami, požárem, vlhkostí,kapalinami, bleskem, detonací, výpadky sítě, úmyslným nebo nedbalostním poškozením produktu nebo jakýmkoliv jiným zásahem vis major - použitím produktu spolu s jiným produktem, nedodaným společností KOUKAAM a.s., pokud toto spojení je v příčinné souvislosti se vznikem poruchy na produktu. Výše uvedené ustanovení o záruce se nevztahuje na produkty třetích osob, které společnost KOUKAAM a.s. nabízí na základě smluvního vztahu s výrobci či prodejci těchto produktů, a u kterých na základě smluvního vztahu mezi společností KOUKAAM a.s. a touto třetí osobou není společnost KOUKAAM a.s.nositelem záruky. V takovém případě se použijí záruční ujednání vydaná výrobcem takového produktu či poskytovatelem licencí. Případná práva z vad je pak třeba uplatnit dle záručních podmínek těchto výrobců a poskytovatelů licencí způsobem v nich uvedených. Společnost KOUKAAM a.s. není odpovědná za splnění závazků vyplývajících ze záruk třetích stran. V případě vzniku závady na produktu společnosti KOUKAAM a.s. je kupující povinen bezodkladně informovat společnost KOUKAAM a.s. a dle pokynů společnosti předat produkt na vlastní náklady do opravy společnosti KOUKAAM a.s. nebo jím autorizovaného servisu. Při tom je povinen předložit doklad o koupi fakturu, vydanou společností KOUKAAM a.s. dle článku 10 těchto všeobecných smluvních podmínek. Je-li to s ohledem na závažnost poruchy možné pak společnost KOUKAAM a.s. produkt opraví a zašle zpět kupujícímu. V případě, že je vada neodstranitelná, společnost KOUKAAM a.s. produkt vymění za nový. Není li to již možné, vymění jej za jiný obdobný produkt, který svou povahou a funkcemi je podobný reklamovanému produktu, popřípadě vrátí kupujícímu zpět kupní cenu. Způsob vyřízení reklamace je určen společností KOUKAAM a.s.. Tento postup se nepoužije, pokud se na vadu produktu nevztahuje záruka dle těchto všeobecných smluvních podmínek. V takovém případě společnost KOUKAAM a.s. upozorní kupujícího na skutečnost, že není možné uplatnit na vadu záruku. Náklady spojené s provedením diagnostiky při přijetí produktu do opravy nese osoba uplatňující záruku. Ta

6 dále sdělí, zda souhlasí s provedením pozáruční opravy na její vlastní náklad. Na způsob úhrady těchto nákladů se použijí přiměřeně ustanovení o úhradě kupní ceny. Společnost KOUKAAM a.s. je oprávněna podmiňovat vydání produktu po provedení pozáruční opravy oproti úhradě opravy a nákladů s ní spojených. Společnost KOUKAAM a.s. a její dodavatelé nebo poskytovatelé licencí nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřímé, zvláštní, následné, trestné nebo náhodné škody jakéhokoliv druhu, za ztráty informací nebo dat nebo jiné finanční škody vyplývající nebo jinak spojené s používáním nebo činností produktů či jejích částí, ať už je to založeno na smluvním vztahu, mimosmluvním (včetně nedbalosti) nebo na jakémkoliv jiném základě, a to i v případě, že společnost KOUKAAM a.s. byla informována o možnosti vzniku takové škody. Celková odpovědnost společnosti KOUKAAM a.s. je omezena na opravu, výměnu nebo náhradu částky zaplacené za produkt, přičemž rozhodnutí je výhradně na straně společnosti KOUKAAM a.s.. 12.Licenční ujednání Toto licenční ujednání uděluje každé právnické nebo fyzické osobě, která řádně nabyla tento produkt od společnosti KOUKAAM a.s. nebo jejích obchodních partnerů (dále jen koncovému uživateli) nevýlučnou, nepřenosnou a odvolatelnou licenci pro použití softwaru již instalovaného na produktu, či současně dodávaného na CD nosiči spolu s produktem, nebo staženého z internetových stránek společnosti KOUKAAM a.s., který je koncový uživatel oprávněn užívat pouze spolu s dodávaným produktem. Koncový uživatel bere výslovně na vědomí, že tento software je chráněn autorskými právy společnosti KOUKAAM a.s., popřípadě jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Koncový uživatel produktu není oprávněn tento software dále šířit, kopírovat, upravovat, veřejně prezentovat či jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy společnosti KOUKAAM a.s. či jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Výjimky z tohoto zákazu může udělit pouze společnost KOUKAAM a.s. či jejích dodavatelé a poskytovatelé licencí. Koncový uživatel je oprávněn se softwarem dále nakládat pouze jako se součástí produktu, pokud tento produkt prodává jako movitou věc třetí osobě. V takovém případě je dodaný software neoddělitelnou součástí produktu s tím, že koncový uživatel si při takovém postupu nesmí ponechat žádnou část nebo kopii softwaru, dřívější aktualizace či starší verze programu, které od společnosti KOUKAAM a.s. v souvislosti se zakoupením a držením produktu kdy obdržel. Koncovému uživateli nevzniká zakoupením produktu nárok na aktualizace softwaru zdarma, pokud se k nim společnost KOUKAAM a.s. výslovně písemně nezavázala. Na veškeré další aktualizace se pak vztahuje toto licenční ujednání a mohou být poskytnuty i za úplatu. Společnost KOUKAAM a.s. ani její dodavatelé či poskytovatelé licencí neodpovídají za jakékoliv další nakládání uživatelů se softwarem, kterým by byly porušeny zákony a jiné právní předpisy práva jak vnitrostátního práva, které lze na tyto případy použít či práva mezinárodního, kterými by došlo ke vzniku jakékoliv nepřímé, zvláštní, následné, trestné nebo náhodné škody jakéhokoliv druhu, za ztráty informací nebo dat, vyplývající nebo jinak spojené s používáním nebo činností software nebo dokumentace k ní. Toto licenční ujednání se nevztahuje na osoby, které produkty společnosti KOUKAAM a.s. získají nelegálně, to jest zejména trestným činem, krádeží, podvodem, nalezením či jiným jednáním nezávislým na vůli společnosti KOUKAAM a.s. nebo jejích smluvních partnerů, kteří takový produkt zakoupili. Těmto osobám se výslovně zakazuje jakkoliv s produktem i jeho součástmi včetně softwaru jakkoliv dále nakládat, jinak odpovídají za škodu tím vzniklou společnosti KOUKAAM a.s. a jejím smluvním partnerům, a to jak z hlediska občanskoprávní, trestněprávní i správní odpovědnosti.

7 13. Rozhodující právo. Rozhodujícím právem uplatňovaným na právní vztahy mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícími je právo České republiky. V případě, že by se později ukázalo, že je některé z ustanoveních těchto všeobecných smluvních podmínek neplatné, protiprávní nebo neúčinné, zůstávají zbývající ustanovení v platnosti bez jakéhokoliv ustanovení 14. Platnost a účinnost Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem Společnost KOUKAAM a.s. si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky měnit a to ve formě dodatku popřípadě nově vydaných všeobecných smluvních podmínek s derogativními účinky ve vztahu k původním všeobecným smluvním podmínkám. 15. Akceptace smluvních všeobecných podmínek KOUKAAM a.s. Kupující současně provedením objednávky produktů společnosti KOUKAAM a.s. prohlašuje, že se před objednávkou seznámil s textem těchto všeobecných smluvních podmínek, a že s těmito podmínkami výslovně souhlasí, a za těchto podmínek uzavírá se společností KOUKAAM a.s. kupní smlouvu. Odchýlit se od těchto smluvních podmínek je možné pouze na základě vzájemné písemné dohody uzavřené mezi společností KOUKAAM a.s. a kupujícím. V Praze dne KOUKAAM a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky vydané podle 1751 Sb., zák. č. 89/2012 Nový

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz V této webové prezentaci vystupuje na straně dodavatele

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape. Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.cz Provozovatel: FIXTAPE s.r.o., sídlo Náměstí 17/19, Velké Meziříčí,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www. skrine-levne. cz firmy Libovický s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.skrine-levne.cz

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Zapsaného spolku XB1 FANS IČ: 036 07 682, se sídlem Sokolovská 1278/156, Libeň, 180 00 Praha 8 1. Úvod Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více