Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě"

Transkript

1 [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy podávání zpráv a učení (PSQCWG) Květen 2014

2 Název: Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zveřejněno v květnu Evropská komise, pracovní skupina pro bezpečnost pacientů a kvalitu péče Citace či reprodukce této publikace je povolena za podmínky, že bude uveden zdroj. K dispozici na adrese: Formát: pdf Kontaktní osoba: Martin E. Bommersholdt, RN, MPQM, vedoucí pracovník pro oblast bezpečnosti pacientů Státní agentura pro práva a stížnosti pacientů, Dánsko 2

3 Obsah 1. Souhrn Podskupina pro systémy podávání zpráv a učení Doporučení k systémům podávání zpráv a učení Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů Doporučení Rady Evropy o bezpečnosti pacientů Program WHO pro bezpečnost pacientů Účel a funkce systémů podávání zpráv a učení Metoda Správa Organizační rámec Úroveň, na které se systémy podávání zpráv provozují Motivy k zavedení systému podávání zpráv Zavádění Financování Klíčové prvky, jež je třeba zvážit Regulační rámec Povinné nebo dobrovolné systémy Typy událostí, o kterých se podávají zprávy Kdo může podávat zprávy Podávání zpráv pacienty a jejich rodinami Ochrana zdravotnických pracovníků Anonymizace a důvěrnost Klíčová zjištění Vzdělávání Kultura podávání zpráv a učení Školení k podávání zpráv Klíčová zjištění Součásti systémů podávání zpráv Tok případů Mechanismus zachycování údajů o bezpečnosti pacientů Zdravotnická prostředí Metoda podávání zpráv Metody podávání zpráv Zpětná vazba Využití údajů (zpracování případů) Klasifikační systém Klíčová zjištění Analýza Přezkum na centrální nebo regionální úrovni Vlastnosti úspěšného procesu přezkumu Kvantitativní statistika Analýza na místní úrovni Klíčová zjištění Technická infrastruktura Automatizace toku údajů Podpora a průběžný vývoj Otázky zabezpečení Klíčová zjištění Cíle Glosář Odkazy

4 1. Souhrn V této zprávě jsou představena zjištění a doporučení podskupiny pro systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v členských státech Evropské unie 1. Úkolem této podskupiny bylo předložit soubor klíčových zjištění a poskytnout doporučení, a podpořit tak provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 2, pokud jde o systémy podávání zpráv a učení. Tato zpráva představuje katalog různých koncepcí, jež členské státy, které systémy podávání zpráv zavedly, při jejich organizaci uplatnily. Členským státům, které mají zájem zavést celostátní systém podávání zpráv, nabízí tato zpráva vhled do problematiky možností organizace takového systému a inspiraci, pokud jde o jeho realizaci. Tato zpráva vychází z návrhu pokynů WHO k systémům podávání zpráv a učení sloužících ke zpracování nežádoucích příhod 1, doporučení Rady 2009/C 151/01 2 a knihovny sítě EUNetPaS 3. Zpráva ukazuje, jak řada evropských zemí uplatňovala poznatky WHO a EU při zavádění a přezkumu systémů podávání zpráv. Systémy podávání zpráv v jednotlivých členských státech se značně liší. I přes tyto rozdíly se ovšem podskupině pro systémy podávání zpráv a učení podařilo dopracovat se ke klíčovým zjištěním o systémech a vydat k nim doporučení. Podskupina považovala za důležité uvedené rozdíly mezi jednotlivými systémy ukázat. Na základě těchto rozdílů lze lépe porozumět různým uspořádáním, jež je možné využít, a výhodám a nevýhodám, které s nimi mohou být spojeny. V této zprávě se neuvádí, jak řešit učení z událostí. Pro účely analýzy je obvykle zapotřebí zaznamenané události kombinovat s dalšími zdroji údajů o kvalitě péče a bezpečnosti pacientů. Pokud analýza událostí, stížností a dalších údajů o kvalitě péče probíhá odděleně, je zde riziko, že řešení, k nimž se na jejím základě dospěje, budou pouze dílčí a nezajistí účinnou prevenci daného problému. 1 Norsko je členským státem Evropského sdružení volného obchodu, nikoli však EU. Pojmem členské státy se v této zprávě rozumí členské státy EU a Norsko. 2 Doporučení Rady ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí. 4

5 Klíčová zjištění a doporučení Celkové uspořádání 1. V členských státech existují povinné i dobrovolné systémy podávání zpráv. Každý z těchto typů systému má své výhody a nevýhody. 2. Povinný systém by měl být doplněn předpisy o nesankčním podávání zpráv a jednoznačnými pravidly pro zachování důvěryhodnosti. 3. Existují různé typy událostí, o nichž mohou být podávány zprávy. Pokud je však událost definována široce, lze podávat zprávy o jakémkoliv problému, a to včetně případů, k nimž téměř došlo, a událostí, jež nejsou spojeny s újmou, což poskytne cenné zdroje informací, na jejichž základě se lze učit a které je možné využít ke zlepšování systémů. 4. Možnost podávat zprávy o událostech v oblasti bezpečnosti pacientů by měl mít veškerý personál zdravotnických organizací, nikoli pouze poskytovatelé zdravotní péče. 5. Zprávy podávané pacienty a jejich příbuznými mohou být cenným zdrojem informací, na jehož základě se lze učit a který je možné využít ke zvyšování bezpečnosti pacientů, a podávání těchto zpráv by se tedy mělo podporovat. Je zapotřebí získat více informací o tom, jak je v různých oblastech zdravotní péče usnadnit. 6. Systém podávání zpráv by měl být oddělen od postupů formálních stížností, disciplinárních opatření a soudního řízení. Zdravotnickým pracovníkům, kteří podají zprávu, by měla být poskytnuta ochrana před disciplinárními či právními kroky. Je třeba zajistit důvěrnost informací o osobě, jež podala zprávu, jakož i vhodnou anonymizaci údajů. 7. Na podporu tvorby iniciativ, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost pacientů a zajistit prevenci událostí v celé EU, a k jejich monitorování by měly být pravidelně zveřejňovány anonymizované zprávy o údajích a poznatky, z nichž se lze poučit, by měly být šířeny. Kultura podávání zpráv a učení Klíčová zjištění: 1. Cíl a účel systému jsou všem zúčastněným stranám, včetně pracovníků v první linii a pacientů, srozumitelně vysvětleny. 2. Po událostech, o nichž byla podána zpráva, byly provedeny patrné změny. 3. Jsou zapojováni pacienti a jejich příbuzní. Doporučení: 1. Všechny osoby, které podávají zprávu o události, by si měly být vědomy přínosů, které z toho pro ně plynou: tento krok přispěje k prevenci událostí, jež by pro ně, jakož i pro pověst jejich organizací mohly mít negativní následky. 2. Nejvyšší vedení systémů a poskytovatelů zdravotní péče by mělo šířit povědomí o nerepresivním a nesankčním cíli systému podávání zpráv. 3. Poskytovatelé zdravotní péče by na základě výsledků šetření a přijatých preventivních opatření měli obdržet zpětnou vazbu. 4. V zájmu podpory učení by pacienti a jejich příbuzní měli mít možnost podávat zprávy mimo rámec mechanismu pro podávání stížností. 5. Je třeba zvážit, zda je nutné změnit právní předpisy o ochraně informací uvedených ve zprávách o příhodách před soudy a policií, neboť tyto informace jsou shromažďovány pro odlišné účely. 6. Zprávy by měly být anonymizovány, neboť je zřejmé, že motivem k jejich podávání není osobní zájem, ale zájem o samotnou událost, který je v tomto směru prvořadý. 5

6 Součásti systému podávání zpráv Klíčová zjištění: 1. Je zapotřebí mechanismus k zachycování a ukládání údajů. 2. Je třeba definovat konzistentní zásady podávání zpráv. 3. Je třeba zavést mechanismy k poskytování zpětné vazby. 4. Případy by měli vyřizovat odborníci ve spolupráci s vedoucími pracovníky. Doporučení: 1. K podávání zpráv by se měly využívat odlišné formuláře pro zdravotnické pracovníky a pro pacienty a jejich příbuzné. 2. Kromě povinných údajů by ve formulářích k podávání zpráv měl být rovněž k dispozici prostor k volnému vyjádření. 3. Mělo by se upřednostňovat uživatelsky vstřícné elektronické podávání zpráv. 4. Zpětná vazba z centrální nebo regionální úrovně je důležitá z hlediska sdílení znalostí o rizikových procesech. 5. Jedním z nejvýznamnějších úkolů je poskytovat zpětnou vazbu osobám, které podaly zprávu. Aby byli zdravotničtí pracovníci do budoucna motivováni k podávání zpráv o případných událostech, je třeba osoby, které zprávu podaly, uvědomit o přijetí jejich zprávy a průběžně je informovat o dalším postupu. 6. Vyřizování případů a analýzu událostí by měli provádět odborníci, kteří problematice rozumí a ovládají různé metody analýzy. Schvalováním akčních plánů musí být pověřen zástupce vedení. 7. Klasifikace či taxonomie příhod by se měla opírat o obecný systém klasifikace, který umožní srovnávat údaje mezi jednotlivými poskytovateli péče. V případě potřeby lze používat i klasifikace pro jednotlivé nemoci a další klasifikace. Analýza Klíčová zjištění: 1. Obdržené zprávy o událostech by měly být přezkoumány, anonymizovány a systematicky analyzovány. 2. Měla by být šířena preventivní doporučení. 3. Rychlou analýzu a přezkum by měli provádět spolehliví odborníci. Doporučení: 1. Rozlišovat mezi analýzou příhod prováděnou na místní úrovni a přezkumem zpráv na úrovni centrální či regionální. 2. Vyčlenit na analýzy a přezkumy odpovídající zdroje, včetně odborníků, kteří rozumí příslušným klinickým okolnostem a procesům poskytování péče a kteří jsou vyškoleni tak, aby poznali systémové příčiny, z nichž problémy pramení. 3. Nehledat při analýze a přezkumu na centrální či regionální úrovni viníky. 4. Stanovit jednotnou metodiku zpracování zpráv, jejíž součástí budou i příklady, a zajistit přístup k údajům a poznatkům, z nichž se lze učit, tak aby se usnadnilo využívání údajů na místní úrovni, přičemž podporu v tomto směru zajistí úroveň centrální. 5. Soustředit se na všech úrovních spíše na kvalitativní analýzu než na kvantitativní statistiku. 6. Co nejdříve provést na místní úrovni přezkum každé události, o níž byla podána zpráva, a 6

7 prioritu zpráv postupovaných k analýze na centrální úrovni určovat podle významnosti jednotlivých případů. 7. Před přezkumem příchozí zprávy centrálně třídit z hlediska jejich významnosti pomocí automatického algoritmu (např. na základě klasifikace). 8. V zájmu vzdělávání osob provádějících analýzu na místní úrovni poskytovat při přezkumu na úrovni centrální či regionální zpětnou vazbu ke kvalitativní analýze. 9. Šířit informace o preventivních opatřeních prostřednictvím stávajících kanálů. Vedle samostatného dokumentu s výstrahou zvážit také, zda rovnou neaktualizovat i stávající politické dokumenty. Technická infrastruktura Klíčová zjištění: 1. Hloubkovou analýzu údajů lze provádět nejen u statistických údajů, ale také u obsahu jednotlivých zpráv. 2. Usnadnit poskytovatelům zdravotní péče účast bez ohledu na jejich přístup k výpočetní technice; minimálním požadavkem by mohl být jeden dostupný počítač s internetovým připojením. 3. Údaje co nejdříve převést do elektronické podoby. 4. V rámci toku případů zajistit online přenos a sdílení údajů. 5. Zajistit bezpečnost údajů (dostupnost, integritu, omezení přístupu k nim) při jejich přesunu a při jejich uchovávání, sdílení a archivaci. 6. Zajistit průběžné zlepšování systému. Doporučení: 1. Na centrální úrovni dávat přednost shromažďování údajů o každé jednotlivé události před shromažďováním souhrnných tabulek údajů k jednotlivým poskytovatelům zdravotní péče. 2. Zajistit nástroj pro analýzu údajů s funkcí referenčního srovnávání a fulltextového vyhledávání. 3. Umožnit elektronické vkládání a sdílení anonymizovaných údajů od technicky pokročilejších poskytovatelů zdravotní péče, jakož i využívání webových formulářů k podávání zpráv pro technicky hůře vybavené nebo malé zdravotnické organizace. 4. Webové formuláře k podávání zpráv by měly umožňovat podání zprávy pacienty a rovněž přepis tištěných zpráv. Webové podávání zpráv by mělo být možno pro účely interního podávání zpráv u každého poskytovatele zdravotní péče použít jako jednotné kontaktní místo pro pracovníky v první linii. 5. Měly by se uchovávat základní údaje ze zpráv ze všech zdrojů nebo by mělo být možné tyto údaje zobrazit jako jednotnou strukturu, aby bylo možné provést integrovanou analýzu. 6. Zajistit automatickou provázanost se systémem farmakovigilance a jinými podobnými systémy, aby v případě podávání zpráv u těchto specializovaných systémů nedocházelo ke zdvojení. 7. V zájmu zachování rychlosti zpracovávání údajů a minimalizace prodlev mezi podáním zprávy a jejím přezkumem na centrální či regionální úrovni nepoužívat hromadný přenos údajů v dávkách. Používat pouze online přenos a sdílení údajů prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení. 8. Kapacita v oblasti informačních technologií by měla postačovat k zajištění průběžného zlepšování systému. Ostatní témata Zprávy, které příslušnému orgánu nebo jinému vnitrostátnímu subjektu podávají místní nemocnice nebo jiné zdravotnické organizace, zpravidla vycházejí z nějaké zprávy, jež byla původně podána v rámci místní instituce. Ačkoliv mohou být u těchto zpráv zohledněny pouze zákonem stanovené požadavky, bude mít instituce, jež si cení bezpečnosti pacientů, obvykle 7

8 zaveden interní systém podávání zpráv, jenž zachycuje mnohem více informací. K cílům interního systému podávání zpráv v oblasti učení patří: zjišťovat pochybení a události a změnit koncepci systémů tak, aby se snížila pravděpodobnost, že pacientům bude způsobena újma, jíž bylo možno zabránit. Lze toho dosáhnout šetřením (analýzou základních příčin), jehož účelem je odhalit systémová selhání a nebezpečné postupy, z nichž tyto události a pochybení pramení. Základní koncepční prvek a jádro nesankčního přístupu k podávání zpráv o událostech spočívá v tom, že se události nebo případy, k nimž téměř došlo, považují za příznaky toho, že systém nefunguje nebo má slabé stránky, nikoliv za nedostatky jako takové. Zprávy, ať již podané zpětně (tj. o událostech a pochybeních) nebo výhledově (tj. upozorňující na nebezpečí či pochybení, k nimž by dříve či později došlo), jsou výchozím bodem pro šetření a systematickou analýzu nedostatků systému, přičemž při řádném postupu lze takto dosáhnout podstatného zlepšení systémů. 8

9 2. Podskupina pro systémy podávání zpráv a učení Podskupina pro systémy podávání zpráv a učení vznikla v rámci pracovní skupiny Evropské komise pro bezpečnost pacientů a kvalitu péče. Úkolem této podskupiny bylo předložit soubor klíčových zjištění a poskytnout doporučení, a podpořit tak provádění doporučení Rady 2009/C 151/01, pokud jde o systémy podávání zpráv a učení. Pracovní skupina pověřila podskupinu vypracováním této zprávy a vyzvala ji, aby v ní zdůraznila informace o stávajících systémech podávání zpráv a učení v jednotlivých členských státech, dopracovala se ke klíčovým zjištěním a předložila několik prvních doporučení ohledně: organizačního rámce; regulačních subjektů; anonymizace a důvěrnosti; osob, které mohou podávat zprávy; typů zpráv; dobrovolného a povinného podávání zpráv; vzdělávání; součástí systémů podávání zpráv; postupu analýzy a zpětné vazby; provádění opatření zaměřených na zlepšení; technické infrastruktury; problémů s ochranou. Členové podskupiny pro systémy podávání zpráv a učení Orgán/subjekt, členský stát Státní agentura pro práva a stížnosti pacientů, Dánsko Služba veřejného zdraví, Belgie Nemocnice GZA, Belgie Nemocnice GZA, Belgie Agentura pro kvalitu a akreditaci ve zdravotnictví a sociální péči, Chorvatsko Ministerstvo zdravotnictví, Kypr Ministerstvo zdravotnictví, Česká republika Berlínská lékařská komora, Německo Zdravotní rada, Estonsko Vzdělávací středisko pro oblast řízení zdravotních služeb, Semmelweisova univerzita, Maďarsko Ministerstvo zdravotnictví, Itálie Ministerstvo zdravotnictví, Lucembursko Ministerstvo zdravotnictví, Lotyšsko Norské znalostní centrum zdravotnických služeb, Norsko Ministerstvo zdravotnictví, Polsko Ministerstvo zdravotnictví, Slovinsko Ministerstvo zdravotnictví, Slovensko Člen podskupiny Martin E. Bommersholdt (vedoucí podskupiny) Hilde Peleman Dr. Luc Van Looy Mark Etienne Jasna Mesarić Dr. Mary Avraamidou Zdeněk Hřib Sonja Barth Eve Pilt Judit Lam a Eva Belicza Lucia Guidotti Martine Debacker Guna Jermacane Eli Saastad Anna Leśniewska Biserka Simčič a Bojana Peter Bandura 9

10 Ministerstvo zdravotnictví, Španělsko Inspektorát zdravotní a sociální péče, Švédsko Národní systém podávání zpráv a učení, Spojené království Yolanda Agra Anita Bashar Aréen Marcos Manhaes Na této práci se podíleli také zástupci níže uvedených orgánů a organizací: Evropská komise; Evropské sdružení pro řízení v oblasti zdraví (EHMA); Evropské fórum pacientů (EPF); Svaz lékárníků Evropské unie (PGEU); Evropská federace sdružení zdravotních sester (EFN); Evropská nemocniční a zdravotnická federace (HOPE); Světová zdravotnická organizace (WHO); Evropský svaz soukromých nemocnic (UEHP). Informace o svých systémech podávání zpráv poskytly tyto členské státy: Rakousko; Belgie; Chorvatsko; Kypr; Česká republika; Dánsko; Estonsko; Francie; Německo; Maďarsko; Irsko; Itálie; Lotyšsko; Lucembursko; Nizozemsko; Norsko; Polsko; Slovensko; Slovinsko; Španělsko; Švédsko; Spojené království. 10

11 3. Doporučení k systémům podávání zpráv a učení 3.1. Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů V doporučení Rady 2009/C 151/012 se, pokud jde o systémy podávání zpráv a učení ke zpracování událostí, uvádí, že by členské státy měly: Podporovat zavedení nebo posílení nerepresivních systémů podávání zpráv a informování o nežádoucích příhodách, které: poskytnou informace o rozsahu, typu a příčinách pochybení, nežádoucích příhod a případů, ke kterým téměř došlo; vytvořením otevřeného, nestranného a nerepresivního prostředí pro podávání zpráv podnítí zdravotnické pracovníky k tomu, aby aktivně podávali zprávy. Toto podávání zpráv by mělo být odděleno od disciplinárních systémů a postupů členských států pro zdravotnické pracovníky a případně by měly být objasněny právní otázky související s odpovědností zdravotnických pracovníků; pacientům, jejich příbuzným a jiným neformálním pečovatelům umožní případně podávat zprávy o jejich zkušenostech; doplní, pokud možno bez zdvojování, jiné systémy podávání zpráv v oblasti bezpečnosti, jako jsou systémy pro farmakovigilanci a zdravotnické prostředky 2. Nedávno byla vydána zpráva o provádění. Toto doporučení je založeno na činnosti v oblasti bezpečnosti pacientů, kterou uskutečňuje Světová zdravotnická organizace (WHO) prostřednictvím Světové aliance pro bezpečnost pacientů, Rada Evropy a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), a tyto činnosti doplňuje Doporučení Rady Evropy o bezpečnosti pacientů Podle doporučení Výboru ministrů členským státům o řízení bezpečnosti pacientů a prevenci nežádoucích příhod v oblasti zdravotní péče je primárním účelem systému podávání zpráv o událostech zvýšit bezpečnost pacientů tím, že umožňuje učit se z událostí a z chyb, k nimž došlo. Podávání zpráv a shromažďování údajů o událostech má smysl pouze tehdy, jsou-li údaje analyzovány a vyhodnocovány a je-li pracovníkům, kteří byli do události zapojeni, jakož i všem ostatním, jež by se z ní mohli poučit, poskytována zpětná vazba. Cílem systémů podávání zpráv o událostech není určit totožnost zaměstnanců, kteří byli do událostí v oblasti 11

12 bezpečnosti pacientů zapojeni, ani je trestat. Zprávy o událostech mohou podávat zdravotničtí pracovníci, pacienti a jejich příbuzní nebo jiní neformální pečovatelé a dodavatelé Program WHO pro bezpečnost pacientů WHO vypracovala návrh pokynů k systémům podávání zpráv a učení sloužícím ke zpracování nežádoucích příhod, přičemž tyto pokyny byly v letech předmětem konzultací. V oblasti bezpečnosti pacientů je nejdůležitějším poznatkem poznatek o tom, jak v průběhu léčby a poskytování péče zajistit, aby pacientům nebyla způsobena újma. Základní funkcí systémů podávání zpráv v oblasti bezpečnosti pacientů je zvyšovat tuto bezpečnost tím, že umožňují učit se ze selhání systému zdravotní péče. Pochybení v oblasti zdravotní péče jsou často způsobena neuspokojivou kvalitou systémů, přičemž často mají společné základní příčiny, jež lze zobecnit a odstranit. Přestože je každá příhoda jedinečná, vykazují jednotlivé příhody, pokud jde o zdroje rizika, pravděpodobně podobné rysy a charakterizují je opakující se vzorce, přičemž tyto shodné rysy a opakující se vzorce nemusí, pokud se události nezaznamenávají a neanalyzují, být zaregistrovány. Podávání zpráv má z hlediska odhalování problémů v oblasti bezpečnosti pacientů zásadní význam. Samo o sobě však nikdy nemůže nabídnout ucelený přehled o všech zdrojích rizika a újmy, jež byla nebo může být pacientovi způsobena. V pokynech se také navrhují další zdroje informací o bezpečnosti pacientů, které lze na úrovni zdravotnických služeb či členského státu využít. Dříve než se jednotlivé státy rozhodnou zavést celostátní systém podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí, měly by důkladně zvážit, jaké cíle zřízením takového systému sledují, zda budou na zprávy schopny reagovat a jaké zdroje budou zapotřebí. Je rovněž důležité z hlediska rozsahu vymezit, jaké zprávy se mají podávat a jaké údaje shromažďovat. Pokyny WHO byly zveřejněny v roce 2005, přičemž jejich obsahem jsou i klíčová sdělení ke každému z pojednaných témat, v nichž se stručně nastiňuje, jak je třeba postupovat. Pokyny uvádějí deset základních doporučení. Veškerá klíčová sdělení a doporučení obsažená v pokynech jsou dosud plně relevantní Účel a funkce systémů podávání zpráv a učení Nejvýznamnější funkcí systému podávání zpráv je využívat výsledků analýzy údajů a šetření k tomu, aby se přímo zlepšila zdravotní péče, a k tomu, aby se zdravotnickým pracovníkům napomohlo k bezpečnějšímu výkonu činnosti. 12

13 Tabulka 1: Názvy systémů podávání zpráv Členský stát EU Název systému podávání zpráv o událostech Úroveň RAKOUSKO BELGIE KYPR 1. CIRSmedical.at 2. Síť regionálních systémů CIRS (Critical Incident Reporting System systém podávání zpráv o kritických událostech) 3. Místní systém podávání zpráv a učení Systém podávání zpráv a učení ke zpracování událostí a událostí, k nimž téměř došlo Systémy podávání zpráv o nežádoucích příhodách a událostech, k nimž téměř došlo, ve veřejných nemocnicích Národní systém hlášení nežádoucích událostí Regionální (samostatné systémy) Místní (samostatné systémy) Místní (samostatné systémy) Místní (samostatné systémy) ČESKÁ Celostátní REPUBLIKA DÁNSKO Dánská databáze bezpečnosti pacientů Celostátní ESTONSKO V regionálních nemocnicích se systémy jmenují různě samostatné místní systémy FRANCIE* NĚMECKO** MAĎARSKO IRSKO ITÁLIE Na regionální a místní úrovni se systémy podávání zpráv a učení jmenují různě 1. CIRSmedical.de 2. Síť nemocničních systémů CIRS 3. Systém podávání zpráv a učení ke zpracování pochybení v oblasti primární péče v Německu 4. Síť CIRS Berlín Národní systém podávání zpráv a učení (NEVES) Národní systém zvládání nežádoucích příhod (NAEMS) Systém monitorování mimořádně závažných nežádoucích příhod Celostátní Místní (samostatné systémy) Regionální (samostatné systémy) Místní (samostatné systémy) Celostátní (1, 2, 3) Regionální (4) Celostátní Celostátní LOTYŠSKO Některé nemocnice zavedly vlastní systémy podávání zpráv a učení LUCEMBURSKO Nemocnice zavedly vlastní systémy podávání zpráv a učení na místní úrovni NIZOZEMSKO Celostátní systém podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti medikace (Centrale Medicatie-incidenten Registratie CMR) byl rozšířen na stávající systém pro všechny události v oblasti zdravotní péče V nemocnicích a primární péči se uplatňují místní systémy podávání zpráv NORSKO Systém podávání zpráv o událostech Celostátní SLOVENSKO Povinné podávání zpráv o událostech a Celostátní Celostátní Regionální Místní (systémy propojeny s centrálním systémem) Místní (samostatné systémy) Místní (samostatné systémy) Celostátní Místní (systémy propojeny s centrálním systémem) 13

14 SLOVINSKO ŠPANĚLSKO ŠVÉDSKO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ dobrovolné podávání zpráv o pochybeních při poskytování nemocniční zdravotní péče Celostátní systém podávání zpráv o událostech Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SINASP) Lex Maria Národní IT podpora analýzy základních příčin nežádoucích příhod (NITHA) a národní databáze umožňující učit se z analýzy základních příčin Národní registry kvality Každoroční celostátní přezkumy lékařských záznamů (upravený nástroj IHI Global Trigger Tool) k určení toho, o kterých nežádoucích příhodách se podává zpráva místní a celostátní databázi Systém podávání zpráv a učení pro pojišťovnu pacientů LÖF Systém podávání zpráv a učení pro poradní výbory pacientů Další regionální a místní systémy podávání zpráv a učení Národní systém podávání zpráv a učení Celostátní Celostátní Regionální Místní (systémy propojeny s centrálním systémem) Celostátní Regionální Místní Celostátní Místní (systémy propojeny s centrálním systémem) *Francie: Jedním z hlavních úkolů stanovených v rámci Národního programu pro bezpečnost pacientů ( ) je zajistit podávání zpráv a učení. Právní předpisy stanoví povinnost podávat zprávy o nozokomiálních nákazách či závažných nežádoucích příhodách spojených se zdravotní péčí regionálnímu regulačnímu zdravotnickému orgánu. V současnosti se připravuje další právní úprava, jejímž účelem je zorganizovat a zavést komplexní systém podávání zpráv a učení. U třech regionálních regulačních zdravotnických orgánů (z 26) v současnosti probíhá fáze zkušebního provozu organizovaných systémů podávání zpráv a učení (pod odlišnými názvy). Na místní úrovni byly systémy podávání zpráv a učení zavedeny v každé veřejné i soukromé nemocnici. **Německo: Uvedené systémy podávání zpráv představují pouze příklad stávajících systémů podávání zpráv v Německu. Na tomto místě nelze poskytnout jejich úplný přehled. V souvislosti s úsilím o větší bezpečnost je jak pro pacienty, tak pro pracovníky jedním z nejsmutnějších aspektů zdánlivá neschopnost systémů zdravotní péče učit se z chyb. Je velmi důležité, aby poskytovatelé zdravotní péče a zdravotnické organizace sdíleli poznatky získané na základě případně provedených šetření. Jedná se o ideální příležitost ke sdílení získaných poznatků v co největší míře tak, aby se zlepšila zdravotní péče. Zdravotničtí pracovníci by měli neprodleně podat zprávu o jakékoli nehodě či události, a za tímto účelem musí být zaveden systém podávání zpráv a učení a musí být vytvořena kultura nereprese, pokud jde o podávání zpráv o poranění na pracovišti 5. 14

15 Je třeba zamezit opakovanému výskytu chyb v různých prostředích: z důvodu pochybení, kterým lze předcházet, může být pacientům způsobena újma nebo mohou být riziku újmy vystaveni. Jedním z možných řešení tohoto problému je podávat zprávy, analyzovat údaje a přicházet s konkrétními opatřeními. Zprávy by měli poskytovatelé zdravotní péče a pacienti a jejich příbuzní podávat příslušným zdravotnickým organizacím na místní úrovni, přičemž tyto organizace by je pak prostřednictvím regionálního či celostátního systému podávání zpráv měly zprostředkovat širšímu publiku. Dynamický systém podávání zpráv může poskytnout jedny z nejpodstatnějších informací, jak zdravotní péči v praxi zlepšit, přičemž v rámci nemocnice nebo jiné zdravotnické organizace funguje rovněž jako jeden z ukazatelů kvalitní bezpečnostní kultury. Podávání zpráv v oblasti bezpečnosti pacientů může přinejmenším pomoci určit nebezpečí a rizika a poskytnout informace o slabých stránkách systému. Díky tomu je pak snazší zacílit iniciativy zaměřené na zlepšení a úsilí o změnu postupů a systémů na to, aby se snížila pravděpodobnost, že bude pacientům způsobena újma. V tabulce 1 jsou uvedeny systémy podávání zpráv ve členských státech a úrovně, na nichž jsou provozovány. Z tabulky vyplývá, že se systémy provozují na nejrůznějších úrovních. V Rakousku například existuje nejen celostátní systém, ale také regionální a místní systémy podávání zpráv, které jsou provozovány nezávisle na jiných systémech a nejsou s nimi propojeny. 5. Metoda Tato zpráva vychází především z praktických zkušeností s vývojem a provozováním stávajících systémů podávání zpráv v členských státech. Zpracování zprávy probíhalo v několika fázích. V první fázi, od července do srpna 2013, byly všechny země vyzvány, aby v databázi EUNetPaS aktualizovaly informace o svých systémech podávání zpráv. Účelem tohoto kroku bylo identifikovat většinu hlavních systémů podávání zpráv a zajistit správnost kontaktních údajů. Ve druhé fázi, od srpna do října 2013, musela podskupina dosáhnout dohody v otázce podmínek, jejichž popis měl být uveden v navržené osnově zprávy. Dánsko vypracovalo návrh osnovy, který podskupina pro systémy podávání zpráv a učení několikrát přepracovala. Ke každému oddílu byly v návrhu doplněny otázky. Každý člen podskupiny byl požádán, aby zde uvedl informace o systému podávání zpráv svého členského státu. Ve třetí fázi, od listopadu 2013 do února 2014, proběhla analýza údajů a zpráva byla dokončena. Výsledek tvořily hlavně informace organizačního nebo administrativního charakteru. Podskupina pro systémy podávání zpráv a učení se proto rozhodla 15

16 systematičtěji shromažďovat informace týkající se úvah a rozhodnutí, které stály u zrodu systémů podávání zpráv. Po důkladné analýze dospěla podskupina ke klíčovým zjištěním a předložila k vývoji systémů podávání zpráv doporučení vycházející ze zkušeností. Do zprávy nebyly zahrnuty členské státy EU, které na žádosti podskupiny pro systémy podávání zpráv a učení nereagovaly nebo které nejsou registrovány v databázi EUNetPaS. 16

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV Rizika na pracovišti Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV RIZIKO = kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně negativního dopadu takového jevu na výstup procesu očekávaná hodnota škody odchýlení

Více

NOVÁ OPATŘENÍ V ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PÉČE A BEZPEČÍ PACIENTŮ

NOVÁ OPATŘENÍ V ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PÉČE A BEZPEČÍ PACIENTŮ NOVÁ OPATŘENÍ V ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PÉČE A BEZPEČÍ PACIENTŮ Lenka Hamříková NOVÁ OPATŘENÍ V ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PÉČE A BEZPEČÍ PACIENTŮ Indikátory kvality Významná role lidského faktoru při vzniku nehod v

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 30.5.2013 1 30.5.2013 1 Internet hybná síla globální ekonomiky

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy egovernment 20:10 Mikulov 2014 Václav Borovička NBÚ / NCKB Národní bezpečnostní úřad Národní centrum kybernetické bezpečnosti NBÚ ustaven gestorem

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy Monitoring eroze zemědělské půdy Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ing. Ivan Novotný Monitoring eroze zemědělské půdy (http://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu (SPÚ),

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

PODPORA PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ

PODPORA PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ PODPORA PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Přístup k informacím je základním právem každého žáka, ať už s postižením či speciálními vzdělávacími potřebami, nebo bez nich. Ve společnosti, která

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Obsah Význam vigilance u zdravotnických prostředků (ZP) Právní předpisy pro oblast vigilance v EU Právní předpisy pro oblast vigilance v ČR Význam vigilance

Více

Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC

Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC Ing. David Kula, MBA 1. 11. 2012 Klíčové oblasti NTMC Telemedicína Využití IT v ve výuce lékařských a nelékařských oborů Elektronizace zdravotnictví Společná

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek Organizační řád upravující organizační uspořádání akreditované osoby - Univerzální správa majetku, a.s. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Podle 86 odst.

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 3.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 304/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více