Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě"

Transkript

1 [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy podávání zpráv a učení (PSQCWG) Květen 2014

2 Název: Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zveřejněno v květnu Evropská komise, pracovní skupina pro bezpečnost pacientů a kvalitu péče Citace či reprodukce této publikace je povolena za podmínky, že bude uveden zdroj. K dispozici na adrese: Formát: pdf Kontaktní osoba: Martin E. Bommersholdt, RN, MPQM, vedoucí pracovník pro oblast bezpečnosti pacientů Státní agentura pro práva a stížnosti pacientů, Dánsko 2

3 Obsah 1. Souhrn Podskupina pro systémy podávání zpráv a učení Doporučení k systémům podávání zpráv a učení Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů Doporučení Rady Evropy o bezpečnosti pacientů Program WHO pro bezpečnost pacientů Účel a funkce systémů podávání zpráv a učení Metoda Správa Organizační rámec Úroveň, na které se systémy podávání zpráv provozují Motivy k zavedení systému podávání zpráv Zavádění Financování Klíčové prvky, jež je třeba zvážit Regulační rámec Povinné nebo dobrovolné systémy Typy událostí, o kterých se podávají zprávy Kdo může podávat zprávy Podávání zpráv pacienty a jejich rodinami Ochrana zdravotnických pracovníků Anonymizace a důvěrnost Klíčová zjištění Vzdělávání Kultura podávání zpráv a učení Školení k podávání zpráv Klíčová zjištění Součásti systémů podávání zpráv Tok případů Mechanismus zachycování údajů o bezpečnosti pacientů Zdravotnická prostředí Metoda podávání zpráv Metody podávání zpráv Zpětná vazba Využití údajů (zpracování případů) Klasifikační systém Klíčová zjištění Analýza Přezkum na centrální nebo regionální úrovni Vlastnosti úspěšného procesu přezkumu Kvantitativní statistika Analýza na místní úrovni Klíčová zjištění Technická infrastruktura Automatizace toku údajů Podpora a průběžný vývoj Otázky zabezpečení Klíčová zjištění Cíle Glosář Odkazy

4 1. Souhrn V této zprávě jsou představena zjištění a doporučení podskupiny pro systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v členských státech Evropské unie 1. Úkolem této podskupiny bylo předložit soubor klíčových zjištění a poskytnout doporučení, a podpořit tak provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 2, pokud jde o systémy podávání zpráv a učení. Tato zpráva představuje katalog různých koncepcí, jež členské státy, které systémy podávání zpráv zavedly, při jejich organizaci uplatnily. Členským státům, které mají zájem zavést celostátní systém podávání zpráv, nabízí tato zpráva vhled do problematiky možností organizace takového systému a inspiraci, pokud jde o jeho realizaci. Tato zpráva vychází z návrhu pokynů WHO k systémům podávání zpráv a učení sloužících ke zpracování nežádoucích příhod 1, doporučení Rady 2009/C 151/01 2 a knihovny sítě EUNetPaS 3. Zpráva ukazuje, jak řada evropských zemí uplatňovala poznatky WHO a EU při zavádění a přezkumu systémů podávání zpráv. Systémy podávání zpráv v jednotlivých členských státech se značně liší. I přes tyto rozdíly se ovšem podskupině pro systémy podávání zpráv a učení podařilo dopracovat se ke klíčovým zjištěním o systémech a vydat k nim doporučení. Podskupina považovala za důležité uvedené rozdíly mezi jednotlivými systémy ukázat. Na základě těchto rozdílů lze lépe porozumět různým uspořádáním, jež je možné využít, a výhodám a nevýhodám, které s nimi mohou být spojeny. V této zprávě se neuvádí, jak řešit učení z událostí. Pro účely analýzy je obvykle zapotřebí zaznamenané události kombinovat s dalšími zdroji údajů o kvalitě péče a bezpečnosti pacientů. Pokud analýza událostí, stížností a dalších údajů o kvalitě péče probíhá odděleně, je zde riziko, že řešení, k nimž se na jejím základě dospěje, budou pouze dílčí a nezajistí účinnou prevenci daného problému. 1 Norsko je členským státem Evropského sdružení volného obchodu, nikoli však EU. Pojmem členské státy se v této zprávě rozumí členské státy EU a Norsko. 2 Doporučení Rady ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí. 4

5 Klíčová zjištění a doporučení Celkové uspořádání 1. V členských státech existují povinné i dobrovolné systémy podávání zpráv. Každý z těchto typů systému má své výhody a nevýhody. 2. Povinný systém by měl být doplněn předpisy o nesankčním podávání zpráv a jednoznačnými pravidly pro zachování důvěryhodnosti. 3. Existují různé typy událostí, o nichž mohou být podávány zprávy. Pokud je však událost definována široce, lze podávat zprávy o jakémkoliv problému, a to včetně případů, k nimž téměř došlo, a událostí, jež nejsou spojeny s újmou, což poskytne cenné zdroje informací, na jejichž základě se lze učit a které je možné využít ke zlepšování systémů. 4. Možnost podávat zprávy o událostech v oblasti bezpečnosti pacientů by měl mít veškerý personál zdravotnických organizací, nikoli pouze poskytovatelé zdravotní péče. 5. Zprávy podávané pacienty a jejich příbuznými mohou být cenným zdrojem informací, na jehož základě se lze učit a který je možné využít ke zvyšování bezpečnosti pacientů, a podávání těchto zpráv by se tedy mělo podporovat. Je zapotřebí získat více informací o tom, jak je v různých oblastech zdravotní péče usnadnit. 6. Systém podávání zpráv by měl být oddělen od postupů formálních stížností, disciplinárních opatření a soudního řízení. Zdravotnickým pracovníkům, kteří podají zprávu, by měla být poskytnuta ochrana před disciplinárními či právními kroky. Je třeba zajistit důvěrnost informací o osobě, jež podala zprávu, jakož i vhodnou anonymizaci údajů. 7. Na podporu tvorby iniciativ, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost pacientů a zajistit prevenci událostí v celé EU, a k jejich monitorování by měly být pravidelně zveřejňovány anonymizované zprávy o údajích a poznatky, z nichž se lze poučit, by měly být šířeny. Kultura podávání zpráv a učení Klíčová zjištění: 1. Cíl a účel systému jsou všem zúčastněným stranám, včetně pracovníků v první linii a pacientů, srozumitelně vysvětleny. 2. Po událostech, o nichž byla podána zpráva, byly provedeny patrné změny. 3. Jsou zapojováni pacienti a jejich příbuzní. Doporučení: 1. Všechny osoby, které podávají zprávu o události, by si měly být vědomy přínosů, které z toho pro ně plynou: tento krok přispěje k prevenci událostí, jež by pro ně, jakož i pro pověst jejich organizací mohly mít negativní následky. 2. Nejvyšší vedení systémů a poskytovatelů zdravotní péče by mělo šířit povědomí o nerepresivním a nesankčním cíli systému podávání zpráv. 3. Poskytovatelé zdravotní péče by na základě výsledků šetření a přijatých preventivních opatření měli obdržet zpětnou vazbu. 4. V zájmu podpory učení by pacienti a jejich příbuzní měli mít možnost podávat zprávy mimo rámec mechanismu pro podávání stížností. 5. Je třeba zvážit, zda je nutné změnit právní předpisy o ochraně informací uvedených ve zprávách o příhodách před soudy a policií, neboť tyto informace jsou shromažďovány pro odlišné účely. 6. Zprávy by měly být anonymizovány, neboť je zřejmé, že motivem k jejich podávání není osobní zájem, ale zájem o samotnou událost, který je v tomto směru prvořadý. 5

6 Součásti systému podávání zpráv Klíčová zjištění: 1. Je zapotřebí mechanismus k zachycování a ukládání údajů. 2. Je třeba definovat konzistentní zásady podávání zpráv. 3. Je třeba zavést mechanismy k poskytování zpětné vazby. 4. Případy by měli vyřizovat odborníci ve spolupráci s vedoucími pracovníky. Doporučení: 1. K podávání zpráv by se měly využívat odlišné formuláře pro zdravotnické pracovníky a pro pacienty a jejich příbuzné. 2. Kromě povinných údajů by ve formulářích k podávání zpráv měl být rovněž k dispozici prostor k volnému vyjádření. 3. Mělo by se upřednostňovat uživatelsky vstřícné elektronické podávání zpráv. 4. Zpětná vazba z centrální nebo regionální úrovně je důležitá z hlediska sdílení znalostí o rizikových procesech. 5. Jedním z nejvýznamnějších úkolů je poskytovat zpětnou vazbu osobám, které podaly zprávu. Aby byli zdravotničtí pracovníci do budoucna motivováni k podávání zpráv o případných událostech, je třeba osoby, které zprávu podaly, uvědomit o přijetí jejich zprávy a průběžně je informovat o dalším postupu. 6. Vyřizování případů a analýzu událostí by měli provádět odborníci, kteří problematice rozumí a ovládají různé metody analýzy. Schvalováním akčních plánů musí být pověřen zástupce vedení. 7. Klasifikace či taxonomie příhod by se měla opírat o obecný systém klasifikace, který umožní srovnávat údaje mezi jednotlivými poskytovateli péče. V případě potřeby lze používat i klasifikace pro jednotlivé nemoci a další klasifikace. Analýza Klíčová zjištění: 1. Obdržené zprávy o událostech by měly být přezkoumány, anonymizovány a systematicky analyzovány. 2. Měla by být šířena preventivní doporučení. 3. Rychlou analýzu a přezkum by měli provádět spolehliví odborníci. Doporučení: 1. Rozlišovat mezi analýzou příhod prováděnou na místní úrovni a přezkumem zpráv na úrovni centrální či regionální. 2. Vyčlenit na analýzy a přezkumy odpovídající zdroje, včetně odborníků, kteří rozumí příslušným klinickým okolnostem a procesům poskytování péče a kteří jsou vyškoleni tak, aby poznali systémové příčiny, z nichž problémy pramení. 3. Nehledat při analýze a přezkumu na centrální či regionální úrovni viníky. 4. Stanovit jednotnou metodiku zpracování zpráv, jejíž součástí budou i příklady, a zajistit přístup k údajům a poznatkům, z nichž se lze učit, tak aby se usnadnilo využívání údajů na místní úrovni, přičemž podporu v tomto směru zajistí úroveň centrální. 5. Soustředit se na všech úrovních spíše na kvalitativní analýzu než na kvantitativní statistiku. 6. Co nejdříve provést na místní úrovni přezkum každé události, o níž byla podána zpráva, a 6

7 prioritu zpráv postupovaných k analýze na centrální úrovni určovat podle významnosti jednotlivých případů. 7. Před přezkumem příchozí zprávy centrálně třídit z hlediska jejich významnosti pomocí automatického algoritmu (např. na základě klasifikace). 8. V zájmu vzdělávání osob provádějících analýzu na místní úrovni poskytovat při přezkumu na úrovni centrální či regionální zpětnou vazbu ke kvalitativní analýze. 9. Šířit informace o preventivních opatřeních prostřednictvím stávajících kanálů. Vedle samostatného dokumentu s výstrahou zvážit také, zda rovnou neaktualizovat i stávající politické dokumenty. Technická infrastruktura Klíčová zjištění: 1. Hloubkovou analýzu údajů lze provádět nejen u statistických údajů, ale také u obsahu jednotlivých zpráv. 2. Usnadnit poskytovatelům zdravotní péče účast bez ohledu na jejich přístup k výpočetní technice; minimálním požadavkem by mohl být jeden dostupný počítač s internetovým připojením. 3. Údaje co nejdříve převést do elektronické podoby. 4. V rámci toku případů zajistit online přenos a sdílení údajů. 5. Zajistit bezpečnost údajů (dostupnost, integritu, omezení přístupu k nim) při jejich přesunu a při jejich uchovávání, sdílení a archivaci. 6. Zajistit průběžné zlepšování systému. Doporučení: 1. Na centrální úrovni dávat přednost shromažďování údajů o každé jednotlivé události před shromažďováním souhrnných tabulek údajů k jednotlivým poskytovatelům zdravotní péče. 2. Zajistit nástroj pro analýzu údajů s funkcí referenčního srovnávání a fulltextového vyhledávání. 3. Umožnit elektronické vkládání a sdílení anonymizovaných údajů od technicky pokročilejších poskytovatelů zdravotní péče, jakož i využívání webových formulářů k podávání zpráv pro technicky hůře vybavené nebo malé zdravotnické organizace. 4. Webové formuláře k podávání zpráv by měly umožňovat podání zprávy pacienty a rovněž přepis tištěných zpráv. Webové podávání zpráv by mělo být možno pro účely interního podávání zpráv u každého poskytovatele zdravotní péče použít jako jednotné kontaktní místo pro pracovníky v první linii. 5. Měly by se uchovávat základní údaje ze zpráv ze všech zdrojů nebo by mělo být možné tyto údaje zobrazit jako jednotnou strukturu, aby bylo možné provést integrovanou analýzu. 6. Zajistit automatickou provázanost se systémem farmakovigilance a jinými podobnými systémy, aby v případě podávání zpráv u těchto specializovaných systémů nedocházelo ke zdvojení. 7. V zájmu zachování rychlosti zpracovávání údajů a minimalizace prodlev mezi podáním zprávy a jejím přezkumem na centrální či regionální úrovni nepoužívat hromadný přenos údajů v dávkách. Používat pouze online přenos a sdílení údajů prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení. 8. Kapacita v oblasti informačních technologií by měla postačovat k zajištění průběžného zlepšování systému. Ostatní témata Zprávy, které příslušnému orgánu nebo jinému vnitrostátnímu subjektu podávají místní nemocnice nebo jiné zdravotnické organizace, zpravidla vycházejí z nějaké zprávy, jež byla původně podána v rámci místní instituce. Ačkoliv mohou být u těchto zpráv zohledněny pouze zákonem stanovené požadavky, bude mít instituce, jež si cení bezpečnosti pacientů, obvykle 7

8 zaveden interní systém podávání zpráv, jenž zachycuje mnohem více informací. K cílům interního systému podávání zpráv v oblasti učení patří: zjišťovat pochybení a události a změnit koncepci systémů tak, aby se snížila pravděpodobnost, že pacientům bude způsobena újma, jíž bylo možno zabránit. Lze toho dosáhnout šetřením (analýzou základních příčin), jehož účelem je odhalit systémová selhání a nebezpečné postupy, z nichž tyto události a pochybení pramení. Základní koncepční prvek a jádro nesankčního přístupu k podávání zpráv o událostech spočívá v tom, že se události nebo případy, k nimž téměř došlo, považují za příznaky toho, že systém nefunguje nebo má slabé stránky, nikoliv za nedostatky jako takové. Zprávy, ať již podané zpětně (tj. o událostech a pochybeních) nebo výhledově (tj. upozorňující na nebezpečí či pochybení, k nimž by dříve či později došlo), jsou výchozím bodem pro šetření a systematickou analýzu nedostatků systému, přičemž při řádném postupu lze takto dosáhnout podstatného zlepšení systémů. 8

9 2. Podskupina pro systémy podávání zpráv a učení Podskupina pro systémy podávání zpráv a učení vznikla v rámci pracovní skupiny Evropské komise pro bezpečnost pacientů a kvalitu péče. Úkolem této podskupiny bylo předložit soubor klíčových zjištění a poskytnout doporučení, a podpořit tak provádění doporučení Rady 2009/C 151/01, pokud jde o systémy podávání zpráv a učení. Pracovní skupina pověřila podskupinu vypracováním této zprávy a vyzvala ji, aby v ní zdůraznila informace o stávajících systémech podávání zpráv a učení v jednotlivých členských státech, dopracovala se ke klíčovým zjištěním a předložila několik prvních doporučení ohledně: organizačního rámce; regulačních subjektů; anonymizace a důvěrnosti; osob, které mohou podávat zprávy; typů zpráv; dobrovolného a povinného podávání zpráv; vzdělávání; součástí systémů podávání zpráv; postupu analýzy a zpětné vazby; provádění opatření zaměřených na zlepšení; technické infrastruktury; problémů s ochranou. Členové podskupiny pro systémy podávání zpráv a učení Orgán/subjekt, členský stát Státní agentura pro práva a stížnosti pacientů, Dánsko Služba veřejného zdraví, Belgie Nemocnice GZA, Belgie Nemocnice GZA, Belgie Agentura pro kvalitu a akreditaci ve zdravotnictví a sociální péči, Chorvatsko Ministerstvo zdravotnictví, Kypr Ministerstvo zdravotnictví, Česká republika Berlínská lékařská komora, Německo Zdravotní rada, Estonsko Vzdělávací středisko pro oblast řízení zdravotních služeb, Semmelweisova univerzita, Maďarsko Ministerstvo zdravotnictví, Itálie Ministerstvo zdravotnictví, Lucembursko Ministerstvo zdravotnictví, Lotyšsko Norské znalostní centrum zdravotnických služeb, Norsko Ministerstvo zdravotnictví, Polsko Ministerstvo zdravotnictví, Slovinsko Ministerstvo zdravotnictví, Slovensko Člen podskupiny Martin E. Bommersholdt (vedoucí podskupiny) Hilde Peleman Dr. Luc Van Looy Mark Etienne Jasna Mesarić Dr. Mary Avraamidou Zdeněk Hřib Sonja Barth Eve Pilt Judit Lam a Eva Belicza Lucia Guidotti Martine Debacker Guna Jermacane Eli Saastad Anna Leśniewska Biserka Simčič a Bojana Peter Bandura 9

10 Ministerstvo zdravotnictví, Španělsko Inspektorát zdravotní a sociální péče, Švédsko Národní systém podávání zpráv a učení, Spojené království Yolanda Agra Anita Bashar Aréen Marcos Manhaes Na této práci se podíleli také zástupci níže uvedených orgánů a organizací: Evropská komise; Evropské sdružení pro řízení v oblasti zdraví (EHMA); Evropské fórum pacientů (EPF); Svaz lékárníků Evropské unie (PGEU); Evropská federace sdružení zdravotních sester (EFN); Evropská nemocniční a zdravotnická federace (HOPE); Světová zdravotnická organizace (WHO); Evropský svaz soukromých nemocnic (UEHP). Informace o svých systémech podávání zpráv poskytly tyto členské státy: Rakousko; Belgie; Chorvatsko; Kypr; Česká republika; Dánsko; Estonsko; Francie; Německo; Maďarsko; Irsko; Itálie; Lotyšsko; Lucembursko; Nizozemsko; Norsko; Polsko; Slovensko; Slovinsko; Španělsko; Švédsko; Spojené království. 10

11 3. Doporučení k systémům podávání zpráv a učení 3.1. Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů V doporučení Rady 2009/C 151/012 se, pokud jde o systémy podávání zpráv a učení ke zpracování událostí, uvádí, že by členské státy měly: Podporovat zavedení nebo posílení nerepresivních systémů podávání zpráv a informování o nežádoucích příhodách, které: poskytnou informace o rozsahu, typu a příčinách pochybení, nežádoucích příhod a případů, ke kterým téměř došlo; vytvořením otevřeného, nestranného a nerepresivního prostředí pro podávání zpráv podnítí zdravotnické pracovníky k tomu, aby aktivně podávali zprávy. Toto podávání zpráv by mělo být odděleno od disciplinárních systémů a postupů členských států pro zdravotnické pracovníky a případně by měly být objasněny právní otázky související s odpovědností zdravotnických pracovníků; pacientům, jejich příbuzným a jiným neformálním pečovatelům umožní případně podávat zprávy o jejich zkušenostech; doplní, pokud možno bez zdvojování, jiné systémy podávání zpráv v oblasti bezpečnosti, jako jsou systémy pro farmakovigilanci a zdravotnické prostředky 2. Nedávno byla vydána zpráva o provádění. Toto doporučení je založeno na činnosti v oblasti bezpečnosti pacientů, kterou uskutečňuje Světová zdravotnická organizace (WHO) prostřednictvím Světové aliance pro bezpečnost pacientů, Rada Evropy a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), a tyto činnosti doplňuje Doporučení Rady Evropy o bezpečnosti pacientů Podle doporučení Výboru ministrů členským státům o řízení bezpečnosti pacientů a prevenci nežádoucích příhod v oblasti zdravotní péče je primárním účelem systému podávání zpráv o událostech zvýšit bezpečnost pacientů tím, že umožňuje učit se z událostí a z chyb, k nimž došlo. Podávání zpráv a shromažďování údajů o událostech má smysl pouze tehdy, jsou-li údaje analyzovány a vyhodnocovány a je-li pracovníkům, kteří byli do události zapojeni, jakož i všem ostatním, jež by se z ní mohli poučit, poskytována zpětná vazba. Cílem systémů podávání zpráv o událostech není určit totožnost zaměstnanců, kteří byli do událostí v oblasti 11

12 bezpečnosti pacientů zapojeni, ani je trestat. Zprávy o událostech mohou podávat zdravotničtí pracovníci, pacienti a jejich příbuzní nebo jiní neformální pečovatelé a dodavatelé Program WHO pro bezpečnost pacientů WHO vypracovala návrh pokynů k systémům podávání zpráv a učení sloužícím ke zpracování nežádoucích příhod, přičemž tyto pokyny byly v letech předmětem konzultací. V oblasti bezpečnosti pacientů je nejdůležitějším poznatkem poznatek o tom, jak v průběhu léčby a poskytování péče zajistit, aby pacientům nebyla způsobena újma. Základní funkcí systémů podávání zpráv v oblasti bezpečnosti pacientů je zvyšovat tuto bezpečnost tím, že umožňují učit se ze selhání systému zdravotní péče. Pochybení v oblasti zdravotní péče jsou často způsobena neuspokojivou kvalitou systémů, přičemž často mají společné základní příčiny, jež lze zobecnit a odstranit. Přestože je každá příhoda jedinečná, vykazují jednotlivé příhody, pokud jde o zdroje rizika, pravděpodobně podobné rysy a charakterizují je opakující se vzorce, přičemž tyto shodné rysy a opakující se vzorce nemusí, pokud se události nezaznamenávají a neanalyzují, být zaregistrovány. Podávání zpráv má z hlediska odhalování problémů v oblasti bezpečnosti pacientů zásadní význam. Samo o sobě však nikdy nemůže nabídnout ucelený přehled o všech zdrojích rizika a újmy, jež byla nebo může být pacientovi způsobena. V pokynech se také navrhují další zdroje informací o bezpečnosti pacientů, které lze na úrovni zdravotnických služeb či členského státu využít. Dříve než se jednotlivé státy rozhodnou zavést celostátní systém podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí, měly by důkladně zvážit, jaké cíle zřízením takového systému sledují, zda budou na zprávy schopny reagovat a jaké zdroje budou zapotřebí. Je rovněž důležité z hlediska rozsahu vymezit, jaké zprávy se mají podávat a jaké údaje shromažďovat. Pokyny WHO byly zveřejněny v roce 2005, přičemž jejich obsahem jsou i klíčová sdělení ke každému z pojednaných témat, v nichž se stručně nastiňuje, jak je třeba postupovat. Pokyny uvádějí deset základních doporučení. Veškerá klíčová sdělení a doporučení obsažená v pokynech jsou dosud plně relevantní Účel a funkce systémů podávání zpráv a učení Nejvýznamnější funkcí systému podávání zpráv je využívat výsledků analýzy údajů a šetření k tomu, aby se přímo zlepšila zdravotní péče, a k tomu, aby se zdravotnickým pracovníkům napomohlo k bezpečnějšímu výkonu činnosti. 12

13 Tabulka 1: Názvy systémů podávání zpráv Členský stát EU Název systému podávání zpráv o událostech Úroveň RAKOUSKO BELGIE KYPR 1. CIRSmedical.at 2. Síť regionálních systémů CIRS (Critical Incident Reporting System systém podávání zpráv o kritických událostech) 3. Místní systém podávání zpráv a učení Systém podávání zpráv a učení ke zpracování událostí a událostí, k nimž téměř došlo Systémy podávání zpráv o nežádoucích příhodách a událostech, k nimž téměř došlo, ve veřejných nemocnicích Národní systém hlášení nežádoucích událostí Regionální (samostatné systémy) Místní (samostatné systémy) Místní (samostatné systémy) Místní (samostatné systémy) ČESKÁ Celostátní REPUBLIKA DÁNSKO Dánská databáze bezpečnosti pacientů Celostátní ESTONSKO V regionálních nemocnicích se systémy jmenují různě samostatné místní systémy FRANCIE* NĚMECKO** MAĎARSKO IRSKO ITÁLIE Na regionální a místní úrovni se systémy podávání zpráv a učení jmenují různě 1. CIRSmedical.de 2. Síť nemocničních systémů CIRS 3. Systém podávání zpráv a učení ke zpracování pochybení v oblasti primární péče v Německu 4. Síť CIRS Berlín Národní systém podávání zpráv a učení (NEVES) Národní systém zvládání nežádoucích příhod (NAEMS) Systém monitorování mimořádně závažných nežádoucích příhod Celostátní Místní (samostatné systémy) Regionální (samostatné systémy) Místní (samostatné systémy) Celostátní (1, 2, 3) Regionální (4) Celostátní Celostátní LOTYŠSKO Některé nemocnice zavedly vlastní systémy podávání zpráv a učení LUCEMBURSKO Nemocnice zavedly vlastní systémy podávání zpráv a učení na místní úrovni NIZOZEMSKO Celostátní systém podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti medikace (Centrale Medicatie-incidenten Registratie CMR) byl rozšířen na stávající systém pro všechny události v oblasti zdravotní péče V nemocnicích a primární péči se uplatňují místní systémy podávání zpráv NORSKO Systém podávání zpráv o událostech Celostátní SLOVENSKO Povinné podávání zpráv o událostech a Celostátní Celostátní Regionální Místní (systémy propojeny s centrálním systémem) Místní (samostatné systémy) Místní (samostatné systémy) Celostátní Místní (systémy propojeny s centrálním systémem) 13

14 SLOVINSKO ŠPANĚLSKO ŠVÉDSKO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ dobrovolné podávání zpráv o pochybeních při poskytování nemocniční zdravotní péče Celostátní systém podávání zpráv o událostech Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SINASP) Lex Maria Národní IT podpora analýzy základních příčin nežádoucích příhod (NITHA) a národní databáze umožňující učit se z analýzy základních příčin Národní registry kvality Každoroční celostátní přezkumy lékařských záznamů (upravený nástroj IHI Global Trigger Tool) k určení toho, o kterých nežádoucích příhodách se podává zpráva místní a celostátní databázi Systém podávání zpráv a učení pro pojišťovnu pacientů LÖF Systém podávání zpráv a učení pro poradní výbory pacientů Další regionální a místní systémy podávání zpráv a učení Národní systém podávání zpráv a učení Celostátní Celostátní Regionální Místní (systémy propojeny s centrálním systémem) Celostátní Regionální Místní Celostátní Místní (systémy propojeny s centrálním systémem) *Francie: Jedním z hlavních úkolů stanovených v rámci Národního programu pro bezpečnost pacientů ( ) je zajistit podávání zpráv a učení. Právní předpisy stanoví povinnost podávat zprávy o nozokomiálních nákazách či závažných nežádoucích příhodách spojených se zdravotní péčí regionálnímu regulačnímu zdravotnickému orgánu. V současnosti se připravuje další právní úprava, jejímž účelem je zorganizovat a zavést komplexní systém podávání zpráv a učení. U třech regionálních regulačních zdravotnických orgánů (z 26) v současnosti probíhá fáze zkušebního provozu organizovaných systémů podávání zpráv a učení (pod odlišnými názvy). Na místní úrovni byly systémy podávání zpráv a učení zavedeny v každé veřejné i soukromé nemocnici. **Německo: Uvedené systémy podávání zpráv představují pouze příklad stávajících systémů podávání zpráv v Německu. Na tomto místě nelze poskytnout jejich úplný přehled. V souvislosti s úsilím o větší bezpečnost je jak pro pacienty, tak pro pracovníky jedním z nejsmutnějších aspektů zdánlivá neschopnost systémů zdravotní péče učit se z chyb. Je velmi důležité, aby poskytovatelé zdravotní péče a zdravotnické organizace sdíleli poznatky získané na základě případně provedených šetření. Jedná se o ideální příležitost ke sdílení získaných poznatků v co největší míře tak, aby se zlepšila zdravotní péče. Zdravotničtí pracovníci by měli neprodleně podat zprávu o jakékoli nehodě či události, a za tímto účelem musí být zaveden systém podávání zpráv a učení a musí být vytvořena kultura nereprese, pokud jde o podávání zpráv o poranění na pracovišti 5. 14

15 Je třeba zamezit opakovanému výskytu chyb v různých prostředích: z důvodu pochybení, kterým lze předcházet, může být pacientům způsobena újma nebo mohou být riziku újmy vystaveni. Jedním z možných řešení tohoto problému je podávat zprávy, analyzovat údaje a přicházet s konkrétními opatřeními. Zprávy by měli poskytovatelé zdravotní péče a pacienti a jejich příbuzní podávat příslušným zdravotnickým organizacím na místní úrovni, přičemž tyto organizace by je pak prostřednictvím regionálního či celostátního systému podávání zpráv měly zprostředkovat širšímu publiku. Dynamický systém podávání zpráv může poskytnout jedny z nejpodstatnějších informací, jak zdravotní péči v praxi zlepšit, přičemž v rámci nemocnice nebo jiné zdravotnické organizace funguje rovněž jako jeden z ukazatelů kvalitní bezpečnostní kultury. Podávání zpráv v oblasti bezpečnosti pacientů může přinejmenším pomoci určit nebezpečí a rizika a poskytnout informace o slabých stránkách systému. Díky tomu je pak snazší zacílit iniciativy zaměřené na zlepšení a úsilí o změnu postupů a systémů na to, aby se snížila pravděpodobnost, že bude pacientům způsobena újma. V tabulce 1 jsou uvedeny systémy podávání zpráv ve členských státech a úrovně, na nichž jsou provozovány. Z tabulky vyplývá, že se systémy provozují na nejrůznějších úrovních. V Rakousku například existuje nejen celostátní systém, ale také regionální a místní systémy podávání zpráv, které jsou provozovány nezávisle na jiných systémech a nejsou s nimi propojeny. 5. Metoda Tato zpráva vychází především z praktických zkušeností s vývojem a provozováním stávajících systémů podávání zpráv v členských státech. Zpracování zprávy probíhalo v několika fázích. V první fázi, od července do srpna 2013, byly všechny země vyzvány, aby v databázi EUNetPaS aktualizovaly informace o svých systémech podávání zpráv. Účelem tohoto kroku bylo identifikovat většinu hlavních systémů podávání zpráv a zajistit správnost kontaktních údajů. Ve druhé fázi, od srpna do října 2013, musela podskupina dosáhnout dohody v otázce podmínek, jejichž popis měl být uveden v navržené osnově zprávy. Dánsko vypracovalo návrh osnovy, který podskupina pro systémy podávání zpráv a učení několikrát přepracovala. Ke každému oddílu byly v návrhu doplněny otázky. Každý člen podskupiny byl požádán, aby zde uvedl informace o systému podávání zpráv svého členského státu. Ve třetí fázi, od listopadu 2013 do února 2014, proběhla analýza údajů a zpráva byla dokončena. Výsledek tvořily hlavně informace organizačního nebo administrativního charakteru. Podskupina pro systémy podávání zpráv a učení se proto rozhodla 15

16 systematičtěji shromažďovat informace týkající se úvah a rozhodnutí, které stály u zrodu systémů podávání zpráv. Po důkladné analýze dospěla podskupina ke klíčovým zjištěním a předložila k vývoji systémů podávání zpráv doporučení vycházející ze zkušeností. Do zprávy nebyly zahrnuty členské státy EU, které na žádosti podskupiny pro systémy podávání zpráv a učení nereagovaly nebo které nejsou registrovány v databázi EUNetPaS. 16

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant e-mail: info@nadacesirius.cz, www.nadacesirius.cz Strana 1 z 15 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius... 3 2 Principy grantového řízení... 4 3 Informace pro žadatele...

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Obsah Význam vigilance u zdravotnických prostředků (ZP) Právní předpisy pro oblast vigilance v EU Právní předpisy pro oblast vigilance v ČR Význam vigilance

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více