ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s."

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení individuálních a týmových kompetencí - Autonomní týmy 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele BOCHEMIE Akciová spolenost Ing. Miloslav Vodika Ing. Martin Procházka I DI CZ Sídlo Kontaktní osoba Lidická 326, Bohumín Mgr. Martin Kraus Telefon ZAKÁZKA 3.1 Druh zakázky Nákup služeb autonomní týmy- managerské vzdlávání 3.2 Vymezení pedmtu zakázky Pedmtem zakázky je realizace níže uvedených vzdlávacích aktivit v rámci projektu Zvýšení individuálních a týmových kompetencí (registraní íslo CZ.1.04/1.1.02/ ). Vzdlávací aktivity budou vytvoeny na míru spolenosti. Souástí dodávky vzdlávacích aktivit bude poskytnutí studijních materiál vztahujících se k uvedeným kurzm všem úastníkm kurz. Kurzy budou probíhat ve školící místnosti zadavatele v Lidická 326, Bohumín a v prostorách poskytovatele školení, bude-li to pro výuku nezbytné. Školící místnost je vybavena technickým zaízením. 1 z 11

2 Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenní listiny, zprávy z kurz, atd.) dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky na publicitu Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost. Zajistí studijní materiály pro všechny studenty a pedá je zadavateli také v elektronické podob. Dodavatel zajistí prezenní listinu z každého jím organizovaného kurzu, která bude podepsána všemi úastníky a lektorem. Originál prezenních listin pedá zadavateli. Dodavatel zajistí poskytnutí zptné vazby. Z každého kurzu zpracuje lektor zprávu s vyhodnocením kurzu. Po ukonení vzdlávacích aktivit zpracuje dodavatel souhrnnou zprávu s vyhodnocením vzdlávacích aktivit a doporueními na další rozvoj zamstnanc. 3.3 Popis a rozsah vzdlávacích kurz Oekávaný výsledek vzdlávacích aktivit U úastníka dojde k uvdomní vlastního potenciálu Pímá vazba mezi výkonem a odmnou posílení vztahu k produktivit Vtší možnost ovlivnit svou práci spolurozhodování o procesech ízení Odborný rst a zlepšování vlastních výsledk, motivace ke zmn Vyšší kompetence a odpovdnost, koncentrace na inovativnost Motivace k uení se, lepší zpracovávání informací, znalostí a dovedností Vtší spokojenost v práci, uznání týmu KURZ 1- autonomní týmy Kurzy budou realizovány moderní a efektivní formou spoívající v interaktivit, praktickým tréninkem, používání zptných vazeb (komunikace mezi úastníky týmu a lektorem, kouem), ešení úkol v týmech, nácvik modelových situací, videotréninky, audiotréninky, trénink dovedností, vedení týmu, kouing, uení "on the job". Nápl semináe: Týmová práce (Stimulaní týmy): týmy jako další krok k rstu firmy, jednotlivé fáze vývoje týmu, zmení parametr firmy, konkrétní kroky VÝSTUPY: plánovány jsou celkem: 4 kurzy po 2 dnech 1 kurz jsou ureny pro cílovou skupinu (management + mistry + interní koui), (1 sk/25 lidí), proškoleno 25 lidí 3 kurzy jsou pro vytvoené týmy (3 týmy/25 lidí/sk.), proškoleno 75 lidí Celkem proškoleno 100 absolvent kurz Prbžná hodnocení vzdlávací aktivity ze strany úastník (kvalita výuky, lektora), pínos pro zamstnance a pro spolenost TRÉNINK V této aktivit je zaazen trénink dovedností získaných na seminái Celkem probhne: 5 kurz po 2 dnech Kurzy jsou ureny pro cílovou skupinu 1 kurz se úastní 20 lidí Nápl tréninku: formulování úkol, požadavk, odmovací systém, komunikace, energetizace, systémy VÝSTUPY: Tréninkem bude proškoleno celkem 100 absolvent kurz Prbžný kouing z 11

3 Celkem probhnou: 2 bloky a) (1 x týdn 60 min.) b) (1 x msín 120 min.) Výstupem je výuka motivaních metod a princip, které se úastníci kurz uí aplikovat v provozních podmínkách. Úastník kurzu je schopen pijímat závažná rozhodnutí a je pipraven nést za rozhodnutí odpovdnost. Zárove si uvdomuje nutnost spolupracovat a koordinovat svou práci ostatními leny týmu. Rozpozná mezní a kritické okamžiky týmového ízení projektu a umí reagovat na zmnu. Poet tým: 3 Kurzy jsou ureny pro cílovou skupinu Celkem proškolených osob: 30 KURZ II autonomní týmy Vzdlávání bude realizováno formou vzd. Aktivit firemních kurz. Kurzy budou realizovány dle aktualizovaného harmonogramu, moderní a efektivní formou spoívající v: interaktivit, praktickým tréninkem, používání zptných vazeb (komunikace mezi úastníky týmu a lektorem, kouem), ešení úkol v týmech, nácvik modelových situací, videotréninky, audiotréninky, trénink dovedností, vedení týmu, kouing, uení "on the job"nápl semináe - Týmová práce (Pechod na stimulované týmy ízení a zmny): zmna je nutnost, ízení zmn, systém na posouzení pokroku a zlepšení, zmení parametr, konkrétní kroky a plán. VÝSTUPY: plánovány jsou celkem: 4 kurzy po 2 dnech 1 kurz jsou ureny pro cílovou skupinu (management + mistry + interní koui), (1 sk/25 lidí), proškoleno 25 lidí 3 kurzy jsou pro vytvoené týmy (3 týmy/25 lidí/sk.), proškoleno 75 lidí Celkem proškoleno 100 absolvent kurz Prbžný kouing 2011 V této aktivit je zaazen kouink Celkem probhnou: 2 bloky a) (1 x týdn 60 min.) b) (1 x msín 120 min.) Navazující a rozvíjejíc aktivita prbžný kauink 2010 Poet tým: 3 Kurzy jsou ureny pro cílovou skupinu Celkem proškolených osob: 30 KURZ III autonomní týmy Nápl semináe: Týmy jako vnitrofiremní podnikatelské subjekty, energetizace lidí v motivaních týmech, jednotlivé fáze motivaního týmu, zmení parametr firmy, konkrétní kroky. VÝSTUPY: plánovány jsou celkem: 4 kurzy po 2 dnech 1 kurz jsou ureny pro cílovou skupinu (management + mistry + interní koui), (1 sk/25 lidí), proškoleno 25 lidí 3 kurzy jsou pro týmy (3 týmy/25 lidí/sk.), proškoleno 75 lidí, mí se nová úrove Celkem proškoleno 100 absolvent kurz Kurz IV - Autonomní týmy. - Seminá mení M Nápl semináe - posouzení výsledk týmu a firmy, ízení zlepšení a rst výkonnosti, sebeenergetizace len týmu, mení parametr, konkrétní kroky a plán. VÝSTUPY: Plánovány jsou celkem: 4 kurzy po 2 dnech 1 kurz jsou ureny pro cílovou skupinu (management + mistry + interní kaui), (1 sk/25 lidí), proškoleno 25 lidí 3 kurzy jsou pro týmy (3 týmy/25 lidí/sk.), proškoleno 75 lidí, mí se nová úrove Celkem proškoleno 100 absolvent kurz 3 z 11

4 4 VYMEZENÍ ÚLOHY ZADAVATELE PI REALIZACI ZAKÁZKY Zadavatel bezodkladn uzave písemnou smlouvu s vybraným uchazeem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. Vybraný uchaze je povinen poskytnout souinnost pi uzavírání smlouvy, tak aby tato smlouva byla uzavena do 15 dn ode dne doruení oznámení o pidlení zakázky. V pípad, že vybraný dodavatel odmítne uzavít se zadavatelem smlouvu, uzave zadavatel smlouvu s uchazeem, který se umístil jako další v poadí, pop. zváží možnost vyhlášení nového výbrového ízení. Zadavatel zakázky provede úvodní školení zamstnanc do celkového procesu vzdlávacích kurz. Dodavatel podáním nabídky souhlasí s navrženými termíny jednotlivých školení. Vybraný subjekt bude respektovat asový harmonogram dohodnutý se zadavatelem. Všechny zmny v pedem stanovených termínech budou s dostateným pedstihem konzultovány zadavatelem. Zadavatel poskytne pro zajištní kurz vzdlávací prostory (školící místnosti Bochemie) oznaené dle pravidel publicity. Pokud bude pro daný kurz vyžadována vzdlávací místnost s vtší kapacitou i jakékoli další technické zaízení nezbytné pro výuku, zajistí je dodavatel na vlastní náklady a oznaí dle pravidel publicity. V pípad, že vzdlávací aktivita bude probíhat na pracovišti školených osob, což bude vyplývat z charakteru daného školení, bude oznaeno dle pravidel publicity i toto pracovišt. 5 VYMEZENÍ ÚLOHY DODAVATELE A ZPSOB PROVÁDNÍ ZAKÁZKY Zadavatel pipouští možnost zajištní zakázky formou sdružení nkolika dodavatel nebo prostednictvím subdodavatel. Zadavatel požaduje, aby uchaze v nabídce specifikoval ásti zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatelm a aby uvedl identifikaní údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchaze tak uiní v píloze. 1 kde dále uvede jakou ást této zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb uvedením procentuálního (%) finanního podílu na zakázce. Vzhledem k složitosti týmového managerského vzdlávání lze maximáln subdodavatelm zadat 30 % hodnoty zakázky. Každý subdodavatel doloží v pípad fyzické osoby pracovní CV nebo v pípad právnické osoby referenní list, v nm popíše rozsah své innosti a kvalifikaci vzhledem k pedmtné zakázce. V pípad, že uchaze nemá v úmyslu zadat uritou ást zakázky jiné osob (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutenost uvede. V takovém pípad však není oprávnn, za pedpokladu, že mu bude zakázka zadána, žádnou ást této zakázky jakémukoliv subdodavateli následn zadat. V pípad, že má být pedmt zakázky plnn spolen nkolika dodavateli, jsou uchazei povinni pedložit souasn s doklady prokazujícími splnní kvalifikaních pedpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vi zadavateli a tetím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni spolen a nerozdíln, a to po celou dobu plnní zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle vty první, aby dodavatelé byli zavázáni spolen a nerozdíln, platí, pokud zvláštní právní pedpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí souasn urit jednoho poveného dodavatele (vedoucí úastník sdružení), zpsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnní jednat za ostatní dodavatele, kteí podávají spolenou nabídku, kontaktní adresu pro doruování /a to i v pípad, že taková adresa bude shodná se sídlem poveného dodavatele (vedoucího úastníka sdružení)/ a kontaktní fyzickou osobu vetn telefonického a ového spojení. Povení dle pedchozí vty musí být v nabídce doloženo ádnou plnou mocí v originále nebo v úedn ovené kopii. Zadavatel nepipouští variantní podání nabídky i podání nabídky pouze na nkteré kurzy. Nabídky musí být podána na celý pedmt zakázky. 4 z 11

5 Dodavatel navrhne znní smlouvy o dodávkách vzdlávacích kurz podle stanovených požadavk. Návrh smlouvy bude souástí podané nabídky. Dodavatel bude respektovat asový harmonogram zadavatele a pln se pizpsobí jeho potebám. Dodavatel zajistí realizaci jednotlivých kurz v souladu s nabídkou a smlouvou. Zajistí studijní materiály pro všechny frekventanty kurz a pedá je zadavateli také elektronicky na CD. Zajistí technické zaízení a školící místnost na vlastní náklady, pokud pro výuku nevyužije vzdlávací prostory (školící místnosti Bochemie) a technické zaízení (projektor, plátno) zadavatele. Vybraný dodavatel umožní osobám oprávnným k výkonu kontroly projektu 1, z nhož je zakázka hrazena, provést kontrolu doklad souvisejících s plnním zakázky, a to po dobu danou právními pedpisy R k jejich archivaci (zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví, a zákon. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty). Vybraný dodavatel poskytne zadavateli veškeré doklady související s realizací projektu a plnním monitorovacích ukazatel, které si vyžádají kontrolní orgány. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré podklady a dokumenty, jež vzniknou s plnním zakázky po dobu 3 let od ukonení programu pro pípad kontroly dle lánku 90 a Naízení Rady (ES).1083/2006. Dodavatel bude povinen oznaovat veškeré materiály, související s dodávkou, logem Evropského sociálního fondu a vlajkou Evropské unie a pípadn dalšími logy, které budou vyplývat z povinnosti dodržet vizuální identitu ESF a poskytovatele dotace. Potebná loga dodá zadavatel zakázky. 6 KVALIFIKANÍ POŽADAVKY NA DODAVATELE Uchaze pedloží: a) estné prohlášení uchazee, že nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele (originál), podepsaný oprávnnou osobou za dodavatele jednat i init právní úkony. b) estné prohlášení uchazee, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotní pojištní nebo na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele (originál) c) Výpis z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne starší 90 dn (originál i ovená kopie) d) Ovenou kopii dokladu o oprávnní k podnikání v rozsahu odpovídajícím pedmtu zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci e) estné prohlášení, že není v likvidaci a vi jeho majetku neprobíhá insolventní ízení (originál), f) minimáln 1 významnou referenci dodavatele dokládající zkušenosti s managerským vzdláváním nebo vzdláváním autonomních tým a doplujícího motivaního vzdlávání za poslední 3 roky, piemž každý referenní kurz bude v minimálním objemu ,- K bez DPH za jeden ucelený vzdlávací kurz. Uchaze uvede název zakázky, název spolenosti, hodnotu zakázky, kontaktní osobu a telefonní íslo na kontaktní osobu a podrobný popis vzdlávacího kurzu a doloží písemné hodnocení kurzu a mitelné zlepšení, které v referenní zakázce dosáhnul. g) bude mít sestaven lektorský tým z osob, z nichž minimáln 2 lektoi budou splovat nároky vysokoškolského vzdlání a budou mít minimáln 5 letou praxi v poskytování služeb ve vzdlávacích kurzech mkkých managerských dovedností. Tento požadavek doloží pracovním CV lektor. Pedložené CV bude podepsáno oprávnnou osobou, která prokazuje kvalifikaci. 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský úetní dvr. 5 z 11

6 7 NABÍDKOVÁ CENA Na základ vymezení pedmtu zakázky obsaženého v kapitole 3. Zakázka této zadávací dokumentace uchaze stanoví nabídkovou cenu. Nabídková cena bude stanovena v eské mn (CZK). Nabídková cena bude zpracována v lenní nabídková cena bez dan z pidané hodnoty (dále jen DPH ), výše DPH (sazba DPH 20 %), nabídkovou cenu vetn DPH. Zpsob výpotu ceny: každý jednotlivý kurz bude ocenn z rozpisu musí být jasná cena za každý jednotlivý kurz zakázky s DPH i bez DPH. celková cenová nabídky se musí rovnat soutu cen za jednotlivé nabízené kurzy Nejvyšší možná pípustná cena za celkovou dodávku iní ,00 K bez DPH. Platnost nabídkové ceny bude stanovena do konce realizace zakázky a musí obsahovat veškeré náklady na splnní zakázky (jakékoliv vícenáklady v prbhu realizace nebudou ze strany zadavatele akceptovány). Cena zahrnuje: pípravu a realizaci výuky; školící materiály pro úastníky; elektronickou verzi školících materiál; náklady na lektora (mzda, doprava, ubytování, aj.); zajištní školící místnosti v pípadech, kdy nebude moci být využita školící místnost zadavatele, zajištní technických pomcek pro školení; výstupy a zptnou vazbu pro zadavatele; osvdení/certifikát o absolvování kurzu; 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY Zadavatel se zavazuje uhradit cenu ve splátkách na základ dílích faktur dle skuteného prbhu školení. Dodavatel v rámci své nabídky navrhne etnost fakturace. Souástí faktur bude též výkaz provedených prací, prezenní listiny, fotodokumentace publicity ve školících místnostech. Splatnost faktur bude 45 dn od data jejich vystavení. Platby budou probíhat výhradn v CZK a rovnž veškeré cenové údaje budou v této mn. 9 DÉLKA TRVÁNÍ ZAKÁZKY, ASOVÝ HARMONOGRAM ZAKÁZKY Vzdlávací kurzy zanou probíhat od záí Plnní by mlo být ukoneno nejpozdji do erven Vybraný dodavatel bude pln respektovat asový harmonogram navržený zadavatelem. Rok Klíová aktivita I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII Kurz I. Autonomní týmy X 2010 Trénink X 2010 Prbžný Kouing 2010 X 2011 Prbžný Kouing 2010 X X X X X 2011 Kurz II. Autonomní týmy X 2011 Prbžný Kouing 2011 X X X X X X 6 z 11

7 2012 Prbžný Kouing 2011 X X X X 2012 Kurz III. Autonomní týmy X 2012 Kurz IV. Autonomní týmy X Úvodní školení záí 2010 Kurz I. Autonomní týmy - íjen 010 Trénink listopad 010 Prbžný Kouing 2010 prosinec 010, leden 011, únor 011, bezen 011, duben 011, kvten 011 Kurz II. Autonomní týmy erven 011 Prbžný Kouing 2011 ervenec 011, srpen 011, záí 011, íjen 011, listopad 011, prosinec 011 leden 012, únor 012, bezen 012, duben 012, Kurz III. Autonomní týmy kvten 012 Kurz IV. Autonomní týmy erven PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PEDLOŽENÍ NABÍDEK Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou souást zadávacích podmínek, a proto jejich nesplnní ze strany uchazee posoudí jako nesplnní požadavk zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a to až s následkem vyazení takové nabídky. 1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnní kvalifikace je uchaze povinen podat písemn v 1 originále a v 1 kopii, v souladu se zadávacími podmínkami, a to vetn požadovaného azení nabídky i doklad a informací k prokázání splnní kvalifikace. 2. Nabídka, vetn doklad a informací k prokázání splnní kvalifikace, musí být pedložena v eském jazyce. 3. Nabídka i doklady a informace k prokázání splnní kvalifikace musí být, vetn veškerých požadovaných píloh, svázány do jednoho svazku. 4. Veškeré doklady i prohlášení, návrh smlouvy, krycí list nabídky, u nichž je vyžadován podpis uchazee, musejí být podepsány osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. V pípad podpisu kteréhokoliv dokladu i prohlášení osobou oprávnnou jednat za uchazee (tj. osobou povenou zastupováním osoby oprávnné jednat jménem uchazee), musí uchaze ve svazku pedložit píslušnou plnou moc v originále i v úedn ovené kopii nebo jiný platný povovací dokument. 5. Veškeré ásti nabídky musí být kvalitním zpsobem vytištny tak, aby byly dobe itelné. Žádná ást nabídky nesmí obsahovat opravy a pepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Svazek musí být dostateným zpsobem zajištn proti manipulaci s jednotlivými listy. 6. Uchaze jako souást svazku pedloží nabídku v elektronické verzi na CD R nebo DVD-R (jiné nosie zadavatel nepipouští). Tento nosi uchaze zeteln oznaí svou obchodní firmou (nebo jménem, je-li fyzickou osobou) a registraním íslem projektu. 7. Zapeetná a neporušená obálka musí být opatena tmito náležitostmi: a) názvem zakázky s registraním íslem projektu b) Obálka nápisem ZADÁVACÍ ÍZENÍ OP LZZ projekt týmy- NEOTVÍRAT c) názvem/obchodní firmou uchazee d) sídlem uchazee e) názvem/obchodní firmou píjemce 8. Nabídka musí být jednoznaná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Zadavatel nepipouští variantní ešení. Za poetní nesrovnalosti a vzájemn si odporující údaje je zodpovdný uchaze. Nabídky s odporujícími si údaji budou vyloueny. 7 z 11

8 9. Nabídka musí obsahovat tyto doklady a informace: a. Krycí list nabídky (název zakázky, název uchazee) b. Cenová nabídka jednotlivých kurz a souhrnná cena ze všechny kurzy c. Údaje na kontaktní osobu ve vci zakázky d. Identifikaní údaje uchazee v rozsahu: obchodní firma/název uchazee, sídlo/místo podnikání, pípadn místo trvalého pobytu, právní forma, I, bylo-li pidleno, jméno a píjmení osob/y oprávnných/é jednat jménem nebo za uchazee, telefon, a osob/y oprávnných/é jednat jménem nebo za uchazee, jméno, píjmení, telefon a kontaktní osoby uchazee. e. Doklady k prokázání kvalifikaních pedpoklad f. Kompletní specifikace nabízené realizace zakázky (návrh obsahu a struktury kurz, návrh metod výuky, návrh studijních materiál, popis jakým zpsobem bude poskytována zptná vazba úastníkm a zadavateli) Tento oddíl bude lenn na 2 kapitoly: a) Zpsob poskytování služby metodologie b) Metodologie vyhodnocování výsledk a poskytování zptné vazby g. Návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávnnou jednat jménem nebo za uchazee h. Další dokumenty, které tvoí nabídku (estná prohlášení aj.) i. Elektronická verze nabídky na CD R nebo DVD-R AD ( bod f) Návrh smlouvy nesmí vylouit i žádným zpsobem omezovat oprávnní i požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci, v opaném pípad bude nabídka uchazee výbrového ízení vylouena. Návrh smlouvy bude obsahovat tyto údaje: Smluvní podmínky budou v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou dodavatele Identifikaní údaje Pedmt plnní Cena s DPH a bez DPH Platební podmínky Harmonogram plnní Místo plnní Povinnost, že dodavatel bude zavázán povinností umožnit osobám oprávnným k výkonu kontroly projektu 2, z nhož je zakázka hrazena, provést kontrolu doklad souvisejících s plnním zakázky, a to po dobu danou právními pedpisy R k jejich archivaci (zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví, a zákon. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty). Smluvní pokuty 11 PRBH ZADÁVACÍHO ÍZENÍ 11.1 Termín a místo pro podání nabídky Pedpokládaný datum uveejnní výbrového ízení na je Informace o výzv je možné získat na stránkách Nabídky musí být dorueny do do 10:00 hodin osobn anebo poštou. Nabídky, které budou dorueny po stanoveném datu a hodin nebudou otevírány a hodnoceny. 2 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský úetní dvr. 8 z 11

9 Nabídka bude doruena poštou nebo pedána osobn na adresu: Bochemie a.s., Lidická 326, Bohumín, v zalepené obálce opatené názvem a adresou zadavatele, názvem, adresou a I uchazee a sdlením ZADÁVACÍ ÍZENÍ OP LZZ projekt týmy- NEOTVÍRAT Výbrová komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek bude zasedat ve hod. na adrese: Bochemie a.s., Lidická 326, Bohumín. Rozhoduje as a datum doruení nikoliv datum odeslání nabídky. Nabídky, které nebudou úplné, budou vyazeny a nebudou hodnoceny Ostatní Jednotlivé nabídky budou posuzovány hodnotící komisí, která je jmenována zadavatelem. Výbrová komise bude mít 3 leny. Uchaze bude o výsledcích výbru informován písemn nejpozdji do 30 dn od otevírání obálek. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny pedložené nabídky, právo zmnit nebo doplnit soutžní podmínky, právo zrušit soutž, omezit rozsah pedmtu zakázky a právo neuzavít smlouvu s žádným s uchaze. Žádný z uchaze nemá ani v tomto pípad nárok na náhradu náklad spojených s vypracováním a podáním nabídky na pípadné námitky nevybraných uchaze nebude reflektováno. Výbrem nejvhodnjší nabídky nevzniká píslušnému uchazei právní nárok a zadavateli povinnost beze zbytku pijmout tento návrh smlouvy. Z dvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací. 12 KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY Kritériem výbru je nejvyšší ekonomická výhodnost, což je sumarizace kritérií: 1. Zpsob poskytování služby - metodologie váha 40 % 2. Metodologie vyhodnocování výsledk a poskytování zptné vazby váha 30 % 3. Cena váha 30 % Metoda hodnocení nabídek dle kritéria 1: Hodnocen bude podrobný návrh obsahu a struktury kurz, návrh metod forem výuky, návrh použitelných materiál a uebních pomcek. Zadavatel Poet bod bod bod bod Obsah a struktura kurz dostaující dobré výborné Forma výuky dostaující dobré výborné Výukové materiály a pomcky dostaující dobré výborné Nabídky budou seazeny podle potu pidlených bod. Následn bude použit vzorec: Poet bod hodnocené nabídky x váha vyjádená v procentech Metoda hodnocení nabídek dle kritéria 2: Hodnocen bude popis metod ovování a vyhodnocování výsledk úastník, zpsob poskytování zptné vazby. Uchaze mže doložit pípadovou studii vztahující se k plnní zakázky, piemž zvýrazní zpsob mení a úinnost jím navržených metod výuky. 9 z 11

10 Poet bod 100 maximáln 1-33 bod bod bod Zpsob hodnocení výstup kurz dostaující dobré výborné Zpsob poskytování zptné vazby dostaující dobré výborné Nabídky budou seazeny podle potu pidlených bod. Následn bude použit vzorec: Poet bod hodnocené nabídky x váha vyjádená v procentech Metoda hodnocení nabídek dle kritéria 3: Hodnocena bude konená nabídková cena za všechny jednotlivé kurzy bez DPH uvedená v nabídce. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získá sto bod. Další nabídkové ceny v nabídkách budou vypoteny pomrem: nejvýhodnjší nabídka ( x 100 ) x váha vyjádená v procentu cena hodnocené nabídky Body za všechna hodnotící kritéria se setou. Nabídka, která získá nejvíce bod se stane ekonomicky nejvýhodnjší vítznou nabídkou a s vítzným dodavatelem bude po uplynutí lhty podepsána smlouva. 13 DALŠÍ FORMÁLNÍ POŽADAVKY NABÍDKY Požadavky na nabídku Každý uchaze mže pedložit pouze jedinou nabídku. Nabídka musí být jednoznaná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za poetní nesrovnalosti a vzájemn si odporující údaje je zodpovdný uchaze. Souhlas s podmínkami Podáním nabídky uchazee souhlasí s podmínkami, jak je vymezil zadavatel. Splnním podmínek soutže nevzniká nárok na pijetí nabídky ani na uzavení smlouvy. Nabídka uchazee se stane majetkem zadavatele, který se zavazuje, že s nabídkou bude zacházet jako s dvrným majetkem. Publicita Vybraný uchaze bude povinen dodržovat pravidla dle platného Manuálu pro publicitu OP LZZ a Píruky pro píjemce OP LZZ, tzn. bude pedevším povinen oznaovat veškeré materiály související s dodávkou služeb patinými logy a slovními popisy tak, jak je požadováno. Archivace dokument Vybraný uchaze bude povinen archivovat veškeré úetní doklady související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukonení projektu zadavatele zpsobem, který je v souladu s platnými právními pedpisy R a pravidly OP LZZ - viz Píruka pro píjemce OP LZZ. Zakázka bude pidlena tomu uchazei, který splní všechny formální požadavky na nabídku, kvalifikaní pedpoklady a nabídne realizaci zakázky v požadovaném rozsahu a s ekonomicky nejvýhodnjší nabídkou. O výsledcích výbrového ízení budou všichni uchazei vyrozumni neprodlen ode dne termínu uzavení doporueným dopisem a zveejnním na webových stránkách Zadavatel po provedení výbrového ízení bezodkladn uzave písemnou smlouvu s vybraným uchazeem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. Pro tyto poteby bude zadavatel komunikovat s kontaktní osobou uchazee, která bude uvedena v nabídce a bude oprávnna za uchazee jednat ve vci zakázky. Zadavatel umožní do 15 dn od doruení informace o výsledku výbrového ízení uchazei na jeho žádost nahlédnout do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek a poídit si opis. 10 z 11

11 Zadavatel se dohodne s uchazeem na konkrétním znní smlouvy a vybraný uchaze je povinen poskytnout souinnost pi uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavena po uplynutí lhty o pidlení zakázky. V pípad, že uchaze odmítne, uzave zadavatel smlouvu s uchazeem, který se umístil jako další v poadí. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací ízení bez udání dvodu, odmítnout všechny pedložené nabídky a nevrátit podané nabídky. V Bohumín Ing. Miloslav Vodika Ing. Martin Procházka BOCHEMIE a.s z 11

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s. Orientace na nové trhy a ochrana životního prostedí marketing

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s. Orientace na nové trhy a ochrana životního prostedí marketing ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Orientace na nové trhy a ochrana životního prostedí marketing 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností část B Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní stravovacích poukázek pro poteby R eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách,

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje výbrové ízení na dodávku výpoetní techniky v rámci realizace projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

CZ.1.04/1.1.02/

CZ.1.04/1.1.02/ Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podpora odborného růstu zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s. 1. Identifikace zakázky Podpora odborného růstu zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s. 2. Zadavatel Název zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Název projektu: Zajištění vzdělávacích kurzů na obsluhu zemní a manipulační techniky Operační program Lidské zdroje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení pro nadlimitní veejnou zakázku na služby zadávanou v oteveném zadávacím ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Výzva k podání nabídky pro ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro ve ejnou zakázku malého rozsahu Název projektu: Víc hlav víc ví paliativní pée v odborném a veejném diskurzu íslo projektu: CH.10/1/040 Výzva k podání nabídky pro veejnou zakázku malého rozsahu Název veejné zakázky: Tiskové materiály

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace pro veejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Zadavatel: Huslenky 494, 756 02 Huslenky, I: 003 03 828 Osoba zastupující Zadavatele v ízení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění občerstvení, pronájmu a ubytování Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Identifikační údaje. Předmět zakázky. Název zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Identifikační údaje. Předmět zakázky. Název zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Doplňkové služby pro realizaci projektu OP LZZ s názvem: Vzděláváním zaměstnanců Lázně Teplice nad Bečvou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

pjl!l- Výzva k podání nabídek Josef 642 309 slehofer@woodcote.cz zadavatele služba vyhlášení zakázky: Název zakázky:

pjl!l- Výzva k podání nabídek Josef 642 309 slehofer@woodcote.cz zadavatele služba vyhlášení zakázky: Název zakázky: sociálnf lif~ý -., fond CR EVROPSKÁ UNIE ~ pjl!l-. OPERACNí A ZAMESTNANOST PROGRAM VAŠi BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek vá : vební práce): jeji le, adresa: zadavatele enatelefon projektu: firma jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Státní zemdlský intervenní fond. vyhlašuje podmínky výbrového ízení

Státní zemdlský intervenní fond. vyhlašuje podmínky výbrového ízení Státní zemdlský intervenní fond se sídlem Ve Smekách 33, Praha 1, PS 110 00 I: 48 133 981, DI: 001-48 133 981 (dále jen SZIF ), vyhlašuje podmínky výbrového ízení na výbr intervenních sklad na skladování

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

DOMOV MAXOV Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS , R

DOMOV MAXOV Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS , R Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS 468 71, R Adresát: 12.duben 2016 ZADAVATEL DOMOV MAXOV, HORNÍ MAXOV 181,46871 LUANY NAD NISOU IO :70872651 Ve smyslu zákona.137/2006 Sb. o veejných zakázkách v platném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Doplňkové služby pro realizaci projektu Vzdělávání mimopražských zaměstnanců dm drogerie markt s.r.o. pro zvýšení

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Výzva k podání nabídek Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT STEDNÍ ECHY, NÁMSTÍ REPUBLIKY 3, 110 00 PRAHA 1 ODBOR HOSPODÁSKO SPRÁVNÍ #37904/S/2012-HSPH@A 37904/S/2012-HSPH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému

Zadávací dokumentace. Název projektu: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému Rtevropský -.." fond v ČR EVROPSKÁUNIE Zadávací dokumentace Název projektu: ROSTEX, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému Registrační číslo projektu: CZ.l.04/1.1.04/39.00100 1. Identifikační

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více