Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ"

Transkript

1 Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje 2009

2

3 Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje 2009

4

5 METODICKÁ PÍRUKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENT MIKROREGION Vladimíra Labounková, Milan Pek, Ludmila Rohrerová a kolektiv Vydavatel: Ústav územního rozvoje Jakubské námstí Brno Autorský kolektiv za Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Milan Pek, MBA, Ph.D. (ást D) Ing. Josef Vlk, CSc. Autorský kolektiv za Ústav územního rozvoje: RNDr. Vladimíra Labounková Ing. Ludmila Rohrerová Ing. Igor Kyselka, CSc. Konzultant za Krajský úad Jihomoravského kraje: Ing. Bc. Pavel Fišer Za pipomínky dkujeme firm GaREP, spol. s.r.o., jednotlivým krajským úadm a MAS Frýdlantsko. Publikace vznikla v rámci úkolu Ústavu územního rozvoje A.4.10/RP Monitoring mikroregion Jihomoravského kraje a byla modelov pouita pro území Jihomoravského kraje. vojových Publikaci je moné získat v elektronické podob na internetových stránkách: Brno, duben 2009 Publikace neprošla tiskovou úpravou.

6

7 Obsah: Úvod... 7 A. Poízení SRD mikroregionu... 9 I. Zadání SRD mikroregionu I.1. Rozhodnutí o ízení I.2. Zpracování zámru I.3. Zadání zakázky a výbr zpracovatele I.4. Uzavení smlouvy o dílo II. Zpracování a projednání SRD mikroregionu II. 1. Úastníci zpracování SRD mikroregionu II.2. Zpracování analytické ásti II.3. Projednání analytické ásti II.4. Zpracování návrhové ásti II.5. Projednání návrhové ásti III. Schvalování SRD mikroregionu IV. Implementace schváleného SRD mikroregionu B. Obsah SRD mikroregionu I. Úvod II. Analytická ást II.1. Situaní analýza mikroregionu (profil mikroregionu) II.2. SWOT analýza II.3. Shrnutí hlavních odtvových a územních rozdílností vydefinovaných z analytické ásti III. Návrhová ást III.1. Stanovení vize rozvoje mikroregionu III.2. Formulování cíl rozvoje a priorit v asovém horizontu III.3. Rozvojové projekty IV. Akní plán V. Zpracování finanního rámce C. Realizace a monitoring SRD mikroregionu I. Zpracování návrhu systému implementace II. Píprava projektových fiší... 25

8

9 Úvod Jako mikroregion je zde chápán pedevším dobrovolný svazek obcí - právnická osoba ustavená v souladu s zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších edpis. Vzniká pro územn ucelenou oblast vymezenou irozenými írodními, technickými nebo historickými hranicemi nebo pojícími prvky. V obecné form se jedná o spádové území, které vyívá principu soudrnosti, kde více obcí propojuje a provazuje své zájmy a zámry jednotlivých akcí a aktivit s cílem vymezení a realizování cích zmn ve všech obcích nebo ásti obcí takto vymezeného území. Za mikroregiony jsou rovn povvána zájmová sdruení právnických osob se soukromoprávními subjekty dle ( 20 f a 20 j) obanského zákoníku. Jednotlivé kraje R mohou definovat mikroregion zným sobem. Úlohou mikroregion je koncepní a výkonná innost samosprávných orgán obcí v oblasti místního rozvoje, jejich inicianí innost v oblasti ešení mikroregionálních problém a definování mikroregionálních program a aktivit a jejich úast na realizaci regionálních program. Pro identifikaci poteb, urení smr rozvoje, rozvojových aktivit a strategické rozhodování zpracovávají mikroregiony rozvojové strategie. Strategický rozvojový dokument mikroregionu (SRD mikroregionu) je koncepním dokumentem, který napomáhá systematicky ídit a organizovat zmny v území. Je dokumentem, který vychází ze znalosti daného území a jeho potenciálu. Dokument charakterizuje slabé a silné stránky dané oblasti, vymezuje základní priority rozvoje, které budou podporovány, cíle rozvoje, jednotlivá opatení vedoucí k jejich naplnní a doporuení. SRD mikroregion je moné chápat jako soubor postupných konkrétních krok, které smují k udritelnému rozvoji ešeného území. Pro vypracování SRD mikroregionu je nezbytná systémová týmová práce odborník a konzultant z rzných obor s cílem vyuití jejich znalostí a zkušeností. Je pitom vhodné vytvoit nkolik pracovních skupin, a to podle jednotlivých problémových ešených oblastí v mikroregionu. V dokumentu by mly být ešeny zejména následující oblasti: hospodáství regionu drobné, malé a stední podnikání (prmysl, stavebnictví, sluby, zemdlství, trní sluby atd.), zamstnanost a trh práce, lidské zdroje, inovace, doprava, 7

10 technická infrastruktura (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, dálkovody, telekomunikace, vodovody a kanalizace pro veejnou potebu, odpadové hospodáství, vodní hospodáství, ochrana ped povodnmi), obanská vybavenost, regionální marketing a podpora investování do regionu, ivotní prostedí a pírodní zdroje, sociální rozvoj, vzdlanost, kultura, turistika a cestovní ruch, stav ÚPD obcí mikroregionu, vnjší vztahy mikroregionu, brownfieldy, prmyslové zóny. Legislativní a metodické zakotvení strategických rozvojových dokument Na rozdíl od územního plánování není strategické plánování obecn zakotveno v legislativ ani EU. Zpracování strategických dokument nemá jednoznnou podporu v zákonech nebo jiných právních pedpisech. ozvojové dokumenty na úrovni obcí jsou v podob programu rozvoje územního obvodu obce ji od roku 1990 uvedeny v zákon o obcích (v obecním zízení), kde je rovn ustanovena jako jedna ze základních kompetencí zastupitelstva právo schvalovat program rozvoje obce. Svj pvod mají v místním programu obnovy vesnice. Strategické dokumenty jsou rámcov legislativn upraveny v zákon. 248/2000 Sb., o podpoe regionálního rozvoje, ve znní pozdjších pedpi, který v 2 definuje Strategii regionálního rozvoje jako stedndobý dokument, který formuluje pístup státu k podpoe regionálního rozvoje, poskytuje potebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních program rozvoje. Zákon dále definuje Strategii regionálního rozvoje a upravuje postavení jednotlivých orgán pi zpracování a projednávání tohoto typu dokumentu. Zákon se však nezmiuje o strategických dokumentech na jiných úrovních územní veejné správy, tedy nap. na úrovni mikroregion. 8

11 A. Poízení SRD mikroregion

12 Poízení SRD: Zadání SRD mikroregionu Zpracování SRD mikroregionu Projednávání SRD mikroregionu Schvalování SRD mikroregionu Implementace schváleného SRD mikroregionu Úastníci zpracování SRD mikroregion I. Zadání SRD mikroregionu I.1. Rozhodnutí o poízení O poízení SRD mikroregionu rozhoduje Valná hromada mikroregionu (dále jen Valná hromada ). Valná hromada je definována ve stanovách mikroregionu (delegovaní zástupci jednotlivých obcí v mikroregionu). Vymezení území, pro které bude dokument zpracován, je dáno územní obností mikroregionu. Valná hromada odpovídá za zadání, zpracování, projednání, schválení a implementaci SRD mikroregionu. Veejnost bude seznámena s rozhodnutím o poízení SRD mikroregionu na úední desce obecního úadu v sídle mikroregionu a lenských obcí a dále zsobem místn obvyklým. Veejnost me podávat své námty ke zpracování SRD mikroregionu písemn k manerovi mikroregionu. I.2. Zpracování zámru Zámr SRD mikroregionu zpracovává na základ stanovených poadavk Valnou hromadou maner mikroregionu. V zámru musí být pesn popsána poadovaná struktura a rozsah SRD mikroregionu, cíl a úel vyuití SRD mikroregionu a další podmínky vedoucí k procesnímu a kvalitativnímu zajištní SRD mikroregionu. I.3. Zadání zakázky a výbr zpracovatele Zpracovatel SRD mikroregionu je vybírán na základ przkumu trhu v souladu se zákonem. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpi. V pípad varianty externího zpracovatele je nutno se pi zadání zakázky ídit principem hospodárnosti, transparentnosti a rovnosti píleitostí. Legislativn se jedná o zakázku malého rozsahu. O výbru zhotovitele na základ doporuení hodnotící komise rozhoduje Valná hromada mikroregionu. 10

13 I.4. Uzavení smlouvy o dílo Po schválení vhodného uchazee na Valné hromad je uzavena mezi /1991 Sb, obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpi II. Zpracování a projednání SRD mikroregionu V pípad tvorby SRD mikroregionu je mono vyuívat ji pi analýze prostedí a tvorb profilu regionu, stejn jako v dalších fázích tvorby rozvojové strategie, externích zpracovatel (konzultant) Ped zahájením vlastních prací na dokumentu je teba si obstarat dostatené mnoství dat a informací o území a prostudovat ostatní dotené dokumenty vztahující se k ešenému území, viz píloha - potenciální zdroje informací pro vypracování situaní analýzy II.1. Úastníci zpracování SRD mikroregionu Valná hromada mikroregionu odpovídá za zadání, zpracování, projednání, schválení a implementaci SRD mikroregionu Samosprávné orgány obce (rada a zastupitelstvo obce) reprezentují zájmy oban a projednávají SRD mikroregionu v souladu s ostí upravenou obecním zízením ídící skupina, pracovní skupiny a manaer mikroregionu V pípad tvorby SRD mikroregionu by mla vzniknout dvouúrvá hierarchie zpracovatelských orgán ídící skupina a pracovní skupiny ídící skupina (S) zizovaná Valnou hromadou je sloená ze zástupc lenských obcís by mla být výkonným orgánem, který bude pijímat rozhodnutí a bude mít odpovdnost za sloitý proces vzniku SRD mikroregionu Ve své funkci zejména stanovuje a kontroluje harmonogram zpracování SRD mikroregionu a schvaluje jednotlivé ásti SRD mikroregionuz ddu operativního rozhodování by mla mít lichý poet len (-7), jinak je moné pihlédnout k potu lenských obcí mikroregionu Pracovní skupiny zizuje Valná hromada mikroregionumly by být vytvoeny pro jednotlivé problémové oblasti, pípadn v rámci tvorby SRD mikroregionu prezov územní problematikou lenských obcí Jejich pedsedou by ml být len ídící skupiny V pracovních skupinách by mli pobit odborníci pro danou problematiku píslušného území Pizváni by mli být rovn pracovníci 11

14

15

16

17

18

19

20 II. Analytická ást II.1. Situaní analýza mikroregionu (profil mikroregionu) Situační Situaní analýza, která charakterizuje profil regionu, je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpracování SRD mikroregionu, a a sice sice k vymezení k problémových oblastí, oblastí, cílů a cíl priorit. a Fakta priorit. a poznatky Fakta a získané poznatky při získané zpracování pi zpracování situační analýzy situaní mikroregionu analýzy mikroregionu jsou východiskem jsou východiskem a hlavním a podkladem hlavním podkladem pro zpracování pro zpracování SWOT analýzy. SWOT analýzy. Situační analýza Situaní vede analýza k nalezení vede k charakteristických nalezení charakteristických rysů místní ry ekonomiky, místní ekonomiky, místních zvláštností místních a zvláštností zhodnocení a vývojových zhodnocení trendů vývojových na pozadí trend obecných na pozadí trendů obecných vývoje trend na regionální vývoje a na národní regionální úrovni. a Posuzování národní úrovni. území Posuzování mikroregionu území by mělo mikroregionu být proto založeno by mlo na být komplexním proto zaloeno přístupu na se komplexním zaměřením pístupu na jeho se předcházející zamením vývoj na jeho a současnou pedcházející situaci. vývoj a souasnou situaci. Struktura profilu mikroregionu Utídné analytické informace charakterizující mikroregion je vhodné z hlediska jejich dalšího pouití strukturovat do následujících kapitol: A. Identifikace regionu poloha a základní geografická charakteristika mikroregionu. Informace o zásadách jeho fungování vycházejících ze stanov mikroregionu. B. Charakteristika území: a) obyvatelstvo a sídla, b) trh práce, c) doprava, d) ekonomická situace mikroregionu a struktura ekonomiky mikroregionu, e) komerní sly a maloobchodní sféra, f) nestátní neziskový sektor, g) sociální a obanská vybavenost, h) t nerostných surovin, yslová výroba a stavebnictví, i) zemdlství a lesnictví, j) emesla a jiné drobné podnikatelské aktivity, inovace, k) technická infrastruktura (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, dálkovody, telekomunikace, vodovody a kanalizace pro veejnou potebu, odpadové hospodáství, vodní hospodáství, ochrana ed povodnmi a ivelními pohromami), l) rekreace a cestovní ruch, m) kultura a ochrana kulturních památek, spolnské a sportovní aktivity, n) ekologická situace a ochrana ivotního prostedí. C. Širší vztahy mikroregionu: a) vnjší vazby mikroregionu na regionální a nadregionální úrovni, íhraniní spolupráce, b) vyhodnocení stávajících dokument, které mají vztah k území mikroregionu, 18

21 c) vyhodnocení návaznosti na strategické dokumenty rozvoje kraje a sousedních mikroregion. D. Aktéi regionálního rozvoje v mikroregionu E. ÚPD obcí a kraje F. Závry situaní analýzy struné shrnutí všech poznatk analýzy. Kadá z uvedených ástí A-F by mla mít zpracovaný dílí závr v bodech, nebo práv závry z jednotlivých ástí situaní analýzy budou podkladem pro zpracování SWOT analýzy. Textová ást situaní analýzy by mla být doplnna odpovídajícími grafy a kartogramy. Poznámky ke zpracování dat v analytické ásti: Veškerá data by mla být hodnocena v dostaten dlouhých asových adách, které dávají skutený obraz o stavu sledovaného jevu. Délka asové 5 let. Data je nutné kvantifikovat skuten za celý mikroregion, nikoliv uvádt v tabulkách za jednotlivé obce mikroregionu. Tabulky nebudou jen pehledem základních dat pevzatých z SÚ, ale je vhodný jejich pepoet na relativní ukazatele a srovnání s jinými územními jednotkami stejného ádu nebo jednotkami vyššího ádu. Tam, kde neexistují adekvátní data z SÚ, je potebné doplnit údaje vlastním šetením v terénu, dotazníkovým šetením atp. Nejvhodnjší metodou vyhodnocení získaných regionálních dat je jejich porovnání s relevantními údaji vyšších územnsprávních celk, které dávají pedstavu o standardu a hlavních vývojových trendech ve spolenosti v celorepublikovém pípadn krajském kontextu. Analytická ást není jen shromdním dat, ale má byt skutenou a kvalitní analýzou prezentovaných dat a doplnnou závry, které z této analýzy vyplývají. Analytická ást musí být doplnna vhodnými formami grafického a kartografického vyjádení v dostatném rozsahu. Pokud je to moné, data by mla být vztena k jednomu datu a vykazována za stejná období. V analytické ásti je nutné rovn vyhodnocení dalších dokument ve vztahu k SRD mikroregionu. II.2. SWOT analýza SWOT analýza vychází z popi, výst a dílích závr situní analýzy. Obsahuje souhrnné hodnocení silných stránek (Strong point) a slabých stránek 19

22 (Weak point), píleitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) pro realizaci rozvoje mikroregionu. Pedstavuje základ pro formulaci strategických cíl, priorit a rozvojových aktivit. SWOT analýza je rovn nezbytná pro identifikaci negativních tendencí rozvoje a stanovení disparit (nerovností) v území. Pi zpracování SWOT analýzy je teba odlišit vnitní a vnjší analýzu. Z vnitní analýzy vyplývají silné a slabé stránky mikroregionu a z vnjší analýzy píleitosti a hrozby. Toto hodnocení je nejlépe pehledné v tabulkách. Poet zaazených silných a slabých stránek, a píleitostí a hrozeb by neml být velký a mly by být azeny sestupn od tch nejdleitjších. SWOT analýza by mla být v souladu s metodikou doporuovanou EU zpracována jako souhrnná. Vnitní analýza - silné a slabé stránky Vnitní analýza vychází z posouzení vnitní situace regionu. Pro úely SRD mikroregionu jsou jako silné a slabé stránky vybrány vnitní faktory sociální a hospodáské soudrnosti mikroregionu, které je moné potenciáln ovlivnit rozvojovými aktivitami a intervencemi mikroregionu. Silné stránky pitom zahrnují jakékoliv konkurenní výhody regionu pro jakékoliv typy rozvojových aktivit. Slabé stránky jsou veškeré faktory, které uvnit mikroregionu limitují nebo ohroují tyto aktivity. Vnjší analýza - píleitosti a ohroení Píleitosti a ohroení vycházejí z vnjšího prostedí a vztahují se k procesm a trendm, které se vyskytují mimo oblast sociální a hospodáské soudrnosti mikroregionu. Patí sem napíklad: zmny zákon, hospodáské a finanní zmny na národní a mezinárodní úrovni, sociální a politické zmny, demografické zmny, infrastruktura na národní a mezinárodní úrovni, ivelné pohromy. Mikroregion me ovlivnit celá ada vnjších vli, ale jejich pravdpodobné úinky na regionální ekonomiku jsou dleité pi tvorb strategie. Na píleitosti a ohroení mají pedevším vliv nástroje strukturální a regionální politiky Evropské unie, eské republiky a regionu soudrnosti (pokud ho tvoí dva a více kraj) a kraje. Ve vnjší analýze je nutné správn rozpoznat, které okolnosti a tendence jsou pro region dleité, zda mohou mít pozitivní nebo negativní dopad a jakou vyadují konstruktivní reakci ze strany mikroregionu. Mikroregiony mají velmi omezené monosti ešit hrozby a kritické oblasti, které spadají napíklad do odpovdnosti státu (nap. privatizace, sociální politika, základní otázky školství, zdravotnictví 20

23 apod.), mohou však pi ešení hrozeb a kritických oblastí spolupracovat s krajem, státem, místními partnery (podnikateli, neziskovým sektorem atd.). Ve správné identifikaci silných stránek a píleitostí rozvoje mikroregionu spoívá stanovení rozvojového potenciálu mikroregionu. Ve vymezení silných a slabých stránek a pílitostí a hrozeb a odlišení vnitní a vnjší analýzy se asto chybuje a dochází k zámn. II.3. Shrnutí hlavních odvtvových a územních rozdílností mikroregionu vydefinovaných z analytické ásti Disparity definujeme jako rozdílnost resp. nerovnost znak, jev, i proce, její identifikace a srovnání má njaký racionální smysl. V SRD mikroregionu jsou: a) definovány odvtvové disparity a vymezeny cílové skupiny obyvatelstva se soustednou podporou, spolu s uvedením priorit, na n bude podpora zamena, b) stanoveny územní disparity, vztené ke konkrétnímu území a vymezeno podporované území. Územní disparity se mohou projevovat jen v ásti území mikroregionu, pípadn me vykazovat celé území mikroregionu negativní, nebo pozitivní odchylku napíklad proti krajskému normálu. U opatení zamených na odstraování neodvodnných odvtvových a územních rozdíl budou stanoveny cílové skupiny, pro které jsou rozvojové aktivity urny, a územní pokrytí. III. Návrhová ást III.1. Stanovení vize rozvoje mikroregionu Správn a výstin formulovaná souhrnná vize mikroregionu významn ovlivuje zamení strategie rozvoje mikroregionu. Vize by mla být konkrétní a charakterizovat stav, kterého chce mikroregion na svém území v asovém horizontu poizované strategie rozvoje dosáhnout. III.2. Formulování cíl rozvoje a priorit v asovém horizontu Cíle rozvoje pedstavují smrné ukazatele pro rozvoj regionu a informaci o stavu, kterého by mlo být dosaeno. Stanovení cíl musí být jasné a struné. Cíle se odvozují od vize regionu o jeho budoucím vývoji a SWOT analýzy. Mly by vyuívat silné stránky a eliminovat slabé stránky mikroregionu, dále by mly vyuívat pílitosti rozvoje a reagovat na ohroení rozvoje mikroregionu. Cíle rozvoje mikroregionu musí být v souladu se strategickými cíli strategie rozvoje kraje. 21

24 Priorita je pednostní smr ešení pro dosahování píslušného cíle. Ke kadému cíli pro problémový okruh bude existovat zpravidla více ne jedna priorita. asový horizont pro jejich trvání me být rzný, ale vdy v rámci asového úseku, pro který se SRD mikroregionu pipravuje. Priority jsou definovány v píslušném programovém dokumentu. Ve vztahu k formulování cíl rozvoje a priorit me být SRD mikroregionu postaven bu na posílení a podpoe silných stránek mikroregionu, nebo na eliminaci slabých stránek. Která ze dvou moností bude zvolena, závisí na konkrétních podmínkách a na rozhodnutí mikroregionu. Pípadn me být zvolena kombinace obou píst. Aplikace jednotlivých konkrétních priorit je realizována formou projekt, nebo jiných rozvojových aktivit. III.3. Rozvojové projekty. Po odsouhlasení jednotlivých cíl a priorit zanou pracovní skupiny vypracovávat konkrétní rozvojové projekty, které urují, jak se jednotlivá opatení budou realizovat. V prhu zpracování návrhové ásti dokumentu se vytvoí tzv. zásobník projekt. Do zásobníku projekt je zpravidla piazeno více rozvojových projekt ke kadé priorit. Sestavení uceleného souboru konkrétních námt na projekty - zásobníku projekt - je významným krokem prací na SRD mikroregionu. Sbr námr na projekty se provádí rovn formou zapojení veejnosti do zpracování SRD mikroregionu, nebo prostednictvím veejné výzvy. Ze zásobníku projekt jsou poté vybírány nejvhodnjší a nejpotebnjší projekty na kratší asové období a je sestavován Akní plán. IV. Akní plán Akní plán (AP) je provádcím dokumentem, který napluje SRD mikroregionu. Jedná se o zcela konkrétní nástroj ízení, jeho úkolem je urit co, kdo, kdy a kde má udlat, aby cíle SRD mikroregionu byly naplnny. V implementaní fázi rozhodne Valná hromada mikroregionu o schválení, píp. neschválení projekt obsaených v AP. V AP budou uvedeny z návrhové ásti SRD mikroregionu projekty, které se budou po dobu platnosti AP realizovat. Projekty, které budou vybrány pro realizaci v daném období platnosti AP, budou posuzovány podle specifických kritérií. Pi posuzování budou brány v úvahu zejména: priorita a konsensus Valné hromady, 22

25 naasování, vliv na pracovní místa, velikost ovlivnného území, finanní zdroje, schopnost spolufinancování a realizovatelnost, monost zapojení soukromého a obanského sektoru a propojitelnost s jinými cíli. AP by ml být sestaven pro období dvou let. V rámci AP bude uvedeno, které projekty v rámci jakých cíl a priorit budou v daném období podporovány, jaký zob podpory bude pro daný projekt vyuit, kdy bude dokonen a kdo bude zodpovdný za jeho realizaci. Souástí akního plánu me být i návrh konkrétních opatení a programy k naplnní projekt, obsaených v akním plánu. Souástí AP by ml být i návrh finanních proste vylenných na zpracování projektových dokumentací k projektm, které budou v rámci AP realizovány. V. Zpracování finanního rámce Cílem sestavení finanního rámce je omezit finanní riziko a zajistit efektivní hospodaení s disponibilními prostedky mikroregionu. Finanní rámec posuzuje návrhovou ást SRD mikroregionu z hlediska finanních moností mikroregionu a stanovuje zdroje financování zámr obsaených v návrhové ásti SRD mikroregionu. Finanní rámec vychází z rozpotových moností, skuteností uplynulých rozpotových let (minimáln 3 roky) a rozpotového výhledu mikroregionu (optimální na 3 budoucí roky) podle zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpi. Rozpotový výhled mikroregionu a rozpoty v budoucích letech by mly zohlednit investiní zámry obsaené v SRD mikroregionu. Postup pi zpracování finanního rámce na období platnosti SRD mikroregionu Rámcový odhad finanních poteb mikroregionu na realizaci projekt obsaených v návrhové ásti SRD mikroregionu. Analýza potenciálních zdroj financování zámr v SRD mikroregionu zahrnuje analýzu vlastních a cizích zdroj analýza vlastních finanních zdroj mikroregionu podklady pro tuto analýzu tvoí 23

26 platné zásady pro sdruování finanních prostedk obcí v rámci mikroregionu; rozpoty mikroregionu v pedcházejících 3 5 letech. Doporuuje se sledovat vývoj píjm a výdaj a vývoj kapitálových výdaj; aktuální rozpoet mikroregionu; rozpotový výhled mikroregionu; analýza cizích finanních zdroj mikroregiony mohou k financování svých projektových zámr vyuít: dotace evropské, státní, krajské a jiné, nap. nadací; úvry. Stanovení poteby vlastních a cizích zdroj financování zámr v SRD mikroregionu vetn konkrétních finanních ástek dle potebnosti, dopadu do území a jednotlivých let. Posouzení, zda na základ analýzy rozpotových moností mikroregionu s doplnním cizích zdroj je financování zámr v SRD mikroregionu ze strany mikroregionu reálné. V pípad, e zdrojové financování zámr projekt mikroregionu není reálné: doporuit Valné hromad mikroregionu zvýšení podílu spolufinancování lenských obcí; provést korekci návrhové ásti SRD z hlediska potebnosti a jednotlivých let; doporuit u strategických projekt mikroregionu lobbing na úrovni kraje nebo státu k získání mimoádné dotace mimo systémovou podporu. Obsah finanního rámce SRD mikroregionu: analýza finanních zdroj mikroregionu za období 3-5 let (píjmy a výdaje mikroregionu, rozpotový výhled, pehled realizovaných projekt investiní a neinvestiní výdaje), souasné finanní monosti mikroregionu pi sdruování prostedk, pehled námt na projekty dle potebnosti a jednotlivých let, zajištní moností financování jednotlivých námt na projekty z vlastních a cizích zdroj, závrená doporuení. Zásady pro alokaci finanních zdroj pro SRD mikroregionu Adekvátnost opatení ve vztahu k disponibilním zdrojm. Pesmrovatelnost disponibilních zdroj. Kapacita, resp. schopnost institucí v mikroregionu realizovat opatení. Pipravenost a schopnost participujících stran poskytnout financování v konkrétních termínech. Pipravenost konkrétních projekt a aktivit z hlediska jejich realizace. U akního plánu provést rozloení finanních prostedk na celé období vzhledem k víceletému plánování a ízení veejných rozpot. 24

27

28 Sledování indikátor pro realizaci SRD mikroregionu Pro monitorování úinnosti SRD mikroregionu a akních plán je vhodné stanovit mitelné indikátory. Základem indikátor mohou být dostupná statistická data získaná z externích zdroj (nap. SÚ, ÚP). V tomto pípad jsou však jejich zmny tém vdy dsledkem mnoha externích vliv mimo rámec SRD mikroregionu. Vhodnjší tedy je zvolit monitorovací ukazatele zaloené na výstupech z projekt nebo vlastního šetení. V tomto pípad je však nutné poítat s tím, e se jedná o velmi pracnou a náronou zálitost. Úlohou indikátor je hodnotit souasnou situaci jevu v mikroregionu a srovnat ji se situací cílovou (nap. ukonení realizace projektu), pípadn situací v jednotlivých asových etapách realizace SRD mikroregionu. V metodice nejsou pedepsané konkrétní hodnotící indikátory. Je zde však stanovena povinnost zpracovatele dokumentu zaadit do pílohy dokumentu navrené indikátory pro hodnocení realizace a úspšnosti strategie a jednotlivých projekt. Toto vyhodnocování se provádí 1x ron (nejlépe s vyhodnocením naplvání SRD mikroregionu). S výsledky plnní dokumentu jsou seznámeni všichni zástupci mikroregionu a veejnost prostednictvím k tomu vhodných médií a jiných obvyklých zo. IV. Aktualizace, zmny a doplky SRD mikroregionu Pokud pi vyhodnocení plnní SRD mikroregionu dospla Valná hromada mikroregionu k závru, e je teba v SRD mikroregionu provést zmny, popípad nkterou ást doplnit nebo aktualizovat vzhledem ke zmnným vstupním podmínkám, postupuje se obdobným zobem jako pi poizování SRD mikroregionu. Souástí jsou i podnty a pipomínky podané ze strany veejnosti, pracovních skupin a lenských obcí mikroregionu, které v dledku mohou vést k návrhm zmnových opatení. Zámr zpracuje maner mikroregionu na základ doporuení Valné hromady mikroregionu. V. Nezávislé posouzení srozumitelnosti a loginosti SRD mikroregionu V této ásti bude zaazeno pedbné hodnocení SRD mikroregionu provedeného vnjším nezávislým expertem. Takové hodnocení je interaktivní proces, jeho cílem je zajištní budoucí úspšné realizace dokumentu, úelnosti a efektivnosti vyuití investovaných prostedk. Specifickými cíli hodnocení je zejména posouzení: celkové provázanosti SRD mikroregionu, klíových problém v situaní analýze a SWOT analýze, 26

29

30 D. Moderní metody strategického plánování mikroregion I. Úvod Do této kapitoly byla zaazena dv témata: (1) ízení strategie mikroregionu pomocí Metody vyvených ukazatel (Balanced Scorecard) a (2) vyuití metodiky Integrovaných plán rozvoje mst pro integrovaný rozvoj území. V posledních deseti letech se moderní metody ízení stále astji a úspšn uplatují ve veejném sektoru. Dodem je snaha o zvyšování výkonnosti a kvality veejné správy a slueb. Více informací o moderních metodách ízení ve veejném sektoru je mono získat v publikaci Smart Administration (Chytrá veejná správa), která je k dispozici ke stení na stránkách a II. Metoda vyváených ukazatel II.1. Co je Metoda vyváených ukazatel - Balanced Scorecard (BSC) V posledních deseti letech se pi ízení strategií v podnikatelském i veejném sektoru stále více zaíná uplatvat metoda BSC. Autoi metody jsou Kaplan a Norton. Metoda vznikla v USA a je pouívána nejen v USA, ale i v Evrop. Název metody se do eštiny bu nepekládá vbec, nebo se setkáme s názvy Metoda vyvených ukazatel nebo Metoda vyváeného úspchu (zkratka BSC) a podobn. Metoda je vhodná také pro ízení strategie mikroregionu. Logiku metody BSC vysvtluje obráze Jádrem metody BSC je soubor vyvených ukazatel (indikátor). Metoda, je-li správn uplatnna, je také základem pro koncept uících se region. Ped uplatnním metody BSC je teba si vyjasnit vizi a strategické priority. Úkolem metody není stanovit vizi a strategie, ale zajistit jejich naplnní. Na vizi a jednotlivé strategie mikroregionu pohlííme ze ty perspektiv, které musí být vyveny. Nejprve je nutné vyjasnit, zda jsou známy poteby a oekávání našich oban i zákazník. Zkrátka, zda víme, co chtjí. S tím souvisí zjištní, co je teba udlat, aby byli spokojeni. Tyto a podobné otázky patí do obanské/zákaznické perspektivy. Další skupina témat se týká finanních vcí. Jaké zdroje (finanní, lidské, budovy, vybavení atd.) potebujeme, abychom naplnili svoji vizi (a strategie) a souasn uspokojili zákazníky/obany? Dále je teba identifikovat systém proces, kterými zajistíme dostatek zdroj a spokojenost zákazník/oban. Dleité je nezapomenout na rst a uení se. Tedy vyešit, co se musíme nauit, abychom vše zvládli. 28

31 Obr. D.1 Metoda BSC pro organizace veejného sektoru (Zdroj: Hušek, Šusta, Pek 2006) Víme, co chtjí obané? Co musíme udlat, aby byli spokojení? Cyklus zlepšování strategického plánování Obanská (zákaznická) perspektiva Jaké zdroje musíme zajistit, aby byli obané spokojeni? Perspektiva uní se a rstu VIZE STRATEGIE Finanní perspektiva Co všechno se musíme nauit, abychom to zvládli? Perspektiva interních proces Jakými procesy zajistíme spokojenost oban a dostatek zdroj II.2. Sestavení strategické mapy a souboru mítek Pro jakýkoli strategický plán mikroregionu je dleitá pehlednost a jednoduchost pro jednotlivé obce mikroregionu a jejich obany. Jednotlivé oblasti se pak vetn vazeb zobrazí pomocí strategické mapy. Vzor strategické mapy msta je na následujícím obrázku. 29

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více