Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ"

Transkript

1 Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje 2009

2

3 Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje 2009

4

5 METODICKÁ PÍRUKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENT MIKROREGION Vladimíra Labounková, Milan Pek, Ludmila Rohrerová a kolektiv Vydavatel: Ústav územního rozvoje Jakubské námstí Brno Autorský kolektiv za Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Milan Pek, MBA, Ph.D. (ást D) Ing. Josef Vlk, CSc. Autorský kolektiv za Ústav územního rozvoje: RNDr. Vladimíra Labounková Ing. Ludmila Rohrerová Ing. Igor Kyselka, CSc. Konzultant za Krajský úad Jihomoravského kraje: Ing. Bc. Pavel Fišer Za pipomínky dkujeme firm GaREP, spol. s.r.o., jednotlivým krajským úadm a MAS Frýdlantsko. Publikace vznikla v rámci úkolu Ústavu územního rozvoje A.4.10/RP Monitoring mikroregion Jihomoravského kraje a byla modelov pouita pro území Jihomoravského kraje. vojových Publikaci je moné získat v elektronické podob na internetových stránkách: Brno, duben 2009 Publikace neprošla tiskovou úpravou.

6

7 Obsah: Úvod... 7 A. Poízení SRD mikroregionu... 9 I. Zadání SRD mikroregionu I.1. Rozhodnutí o ízení I.2. Zpracování zámru I.3. Zadání zakázky a výbr zpracovatele I.4. Uzavení smlouvy o dílo II. Zpracování a projednání SRD mikroregionu II. 1. Úastníci zpracování SRD mikroregionu II.2. Zpracování analytické ásti II.3. Projednání analytické ásti II.4. Zpracování návrhové ásti II.5. Projednání návrhové ásti III. Schvalování SRD mikroregionu IV. Implementace schváleného SRD mikroregionu B. Obsah SRD mikroregionu I. Úvod II. Analytická ást II.1. Situaní analýza mikroregionu (profil mikroregionu) II.2. SWOT analýza II.3. Shrnutí hlavních odtvových a územních rozdílností vydefinovaných z analytické ásti III. Návrhová ást III.1. Stanovení vize rozvoje mikroregionu III.2. Formulování cíl rozvoje a priorit v asovém horizontu III.3. Rozvojové projekty IV. Akní plán V. Zpracování finanního rámce C. Realizace a monitoring SRD mikroregionu I. Zpracování návrhu systému implementace II. Píprava projektových fiší... 25

8

9 Úvod Jako mikroregion je zde chápán pedevším dobrovolný svazek obcí - právnická osoba ustavená v souladu s zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších edpis. Vzniká pro územn ucelenou oblast vymezenou irozenými írodními, technickými nebo historickými hranicemi nebo pojícími prvky. V obecné form se jedná o spádové území, které vyívá principu soudrnosti, kde více obcí propojuje a provazuje své zájmy a zámry jednotlivých akcí a aktivit s cílem vymezení a realizování cích zmn ve všech obcích nebo ásti obcí takto vymezeného území. Za mikroregiony jsou rovn povvána zájmová sdruení právnických osob se soukromoprávními subjekty dle ( 20 f a 20 j) obanského zákoníku. Jednotlivé kraje R mohou definovat mikroregion zným sobem. Úlohou mikroregion je koncepní a výkonná innost samosprávných orgán obcí v oblasti místního rozvoje, jejich inicianí innost v oblasti ešení mikroregionálních problém a definování mikroregionálních program a aktivit a jejich úast na realizaci regionálních program. Pro identifikaci poteb, urení smr rozvoje, rozvojových aktivit a strategické rozhodování zpracovávají mikroregiony rozvojové strategie. Strategický rozvojový dokument mikroregionu (SRD mikroregionu) je koncepním dokumentem, který napomáhá systematicky ídit a organizovat zmny v území. Je dokumentem, který vychází ze znalosti daného území a jeho potenciálu. Dokument charakterizuje slabé a silné stránky dané oblasti, vymezuje základní priority rozvoje, které budou podporovány, cíle rozvoje, jednotlivá opatení vedoucí k jejich naplnní a doporuení. SRD mikroregion je moné chápat jako soubor postupných konkrétních krok, které smují k udritelnému rozvoji ešeného území. Pro vypracování SRD mikroregionu je nezbytná systémová týmová práce odborník a konzultant z rzných obor s cílem vyuití jejich znalostí a zkušeností. Je pitom vhodné vytvoit nkolik pracovních skupin, a to podle jednotlivých problémových ešených oblastí v mikroregionu. V dokumentu by mly být ešeny zejména následující oblasti: hospodáství regionu drobné, malé a stední podnikání (prmysl, stavebnictví, sluby, zemdlství, trní sluby atd.), zamstnanost a trh práce, lidské zdroje, inovace, doprava, 7

10 technická infrastruktura (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, dálkovody, telekomunikace, vodovody a kanalizace pro veejnou potebu, odpadové hospodáství, vodní hospodáství, ochrana ped povodnmi), obanská vybavenost, regionální marketing a podpora investování do regionu, ivotní prostedí a pírodní zdroje, sociální rozvoj, vzdlanost, kultura, turistika a cestovní ruch, stav ÚPD obcí mikroregionu, vnjší vztahy mikroregionu, brownfieldy, prmyslové zóny. Legislativní a metodické zakotvení strategických rozvojových dokument Na rozdíl od územního plánování není strategické plánování obecn zakotveno v legislativ ani EU. Zpracování strategických dokument nemá jednoznnou podporu v zákonech nebo jiných právních pedpisech. ozvojové dokumenty na úrovni obcí jsou v podob programu rozvoje územního obvodu obce ji od roku 1990 uvedeny v zákon o obcích (v obecním zízení), kde je rovn ustanovena jako jedna ze základních kompetencí zastupitelstva právo schvalovat program rozvoje obce. Svj pvod mají v místním programu obnovy vesnice. Strategické dokumenty jsou rámcov legislativn upraveny v zákon. 248/2000 Sb., o podpoe regionálního rozvoje, ve znní pozdjších pedpi, který v 2 definuje Strategii regionálního rozvoje jako stedndobý dokument, který formuluje pístup státu k podpoe regionálního rozvoje, poskytuje potebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních program rozvoje. Zákon dále definuje Strategii regionálního rozvoje a upravuje postavení jednotlivých orgán pi zpracování a projednávání tohoto typu dokumentu. Zákon se však nezmiuje o strategických dokumentech na jiných úrovních územní veejné správy, tedy nap. na úrovni mikroregion. 8

11 A. Poízení SRD mikroregion

12 Poízení SRD: Zadání SRD mikroregionu Zpracování SRD mikroregionu Projednávání SRD mikroregionu Schvalování SRD mikroregionu Implementace schváleného SRD mikroregionu Úastníci zpracování SRD mikroregion I. Zadání SRD mikroregionu I.1. Rozhodnutí o poízení O poízení SRD mikroregionu rozhoduje Valná hromada mikroregionu (dále jen Valná hromada ). Valná hromada je definována ve stanovách mikroregionu (delegovaní zástupci jednotlivých obcí v mikroregionu). Vymezení území, pro které bude dokument zpracován, je dáno územní obností mikroregionu. Valná hromada odpovídá za zadání, zpracování, projednání, schválení a implementaci SRD mikroregionu. Veejnost bude seznámena s rozhodnutím o poízení SRD mikroregionu na úední desce obecního úadu v sídle mikroregionu a lenských obcí a dále zsobem místn obvyklým. Veejnost me podávat své námty ke zpracování SRD mikroregionu písemn k manerovi mikroregionu. I.2. Zpracování zámru Zámr SRD mikroregionu zpracovává na základ stanovených poadavk Valnou hromadou maner mikroregionu. V zámru musí být pesn popsána poadovaná struktura a rozsah SRD mikroregionu, cíl a úel vyuití SRD mikroregionu a další podmínky vedoucí k procesnímu a kvalitativnímu zajištní SRD mikroregionu. I.3. Zadání zakázky a výbr zpracovatele Zpracovatel SRD mikroregionu je vybírán na základ przkumu trhu v souladu se zákonem. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpi. V pípad varianty externího zpracovatele je nutno se pi zadání zakázky ídit principem hospodárnosti, transparentnosti a rovnosti píleitostí. Legislativn se jedná o zakázku malého rozsahu. O výbru zhotovitele na základ doporuení hodnotící komise rozhoduje Valná hromada mikroregionu. 10

13 I.4. Uzavení smlouvy o dílo Po schválení vhodného uchazee na Valné hromad je uzavena mezi /1991 Sb, obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpi II. Zpracování a projednání SRD mikroregionu V pípad tvorby SRD mikroregionu je mono vyuívat ji pi analýze prostedí a tvorb profilu regionu, stejn jako v dalších fázích tvorby rozvojové strategie, externích zpracovatel (konzultant) Ped zahájením vlastních prací na dokumentu je teba si obstarat dostatené mnoství dat a informací o území a prostudovat ostatní dotené dokumenty vztahující se k ešenému území, viz píloha - potenciální zdroje informací pro vypracování situaní analýzy II.1. Úastníci zpracování SRD mikroregionu Valná hromada mikroregionu odpovídá za zadání, zpracování, projednání, schválení a implementaci SRD mikroregionu Samosprávné orgány obce (rada a zastupitelstvo obce) reprezentují zájmy oban a projednávají SRD mikroregionu v souladu s ostí upravenou obecním zízením ídící skupina, pracovní skupiny a manaer mikroregionu V pípad tvorby SRD mikroregionu by mla vzniknout dvouúrvá hierarchie zpracovatelských orgán ídící skupina a pracovní skupiny ídící skupina (S) zizovaná Valnou hromadou je sloená ze zástupc lenských obcís by mla být výkonným orgánem, který bude pijímat rozhodnutí a bude mít odpovdnost za sloitý proces vzniku SRD mikroregionu Ve své funkci zejména stanovuje a kontroluje harmonogram zpracování SRD mikroregionu a schvaluje jednotlivé ásti SRD mikroregionuz ddu operativního rozhodování by mla mít lichý poet len (-7), jinak je moné pihlédnout k potu lenských obcí mikroregionu Pracovní skupiny zizuje Valná hromada mikroregionumly by být vytvoeny pro jednotlivé problémové oblasti, pípadn v rámci tvorby SRD mikroregionu prezov územní problematikou lenských obcí Jejich pedsedou by ml být len ídící skupiny V pracovních skupinách by mli pobit odborníci pro danou problematiku píslušného území Pizváni by mli být rovn pracovníci 11

14

15

16

17

18

19

20 II. Analytická ást II.1. Situaní analýza mikroregionu (profil mikroregionu) Situační Situaní analýza, která charakterizuje profil regionu, je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpracování SRD mikroregionu, a a sice sice k vymezení k problémových oblastí, oblastí, cílů a cíl priorit. a Fakta priorit. a poznatky Fakta a získané poznatky při získané zpracování pi zpracování situační analýzy situaní mikroregionu analýzy mikroregionu jsou východiskem jsou východiskem a hlavním a podkladem hlavním podkladem pro zpracování pro zpracování SWOT analýzy. SWOT analýzy. Situační analýza Situaní vede analýza k nalezení vede k charakteristických nalezení charakteristických rysů místní ry ekonomiky, místní ekonomiky, místních zvláštností místních a zvláštností zhodnocení a vývojových zhodnocení trendů vývojových na pozadí trend obecných na pozadí trendů obecných vývoje trend na regionální vývoje a na národní regionální úrovni. a Posuzování národní úrovni. území Posuzování mikroregionu území by mělo mikroregionu být proto založeno by mlo na být komplexním proto zaloeno přístupu na se komplexním zaměřením pístupu na jeho se předcházející zamením vývoj na jeho a současnou pedcházející situaci. vývoj a souasnou situaci. Struktura profilu mikroregionu Utídné analytické informace charakterizující mikroregion je vhodné z hlediska jejich dalšího pouití strukturovat do následujících kapitol: A. Identifikace regionu poloha a základní geografická charakteristika mikroregionu. Informace o zásadách jeho fungování vycházejících ze stanov mikroregionu. B. Charakteristika území: a) obyvatelstvo a sídla, b) trh práce, c) doprava, d) ekonomická situace mikroregionu a struktura ekonomiky mikroregionu, e) komerní sly a maloobchodní sféra, f) nestátní neziskový sektor, g) sociální a obanská vybavenost, h) t nerostných surovin, yslová výroba a stavebnictví, i) zemdlství a lesnictví, j) emesla a jiné drobné podnikatelské aktivity, inovace, k) technická infrastruktura (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, dálkovody, telekomunikace, vodovody a kanalizace pro veejnou potebu, odpadové hospodáství, vodní hospodáství, ochrana ed povodnmi a ivelními pohromami), l) rekreace a cestovní ruch, m) kultura a ochrana kulturních památek, spolnské a sportovní aktivity, n) ekologická situace a ochrana ivotního prostedí. C. Širší vztahy mikroregionu: a) vnjší vazby mikroregionu na regionální a nadregionální úrovni, íhraniní spolupráce, b) vyhodnocení stávajících dokument, které mají vztah k území mikroregionu, 18

21 c) vyhodnocení návaznosti na strategické dokumenty rozvoje kraje a sousedních mikroregion. D. Aktéi regionálního rozvoje v mikroregionu E. ÚPD obcí a kraje F. Závry situaní analýzy struné shrnutí všech poznatk analýzy. Kadá z uvedených ástí A-F by mla mít zpracovaný dílí závr v bodech, nebo práv závry z jednotlivých ástí situaní analýzy budou podkladem pro zpracování SWOT analýzy. Textová ást situaní analýzy by mla být doplnna odpovídajícími grafy a kartogramy. Poznámky ke zpracování dat v analytické ásti: Veškerá data by mla být hodnocena v dostaten dlouhých asových adách, které dávají skutený obraz o stavu sledovaného jevu. Délka asové 5 let. Data je nutné kvantifikovat skuten za celý mikroregion, nikoliv uvádt v tabulkách za jednotlivé obce mikroregionu. Tabulky nebudou jen pehledem základních dat pevzatých z SÚ, ale je vhodný jejich pepoet na relativní ukazatele a srovnání s jinými územními jednotkami stejného ádu nebo jednotkami vyššího ádu. Tam, kde neexistují adekvátní data z SÚ, je potebné doplnit údaje vlastním šetením v terénu, dotazníkovým šetením atp. Nejvhodnjší metodou vyhodnocení získaných regionálních dat je jejich porovnání s relevantními údaji vyšších územnsprávních celk, které dávají pedstavu o standardu a hlavních vývojových trendech ve spolenosti v celorepublikovém pípadn krajském kontextu. Analytická ást není jen shromdním dat, ale má byt skutenou a kvalitní analýzou prezentovaných dat a doplnnou závry, které z této analýzy vyplývají. Analytická ást musí být doplnna vhodnými formami grafického a kartografického vyjádení v dostatném rozsahu. Pokud je to moné, data by mla být vztena k jednomu datu a vykazována za stejná období. V analytické ásti je nutné rovn vyhodnocení dalších dokument ve vztahu k SRD mikroregionu. II.2. SWOT analýza SWOT analýza vychází z popi, výst a dílích závr situní analýzy. Obsahuje souhrnné hodnocení silných stránek (Strong point) a slabých stránek 19

22 (Weak point), píleitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) pro realizaci rozvoje mikroregionu. Pedstavuje základ pro formulaci strategických cíl, priorit a rozvojových aktivit. SWOT analýza je rovn nezbytná pro identifikaci negativních tendencí rozvoje a stanovení disparit (nerovností) v území. Pi zpracování SWOT analýzy je teba odlišit vnitní a vnjší analýzu. Z vnitní analýzy vyplývají silné a slabé stránky mikroregionu a z vnjší analýzy píleitosti a hrozby. Toto hodnocení je nejlépe pehledné v tabulkách. Poet zaazených silných a slabých stránek, a píleitostí a hrozeb by neml být velký a mly by být azeny sestupn od tch nejdleitjších. SWOT analýza by mla být v souladu s metodikou doporuovanou EU zpracována jako souhrnná. Vnitní analýza - silné a slabé stránky Vnitní analýza vychází z posouzení vnitní situace regionu. Pro úely SRD mikroregionu jsou jako silné a slabé stránky vybrány vnitní faktory sociální a hospodáské soudrnosti mikroregionu, které je moné potenciáln ovlivnit rozvojovými aktivitami a intervencemi mikroregionu. Silné stránky pitom zahrnují jakékoliv konkurenní výhody regionu pro jakékoliv typy rozvojových aktivit. Slabé stránky jsou veškeré faktory, které uvnit mikroregionu limitují nebo ohroují tyto aktivity. Vnjší analýza - píleitosti a ohroení Píleitosti a ohroení vycházejí z vnjšího prostedí a vztahují se k procesm a trendm, které se vyskytují mimo oblast sociální a hospodáské soudrnosti mikroregionu. Patí sem napíklad: zmny zákon, hospodáské a finanní zmny na národní a mezinárodní úrovni, sociální a politické zmny, demografické zmny, infrastruktura na národní a mezinárodní úrovni, ivelné pohromy. Mikroregion me ovlivnit celá ada vnjších vli, ale jejich pravdpodobné úinky na regionální ekonomiku jsou dleité pi tvorb strategie. Na píleitosti a ohroení mají pedevším vliv nástroje strukturální a regionální politiky Evropské unie, eské republiky a regionu soudrnosti (pokud ho tvoí dva a více kraj) a kraje. Ve vnjší analýze je nutné správn rozpoznat, které okolnosti a tendence jsou pro region dleité, zda mohou mít pozitivní nebo negativní dopad a jakou vyadují konstruktivní reakci ze strany mikroregionu. Mikroregiony mají velmi omezené monosti ešit hrozby a kritické oblasti, které spadají napíklad do odpovdnosti státu (nap. privatizace, sociální politika, základní otázky školství, zdravotnictví 20

23 apod.), mohou však pi ešení hrozeb a kritických oblastí spolupracovat s krajem, státem, místními partnery (podnikateli, neziskovým sektorem atd.). Ve správné identifikaci silných stránek a píleitostí rozvoje mikroregionu spoívá stanovení rozvojového potenciálu mikroregionu. Ve vymezení silných a slabých stránek a pílitostí a hrozeb a odlišení vnitní a vnjší analýzy se asto chybuje a dochází k zámn. II.3. Shrnutí hlavních odvtvových a územních rozdílností mikroregionu vydefinovaných z analytické ásti Disparity definujeme jako rozdílnost resp. nerovnost znak, jev, i proce, její identifikace a srovnání má njaký racionální smysl. V SRD mikroregionu jsou: a) definovány odvtvové disparity a vymezeny cílové skupiny obyvatelstva se soustednou podporou, spolu s uvedením priorit, na n bude podpora zamena, b) stanoveny územní disparity, vztené ke konkrétnímu území a vymezeno podporované území. Územní disparity se mohou projevovat jen v ásti území mikroregionu, pípadn me vykazovat celé území mikroregionu negativní, nebo pozitivní odchylku napíklad proti krajskému normálu. U opatení zamených na odstraování neodvodnných odvtvových a územních rozdíl budou stanoveny cílové skupiny, pro které jsou rozvojové aktivity urny, a územní pokrytí. III. Návrhová ást III.1. Stanovení vize rozvoje mikroregionu Správn a výstin formulovaná souhrnná vize mikroregionu významn ovlivuje zamení strategie rozvoje mikroregionu. Vize by mla být konkrétní a charakterizovat stav, kterého chce mikroregion na svém území v asovém horizontu poizované strategie rozvoje dosáhnout. III.2. Formulování cíl rozvoje a priorit v asovém horizontu Cíle rozvoje pedstavují smrné ukazatele pro rozvoj regionu a informaci o stavu, kterého by mlo být dosaeno. Stanovení cíl musí být jasné a struné. Cíle se odvozují od vize regionu o jeho budoucím vývoji a SWOT analýzy. Mly by vyuívat silné stránky a eliminovat slabé stránky mikroregionu, dále by mly vyuívat pílitosti rozvoje a reagovat na ohroení rozvoje mikroregionu. Cíle rozvoje mikroregionu musí být v souladu se strategickými cíli strategie rozvoje kraje. 21

24 Priorita je pednostní smr ešení pro dosahování píslušného cíle. Ke kadému cíli pro problémový okruh bude existovat zpravidla více ne jedna priorita. asový horizont pro jejich trvání me být rzný, ale vdy v rámci asového úseku, pro který se SRD mikroregionu pipravuje. Priority jsou definovány v píslušném programovém dokumentu. Ve vztahu k formulování cíl rozvoje a priorit me být SRD mikroregionu postaven bu na posílení a podpoe silných stránek mikroregionu, nebo na eliminaci slabých stránek. Která ze dvou moností bude zvolena, závisí na konkrétních podmínkách a na rozhodnutí mikroregionu. Pípadn me být zvolena kombinace obou píst. Aplikace jednotlivých konkrétních priorit je realizována formou projekt, nebo jiných rozvojových aktivit. III.3. Rozvojové projekty. Po odsouhlasení jednotlivých cíl a priorit zanou pracovní skupiny vypracovávat konkrétní rozvojové projekty, které urují, jak se jednotlivá opatení budou realizovat. V prhu zpracování návrhové ásti dokumentu se vytvoí tzv. zásobník projekt. Do zásobníku projekt je zpravidla piazeno více rozvojových projekt ke kadé priorit. Sestavení uceleného souboru konkrétních námt na projekty - zásobníku projekt - je významným krokem prací na SRD mikroregionu. Sbr námr na projekty se provádí rovn formou zapojení veejnosti do zpracování SRD mikroregionu, nebo prostednictvím veejné výzvy. Ze zásobníku projekt jsou poté vybírány nejvhodnjší a nejpotebnjší projekty na kratší asové období a je sestavován Akní plán. IV. Akní plán Akní plán (AP) je provádcím dokumentem, který napluje SRD mikroregionu. Jedná se o zcela konkrétní nástroj ízení, jeho úkolem je urit co, kdo, kdy a kde má udlat, aby cíle SRD mikroregionu byly naplnny. V implementaní fázi rozhodne Valná hromada mikroregionu o schválení, píp. neschválení projekt obsaených v AP. V AP budou uvedeny z návrhové ásti SRD mikroregionu projekty, které se budou po dobu platnosti AP realizovat. Projekty, které budou vybrány pro realizaci v daném období platnosti AP, budou posuzovány podle specifických kritérií. Pi posuzování budou brány v úvahu zejména: priorita a konsensus Valné hromady, 22

25 naasování, vliv na pracovní místa, velikost ovlivnného území, finanní zdroje, schopnost spolufinancování a realizovatelnost, monost zapojení soukromého a obanského sektoru a propojitelnost s jinými cíli. AP by ml být sestaven pro období dvou let. V rámci AP bude uvedeno, které projekty v rámci jakých cíl a priorit budou v daném období podporovány, jaký zob podpory bude pro daný projekt vyuit, kdy bude dokonen a kdo bude zodpovdný za jeho realizaci. Souástí akního plánu me být i návrh konkrétních opatení a programy k naplnní projekt, obsaených v akním plánu. Souástí AP by ml být i návrh finanních proste vylenných na zpracování projektových dokumentací k projektm, které budou v rámci AP realizovány. V. Zpracování finanního rámce Cílem sestavení finanního rámce je omezit finanní riziko a zajistit efektivní hospodaení s disponibilními prostedky mikroregionu. Finanní rámec posuzuje návrhovou ást SRD mikroregionu z hlediska finanních moností mikroregionu a stanovuje zdroje financování zámr obsaených v návrhové ásti SRD mikroregionu. Finanní rámec vychází z rozpotových moností, skuteností uplynulých rozpotových let (minimáln 3 roky) a rozpotového výhledu mikroregionu (optimální na 3 budoucí roky) podle zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpi. Rozpotový výhled mikroregionu a rozpoty v budoucích letech by mly zohlednit investiní zámry obsaené v SRD mikroregionu. Postup pi zpracování finanního rámce na období platnosti SRD mikroregionu Rámcový odhad finanních poteb mikroregionu na realizaci projekt obsaených v návrhové ásti SRD mikroregionu. Analýza potenciálních zdroj financování zámr v SRD mikroregionu zahrnuje analýzu vlastních a cizích zdroj analýza vlastních finanních zdroj mikroregionu podklady pro tuto analýzu tvoí 23

26 platné zásady pro sdruování finanních prostedk obcí v rámci mikroregionu; rozpoty mikroregionu v pedcházejících 3 5 letech. Doporuuje se sledovat vývoj píjm a výdaj a vývoj kapitálových výdaj; aktuální rozpoet mikroregionu; rozpotový výhled mikroregionu; analýza cizích finanních zdroj mikroregiony mohou k financování svých projektových zámr vyuít: dotace evropské, státní, krajské a jiné, nap. nadací; úvry. Stanovení poteby vlastních a cizích zdroj financování zámr v SRD mikroregionu vetn konkrétních finanních ástek dle potebnosti, dopadu do území a jednotlivých let. Posouzení, zda na základ analýzy rozpotových moností mikroregionu s doplnním cizích zdroj je financování zámr v SRD mikroregionu ze strany mikroregionu reálné. V pípad, e zdrojové financování zámr projekt mikroregionu není reálné: doporuit Valné hromad mikroregionu zvýšení podílu spolufinancování lenských obcí; provést korekci návrhové ásti SRD z hlediska potebnosti a jednotlivých let; doporuit u strategických projekt mikroregionu lobbing na úrovni kraje nebo státu k získání mimoádné dotace mimo systémovou podporu. Obsah finanního rámce SRD mikroregionu: analýza finanních zdroj mikroregionu za období 3-5 let (píjmy a výdaje mikroregionu, rozpotový výhled, pehled realizovaných projekt investiní a neinvestiní výdaje), souasné finanní monosti mikroregionu pi sdruování prostedk, pehled námt na projekty dle potebnosti a jednotlivých let, zajištní moností financování jednotlivých námt na projekty z vlastních a cizích zdroj, závrená doporuení. Zásady pro alokaci finanních zdroj pro SRD mikroregionu Adekvátnost opatení ve vztahu k disponibilním zdrojm. Pesmrovatelnost disponibilních zdroj. Kapacita, resp. schopnost institucí v mikroregionu realizovat opatení. Pipravenost a schopnost participujících stran poskytnout financování v konkrétních termínech. Pipravenost konkrétních projekt a aktivit z hlediska jejich realizace. U akního plánu provést rozloení finanních prostedk na celé období vzhledem k víceletému plánování a ízení veejných rozpot. 24

27

28 Sledování indikátor pro realizaci SRD mikroregionu Pro monitorování úinnosti SRD mikroregionu a akních plán je vhodné stanovit mitelné indikátory. Základem indikátor mohou být dostupná statistická data získaná z externích zdroj (nap. SÚ, ÚP). V tomto pípad jsou však jejich zmny tém vdy dsledkem mnoha externích vliv mimo rámec SRD mikroregionu. Vhodnjší tedy je zvolit monitorovací ukazatele zaloené na výstupech z projekt nebo vlastního šetení. V tomto pípad je však nutné poítat s tím, e se jedná o velmi pracnou a náronou zálitost. Úlohou indikátor je hodnotit souasnou situaci jevu v mikroregionu a srovnat ji se situací cílovou (nap. ukonení realizace projektu), pípadn situací v jednotlivých asových etapách realizace SRD mikroregionu. V metodice nejsou pedepsané konkrétní hodnotící indikátory. Je zde však stanovena povinnost zpracovatele dokumentu zaadit do pílohy dokumentu navrené indikátory pro hodnocení realizace a úspšnosti strategie a jednotlivých projekt. Toto vyhodnocování se provádí 1x ron (nejlépe s vyhodnocením naplvání SRD mikroregionu). S výsledky plnní dokumentu jsou seznámeni všichni zástupci mikroregionu a veejnost prostednictvím k tomu vhodných médií a jiných obvyklých zo. IV. Aktualizace, zmny a doplky SRD mikroregionu Pokud pi vyhodnocení plnní SRD mikroregionu dospla Valná hromada mikroregionu k závru, e je teba v SRD mikroregionu provést zmny, popípad nkterou ást doplnit nebo aktualizovat vzhledem ke zmnným vstupním podmínkám, postupuje se obdobným zobem jako pi poizování SRD mikroregionu. Souástí jsou i podnty a pipomínky podané ze strany veejnosti, pracovních skupin a lenských obcí mikroregionu, které v dledku mohou vést k návrhm zmnových opatení. Zámr zpracuje maner mikroregionu na základ doporuení Valné hromady mikroregionu. V. Nezávislé posouzení srozumitelnosti a loginosti SRD mikroregionu V této ásti bude zaazeno pedbné hodnocení SRD mikroregionu provedeného vnjším nezávislým expertem. Takové hodnocení je interaktivní proces, jeho cílem je zajištní budoucí úspšné realizace dokumentu, úelnosti a efektivnosti vyuití investovaných prostedk. Specifickými cíli hodnocení je zejména posouzení: celkové provázanosti SRD mikroregionu, klíových problém v situaní analýze a SWOT analýze, 26

29

30 D. Moderní metody strategického plánování mikroregion I. Úvod Do této kapitoly byla zaazena dv témata: (1) ízení strategie mikroregionu pomocí Metody vyvených ukazatel (Balanced Scorecard) a (2) vyuití metodiky Integrovaných plán rozvoje mst pro integrovaný rozvoj území. V posledních deseti letech se moderní metody ízení stále astji a úspšn uplatují ve veejném sektoru. Dodem je snaha o zvyšování výkonnosti a kvality veejné správy a slueb. Více informací o moderních metodách ízení ve veejném sektoru je mono získat v publikaci Smart Administration (Chytrá veejná správa), která je k dispozici ke stení na stránkách a II. Metoda vyváených ukazatel II.1. Co je Metoda vyváených ukazatel - Balanced Scorecard (BSC) V posledních deseti letech se pi ízení strategií v podnikatelském i veejném sektoru stále více zaíná uplatvat metoda BSC. Autoi metody jsou Kaplan a Norton. Metoda vznikla v USA a je pouívána nejen v USA, ale i v Evrop. Název metody se do eštiny bu nepekládá vbec, nebo se setkáme s názvy Metoda vyvených ukazatel nebo Metoda vyváeného úspchu (zkratka BSC) a podobn. Metoda je vhodná také pro ízení strategie mikroregionu. Logiku metody BSC vysvtluje obráze Jádrem metody BSC je soubor vyvených ukazatel (indikátor). Metoda, je-li správn uplatnna, je také základem pro koncept uících se region. Ped uplatnním metody BSC je teba si vyjasnit vizi a strategické priority. Úkolem metody není stanovit vizi a strategie, ale zajistit jejich naplnní. Na vizi a jednotlivé strategie mikroregionu pohlííme ze ty perspektiv, které musí být vyveny. Nejprve je nutné vyjasnit, zda jsou známy poteby a oekávání našich oban i zákazník. Zkrátka, zda víme, co chtjí. S tím souvisí zjištní, co je teba udlat, aby byli spokojeni. Tyto a podobné otázky patí do obanské/zákaznické perspektivy. Další skupina témat se týká finanních vcí. Jaké zdroje (finanní, lidské, budovy, vybavení atd.) potebujeme, abychom naplnili svoji vizi (a strategie) a souasn uspokojili zákazníky/obany? Dále je teba identifikovat systém proces, kterými zajistíme dostatek zdroj a spokojenost zákazník/oban. Dleité je nezapomenout na rst a uení se. Tedy vyešit, co se musíme nauit, abychom vše zvládli. 28

31 Obr. D.1 Metoda BSC pro organizace veejného sektoru (Zdroj: Hušek, Šusta, Pek 2006) Víme, co chtjí obané? Co musíme udlat, aby byli spokojení? Cyklus zlepšování strategického plánování Obanská (zákaznická) perspektiva Jaké zdroje musíme zajistit, aby byli obané spokojeni? Perspektiva uní se a rstu VIZE STRATEGIE Finanní perspektiva Co všechno se musíme nauit, abychom to zvládli? Perspektiva interních proces Jakými procesy zajistíme spokojenost oban a dostatek zdroj II.2. Sestavení strategické mapy a souboru mítek Pro jakýkoli strategický plán mikroregionu je dleitá pehlednost a jednoduchost pro jednotlivé obce mikroregionu a jejich obany. Jednotlivé oblasti se pak vetn vazeb zobrazí pomocí strategické mapy. Vzor strategické mapy msta je na následujícím obrázku. 29

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen 2012 1 Obsah prezentace A. Centralizované

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Rozvojové priority podle typů venkova

Rozvojové priority podle typů venkova Rozvojové priority podle typů venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionálnídiferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Venkov nebo venkovy?

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více