ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ"

Transkript

1 ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým se zavazuje dodržovat principy ochrany klientských dat. Stejně jako ostatní klienti KB i Vy chcete mít trvalou jistotu, že Vaše peníze a osobní informace jsou naprosto zabezpečeny. Naším cílem je stále zdokonalovat způsoby, jakými poskytujeme ochranu klientům a údajům o nich zpracovávaných a v tomto smyslu bychom Vás chtěli ubezpečit, že vynakládáme nemalé úsilí Vaši důvěru v zachování soukromí klientů nezklamat. Vaše Komerční banka. 1. Principy zpracování Klientských údajů v KB Při zpracování Klientských údajů, tedy osobních údajů o fyzických osobách a údajů o právnických osobách, se KB řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Vyhláškou ČNB č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. KB si je vědoma závazků vůči svým klientům a své odpovědnosti při zpracování Klientských údajů a dále prohlašuje, že se při jejich zpracování řídí následujícími principy: KB ochraňuje všechny informace o svých klientech v souladu s přísnými principy bankovního tajemství, mlčenlivosti a ochrany osobních údajů; KB zajišťuje v průběhu celé doby zpracování Klientských údajů plnou kontrolu nad těmito údaji, zejména jejich ochranu před zneužitím či jiným neoprávněným zásahem ze strany třetích osob; KB získává Klientské údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu a jejich zpracování provádí pouze pro účely vymezené zákonem nebo souhlasem klienta subjektu osobních údajů a vždy dbá na ochranu soukromí a osobního života svých klientů; KB garantuje, že v případech, kdy ke zpracování není oprávněna či povinna ze zákona, může Klientské údaje zpracovávat jen s prokazatelným souhlasem klienta. Klient má vždy možnost nesouhlasit s takovým zpracováním a souhlas KB neudělit, případně svůj souhlas odvolat, je-li souhlas ze své povahy odvolatelný. Klient má právo kdykoliv kontaktovat KB za účelem odstranění svých Klientských údajů ze systémů sloužících k nabízení obchodu a služeb; KB nepředá informace o svých klientech třetím osobám, pokud o tom klient nebude předem informován, příp. tam, kde je to nutné, nevysloví s takovým Komerční banka, a. s. 1/12

2 postupem souhlas. To neplatí, pokud je předání Klientských údajů vyžadováno zákonem. V těchto případech však KB předává údaje jen v nezbytně nutném rozsahu a za dodržení dalších podmínek stanovených zákonem. Rovněž to neplatí v případech, kdy KB využívá pro svou činnost zpracovatele (např. na základě outsourcingové smlouvy), přičemž v těchto případech je smluvně garantována stejná ochrana Vašich údajů jako u KB; KB udržuje Klientské údaje v co nejpřesnější podobě a průběžně je aktualizuje. Kdykoliv umožní klientovi informovat se o údajích, které o něm zpracovává (pokud to zákon nezakazuje) a opraví neaktuální nebo nepřesné Klientské údaje; 2. Získávání klientských údajů 2.1 Povinně sdělované Klientské údaje Při uzavření smlouvy nebo realizaci obchodu s KB musíte některé Klientské údaje poskytnout povinně. Takové Klientské údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození) zjišťuje KB z příslušných průkazů totožnosti u fyzických osob (především z občanského průkazu, pasu, rodného listu) a z výpisu z obchodního rejstříku či zakladatelských dokumentů u právnických osob, a to v rozsahu, jaký jí ukládají právní předpisy. Zejména u cizinců, případně u právnických osob mohou být požadovány i písemné reference (např. jiné banky) či nezávislé ověření uvedených informací. Rozsah Klientských údajů, které je KB povinna zjistit pro účely identifikace klientů dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a předcházení věcných a právních rizik pro KB, naleznete v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Pořízení kopie průkazů totožnosti může být provedeno jen s výslovným souhlasem držitele průkazu. KB přistoupila k pořizování kopií osobních dokladů zejména z důvodu předcházení trestné činnosti. Při uzavírání smluv a identifikaci tak budete nejen požádáni o předložení Vašeho dokladu a zjištění údajů v něm uvedených (jde o zákonnou povinnost KB tyto údaje získat), ale také o pořízení kopie osobního dokladu. Souhlas s pořízením kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladů je však dobrovolný a můžete jej neudělit bez jakýchkoliv následků. Neudělení Vašeho souhlasu neznamená, že v budoucnosti nemůžete být při uzavírání smluv, případně při změně Vašich osobních údajů opětovně požádáni o pořízení kopie, můžete však opakovaně pořízení kopie odmítnout Zpracování rodného čísla Banky jsou podle zákona povinny zpracovávat rodné číslo, a to pro účely řízení a předcházení věcného či právního rizika spojeného s bankovním obchodem. S ohledem na tuto zákonnou povinnost bude KB od Vás vždy vyžadovat rodné číslo, pokud Vám bylo přiděleno. Zpracování pro jiné účely (například marketingové) však může probíhat pouze na základě Vašeho souhlasu. Komerční banka, a. s. 2/12

3 2.2 Další zjišťované Klientské údaje pro realizaci obchodů Při uzavření některých obchodů s KB můžete být též požádáni o další Klientské údaje, jejichž bezpodmínečné zjištění není uloženo právními předpisy, jsou však důležité pro posouzení a řádné provedení bankovního obchodu. Takové údaje KB zjišťuje: a) v zájmu naplnění požadavku poznání svých klientů při předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; b) v rámci obezřetnosti svého podnikání a posouzení úvěrového rizika konkrétního obchodu; c) v rámci naplnění požadavků na získání informací o klientech pro provedení specifické služby (např. investiční služby dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu). Společným znakem takových Klientských údajů je tedy povinnost banky takové údaje zjišťovat. KB je oprávněna se na tyto údaje dotázat při navázání nebo v průběhu obchodního vztahu nebo opakovaně při dalších dílčích obchodech klienta. Jakkoliv nemáte povinnost takové údaje KB sdělit, jejich neposkytnutí může vést v konkrétním případě k odmítnutí obchodního vztahu. Klientské údaje takto poskytnuté zpracovává KB vždy pouze k účelům přípustným dle právních předpisů a při jejich zpracování postupuje dle pravidel uvedených v článku 1 tohoto dokumentu (principy zpracování) Údaje pro posouzení rizikovosti klienta z hlediska předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Klientské údaje, na které se Vás KB může dotázat při vzniku a dále v průběhu obchodního vztahu, jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Cílem je mít dostatek informací, které KB umožní pravidelně posuzovat klientem realizované obchody, a zabránit tak zneužití produktů a služeb KB k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Povinně zjišťované Klientské údaje pro posouzení úvěrového rizika konkrétního obchodu Při poskytování bankovních služeb spojených s úvěrovým rizikem pro KB můžete být rovněž požádáni o údaje o majetkových poměrech (příklad těchto údajů lze nalézt v Příloze č. 2). Tyto Klientské údaje jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti a pro stanovení úvěrového rizika, které je pro KB s uzavřením obchodu spojeno. Neznalost těchto informací pro banku často znamená vyšší riziko obchodu, což se může projevovat na ceně produktu či služby, případně na jejím úplném odmítnutí. Správnost a pravdivost těchto informací musíte doložit některými dokumenty, zejména potvrzením o příjmu, přičemž předložené Komerční banka, a. s. 3/12

4 doklady mohou být dále ověřovány Povinně zjišťované Klientské údaje pro poskytování investičních služeb Poskytování investičních služeb je specifickým druhem bankovního obchodu a KB je v případě vztahu se klientem investiční služby povinna zjišťovat také další informace vztahující se především k jeho odborným znalostem v oblasti investic, zkušenostem v oblasti investic, investičním cílům a finančnímu zázemí klienta. Dotazník obsahuje otázky, které musí KB klientům položit pro řádné vyhodnocení, zda poskytnutí investiční služby nebo rady ohledně investičního nástroje odpovídá znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik a rovněž z důvodu profesionálního poskytnutí investičních služeb. Bude-li poskytována služba investičního poradenství, je KB povinna dále zjišťovat také informace vztahující se k finančnímu zázemí a investičním cílům klienta. Klientské údaje v takovém případě poskytujete dobrovolně, jejich neposkytnutí však může vést (i) k odmítnutí provedení investiční služby, neboť v konkrétním případě by mohlo provedení investiční služby představovat porušení povinnosti poskytovat služby s odbornou péčí a dle specifických potřeb klienta, případně (ii) ke zvýšení spoluodpovědnosti klienta za provedení požadované investiční služby. 2.3 Klientské Údaje poskytované klientem dobrovolně na základě souhlasu V KB můžete být požádáni o poskytnutí Klientských údajů k dalším účelům zpracování na základě Vašeho souhlasu. Může se jednat i o Klientské údaje, které uvádíte povinně (bod 2.1.), jejich zpracování pro další účely však již podléhá Vašemu souhlasu. Případné neposkytnutí nebude mít žádný dopad na vznik a trvání obchodního vztahu mezi Vámi a KB. Ve všech takových případech musíte být při udělení souhlasu mimo jiné informováni o dobrovolnosti souhlasu, rozsahu Klientských údajů, účelu a době trvání jejich zpracování. 2.4 Klientské Údaje poskytované v rámci finančního makléřství KB v rámci bankovní činnosti finančního makléřství prodává a spravuje produkty a služby jiných právnických osob, především ze skupiny KB/SG. Jde zejména o penzijní připojištění, doplňkové penzijní a důchodové spoření, podílové fondy, příp. další investiční nástroje, stavební spoření nebo životní i neživotní pojištění. Pro účely uzavření smluv o těchto produktech a správy produktů, KB zpracovává Klientské údaje v informačních systémech spolupracujících právnických osob a ve vlastních informačních systémech, dle pokynů těchto právnických osob. 3. Účely zpracování Klientských údajů Účely zpracování Klientských údajů se rozdělují na ty, k nimž není právními Komerční banka, a. s. 4/12

5 předpisy vyžadován Váš souhlas (3.1.) a ty, pro které lze Klientské údaje zpracovávat jen na základě udělení Vašeho dobrovolného souhlasu (3.2.). 3.1 KB zpracovává Klientské údaje především pro následující účely, ke kterým NENÍ vyžadován Váš SOUHLAS 1. Zpracování Klientských údajů povinná identifikace klienta dle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních k předcházení výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; řízení právních a věcných rizik bankovních obchodů, zejména - jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy, včetně aktualizace a evidence smluv, jejich změn a dodatků - ochrana práv KB, nebo jiných dotčených osob; archivnictví vedené na základě zákona, včetně uchování veškerých informací o bankovním obchodu po dobu nejméně 10 let, jak ukládá KB zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 2. Předávání Klientských údajů třetím osobám vzájemné informování o bankovním spojení, identifikačních údajích a záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejích klientů v rámci Bankovního registru klientských údajů podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Bližší informace k Bankovnímu registru lze nalézt na oprávněné zveřejňování Klientských údajů, včetně jejich předání oprávněné osobě pro účely výkonu rozhodnutí (exekuce) či vyřizování chybných plateb podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách; předávání Klientských údajů státním orgánům, vždy pouze v rozsahu, ve kterém je KB povinována právními předpisy, a to včetně zahraničních orgánů vykonávajících dohled na konsolidovaném základě nad osobou, která má kvalifikovanou účast na KB; předávání osobám, které pro KB zajišťují plnění jejích činností jako zpracovatelé, a to v rámci tzv. outsourcingu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. V těchto případech je smluvně garantována stejná ochrana Vašich údajů jako u KB. 3. Jedním z příkladů zpracování pro účely plnění smlouvy a pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce je zpracování informací při přihlášení do aplikace MojeBanka, Mojebanka Business, ProfiBanka, Mobilní banka 2, kdy KB zpracovává IP adresu zařízení, z něhož se do aplikace přihlašujete. Tato informace je zpracovávána z bezpečnostních důvodů. Historie přihlašování včetně IP adres zařízení, z nichž se klient přihlašoval, Komerční banka, a. s. 5/12

6 je klientovi dostupná v aplikaci MojeBanka v záložce Obsluha Můj Detail Přehled posledních přihlášení. Verzi operačního systému a verzi prohlížeče, a to z důvodu optimalizace stránek pro různé typy operačních systémů a verzí prohlížeče, které klient používá na počítači, z nějž se do aplikace přihlašuje. Název klientova mobilního telefonu v případě používání aplikace Mobilní banka 2. V aplikaci MojeBanka můžete ověřit, jaký telefon máte k obsluze prostřednictvím aplikace Mobilní banka 2 přiřazený. Cestu k certifikátu, tj. informaci o tom, kde je certifikát na disku uložen. Aplikace MojeBanka k němu přistupuje při podepisování transakcí. 3.2 KB zpracovává Klientské údaje především pro následující účely V RÁMCI dobrovolného SOUHLASU klienta Nabízení obchodu a služeb, zkvalitnění péče o klienta a analýza bonity a důvěryhodnosti Pro tyto účely se zpracovávají vybrané: osobní údaje v případě klienta fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní spojení, údaje charakterizující Klientovu bonitu a důvěryhodnost (např. údaje o provedených transakcích, údaje o produktech v jiných společnostech skupiny SG a KB a u IKS), včetně příslušných podkladů pro jejich vyhodnocení, údaje o klientovi právnické osobě: identifikační údaje, účetní výkazy a jiné údaje charakterizující klientovu bonitu a důvěryhodnost a příslušné podklady pro jejich vyhodnocení). Souhlas je udělován pro všechny tzv. Správce, tedy KB, členy Finanční skupiny SG a KB a spolupracující osoby (např. IKS KB), a umožňuje jim tak vzájemně si vybrané Klientské údaje předávat a dále je každým ze Správců pro dané účely zpracovávat. Text souhlasu je obsažen v článku 28 Všeobecných obchodních podmínek. Je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Při uzavírání smlouvy, případně jejích dodatků můžete být dotázán/a na vyslovení souhlasu i v případě, že jste v minulosti svůj souhlas odvolal/a či odmítl/a udělit. KB však respektuje Vaše přání výslovně odmítnutého souhlasu. Výše uvedený souhlas obsahuje i souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, tedy například prostřednictvím elektronické pošty. Komerční banka, a. s. 6/12

7 Upozorňujeme Vás, že přestože neudělení souhlasu nemá vliv na poskytnutí služby, jeho poskytnutím získáváte také výhody: například výhodné nabídky v rámci produktových kampaní Úvěrové registry NRKI a SOLUS Při žádosti o úvěrový obchod udělujete souhlas s předáváním Vašich informací do nebankovních registrů NRKI a SOLUS pro účely výměny Klientských údajů o bonitě a důvěryhodnosti klientů. Tento souhlas je dobrovolný, na rozdíl od předávání Klientských údajů do bankovního registru, který je pro účel vzájemného informování bank povolen zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Souhlas s předáváním Vašich informací do nebankovních registrů je dobrovolný, ale neodvolatelný. I v tomto případě však platí, že jeho poskytnutím získáváte také výhody: například výhodné nabídky v rámci produktových kampaní. Neudělení souhlasu může mít vliv na posouzení úvěrového rizika v souvislosti s žádostí o úvěrový obchod Souhlasy týkající se platebních karet Prostřednictvím příslušných produktových podmínek k platebním kartám udělujete souhlas (1) s poskytováním vybraných Klientských údajů karetní společnosti a (2) s poskytováním vybraných Klientských údajů poskytovateli doplňkové službě ke kartě. Výše uvedené souhlasy jsou dobrovolné a můžete je kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu pro karetní společnost může mít za následek výpověď platební karty Bankou, odvolání souhlasu pro poskytovatele doplňkové služby ukončení poskytování doplňkové služby Souhlas se sdělováním informace osobě s dispozičním právem k účtu Od prostřednictvím článku 28 Všeobecných obchodních podmínek udělujete (podpisem smlouvy nebo dodatku) souhlas se sdělováním informací o zůstatku prostředků a cenných papírů stejně jako o provedených transakcích ve smyslu příslušné klientské smlouvy oprávněné osobě zmocněné k dispozici s prostředky, cennými papíry nebo k provádění či uzavírání transakcí. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat; po odvolání nebudou informace osobě s dispozičním právem sdělovány Souhlas se sdělováním informace o pohledávce osobám poskytujícím zajištění Komerční banka, a. s. 7/12

8 Od prostřednictvím článku 28 Všeobecných obchodních podmínek udělujete (podpisem smlouvy nebo dodatku) souhlas se sdělováním informace o pohledávce osobám poskytujícím zajištění, například zástavcům, ručitelům, avalistům. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat; po odvolání nebudou informace osobě poskytující zajištění sdělovány Specifické souhlasy Předávání a zpracování Klientských údajů v rámci specifického souhlasu (například poskytnutí informací třetí osobě na žádost klienta apod.). 4. Aktualizace Klientských údajů - práva a povinnosti klientů Komerční bance je uložena zákonná povinnost Klientské údaje aktualizovat, proto můžete být vyzván/a k potvrzení aktuálnosti Vašich údajů. Jste oprávněn/a požádat KB o opravu údajů, zjistíte-li, že zpracovávané údaje neodpovídají skutečnosti. V souladu s některými smluvními dokumenty (zejména článek 4 Všeobecných obchodních podmínek) jste také povinnen/a informovat KB o změnách svých Klientských údajů, ale i o změnách údajů Jednající osoby, Oprávněné osoby, Zmocněnce a Skutečného majitele. Jejich správnost a aktuálnost usnadňuje jednání s Vámi, umožňuje včas reagovat na změnu okolností zejména v souvislosti s úvěrovým vztahem a předchází pochybením či nedorozuměním způsobeným právě existencí zastaralých Klientských údajů. 5. Práva klienta v souvislosti s ochranou osobních údajů Pokud písemně požádáte KB, máte právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil/a nebo se domníval/a, že KB provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a požadovat po KB vysvětlení, případně požadovat, aby KB odstranila takto vzniklý závadný stav. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto článku máte právo obrátit se v případě porušení povinností KB na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. 6. Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím SMS Žádost o odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím SMS podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zašlete na (v žádosti prosím uveďte Vaše jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu). Komerční banka, a. s. 8/12

9 7. Závěrečná ustanovení Plné, aktualizované znění tohoto dokumentu naleznete na a můžete si jej vyžádat u svého bankovního poradce nebo na kterékoliv pobočce KB. Tento dokument je platný a účinný od Komerční banka, a. s. 9/12

10 Příloha č. 1 KLIENTSKÉ ÚDAJE ZJIŠŤOVANÉ PRO ÚČELY PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Jste-li fyzická osoba, zaznamenáme si vždy tyto Vaše údaje: Jméno a příjmení, vč. příjmení rodného; Rodné číslo, příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno; Místo narození (obec/město a stát narození); Pohlaví; Adresa trvalého, případně jiného pobytu; Státní občanství; Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti. Jste-li fyzická osoba podnikatel, zaznamenáme si vždy tyto Vaše údaje: Údaje zjišťované pro fyzickou osobu (viz výše); Obchodní jméno (firmu), vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení; Místo podnikání a identifikační číslo. Jste-li právnická osoba, zaznamenáme si vždy tyto Vaše údaje: Obchodní jméno (firmu), vč. odlišujícího dodatku, nebo dalšího označení; Sídlo a identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; Doklad prokazující existenci právnického subjektu (typ, číslo a vydavatel dokladu); U osob, které jednají jménem právnické osoby v daném obchodu, jsou zjišťovany údaje pro fyzickou osobu; U osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem právnické osoby, jsou zjišťovány údaje pro fyzickou osobu, vyjma údajů o průkazech totožnosti těchto osob; Je-li statutárním orgánem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenají se i údaje této osoby. Zároveň můžete být požádáni o sdělení dalších informací výše neuvedených, kterými banka sleduje předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Těmito údaji mohou být informace o účelu zřízení bankovního produktu (účtu), finanční údaje (předpokládané příjmy nebo obraty klienta), zaměstnání klienta (u fyzické osoby), předmět podnikání (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba), informace o politické exponovanosti klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., původ (zdroje) fin. prostředků nebo předložení druhého průkazu totožnosti. Komerční banka, a. s. 10/12

11 Příloha č. 2 KLIENTSKÉ ÚDAJE ZJIŠŤOVANÉ PRO POSOUZENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA KONKRÉTNÍHO OBCHODU Fyzická osoba Čistý průměrný měsíční příjem za posledních 12 měsíců Průměrné měsíční příjmy z pronájmu Příjmy z podnikatelské činnosti Výše pravidelných měsíčních výdajů domácnosti (nájemné, výživné, splátky, platby pojistného, úložky na stavební spoření, ručitelská prohlášení) Počet členů domácnosti Vzdělání Typ bydlení Trvalé bydliště od roku... Povolání IČ/RČ a OKEČ zaměstnavatele Pracovní sektor Rodinný stav Počet dětí dle věkových skupin Pro úvěr Gaudeamus dále požadujeme: Název školy Název fakulty Sídlo školy Délka studia Předpokládané datum ukončení studia V případě poskytnutí nemovitosti jako zajištění úvěru požadujeme údaje z Listu Vlastnictví Podnikatel (Fyzická osoba podnikatel) Titul, jméno, příjmení Sídlo/místo podnikání Trvalé bydliště IČ RČ Číslo OP Komerční banka, a. s. 11/12

12 Aktuální dokumenty prokazující oprávnění k podnikání Účetní závěrka (v případě, že vede účetnictví) Přiznání k dani z příjmů Aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty (v případě, že vedete účetnictví) Doplňující údaje Vlastnické vztahy, majetkové podíly Prohlášení o vlastnictví majetku a závazcích Prohlášení o zdravotním stavu (u úvěrů s pojištěním schopnosti splácet) Výpisy z běžného účtu (u nového klienta) Doklad o rozdělení SJM (pokud je rozdělené) Čestné prohlášení Souhlas s předáváním informací Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla pro registry klientských informací a Solus Právnická osoba Název obchodní firmy Sídlo/místo podnikání IČ Aktuální dokumenty prokazující oprávnění k podnikání Účetní závěrka (v případě, že vedete účetnictví) Přiznání k dani z příjmů Aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty (v případě, že vedete účetnictví) Doplňující údaje Vlastnické vztahy, majetkové podíly Prohlášení o vlastnictví majetku a závazcích Výpisy z běžného účtu (u nového klienta) Čestné prohlášení Souhlas s předáváním informací Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů pro registry klientských informací a Solus Komerční banka, a. s. 12/12

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ l Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy ke službám přímého bankovnictví. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více