OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Evropská společnost Zákon o obchodních korporacích nejdůležitější zákon pro podnikatele. Zákon se člení na tři části s celkem osmi hlavami: Obchodní korporace hlava I obecná ustanovení (např. založení korporace, vklady, základní kapitál, podíly, orgány korporace,koncerny, zrušení a zánik korporace) hlava II veřejná obchodní společnost hlava III komanditní společnost hlava IV společnost s ručením omezeným hlava V akciová společnost hlava VI družstvo (obsahuje jak obecná ustanovení, tak zvláštní úpravu bytového družstva a tzv. sociálního družstva, zaměřeného na obecně prospěšnou činnost) Ustanovení závěrečná a přechodná hlava I odkaz na zapracované předpisy EU hlava II ustanovení přechodná Účinnost ROZDĚLENÍ, VZNIK, ZÁNIK SPOLEČNOSTÍ ROZDĚLENÍ obchodních společností (podle českého práva) osobní - veřejná obchodní společnost (v. o. s.) - komanditní společnost (k. s.) kapitálové - společnost s ručením omezeným (s. r. o.) - akciová společnost (a. s.)

2 Charakteristické rysy Osobní společnosti - neomezeně ručení společníků na závazky společnosti celým svým osobním majetkem, - osobní účast společníků na řízení společnosti, - nemají ze zákona předepsán minimální základní kapitál společnosti, - jsou vhodné především pro menší rodinné firmy, Kapitálové společnosti - omezené nebo žádné ručení společníků za závazky společnosti, - osobní účast společníků na řízení není vyžadována, - tvorba statutárních orgánů společnosti, - zákonem předepsaný minimální ZK, - tvorba rezervního fondu. VZNIK OS dvoustupňové 1) zakládání obchodní společnosti - společenskou smlouvou (2 a více osob), - zakladatelskou listinou (1 osoba). 2) vznik obchodní společnosti - dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku, - návrh na zápis do OR musí být podán do 90 dnů od založení společnosti, - vzniká právní samostatnost. Zakládací listina nebo společenská smlouva musí obsahovat: obchodní jméno, právní formu, sídlo firmy, předmět podnikání, jména společníků, bydliště společníků. ZÁNIK OS dvoustupňové 1) zrušení OS - s likvidací (vyrovnání, konkurs), - bez likvidace (fúze, prodej atd.). 2) zánik OS (výmaz z obchodního rejstříku)

3 S likvidací neexistuje právní nástupce - firma ukončením přestane existovat statutární orgány jsou nahrazeny likvidátorem - je jmenován stat. orgány společnosti nebo soudem vstup do likvidace je zapsán v OR - veřejně znám zjistí-li likvidátor, že je společnost předlužena, podá návrh na prohlášení konkurzu Bez likvidace existuje právní nástupce - sloučení firem, prodej firmy, rozdělení firmy apod. majetek přechází na právního nástupce firma udělá účetní uzávěrku, tím vyčíslí svůj majetek, závazky a pohledávky, které převezme nástupnická firma původní firma zaniká Důvody skončení podnikání rozhodnutím společníků, smrtí podnikatele, rozhodnutím soudu, uplynutím doby, splněním účelu, prohlášením konkursu. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ (ÚPADEK) - upravuje zákon č. 182/2006 Sb., účinný od , rozeznává 2 druhy úpadku: Insolvence (platební neschopnost) Předlužení Platební neschopnost - insolvence - situace, kdy má dlužník alespoň 2 věřitele, závazky dlužníka jsou alespoň 30 dní po splatnosti a dlužník není schopen závazky plnit, týká se i fyzických osob nepodnikatelů. Předlužení - situace, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. ŘEŠENÍ ÚPADKU VYROVNÁNÍ Nucené (v rámci konkursu) na návrh dlužníka Smluvní (před vyhlášením konkursu)

4 Nucené nabídka částečného vyrovnání, min. 45%, musí být souhlas věřitelů. Výhody: rychlé a jisté peníze. Nevýhody: není nárok na doplacení zbytku. Smluvní se souhlasem soudu odklad vyhlášení konkursu na určitou dobu, ke splnění závazků je možno použít SJM (společné jmění manželů) se souhlasem manžela, firma nezanikne. REORGANIZACE - je určena zejména pro velké dlužníky podnikatele pro velké podniky (roční obrat min. 100 mil. Kč a min. 100 zaměstnanců), - je určena i ostatním dlužníkům, pokud se na reorganizaci dohodnou s věřiteli podmínkou je sestavení reorganizačního plánu a jeho schválení alespoň polovinou věřitelů, - základním smyslem je dosažení vyššího uspokojení věřitelů než v případě konkurzu, - reorganizační plán obvykle sestavuje dlužník nebo věřitelé, poté ho schvaluje soud, - pokud se reorganizace nepovede, jediným řešením je prohlášení konkurzu. ODDLUŽENÍ (osobní bankrot) - určeno pro nepodnikatele, - takový člověk musí být schopen uspokojit své věřitele jednorázově nebo prostřednictvím splátek ve lhůtě nejdéle 5 let a celkem uhradit alespoň 30% svých závazků, - po uhrazení oněch 30 % je dlužník zcela osvobozen od hrazení zbytku dluhů. KONKURZ - smyslem je opět likvidace, - na návrh likvidátora, dlužníka, věřitele, - podnik zaniká, - zaniká SJM, - je ustanoven správce konkurzní podstaty má stejné úkoly, ale větší pravomoc než likvidátor, jmenuje ho soud, - rozprodej majetku (po částech, jako celek). Pořadí uspokojování věřitelů: 1. věřitelé, kteří mají zástavní právo k firmě (banky) 2. poplatky na likvidaci 3. zaměstnanci 4. pohledávky státu (daně, cla, pokuty, penále, nemocenské atd.) 5. ostatní věřitelé

5 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. Společníkem nemůže být ten, na jehož majetek byl v posledních 3 letech prohlášen konkurs. Firma obsahuje označení veřejná obchodní společnost, které může být nahrazeno zkratkou veř. obch. spol. nebo v. o. s.. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení a spol.. Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné. Každý společník má jeden hlas, ledaže společenská smlouva určí jinak. Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří společníci. Každý společník může nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje. Zákaz konkurence se vztahuje na společníky firmy. Zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem. Společnost se zrušuje výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu, zánikem právnické osoby, dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek některého ze společníků, dnem právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení některého ze společníků, dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat dané požadavky, vyloučením společníka, z jiných důvodů určených ve společenské smlouvě. KOMANDITNÍ SPOLEČNOST Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně - komanditista a alespoň jeden společník neomezeně - komplementář. Firma obsahuje označení komanditní společnost, které může být nahrazeno zkratkou kom. spol. nebo k. s.. Komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti jako komplementář. Podíly komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů.

6 Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří z komplementářů, Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře. Neurčí-li společenská smlouva jiné dělení, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou. Zákaz konkurence se vztahuje na společníky - na komplemetáře vždy, komanditisty lze ve společenské smlouvě z tohoto zákazu vyjmout. Komanditní suma Pokud společenská smlouva určí, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené částky - komanditní sumy, uvede se tato částka ve společenské smlouvě. Nelze sjednat nižší komanditní sumu, než kolik činí vklad komanditisty. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. Firma obsahuje označení společnost s ručením omezeným, které může být nahrazeno zkratkou spol. s r.o. nebo s.r.o.. Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu. Zákaz konkurence se vztahuje na jednatele a členy dozorčí rady. Seznam společníků Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu. Vklad Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší. Výše vkladu může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně. Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu.

7 Podíl na zisku Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Orgány firmy: Valná hromada Jednatelé Dozorčí rada Nejvyšší orgán - valná hromada Členy VH jsou všichni společníci. Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč vkladu. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, může být svolána častěji. Statutární orgán jednatelé Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 měsíce nového jednatele. Kontrolní orgán - dozorčí rada Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek, podává žalobu podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. Převod podílu Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka. AKCIOVÁ SPOLEČNOST Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být nahrazeno zkratkou akc. spol. nebo a.s.. Základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách. V případě, že akciová společnost vede podle zvláštního zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapitál v eurech. Výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň Kč, nebo EUR. Zákaz konkurence se vztahuje na členy představenstva, dozorčí rady, ředitele a členy správní rady.

8 Založení společnosti K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Stanovy obsahují také firmu a předmět podnikání nebo činnosti, výši základního kapitálu, počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, mají-li být vydány akcie různých druhů, počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě, údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, jiné údaje, stanoví-li tak tento zákon. Ocenění nepeněžitého vkladu Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem nesmí však být vyšší. Znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak představenstvo. Akcie Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku. Akcie obsahuje označení, že jde o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy. Kmenové akcie nemusí obsahovat údaje o druhu. Kusová akcie musí obsahovat označení kusová akcie. Kusové akcie Nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Vydá-li společnost kusové akcie, nemůže vydat nebo mít vydány akcie se jmenovitou hodnotou. Podíl na základním kapitálu se u kusové akcie určí podle počtu akcií. Na jednu kusovou akcii připadá jeden hlas. Stanovy mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek

9 Forma akcie Akcie může mít formu cenného papíru na řad (na jméno) nebo na doručitele (na majitele). Akcie mohou být vydávány v listinné (na papíře) nebo v zaknihované (elektronické) podobě. Akcie na jméno Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Akcie na majitele Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Prioritní akcie Akcie, se kterou jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na likvidačním zůstatku společnosti, je prioritní akcie. Majitel prioritní akcie nemůže hlasovat na valné hromadě. Systém vnitřní struktury společnosti Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, je systém dualistický. Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel, je systém monistický. V obou systémech je zřízena valná hromada. Orgány společnosti Nejvyšší orgán - valná hromada Statutární orgán - představenstvo (dualistický systém) nebo ředitel (monistický systém) Kontrolní orgán - dozorčí rada (dualistický systém) nebo správní rada (monistický systém) Valná hromada Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, ledaže stanovy určí, že valná hromada má být svolána častěji. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov, rozhodování o změně výše základního kapitálu,

10 volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, ozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. Představenstvo Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Neurčí-li stanovy jinak, má představenstvo 3 členy. Dozorčí rada Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Statutární ředitel Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel jmenovaný správní radou. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Správní rada Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy. Jednání správní rady svolává její předseda. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba organizuje a řídí její činnost o svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu EVROPSKÁ SPOLEČNOST (ES) akciová společnost založená evropským právem, společnost musí mít sídlo na území některého ze států EU, mezi největší evropské společnosti patří Allianz, BASF (chemikálie) či Porsche Automobil Holding,

11 v ČR mezi největší patří společnost Finep (výstavba domů) či na Kypru registrovaná společnost RPG Industries Zdeňka Bakaly (obchod s akciemi). VZNIK: fúze alespoň dvou akciových společností, které podléhají právním předpisům různých členských států, výsledná společnost může mít sídlo i na území třetího členského státu, založení holdingové společnosti z akciové společnosti a společnosti s r. o., založení dceřiné společnosti jiné evropské společnosti nebo úpisem akcií, ve všech případech musí upsaný ZK činit nejméně euro. EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ (EHZS) je upraveno evropským právem, cílem je podpora hospodářské spolupráce mezi evropskými podniky, především malými a středními, které by se chtěly podílet na projektech celoevropského rozměru, EHZS svým členům umožňuje propojit některé ze svých ekonomických aktivit s aktivitami ostatních členů při zachování vlastní ekonomické a právní nezávislosti, k založení a vzniku EHZS je třeba uzavření smlouvy o sdružení a následný zápis do obchodního rejstříku.

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony III. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více