ŠKODA OCTAVIA i, 1.800i - 20 V, Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení"

Transkript

1 ŠKODA OCTAVIA 1.600i, 1.800i - 20 V, Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení Objednací èislo: YKM (1AU10600E/6+MAN039/1) Klimatizace pro dodateènou montáž Železnièní 469/4, Olomouc, ÈR, tel.: , , fax:

2 Závazné pøedpisy pro technika instalujícího klimatizaèní zaøízení. Pøi nedodržení pøedpisù zaniká jakýkoli nárok na záruèní dodávku náhradních dílù. 1. Každé klimatizaèní zaøízení Diavia je nutné montovat podle pøiloženého montážního návodu. 2. U všech souèástí klimatizaèního zaøízení je tøeba dbát na pøedepsané umístìní na urèené body, stejnì tak jako na potøebný prostor pro pohyb jednotlivých dílù agregátu. Pøi správném umístìní a upevnìní dílù je vylouèeno opotøebování zpùsobené tøením. Poruchy, které se eventuelnì vyskytnou, je nutné ihned provìøit. 3. Všechny souèásti, stejnì jako použité šrouby a matice, je tøeba provìøit, zda jsou pevnì usazeny a správnì upevnìny. 4. Je tøeba provìøit izolaci a správnou instalaci všech dílù elektroinstalace vèetnì pojistek. 5. Po naplnìní klimatizaèního zaøízení chladicími prostøedky je nutné provìøit celé zaøízení, zda neuniká plyn. 6. Pøi uvedení klimatizaèního zaøízení do provozu je tøeba pøezkoušet správné napìtí všech klínových øemenù. Je nutno také zkontrolovat, zdali nejsou nevymìnìné klínové øemeny opotøebované. 7. Po zabudování klimatizaèního zaøízení je tøeba provìøit, že motor, brzdy, servoøízení a servobrzdy nevykazují žádné úbytky vody, oleje nebo vzduchu. 8. Pøed pøedáním vozu musí být provìøen stav všech ukazatelù kapalin. V pøípadì, že je pøi zabudování klimatizaèního zaøízení vymontován chladiè, je tøeba odebranou kapalinu v obìhu znovu doplnit. Rovnìž je nutné doplnit nemrznoucí smìsi. 9. V pøípadì, že jsou bìhem instalaèních prací provádìny vrty nebo øezy, je bezpodmíneènì nutné chránit tyto díly antikorozními prostøedky. Obsah: strana Pokyny k montáži... 2 Tabulka skrutné sily dotahování šroubù... 2 Dodávaný materiál... 3 Montáž klimatizaèního zaøízení souèásti v prostoru motoru... 9 Zabudování kondenzátoru ventilátoru vysoušecího filtru Obsah: strana Zabudování klimatizaèního zaøízení souèásti ve vnitøním prostoru vozu (èást øízení výparníku) Spojení hadic vedoucích chladící prostøedky instalace elektrických souèástí v prostoru motoru Schema elektroinstalace Pokyny: Pozn.: Návod na zabudování popisuje klimatizaci celkovì, v nìkolika pøípadech se ovšem jedná o díly, které jsou k základnímu vybavení dodávány zvláš, nebo jde o pøídavné díly (viz náš ceník). Všechny odkazy na pravou nebo levou stranu se vztahují na smìr jízdy. Vlevo = strana øidièe, vpravo = strana spolujezdce. Všechna èísla v textu a v obrázcích se vztahují na souèásti stavební sady. Všechna šroubová a hadicová spojení, není-li udáno jinak, je tøeba dotahovat dle pøiložené tabulky. Po ukonèení instalace je tøeba nanést na zabudované kovové díly ochrannou voskovou vrstvu, aby se zabránilo korozi. Pro zabezpeèení funkènosti a trvanlivosti klínových øemenù je tøeba dbát následujících pokynù: a) Nechat bìžet motor se zapnutou klimatizací a cca po 15 minutách provozu napnout øemeny. b) Po 1500 km opìt napnout øemeny. U vozù s bezpeènostním zaøízením, jako je airbag, je tøeba pøi demontáži dbát návodu dle jednotlivých znaèek. Nutné množství plynu R134a pro naplnìní klimatizaèního zaøízení je 0,750 kg (± 0,025). Tabulka maximálních hodnot skrutné dotahovací síly pro šrouby (v N.m) Spojka Maximální dotahovací síla pro spojky potrubí GAS (v N.m) Maximální hodnoty skrutné síly dotáhnutí šroubù (v N.m) Závit Tøída ocele Velikost z které je klíèe vyrobený šroub (mm) /8 15,4 17 3/4 15,4 17 7/8 24, ,4 27 M 4x (x0.7) 1.8 2,9 4,2 7 M 5 (x 0,8) 3,4 5,5 7,5 8 M 6 (x1) M 7 (x1) M 8 (x 1.25) M 8 x M 10 (x 1.5) M 10 (x 1.25) M 10 x M 12 x M 12 x M 12 x , M 14 x M 16 x M 18 x M 20 x M 22 x M 24 x

3 DODÁVANÝ MATERIÁL Obr. 1 Pohled na souèásti kompresoru Seznam dodávaného materiálu (obr. 1): Pol. Popis Kód 1kompresor kabelový svazek PACKARD pro kompresor držák øemenice DV 4 distanèní tìlísko 11x20x ZN 5 klínový øemen 6Kx distanèní tìlísko 10,5x22x sada šroubù 037AU051 3

4 obr. 2 Pohled na souèásti kondenzátoru, vysoušecího filtru a pøíslušenství Seznam dodávaného materiálu (obr. 2): Pol. Popis Kód 31kondenzátor OR 31.1 samoøezný drážkovaný šestihranný šroub 4,2x13 32 držák filtru láhev vysoušeèe tlakové èidlo /1 35 levý držák kondenzátoru /1 36 pravý držák kondenzátoru hrdlo /1 37.1sponka spínaè podložka 14x20x držák elektrických souèástek /1 39.1šestihranný imbusový cylindrový šroub, nízká forma TCEB M6x16 UNI pružná matice M držák krytu relé /2 40.1šestihranná matice M8 s pohyblivou u-podložkou 40.2 cylindrový šestihranný šroub M8x70 UNI šestihranný šroub M6x16 UNI plochá u-podložka 6 UNI spínaè termostatu samosvorná matice M6 UNI samoøezný drážkovaný šestihranný šroub 6,3x16 4

5 obr. 2.1 Pohled na souèásti ventilátoru a pøíslušenství Seznam dodávaného materiálu (obr. 2.1): Pol. Popis Kód 46 ventilátor držák ventilátoru uchycovací destièka ventilátoru spojovací sponka kabelu uchycovací sponka hadice uchycovací sponka hadice uchycovací sponka hadice držák hadice vedoucí chladící prostøedky držák hadice vedoucí chladící prostøedky sponka s gumkou spirálovitý kryt šestihranné distanèní tìlísko se závitem sponka s gumkou držák ventilátoru ètyøhranný šroub M6x16 UNI samoøezný køížový šestihranný plechový šroub s èoèkovitou hlavou 4,2x9,5 60.1sponka s gumkou plochá u-podložka samosvorná matice M šestihranný šroub M6x20 UNI šestihranný šroub M6x16 UNI šestihranný šroub M8x35 UNI samosvorná matice M8 UNI plochá u-podložka 8 UNI

6 obr. 3 Dodávané souèásti výparníku a pøíslušenství Seznam dodávaného materiálu (obr. 3): Pol. Popis Kód 61jednotka výparníku /1 61jednotka výparníku držák výparníku /1 63 napojení odvodu kondenzované vody gumové hrdlo hadice na odvod kondenzované vody antikondenzaèní tìsnící hmota šestihranný šroub M6x16 UNI zvlnìná u-podložka 6 DIN 137B 70 plochá u-podložka 6x18x2 71antikorozní obal pøíruba /1 6

7 obr. 4 Pohled na souèásti elektrického ovládání Seznam dodávaného materiálu (obr. 4): Pol. Popis Kód 91elektroinstalaceøízení (vcelku) /1 92 køížový samoøezný plechový šroub s èoèkovitou hlavou 3,5x9,5 93 šestihranný šroub M5x12 94 plochá u-podložka 4x16x1,5 UNI plochá u-podložka 5x10 UNI plochá u-podložka 5x15x1,5 96 jednocestný konektor 97 jednocestný konektor 98 dvojitý relé spínaè + dvojitá dioda gumové hrdlo uchycovací èep 101 spínaè klimatizace/cirkulace vzduchu držák relé PACKARD konektor 104 PACKARD konektor 105 samosvorná matice M5 UNI

8 obr. 5 Elektrické souèásti ventilátoru Seznam dodávaného materiálu (obr. 5): Pol. Popis Kód 106 elektroinstalace ventilátoru (vcelku) /4 107 spojovací svorka na hadici èervené RAYCHEM spojení skupina relé pojistky diody 110 šestihranný šroub M6x16 UNI matice M6 s pohyblivou u-podložkou 112 lamelovitá pojistka 110A distanèní tìlísko plochá u-podložka 6x24x2 115 samosvorná matice M6 n l n l Seznam dodávaného materiálu, který není vyobrazen: 5/16 CF hadice na chladicí prostøedky (filtr-kondenzátor) 806GGB932 5/16 FE hadice na chladicí prostøedky (filtr-výparník) 806GGB933 13/32 CC hadice na chladicí prostøedky (kompresor-kondenzátor) 808GGB953 13/32 CC hadice na chladicí prostøedky (kompresor-kondenzátor) 808GGC162 ½ EC hadice na chladicí prostøedky (výparník-kompresor) 810GGB954 používat pouze u modelù AUDI A3 používat pouze u modelù ŠKODA OCTAVIA 8

9 MONTÁŽ KLIMATIZAÈNÍHO ZAØÍZENÍ SOUÈÁSTI V PROSTORU MOTORU Pøípravné práce Vymontovat baterii a odpovídající držáky, ukazatel smìru (smìrovku), spodní kryt motoru a hnacích øemenù, pøední nárazník, rošt chladièe, chladicí ventilátorovou jednotku z krytu chladièe, horní kryt motoru, hnací øemeny, alternátor (uschovat šrouby pro uchycení). Pozor: U vozu AUDI A3 sportovní model je tøeba provést tyto pracovní kroky. Zabudováním klimatizaèního zaøízení se zvýší hmotnost vozu cca o 27 kg. Z tohoto dùvodu je dobré nahradit pøední nárazník, aby se zachoval odstup vozu od povrchu vozovky. ZABUDOVÁNÍ KOMPRESORU obr. 6 Vymontovat pùvodní vyústìní pøívodu vody I (viz výøez), namontovat dodávané vyústìní 9 místo pùvodního. Na pozicích a-bc jsou znázornìny pùvodní vrty k upevnìní nosièe kompresoru (1) a spojovací tyèe (8). Šrouby na bodì a odstranit, napojit pùvodní hadici pøívodu vody na vyústìní 9 sponou 14. Èísla dodávaných souèástek se vztahují k soupravì na obr. 1. obr.7 Schematické znázornìní zabudování kompresoru odpovídajícím uchycením a upevòovacími šrouby a maticemi. (Poøadí zabudování je v detailech popsáno v následujícím fotografickém vyobrazení). 9

10 obr. 8 Kompresor 1 upevnit na pùvodní držák alternátoru a pumpy servoøízení a zároveò na držák 2 držáku kladky pomocí dodávané sady šroubù M10 a distanèního tìlíska 6. Držák 2 upevnit na kompresor tak jako na obrázku. Pol. Popis Použitá sada šroubù: 8 šestihranný šroub M10x140 UNI šestihranný šroub M10x130 UNI šestihranný šroub M10x40 UNI plochá u-podložka 10 UNI samosvorná matice M10 UNI

11 ÈELNÍ POHLED BOÈNÍ POHLED obr. 9 Øemenici 3 upevnit na držák 2 pomocí dodávaného šroubu a u-podložky a vložením distanèního tìlíska 4 mezi øemenici a držák. Pol. Popis Použitá sada šroubù: ÈELNÍ POHLED 13 šestihranný šroub M10x70 UNI konická podložka 10 Poly-klínový øemen drážka è. 2 obr. 10/16 Dodávaný hnací øemen 5 zabudovat na místo vymontovaného pùvodního klínového øemenu a namontovat øemenici motoru M, øemenici pumpy servoøízení I, øemenici 3, øemenici kompresoru 1, øemenici alternátoru A a napínací øemenici G. Pro správné seøízení øemenu je tøeba zavést tento øemen do druhé drážky øemenice kompresoru, jak je ukázáno na obrázku. 11

12 ZABUDOVÁNÍ KONDENZÁTORU VENTILÁTORU VYSOUŠECÍHO FILTRU POHLED ZESPOD obr. 17 Držáky 35 a 36 upevnit na kondenzátor 31 pomocí samoøezných šroubù 31.1 v bodech zobrazených na obrázku (vrty pøipravené na kondenzátoru). Ventilátor 46 upevnit na kondenzátor pomocí pøíslušných držákù následovnì: Držáky upevnit na ventilátor pomocí malého plíšku 48, šroubù, u-podložek a matic M (detail viditelný ve výøezu). Držáky upevnit na kondenzátor pomocí dodávaných samoøezných šroubù 60 v bodech vyobrazených na obrázku (vrty pøipravené na kondenzátoru). POHLED SHORA obr. 18 Držáky kondenzátoru upevnit na chladiè na pøední stranì pomocí samoøezných šroubù a u-podložek (v pozici obr.2) v bodech d-e na obrázku. 12

13 AUDI A3 obr. 19 Chladiè zabudovaný na kondenzátor v pùvodních pozicích opìt zabudovat na kryt chladièe. Kryt chladièe opìt zabudovat. SKODA OCTAVIA obr. 20 Držák filtru 32 upevnit v bodech f (pøipravené vrty) pomocí dodávané sady šroubù M6 (pozice obr.2). obr. 21 Do držáku 32 zasadit vysoušecí filtr 33 a upevnit do pozice na obrázku. Tlakové èidlo 34 napojit na filtr. 13

14 ZABUDOVÁNÍ KLIMATIZAÈNÍHO ZAØÍZENÍ SOUÈÁSTI VE VNITØNÍM PROSTORU VOZU (ÈÁST ØÍZENÍ VÝPARNÍKU) obr. 22 Pouze u modelu AUDI A3 Vymontovat pravou postranní stìnu pøístrojové desky ( A ). Vymontovat pøíruèní skøíò s pøíslušným spodním odkládacím prostorem ( B ). Vymontovat popelník ( C ). Vymontovat autorádio (je-li zabudováno) nebo pøíslušnou konzolu ( D ). Vymontovat rám uložení konzoly regulace vìtrání tlaèítka usazení rádia ( E ). Vymontovat z prostoru motoru: mikrofiltr v provozní vanì, po zvednutí pravého krytu žlábku stìraèe, aniž by byl kryt vymontován. (Tento pracovní krok je nutný, aby bylo možné zkontrolovat správné zabudování jednotky ventilátoru po ukonèení instalaèních prací.) obr Pøípravné práce ve vnitøním prostoru vozu: Vymontovat pøíruèní skøíò B. Vymontovat rám øízení E. Pøípravné práce v prostoru motoru: Vymontovat stìraèe. Vymontovat ochranný kryt vany stìraèe. 14

15 POHLED ZESPOD obr. 23 Ze spojovací šachty X mezi tepelnou a vìtrací jednotkou (V) odstranit díl Y (ve výøezu obrázku). Øezat podél oznaèené linie stran A- B-C-D-E-F až k vnitønímu prostoru zvýšeného okraje na vìtrací šachtì. Odstranit rovnìž tavící tìlísko W. Pozor: Pøed øezem je nutné vypnout pùvodní elektroinstalaci od ventilátoru motoru a odporu. POHLED ZEPØEDU ODSTRANIT ODSTRANIT obr. 24 Pohled na vìtrací šachtu X po zmìnách popsaných na pøedchozím obrázku. Øezat také na stranách G-H podél pøíslušných vnitøních okrajù (oznaèená linie na obrázku). Poté vymontovat vìtrací jednotku V. 15

16 POHLED ZEPØEDU POHLED ZESPOD obr. 25 Ze zbývající èásti vìtrací šachty X odstranit díl J (viditelné ve výøezu) øezem podél oznaèeného zvýšeného okraje. ODSTRANIT ODSTRANIT obr. 26 Zaèistit okraje po provedeném øezu na vìtrací šachtì X, aby byly odstranìny eventuelní zbytky okraje. obr. 27 Odstranit díly M a N (oznaèené) vnitøního krytu. Také díl O upravit øezem dle udaných rozmìrù na obrázku a odstranit. Na protipožární pøepážce provést výøez a a vrt b dle návodu na obrázku (rozmìry se vztahují na støed výøezu v bodì p ). V bodì c uprostøed oznaèeného prostoru ( N ) navrtat otvor 20mm. Podél okrajù všech provedených vrtù nanést dodávaný antikorozní prostøedek. Zaèistit okraje všech provedených øezù na vìtrací šachtì, aby byly odstranìny všechny nerovnosti (viz obr ). ODSTRANIT ORIGINÁL 16

17 VNÌJŠÍ POHLED Z PROSTORU MOTORU ODSTRANIT obr. 28 Díl P vnìjšího krytu na protipožární pøepážce a díl Q øezat dle uvedených rozmìrù ve výøezu obrázku. Zabudovat jednotku výparníku 61 a napojit na topné tìleso zasazením spojovacích prvkù hadic vedoucích chladicí prostøedky na výøez provedený na protipožární pøepážce (pozice a obr. 27). Jednotku ventilátoru V opìt zabudovat a spojit s výparníkem, upevnit do pùvodní polohy. Do prostoru motoru zavést kabel ovládacího zaøízení 91 skrze vrt (b) viz. obr. 27. Vrt uzavøít pomocí stávajících gumových špuntù 99 na elektroinstalaci. POHLED Z VNITØNÍHO PROSTORU VOZU obr. 29 Gumové špunty 73 zasadit do spojovacího prvku 73 jednotky výparníku 61 tak, aby byl utìsnìný výstupní otvor na protipožární pøepážce. 17

18 AUDI A3 obr. 30 Zabudovat držák 62 uchycení jednotky výparníku a pøišroubovat na pøíslušný šroub pod pøístrojovou deskou v bodì h. Držák 62 upevnit na pøíslušný držák na jednotce výparníku pomocí sady šroubù M6 (pozice obr. 3). Gumové hrdlo 64 nasadit na provedené vrty (c) na protipožární pøepážce (viz obr. 27). Hadici na odvod kondenzované vody 65 napojit na spojovací prvek na jednotce výparníku a vyvést ven z prostoru motoru skrze gumové hrdlo 64 (viz následující obrázek). Pøíslušná elektrická napojení na jednotce ventilátoru a na pùvodní odpor opìt obnovit. SKODA OCTAVIA ORIGINÁL obr Kabely pùvodní elektroinstalace upevnit na pøipravená uchycení na jednotce výparníku 61 a na uchycení pùvodního kabelu F ventilátoru V. ORIGINÁL ORIGINÁL ORIGINÁL 18

19 obr. 31 Napojení 63 na hadici odvádìjící kondenzovanou vodu (65) vyvést do prostoru výstupu z vozu. Na vnìjším tepelném krytu provést vrt, který umožní zavedení napojení 63. obr. 32 Pozor: Otoèný knoflík regulující vìtrání nastavit do pozice oznaèené šipkou (pøívod vzduchu zepøedu) a pøidržet v této pozice, aby byla umožnìna výmìna vìtracího spínaèe a zabránilo se poškození ovládací jednotky a dodávaného spínaèe (viz pracovní kroky obr ). Vymontovat otoèné knoflíky P, vymontovat a odstranit tlaèítko T. AUDI A3 SKODA OCTAVIA ODSTRANIT ODSTRANIT 19

20 AUDI A3 SKODA OCTAVIA obr. 33 Vymontovat clonu M s plexisklem rozvádìjícím svìtlo tím, že ji sejmeme z bodù uchycení x. AUDI A3 SKODA OCTAVIA obr. 34 Odpojit konektory Z1 a Z2 spínaèe ventilátoru. Vymontovat spínaè ventilátoru I vyjmutím z bodù uchycení m a odstranit. Spínaè umístit do pozice popsané na obrázcích ODSTRANIT ODSTRANIT 20

21 ÈELNÍ POHLED BOÈNÍ POHLED obr. 35 pouze u modelù AUDI A3 Držák 102 upevnit na topné tìleso v bodì I pomocí samoøezného šroubu a u-podložky (pozice obr. 4). Provést vrt o prùmìru 2mm dle udaných rozmìrù (prostor za ovládacím panelem). obr. 36 pouze u modelù AUDI A3 Kabely zelený, šedoèervený a modroèerný dodávané elektroinstalace 91 zasadit do volných pozic è. 1 a è. 2 pùvodního osmicestného konektoru Z1 (viz schéma zapojení, pozice 2). Pozn.: Aby bylo možné uskuteènit popsané pracovní kroky, je tøeba použít speciální náøadí A viditelné ve výøezu. Z pùvodního osmicestného konektoru Z1 vytáhnout pøíslušné kabely v pozicích è. 4 a è. 5 a místo toho zasadit kabely hnìdý a modroèerný dodávané elektroinstalace 91. Kabely vytažené z pùvodního konektoru Z1 napojit na kabely hnìdý a modroèerný dodávané elektroinstalace 91 (pozice schématu zapojení v pøíloze) pomocí konektoru 96. Z pùvodního šesticestného konektoru vytáhnout pøíslušné kabely v pozicích è. 2 a è. 5 a místo toho zasadit kabely èerný, šedý a svìtle modrý dodávané elektroinstalace 91. Kabely vytažené z pùvodního konektoru Z1 napojit na kabely èerný a svìtlemodrý dodávané elektroinstalace 91 (pozice schématu zapojení v pøíloze) pomocí konektoru 97. ORIGINÁL Originální elektrická instalace ORIGINÁL Dodávaná elektrická instalace 91 21

22 obr pouze u modelù ŠKODA OCTAVIA Držák 102 relé 98 elektroinstalace 91 upevnit na pùvodní vrt I pomocí sady šroubù M5 (pozice obr. 4). Relé 98 zasadit do držáku. Kabely zelený, šedoèervený a modroèerný dodávané elektroinstalace 91 zasadit do volných pozic è. 1 a è. 2 pùvodního osmicestného konektoru Z1 (viz schéma zapojení, pozice 2). Pozn.: Aby bylo možné uskuteènit popsané pracovní kroky, je tøeba použít speciální náøadí A viditelné ve výøezu. Z pùvodního osmicestného konektoru Z1 vytáhnout pøíslušné kabely v pozicích è. 4 a è. 5 a místo toho zasadit kabely hnìdý a modroèerný dodávané elektroinstalace 91. Kabely vytažené z pùvodního konektoru Z1 napojit na kabely hnìdý a modroèerný dodávané elektroinstalace 91 (pozice schématu zapojení v pøíloze) pomocí konektoru 96. Z pùvodního osmicestného konektoru Z2 vytáhnout pøíslušné kabely v pozicích è. 2 a è. 5 a místo toho zasadit kabely èerný, šedý a svìtle modrý dodávané elektroinstalace 91. Kabely vytažené z pùvodního konektoru Z1 napojit na kabely èerný a svìtlemodrý dodávané elektroinstalace 91 (pozice schématu zapojení v pøíloze) pomocí konektoru 97. ORIGINÁL Originální elektrická instalace ORIGINÁL Dodávaná elektrická instalace 91 AUDI A3 obr. 37 Konektory Z1 a Z2 napojit na vypínaè ovládání 101 (viz schéma zapojení, pozice 2). Pouze u modelù AUDI A3: Relé 98 dodávané elektroinstalace 91 zasadit do již zabudovaného držáku 102. SKODA OCTAVIA 22

23 AUDI A3 SKODA OCTAVIA obr. 38 Clonu M a otoèné knoflíky P opìt zabudovat. obr. 39/40 pouze u modelù AUDI A3 Na rámu E rozšíøit výøez F dle uvedených rozmìrù na obrázku (pozice vypínaèe klimatizace a cirkulace vzduchu). Pøi práci dbejte na to, aby nedošlo k poškození rámu (výøez A ). Proveïte zvìtšení sedla vypínaèe zaoblením hran (r=2,5mm) výøez B. 23

24 AUDI A3 SKODA OCTAVIA obr. 41 Rám E zabudovat do pùvodní pozice. Všechny pùvodní díly vymontované z vnitøního prostoru vozu opìt zabudovat. 24

25 SPOJENÍ HADIC VEDOUCÍCH CHLADÍCÍ PROSTØEDKY INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUÈÁSTÍ V PROSTORU MOTORU k výparníku obr. 42 Pouze u modelu AUDI A i Celkový pohled na prùchod hadic v prostoru motoru. Na pozicích e-f-g jsou zvýraznìny body uchycení hadic na vozidle, které jsou detailnì popsány na následujících obrázcích. Pozice K ukazuje plnící ventil klimatizaèního zaøízení na spojovacích prvcích hadic 1 EC a 5/16 FE. obr Pouze u modelu AUDI A3 Škoda Octavia 1.800i 20V T 20V Celkový pohled na prùchod hadic v prostoru motoru. Na pozicích f-g-h jsou zvýraznìny body uchycení hadic na vozidle, které jsou detailnì popsány na následujících k výparníku obrázcích. Pozice K ukazuje plnicí ventil klimatizaèního zaøízení na spojovacích prvcích hadic 1 EC a 5/16 FE. 25

26 obr. 43 pouze u modelù AUDI A3 Shrnující vyobrazení prùchodu kabelu elektroinstalace ventilátoru (Srovnat se schématem zapojení v pøíloze a na následujících obrázcích.): A) relé pojistky diody B) napojení na kladný pól baterie (oèko) C) napojení zemnìní na pøíslušný závit (oèko) D) napojení na tlaková èidla (ètyøcestný konektor) E) napojení na konektor ventilátoru a spínaèe termostatu chladièe (tøícestný konektor a FASTON-koncový konektor) F) napojení na ventilátor kondenzátoru (PACKARD dvoucestný konektor) G) napojení na dodávaný spínaè (jednocestný konektor) H) napojení na øemenici kompresoru (PACKARD jednocestný konektor) I) napojení na kabel smìøující k elektronickému boxu (RAYCHEM spojení) L) napojení na elektrické ovládání (PACKARD tøícestný a jednocestný konektor) obr pouze u modelù ŠKODA OCTAVIA Shrnující vyobrazení prùchodu kabelu elektroinstalace ventilátoru (Srovnat se schématem zapojení v pøíloze a na následujících obrázcích.): A) relé pojistky diody B) napojení na kladný pól baterie (oèko) C) napojení zemnìní na pøíslušný závit (oèko) D) napojení na tlaková èidla (ètyøcestný konektor) E) napojení na konektor ventilátoru a spínaèe termostatu chladièe (tøícestný konektor a FAS- TON-koncový konektor) F) napojení na ventilátor kondenzátoru (PAC- KARD dvoucestný konektor) G) napojení na dodávaný spínaè (jednocestný konektor) H) napojení na øemenici kompresoru (PACKARD jednocestný konektor) I) napojení na kabel smìøující k elektronickému boxu (RAY- CHEM spojení) L) napojení na elektrické ovládání (PACKARD tøícestný a jednocestný konektor) 26

27 obr. 44 Jednotku relé pojistky diody elektroinstalace 109 umístit do pozice viditelné na obrázku. Na okamžik sejmout kryt pùvodního vedení kabelu CA. Kabel dodávané elektroinstalace 106 zavést pøíslušným výøezem v bodì a do prostoru pùvodní kabelové šachty CA. Kabely elektroinstalace 106 vést skrze otvor na dìlicí stìnì (bod b na obrázku), aby mohly být napojeny na elektronický box a na elektrické ovládání (91) v provozní vanì. Kabel hnìdý elektroinstalace 106 uzemnit v bodì c na pøíslušném závitu. Zavést kabel elektroinstalace 106 a napojit na pùvodní svazek kabelù ventilátoru chladièe v obalu pùvodního kabelu G (viz také následující obrázek). obr. 45 Na okamžik odpojit tøícestné konektory Y a W od spínaèe termostatu chladièe a od kabelového svazku ventilátoru chladièe. Odpojit kabely èervenoèerný a èervenobílý od spojovacích prvkù pomocí speciálního náøadí A viz výøez dále je tøeba tyto kabely vyjmout z obalu G a odstranit. Do spojovacích prvkù zavést kabely èervenoèerný, bílý a modrý dodávané elektroinstalace 106 místo odstranìných kabelù dle schématu zapojení v pøíloze (pozice 25 33). Opìt obnovit pùvodní napojení konektorù Y W. ODSTRANIT 27

28 obr Pouze u modelu Škoda Octavia 1.600i. Z chladièe vymontovat spínaè B a odstranit. Na jeho místo namontovat dodávaný spínaè 43. ODSTRANIT obr. 46 Na okamžik odpojit konektor Z elektronického boxu C. Kabely zelenobílý a žlutý elektroinstalace 106 napojit na pùvodní kabely zelený a èervenomodrý PIN è. 8 a è. 10 pomocí RAYCHEM spojení 108 (viz schéma zapojení, pozice 28 29). Kabely dodávaného elektrického zaøízení upevnit na pùvodní kabelové spony v provozní vanì. obr. 47 Kabely pøicházející z vnitøního prostoru vozu (viz obr. 29 pozice schématu zapojení) dodávané elektroinstalace 106 zavést skrz jeden z prùchodù na protipožární pøepážce v bodì I a vést do prostoru motoru k pøíslušnému napojení na ovládací zaøízení 91. K napojení použít PACKARD konektor (pozice obr. 4). obr. 48 Kabely elektroinstalace 91 a 106 upevnit na pùvodní obal kabelu pomocí strhávací sponky

29 obr. 49 Pouze u modelu AUDI A3 Držák baterie zabudovat do pùvodní pozice. Pružné spony M zavést do výøezù, které jsou pøipravené na držáku elektrických souèástí 39. Držák 39 pøišroubovat na pøíslušné vrty na držáku baterie pomocí šroubù a u-podložek obr Pouze u modelu AUDI A3 Skupinu relé pojistky elektroinstalace ventilátoru 106 zasadit do držáku 39 a upevnit prostøednictvím dodávané u-podložky a matice obr Pouze u modelu AUDI A3 Vymontovat skupinu svorek Mo a následnì rozložit. Šrouby 110, distanèní tìlísko 113 a dodávanou lamelovitou pojistku 112 zavést do stávajících volných pozic. Provést pùlkruhový záøez F pro prùchod kabelu, není-li tento k dispozici. Pozn.: Pojistka 112 je zavedena tak, aby na ní uvedené údaje zùstaly viditelné. Pokud jsou zde pojistky, které mají jinou kapacitu než dodávané pojistky 112, musí být odstranìny. Skupinu svorek Mo opìt smontovat a zabudovat na baterii do pùvodní polohy. Èervené kabely dodávané elektroinstalace napojit na pojistku 112. Kabely a pojistku upevnit pomocí matic

30 ODSTRANIT obr. 50 Pouze u modelu Škoda Octavia Matici 40.1 našroubovat na šroub 40.2 až na konec závitu. Držák 40 zasadit mezi držák baterie a zpevòovací držák baterie. Všechno upevnit pomocí šroubu 40.2 a pøíslušné matice (Nahrazuje pùvodní šroub, který je vidìt ve výøezu a který je tøeba odstranit.) obr Pouze u modelu Škoda Octavia Skupinu relé pojistky elektroinstalace ventilátoru 106 nasadit na držák 40 a upevnit pomocí dodávané u-podložky a matice

31 obr Pouze u modelu Škoda Octavia Vymontovat skupinu svorek Mo a následnì rozložit. Šrouby 110, distanèní tìlísko 113 a dodávanou lamelovitou pojistku 112 zavést do stávajících volných pozic. Provést pùlkruhový záøez F pro prùchod kabelu, není-li tento k dispozici. Pozn.: Pojistka 112 je zavedena tak, aby na ní uvedené údaje zùstaly viditelné. Pokud jsou zde pojistky, které mají jinou kapacitu než dodávané pojistky 112, musí být odstranìny. Skupinu svorek Mo opìt smontovat a zabudovat na baterii do pùvodní polohy. Èervené kabely dodávané elektroinstalace napojit na pojistku 112. Kabely a pojistku upevnit pomocí matic 111. obr. 51 Spínaè termostatu 38 zabudovat na spojovací prvek 37 s O.R. tìsnìním. Vodní hadici M smìøující k vodnímu tìlesu øezat dle vyznaèených pozic. Napojení 37 se spínaèem termostatu 38 zasadit do vodovodní hadice a upevnit pomocí spony 37.1 Elektrické napájení elektroinstalace ventilátoru 106 vyvést na spínaè termostatu 38 (pozice 31 schématu elektroinstalace). 31

32 obr. 52 Pouze u modelu Škola Octavia Z boèního pøivadìèe vzduchu vyøezat díl x dle udaných rozmìrù a odstranit. ODSTRANIT AUDI A3 obr. 53 Èelní pohled na prùchod hadic vedoucích chladicí prostøedky napojených na kondenzátor. Spirálovitý obal 55 na hadici 5/16 CF uvést do pozice viditelné na obrázku. Elektrická napojení na ventilátor kondenzátoru (konektor j na obrázku) vyvést ven a elektrické kabely upevnit v bodech d pomocí dodávaných sponek na hadice (pozice 107 na obr. 5). SKODA OCTAVIA 32

33 AUDI A3 SKODA OCTAVIA obr Pohled na prùchod hadic vedoucích chladicí prostøedky napojených na vysoušecí filtr. Elektrická napojení vyvést na tlaková èidla. ORIGINÁL obr. 54 Pouze u modelu AUDI A i Detailní pohled na prùchod hadic vedoucích chladicí prostøedky v prostoru motoru. Hadice 1/2 EC a 5/16 FE napojit na spojovací prvky jednotky výparníku v místì výstupu z vnitøního prostoru vozu. Hadici 1/2 EC smìøující ke kompresoru upevnit na pùvodní olejovou hadici T pomocí sponek na hadice 50. Hadici upevnit spoleènì na pùvodní hadice T1 na šroub v bodì e pomocí držáku 53.1, gumové sponky 60.1, šroubu a matice M6 (pozice obr. 2.1). V bodech K jsou znázornìny ventily klimatizaèního zaøízení na spojovacích prvcích hadic vedoucích chladicí prostøedky. ORIGINÁL 33

34 obr. 55 Pouze u modelu AUDI A V Škoda Octavia 1.600i 1.800i 20V Detailní pohled na prùchod hadic vedoucích chladicí prostøedky v prostoru motoru. Hadice 1/2 EC a 5/16 FE napojit na spojovací prvky jednotky výparníku v místì výstupu z vnitøního prostoru vozu. Hadici 1/2 EC smìøující ke kompresoru upevnit na pùvodní olejovou hadici T pomocí sponek na hadice 50. V bodech K jsou znázornìny ventily klimatizaèního zaøízení na spojovacích prvcích hadic vedoucích chladicí prostøedky. obr. 56 Spirálovitý obal 55 nasadit na pùvodní hadici T3 do pozice na obrázku, aby se zabránilo kontaktu mezi hadicí a již døíve zabudovanou sponkou na hadice (50). 34

35 obr. 57/59 Pohled na prùchod hadice 5/16 FE smìøující k vysoušecímu filtru. Hadici upevnit na pøíslušný závit v bodì f pomocí distanèního tìlíska se závitem 56, gumové sponky 57 a šroubu M obr. 60 Pouze u modelu AUDI A i Hadici 5/16 FE upevnit na pùvodní vodovodní hadice T3 a T4 pomocí sponek na hadice obr. 61 Pouze u modelu AUDI A i 20V Škoda Octavia 1.600i 1.800i 20V Hadici 5/16 FE upevnit na pùvodní vodovodní hadice T3 a T4 pomocí sponek na hadice obr. 62 Pohled shora na prùchod hadic napojených na vysoušecí filtr a hadice 13/32 CC smìøující ke kompresoru. Spirálovitý obal 55 umístit na hadici v prostoru prùchodu pod držákem baterie. 35

36 obr. 63 Pohled zespod na prùchod hadice 13/32 CC smìøující ke kompresoru. Hadici upevnit na pøíslušný vrt v bodì g pomocí gumové sponky 54, šroubu a matice M6 (pozice obr. 2.1). Hadice 13/32 CC a 5/16 FE upevnit navzájem mezi sebou pomocí sponek na hadice obr. 64 Pohled na prùchod spojovacích prvkù napojených na kompresor. Pouze u modelu AUDI A i 20V Škoda Octavia 1.600i 1.800i 20V. Hadici 13/32 CC upevnit na vrt v bodì h pomocí držáku 53, gumové sponky 54 a sady šroubù M6 a M8 znázornìné na obrázku. obr. 65 Pouze u modelu AUDI A i Škoda Octavia 1.600i 1.800i 20V Hadici 13/32 CC a pùvodní hadici T5 upevnit navzájem mezi sebou pomocí sponky na hadice 51. obr. 66 Pøípadný kryt roštu chladièe vymontovat a odstranit, aby byl zajištìn lepší pøísun vzduchu ke kondenzátoru. 36

37 SCHEMA ELEKTROINSTALACE AUDI A3 1.6i (AEH) (AKL) / AUDI A3 Škoda Octavia 1.8i 20V (AGN) 1.8 T 20V (AGV) 37

38 Škoda Octavia 1.6i 100HP (AEH) (AKL) 38

39 Popis elektroinstalace Pol. Popis Funkce 1. šesticestný konektor spínaè ventilátoru 2. osmicestný konektor spínaè klimatizaèního zaøízení a cirkulace vzduchu 3. jednocestný konektor napojení s(+15) 4. jednocestný konektor napojení s(+15) 5. jednocestný konektor napojení na ovládání vìtrání (1. stupeò rychlosti) 6. jednocestný konektor napojení na uzemnìní (-31) 7. relé spínaè 20+20A dvojitý øízení klimatizace a rychlosti vìtrání (1. stupeò rychlosti) kontakt 8. ètyøcestný konektor 9. pøemostìní jen u zaøízení s kompresorem s mìnitelným obsahem válce 9A. termostat tání jen u zaøízení s kompresorem s nemìnitelným obsahem válce 10. elektrický ventilátor ve vnitøním prostoru vozu 11. ètyøcestný konektor odpor 12. aktuátor cirkulace vzduchu 13. tøícestný konektor napojení elektroinstalace v prostoru motoru na elektroinstalaci v prostoru vozu 14. jednocestný konektor napojení elektroinstalace v prostoru motoru na elektroinstalaci v prostoru vozu 15. tìleso elektronického vstøikování 15A. 52 cestný konektor 15B. 26 cestný konektor 16. pojistka 7,5A 17. elektronické relé zapnutí a vypnutí elektromagnetického spojení kompresoru 18. dioda 19. pojistka 20A 20. spínaè relé øízení ventilátoru è.30 (1. stupeò rychlosti) 21. dioda 22. pojistka 50 A 23. spínaè relé øízení ventilátoru è pùvodní zemnìní 25. spínaè termostatu øízení ventilátoru è. 30 s teplotou vody (1. stupeò rychlosti) 25A. spínaè termostatu øízení ventilátoru è. 30 s teplotou vody (1. stupeò rychlosti) 26. tlakové èidlo ochrana proti pøetížení klimatizaèního zaøízení 27. baterie 28. RAYCHEM spojení (èervené) napojení na volnobìh (PIN 10) 29. RAYCHEM spojení (èervené) napojovací kabel vypnutí elektromagnetického spojení kompresoru (PIN8) 30. ventilátor chlazení chladièe a kondenzátoru 31. spínaè termostatu vypnutí elektromagnetického spojení kompresoru pøi teplotì vody C 32. tøícestný konektor 33. vypnutí pùvodních kabelù 35. ventilátor chlazení chladièe a kondenzátoru 36. elektromagnetické spojení kompresoru 37. spínaè relé 50 A øízení ventilátoru è.30 (2. stupeò rychlosti) 38. pojistka 110A 39. logika pohonu ventilátoru 39A. logika pohonu ventilátoru Italsky Èesky Italsky Èesky ARANCIO ORANŽOVÁ MARRONE HNÌDÁ AZZURO SVÌTLEMODRÁ NERO ÈERNÁ BIANCO BÍLÁ ROSA RÙŽOVÁ BLU MODRÁ ROSSO ÈERVENÁ GIALLO ŽLUTÁ VERDE ZELENÁ GROGIO ŠEDÁ VIOLA FIALOVÁ Obarvené (pøerušované) èásti pøedstavují stavební díly pùvodní elektroinstalace: Oranžová (arancio), svìtle modrá (azzurro), bílá (bianco), modrá (blu), žlutá (giallo), šedá (grigio), hnìdá (marrone), èerná (nero), rùžová (rosa), èervená (rosso), zelená (verde), fialová (viola). 39

40 Pozor: Data obsažená v tomto vydání jsou podávána jako celková. Firma DIAVIA mùže kdykoli provést zmìny u modelù popsaných v tomto vydání, a už z technických nebo obchodních dùvodù. Další informace Vám poskytne kterákoli z asistenèních poboèek firmy DIAVIA. Prodej a servis: DELPHIA ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS S.r.I. Stabilimento Molinella Via Nobili, Molinella (Bologna)-Italy Telefono (0039) Fax (0039) Oficiélní zástupce pro ÈR: Železnièní 469/4, Olomouc, ÈR, tel.: , , fax:

ŠKODA FABIA 1.4 16 V, 75 Hp Motor BBY, automatická převodovka S posilovačem řízení

ŠKODA FABIA 1.4 16 V, 75 Hp Motor BBY, automatická převodovka S posilovačem řízení ŠKODA FABIA 1.4 16 V, 75 Hp Motor BBY, automatická převodovka S posilovačem řízení Objednací číslo: YKM 409 005/1 (1SK01120E-M + AO3931) Klimatizace pro dodatečnou montáž Železniční 469/4, 772 00 Olomouc,

Více

ŠKODA FABIA Montáž skupiny výparníku s ovládáním DIAVIA

ŠKODA FABIA Montáž skupiny výparníku s ovládáním DIAVIA ŠKODA FABIA Montáž skupiny výparníku s ovládáním DIAVIA Objednací čislo: A03930 Železniční 469/4, 772 00 Olomouc, ČR, tel.: 00420 585 315 017, 585 315 018, fax: 00420 585 315 021 www.molpir.cz Závazné

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Montáž dálkového ovládání RC102A k centrálnímu zamykání do vozu Astra F 1996

Montáž dálkového ovládání RC102A k centrálnímu zamykání do vozu Astra F 1996 Montáž dálkového ovládání RC102A k centrálnímu zamykání do vozu Astra F 1996 Jelikož už začala zlobit vložka zámku ve dveřích řidiče a cena dílu by vyšla dráž než sada pro dálkové ovládání, rozhodl jsem

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

salátové bary www.enofrigo.it

salátové bary www.enofrigo.it salátové bary www.enofrigo.it chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar RAN UFFT IOLA RF Obsah N1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( RF)... +2

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Servis 8. I Pøevodovka

Servis 8. I Pøevodovka , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace 50052050015 Vydání 1194, " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871550/3 IM-P087-21 MI vydání 4 R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5. Vzdálené napojení 6. Vyhledávání závad 7.

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

Projektování a instalace

Projektování a instalace Elektrické vytápìní Projektování a instalace Vydání èerven 2001 Tiskové chyby a technické zmìny jsou vyhrazeny. Obsah Typ Strana Akumulaèní kamna 4 59 Dimenzování akumulaèních kamen 9 11 Tabulky pro dimenzování

Více